INFORMATIVNA ZLOŽENKA ZA STARŠE PRVOŠOLCEV v

Comments

Transcription

INFORMATIVNA ZLOŽENKA ZA STARŠE PRVOŠOLCEV v
ODŠTEVANJE DO PRVEGA
ŠOLSKEGA DNE
Začetek »prave šole« je prav gotovo velika in
pomembna prelomnica v otrokovem življenju.
Spodaj navedene aktivnosti naj vam pomagajo
pri vaših pripravah na veliki dan:

2 meseca pred pričetkom šole:
otrok se poslavlja od vrtca: pomagajte mu to slovo
olajšati z mislimi na nov svet – svet šole.

1 mesec pred pričetkom šole:
čas je za nakup šolskih učbenikov in drugih
potrebščin, vzemite otroka s seboj in si vzemite čas
za ta nakup, pri katerem naj sodeluje tudi otrok,
tako da pomaga npr. izbrati šolsko torbo.

1- 2 tedna pred pričetkom šole:
ovijte zvezke in učbenike in označite šolske
potrebščine in šolske copate; opravite »poizkusne«
odhode od doma do šole.

Ustanoviteljica šole je Občina Domžale.
Tel: 01/ 724-00-81
Fax: 01/ 721-18-42
INFORMATIVNA
ZLOŽENKA
ZA STARŠE
PRVOŠOLCEV
e-naslov: [email protected]
spletna stran: www.os-domzale.si
RAVNATELJ
Uroš Govc
[email protected]
v šolskem letu
2014/2015
POMOČNICI RAVNATELJA
Mateja Chvatal
[email protected]
Mateja Rožman
[email protected]
dan ali dva pred pričetkom šole:
naredite zaključni pregled potrebščin za šolo,
učbenikov in zvezkov; preživite z otrokom dneve,
v katerih bo dovolj zabave, igre in sprostitve.

OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
Bistriška cesta 19, 1230 Domžale
3 - 6 mesecev pred vstopom v šolo:
poskrbite, da si bo otrok šolo ogledal od blizu in da
mu bo to všeč; pričnite se pogovarjati o »njegovi«
šoli pogosteje, hkrati ga pripravljajte na slovo od
vrtca oz. privatnega varstva.

OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE
zadnji dan pred velikim dnevom:
skušajte preživeti mirno v domačem okolju, zvečer
pripravite skupaj z otrokom oblačila za naslednji
dan, otrok naj bo v postelji ob običajnem času.
Vir: Krapše, T. in drugi. (1996). Ob vstopu otroka v šolo, priročnik za starše.
ORGANIZACIJSKA ENOTA
Podružnična šola Ihan
Šolska ulica 5, Ihan
1230 Domžale
Tel: 01/ 721-38-90
VODJA PODRUŽNICE
Marta Krabonja
[email protected]
Osnovna šola Domžale
Bistriška cesta 19
1230 Domžale
OBLIKE VARSTVA
UČENCEV
PROGRAM
PROSTORSKI POGOJI SO
PRILAGOJENI
Oprema v razredih omogoča igro, učenje in
počitek. Šolske potrebščine so lahko med
tednom shranjene v šoli. Ograjene zunanje
površine nudijo igrala za najmlajše.
SPREMLJANJE
OTROKOVEGA NAPREDKA
Ocenjevanje znanja je pri vseh predmetih opisno. Ob koncu šolskega leta boste
starši prejeli spričevalo na posebej predpisanem obrazcu. Med šolskim letom je
pomemben reden pogovor staršev in
učiteljic o otrokovem napredku.
(mesečne dopoldanske
in popoldanske govorilne ure)
Za 1. razred so pripravljeni ustrezni učni načrti,
ki vsebujejo razvojni stopnji otrok primerne
vsebine. Otroci so pri učenju aktivni, dovolj imajo
časa za ponavljanje, utrjevanje, igro in ustvarjalnost.
Učitelji so dodatno usposobljeni, skrbni in
odgovorni za delo z najmlajšimi učenci. V obsegu vsaj polovice ur pouka sta z otroki istočasno
učiteljica in vzgojiteljica, če je v oddelku najmanj
15 učencev. Strokovni status obeh je enak. Delata
timsko, skupaj načrtujeta in koordinirata delo.
Učence navajamo na bralno kulturo (bralna značka)
in spodbujamo k športnim dejavnostim.
Št. ur
SLO
MAT
6
4
programa šole in je brezplačno za učence 1.
razreda. Prične se ob 6.20 in traja do pričetka
pouka oz. do 8.15. Šola učencem nudi zajtrk.
Podaljšano
bivanje
je brezplačno za
učence od 1. do 5. razreda. Poteka po pouku do
prihoda staršev oz. najdlje do 16.30 ure.
Počitniško varstvo otrok, ki za šolo ni
obvezno, bo organizirano, če bo prijavljenih
dovolj otrok.
ČAS POUKA
OBVEZNI PROGRAM
Predmet
Jutranje varstvo sodi v okvir razširjenega
LVZ
GVZ
2
SPO
2
ŠVZ
3
Tedensko ur
3
20
Dnevi
dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Skupaj
dni/tednov
Št. ur
4
3
3
5
15 / 3
V 1. razredu imajo 4 šolske
ure pouka (od 8.20 do 11.50),
vmes imajo en daljši odmor
(20 minut) za malico.
VARNOST UČENCEV
RAZŠIRJEN PROGRAM
UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si boste lahko brezplačno
izposodili v šoli (1. razred nima učbenikov), za delovne zvezke in ostale potrebščine starši poskrbite sami.




Dodatna strokovna pomoč otrokom
s posebnimi potrebami.
Dopolnilni in dodatni pouk.
Interesne dejavnosti.
Jutranje varstvo in podaljšano
bivanje.
Na poti v šolo in iz šole morajo
imeti prvošolci spremstvo.
Varnost znotraj šolske stavbe je
določena s hišnim redom in ustreznim
dežurstvom.

Similar documents