IZVRS (Tanja Mohorko)

Comments

Transcription

IZVRS (Tanja Mohorko)
Obremenitve okolja zaradi emisij
neobdelane komunalne odpadne
vode
Strokovne podlage za NUV (površinske vode)
Dr. Tanja Mohorko
Posvet: »Zmanjševanje obremenitev okolja s komunalnimi odpadnimi vodami na območju razpšene poselitve«
»Kakšne so naše prioritete delovanja glede mKČN«, Gospodarska zbornica Slovenije, 24. 11. 2014
Ključne zahteve vodne direktive
S sprejetjem vodne direktive so se v vseh državah EU začele korenite
spremembe na področju upravljanja voda. Najpomembnejše novosti pri
upravljanju z vodami, ki izhajajo iz Vodne direktive so:
• Doseganje dobrega stanja voda je temelj načrtovanja in sprejemanja
odločitev
• Enotna merila za vrednotenje kemijskega in ekološkega stanja površinskih
voda ter kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda
• Vrednotenje kakovosti površinskih voda z biološkimi elementi, ki odražajo
stopnjo pritiska različnih obremenitev
• Uvaja načelo »plača povzročitelj obremenitve« in načelo »celovitega
povračila stroškov«
• Upravljanje voda je integralno upravljanje s celotnimi porečji na nacionalni
in mednarodni ravni in vključuje vse sektorje
• V upravljanje s porečji kot v njegovo načrtovanje je vključena javnost
Načrt upravljanja voda
2009 - 2015
DOKUMENT
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI
DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_v
oda_za_vodni_obmocji_donave_in_jadranskega_morja_2009_2015/
- besedilni del
- kartografske priloge
- pregledovalnik podatkov za vodna telesa
PREDPIS
UREDBA o načrtu
upravljanja voda za
vodni območji Donave
in Jadranskega morja
(Ur.l. št. 61/11, 49/12)
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/
PROGRAM UKREPOV UPRAVLJANJA VODA
- besedilni del
- maske ukrepov
- pregledovalnik podatkov za vodna telesa
SKLEP VLADE
Pregled vplivov človekovega
delovanja na stanje voda
Ključne komponente analize obremenitev in vplivov v skladu z Vodno direktivo (poslovenjeno po European
Commission (2003). Common implementation strategy for the Water framework directive (2000/60/EC):
Analysis of Pressures and Impacts Guidance Document No 3, Luxembourg, 2003)
Onesnaževanje
Industrijska odpadna voda
Odpadna voda iz KČN
Kmetijstvo
Emisije neobdelane komunalne
odpadne vode
Cestni promet
Atmosferska depozicija ……
Hidrološke in morfološke
obremenitve
Odvzemanje vode
Izpuščanje odpadne vode
Zadrževanje vode
Prerazporejanje visokih voda
Odvzemanje naplavin
Osuševanje zemljišč
Regulacije in druge ureditve
struge
Raba obrežnega pasu
Uravnavanje pretokov vodne
Biološke
gladine in obremenitve
prodonosnosti
Tujerodne vrste
Emisije neobdelane komunalne
odpadne vode
Neobdelana odpadna voda iz gospodinjstev, ki ležijo zunaj območji poselitev
(t. i. razpršena poselitev)
Neobdelana odpadna voda iz gospodinjstev, ki ležijo znotraj območji poselitve
(aglomeracije) in katerih kanalizacijski sistemi niso priključeni na KČN.
Emisije neobdelane komunalne
odpadne vode
Razpšena poselitev in NUV
Usmeritev iz strokovnih podlag:
Za aglomeracije manjše od 50 PE iz NUV I
• S stališča stanja voda gradnja individualnih in skupnih mKČN ni
smiselna na celotnem območju RS
• Priporoča se gradnja na območjih kjer je gostota razpršene poselitve
vsaj 4 PE/ha in je ekološko stanje voda manj kot dobro glede na
saprobnost in trofičnost (v tem vrstnem redu) ter na občutljivih
območjih
• Strošek opremljenosti aglomeracij je bil ocenjen na 400 mio EUR
Za aglomeracije od 50 do 2000 PE:
• Preveritev zahtev za čiščenje komunalne odpadne vode v
aglomeracijah velikosti 50 - 2000 PE. Ukrep je smiseln na območjih,
kjer dobro stanje voda zaradi onesnaževanja iz poselitve ni
doseženo in na občutljivih območjih.
Tuje prakse
Avstrijski kriterij za zelo dobro stanje vodnega telesa
površinske vode med drugim obsega naslednji kriterij:
»na prispevnem območju VTPV količina
neprečiščene odpadne komunalne vode iz gospodinjstev in
aglomeracij ne sem presegati 2% letnega povprečnega
pretoka«
HVALA ZA POZORNOST!

Similar documents