Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski

Comments

Transcription

Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski
TRGOVINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
Slovenian Chamber of Commerce
SMERNICE
ZA VARNO SKLADIŠČENJE
NEVARNIH KEMIKALIJ
V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
September, 2011
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
Naslov: SMERNICE ZA VARNO
TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
SKLADISCENJE
TRGOVINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
NEVARNIH
KEMIKALIJ
Avtor in lektoriranje: Trgovinska zbornica Slovenije
Število izvodov: 1.000 - 1. natis
Kraj izdaje: Ljubljana
Izdala in založila: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (www.tzslo.si;
e-naslov: [email protected])
Leto izdaje: September 2011
V
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TR6OVINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
1. PRAVNA PODLAGA PRIPRAVE SMERNIC
Priprava Smernic za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski
dejavnosti (v nadaljevanju: Smernice) je na podlagi veljavne zakonodaje
nastala na pobudo članov Trgovinske zbornice Slovenije, smernice pa je v
skladu z veljavno zakonodajo potrdilo Ministrstvo za zdravje, Urad
Republike Slovenije za kemikalije. V Smernicah so opisane strokovne
rešitve, ki podjetjem, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, olajšajo
izpolnjevanje zakonskih pogojev.
Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
so pripravljene na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo; in
spremembe; v nadaljevanju: Zakon o kemikalijah) in na podlagi Pravilnika
o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
(UL RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009, v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik je začel veljati 14. 10. 2009 in v 2. odstavku 2. člena določa, da
se za zagotavljanje varnega skladiščenja nevarnih kemikalij v trgovini
oziroma drugih specifičnih dejavnostih lahko izdelajo smernice, ki
upoštevajo zakonitosti trgovine oziroma drugih specifičnih dejavnosti in jih
odobri organ, pristojen za kemikalije.
Smernice vsebujejo pravila za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v
trgovinski dejavnosti. Poleg njih se uporablja vsa veljavna področna
zakonodaja, kot tudi vse njene spremembe in dopolnitve. Smernice
dopolnjujejo in pojasnjujejo veljavno zakonodajo na področju kemikalij v
določbah, ki so specifične za trgovinsko dejavnost.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
2. OPREDELITEV
TRGOVINSKE
UPORABLJAJO SMERNICE
TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
DEJAVNOSTI,
KJER
SE
Smernice se uporabljajo za pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju:
podjetja in s.p.), ki:
• opravljajo trgovinsko dejavnost v skladu z Zakonom o trgovini (Uradni
list RS, št. 24/2008) kot glavno ali stransko dejavnost,
• opravljajo trgovinsko dejavnost v trgovinah iz druge alinee 1. člena
Pravilnika, to so trgovine, ki nevarne kemikalije skladiščijo na prodajnih
policah na višini 2 m ali več,
• opravljajo trgovinsko dejavnost v trgovinah z mešanim blagom v
skladu s prvim odstavkom dugega člena Pravilnika. Te trgovine se
štejejo kot prodajalne po teh Smernicah.
Smernice vsebujejo določila:
• za posebne tehnične in organizacijske ukrepe za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti, ki so potrebni za varovanje
zdravja ljudi in okolja ter za izpolnjevanje zahtev glede objektov,
razporejanja in varovanja posameznih skupin nevarnih kemikalij, in
izjeme;
• za varno skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so v prometu kot predmeti
splošne rabe za končnega kupca, ki ni vnaprej znan.
3. UPORABA SMERNIC
Smernice se uporabljajo za zagotavljanje varnega skladiščenja nevarnih
kemikalij v trgovinski dejavnosti v podjetjih in s.p.-jih, kot so opredeljena
v poglavju 2 teh Smernic.
Določila Smernic se v skladu z 2. odstavkom 3.člena Pravilnika ne
uporabljajo za:
• skladiščenje kemikalij v nepremičnih skladiščnih posodah,
• skladiščenje kemikalij v razsutem stanju, razen mineralnih gnojil iz
amonijevega nitrata.
Smernice se uporabljajo izključno za skladiščenje embalažnih enot, ki so
originalno zapakirane, do vključno volumna 3000 litrov.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
4. DEFINICIJE POJMOV
Izrazi, uporabljeni v teh Smernicah, imajo enak pomen kot izrazi,
uporabljeni v Zakonu o kemikalijah in v Zakonu o biocidnih proizvodih.
Ne glede na prejšnji odstavek se za potrebe teh Smernic uporabljajo
naslednji izrazi:
Skladišče po teh Smernicah je mesto, kjer se skladiščijo in začasno
vmesno skladiščijo nevarne kemikalije v embalažnih enotah do 3000 I za
namene trgovinske dejavnosti. Sem sodijo tudi skladišča, kjer se poleg
nevarnih kemikalij skladiščijo tudi kemikalije, ki niso razvrščene kot
nevarne in drugo blago. Mesto skladiščenja je lahko v zaprtem prostoru,
na prostem ali na prodajnih policah na višini 2 m ali več.
Prodajalna po teh Smernicah pomeni poslovni prostor v zgradbi, v
katerem se trguje na drobno. Prodajalna ima običajno prodajni prostor in
pomožne prostore (skladišče za shranjevanje blaga in embalaže, delovni
prostori, garderobni prostori ter sanitarni prostori).
Prodajni prostor po teh smernicah pomeni prostor, na katerem se
neposredno trguje.
Skladiščenje s pregrado pomeni medsebojno oddaljenost med
kemikalijami na istem skladiščnem odseku, ki v primeru razlitja
onemogoča stik med kemikalijami in v primeru požara preprečuje hitro
širjenje požara iz ene skupine skladiščenja na drugo. Proizvodi so med
seboj ločeni z določeno razdaljo ali požarno inertnim proizvodom ali ločilno
steno.
Skupina skladiščenja je skupina kemikalij, ki je združljiva glede na svoje
lastnosti ter omogoča varno skupno skladiščenje.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
5. OPREDELITEV
SKLADIŠČENJA
TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
5.1 SKUPINE
SKLADIŠČENJA
SKLADIŠČENJA
TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
NEVARNIH
IN
MERILA
KEMIKALIJ
ZA
V
SKUPINE
V skladišču je dovoljeno le skladiščenje in manipulacija z blagom.
Vsakršno odpiranje osnovnih embalažnih enot in ravnanje z vsebino
kemikalij ni dovoljeno. Običajna manipulacija z originalno zaprtimi
embalažnimi enotami za namen skladiščenja, kot je prenašanje,
prevažanje, skladanje, razporejanje na police in podobno, mora biti
opravljena s pazljivostjo in v skladu z varnostnim listom in etiketo
kemikalije ter s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
5.1.1 Način določanja skupin skladiščenja
Skupine skladiščenja so določene glede na nevarne lastnosti kemikalij, ki
vplivajo na posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje.
Zaradi zagotavljanja varnega skladiščenja nevarnih kemikalij v trgovinski
dejavnosti, ki se skladiščijo skupaj z drugim blagom, se s temi smernicami
določijo tudi skupine skladiščenja, ki opisujejo kemikalije, ki niso
razvrščene kot nevarne, in drugo blago.
Skupina skladiščenja se določi ne glede na velikost embalažne enote.
Kemikalija ali drugo blago se lahko uvrsti samo v eno skupino
skladiščenja. V določeno skupino skladiščenja se uvrsti kemikalija ali
drugo blago, če izpolnjuje vsaj eno merilo za uvrstitev v skupino. Če je
kemikalijo ali drugo blago mogoče uvrstiti v več različnih skupin, se je
treba odločiti za varnejšo izbiro.
Pri uvrščanju kemikalij v skupine skladiščenja prednostno obravnavamo
tiste nevarne lastnosti, ki zahtevajo ukrepe zaradi zaščite pred požarom in
eksplozijo. To so eksplozivne kemikalije, plini, aerosolni razpršilniki,
vnetljive in gorljive tekoče kemikalije, vnetljive trdne in samovnetljive
kemikalije, kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline, kemikalije
ki povzročajo vžig, organski peroksidi; sekundarno pa lastnosti, ki so
nevarne za zdravje ljudi in okolju nevarne.
5.1.2 Merila za določanje skupin skladiščenja
Merila za uvrstitev v skupine skladiščenja glede na nevarne lastnosti in
razrede skladiščenja, povzete po Prilogi II Pravilnika:
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA SlOVENUE
• Skupina skladiščenja 1:
razred skladiščenja 1 - eksplozivne
kemikalije;
• Skupina skladiščenja 2: razred skladiščenja 2A - plini;
• Skupina skladiščenja 3: razred skladiščenja 2B, 3A, 3B, 10, 11 aerosolni razpršilniki, vnetljive in gorljive tekoče kemikalije, gorljivi
trdni proizvodi;
• Skupina skladiščenja 4: razred skladiščenja 4.1A, 4.1B, 4.2, 4.3,
5.1A, 5.1B, 5.1C - vnetljive trdne
kemikalije; samovnetljive
kemikalije, kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline,
kemikalije, ki povzročajo vžig;
• Skupina skladiščenja 5: razred skladiščenja 5.2 - organski peroksidi;
• Skupina skladiščenja 6: razred skladiščenja 6.1A in 6.1B - gorljive in
negorljive zelo strupene in strupene kemikalije;
• Skupina skladiščenja 7: razred skladiščenja 8A in 8B - gorljive in
negorljive jedke kemikalije;
• Skupina skladiščenja 8: - dražilne, zdravju škodljive, okolju nevarne
kemikalije in razred skladiščenja 12, 13 - negorljivi proizvodi, negorljivi
trdni proizvodi ter ostali nenevarni proizvodi.
5.1.3 Opis skupin skladiščenja
Skupina skladiščenja 1: eksplozivne kemikalije (E)
Eksplozivne kemikalije so trdne, tekoce, pastozne ali želatinozne
kemikalije, ki lahko eksotermno reagirajo tudi ob odsotnosti zračnega
kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo plini, ki pod določenimi pogoji
detonirajo, se hitro vžgejo ali zaradi segrevanja in povečanja pritiska
eksplodirajo, če so prostorsko omejeni.
Skupina skladiščenja 2 : plini
To so cisti plini, plinske zmesi, zmesi enega ali več plinov z eno ali več
drugimi snovmi, ter tudi predmeti, ki take snovi vsebujejo, razen
aerosolnih razpršilcev.
Skupina skladiščenja 3: aerosolni razpršilniki, vnetljive in gorljive
tekoče kemikalije, gorljivi trdni proizvodi (F+, F, R10)
Zelo lahko vnetljive kemikalije so tekoče kemikalije, ki imajo izredno nizko
plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemikalije, ki so vnetljive v stiku
z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku.
Lahko vnetljive kemikalije so:
• kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po sebi
vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja zunanje
energije,
• trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z
virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po odstranitvi
tega vira,
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA
SlOVENIJE
• tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče,
• kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah
sproščajo lahko vnetljive pline,
• vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče,
• aerosolni razpršilnik, ki pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali
plasticno posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom
stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali
brez teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina
izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena,
pasta ali prah ali v tekočem stanju, v skladu s predpisi, ki urejajo
aerosolne razpršilnike.
Skupina skladiščenja 4: vnetljive trdne, samovnetljive kemikalije,
in kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline, kemikalije,
ki povzročajo vžig (F)
Skupina skladiščenja 5: oksidativne kemikalije - to so organski
peroksidi (O)
Oksidativne kemikalije so kemikalije, ki povzročijo močno eksotermno
reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem z vnetljivimi).
Skupina skladiščenja 6: gorljive in negorljive zelo strupene in
strupene kemikalije (T, T+)
Zelo strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri
prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročijo smrt ali
akutne oziroma kronične okvare zdravja.
Strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri
prehajanju skozi kožo že v majhnih količinah povzročijo smrt ali akutne
oziroma kronične okvare zdravja.
Skupina 7: gorljive in negorljive jedke kemikalije (C)
Jedke kemikalije so kemikalije, ki lahko poškodujejo ali uničijo živo tkivo,
če pridejo v stik z njim.
Skupina 8: dražilne (Xi), zdravju škodljive (Xn), okolju nevarne
(N), negorljivi proizvodi, negorljivi trdni proizvodi in ostali
nenevarni proizvodi
Zdravju škodljive kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali
pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali akutne, oziroma
kronične okvare zdravja.
Dražilne kemikalije so kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že pri
kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s kožo ali
sluznico povzročijo njeno vnetje.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
Okolju nevarne kemikalije so kemikalije, ki lahko ob prehajanju v okolje
povzročijo ali utegnejo povzročiti takojšnjo ali dolgoročno nevarnost za
eno ali več sestavin okolja.
Ostali nenevarni proizvodi so blago, ki nima nevarnih lastnosti po Zakonu
o kemikalijah.
5.2 PRAVILA SKUPNEGA SKLADIŠČENJA
5.2.1 Pravila glede skupnega skladiščenja
Kemikalije morajo biti skladiščene v originalno zaprti embalaži ter varno
naložene v skladiščne regale ali na police.
Tabela 1 teh Smernic se uporablja za določitev združljivosti skladiščenja
kemikalij in drugega blaga iz skupin skladiščenja po teh Smernicah, ne
glede na količino nevarnih kemikalij in ne glede na zmogljivost skladišča.
Tabela 1: Združljivost posameznih skupin kemikalij glede na nevarnosti pri
skladiščenju kemikalij
.
Skupine
skladiščenja s
simboli
nevarnosti
1(E)
2 (plini)
3(F+,F,R10)
4(F)
5(0)
6(T+,T)
7(C)
8 (Xi.Xn.N)
X
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X ali X,1
0
0
X ali X,1
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
X ali X, 1
0
0
X
X
X
0
0
X
0
0
X
X
X
0
0
X
0
0
X
X
X
Skupine
skladiščenja
glede na nevarnosti
kemikalij
1 eksplozivne kemikalije
2 plini
3 aerosolni razpršilniki,
vnetljive
in
gorljive
tekoče kemikalije, gorljive
trdne kemikalije
4 vnetljive trdne;
samovnetljive;
kemikalije, ki pri stiku z
vodo tvorijo vnetljive
pline,
kemikalije,
ki
povzročajo vžig
5 oksidativne kemikalije
6 gorijive in negorljive zelo
strupene
in
strupene
kemikalije
7 gorljive in negorljive jedke
kemikalije
8 negorljivi
proizvodi,
negorljive trdne snovi in
ostalo (kemikalije, ki so
dražilne, zdravju škodljive in
okolju nevarne) ter nenevarni
proizvodi
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
LEGENDA K TABELI 1:
Združljivost posameznih skupin:
X - dovoljeno skupno skladiščenje
0 - prepoved skupnega skladiščenja v istem prostoru
X, 1 - skladiščenje s pregrado (skladiščenje po varnejši izbiri)
X ali X,1 - kemikalije se lahko praviloma skladiščijo skupaj, razen če je
zaradi specifične lastnosti kemikalije potrebno upoštevati skladiščenje s
pregrado (na primer: kislina / baza; aerosoli / vnetljive tekočine...)
POJASNILA K TABELI 1:
Skupina skladiščenja 1 in 2
Za skupino skladiščenja 1 in 2 veljajo posebni pogoji skladiščenja
(posebna zakonodaja), zato nista združljivi z ostalimi skupinami glede na
skupino nevarnosti. Za skupino 1 so pogoji skladiščenja določeni z
Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, za skupino 2 pa s
Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu.
6. TEHNIČNI UKREPI
Za skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti je treba poleg
predpisov, ki urejajo gradnjo objektov, varstvo okolja, varnost in zdravje
pri delu ter varstvo pred požarom in ostalih področnih predpisov,
upoštevati se določila za tehnične ukrepe, ki so specifični za trgovinsko
dejavnost in so navedeni v teh smernicah.
Priporočena mikroklima v skladiščih mora zagotavljati ohranjanje lastnosti
nevarnih kemikalij, kot je predpisana na embalaži in v varnostnem listu
nevarne kemikalije in drugega blaga, ki se skladišči.
Blago, ki se skladišči v visoko-regalnih skladiščih, mora biti v embalaži, ki
pri padcu zdrži obremenitve in prepreči nenamerno sproščanje kemikalij.
V visoko regalnih skladiščih se ne skladiščijo kemikalije, pri katerih bi tako
skladiščenje pomenilo bistveno povečanje tveganja za nastanek požara,
eksplozije ali škodljivih vplivov na delavce in okolje. Pri zlaganju nevarnih
kemikalij v regale ali na police je potrebno upoštevati, da se večje pakirne
enote skladiščijo na spodnjem nivoju, enako velja tudi za artikle v lomljivi
embalaži. Kemikalije ne smejo biti zraven izvorov toplote in virov vžiga.
V skladišču ali njegovi neposredni bližini, kjer se skladiščijo jedke, zelo
strupene in strupene kemikalije, mora biti umivalnik ali korito s tekočo
vodo, opremljeno z ročno prho.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
TRGOVINSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja za skladiščenje na prodajnih
policah.
Če je v skladišču predviden delovni prostor za administrativna dela, mora
biti fizično ločen in ustrezno prezračen v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu. Fizično ločen prostor ni potreben za trgovine, ki blago
skladiščijo na prodajnih policah.
7. ORGANIZACIJSKI UKREPI
Prehranjevanje in kajenje v skladišču ni dovoljeno.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, mora biti na razpolago
v skladu s predpisi ustrezno opremljena omarica za prvo pomoč in
navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami ter navedba telefonskih
številk za klic v sili.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, mora biti zaposlenim
na voljo ustrezna osebna varovalna oprema, v skladu s predpisi, ki urejajo
varnost in zdravje pri delu in navodila za ravnanje z nevarnimi
kemikalijami v primeru nepredvidenega dogodka. Oprema mora biti
vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na dostopnih in jasno
označenih mestih.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, razvrščene in
označene kot zelo strupene in strupene, mora biti zaposlenim omogočeno
ločeno shranjevanje delovne in osebne garderobe.
V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja kemikalij stalno
zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi
posoda za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij in
drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
Z odpadno embalažo, odpadnimi kemikalijami in odpadki, je treba ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
Smernice za varno skladiščenje
nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti
8. ROK ZA USKLADITEV
Skladno s 16. členom Pravilnika pravne in fizične osebe, ki opravljajo
trgovinsko dejavnost, zagotovijo varno skladiščenje nevarnih kemikalij na
podlagi teh Smernic najkasneje do 14. 10. 2011.
Smernice se objavijo na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenije po
odobritvi organa, pristojnega za kemikalije (Ministrstvo za zdravje - Urad
RS za kemikalije).
Ljubljana, September 2011
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Marica Lah
Predsednica
Ministrstvo za zdravje - Urad za kemikalije
mag. Alojz Grabner
Djrektor