SREDSTVA - Računovodstvo

Comments

Transcription

SREDSTVA - Računovodstvo
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
SREDSTVA
8
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
Miselni vzorec: delovna sredstva, predmeti dela, delavci, storitve
2.1. Napišite nekaj primerov sredstev v podjetju za posamezne pojavne oblike.
Patenti, licence, blagovne znamke
Stroji, zgradbe, zaloge
Terjatev do kupca, dani predujmi
Denar na TRR, gotovina v blagajni
Miselni vzorec: dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva
2.2. Odgovorite, saj že znate.


Po SRS je določena meja 100 EUR
Življenska doba DrS je daljša od enega leta

DrS se med uporabo obrabijo in ohranijo obliko

Obrabijo se DrS, porabijo se KrS
Miselni vzorec: Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR, Opredmetena osnovna
sredstva, Naložbene nepremičnine, Dolgoročne poslovne terjatve, Dolgoročne finančne naložbe
2.4. Opredelite posamezne vrste OS.
Prostor na katerem posluje poslovni sistem
So objekti visoke in nizke gradnje
So proizvodni stroji in oprema
So prevozna sredstva, laboratorijska oprema, DI in drugo
Nasadi (trajanje več od leta), plemenska in delovna živina.
V pridobivanju
Plačilo vnaprej
Predplačilo – predujem je plačilo vnaprej
Preplačilo pa pomeni, da smo plačali preveč oz. smo stvar preplačali
2.5. Poiščite ustrezne dvojice.
Q2, B6, C3;D4, E1, F5
Miselni vzorec: zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe,
denarna sredstva
9
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
2.6. Glede na dejavnost, ki jo opravlja podjetje, razlikujemo tri vrste podjetij:
Vrsta podjetij
Vrste zalog
Proizvodov, nedokončanih proizvodov
Nedokončane storitve
blago
2.7. Določite dejavnost podjetja.
Podjetje ima naslednje zaloge:
1. primer:
blaga, trgovsko
2. primer:
proizvodov, nedokončanih proizvodov, proizvodno
3. primer:
nedokončanih storitev, storitveno
2.8.
 Ali poznate razliko med posojilom in kreditom?
Pri finančnem poslovanju posojamo denar – posojilo.
Pri pridaji, ko je rok plačila daljši, pa kupcu odobrimo kredit.
 Obkrožite pravilni podčrtani odgovor.
Dolgoročna
| krajšem
dolgoročna
kredit.
2.9.
 Vstavite v okvir matematični znak > ali <.
>
<
 Obkrožite pravilni odgovor.
Dolgoročna sredstva
| kratkoročnih
kratkoročna
10
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
2.10. Razvrščanje sredstev.
Sredstva
Kratkoročna sredstva
80,00
800,00
8.000,00
600,00
800,00
800,00
50,00
500,00
600,00
800,00
900,00
20,00
40,00
11.950,00
2040,00
13.990,00
Dolgoročna sredstva
Skupaj
Skupaj
Dopolnite besedilo z upoštevanjem zgornjih podatkov.
11.950,00, 2.040,00, 13.990,00, proizvodnja
2.11. Določanje pojavnih oblik premoženja.
Vrste sredstev
Pojavne oblike sredstev
Materialna
Terjatve
6.000,00
Pravice
Denar
400,00
900,00
80,00
50,00
6.000,00
800,00
500,00
50,00
60,00
110,00
Skupaj
2.13. Obkrožite pravilen podčrtan odgovor.
dolgoročna
| kratkoročna
11
14.280,00
14.960,00
40,00
80,00
120,00
450,00
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
2.14. Določite strukturo sredstev.
KrS
DrS
∑
40,00
160,00
200,00
delež KrS = _40,00_
200,00
=
delež DrS = __160,00__
200,00
20%
=
80%
Dolgoročna, kapitalno
2.15. Obkrožite naložbeno intenzivna podjetja.
a,d
2.16. Struktura dolgoročnih in kratkoročnih sredstev.
Vrsta sredstev
Znesek
2.850,00
3.694,00
16.500,00
350,00
1.500,00
15.000,00
6.800,00
3.500,00
5.500,00
6.200,00
Skupaj
Znesek
Kratkoročna sredstva Dolgoročna sredstva
2.850,00
3.694,00
16.500,00
350,00
1.500,00
15.000,00
6.800,00
3.500,00
5.500,00
6.200,00
22.094,00
39.800,00
61.894,00
39.800,00, 22.094,00, 61.894,00, proizvodov, proizvodno dejavnostjo.
Izračun:
Izračun:
39.800
61.894
22.094
61.894
Rezultat: __64,30 %
Rezultat: ___35,70 %
Izračun:
Izračun:
16.500
39.800
Rezultat: __41,46 %
5.500
22.094
Rezultat: __24,89 %
12
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
2.17. Dolgoročna in kratkoročna sredstva.
Vrsta sredstva
Znesek
Vrsta
158.400,00
55.400,00
875.000,00
50.000,00
150.000,00
35.900,00
654.900,00
159.000,00
357.000,00
62.000,00
NS
Z
OOS
OOS
DFN
T
OOS
Z
DS
T
Skupaj
Znesek
Dolgoročna
Kratkoročna
158.400,00
55.400,00
875.000,00
50.000,00
150.000,00
35.900,00
654.900,00
159.000,00
357.000,00
62.000,00
669.300,00
1,888.300,00
669.300,00, 1,888.300,00, 2,557.600,00.
26,17%, 73,83 %, je vsota
2.18. Odgovorite na vprašanja.
 Koeficient obračanja večji od ena imajo GS, koeficient obračanja manjši od ena pa
SS.
 prodaja, finance, nabava, proizvodna
 računovodstvo
2.19. Izračun koeficienta obračanja.
K o = poraba : povp. zaloge
štev. dni = 30dni mesečno : 50 = 0,6 dneva
K o = 5.000 :100 = 50 krat
K o = 50 krat mesečno
TR = 10.000,00 x 50 = 500.000,00 EUR
13
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
2.20. Koeficient obračanja zalog materiala.
povprečna zaloga =
5.510 : 12 = 459,17
Promet = 4.385
Ko =
4.385 : 459,17 = 9,55 krat letno
trajanje obrata =
360 : 9,55 = 38 dni za en obrat
zaloge = 1.350 X 3 = 450
K o = 1.140 :450 = 2,53 krat v zadnjih treh mesecih
trajanje obrata = 90 : 2,53 = 36 dni za obrat
2.21. Odgovorite na vprašanja.

Sredstva predsatvlajjo vrednost celotnega premoženja, ki ga podjetje
poseduje oz. je lastnik.

Sredstva delimo na dolgoročna in kratkoročna sredstva.

Pojavne oblike sredstev so: oblika pravic, materialna oblika, oblika terjatev in
Denarna oblika.

OS zajemajo le materialno obliko in dolgoročna sredstva zajemajo še
dolgoročne finančne naložbe.

Obratna sredstva so ožji pojem od kratkoročih sredtev, ker zajemajo še še
kratkoročne finančne naložbe.
 Dobroimetja na računih,
gotovina v blagajni.
 Opredmetena sredstva so v materialni obliki, neopredmetena sredstva pa
nastopajo v obliki pravic in terjatev.
 Predujmi so plačila vnaprej in nastopajo v obliki terjatev ko predujem plačamo
dobavitelju.
 Finančne naložbe so vlaganje (posojanje) denarja. Če je doba vračanja več od
leta so dolgoročna, če je krajša od leta so kratkoročne finančne naložbe.

Če je doba uporabnosti krajša od leta spada med KrS, če je daljša ga
14
RAČUNOVODSTVO – delovni zvezek 1
Tanja Batistič
uvrščamo med DrS.
2.22. Poiščite ustrezne dvojice.
Zap.
št.
A
B
C
D
E
F
1. del
Proizvodno podjetje ima zalogo
Trgovsko podjetje ima zalogo
Zalogi proizvodov in blaga se
Zaloga materiala se
Koeficient obračanja pri KrS je
Koeficient obračanja pri DrS je
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
par
4
1
5
2
3
6
15
2. del
blaga.
porabi v proizvodnji.
večji od 1.
proizvodov.
prodajata.
manjši od 1.