elektronsko publikacijo o interesnih dejavnostih

Comments

Transcription

elektronsko publikacijo o interesnih dejavnostih
INTERESNE DEJAVNOSTI
FAKULTATIVNI POUK
IN
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
za šolsko leto 2011/12
September 2011
Publikacija za starše in učence šole
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Spoštovani starši!
Poleg obveznih dejavnosti ponujamo učencem tudi interesne
dejavnosti ali krožke.
V kolikor otrok ni preobremenjen z dejavnostmi v šoli je seveda
smiselno, da je vključen v eno od dejavnosti, s katero razvija ali
dopolnjuje svoje interese in spretnosti. Dejavnosti niso strogo
vezane na učni program, čeprav je kakšna lahko tudi dopolnitev.
Ni ocenjevana, namenjena je predvsem zadovoljevanju in
izpopolnjevanju otrokovih notranjih potreb. Večina dejavnosti je
namenjena določeni starosti, ali ločena po triadah. Razdelili smo
jih tudi glede na to ali se izvajajo na matični šoli Zlato polje ali
na podružnični šoli Kokrica.
Izvajajo se praviloma uro ali dve na teden. Pričnejo se v začetku
oktobra in trajajo do konca maja. V kolikor se z otrokom za
dejavnost odločite, vztrajajte do konca. Pri nekaterih dejavnostih
so rezultati vidni šele proti koncu dejavnosti.
V rokah imate publikacijo v kateri je zbrana večina interesnih
dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo. So tudi druge, a se je
potrebno pozanimati pri razrednih ali predmetnih učiteljih. Vse
te dejavnosti so praviloma brezplačne, v kolikor niso navedeni
posebni stroški za materiale, vstopnine ali prevoze. Izvedba
dejavnosti pa je, v kolikor to izvajajo učitelji naše šole,
brezplačna.
Ravnatelj Aleš Žitnik
2
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
LEGENDA:
MŠ matična šola
K Podružnica Kokrica
123456789 razredi
Primer: MŠ-456 Dejavnost se izvaja na matični šoli, v 4., 5. in 6.
razredu
KAZALO
MATIČNA ŠOLA ZLATO POLJE ....................................................... 5
ŠOLSKA SKUPNOST MŠ-12345 ........................................................ 5
LEGO KROŽEK MŠ-123 .................................................................... 5
PRAVLJIČNI KROŽEK MŠ-12 ............................................................. 5
LOGO MŠ-5 ..................................................................................... 6
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ZAČETNI MŠ-3 ........................................ 7
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI MŠ-9 ... 7
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : IZDELAVA ANIMACIJE V POWER POINTU
MŠ-8................................................................................................ 7
MODELARSKI KROŽEK MŠ-56789.................................................... 8
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ŠOLSKI ČASOPIS MŠ-678........................ 9
VESELA ŠOLA M-6789..................................................................... 9
RDEČI KRIŽ MŠ-12345.................................................................... 10
ŠPORTNI KROŽEK MŠ-2 ................................................................. 10
GOLF KROŽEK MŠ 1-5 ................................................................... 11
MREŽNI SODELOVALNI PROJEKTI MŠ-12345 ................................. 11
POTOVANJE V TIŠINO MŠ-56 ......................................................... 12
ŠOLSKA SKUPNOST MŠ-6789 ........................................................ 13
ROBOTIKA MŠ-6789 ...................................................................... 14
MULTIMEDIJA MŠ-789 ................................................................... 15
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA MŠ-89................................................. 15
FOTOGRAFSKI KROŽEK MŠ-789 ..................................................... 16
ORIGAMI MŠ-34 ............................................................................ 16
NAMIZNI HOKEJ MŠ-6789 ............................................................. 17
RECITACIJSKI KROŽEK MŠ-6789 ..................................................... 18
GLEDALIŠKI KROŽEK MŠ-6789 ..................................................... 18
NOVINARSKI KROŽEK MŠ-6789 ..................................................... 19
PEVSKI ZBORI MŠ-123456789 ....................................................... 19
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA MŠ-123456789 .......................... 20
LIKOVNI KROŽEK MŠ-6789 ............................................................ 20
Internet http://www.sfpkrs.si
3
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
ŠOLSKI ORKESTER MŠ-789............................................................. 21
KEMIJSKI KROŽEK MŠ-89 ............................................................... 21
PROMETNI KROŽEK MŠ-56789 ...................................................... 22
BIOLOŠKI KROŽEK MŠ-89 .............................................................. 23
PLESNO-NAVIJAŠKA SKUPINA PINKE MŠ-6789 ............................. 23
PODRUŽNIČNA ŠOLA KOKRICA................................................... 24
FOLKLORNI KROŽEK K-12345 ....................................................... 24
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA K-12345 ..................................... 24
MLADI GASILCI – DMG K-12345.................................................... 25
PLESNA – GLASBENA DELAVNICA K-12345 ................................. 26
PEVSKI ZBOR K-2345 ..................................................................... 27
PROMETNI KROŽEK K-12345 ......................................................... 27
PRAVLJIČNI KROŽEK K-123 ............................................................ 28
IGRAJMO SE K-3 .......................................................................... 29
RECITATORSKI KROŽEK K-345 ........................................................ 30
NOVINARSKI KROŽEK K-345.......................................................... 30
Vrtnarski krožek K-2345.................................................................. 31
MATEMATIČNI KROŽEK K-45 ......................................................... 31
VESELA ŠOLA K-12345 .................................................................. 32
LEGO KROŽEK K-12345 ................................................................. 32
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA K-12345 ..................................... 32
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ZAČETNI K-3 ......................................... 33
LIKOVNI KROŽEK K-12345............................................................. 33
RDEČI KRIŽ K-12345 ...................................................................... 33
IZVAJANJE PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ............................ 34
FAKULTATIVNI POUK IN PLAČLJIVE DEJAVNOSTI ......................... 36
MAKETARSKI KROŽEK ................................................................... 36
GLASBENA ŠOLA PROMUSICA ...................................................... 37
PLESNI KLUB TINČA ....................................................................... 38
KOŠARKA ...................................................................................... 40
NOGOMET ..................................................................................... 41
TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA ŠOLI ...................................................... 42
4
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
MATIČNA ŠOLA ZLATO POLJE
ŠOLSKA SKUPNOST MŠ-12345
Občasno
UČITELJICA: Bernardka Lamut
V okviru šolske skupnosti bomo izvedli dve zbiralni akciji papirja.
Prva bo izvedena v oktobru, druga pa v maju. Učenci od 1.- 5.
razreda bodo sodelovali pod vodstvom učiteljic razredne
stopnje. Najboljši učenci bodo nagrajeni z brezplačnim izletom v
živalski vrt. Učenci od 1.-5. razreda ne bodo sodelovali v
šolskem parlamentu.
LEGO KROŽEK MŠ-123
30 ur
UČITELJICA: Bernardka Lamut
Učenci bodo izvajali naloge z Lego Dacta gradniki. Udeležijo se
ga učenci prve triade. Izbrani učenci se bodo v maju udeležili
tekmovanja v konstruktorstvu z Lego gradniki. Dejavnost bo
potekala 35ur (enkrat tedensko).
PRAVLJIČNI KROŽEK MŠ-12
UČITELJICA: Adijana Kolar
30 ur
Pravljica je dragocen pripomoček pri vzgoji otrok, pomembno
okno v svet. Vsi veste, da se v pravljicah dogajajo dobre stvari,
zato si jih bo otrok zapomnil za vse življenje ter se učil iz njih.
Internet http://www.sfpkrs.si
5
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Branje pravljic bo potekalo v dialogu z učenci ob pobarvani
pravljici. Dramatizirali bomo vsebino pravljice, pripovedovali
zgodbe, si izmišljali nove…. Ko odrasli beremo otroku, otrok
lažje osvaja tehniko branja, se hitreje uči in bolje pomni različne
vsebine, ima večji besedni zaklad in bogastvo občutkov. Odrasli,
ki otroku vsak dan berejo in se ob tem pogovarjajo z njim, so v
dobesednem smislu ustvarjalci njegove prihodnosti.
LOGO MŠ-5
UČITELJ: Andrej Koložvari
20 ur
Opis predmeta:
Med igro učenci spoznajo temeljna znanja programskih jezikov,
kar je odlična podlaga za kasnejše nadgrajevanje z drugimi
programskimi jeziki. Tako omogočimo otroku dobro popotnico
za njegov razvoj.
Programski jezik Logo sodi v skupino najprimernejših
programskih orodij, saj
omogoča učenje prvih korakov
programiranja z igro. Preprosta zgradba, jasni in razumljivi ukazi,
brezplačna pravica uporabe in izredno sposobnost so njegove
glavne odlike.
Učenec bo znal samostojno narisati sliko, z urejevalnikom
dokumentov Word samostojno napisati preprosto besedilo in
vstaviti sliko, na spletu samostojno poiskati vsebine, s
programskim orodjem LOGO bo znal samostojno izdelati
preprost program za krmiljenje želvice. Poznal bo pojme:
diagram poteka, konstanta, spremenljivka, ukaz in programska
zanka.
6
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ZAČETNI MŠ-3
UČITELJ: Marko Zupan
30 ur
V začetni računalniški krožek se lahko vključijo učenci 3. razreda.
Otroci se najprej spoznajo z okoljem Windows, nato pa se
naučijo osnov dela s programi Word, Slikar, Internet Explorer in
uporabe elektronske pošte.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
MŠ-9
UČITELJ: Marko Zupan
30 ur
Krožek je namenjen učencem devetega razreda. Učenci bodo
spletne strani oblikovali v odprtokodnem programu Nvu, ki je
del programske zbirke Mozzila. Program je preprost za uporabo
in omogoča učencem, da si izdelajo spletno stran po lastnih
željah.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : IZDELAVA ANIMACIJE V POWER
POINTU MŠ-8
UČITELJ: Marko Zupan
30 ur
V izdelavo animacije v Power Pointu bo vključena skupina
učencev iz osmega razreda. Učenci se bodo spoznali z orodji
Internet http://www.sfpkrs.si
7
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Microsoft Office Power Pointa za izdelavo animacij in nato sami
izdelali animacijo po lastni zgodbi.
MODELARSKI KROŽEK MŠ-56789
UČITELJ: Silvan Baša
70 ur
Pridobivanje ročnih spretnosti, potrpljenje, spoznavanje
materialov, njihova obdelava in obnašanje, so osnovne
prednosti, ki jih nudi modelarstvo.
To znanje in izkušnje služijo modelarju celo življenje in jih lahko
koristi pri vseh vsakdanjih opravilih. Raznolikost izkušenj lahko
primerjamo skoraj z vsemi poklici. Čeprav je delo z lesom
najbolj podobno poklicu mizarja, pa se pri nadaljnem razvijanju
tega hobija srečamo s tako različnimi tehnikami in materiali, da
posežemo v vse poklice. Rokovanje z modelarskimi motorčki,
uporaba goriv in vse kar sodi zraven je primerljivo s poklicem
mehanika. Elektromotorji in naprave za radijsko vodenje, dajejo
izkušnje v elektroniki, barvanje in lakiranje poseže v znanje
ličarjev, celo likanje folije z likalnikom bo mogoče nekoč dobra
izkušnja za likanje perila. Takšne primere bi lahko naštevali v
nedogled. Najbolj pa izstopata vrlini potrpežljivost in
natančnost.
Možnosti je veliko, na kakšne nove izzive nas bodo popeljale
ideje in želje pa je odvisno od modelarjev samih. Najbolj
zagrizeni modelarji se krožka udeležujejo tudi potem, ko
zapustijo osnovno šolo in ti gradijo že prave motorne radijsko
vodene modele.
Izdelovali in tekmovali bomo z avtomobilčki, čolni, raketami in
letali. Lahko pa izdelamo tudi maketo železnice ali otroškega
igrišča
8
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ŠOLSKI ČASOPIS MŠ-678
30 ur
UČITELJ: Marko Zupan
V izdelavo šolskega časopisa bo vključena skupina učencev iz
šestega, sedmega in osmega razreda. V začetnem delu se bodo
spoznali s programom Microsoft Office Publisher, zbirali gradivo
in ga pretvorili v digitalno obliko. Gradivo bodo uredili in
oblikovali, nato pa ga bodo izdali kot šolski časopis.
VESELA ŠOLA M-6789
UČITELJICA: Maruša Karu
30 ur
V Veselo šolo se lahko vključijo učenci od 4. do 9.
razreda/devetletke. Učenci prebirajo priloge Vesele šole, ki jih
najdejo v reviji Pil (od 4. do 5. razreda/devetletke) in Pil Plus (od
6. do 9. razreda/devetletke).
Vsebine Vesele šole za tekmovanje so raznovrstne in
zanimive. Učenci jih lahko najdejo na spletni strani
www.vesela-sola.net. Izpolniti morajo prijavnico, ki jo dobijo v
reviji Pil in Pil Plus in se prijavijo za tekmovanje.
Prijavnico oddajo mentorju Vesele šole.
Tekmovanja so tri: v mesecu februarju – razredno tekmovanje, v
mesecu marcu – tekmovanje II. stopnje in v aprilu – državno
tekmovanje. Učenci, ki dobijo državno priznanje so povabljeni
na prireditev in podelitev priznanj, v Cankarjev dom v Ljubljano.
Internet http://www.sfpkrs.si
9
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
RDEČI KRIŽ MŠ-12345
UČITELJICA: Mojca Mirt Jarc
20 ur
Občasne delavnice v vseh razredih z učenci 1. in 2. triade oz.
učenci od 1. do 5. razreda.
ŠPORTNI KROŽEK MŠ-2
UČITELJICA: Tjaša Sajovic
30 ur
Na naši šoli bomo organizirali športni krožek za učence 3.
razredov. Potekal bo enkrat tedensko po eno šolsko uro. Športni
krožek je namenjen vsem tistim, ki bi radi aktivno preživeli
prosti čas, izboljšali svoje gibalne sposobnosti in se naučili raznih
iger. Pridobljeno znanje bodo otroci s pridom uporabljali tudi
izven šole, v svojem prostem času pri igri z vrstniki in prijatelji.
Cilj krožka je, da gibanje in šport postaneta otrokov vsakdan.
Dolgoročno to pomeni, da si bodo otroci tudi ko odrastejo, znali
rezervirati čas za športno aktivnost.
10
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
GOLF KROŽEK MŠ 1-5
UČITELJICA: Andreja Šuštar Konc
30 ur
Učenci so bodo seznanili z osnovami golfa (prijem,
postavitev, ciljanje, pozicija žoge), z osnovnimi pravili
igre, z obnašanjem na golf igrišču in golfsko opremo.
Naučili se bodo osnovne udarce (patanje, čipanje),
spoznali igro z železi in igro z lesovi.
Delo bo potekalo v šolski telovadnici, največkrat v
obliki vadbe po postajah. Na koncu bodo vadili na
golfskem vadbišču na Brdu.
MREŽNI SODELOVALNI PROJEKTI MŠ-12345
UČITELJICA Suzana Geršak
70 ur
Mrežni sodelovalni projekti so skupek aktivnosti, v katerih
učenci uporabljajo internetna orodja za dostop do podatkov,
njihovo obdelavo in izmenjavo ter komunikacijo in sodelovanje.
Pri tem si razvijajo spretnosti in komkurenčno znanje z učenci
širom po svetu ter krepijo svojo socialno rast. Dejavnost bo
naravnana individualno na vsakega učenca posebej, saj bom
učencem dala možnost, da pišejo in raziskujejejo ter predstavijo
svoje delo ostalim udeležencem na spletu. Učenci bomo imeli
priložnost uporabe IKT za komunikacijo – od kreativnega in
raziskovalnega orodja (Word, Power Point, blog, wiki...) do
forumov. Učenci se bodo učili varne internetne komunikacije,
osredotočene predvsem na projekte in preko tega tudi etike
Internet http://www.sfpkrs.si
11
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
komuniciranja preko interneta. Skozi aktivnosti se bodo imeli
možnost odpreti tudi v zunanji svet in imeli možnost spoznati
izkušnje drugih ljudi in njihovo kulturo. Ob vsem tem pa bodo
spoznali tudi pravo vrednost svojega dela in raziskovanja.
Sestajali se bomo enkrat tedensko in tudi preko spleta on-line.
POTOVANJE V TIŠINO MŠ-56
(sprostitvene vzgoja za otroke).
UČITELJICA: Simona Bizjak Mrak
30 ur
CILJI dejavnostjo:
• razvoj samostojnega in samozavestnega otroka,
• spoznavanje jasnega izražanja otrokovih čustev,
• prepoznavanje in spoštovanje čustev drugih,
• razvoj domišljije,
• improvizacija,
• odkrivanje,
• ustvarjalno reševanje problemov,
• seznanjanje s svojim telesom in duševnostjo,
• ustvarjanje ljubečega odnosa do samega sebe in drugih,
• oblikovanje svojega življenja.
Sprostitvena vzgoja je preventivna metoda, ki otroke spodbuja s
preprostimi in igrivimi tehnikami, da najdejo v sebi svoj mirni
pol, iz katerega potem črpajo nove moči.
Tehnike, ki spodbujajo otrokovo osebnost v celoti:
• telesne vaje,
• dihalne vaje,
• meditacijske vaje,
• vaje, ki vsebujejo dojemljivost,
12
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
•
•
•
vaje izražanja čustev,
vaje s telesnim stikom, dotikom,
sprostitvena teorija.
ŠOLSKA SKUPNOST MŠ-6789
UČITELJICA: Daša Fabjan
30 ur
• Štirje sestanki šolske skupnosti.
• Sestanek šolskega parlamenta.
• Otroški parlament – obravnavanje teme, ki je določena za
vso državo.
• Male sive celice.
• Zbiralne akcije papirja – oktobra in aprila.
• Plesa za učence 8. in 9. razredov.
• Organizacija nagradnega izleta za učence, ki so zbrali zelo
veliko papirja.
• Sofinanciranje zaključne ekskurzije za devetošolce.
MISLI O ŽIVLJENJU IN ZAVEDANJU MŠ-6789
UČITELJ: Jurij Marussig
30 ur
V krožku sledimo mislim o življenju in zavedanju, skušamu
reševati svoje vsakdanje težave, razmišljamo o svojem življenju
in življenju drugih na nivoju duhvnosti. Skušamo si olajšati
vsakdanje probleme in se učimo soočati se z življenskimi
situacijami.
Internet http://www.sfpkrs.si
13
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Z razmišljanjem skušamo dosegati višji nivo zavedanja in
spoznati, da je življenje lepo in je vsak trenutek vsem nam
podarjen.
Po programu je sicer 15 ur, ampak življenje je nekaj povsem
drugega, zato se člani dobivamo vsak teden, morda tudi še
kakšen dan vmes, odvisno od nas samih in svojega občutenja.
ROBOTIKA MŠ-6789
UČITELJ: Andrej Koložvari
30 ur
Predmet robotika v tehniki povezuje vsebine iz tehničnih
področij kot so: mehanika, strojni elementi, komunikacije,
elektrotehnika, računalniško krmiljeni sistemi, programiranje
robotov in umetna inteligenca.
V ospredju je konstruiranje in programiranje
modelov
računalniško krmiljenih naprav s poudarkom na robotski roki.
Učenec spozna osnovne pojme robotike, računalniško vodene
robotske roke in razume delovanje osnovnih vezja. Zna brati
električno shemo, mehko spajkati elektronske elemente na
tiskano vezje, sestaviti računalniško vodeni model robotske roke,
uporabljati računalnik pri krmiljenju robota, s programskim
orodjem samostojno razvije algoritem za upravljanje robota.
Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo, da učenci
spoznajo in preizkusijo visoke tehnologije.
14
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
MULTIMEDIJA MŠ-789
UČITELJ: Andrej Koložvari
30 ur
Predstavitev predmeta:
Učenci dobijo znanja računalniške pismenosti in osnov
videoprodukcije. Poudarek je na vrednotenju, obdelavi in
predstavitvi informacij z elektronskimi prosojnicami in filmom. Z
digitalnim fotoaparatom in digitalno kamero pripravijo slikovno
in video gradivo.
Učenec je sposoben oblikovati in predstaviti besedilo, sliko in
živo sliko (film). S tem razvija sposobnosti za učinkovito in
estetsko oblikovanje informacij in bogati jezikovni zaklad.
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA MŠ-89
UČITELJ: Andrej Koložvari
30 ur
Predstavitev predmeta:
Učenci pridobijo, temeljna znanja potrebna za izdelavo pasivne
spletne strani. Poudarek je na razvoju programske zanke z
izvorno kodo in tudi uporabi razvojnega orodja NVU. Za
izdelavo spletne strani učenci uporabljajo znanja in veščine
oblikovanja in risanja slike, oblikovanja dokumenta, fotografije,
filma in elektronske prosojnice, iskanja in vrednotenja vsebin na
svetovnem spletu in upravljanje z datotekami.
Da učenci spoznajo in preizkusijo
organiziramo strokovno ekskurzijo.
Internet http://www.sfpkrs.si
visoke
tehnologije,
15
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
FOTOGRAFSKI KROŽEK MŠ-789
UČITELJ: Jurij Marussig
30 ur
Spoznavanje s fotografsko tehniko, več poudarka bo na tehniki
digitalne fotografije. Tehnike snemanja in obdelave fotografij.
Sledi udeležba na fotografskih srečanjih in skupna fotografska
razstava.
ORIGAMI MŠ-34
UČITELJICA: Jana Varl
30 ur
ponedeljek 12. 40 – 13.25
Interesna dejavnost Origami je namenjena učencem 4. razreda
(lahko tudi 3. glede na število prijav). Pri tej dejavnosti bodo
učenci spoznali predvsem japonsko umetnost zgibanja papirja –
origami, izdelali pa bomo tudi kakšen drug izdelek iz papirja ali
kartona. Cilji te delavnice so predvsem razvijanje ročnih
spretnosti, vztrajnosti in natančnosti, učencem pa naj bi to delo
pomenilo tudi sprostitev in zabavo. Učenci naj bi se naučili ceniti
lastno delo in spoznali, da lahko sami z nekoliko truda iz
preprostih materialov, kot je na primer kos belega ali barvnega
papirja, izdelajo zanimive in celo uporabne izdelke. Pri tem
bomo ekološko usmerjeni in bomo uporabljali tudi odpadni
papir. Vsi ostanki papirja, nastali pri interesni dejavnosti, bodo
namenjeni zbiralni akciji papirja.
Učencem bo predstavljena ustrezna literatura v zvezi z
umetnostjo origami in drugimi izdelki iz papirja, da bodo lahko
tudi doma ustvarjali.
16
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
NAMIZNI HOKEJ MŠ-6789
UČITELJ: Silvan Baša
30 ur
Namizni hokej je zanimiva igra, ki je podobna namiznemu
nogometu. Za igro, ki traja 5 minut, sta potrebna dva igralca,
vsak na svoji strani uporablja 6 ročk - hokejistov. Hokej je dolg
približno en meter, širok malo več kot pol metra, postavimo pa
ga na približno 70-80 cm visoko mizo. Igralec ročice potiska
naprej in nazaj, hkrati pa lahko igralca obrača še okoli svoje osi.
Hokejisti si pak med seboj podajajo, ter prek različnih položajev
in kombinacij strelja na gol.
Pravila si preberite v spodnjih povezavah...
http://www.ithf.info/stiga/ithf/docs/PlayingRulesSLO.htm
http://www.nhkkranj.page.tl/ITHF-pravila.htm
ITHF – svetovna namiznohokejska zveza http://www.ithf.info/
Na šoli se pripravljamo in organiziramo šolske turnirje, ki štejejo
za točke svetovne namiznohokejske lestvice.
Učenci naše šole so med najboljšimi igralci v Sloveniji.
Tekmovanja v Soveniji
Tekmovanje za Slovenski pokal šteje 12 turnirjev, ki potekajo v
okviru namiznohokejske zveze Slovenije (NHZS). Turnirji
potekajo pretežno v Kranju in Mengšu. Na naši šoli vsako let
organiziramo turnir »Slovenija open«, ki se ga udeležijo igralci iz
vse Evrope.
Internet http://www.sfpkrs.si
17
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
RECITACIJSKI KROŽEK MŠ-6789
UČITELJICA: Karmen Valant
30 UR
Osnovni namen omenjene interesne dejavnosti je priprava in
interpretacija besedil, ki obeležujejo datume pomembnih
dogodkov in mejnikov v življenju prominentnih osebnosti.
Besedila sestavim sama, nato pa pri posebnih urah učence
pripravim na pravilno branje. Poudarjamo pravilno izgovorjavo,
akcentuacijo, ritem in tekočnost branja.
Učenci na določen dan v letu pripravljeno besedilo preberejo po
šolskem radiu, ali pa vse skupaj vnaprej posnamemo na
zgoščenko ( hišnik Mirko ).
V vsakem šolskem letu pripravimo po tri besedila. Sodelujejo
učenci iz različnih razredov – od 6 do 9. razreda.
GLEDALIŠKI KROŽEK MŠ-6789
UČITELJICA: Vika Šuštar
70 ur
V gledališkem krožku lahko sodelujejo učenci od 6. - 9. razreda.
Cilj krožka je postavitev gledališke predstave na oder ter
izdelava kostumov in scene. Ob tem bodo učenci spoznavali
osnovne zakonitosti gledališča in igre, hkrati pa se bodo naučili
tudi odrskega gibanja in premagovanja treme pred nastopi.
Krožek vodi mentorica Vika Šuštar, sceno in kostume
ustvarjamo ob pomoči mentorice Daše Lunder Črnilec, za gib
pa skrbi mentorica Mojca Škarabot.
18
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
NOVINARSKI KROŽEK MŠ-6789
UČITELJICA: Nada Pajntar, Dunja Jezeršek
30 ur
V novinarskem krožku lahko sodelujejo učenci 6. – 9. razreda, ki
radi pišejo. Ustvarjali bomo šolski časopis Krik, ki predstavlja
utrip naše šole. Učenci bodo spoznavali najbolj pogoste oblike
novinarskega sporočanja:
- informativne zvrsti (poročilo, anketa, intervju),
- interpretativne zvrsti (uvodnik, članek, ocena).
Ta besedila bodo tudi tvorili. Sestanki novinarskega krožka bodo
enkrat ne teden. Prispevek staršev ni potreben.
PEVSKI ZBORI MŠ-123456789
mlajši otroški, otroški in mladinski pevski zbor.
UČITEL:J Silvan Baša
70 ur mlajši
135 ur starejši
Na šoli delujejo trije pevski zbori: mlajši otroški, otroški in
mladinski pevski zbor. S pevci se učimo peti priredbe iz sveta
zabavne glasbe, ljudske pesmi in umetne zborovske pesmi. V
pevski zbor se lahko vključijo vsi učenci, ki opravijo preprosto
avdicijo. Skladbe ki se jih naučimo, predstavimo na vsaj enem
koncertu, sicer pa nastopamo tudi v okviru drugih prireditev, ki
so organizirane na šoli ali izven nje. Običajno se vsako leto
udeležimo tudi revije pevskih zborov. Pevske nastope
obogatimo s spremljavo različnih inštrumentov.
Internet http://www.sfpkrs.si
19
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA MŠ-123456789
UČITELJICE: Knjižničarki in razredne učiteljice
Prešernova bralna značka je namenjena razvijanju bralne, knjižne
in književne kulture ter spodbuja branje. Projekt bralne značke
je razširjen po vsej Sloveniji.
Poteka v prostem času kot interesna dejavnost. Bralci si knjige
za branje izbirajo sami po lastni izbiri ali iz priporočilnega
seznama. Pogovor o prebranih knjigah poteka v knjižnici v
sproščenem in prijetnem vzdušju.
LIKOVNI KROŽEK MŠ-6789
UČITELJ: Bojan Abaza
70 ur
Likovni krožek je namenjen učencem od šestega do devetega
razreda .Učenci bodo ustvarjali v različnih likovnih tehnikah in
spoznavali osnove likovnega jezika. V programu je tudi obisk
galerije in ogledi priložnostnih razstav. Dobivali se bomo enkrat
tedensko v učilnici likovne vzgoje. Nekaj materijala za delo
bodo učenci dobili v šoli.
20
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
ŠOLSKI ORKESTER MŠ-789
UČITELJ: Silvan Baša
30 ur
Šolski orkester je interesna dejavnost, ki je namenjena učencem
glasbenikom, ki se učijo igrati kakršenkoli inštrument v glasbeni
šoli ali kje drugje. Vaje potekajo po urniku, ki ga zaradi
raznovrstnih potreb prilagajamo sproti. Z igranjem podkrepimo
petje pevskega zbora, nastopamo tudi samostojno. Nekateri
učenci se radi preizkusijo v vlogi solistov.
KEMIJSKI KROŽEK MŠ-89
UČITELJ: Marijan Mohorič
30 ur
Pri kemijskem krožku bomo poglabljali znanje iz kemije.
Poglabljali bomo zanje pridobljeno v razredu in dali poudarek na
pripravi za tekmovanje za PREGLOVO PRIZNANJE. Krožek je
namenjen boljšim učencem. Potekal bo ločeno za učence 8. in 9.
razreda. Pouk bo potekal strjeno v mesecu novembru, decembru
in januarju. Z učence, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje,
pa se bomo pripravljali do tekmovanja.
Cilj krožka je pridobivanje dodatnega znanja iz kemije, razvijanje
spretnosti razmišljanja in sklepanja, preveriti znanje na
tekmovanju in doseči čim boljše rezultate.
Internet http://www.sfpkrs.si
21
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
PROMETNI KROŽEK MŠ-56789
UČITELJA: Marija in Marijan Mohorič
30 ur
Pri prometnem krožku se učenci pripravljajo na tekmovanje iz
prometne vzgoje. Krožek je namenjen učencem od 5. do 9.
razreda, ki že imajo izpit za kolo. Na krožku učenci poglabljajo
znanje cestnoprometnih predpisov, izpopolnjujejo spretnosti v
vožnji po cesti in spretnostni vožnji po poligonu.
Najboljši učenci se udeležijo tekmovanja KAJ VEŠ O PROMETU.
Cilj krožka je urjenje in usposabljanje učencev za varno vožnjo v
prometu.
22
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
BIOLOŠKI KROŽEK MŠ-89
UČITELJICA: Sonja Grilc
35 ur
Pri biološkem krožku se bomo ukvarjali z oskrbo živali, ki so v
biološki učilnici in občasno tudi z drugimi organizmi (npr:
deževniki, lišaji, pupki…).
Naučili se bomo pravilnega rokovanja z organizmi.
Krožek bo potekal večinoma v učilnici biologije, po potrebi pa
lahko tudi na terenu.
Učenci pri krožku (2x tedensko) delajo samostojno, pod
vodstvom mentorja, skrbijo za živali in pripravljajo gradivo o
živalih ter to predstavljajo drugim učencem z plakati.
Stroški pri biolškem krožku bodo izključno za oskrbo živali:
hrana, posode, kletke, terariji…
Cilji:
• učenci se naučijo pravilnega in spoštljivega ravnanja z vsemi
organizmi,
• poglobijo svoje znanje o organizmih, ki jih pri pouku
obravnavajo in o tistih, ki jih posebej zanimajo.
PLESNO-NAVIJAŠKA SKUPINA PINKE MŠ-6789
MENTORICA: Maja Tošik
30-50 ur
Interesna dejavnost, ki se bo izvajala v sodelovanju z plesnim
klubom Tinča, bo namenjena učenkam in učencem 6., 7., 8. in 9.
razredov. Učenci se bodo seznanili z osnovnimi elementi
navijaškega plesa. Srečali pa se bodo tudi z osnovami drugih
Internet http://www.sfpkrs.si
23
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
plesnih in gibalnih zvrsti, kot so hip hop, pop, latino, džaz balet,
tvist, aerobika, akrobatika…
Skupaj bomo spoznavali osnove telesne priprave, se učili
plesnih elementov in uporabe pripomočkov (cofov) ter
sestavljali plesne koreografije. Čeprav se bomo v večji meri
srečevali s športnimi vsebinami, pa ne bomo pozabili na razvoj
aktivnosti in ustvarjalne žilice vsakega posameznika v skupini.
Plesna skupina Pinke se bo občinstvu predstavila z nastopi na
šolskih in izven šolskih športnih tekmovanjih in prireditvah.
PODRUŽNIČNA ŠOLA KOKRICA
FOLKLORNI KROŽEK K-12345
UČITELJICA: Dijana Korošec
V folklorni krožek so vključeni učenci od 1. do 5. razreda
podružnične šole na Kokrici. Vaje imamo enkrat tedensko, v
šolski telovadnici. Na krožku učenci spoznajo stare pastirske,
rajalne in družabne igre ter se jih igrajo. Naučimo se zaplesati
preproste otroške ljudske plese, seznanimo pa se tudi z
osnovnim korakom polke in valčka. Pojemo otroške ljudske
pesmi in jih spremljamo s preprostimi ljudskimi glasbili, ki jih
sami izdelamo. Vsako leto pripravimo dva spleta ljudskih iger,
pesmi in plesov in se z njima predstavimo na prireditvah v šoli,
KS – povsod, kamor nas povabijo. Na nastopih nas je veselje
pogledati, saj smo oblečeni v lepe folklorne kostume.
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA K-12345
UČITELJICE: razredne učiteljice
24
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Prešernova bralna značka je namenjena razvijanju bralne, knjižne
in književne kulture ter spodbuja branje. Projekt bralne značke
je razširjen po vsej Sloveniji.
Poteka v prostem času kot interesna dejavnost. Bralci si knjige
za branje izbirajo sami po lastni izbiri ali iz priporočilnega
seznama. Pogovor o prebranih knjigah poteka v knjižnici v
sproščenem in prijetnem vzdušju.
MLADI GASILCI – DMG K-12345
UČITELJICA: Alenka Vadnov
30 ur
V interesno dejavnost bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda
devetletne osnovne šole.
Dejavnosti bodo potekale v sodelovanju s PGD Kokrica, skupaj
približno 30 ur.
Otroci se bodo seznanili z zgodovino svojega društva in
gasilstva na Slovenskem, spoznali organiziranost gasilske
organizacije, si ogledali gasilni dom, spoznali gasilske simbole in
oznake v PGD, kulturo in vedenje v gasilski organizaciji, našteli
osnovne naloge gasilske organizacije, spoznali in izvedli osnove
prve pomoči, našteli nevarnosti ob požaru in zaščitne ukrepe,
spoznali osnove gorenja in gašenja, gasilsko opremo in orodje
za gašenje in reševanje, osnovne naloge ob prijavi požara,
našteli načine reševanja in evakuacije, izdelali požarni načrt,
izvajali vajo z vedrovko, štafeto s prenosom vode in žogic,
vezali vozle, metali vrv, izvajali gasilsko-športne discipline in
sodelovali na tekmovanjih društev Mladi gasilec.
Internet http://www.sfpkrs.si
25
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
PLESNA – GLASBENA DELAVNICA K-12345
UČITELJICA: Valerija Konečnik-Stenovec
30 ur
Plesna – glasbena delavnica bo namenjena učencem od 1. do 5.
razreda. Zajemala bo veliko petja, plesa in ustvarjalne aktivnosti.
Učenci bodo razvijali ritem in urili posluh, razvijali socialne in
motorične veščine na zelo prijeten in zabaven način. Delavnica
bo namenjena učencem Kokrice, ki želijo nastopiti na prireditvi v
mesecu marcu – MATERINSKI DAN.
26
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
PEVSKI ZBOR K-2345
UČITELJICA: Mojca Jošt
75ur
Na podružnični šoli Kokrica bom vodila obvezno dejavnost šole
- PEVSKI ZBOR.
V dejavnost bodo vključeni učenci od 2. do 5. razreda. V
začetku šolskega leta bom preizkusila melodično in ritmično
znanje novih članov. Za to dejavnost planiram 70ur.
Učili se bomo ljudske in umetne pesmi domačih in tujih
avtorjev. Nastopali bomo na šolskih prireditvah, na prireditvah v
okviru krajevne skupnosti in po potrebi tudi v okviru kranjske
občine.
PROMETNI KROŽEK K-12345
UČITELJICI: Bernarda Juvan in Jelka Tomazin
Učenci:
• se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem
prometu, tako da znajo varovati sebe in druge udeležence v
prometu,
• si pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno
vožnjo kolesa,
• se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in
glede na razmere na cestišču,
• poznajo sestavne dele kolesa, delovanje sestavnih delov,
obvezno opremo kolesa in znajo pravilno držati kolo,
• se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega
časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do
varstva narave.
Internet http://www.sfpkrs.si
27
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
PRAVLJIČNI KROŽEK K-123
UČITELJICA: Brigita Fojkar
30 ur
Pri pravljični dejavnosti bodo učenci spoznali poleg slovenske
pravljice, kateri bomo posvetili pretežni del, tudi manj znane
pravljice z vsega sveta, tako ljudske kot umetne, ter pripovedke
in basni. Seznanili se bodo s pravljicami, ki jih poslušajo arabski,
afriški, eskimski, ruski idr. otroci, od umetnih pa z manj znanimi
Andersenovimi in Grimmovimi.
Učenci pravljic ne bodo le poslušali, ampak občasno tudi
uprizarjali; poudarek bo na procesu ustvarjanja igre, ne na re
zultatu
Pedagoški cilji pravljične dejavnosti, h katerim bomo stremeli,
so osebnostni in socialni:
Cilji na osebnem področju:
• spodbujanje izkustva,
• krepitev volje,
• spodbujanje ustvarjalnosti in zmožnosti improviziranja,
• spodbujanje komunikacijskih spretnosti,
• posredovanje vtisov in lepih doživetij ob poslušanju.
Cilji na socialnem področju:
• razvijanje občutka za skupino in občutka pripadnosti skupini,
• sodelovanje,
• razvijanje pravil in njihovo upoštevanje,
• odkrivanje in reševanje konfliktov,
• razumevanje šibkejših in drugačnih.
Dejavnost bo potekala enkrat tedensko za učence 1. in 2.,
eventualno tudi 3. razreda.
28
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
IGRAJMO SE
K-3
UČITELJICA: Brigita Fojkar
30 ur
Otroci imajo veliko potrebo po igri in pri tem po gibanju ter
druženju s sovrstniki, kjer so lahko resnično ustvarjalni, spontani
in svobodni. Pri dejavnosti Igrajmo se bomo zadostili prav tem
potrebam.
Cilji dejavnosti:
Igre zagotavljajo celostno rast skupine, tako v smislu
medsebojnega zaupanja, poznavanja, načrtovalne miselnosti in
akcije, kot tudi integralnosti in vključevanja različnih aktivnosti,
ki zagotavljajo čim večjo participacijo večine, če že ne čisto vseh
članov skupine.
Otroci se bodo razvijali na več področjih:
• telesni razvoj
• čustveni razvoj
• miselni razvoj
• etično-moralni razvoj
• duhovni razvoj
Skupine iger:
• strateške igre
• povezovalne igre
• igre za refleksijo
• tematske igre
• socializacijske igre
• igre spoznavanja
Internet http://www.sfpkrs.si
29
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
RECITATORSKI KROŽEK K-345
UČITELJICA: Anita Žibrek
V okviru tega krožka bodo učenci sami sestavljali besedila za
različne proslave oziroma sodelovanja na različnih prireditvah.
Vključijo se lahko tudi učenci, ki bi želeli recitirati le že
pripravljena besedila.
Kdaj in kje vse bomo nastopali:
• Okoli prvega novembra ( dan spomina na mrtve) na
kokriškem pokopališču
• Februarja, za slovenski kulturni praznik v Kulturnem domu na
Kokrici in nato še v samem mestu Kranj- recitacija Prešernovih
pesmi
• V mesecu marcu ( za raznih občnih zborih)
• Na tradicionalni prireditvi Dih pomladi, v Kulturnem domu
na Kokrici( v marcu ali v aprilu)
• Ob prazniku Dnevu upora proti okupatorju na Udinborštu.
NOVINARSKI KROŽEK K-345
UČITELJICA: Anita Žibrek
V okviru tega krožka bodo učenci sami zapisovali tako
umetnostna besedila ( zgodbice,spise, pesmi ipd.) kot tudi
neumetnostne zvrsti (ankete, intervjuje; uganke, za razvedrilo).
V aprilu bomo izdali šolsko glasilo Drobižek, ki bo namenjeno
učencem prvih in drugih razredov. V maju pa še glasilo Drobiž
za učence od tretjega do petega razreda.
Stroški, ki bodo pri tem nastali, bodo stroški za tisk in vezavo.
30
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
VRTNARSKI KROŽEK K-2345
UČITELJICA: Tadeja Knific
Termin: torek, od 14.00 do 15.30 (na 14 dni)
Namen krožka je otrokom približati naravo ter spodbujati skrb za
okolje, prostor, rastline.
Skrbeli bodo za rožna korita okoli šole, obnovili šolsko gredico in
zgradili skalnjak. Zimski čas bo namenjen spoznavanju rož ,
ustvarjanju ikeban, kuhanju zeliščnih čajev Ponovno bodo
prebarvali nekatera betonska korita, vanje nasadili rože.
V mesecu oktobru bodo posušili rastline za čaj, izrezovali vrtne
buče in jih tudi razstavili.
Urejali bomo šolske cvetlične gredice, uredili in zasadili skalnjak.
Spoznavali bodo rastline, načine razmnoževanja, vrtno orodje in
osnovna vrtnarska opravila.
Presadili in skrbeli bodo za razredne lončnice (spoznali bodo
novo rastlino – orhidejo).
V novembru in decembru bodo izdelali ikebane iz naravnih
materialov in posejali božično žito.
Ob deževnih dneh si bodo pogledali prispevke o umetnosti
izrezovanja buč in sadja, si skuhali zeliščni čaj, se pogovarjali o
biološkem načinu vrtnarjenja ter reševali pripravljene učne liste,
izdelali semenko …
Obiskali bodo tudi vrtnarijo.
MATEMATIČNI KROŽEK K-45
UČITELJICA: Marija Ajdovec
30 ur
Pri matematičnem krožku se bodo učenci pripravljali na
matematično tekmovanje Kenguru, reševali pa bodo tudi druge
Internet http://www.sfpkrs.si
31
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
matematične naloge, predvsem v zvezi z logiko. Krožek je
namenjen učencem 4. in 5. razreda.
VESELA ŠOLA K-12345
UČITELJICA: Špela Sajovic
10 ur
Priprava na tekmovanje.
LEGO KROŽEK K-12345
UČITELJ: Matic Leskovar
30 ur
V prvem polletju bo lego krožek potekal za prvi in drugi razred,
v drugem polletju pa za tretji in četrti razred v času
podaljšanega bivanja. Pri delu uporabljamo kocke LEGO DACTA,
DUPLO, lesene gradnike in tudi gradnike Kubora, pri kateri
gradijo sistem tunelov. Pred pričetkom gradnje se pogovorimo
o nalogi. Gradijo vozila, stavbe, predmete, živali, širše teme kot
so živalski vrt, otroško igrišče, kmetija,…. Pred koncem krožka
konstrukcije predstavijo ostalim udeležencem. Prijavili se bomo
tudi na konstrukcijsko tekmovanje.
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA K-12345
UČITELJICE: razredne učiteljice
Prešernova bralna značka je namenjena razvijanju bralne, knjižne
in književne kulture ter spodbuja branje. Projekt bralne značke
je razširjen po vsej Sloveniji.
32
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Poteka v prostem času kot interesna dejavnost. Bralci si knjige
za branje izbirajo sami po lastni izbiri ali iz priporočilnega
seznama. Pogovor o prebranih knjigah poteka v knjižnici v
sproščenem in prijetnem vzdušju.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK : ZAČETNI K-3
UČITELJ: Marko Zupan
30 ur
V začetni računalniški krožek se lahko vključijo učenci 3. razreda.
Otroci se najprej spoznajo z okoljem Windows, nato pa se
naučijo osnov dela s programi Word, Slikar, Internet Explorer in
uporabe elektronske pošte.
LIKOVNI KROŽEK K-12345
UČITELJICA: Petra Žontar
30 ur
Na likovnem krožku ustvarjajo učenci od 1. do 5. razreda.
Izpopolnjujejo se na vseh likovnih področjih. Upodabljajo
različne motive, spoznavajo nove likovne tehnike, ob katerih
razvijajo občutek za različne materiale ter si ogledajo kakšno
razstavo.
Nastali likovni izdelki krasijo šolsko avlo. Učenci sodelujejo na
različnih natečajih in projektih.
RDEČI KRIŽ K-12345
UČITELJICA: Marta Zaplotnik
Internet http://www.sfpkrs.si
33
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
20 ur
Občasne delavnice v vseh razredih z učenci 1. in 2. triade oz.
učenci od 1. do 5. razreda.
IZVAJANJE PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
MŠ-123456789
K-12345
UČITELJICA: Urša Mihalič s sodelavci
20 ur tedensko
Cilji, ki jih želimo doseči s projektom:
• dodatno spodbuditi otroke k športni dejavnosti;
• v program aktivno vključiti od 20 do 30 % otrok;
• zainteresiranim učencem zagotoviti 5 ur športne aktivnosti
na teden;
• odpravljati posledice negativnih vplivov sedenja;
• čim širši razvoj gibalnega potenciala otrok;
• spodbuditi otroke k oblikovanju vzorcev zdravega
življenjskega sloga;
• zagotoviti učencem priporočeno vsakodnevno vodeno
vadbo
program je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti in
spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Vsebine programa:
•
•
34
predstavitev vsaj 12 športnih panog na triletje (prioriteto
imajo športne panoge iz klubskega okoliša),
predstavitev urbanih športov,
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega
življenjskega sloga,
• predstavitev vsaj treh športnih panog iz klubskega okoliša,
• ločen program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne
telesne drže,
• izboljšanje splošne fizične pripravljenosti,
• izvedba aktivnosti v času pouka prostih dni,
• organizacija športnega dogodka na lokalnem
ivoju,namenjenega otrokom.
Ves program je brezplačen. Prijaviti se je možno na prijavnicah,
kjer bo podroben opis z urniki; dobite jih pri razrednikih, v
tajništvu ali na spletu, dodatne informacije pa pri Urši Mihalič
(telefon: 041 338 131).
•
Internet http://www.sfpkrs.si
35
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
FAKULTATIVNI POUK IN PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
PLASTIČNO MAKETARSTVO- MAKETARSKI KROŽEK
MENTOR: Bine Logar
70 ur
Plastično maketarstvo je sestavljanje, izdelovanje in barvanje
plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v
podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega
predmeta.
Pri mladih tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost, preciznost
in zavzetost, ki slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem
življenju.
Za izdelavo plastičnih maket potrebujemo platično maketo,
lepilo, barve, čopiče,..
V želji, da bi se podrobneje seznanili z maketarstvom, Vas
vabim, da si ogledate spletno stran:
http://svmjunior.blogspot.com/
http://svmalem.blogspot.com/
ali da se pridružite FACEBOOK skupini: SVM-Svet v malem
Interesna dejavnost maketarstva naj bi se izvajala 1X tedensko
po 2 šolski uri v tehnični učilnici.
Vabljeni so vsi učenci in učenke od 4. do 9. razreda.
1.
Vsi otroci ob vpisu prejmejo PLASTIČNO MAKETO,
OSEBNO ČLANSKO IZKAZNICO s katero lahko koristijo različne
ugodnosti ter DOSTOP do maketarskega foruma. Otroci pa se
ob koncu šolskega leta lahko brezplačno udeležijo
MAKETARSKEGA TEKMOVANJA.
2.
Barve, nožke in lepila pa kupimo s skupnim fondom, kar
pomeni, da je prispevek staršev (na otroka): 6 EUR/mesec).
36
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
3.
Več informacij lahko dobite na tel. številki: 040 285 723
(Bine Logar) ali na e-mail naslovu: [email protected]
GLASBENA ŠOLA PROMUSICA
Glasbena šola Promusica že vrsto let uspešno izobražuje otroke
in odrasle po različnih krajih Gorenjske in tudi v Ljubljani. Glavni
cilj glasbene šole je glasbo približati še bolj ljudem. V ta namen
so izoblikovali sistem izobraževanja, ki je prilagojen
posameznikovim željam in sposobnostim.
V Promusici se lahko učite igrati kitaro (klasično, akustično in
električno), klavir, elektronske klaviature, harmoniko, flavto,
bobne, petje, izvajajo pa tudi glasbene urice za najmlajše.
Večina učencev obiskuje pouk glasbila enkrat tedensko po 45
minut. Sproti ob glasbilu jim je razložena tudi osnova teorije. Le
te na nižji stopnji ni prav veliko in jo osvojijo ob pouku glasbila
ter se jo naučijo tudi uporabljati v praksi. Tisti, ki so vpisani k
glasbilu imajo možnost brezplačno dodatno obiskovati tudi pouk
Nauka o glasbi (identičen program javnih glasbenih šol), ki je
organiziran na določeni enoti, pod pogojem, če je zadostno
število interesentov.
Ob zaključku šolskega leta vsi učenci dobijo potrdilo o
obiskovanju programa, tisti, ki pa so program tudi predelali in
opravili izpit, dobijo potrdilo o opravljenem izpitu oz.
spričevalo, če so obiskovali tudi stranski predmet nauk o glasbi.
Ta potrdila so interne narave, učencem, ki so jih uspešno
pridobili, pa omogočamo pridobiti tudi javno spričevalo, kar
pridobijo z opravljenimi izpiti na državni glasbeni šoli.
Programe izvajajo izkušeni glasbeni pedagogi in študentje, ki
igrajo ali so igrali v različnih glasbenih skupinah (The Tide,
Diverso, Johnny¨s band ex Don Mentony band, Triglavski
Internet http://www.sfpkrs.si
37
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
muzikantje, Stereotipi, Big-band Krško,…), ki na glasbeni sceni
nastopajo kot pevci solisti, vodijo cerkvene in druge pevske
zbore ter so člani folklornih skupin.
Nekateri učenci Promusice se redno udeležujejo državnih in
mednarodnih tekmovanj ter s tekmovanj prinašajo nagrade.
Tudi lokacijsko so se prilagodili tako, da pouk poteka v prostorih
osnovnih šol, tudi v prostorih naše šole in je staršem s tem
prihranjen marsikateri prevoz otrok.
Učenci glasbeno šolo radi obiskujejo, saj število učencev iz leta
v leto strmo narašča.
Cena za pouk 1x tedensko individualno je v preteklem šolskem
letu znašala 50 EUROV in zajem povprečno 4 individualne ure
pouka ter 4 skupinske ure pouka nauka o glasbi.
Vse dodatne informacije o glasbeni šoli si lahko ogledate na
spletni strani www.promusica.si ali pa jih lahko pokličete na tel.
št. 04/23-34-403 ali 0599/33-333 ali GSM: 040/913-903 ali
041/813-803.
PLESNI KLUB TINČA
Plesna dejavnost bo potekala pod vodstvom Plesnega kluba
Tinča. Namenjena bo vsem otrokom nižjih razredov, ki si želijo
naučiti osnov plesa. Skozi ples in igro bomo razvijali občutek za
gib, ritem in prostor ter obenem razvijali motorične sposobnosti.
Vaje bo vodila plesna trenerka Ana Šušteršič, ki je absolventka
na Fakulteti za šport, smer ples.
Predstavitev dejavnosti bo potekala v mesecu septembru.
38
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Termini:
Začetna stopnja: sreda 15-16, v večnamenski dvorani
Cena: 21 EUR mesečno
Nadaljevalna stopnja: sreda 14-15 in petek 14-15:30, v
večnamenski dvorani
Cena: 40 EUR mesečno
Dodatne informacije dobite na telefonu 041/990 472 Ana
Šušteršič, oziroma 041/650 810 Tina Veras in na internetnem
naslovu www.tinca.si.
Internet http://www.sfpkrs.si
39
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
KOŠARKA
Spoštovani starši!
Kot vsako leto tudi v šolskem letu 2011/2012 po vseh kranjskih osnovnih šolah
organiziramo košarkarsko dejavnost za različne starostne kategorije od 1. – 9.
razreda. Dejavnost organizira društvo Košarka kranjskih osnovnih šol (KOKOŠ) v
sodelovanju s KK Triglav.
Košarka, kot kraljica iger z žogo, otrokom omogoča obilico zabave, sprostitve,
druženja z vrstniki, pomaga razvijati njihove motorične sposobnosti, krepi njihov
moštveni duh in navsezadnje pomeni velik izziv v tekmovanjih, ki se jih
udeležujejo.
Cilji košarkarske šole so, da trenerji udeležence seznanijo z osnovnimi elementi
košarkarske igre (vodenje žoge, podajanje in lovljenje žoge, met na koš,
odkrivanje in vtekanje, protinapad, igre 1:1, 2:2, vse do igre 5:5).
Otroci se bodo udeleževali različnih tekmovanj z vrstniki. Za vse starostne
kategorije organiziramo Osnovnošolsko košarkarsko ligo, v kateri se med seboj
merijo ekipe posameznih šol. Najboljše šole iz vsake kategorije se ob koncu
tekmovanja uvrstijo na zaključni turnir, zmagovalce pa čakajo pokali in medalje.
Vpis v košarkarsko šolo poteka tekom celotnega šolskega leta, na treningih
primerne starostne kategorije.
Dodatne informacije na telefonski številki 041/600-372 (Podlipnik Franci).
URNIK TRENINGOV:
Ponedeljek
NAJMLAJŠI
DEČKI
(1.
razred)
NAJMLAJŠI
DEČKI
(2.
razred)
MLAJŠI
DEČKI
(3., 4., 5.
razred)
40
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
13:3014:15
13:30-14:15
14:1515:00
14:15-15:00
15:0016:00
15:00-16:00
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
NOGOMET
Interesna dejavnost nogomet, ki poteka na naši
šoli, deluje v okviru Gorenjske nogometne šole Rožle.
Namenjena je otrokom prvega in drugega razreda. Glavni
cilji so navajanje na zdravo športno življenje,
vzpostavljanje najboljših pogojev za nemoten telesni
razvoj, navajanje na medsebojne odnose in delo v skupini,
organizacija medšolskega tekmovanja. Kar se tiče vsebine
treninga je le-ta usmerjen v razvoj osnovnih motoričnih
sposobnosti, ob tem pa sledimo glavni strokovni usmeritvi:
TOTALEN NOGOMETNI UŽITEK-veliko igre, strelov,
preigravanja, obramb...
Na vaši šoli, OŠ Kokrica, bo vadba potekala po naslednjem
urniku:
1.RAZRED
SREDA
14.00-14.50
PRVI TRENING: 5.10.2011
2.RAZRED
PETEK
15.15-16.00
PRVI TRENING: 7.10.2011
Pridite tudi vi in ne pozabite:
»Nogomet ni le 'laufanje 22 norih za eno žogo',
kot mislijo nekateri.
To je prijateljstvo, dvigovanje fizičnih
sposobnosti in spudbujanje mladih
k pozitivnemu razmišljanju v okviru druženja in
ukvarjanja s športom.«
Internet http://www.sfpkrs.si
41
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA ŠOLI
Na šoli potekajo jezikovni tečaji angleškega, nemškega, španskega in
francoskega jezika, ki jih organizira jezikovna šola Tales. Tečaji so celoletni
in potekajo enkrat tedensko.
Več informacij in cenik šolnin je na voljo na www. tales-kranj.si.
CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA
• približa otrokom pestrost različnih glasov tujega jezika, zato je
poudarek zgodnjega učenja na slušnem razumevanju in pravilni
izgovorjavi,
• razvija otrokov posluh za jezik in spontano komuniciranje,
• ob glasbi, kreativnih igricah, pesmih in zgodbicah otrok sproščeno
doživi prvi stik s tujim jezikom,
• vzpodbuja pozitivno motivacijo za nadaljnje učenje tujega jezika,
• razvija učne in delovne navade, kar otrokom koristi tudi na drugih
področjih.
TEČAJI ANGLEŠKEGA JEZIKA NA ŠOLI
Dodatni tečaji angleškega jezika potekajo kontinuirano od pripravljalnic za
prvošolce do tečajev priprave na mednarodne izpite na nivoju PET za
devetošolce.
.
TEČAJ ANGLEŠKE PRIPRAVLJALNICE ZA 1. IN 2. RAZRED
poteka enkrat tedensko preko celega leta in obsega 30 ur (dve stopnji po
15 ur) v času podaljšanega bivanja
metode dela: učenje jezika preko igre, gibov, pesmic, plesa, slikovnega in
avdio materiala
teme: predstavljanje, števila, barve, šolske potrebščine, telo, družina, hiša,
oprema, domače živali, hrana, pravljične osebe
didaktični material:
slikovni pripomočki, avdio kaseta, slikanica, lastni slikovni slovarček, lutke
42
Internet http://www.sfpkrs.si
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Pri delu uporabljamo različne metode učenja in upoštevamo različne tipe
inteligenc.
PRIPRAVA NA TESTE CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS TESTS
•
•
•
•
tečaji so namenjeni učencem, ki želijo nadgraditi znanje angleškega
jezika pridobljeno v šoli
razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: poslušanje, ustno izražanje,
branje in pisanje
ob zaključku tečaja tečajniki opravijo interno testiranje vseh štirih
spretnosti
kandidate, ki želijo pridobiti certifikat Univerze v Cambridgeu,
jezikovna šola Tales prijavi na mednarodno testiranje
ANGLEŠKI JEZIK
NEMŠKI JEZIK
FRANCOSKI JEZIK
ŠPANSKI JEZIK
VRSTA TEČAJA
razred
število ur
ANGLEŠKI JEZIK –pripravljalnica
ANGLEŠKI JEZIK – začetni
ANGLEŠKI JEZIK – nadaljevalni
ANGLEŠKI JEZIK – priprava na Cambridge
Young Learners Tests
ANGLEŠKI JEZIK – priprava na izpite
Univerze Cambridge: PET
ANGLEŠKI JEZIK konverzacija s tujcem
1.,2.
3., 4.
2.- 4.
2 x 15 ur
50 letno
50 letno
4.-6.
54 letno
7.- 9.
54 letno
7.-9.
2.- 4. / 5.9.
3. - 9.
3.-9.
5. - 9.
5. - 9.
5. - 9.
5. - 9.
50 letno
NEMŠKI JEZIK – začetni
NEMŠKI JEZIK – nadaljevalni
NEMŠKI JEZIK tečaj z naravnim govorcem
FRANCOSKI JEZIK – začetni
FRANCOSKI JEZIK – nadaljevalni
ŠPANSKI JEZIK – začetni
ŠPANSKI JEZIK – nadaljevalni
Internet http://www.sfpkrs.si
50 letno
60 letno
50 letno
50 letno
60 letno
50 letno
60 letno
43
Interesne dejavnosti na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj
Publikacija za učence in starše
september 2011
44
Internet http://www.sfpkrs.si