Načrt vsebin in študentskih obveznosti - Andrej Blejec

Comments

Transcription

Načrt vsebin in študentskih obveznosti - Andrej Blejec
BI022
Statistika
Načrt vsebin in študentskih obveznosti
Program:
univerzitetni študijski program Biologija (BsC)
Predmet:
BI022 STATISTIKA
Študijsko leto:
2012/13
Letnik:
3. letnik
Nosilec predmeta: prof. dr. Andrej Blejec
Izvedba predmeta: prof. dr. Andrej Blejec
Izvedba vaj:
prof. dr. Andrej Blejec
Obseg predmeta:
predavanja 60 ur / laboratorijske vaje 30 ur (7 kreditnih točk)
Termin izvedbe:
zimski semester, 1. in 2. blok
E-mail:
[email protected]
Subject:[Statistika]
Spletna stran:
http://ablejec.nib.si/statistika
Moodle:
http://pouk.bf.uni-lj.si → Biologija → Statistika
http://pouk.bf.uni-lj.si/course/enrol.php?id=101
2013/14
BI022
Statistika
2013/14
Vsebina predavanj
Datum
6.10.2014
7.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
3.11.2014
4.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
1.12.2014
2.12.2014
8.12.2014
9.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
5.1.2015
6.1.2015
12.1.2015
13.1.2015
19.1.2015
20.1.2015
Vsebina
Uvod: Uporabnost statističnih metod v biologiji.
Osnovni statistični pojmi. Populacija, statistične enote, spremenljivke,
parametri. Merske lestvice
Principi grafičnega prikazovanja podatkov.
Frekvenčne porazdelitve. Histogram, frekvenčni poligon
Kumulativna frekvenčna porazdelitev.
Bayesova statistika
Ranžirna vrsta in kvantili
Osnovne metode Tukey-eve analize podatkov (EDA).
Srednje vrednosti. Mediana. Modus.
Aritmetična sredina. Geometrijska sredina. Harmonična sredina.
Mere variacije. Vrste mer variacije. Varianca. Standardna deviacija.
Relativne mere variacije. Asimetrija in sploščenost.
Normalna porazdelitev. Standardizirano normalna porazdelitev.
Prilagoditev normalne porazdelitve stvarni frekvenčni porazdelitvi.
Vzorčenje. Enostavno slučajnostno vzorčenje.
Točkovne in intervalne ocene. Ocenjevanje z malimi vzorci
Vzorčna porazdelitev. Standardna napaka ocene.
Intervali zaupanja. Intervali zaupanja za povprečje in varianco.
Hi kvadrat porazdelitev, Studentova t porazdelitev, F porazdelitev.
Preskušanje hipotez: Osnovni pojmi.
Preskušanje hipotez o aritmetični sredini. Studentov t test.
Preskušanje hipotez o varianci.Preskušanje hipotez o frekvenčni
porazdelitvi.
Neparametrične metode za preskušanje hipotez.
Proučevanje odvisnosti med pojavi:
Osnove analize variance.
Korelacijske odvisnosti. Regresija. Linearna regresija.
Mere linearne odvisnosti. Korelacijski koeficient.
Nelinearne odvisnosti. Asociacija in kontingenca.
Od Do
10
12
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
14
10
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
14
10
14
10
14
10
14
10
14
16
12
16
12
16
12
16
12
16
BI022
Statistika
2013/14
Vsebina vaj
Teden po:
6.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
3.11.2014
10.11.2014
17.11.2014
1.12.2014
8.12.2014
15.12.2014
22.12.2014
5.1.2015
12.1.2015
19.1.2015
Vsebina
Uvodna vaja
Merske lestvice
Frekvenčna porazdelitev
Kvantili
Mere srednjih vrednosti
Mere variabilnosti
Normalna porazdelitev
Normalna porazdelitev
Intervalsko ocenjevanje parametrov
Intervali zaupanja
Preskušanje hipotez
Preskušanje hipotez
Odvisnost med pojavi
Odvisnost med pojavi
Aktivnost
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
BI022
Statistika
2013/14
Obveznosti študenta in preverjanje znanja
1. Splošna pravila
Pogoj za vključitev v predmet je vpis v letnik študija.
2. Obveznosti – vaje
Udeležba na vajah je obvezna, dovoljen je dvakratni izostanek iz opravičenih razlogov (npr. z
zdravniškim opravičilom). Vsak študent mora pred vajami izven termina vaj rešiti domače
naloge. Na vajah mora biti pripravljen na izvedbo/razlago treh nalog po lastni izbiri.
Za oceno vaj študenti opravljajo pisni izpit.
3. Obveznosti – predavanja
Študenti izpit opravljajo pisno.
4. Predpisana študijska literatura (predavanja in vaje)
Priporočena literatura:
 Whitlock, M. and D. Schluter. 2009. The analysis of biological data. Greenwood Village, Colo.,
Roberts and Co. Publishers.





Blejec M. (1976), Statistične metode za ekonomiste
Blejec A. Zbirka vaj iz statistike, 2011, http://ablejec.nib.si/statistika
Daly F. et. al. (1995) , Elements of statistics, Addison Wesley
Dytham C., Choosing and Using Statistics, A biologist's Guide (1999), Blackwell, 1999.
Griffiths D, Stirling WD and Weldon KL (1998) Understand data. Principles and
practices of statistics. Jacaranda Wiley Ltd, Queensland
Spletni viri
 CAST – Computer-Assisted Statistics Teaching: http://cast.massey.ac.nz/
 Različni internetni viri s področja statističnega izobraževanja
5. Izpitni roki
1. rok:
2. rok:
3. rok:
januar
maj/junij
september
Izvajalec
prof. dr. Andrej Blejec