Sevalne novice - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Comments

Transcription

Sevalne novice - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Sevalne novice
Številka 23
junij 2010
G
PREPOVEDANA UPORABA
RADIOAKTIVNIH
STRELOVODOV
Tako kot v številnih drugih državah (države, nastale po
razpadu bivše Jugoslavije, Francija, Španija, Švica, Brazilija,
Portugalska, ZDA, itd.), so se tudi v Sloveniji desetletja
uporabljali radioaktivni strelovodi. Najpogosteje so vsebovali
152/154
60
vir sevanja
Eu, redkeje Co.
Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja so države
zaradi neupravičenosti in neznatnih prednosti prepovedale
uporabo radioaktivnih strelovodov. Slovenija je temu sledila
s Pravilnikom o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 27/06). Do 1. 1. 2007 je bilo treba take strelovode
odstraniti in predati Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO).
Radioaktivne strelovode so med leti 1970 in 1989 izdelovali
tudi na Institutu ''Jožef Stefan''. Fotografija spodaj levo prikazuje kapsulo, v kateri se nahaja Eu2O3 (aktivnosti od 5 do 20
GBq). Večina tovrstnih virov sevanja je bila nameščena v
ostalih republikah bivše Jugoslavije.
Izgubljeni strelovodi s 60Co
URSJV je iz registra virov sevanj ugotovila, da dva
radioaktivna strelovoda v Sloveniji nimata ustreznih
dovoljenj, in da ju v zadnjih letih ni pregledal pooblaščeni
izvedenec.
Marca 2009 je bila na lokaciji opravljena inšpekcija, med
katero je bilo ugotovljeno, kaj se je dogajalo z lastništvom
zemljišča, na katerem sta bila leta 1976 strelovoda
postavljena.
Strelovoda proizvajalca Elind Valjevo, vsak z vgrajenim
60
virom sevanja Co začetne aktivnosti 3,8 GBq, sta bila
brez ustreznih oznak nameščena na drogovih, ki so ju sicer
potrebovali za druge namene.
Zaradi spremembe namembnosti kovinskih drogov so
vrhova drogov v letu 2005 odžagali in ju odvrgli med
navadne kovinske odpadke, ne da bi vedeli, da imata
nameščena radionuklida oziroma da gre za radioaktivna
strelovoda.
Danes bi bila hitrost doze na enem metru od nezaščitene
kapsule (z aktivnostjo okrog 50 MBq) približno 20 µSv/h.
Če bi se dva taka vira stalila, bi morali imeti vsaj 1000 ton
jeklenih odpadkov, da bi lahko izvedli ''brezpogojno
opustitev nadzora'' (<0,1 Bq/g).
V zvezi z opisanim primerom je inšpekcija URSJV izrekla
ustrezne ukrepe glede na težo kršitve in morebitne
posledice te kršitve.
Vzroki za izgubo virov sevanja
Kapsula iz nerjavnega jekla,
v kateri se nahaja
radioaktivna snov,
pripravljena za vgradnjo v
glavo strelovoda
Glava strelovoda z jeklenosvinčenim vsebnikom, ki
vsebuje vir sevanja 152/154Eu
Poročanje v podatkovno bazo IAEA
''Illicit Trafficking Database''
Podatkovna zbirka Mednarodne agencije za atomsko
energijo (IAEA ITDB – “Illicit Trafficking Database”) je bila
ustanovljena leta 1995 in vključuje podatke, ki jih posredujejo države članice o nedovoljenem prometu z jedrskimi
in drugimi radioaktivnimi snovmi.
V zbirki so zajete kraje, izgube, prevozi, najdbe in drugi
dogodki, povezani z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi, ki
so se zgodili namenoma ali nehote, z ali brez prečkanja
državne meje.
Slovenija (URSJV) je v omenjeno podatkovno bazo
poročala sedemkrat. V treh primerih se je poročanje
nanašalo na dogodke z radioaktivnimi strelovodi. Poročali
bomo tudi o primeru izgubljenih radioaktivnih strelovodov,
ki je opisan v nadaljevanju.
imetnik virov sevanj ni dovolj upošteval določil varstva
pred sevanji;
zemljišče z enim strelovodom je bilo leta 1998 prodano
drugemu lastniku;
stranki so se zdeli stroški prevzema radioaktivnih odpadkov (po povpraševanju na ARAO) previsoki, zato je
''čakala'';
od leta 1998 ni bilo pregledov pooblaščenega izvedenca;
odsotnost oznak ''RADIOAKTIVNO'' na drogu strelovoda oziroma na vsebniku, v času, ko je prišlo do
demontaže;
odsotnost upravnih inšpekcij od aprila 2000 do marca
2009.
V letu 2009 je bilo ugotovljeno, da se dva radioaktivna
60
strelovoda z virom sevanja Co, izdelana leta 1972,
nahajata tudi v Murski Soboti – v podjetju, ki je
trenutno v stečaju. Inšpekcija URSJV je zahtevala
njihovo odstranitev in predajo ARAO do 1. 8. 2010.
FOTOKOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE JE DOVOLJENO IN ZAŽELENO!
Intervencije inšpekcije URSJV
v letu 2009
Prevozi radioaktivnih snovi
Inšpekcija URSJV je v letu 2009 obravnavala šest intervencij
v zvezi s prevozi radioaktivnih snovi. Razen ene so bile vse
povezane z odpadnimi surovinami.
V podjetju iz Slovenske Bistrice se je med odpadnim
60
aluminijem nahajal Co s specifično aktivnostjo nad mejo
izvzetja. Največja hitrost doze je znašala 0,28 µSv/h.
Material je bil vrnjen dobavitelju na Madžarsko.
Na dvorišču podjetja iz Kopra so zaposleni našli vir
sevanja s hitrostjo doze na kontaktu 20 µSv/h.
Agencija za radioaktivne odpadke je ugotovila, da gre
za dva kontaminirana plašča, v katera je bil položen
predmet z osiromašenim uranom. Potrebna je bila
dekontaminacija dveh vročih točk na lokaciji, ki jo je
izvedel ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Viri so bili
nato shranjeni v Centralnem skladišču za radioaktivne
odpadke. Spodnja fotografija prikazuje vir na mestu
najdbe.
Čez Slovenijo je potekal tranzit odpadnega železa, namenjen predelavi v italijanskem podjetju. Material so zavrnili
zaradi povišanih vrednosti doznega polja. O tranzitu čez
Slovenijo nazaj v Bosno in Hercegovino je URSJV obvestila
pristojni upravni organ na Hrvaškem.
Slovenski cariniki so na mejnem prehodu Obrežje zaznali
vir sevanja na tovornjaku z odpadnim železom. Kontaktno
na ponjavi tovornjaka so izmerili hitrost doze do 227 µSv/h.
152
154
Vir z Eu (2 GBq) in Eu (1 GBq) je bil vrnjen v Bosno in
Hercegovino v zaščitenem vsebniku. O dogodku je URSJV
poročala v IAEA ITDB - “Illicit Trafficking Database”.
Podrobneje smo o dogodku pisali v 21. številki Sevalnih
novic.
Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Gruškovje zavrnili
tovornjak z odpadnimi kovinami iz Nemčije, ki je bil
namenjen v Turčijo. Kontaktno so izmerili hitrost doze 1,85
µSv/h. URSJV je obvestila pristojni upravni organ v Avstriji,
da se tovor vrača v Nemčijo.
Slovenski carinik je na mejnem prehodu Obrežje zaznal
povišano sevanje na tovornjaku zagrebškega podjetja z
materialom iz mehaničnih delavnic. Dozno polje je znašalo
0,23 µSv/h na kontaktu. Povišano sevanje je bilo posledica
naloženih odpadnih olj. Inšpekcija URSJV je svetovala
prepoved vstopa v Slovenijo in je o dogodku obvestila
pristojni upravni organ na Hrvaškem.
Na mejnem prehodu Dragonja so hrvaški cariniki izrazili
sum, da je v avtomobilu s slovensko registracijo vir
sevanja. Ta sum je URSJV na podlagi meritev kasneje
zavrgla.
Sum na radioaktivne snovi, ki niso pod
upravnim nadzorom
Leta 2009 je inšpekcija URSJV izvedla osem intervencij,
povezanih s sumom, da podjetje v Sloveniji ravna z radioaktivnim materialom, ki ni pod upravnim nadzorom. V petih primerih
je bil sum tudi potrjen.
V podjetju v Ljubljani so opravljali neustrezno delo z
ionizacijskimi javljalniki požara. ARAO je ionizacijske
javljalnike ustrezno pripravila za sprejem v Centralno
skladišče radioaktivnih odpadkov.
V podjetju na Muti so na tovornjaku s »koksom«, ki je
vseboval karbonit oziroma naogličevalec, izmerili povišano
sevanje (0,15 µSv/h). Na podlagi analize je inšpekcija
URSJV predlagala opustitev nadzora.
Foto: Arhiv URSJV
V Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov so bili
varno shranjeni tudi radioaktivni odpadki, ki so bili
prvotno razvrščeni med neradioaktivni odpad, in so se
nahajali pred zgradbo skladišča. Kontaminirani predmeti in viri so bili: kovinski opilki, pokrov soda, sodi
60
192
241
pločevine, Co, Ir in Am.
Podjetje iz Italije, ki izvaja meritve odpadne kovine na
tovornjakih v Luki Koper, je podalo sum, da je na
izpraznjenem tovornjaku, ki sicer opravlja prevoze le v
luki, vir sevanja. Inšpekcija URSJV je izmerila trikratno naravno ozadje na enem od delov tovornjaka
ter je odredila ureditvene ukrepe.
Inšpekcija URSJV je Policiji prijavila neznanega storilca zaradi suma protipravnega odlaganja nevarnih
snovi v primeru najdbe javljalnikov požara. O dogodku
smo pisali v 22. številki Sevalnih novic.
V podjetju iz Ljubljane je portalni monitor zaznal
povišano sevanje 70 % nad naravnim ozadjem na
ceveh, ki so bile pripeljane iz podjetja v Krškem. Med
226
odpadnimi cevmi so našli radioizotop Ra v eni sami
cevi, vendar so bili izmerjeni nivoji pod nivoji izvzetja.
Carinski urad v Ljubljani je obvestil URSJV, da je bilo
na paketu iz ZDA zaznano povišano sevanje.
22
Ugotovili so, da je bil v paketu radionuklid Na,
vendar je bila njegova aktivnost pod mejami izvzetja
in je URSJV dovolila sprostitev v prosti promet.
Če najdete vir sevanja neznanega izvora, ali
če sumite, da gre za vir sevanja,
pokličite dežurnega URSJV:
041 982 713
Sevalne novice so namenjene predvsem obveščanju izvajalcev sevalnih dejavnosti.
Pripravlja in razpošilja jih Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Ureja: mag. Tatjana Frelih Kovačič.
Pri pripravi 23. številke so sodelovali: Janez Češarek, dr. Helena Janžekovič, Zoran Petrovič in mag. Aleš Janežič.
URSJV, Železna cesta 16, 1001 Ljubljana
http:// www.ursjv.gov.si, e-naslov: [email protected]

Similar documents