DOMASLOVENSKABISTRICA - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Comments

Transcription

DOMASLOVENSKABISTRICA - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Februar, 2013
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2013 ZDRAVSTVENEGA
DOMA SLOVENSKA BISTRICA
1. UVOD ..................................................................................................................................................3
1.1. Dolgoročni cilji in strategija zavoda ........................................................................... 3
1.2. Organizacija zavoda .................................................................................................... 5
1.4. Usmeritve za zagotavljanje kakovosti ......................................................................... 6
2. POSEBNI DEL ...................................................................................................................................7
2.1. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS ..................................... 7
2.2. Program zdravstvenih storitev OE Osnovno zdravstveno varstvo .............................. 9
2.3. Program zdravstvenih storitev OE Zobozdravstvo ................................................... 17
2.4. Kadri in kadrovska politika ....................................................................................... 18
Zaposlovanje ........................................................................................................................ 18
2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje..................................................................... 21
2.6. Notranji finančni nadzor............................................................................................ 26
3. SPLOŠNI DEL – FINAČNI DEL ...................................................................................................26
3.1. Zakonske in druge pravne podlage........................................................................... 26
3.2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta ................................................................... 27
3.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .................................. 27
3.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti . 36
3.5. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka – finančni načrt ......................................................................................................... 37
3.6. Bilanca stanja ............................................................................................................ 39
4. ZAKLJUČEK ...................................................................................................................................40
2
1. UVOD
V letu 2013 bodo pogoji poslovanja še zahtevnejši. Zaostrenost pogojev poslovanja se bo močno
odražala tudi na področju zdravstvene dejavnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje napoveduje, da
bo leto 2013 izredno kritično pri zagotavljanju financiranja zdravstvenega varstva. Še posebej zaradi
zmanjševanja javne porabe na vseh področjih, tudi na področju zdravstva. Manjši od leta 2012 bodo
prihodki od prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki predstavljajo glavni vir prihodkov
ZZZS. Finančni načrt ZZZS predvideva 3 % znižanje veljavnih cen za zdravstvene storitve.
Zmanjšujejo se sredstva za pripravnike, za 20% se znižuje amortizacija, znižuje se delež
administrativno tehničnega kadra, znižujejo se sredstva za laboratorij v referenčnih ambulantah za
30%. Kljub zniževanju sredstev, so naši načrti nastavljeni v zagotavljanje in doseganje dolgoročnih in
vseh kratkoročnih ciljev.
1.1. Dolgoročni cilji in strategija zavoda
Zdravstveni dom Slov. Bistrica je javni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je
izločil iz ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slov. Bistrica. Z nastajanjem novih občin so
ustanoviteljice ZD Slov. Bistrica še Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je neprofitni javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene
mreže. Opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Je pravna oseba javnega prava in vodi
poslovne knjige po predpisih za določene uporabnike kontnega načrta.
Od leta 2005 ima certifikat kakovosti ISO 9001-2000 za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni
ravni, ki ga je ohranil in nadgradil v ISO 9001-2008.
Načrtovanje je ena pomembnih funkcij zavoda, je način ustvarjanja prihodnosti in se nanaša na
določanje ciljev.
Poslanstvo
Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin
ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb
in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje
nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.
Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi,
prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.
V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni
sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.
Naša prizadevanja so usmerjena v širitev nujne medicinske pomoči s pomočjo občin ustanoviteljic.
Vizija
Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednost, ki jih želimo uresničiti v
prihodnosti
• Ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na
preventivi
• doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema
ISO 9001-2008
• organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem zdravstvenega varstva, v
katerem je pacient partner.
Vrednote
Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti
(sodelavcev, uporabnikov-pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).
3
Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :
• etične norme (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami)
• zaupanje, medsebojno spoštovanje (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in
primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših
dobaviteljev in do širše družbene skupnosti)
• znanje – neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu
s sodobno medicinsko doktrino
• ustvarjalnost (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo
pacientov)
• učinkovitost, delavnost (z optimalnimi stroški izvajati program dela)
Program dela zdravstvenega doma je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije, poslanstva ter ohranitev
in nadaljnji razvoj zavoda.
Dolgoročni in letni cilji glede na program:
1. zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki
omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti
• spremljanja zadovoljstva pacientov, odkrivanje in odpravljanje vzrokov nezadovoljstva;
• ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem znanosti in
razpoložljivimi viri;
• dosledno uresničevanje in izpolnjevanje obveznosti in zagotavljanje pravic pacientom;
• spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene
zakonodaje ter koordinacija z nacionalnimi centri;
• presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ;
• vzpodbujanje odzivnosti na potrebe in zahteve zavarovanih oseb.
2. ohranitev in razširitev obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe
- ohranitev dogovorjenega programa po veljavni pogodbi
-100% doseganje dogovorjenega programa
- širitve programa na področju antikoagulantne ambulante
- prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C
- prestrukturiranje Nege na domu v Patronažno, babiško in socialno varstvo
3. Zagotavljanje celovite kakovosti sistema
-ohraniti in nadgraditi ISO standard 9001:2008
-stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD
-posodobitev obstoječih OP in priprava novih OP in navodil
-priprava OP v zvezi z varnostno politiko
-predlaganje izboljševanja kakovosti po OE in službah
-izdelava krovne politike in posameznih politik SUVI
4. Zagotavljati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih storitev in drugih pravic iz
OZZ:
-ambulante, dispanzerji in ostale dejavnosti dostopni dopoldan in popoldan (v okviru ordinacijskega
časa)
-NMP dostopnost 24 ur
-patronažno dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih in tedenska pripravljenost popoldan
-ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo
-na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko
5. Izboljšanje pogojev dela za zaposlene
-investicijska vlaganja v opremo in prostore v letu 2013
4
-vlaganja v strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
6. Razvoj informacijskega sistema
-Nadgradnja poslovnega programa z dokumentnim sistemom( vhodnih računov)
-Mrežni program protokolov nujnih intervencij
-Nadgradnja Programa SAOP prisotnost z modulom LD
-Trombo program
-vzpostavitev brezžičnega omrežja ( javno, zasebno)
-vzpostavitev etherneta lokalno omrežje ZD za medsebojno komuniciranje in predajo dokumentov
7. Širitev dejavnosti splošne medicine v socialno varstvenem zavodu dr.Jožeta Potrča, enota
Slovenska Bistrica
8. Krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva
-prenos določenih nalog vodenja kroničnih bolnikov na diplomirane medicinske sestre in s tem
razbremenitev družinskega zdravnika (sladkorni bolniki, bolniki z v zvišanim krvnim tlakom)referenčne ambulante
-sodelovanje z družinskimi zdravniki tako v ZD kot koncesionarji na opredeljenem območju
-sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (KS, društva upokojencev, šole, vrtci)
-promocija znanja spretnosti in življenjskih slogov (interni časopis, lokalni časopis, KTV)
9.
Izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slov. Bistrica, za razvrščanje poslovne in
zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja
1.2. Organizacija zavoda
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica spada po velikosti med srednje zavode.
Najvišji pravni akt je statut zavoda, ki določa organe zavoda, njihovo sestavo in pooblastila.
V letu 2012 bo ZD organiziran v organizacijskih enotah enako kot v preteklem letu.
•
•
•
OE osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta,
specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko in fiziatrijo,
antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer
za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, fizioterapija,
patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja, sterilizacija, NMP, dežurstvo, reševalni
prevozi)
OE zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija,
zobozdravstvena vzgoja)
OE uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge
v zavodu).
Zaposleni v zavodu bomo v letu 2012 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno
zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično
ambulantno dejavnost.
Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so
vključeni v izvajanje NMP- enota B in v pripravljenost po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot
organizator in koordinator te dejavnosti.
Prav tako bo zdravstveni dom pripravljal razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah
in praznikih.
Za zasebnike koncesionarje bomo
izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno
informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.
5
1.4. Usmeritve za zagotavljanje kakovosti
Nadaljevali bomo aktivnosti v skladu s standardi ISO 9001: 2008.
Izvedli bomo:
• vodstveni pregled
• vsaj štiri sestanke tima kakovosti direktorja
• pet notranjih strokovnih nadzorov
• šest notranjih presoj
• zunanjo presojo v maju 2013
1. Certifikat kakovosti
Obdržali bomo certifikat kakovosti in sicer po zahtevah standarda ISO 9001:2008.
Rok: 31.12.2013
Odgovoren: PVK
2. Zadovoljstvo varovancev
Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu varovancev in poskusili zagotoviti povprečno oceno 4.
-obdržati želimo približno enako število anket, kot v preteklem letu (350)
- obdržati delež anketiranih starejših na 27%
- primernost informacij v stavbi obdržati na 4,3
- delež naročenih na pregled obdržati nad 80%
- težave pri naročanju manj kot 10%
- čakalna doba v čakalnici, zmanjšati delež čakajočih več kot 60 minut pod 2%
- obdržati delež zadovoljstva z zdravnikom in medicinsko sestro (povprečna ocena zdravnika 4,62 in
sestre 4,7)
Rok: 30.11.2013
Odgovorna: glavna sestra.
3. Zadovoljstvo zaposlenih
Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih in pričakujemo oceno nad 3,6.
Rok: 30.06.2013
Odgovorna: glavna sestra.
4. Prihodek
Realizirali bomo celotni prihodek ZD v skladu s pogodbo z ZZZS.
Dosegli načrtovano preventivo nad 90%
Dosegli načrtovano število količnikov nad 90%
Dosegli načrtovano število točk nad 90%
Rok: 31.12.2013
Odgovoren: direktor
5. Stroški poslovanja
Stroške poslovanja bomo uravnotežili z načrtovanimi prihodki poslovanja.
Rok: 31.12.2013
Odgovorni: pomočnik direktorja (vodje služb)
6. Usposabljanje
- Zagotovili bomo vsaj tri usposabljanja na enega zaposlenega
- Zagotovili bomo vsaj eno interno usposabljanje po službah
Rok: 31.12.2013
Odgovorna: pravnica
7. Inovacije in izboljšave
Zagotovili bomo vsaj eno koristno inovacijo oziroma koristen predlog na 10 zaposlenih
6
Rok: 31.12.2013
Odgovorni: vodje služb (direktor, pomočnik direktorja, glavna sestra)
2. POSEBNI DEL
2.1. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS
BRIGITA
V letu 2012 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti ter
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.
Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2012 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega
programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih
izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti. Realizacijo programa dela z načrtom bomo v letu 2012 spremljali s
programom v okviru fakturiranja ProMedice.
Splošne ambulante, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema
glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila
opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V SA, OD in ŠD si bomo prizadevali doseči 98% indeks
glavarine glede na standard.
V letu 2012 je dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja združena, deli se samo na kurativo in
preventivo.
Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk po Zeleni knjigi. V letu 2012 je uvedeno
financiranje dejavnosti patronaže posebej za Nego na domu in posebej za Patronažno babiško
socialno službo.
Po točkah poteka tudi financiranje v zobozdravstvu, s tem da je za del progama v zobozdravstvu
uvedena glavarina, ki prestavlja 30 %, opravljene storitve v točkah pa 70%.
V letu 2012 moramo bistveno izboljšati indeks glavarine v zobozdravstvu za odrasle. Na dan
31.11.2011 je glavarina 77 %. Takoj je treba prileti z aktivnostmi za opredeljevanje, predvsem v ZA
Pragersko.
Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so
financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statiko.
Specialistično dejavnost bomo, zaradi malega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko
podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
Problem predstavljajo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za
več kot dvakrat. Glede na to , da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od
leta 1991, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Vzajemne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program .
S pomočjo občin ustanoviteljic in koncesionarjev splošne medicine bomo izvajali aktivnosti za
prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C, da bi s tem rešili velike probleme v izvajanju urgence.
7
Tabela 1: Načrt programa zdravstvenih storitev v količnikih, točkah, števila timov in kadra za leto
2013
OZV
Naziv
Splošna ambulanta
Referenčna ambulanta-pavšal
Otroški disp.+Šolski disp. - K
Otroški disp.+Šolski disp. - P
Dispanzer za žene - K
Dispanzer za žene - P
Antikoagulantna ambulanta
Dispanzer za mentalno zdravje
Patronaža
Nega
Fizioterapija
Spec.amb. - nevrologija
Spec.amb. - fiziatrija
RTG
Spec.amb. - ultrazvok
Nenujni reševalni prevozi-spremljev.
Nenujni sanitetni prevozi
Skupaj kol. in toč.dejavnost
količniki
NAČRT 2012
točke
Št.timov Kader iz ur
70.493
2,63
2,00
2,97
1,23
1,20
7,47
1,28
9,30
4,78
3,72
0,16
1,00
6,23
2,37
4,32
0,07
0,18
0,25
0,25
1,51
1,00
27,37
0,59
1,47
7,29
2,77
5,05
0,17
0,43
1,27
0,59
3,53
1,17
50,88
NMP - B in dežurna služba
Nujni reševalni prevozi
Razvojna ambulanta
Zdravstvena vzgoja
1,00
0,50
0,30
1,66
15,07
6,00
1,75
1,94
Skupaj pavšalna dejavnost
3,46
24,76
30,83
75,64
80.235
58.678
34.155
1.589
245.150
Skupaj točke in količniki brez pavšala
245.150
Zobozdravstvo
Naziv
Točke
Zobozdravstvo odraslih
Zobozdravstvo mladina
Pedontologija
Skupaj točkovna dejavnost
79.651
49.453
14.128
143.232
Pedontologija pavšal
Zobozdravstvena vzgoja
Skupaj zobna pavšalna dejavnost
Skupaj zobna dejavnost
143.232
8.327
26.056
102.540
30.151
80.365
3.195
6.833
21.411
12.342
150.185
99.460
540.865
540.865
Št.timov Kader iz ur
1,78
1,56
0,4
3,74
5,32
3,92
1,01
10,25
0,19
1,59
1,78
0,48
1,86
2,34
5,52
12,59
8
2.2. Program zdravstvenih storitev OE Osnovno zdravstveno varstvo
Splošna ambulanta
Pacienti uveljavljajo pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri svojem
osebnem zdravniku. Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni zdravnik lahko zdravnik
specialist splošne medicine (družinske medicine) ali specialist medicine dela prometa in športa,
izjemoma tudi zdravnik s podiplomskim študijem socialne medicine.
V ZD Slovenska Bistrica delujeta ambulanti splošne medicine:
-Alenka Antolinc Košat,dr.med.,spec.družinske medicine, zdr,tehnik Niko Turšič
- Darinka Rupnik,dr.med.,spec.družinske medicine, zdr.tehnik Jadranka Zlodej
V obeh ambulantah so pacienti deležni storitev osnovne zdravstvene dejavnosti , ki obsegajo:
- zdravniške kurativne preglede in preiskave ter zdravstveno nego, z namenom, da bi odkrili,
preprečili ali zdravili bolezni ter poškodbe in medicinsko rehabilitacijo zbolelih, poškodovanih in oseb
z motnjami v razvoju. V odkrivanje bolezni štejejo kurativni pregledi, storitve diagnostike, ki jih
določi zdravnik, presejalni testi in programirana zdravstvena vzgoja;
- zdravljenje na domu zbolelih in poškodovanih ter oseb z motnjami v razvoju;
- sistematične in preventivne preglede, laboratorijske storitve, rentgenska slikanja in ultrazvočne
preiskave, ki so v skladu s programom;
- ugotavljanje začasne zadržanosti od dela;
- zagotavljanje storitev nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči;
- individualna svetovanja in pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga ob drugih
preventivnih, sistematičnih in kurativnih pregledih ter svetovanja, izobraževanje, usposabljanje in
pomoč v skupinah, ki jih vodijo in organizirajo zdravstveni zavodi in izvajalci na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti skladno s programom in pogodbo z zavodom.
- preventivni pregled za srčno žilne in druge kronične bolezni vsakih 5 let pri moških v obdobju od 35
do 65 let in pri ženskah od 45 do 70 let, ter pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi
srca in ožilja, tudi pred 35. in 45. letom in po potrebi pogosteje;
- preventivni zdravstveni pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke vsaki dve leti
pri moških in ženskah v starosti od 50 do 69 let;
Pacient uveljavlja na svojo pobudo pravico do prvega obiska pri osebnem zdravniku.
Osebni zdravnik je pristojen in dolžan pacientom zagotoviti diagnostične, terapevtske in
rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti, preventivne storitve po
programu, zdravljenje na domu in hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni.
Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:
1. ugotavljati začasno zadržanost od dela;
2. napotiti zavarovano osebo na imenovanega zdravnika ali zdravstveno komisijo in invalidsko
komisijo;
3. napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na
ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni;
4. predpisovati zdravila na recept;
5. predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke v skladu z določili pravil;
6. prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na
recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico;
7. napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov v skladu
s pravili;
8. odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v
primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice;
9. izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s pravili;
10. zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri
drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi nege, predpisanih
zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in o zdravljenju
9
Na pregled se pacienti naročajo po telefonu ali osebno. Telefonske številke so dostopne na spletu,
vsak opredeljeni pacient dobi ob prvem pregledu vizitko s podatki o delovnem času in kontaktnih
številkah. Za nujne preglede ni čakalne dobe, pregledan je vsak bolnik, ki pride v ambulanto.
Hišne obiske praviloma opravljata zdravnici med rednim delovnim časom s službenim avtomobilom,
spremlja ju zdravstveni tehnik. Za hišni obisk se dogovorijo svojci osebno ali po telefonu. Nujne hišne
obiske opravljata zdravnici glede na stopnjo nujnosti.
Pri negi na domu ambulantni tim sodeluje s patronažno sestro, ki poroča o zdravstvenem stanju
pacienta in opozarja na poslabšanja zdravstvenega stanja. Po potrebi vključijo v obravnavo tudi Center
za socialno delo in pomoč na domu.
V letu 2013 bomo nadaljevali delo obeh referenčnih ambulant. Ob izpolnjevanju rednega letnega
plana v ambulantah, ki vključujejo preventivo, kurativo, zdravljenje na domu, mrliško pregledno
službo, delo v NMP in dežurstvo, bo diplomirana medicinska sestra spremljala urejene bolnike s
kroničnimi boleznimi, jim ustrezno svetovala, jih izobraževala in opravljala preventivne preglede.
Obe splošni ambulanti imata praktično doseženo glavarino za regijo, zato v letu 2013 ne bomo več
vpisovali novih pacientov, saj bi na ta način resno posegali v našo strokovnost in kakovost obravnave
posameznika.
Od treh specializantov družinske medicine bo v letu 2013 en specializant 11 mesecev opravljal
specializacijo v ZD in si pridobival izkušnje in utrjeval znanje, tako v ambulantah družinske medicine
kot v ambulanti NMP.
Drugi specializant bo specializacijo opravljal po programu, enkrat tedensko pa bo pri mentorju v
Oplotnici.
Tretja specializantka pa bo v letu 2013 na porodniškem dopustu, ki ga bo končala v mesecu novembru
2013.
V delu NMP se bo 1x tedensko vključeval tudi specializant medicine dela, prometa in športa.
Referenčne ambulante
Silva Smogavec
Specialistična dejavnost
Nevrološka ambulanta
Program nevrološke ambulante ostaja v letu 2013 nespremenjen. Priznanega imamo 0,07 nosilca te
dejavnosti, ki mora opraviti 3.195 točk in ____ obiskov. Nevrološko dejavnost bo izvajal zdravnik
specialist po podjemni pogodbi in sicer 3 četrtke v mesecu.
Ambulanta za UZ trebuha in sečil
V letu 2013 načrtujemo 12.343 točk storitev. Priznanega imamo 0,25 nosilca te dejavnosti .
Ultrazvočno diagnostiko bosta izvajala dva zdravnika specialista po podjemni pogodbi. Program bomo
izvajali dva torka in dve sredi v mesecu.
Fiziatrična ambulanta
Fiziatrična ambulanta bo z fizioaterapijo izvajala diagnostično obdelavo in rehabilitacijo pacientov
zaradi vzdrževanja, vzpostavljanja, izboljšanja psihofizičnih sposobnosti in zmogljivosti.
Priznanega imamo 0,18 nosilca te dejavnosti, ki mora opraviti _____ točk in _____ obiskov.
Dejavnost opravljata dva zdravnika specialista po podjemni pogodbi. Ambulanta bo tudi v letu 2013
delovala 1x tedensko in sicer vsak ponedeljek popoldan.
RTG diagnostika
Priznanega imamo 0,25 nosilca te dejavnosti, načrtujemo obseg dejavnosti v višini ________ točk, od
tega, RTG skeleta _______ točk in RTG pljuč _________ točk.
10
Rentgensko slikanje pljuč in skeleta opravlja rentgenski inženir. Odčitavanje slik skeleta bosta v letu
2013 izvajala zdravnika specialista rentgenologa, zaposlena po podjemni pogodbi. Odčitavanje slik
pljuč pa koncesionarka pulmologinja.
V okviru RTG dejavnosti se bo tudi v letu 2013 izvajalo slikanje zob za potrebe zobozdravnikov ZD
in koncesionarjev.
Dispanzer za otroke
V dispanzerju za otroke se izvaja pediatrična dejavnost:
- kurativna pediatrična dejavnost – zdravljenje bolnih in poškodovanih otrok
- preventivna pediatrična dejavnost:posvetovalnica za dojenčke, sistematski pregledi 3 letnih in 5
letnih otrok, pregledi za kolonije, cepljenja v skladu z določili republiškega imunizacijskega programa
Dispanzer za otroke je predvsem namenjen otrokom od rojstva do vstopa v šolo.
Preventivne storitve, ki jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih osnovne dejavnosti, so pri
dojenčkih in predšolskih otrocih do 6. leta starosti:
- sistematični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti;
- sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu starosti z logopedskim
presejanjem;
- Denverski razvojno-presejalni test pri vseh pregledih v prvem, tretjem in petem letu starosti;
- namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti in pred vstopom v vrtec in namenski pregled pred
odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
- cepljenja in druge storitve, s katerimi se preprečujejo širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa
republiški imunizacijski program;
Otroku naj bi starši čimprej po rojstvu izbrali osebnega pediatra.
V ZD Slovenska Bistrica lahko izberejo eno izmed pediatrinj:
- Breda Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater
- Rozemari Zala Gruber,dr.med., spec.pediater
V ambulanti Brede Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater, sta v timu še diplomirana medicinska
sestra Katja Juhart in diplomirana medicinska sestra Urša Rebernak.
V ambulanti Rozemari Zale Gruber,dr.med.,spec.pediater, sta v timu še diplomirana medicinska sestra
Filipina Poček in srednja medicinska sestra Nada Dobaj.
Dispanzer za šolske otroke in mladino
Dispanzer za šolske otrok in mladino je namenjen otrokom od vstopa v šolo pa do konca šolanja.
Starši otrok naj bi ob vstopu v šolo izbrali za izbrano zdravnico šolsko zdravnico v dispanzerju.
Priporočamo zdravnico šole, ki jo otrok obiskuje. Delo v šolskem dispanzerju zajema zdravljenje
bolnih in poškodovanih šolarjev ter preventivno dejavnost.
Preventivne storitve, ki jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih osnovne dejavnosti, so pri
šolskih otrocih, mladini in študentih:
- sistematični pregled v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo (če se ne pokriva s
pregledom v 5. letu starosti);
- sistematični pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole;
- sistematični pregled v 1. in 3. letniku srednje šole;
- sistematični pregledi študentov prvih in zadnjih letnikov višjih in visokih šol;
- sistematični pregledi mladine, ki se ne šola redno, v 18. letu starosti;
- namenski pregled pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
- cepljenja in druge storitve za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški
imunizacijski program;
- izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka za začetek šolanja, ki ga vključuje sistematični
11
pregled šolskega novinca pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje šolskemu novincu in
njegovim staršem);
- izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za nadaljnje šolanje, ki ga vključuje zadnji sistematični
pregled v času šolanja (medicinsko svetovanje učencu in njegovim staršem);
Bolni in poškodovani otroci in mladostniki gredo na pregled k izbranemu osebnemu zdravniku. Tudi
recepte in napotnice, ki niso del nujnega zdravljenja, piše le izbrani zdravnik, razen kadar je le-ta
odsoten. Takrat so njegovi pacienti preusmerjeni k nadomestnemu zdravniku. Na preglede naročamo
po telefonu ali osebno.
V ZD Slovenska Bistrica imamo tri ambulante za šolske otroke in mladino:
- Jožica Lešnik Hren,dr.med.,spec.šolske medicine., diplomirana medicinska sestra Ivanka Ratej,
srednja medicinska sestra Irena Zafošnik.
- Polona Kajba Keršič,dr.med.,spec.,pediater., diplomirana medicinska sestra Ivanka Ratej , srednja
medicinska sestra Jožica Kapun
-Jasna Brkljačić,dr.med, diplomirana medicinska sestra zaposlena po podjemni pogodbi
Otroški in šolski dispanzer bo v letu 2013 deloval v skladu z ordinacijskim časom, 4x dopoldan in 1x
popoldan v tednu. Dežurno pediatrično ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih, pa lahko naši
pacienti obiščejo v ZD Maribor. Dve naši pediatrinji sta že od leta 2012 vključeni v njihovo dežurno
službo.
Dispanzer za ženske
V dispanzerju za ženske bomo izvajali zdravstveno varstvo žensk in sicer:
-postopke v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti
-zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu,
-preprečevanje in zdravljenje ginekoloških bolezni žensk v vseh starostnih obdobjih .
-preventivne preglede rodil in dojk
-zdravstveno vzgojno delo
Dispanzer za ženske vodi Duška Bandelj Klančar ,dr. med. spec.gin.,sestrska dela izvajata Milena
Oblonšek, diplomirana medicinska sestra in Jožica Šturm, srednja medicinska sestra.
V Dispanzerju za ženske imamo priznan program za 1,20 tima. Načrtujemo da bo v letu 2013
opravljenih ______ kurativnih količnikov in ______ preventivnih količnikov.
Ženske na pregled naročamo, načrtujemo tedensko, kot tudi dnevno obremenitev dispanzerja.
Upoštevamo tudi nujne preglede nosečnic in pacientk s težavami, ki zahtevajo prednostno obravnavo.
V okviru programa zdravstvene vzgoje izvaja dispanzer šolo za starše, predavanja o preventivi raka
rodil, preventivi raka dojk, preventivi osteoporoze, predavanja o kontracepciji, spolno prenosljivih
boleznih , varni zdravi spolnosti, svetovanje za cepljenje proti HPV in individualna svetovanja
pacientkam.
Dispanzer za mentalno zdravje
Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je bila v letu 2012 standardizirana. V skladu z standardom
imamo za leto 2013 priznanega 1 nosilca te dejavnosti. Dispanzer vodi Irena Tič Frešer,un.dipl.
psihologinja.
Obseg programa bo znašal __________ točk in obsega:
-preventivni-sistematski psihološki pregledi 3-letnih otrok
-kontrolni psihološki pregledi po sistematskem pregledu (v starosti 4 in/ali 5 let)
-psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in mladostnikov s težavami v vedenju,
čustvenem odzivanju, v kognitivnem funkcioniranju, v govorno – jezikovnem izražanju; z učnimi
težavami in primanjkljaji, s psihosomatskimi težavami.
12
-psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave odraslih, ki so v različnih življenjskih krizah, ki
imajo čustvene in zdravstvene težave, ki onemogočajo ustrezno socialno adaptacijo.
-psihološki pregledi za potrebe MDPŠ
-psihodiagnostični pregledi za potrebe I.K.
-sodelovanje v Materinski šoli (Psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).
Razvojna ambulanta
Obseg dejavnosti razvojne ambulante ostaja v letu 2013 nespremenjen. Priznanega imamo 0,30 nosilca
te dejavnosti. Ambulanto vodi jo Breda Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater, sodelujejo diplomirane
medicinske sestre Katja Juhart, Filipina Poček, Urša Rebernak, nevrofizioterapevtki sta Bojana Pučnik
in Jelka Mlaker. V letu 2013 bo logopedske storitve in storitve delovne terapije za razvojno ambulanto
izvajal Center za sluh in govor Maribor na osnovi sklenjene pogodbe.
Razvojna ambulanta je namenjena otrokom, ki v razvoju kažejo kakršna koli odstopanja od normale
ali se postavi sum, da bi v razvoju lahko prišlo do kakšnih motenj od normalnega razvoja.
V razvojno ambulanto so napoteni otroci iz otroških posvetovalnic, iz sistematskih pregledov ali iz
ambulante, ko zdravnik ugotovi, da bi lahko šlo za kakršno koli motnjo normalnega otrokovega
razvoja.
Antikoagulantna ambulanta
Delo v antikoagulantni ambulanti bosta v letu 2013 opravljali redno zaposlena specialistka splošne
medicine (Alenka Antolinc Košat), zasebnica (Jana Željko) in medicinska sestra v laboratoriju Marija
Kovač.
Za leto 2013 načrtujemo , _____ točk, kar predstavlja 0,17 nosilca te dejavnosti.
Doda se dopis dr.Antolinc.
Fizioterapija
V letu 2013 načrtujemo 80.365 točk storitev, ________ število primerov.
Kljub prizadevanju zdravstvenega doma za razširitev programa dejavnosti, ostaja ta v letu 2013
nespremenjen in sicer samo 4,32 fizioterapevta.
Cilj fizioterapije je zmanjševanje oz. odpravljanje bolečin različnih vzrokov in vzpostavljanje oz.
obnovitev optimalne motorične funkcije prizadetega gibalnega sistema. To dosegamo z uporabo
elektroterapije, termoterapije, hidroterapije, magnetoterapije, kinezioterapije, različnih manualnih
tehnik, zdravstveno – vzgojnim delom…
Približno polovico pacientov je napoteno k nam z delovnim nalogom izbranega zdravnika oz.
zdravnika specialista, druga polovica pa od specialista fiziatra, ki dela 1x tedensko v našem zavodu.
Čakalne dobe bodo zato še vedno za akutne oz. hitro napotene od 0 – 3 mesecev, za kronične pa do 6
mesecev.
Fizioterapevti bomo tudi v letu 2013 sodelovali v Šoli za bodoče starše.
Z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih in z internim izpopolnjevanjem bomo ohranjali kakovostno
obravnavo pacientov.
V okviru fizioterapije deluje nevrofizioterapija.
Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem samoplačniških storitev. TADEJA
13
Patronažna služba
V patronažni dejavnosti ZD Slov. Bistrica načrtujemo v letu 2013 doseči pogodbeno dogovorjeni cilj;
to je 132.691 točk, od tega patronaža 201.540 točk, nega pa 30.151 točk.
Čeprav vsako leto ta cilj tudi presežemo, se bomo še naprej trudile zvišati delež preventivnih obiskov
naših varovancev, saj se zavedamo, da je dobro opravljena preventivna dejavnost temeljna podlaga za
izboljšanje zdravja neke populacije. V današnjem kriznem času je to še toliko bolj pomembno, saj
bodo ozaveščeni ljudje, ki poznajo skrite nevarnosti današnjega hitrega načina življenja, lažje in hitreje
prepoznali pasti, ki prežijo na njihovo zdravje in jim slabšajo kakovost življenja.
V patronažni službi imamo priznanega 8,60 tima: 3DMS, 3VMS, SMS, ZT in 2 bolničarki, ki sta
financirani iz strani občin-ustanoviteljic, ter pokrivata potrebe izvajanja osebne nege in oskrbe najtežje
bolnih.
V letu 2013 načrtujemo nadomestitev zdravstvenega tehnika z dipl. medicinsko sestro, da bomo lahko
dosledneje opravljale preventivni del naše dejavnosti. Vse zaposlene izvajamo dejavnost na področju
občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju
občine Poljčane. Od ponedeljka do petka med 7,00 do 15,00 ure poteka redno delo, od 15,00 do 20,00
ure pa imamo organizirano popoldansko pripravljenost, ki se odvija po v naprej pripravljenem letnem
razporedu ter enakomerno vključuje tudi zasebne patronažne medicinske sestre, ki imajo pridobljene
koncesije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa poteka dežurna služba za nujne primere, ki jo
opravljamo prav tako po v naprej izdelanih letnih razporedih in tudi vključuje zasebne patronažne
medicinske sestre. Trudili se bomo, da bo to sodelovanje še naprej dobro usklajeno in bodo uporabniki
naših storitev čimbolj zadovoljni. Letni razporedi bodo narejeni v ZD in bodo zagotavljali nemoteno
kontinuirano zdravstveno nego najbolj rizičnih skupin varovancev, kot so otročnice in novorojenčki,
kakor tudi najtežje bolni pacienti, ki bodo rabili paliativno oskrbo .
Pri svojem delu bomo skrbele za dobro vzdrževanje osnovnih sredstev in za racionalno porabo vseh
vrst materialov, ki jih potrebujemo, ter skušale doseči dogovor o nabavi in uporabi sodobnih oblog za
oskrbo kroničnih ran.
Še naprej bomo krepile sodelovanje s Centrom za socialno delo in njihovimi oskrbovalkami na terenu,
z RK, kakor tudi z lokalnimi društvi upokojencev in tudi na ta način skušale pravočasno prepoznati
problematiko na našem terenskem območju, ter ukrepati, ko je še pravi čas.
Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne
zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževale novih
strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih
strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo naše
delo opravljeno čimbolj strokovno in kvalitetno.
Zdravstvena vzgoja
1.Šola za starše
Šola za bodoče starše se bo izvajala v prvem tromesečju nosečnosti in zajema področje
zdravega načina življenja v nosečnosti, zobozdravstveno vzgojo in telovadbo. V zadnjem
tromesečju nosečnosti se bomo pogovarjali o psihični pripravi na porod, negi in dojenju
novorojenčka, pravilnem rokovanju z dojenčkom. Učili se bomo tehnik dihanja, ki se izvajajo
med porodom, prav tako bomo bodoče očete spodbuja k sodelovanju pri porodu.
2.Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino
14
Predšolska in šolska ZV bo potekala v skladu z načrtom sistematskih pregledov. Teme
predavanj so zdrava prehrana, gibanje, prometna varnost, preprečevanje nezgod in prva
pomoč, spolna vzgoja, zdrav način življenja, osebna higiena, zasvojenosti – kajenje, alkohol
in droge, samopodoba, ter dejavniki tveganja za nastanek bolezni. Predavanja se bodo izvajala
v zdravstvenem domu, na osnovnih in srednji šoli ter otroškem vrtcu. Vsako leto se na
različnih šolah udeležimo tudi prireditev, ki potekajo v okviru projekta Šport špas druženje
treh generacij z različno tematiko.
3.Zdravstvena vzgoja za odrasle
V letu 2013 za odraslo populacijo v okviru preventivne dejavnosti načrtujemo naslednje število
delavnic.
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vrsta delavnice
Delavnica zdravo hujšanje
Delavnica zdrava prehrana
Delavnica telesna dejavnost gibanje
Delavnica opuščam kajenje
Delavnica tvegano pitje
Krajša delavnica življenski slog
Krajša delavnica test hoje 1x
Krajša delavnica dejavniki tveganja
Individualna delavnica opuščam kajenje
Št.delavnic
3
4
4
1
2
16
13
11
19
Delavnice CINDI oziroma program svetovanja za zdravje, poteka po predvidenem načrtu
skozi vso leto v zdravstvenem domu ali na terenu. Pri izvajanju delavnic bomo še naprej
sodelovale z vsemi zdravniki, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveni vzgojo. Sistematično
jim bomo tudi nudile povratno informacijo o rezultatih oziroma spremembah zdravstvenega
stanja udeležencev ZV delavnic. Z obveščanjem preko lokalnih časopisov in kabelske
televizije bomo skušale čim več ljudi motivirat za zdrav življenjski stil. Še naprej načrtujemo
sodelovanje z lokalnimi društvi in centrom starejših Metulj na temo gibanja, zdrave prehrane,
SVITa in izbirnih vsebin.
Dispanzer MDPŠ
Delo v dispanzerju medicine dela , prometa in športa se bo izvajalo vsako sredo popoldan z delom po
pogodbi z zdravnicama specialistkama MDPŠ iz ZD Maribor (Jasminka Mamula, Maja Rebernik
Vele) in diplomirano medicinsko sestro (Ivanka Ratej).
Opravljali bodo preventivne preglede : predhodne preglede pred zaposlitvijo, obdobne zdravstvene
preglede delavcev, gasilcev, športnikov, preglede kandidatov in voznikov kategorije A, B, C, D, E, F,
G, H, preglede za posest in nošnjo orožja, izdelava ocene tveganja za različna delovna mesta in
urejanje dokumentacije za invalidske postopke.
V letu 2013 bo z specializacijo iz medicine dela, prometa in športa nadaljeval naš specializant.
Laboratorij
V okviru laboratorija deluje hematološki, biokemični in urinski laboratorij. V letu 2013 načrtujemo
laboratorijsko diagnostiko v naslednjem obsegu:
-število točk za zdravnike v ZD ___________________za kurativo,preventivo in referenčne
ambulante
-koncesionarji v višini _____________ € za kurativo in referenčne ambulante
-samoplačniki v višini _____________ €
15
ADRIANA
Reševalna služba in NMP
NMP in nujni reševalni prevozi
Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi
bolezni ali poškodb neposredno življensko ogrožene, oziroma, pri katerih bi, glede na bolezenske
znake, v kratkem času prišlo do takšne ogoroženosti.
NMP ZD Slovenska Bistrica deluje na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in
Poljčane. V letu 2013 imamo priznan program NMP enota B za 1 tim, NMP dežurstvo za 0,10 tima in
nujne reševalne prevoze za 0,50 tima.
Ekipo neprekinjenega zdravstvenega varstva in NMP sestavljajo:
Besedilo
Število zdravnikov iz ur - delo
Število zdravnikov iz ur - pripravljenost
Število dipl.zdravstvenikov iz ur - delo
Število dipl.zdravstvenikov iz ur - pripravljenost
Število med.tehnikov voznikov iz ur - delo
Število reševalcev iz ur - delo
SKUPAJ
NMP B
2,65
1,55
2,65
1,55
4,82
NMP dežurstvo
0,26
Nujni reševalni prevozi
0,26
2,57
13,22
0,52
2,57
5,14
skupaj
2,91
1,55
5,48
1,55
4,82
2,57
18,88
Opomba: pripravljenost pomeni, da zdravnik dela v svoji ambulanti istočasno pa je v pripravljenosti,
za kar dobi dodatek.
Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu,
ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni
zdravstveni zavod.
Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za
izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo.
Leto 2013 bo usmerjeno v dokončanje priprav na masovne nesreče. Potrebno bo preurediti kovčke za
masovno nesrečo, jih prirediti glede na smernice za masovne nesreče. V ta namen bomo poslali tudi
dva zaposlena na vsakoletni tečaj MMRI. V pomoči z gasilci PGD Slovenska Bistrica pa bomo uredili
prikolico za masovne nesreče.
Nenujni in sanitetni reševalni prevozi
Leta 2013 se bo po napovedih spremenila mreža za sanitetne in ne nujne reševalne prevoze s
spremljevalcem. Pričakujemo, da nam bo dodeljen program v skladu z opravljenim program, ki smo
ga do sedaj letno prekoračili za 250 %, zato si od novega Splošnega področnega dogovora za leto 2013
veliko obetamo.
Po sedaj veljavni pogodbi imamo priznan naslednji obseg reševalnih prevozov:
-1,51 tima za nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem
-1 tim za sanitetne prevoze
Vozni park sanitetnih prevozov in nenujnih reševalnih prevozov bo v začetku leta 2013 imel štiri
Reševalna vozila VW za prevoz ne pokretnih pacientov in eno vozilo Peugeot za prevoz sanitetnih
pacientov v LJ. Eno od reševalnih vozil VW je popolnoma novo, ostala pa imajo 300.000 in več
16
kilometrov. V letu 2012 nismo odprodali najstarejšega reševalnega vozila, kot smo planirali, kar se je
izkazalo za dobro potezo. Če bo prišlo do širitve programa imamo takoj dodatno vozilo za prevoze
pacientov.
Besedilo
Reševalec iz ur
Tehnik zdr.nege iz ur
Voznik med.tehnik iz ur
SKUPAJ
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem Sanitetni prevozi
1,51
1,51
1,20
3,02
1,20
Skupaj
1,51
1,51
1,20
4,22
IZVAJANJE KLINIČNIH VAJ ŠTUDENTOV IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV
Tudi v šolskem letu 2012/13 bodo redni in izredni študentje tretjega letnika Fakultete za zdravstvene
vede v ZD izvajali klinične vaje iz dispanzerske in patronažne zdravstvene nege.
Dijaki tretjega in četrtega letnika rednega in izrednega študija srednje zdravstvene šole bodo praktično
usposabljanje opravljali v splošnih ambulantah, dispanzerjih in reševalni službi.
2.3. Program zdravstvenih storitev OE Zobozdravstvo
Organizacijska enota zobozdravstvo bo v letu 2013 opravljala dejavnost zobozdravstva za odrasle v
ZP Poljčane in ZP Pragersko, zobozdravstva za mladino v prvi osnovni šoli v Slovenski Bistrici in
Poljčanah , zobozdravstveno vzgojo otrok in mladine ter specialistične storitve pedontologije.
Način financiranja zobozdravstvenih storitev za odrasle in mladino bo tudi v letu 2013 temeljil na
30% plačilu z glavarino in 70% plačilu standardiziranih točk.
Realizacijo programa zobozdravstva načrtujemo na naslednji način:
1.ZA Poljčane Petrak Metod višji dentist
V ambulanti se bo izvajalo zobozdravstvo odraslih v obsegu 0,89 nosilca oz. ____ točk. Razlika do
47.539 točk se opravi samoplačniško dejavnostjo.
2.ZA Pragersko Matej Hasaj,dr.dent.med.
V ambulanti se bo izvajalo zobozdravstvo odraslih v obsegu 0,89 nosilca oz. ____ točk. Razlika do
47.539 točk se opravi samoplačniško dejavnostjo.V zobni ambulanti Pragersko načrtujemo intenzivno
opredeljevanje izbranih oseb zaradi premajhne glavarine, na dan 30.11.2012 je doseganje ___%.
3.ŠZA Slovenska Bistrica Vogelnik Helena dr.dent.med
V ambulanti je načrtovana izvedba zobozdravstvenih storitev za otroke in mladino v obsegu 1,0
nosilca oz. _______ točk. Pokriva območje osnovnih šol:_________________
4.ŠZA Poljčane
Osnovno šolo Poljčane obiskuje 375 otrok, v šoli je zobna ordinacija kjer bo Peter Vukovič,
dr.dent.med.spec.pedontolog opravljal preventivne in kurativne storitve za otroke 2x tedensko, obseg
storitev bo 0,40 nosilca mladinskega zobozdravstva.oz ________ točk.
5.Specialistična pedontološka ambulanta Slovenska Bistrica Peter Vukovič dr.dent.med.spec.
17
V ambulanti je načrtovana izvedba zobozdravstvenih storitev za otroke do 3.leta starosti in delno za
ostale otroke v predšolskem obdobju v obsegu 0,40 nosilca oz.14.128 točk. V okviru pavšalnih
storitev načrtujemo 0,19 nosilca oz. 6.662 točk.
V plan dela je zajeta vsa kurativa, sistematski zobozdravstveni pregledi 1-letnikov,3-letnikov in 5letnikov, oskrba poškodb mlečnih in stalnih zob, oskrba otrok z motnjami v razvoju, interceptivni
ortodontski ukrepi. Nadalje bomo zagotavljali delovanje materinske šole, zobozdravstvene prosvete
po šolah in vrtcih, zobozdravstvene vzgoje za starše, zdravstvene in pedagoške delavce. Prav tako
nameravamo nadaljevati s popularizacijo naše dejavnosti v različnih medijih.
6.Zobozdravstvena vzgoja
V zobozdravstvenem preventivnem kabinetu načrtujemo delo v obsegu 1,59 nosilca oz. ____ točk.
Zaposleno imamo višjo medicinsko sestro in srednjo medicinsko sestro s polovično delovno
obveznostjo. Delo poteka izmenično v preventivnem kabinetu in na terenu (šole,vrtci), dvakrat
tedensko pa bomo zagotavljali tudi delo preventivnega kabineta v popoldanskem času, ki je
namenjeno predvsem individualni obravnavi pacientov.
Glavnina dela je usmerjena v zobozdravstveno vzgojo in izobraževanje otrok in staršev, uvajamo pa
tudi preventivno delo z odraslimi in ortodontskimi pacienti.
Delo preventivnega kabineta zajema obisk otrok pred sistematskimi pregledi, poučevanje otrok o
umivanju zob na nižji stopnji osemletke, želiranje zob z visoko koncentriranimi fluorovimi
preparati,kontrole zobnega plaka in različna predavanja.
2.4. Kadri in kadrovska politika
Zaposlovanje
Podlaga za planiranje kadrov je določena v pogodbi z ZZZS, glede na izvajanje tržnih dejavnosti,
predvsem s področja MDPŠ in izvajanje samoplačniških storitev.
Načrtovane nove zaposlitve:
-univerzitetno diplomirani ekonomist za področje FRZ, nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve
(februar 2013)
-diplomirani fizioterapevt za čas nadomeščanja porodnice (april 2013)
-univ.dipl.inžiner kemijske tehnologije, podaljšane zaposlitve pripravnici zaradi povečanega obsega
dela v laboratoriju (junij 2013,pripravnica do 31.5.2013)
-zobni asistent ali zdravstveni tehnik, ZA Pragersko, nadomestna potreba zaradi upokojitve (marec
2013)
-3 zdravstveni tehniki – pripravniki za čas pripravništva(1.3., 1.6., 1.9.).
Drugi načini zaposlovanja:
-sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo:
• specialist medicinske biokemije
• specialist MDPŠ
-sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega in drugega kadra:
• nevrolog
• fiziater
• specialist radiolog
• dr.med., spec.druž.medicine (NMP)
• dr.med., spec.ginek.in porodništva
• dipl.ing.radiologije
• fizioterapevt v zdravstveni vzgoji (delavnice)
18
•
diplomirani ekonomist za FRZ
Prenehanje delovnih razmerij zaposlenih in druge odsotnosti:
- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva: 2 delavca
- prenehanje delovnih razmerij drugih delavcev, ki so zaposleni za določen čas, v primeru, da
ne bo potrebe po njihovem delu: 5
Porodniške odsotnosti v letu 2013:
- 3 delavke
Izpolnjeni pogoji za upokojitev: 1 delavka
Specializanti
-MDPŠ en zdravnik
-SA dva zdravnika in ena zdravnica do 7.11.2013 v porodnišk, od deccembra dalje na specializaciji
PLAN ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO KATALOGU IZ PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI IN
SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST ZA LETO 2013
Zap.št.
DM
1
2
3
4
5
5
Šifra
DM
B017334
B017400
B017400
J017037
E037909
J017139
6
J016043
7
8
9
10
11
12
13
14
J016006
J035089
J025023
J015005
E018013
E018016
E018015
E018012
15
16
E018011
E018010
DELOVNO MESTO
TR
DIREKTOR
POMOČNIK DIREKTORJA(FRZ)
POMOČNIK DIREKTORJA(nega)
STROKOVNI SODELAVEC VII/2(I)
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
STROKOVNI SODELAVEC ZA
EKONOMSKO PODROČJE VII/1
(I)
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI
RAČUNOVODJA VI
VZDRŽEVALEC TEHNIK V(I)
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V(I)
EKONOMSKI REFERENT V (I)
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST IV
PPD 3
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD1
VII/2
VII/2
VII/1
VII/2
VII/1
VII/1
Plan št. zaposlenih
za leto 2013
1
1
0
1
1
1
VI
0
VI
V
V
V
VIII
VIII
VIII
VIII
1
1
1
0
2
2
0
0
VIII
VIII
3
0
19
17
E018009
ZDRAVNIK SPECIALIST IV
VIII
0
18
E017017
VII/2
0
19
E017020
VII/2
0
20
21
22
23
24
E017016
E048002
E047054
E047056
E037003
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/2
2
1
1
0
0
25
E037023
VII/1
1
26
E037011
VII/1
3
27
E037013
VII/1
4
28
E035008
V
5
29
E035009
V
3
30
E035023
V
1
31
E047002
VII/2
1
32
33
34
E045005
E045006
E047025
V
V
VII/1
4
0
3
35
E047024
VII/1
4
36
E037032
VII/1
5
37
E035025
V
9
38
39
40
E045015
J035056
E037022
V
V
VII/1
1
2
8
41
E035005
V
2
42
E034002
IV
2
43
E017018
VII/2
2
44
45
46
47
48
49
50
E017022
E035027
E018005
E037910
J032001
E048006
E017021
VII/2
V
VIII
VII/1
II
VIII
VII/2
1
5
1
1
4
DOP.DELO - 1
1
51
J017232
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
PPD 3
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
KLINIČNI PSIHOLOG
RADIOLOŠKI INŽENIR I
RAIOLOŠKI INŽENIR III
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN
ZDRAVSTVENE VZGOJE
DIPL. MEDICINSKA
SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA
IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
DISPANZERSKA DEJAVNOST
DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V AMBULANTI(+PRIPRAVNIKI)
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI
ANALITIK V LABORATORIJSKI
MEDICINI I
LABORATORIJSKI TEHNIK I
LABORATORIJSKI TEHNIK II
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI
ZNANJI
FIZIOTERAPEVT III
(AMBULANTA)
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
REŠEVALNEM VOZILU
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNEM VOZILU
VOZNIK REŠEVALEC I
RECEPTOR V
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI
NEGI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
- ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z
LICENCO
ZOBOZDRAVNIK
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
ZDRAVNIK SPECIALIST III
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
ČISTILKA II
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II
ZDRAVNIK/ZOBOZDRANIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD 3
SKRBNIK PRODUKCIJSKIH SISTEMOV IN
APLIKACIJ
VII/1
1
20
52
53
E045016
E017014
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
V
VII/2
3
2
Strokovno izpopolnjevanje v letu 2013
DUŠKA
Udeležili se bomo obeh tradicionalnih tekmovanj Reševalnih služb Rellye Reviz in Izobraževalnega
tekmovanja služb NMP Rogla 2013, kjer imamo že eno brezplačno kotizacijo za ekipo kot nagrado iz
leta 2012. Udeležili se bomo tudi Mednarodnega simpozija urgentne medicine v Portorožu, ki ga
prireja SZUM. Aktivno se bomo udeležili ERC kongresa v Krakovu na Poljskem in Drugega kongresa
za hitno medicino v Trogirju. Sodelovali bomo tudi na izobraževanjih, ki jih prirejajo strokovne
sekcije in regijska društva medicinskih sester pod okriljem Zbornice in babiške nege Slovenije.
V letu 2013 bomo izvedli dva interna strokovna izobraževanja za potrebe reševalne službe.
Aktivno se bomo vključevali v projekte Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
Načrt strokovnega izpopolnjevanja za leto 2013 je pripravljen glede na potrebe posameznih
stroškovnih mest v zavodu. Načrtovana izpopolnjevanja so zaposlenim potrebna, da sproti
nadgrajujejo in obnavljajo znanja iz njihovih strok. Pridobljena znanja zaposleni prenašajo na svoje
sodelavce preko internih predavanj in informacij v internem časopisu.
2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicijska vlaganja v opremo
BRIGITA
Na področju informatike moramo slediti usmeritvam MZ in ZZZS na področju e-zdravja in z-Net. V
okviru programske opreme bomo vlagali v povezovalne medicinske programe in nadgradili poslovno
informacijski sistem.
Cilj investicij je zagotoviti sodobno opremo in s tem pogoje za uspešno strokovno delo izvajalcev, ter
posledično dobre poslovne rezultate, zadovoljstvo izvajalcev in pacientov.
V letu 2013 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini _________ €, kar je razvidno iz
tabele v nadaljevanju.
1. Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt »Izgradnja prostorov NMP
-DIIP
-PGD
-Gradbeno dovoljenje
2. Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt Energetska sanacija Objektov
ZD Slov. Bistrica
21
-PIZ
-PGD
Tabela 2: Načrt nabave osnovnih sredstev po posameznih stroškovnih mestih
NAZIV
KATEGORIJA
Laboratorij
stol za odvzem krvi
medicinska oprema
1
stol mali okrogli
pohištvo
1
60,00
60,00
mikroskop
medicinska oprema
1
6.000,00
6.000,00
aparat za sedimentacijo
medicinska oprema
1
2.800,00
2.800,00
KOL.
CENA
VREDNOST v
€
STRM
3.000,00
3.000,00
telefon prenosni
telekomunik.oprema
1
165,00
165,00
Antikoagulantna amb.
trombonet program
programska oprema
1
1.000,00
1.000,00
Sadr. Rupnik
pulzni oksimeter
medicinska oprema
1
600,00
600,00
tiskalnik hp p 1102w
računalniška oprema
1
200,00
200,00
kartotečna omara
pohištvo
1
250,00
250,00
pručka
pohištvo
1
130,00
130,00
OD dr.Gruber
pisarniški stol zdr.
pohištvo
1
170,00
170,00
OD dr.Kodelič
pisarniški stol zdr.
pohištvo
1
170,00
170,00
22
oksimeter s senzorji
medicinska oprema
1
1.400,00
1.400,00
inhalator
medicinska oprema
1
200,00
200,00
tiskalnik
računalniška oprema
1
130,00
130,00
jedilni kot z mizo
pohištvo
1
650,00
650,00
oksimeter
medicinska oprema
1
600,00
600,00
podaljšek pri mizi (zdravnica)
pohištvo
1
200,00
200,00
MDPŠ
osebna tehnica
medicinska oprema
1
550,00
550,00
ŠD dr. Lešnik
otoskop
medicinska oprema
1
600,00
600,00
nosilec papirja
pohištvo
1
70,00
70,00
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
tiskalnik prenos iz spec.
računalniška oprema
Stol ergomat
pohištvo
1
170,00
170,00
računalnik
računalniška oprema
2
1.200,00
2.400,00
tiskalnik + scaner zdr.
računalniška oprema
1
150,00
150,00
kartotečne omare
pohištvo
2
340,00
680,00
tiskalnik sestra
Artromot E2 za razgibavanje
komolca
računalniška oprema
1
130,00
130,00
medicinska oprema
1
11.000,00
11.000,00
kartotečne omare
pohištvo
2
250,00
500,00
nosilec papirja za posteljo
pohištvo
1
70,00
70,00
prenosni telefon
telekomunik.oprema
1
165,00
165,00
ravnotežna brv
medicinska oprema
1
200,00
200,00
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
Fizioterapija
samoplačniška
prenosni računalnik prenos iz uprave računalniška oprema
1
0,00
0,00
Psiholog
kartotečna omara
pohištvo
1
250,00
250,00
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
voziček za med.pripomočke
medicinska oprema
1
300,00
300,00
leseni stoli za čakalnico
pohištvo
10
40,00
400,00
ŠD dr.Kajba
Dispanzer za ženske
Fizioterapija
Specialistika
Nevrofizioterapija
Zdravstvena vzgoja
Tiskalnik z 2 podajalnikoma papirja
računalniška oprema
1
200,00
200,00
vibra plošča
medicinska oprema
1
400,00
400,00
velika klopca
pohištvo
1
104,00
104,00
magnetna tabla
pohištvo
1
60,00
60,00
pisarniški stol
pohištvo
1
170,00
170,00
aparat za merjenje maščob
medicinska oprema
1
250,00
250,00
mobilni telefon (Sonja)
telekomunik.oprema
1
20,00
20,00
400,00
Tehtnica za novorojenčke
medicinska oprema
2
200,00
Prenosni umivalnik za umivanje glave
pohištvo
1
300,00
300,00
Računalnik
računalniška oprema
2
1.200,00
2.400,00
aparat za masažo srca LUKAS
medicinska oprema
1
17.000,00
17.000,00
vozilo za dežurnega zdravnika
transportna oprema
1
23.900,00
23.900,00
aspirator weinman
medicinska oprema
1
1.000,00
1.000,00
navigacija garmin
telekomunik.oprema
1
200,00
200,00
računalnik za EKG z ekranom
računalniška oprema
1
1.000,00
1.000,00
računalnik za sledenje
računalniška oprema
1
700,00
700,00
tablični računalnik z brez žično povezavo
računalniška oprema
1
100,00
100,00
omara za material urgenca
pohištvo
1
500,00
500,00
pečica
pohištvo
1
300,00
300,00
aparat za pranje avtom -kerher
vzdrževanje oprema
1
250,00
250,00
tiskalnik
računalniška oprema
1
130,00
130,00
tiskalnik
računalniška oprema
1
130,00
130,00
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
dr. Vogelnik
aplikator za anastetik
medicinska oprema
1
1.000,00
1.000,00
ZA Pragersko
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
Patronaža
Reševalna+dežurna
Preventivni kabinet
23
ZA Poljčane
računalnik
računalniška oprema
1
1.200,00
1.200,00
dr. Vukovič
tiskalnik
računalniška oprema
1
130,00
130,00
aplikator za anastetik
medicinska oprema
1
1.000,00
1.000,00
varilec folije
medicinska oprema
4
268,00
1.072,00
Računski stroj
pisarniška oprema
2
110,00
220,00
GSM - REZERVA
telekomunik.oprema
3
60,00
180,00
vožiček za čiščenje
vzdrževanje oprema
1
1.300,00
1.300,00
stol Spinalis
pohištvo
1
550,00
550,00
računalnik
računalniška oprema
2
1.200,00
2.400,00
tiskalnik s fotokopircem
računalniška oprema
1
400,00
400,00
kartotečna omara
pohištvo
1
250,00
250,00
čitalec rezerva
računalniška oprema
4
175,00
700,00
projekt izdatki
programska oprema
1
7.000,00
Uprava
skupaj
7.000,00
108.276,00
BRIGITA VIRI
V letu 2013 ne načrtujemo investicijskega vzdrževanja objektov. V letu 2012 se je Občin Slovenska
Bistrica prijavila na razpis Ministrstva za infrasktrukturo in prostor za energetsko sanacijo vseh treh
stavb Zdravstvenega doma.
Iz terminskega načrta je razvidno, da naj bi se energetska sanacija stavbe Marles in prizidka izvajala v
letu 2013.
NAČRTOVANI INVESTICIJSKI UKREPI V LETU 2013 in 2014 S STRANI OBČINE SLOV.
BISTRICA S POMOČJO EU SREDSTEV - pogoj pridobitev financiranja na prijavljenem
razpisu
Montažni in sredinski objekt zdravstvenega doma sta energijsko potratna, zato sta potrebna celovite
obnove .
I. UKREPI ZA ZNIŽANJE PORABE TOPLOTNE ENERGIJE
1. Vgradnja toplotne izolacijske fasade
-vgradnja toplotne izolacijske fasade na sredinski objekt v višini 50.754,80€ prihranek energije
4.111,00 €
24
-vgradnja toplotne izolacijske fasade in izolacija stropa montažnega objekta v višini 47.231,61€
prihranek energije 3.020,00 €
-vgradnja toplotne izolacije stropa kleti na prizidku v višini 18.398,80 € prihranek energije 96,00 €
2. Zamenjava Stavbnega pohištva
-višina naložbe v zamenjavo stavbenega pohištva sredinskega objekta je 38.841,00 €
- višina naložbe v zamenjavo stavbenega pohištva montažnega objekta je 41.925,00 €
-skupaj 80.776,00€ prihranek energije 3.054,00 €
3 . Vgradnja toplotnega prenosnika ( dimni plini/voda) za koriščenje kondenzacijske toplote
-višina naložbe dveh toplotnih prenosnikov je 21.000,00€ ob letnem prihranku 1.400,00 €
4. Ogrevanje sanitarne vode (dva alternativna predloga za izbiro)
-vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje sanitarne vode znaša 29.250,00€ prihranek energije
3.200,00 €
-izgradnja solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode znaša 45.270,00 € prihranek energije
3.700,00 €
II. VGRADNJA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA V MONTAŽNI IN SREDINSKI OBJEKT
- Višina naložbe dveh prezračevalnih naprav v montažnem in sredinskem objektu znaša 92.000,00 €
III. VGRADNJA CENTRALNEGA SISTEMA ZA HLAJENJE V MONTAŽNI IN
SREDINSKI OBJEKT
-višina naložbe zamenjave hladilnega sistema v montažnem in sredinskem objektu znaša 61.200,00 €,
prihranek energije 800,00€/a
IV. SOLARNO HLAJENJE SREDINSKEGA IN MONTAŽNEGA OBJEKTA
-okvirna višina naložbe v zamenjavo hladilnega sistema znaša 193.000,00€ letni prihranek 880,00 €/a
V. UKREPI ZA ENERGIJSKO UČINKOVITO RAZSVETLJAVO
-zamenjava svetil na žarilno nitko s fluo svetili znaša 370,00€ prihranek el. energije 185,00€/a
-vgradnja časovnih stikal na hodnike in sanitarije znaša 1.300,00€ prihranek el. Energije 260,00€/a
-zamenjava obstoječe kompenzacijske naprave s sistemom Power Kure znaša 3.850,00€ prihraneh e.
energije 2.650,00€
VI. UKREPI ZA ZNIŽANJE PORABE IN STROŠKOV VODE
-vgradnja varčnih splakovalnih kotličkov v sanitarijah zn aša 1.700,00 € prihranek 506,00€
-vgradnja zniževalnikov pretoka iz pip znaša 4.000,00€ prihranek 1.138,00€/a
VII. ENERGETSKI MONITORING
-vgradnja treh merilnih inštumentov za spremljanje rabe energije v posameznem objektu znašajo
6.680,48€
-vzpostavitev energetskega knjigovodstva v objektu (zakonsko predpisano) ZD uporablja sistem
Adesco preko Občine Slov. Bistrica.
VIII .DRUGI ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE
25
-ZD ima odlične pogoje za izkoriščanje sočne energije za proizvodnjo električne energije, lahko gradi
lastno sončno elektrarno ali odda streho v najem kvalificiranemu proizvajalcu električne energije.
2.6. Notranji finančni nadzor
Vzpostavljeni sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev
zavoda ter za uspešno in učinkovito poslovanje.
Sistem notranjih kontrol bo deloval na naslednjih področjih:
- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem prihodkov in odhodkov ter mesečnim
poročanjem o doseženih rezultatih poslovanja in fizičnem obsegu opravljenih storitev na
sejah strokovnega sveta
- naročanje materiala v skladu z mesečnimi limiti in racionalno porabo
- delovanje v skladu s sprejetimi OP pravilniki in navodili –politiko kakovosti
Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad
zakonitostjo poslovanja zavoda.
Notranjo revizijo poslovanja za ZD bo tudi v letu 2013 izvajal zunanji sodelavec. Revidirano bo
področje stroškov storitev, obračuni koncesionarjev, ________ BRIGITA
V letu 2013 bomo dopolnjevali in nadgrajevali register tveganj, katerega osnovni namen je
upravljanje in obvladovanje tveganj.
3. SPLOŠNI DEL – FINAČNI DEL
V skladu z Zakonom o javnih financah smo pripravili finančni načrt za leto 2013. Finančni načrt je
usklajen s programom zdravstvenih storitev, dolgoročnimi in letnimi cilji poslovanja zavoda.
3.1. Zakonske in druge pravne podlage
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04,
23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),
26
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS in aneksi k
pogodbi, sklenjeni v letu 2011in 2012.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06- ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-1847, 107/2010),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06,
120/07 in 124/08 in 58/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
c) Interni akti zavoda :
-Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi in pravilniki, najpomembnejši med njimi za
sestavljanje računovodskega poročila je Pravilnik o računovodstvu.
3.2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta
Finančni načrt za leto 2013 upošteva smernice javno finančnih gibanj iz napovedi gospodarskih gibanj
Slovenije v letih 2012-2014 za leto 2013 Napoved UMAR .
Napovedi oz. kazalniki UMAR za leto 2013 so naslednji:
-Realna rast bruto domačega proizvoda, povečanje za
-Realna rast bruto plače na zaposlenega -1,3%
-Realna rast mase plač -4,10%
-Povprečna letna rast cen živ. potrebščin 2,20%
-Rast števila zaposlenih -2,80%
-
Ukrepi ZZZS za leto 2013
-znižanje vkalkulirane amortizacije za 20% od 1.1.2013 ( finančni učinek v višini
-znižanje deleža administrativno tehničnega kadra iz 16,77% na 15,27 ( finančni učinek v višini
-znižanje finančnega učinka 3% znižanja cen ob izvedbi zgornjih varčevalnih ukrepov ( izračun
-znižanje sredstev za laboratorij v RA za 30%
3.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
V posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali
temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2012, ki nam jih je posredovalo MZ skupaj s
predpisanimi obrazci za finančni načrt.
27
Finančni načrt temelji na obsegu zdravstvene dejavnosti na osnovi veljavne pogodbe z ZZZS, to je
javne službe, nejavnih prihodkov in izvajanja tržne dejavnosti.
Kot osnovo za načrtovanje prihodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja smo uporabili finančni načrt ZZZS, izračunan na podlagi zadnjih izhodišč in kalkuliranih
cen, veljavnih na dan 1. 1. 2012. Upoštevali smo minimalno povečanje prihodkov za širitev
antikoagulantne ambulante, zmanjšanje sredstev za službo NMP in administrativno teh. kader iz
17,27% na 16,77%. Ostale prihodke poslovanja smo načrtovali na osnovi sklenjenih pogodb z
občinami, koncesionarji in podjetji ter na osnovi pričakovanih ekonomskih gibanj, upoštevali
načrtovane zaposlitve pripravnikov in specializantov, ki jih financira ZZZS.
Pri načrtovanju odhodkov smo izhajali iz predvidene povprečne letne rast cen-inflacije 1,8%,
valorizacije materialnih stroškov, še vedno znižane amortizacije za 20% in potreb samega zavoda za
realizacijo načrtovanega programa.
Načrt prihodkov
Glede na navedena izhodišča načrtujemo 3.994.656,00 € celotnih prihodkov, ki bodo v primerjavi z
doseženimi v letu 2011 višji za 1,8 %. Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v
višini 2.976.000,00 €, višji bodo za 1,7%, prihodke iz naslova prostovoljnega oz. dopolnilnega
zavarovanja načrtujemo v višini 529.300,00 €, nižji bodo za 1%, ter ostale prihodke poslovanja v
višini 462.656,00 €.
Pri načrtovanju obeh vrst prihodkov smo upoštevali v letu 2012 veljavne deleže financiranja
zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Graf: Struktura prihodkov
28
Prihodki
11,58
13,92
Prihodki OZZ
Prihodki PZZ
74,50
Ostali prihodki
Načrt odhodkov
Na osnovi predvidenih pogojev gospodarjenja v letu 2012 načrtujemo celotne odhodke v višini
3.994.300,00 €, v primerjavi z letom 2011 se bodo povečali za 3,9.
-Stroški materiala
V okviru stroškov materiala tudi v letu 2012 načrtujemo, da bo poraba zdravstvenega materiala,
zdravil in medicinskih pripomočkov v okviru postavljenih limitov za dogovorjeni program dela in za
načrtovane nadstandardne in samoplačniške storitve. Možnost racionalizacije na področju materiala
vidimo tudi v dogovarjanju z dobavitelji za dosego nižjih cen in izvedbo ustreznih javnih naročil.
Podražitev goriva in ostalih energentov bo vplivala na višje materialne stroške.
V letu 2012 bomo nabavili zaščitna oblačila – bunde za patronažo.
-Stroški storitev
V okviru stroškov storitev se bodo v letu 2012 povečali stroški tekočega vzdrževanja programske
opreme in stroški telekomunikacijske opreme zaradi posodobitve internetnih povezav (optika). Poleg
tekočega vzdrževanja medicinskih, ostalih aparatov, računalniške opreme, transportnih sredstev,
načrtujemo v letu 2012 pleskanje prostorov stare stavbe.
Za 4 % se bodo povečali stroški po podjemnih pogodbah, ki se prikazujejo v okviru storitev, zaradi
izvajanja specialističnih storitev, ultra zvoka, MDPŠ in nujne medicinske pomoči. Vedno večji delež
vključevanja zunanjih urgentnih zdravnikov v izvajanje pripravljenosti za NMP povečuje strošek
podjemnih pogodb. Načrtujemo povečanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih za 6,7%
in povečanje povračil stroškov v zvezi z usposabljanjem v tujini.
-Stroški amortizacije
Amortizacijo načrtujemo v višini 155.000,00 € , predstavlja 3,9% celotnih prihodkov in bo v celoti
porabljena za nabavo novih osnovnih sredstev v letu 2012.
-Stroški dela
Največjo postavko v odhodkih stroške dela načrtujemo v višini 2.576.557,00 €. V primerjavi z letom
2011 se bo povečala za 5,4% € zaradi zaposlitve dveh specializantov in diplomirane medicinske sestre.
V strukturi odhodkov stroški dela za redno zaposlene predstavljajo 64,5%.
Glede na predpisana izhodišča in nove zaposlitve v letu 2012, načrtujemo bruto plače v višini
1.980.490,00 €, ter prispevke v višini 318.859,00 €. V okviru stroškov dela se bodo povečale premije
DKPZ in regres za letni dopust zaradi povečanja zaposlenih, tako kot drugi osebni prejemki iz dela.
29
Graf: Struktura odhodkov
Odhodki
0,34
11,32
Stroški materiala
19,96
Stroški storitev
Amortizacija
64,51
Stroški dela
3,88
Drugi stroški
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov in rezultata poslovanja za leto 2012
30
Konto
Naziv
Doseženo
Doseženo
2010
2011
NAČRT
Indeks
struktura
2012
D11/N12
N2012
Prihodki od poslovanja
3.587.870,60
3.914.955,96
3.985.801,00
101,81
99,78
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
3.587.870,60
3.914.955,96
3.985.801,00
101,81
99,78
760000 - prihodki iz OZZ
2.721.538,43
2.927.110,29
2.976.000,00
101,67
74,50
760004 - prihodki od PZZ
482.706,94
561.285,07
556.000,00
99,06
13,92
383.625,23
426.560,60
453.801,00
106,39
11,36
760
- ostali poslovni prihodki
761
Prihodki od prodaje materiala
762
Finančni prihodki
763
Izredni prihodki
764
Prevrednotovalni prihodki
826,27
3.401,68
0,00
#DEL/0!
82,48
0,00
0,09
4.552,42
3.755,00
7.824,89
5.698,98
5.100,00
89,49
0,13
CELOTNI PRIHODKI
3.600.188,94
3.925.207,36
3.994.656,00
101,77
100,00
Stroški blaga materiala in storitev
1.098.986,50
1.230.719,15
1.249.273,00
101,51
31,28
359.503,86
435.134,83
452.093,00
103,90
11,32
#DEL/0!
265,50
0,00
460
Stroški materiala
461
Stroški storitev
739.482,64
795.584,32
797.180,00
100,20
19,96
464
Stroški dela
2.342.935,28
2.443.365,02
2.576.557,00
105,45
64,51
Plače in nadomestila plače
1.772.766,08
1.886.077,50
1.980.490,00
105,01
49,58
Prispevki za socialno varnost
293.455,27
303.997,71
318.859,00
104,89
7,98
Drugi stroški dela
276.713,93
253.289,81
277.208,00
109,44
6,94
462
Amortizacija
142.382,54
153.485,33
155.000,00
100,99
3,88
465
Drugi stroški
8.637,50
8.905,97
8.268,00
92,84
0,21
467
Finančni odhodki
3,77
206,97
202,00
97,60
0,01
468
Izredni odhodki
482,94
1.558,44
1.500,00
96,25
0,04
469
Prevrednotovalni poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
6.313,49
5.101,13
3.500,00
68,61
0,09
3.599.742,02
3.843.342,01
3.994.300,00
103,93
100,00
446,92
81.865,35
356,00
0,43
Tabela 5: Načrt prihodkov za leto 2012
31
Kto
Naziv
Doseženo 2011
760000
PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)*
760002
Načrt 2012
indeks D11/N12
2.927.110,29
2.976.000,00
101,67
PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV
8.019,90
8.000,00
99,75
760003
PRIHODKI OD KONVENCIJ
9.201,29
9.000,00
97,81
760004
PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)
534.660,14
529.300,00
99,00
760005
PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.
760006
PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE
1.857,12
1.700,00
91,54
78.383,13
81.000,00
103,34
102,62
7600060
PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK
6.626,43
6.800,00
7600061
PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE
1.552,53
1.580,00
101,77
7600062
PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE
995,87
1.000,00
100,41
760007
PRIHODKI PZZ OD ZZZS
760009
PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ
760010
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.
760011
PRIHODKI OD NAROČNIKOV-OZV NADSTAND
7600110
PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA
7600111
PRIHODKI OZV CEPLJENJE
7600112
PRIHODKI OZV NADSTANDARD(FIZ.UZ,FIZ.DEŽ.DISP. ZA ŽENE)
760012
PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD
760020
PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA
760021
PRIHODKI OD DOTACIJ OD ŠTIPENDIJE
760022
PRIHODKI OD DOTACIJZZZS-PRIPRAVNIKI
760024
PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE
760030
760031
24.767,81
25.000,00
100,94
7.735,58
32.700,00
422,72
14.108,37
14.500,00
102,78
1.263,98
1.300,00
102,85
36.740,00
38.000,00
103,43
7.997,32
29.000,00
362,62
36.116,81
36.200,00
100,23
40.767,98
40.765,00
99,99
1.900,00
1.896,00
99,79
62.291,57
45.700,00
73,36
5.425,00
4.000,00
73,73
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.
72.695,87
67.900,00
93,40
PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)
6.825,03
6.520,00
95,53
760032
PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME
2.534,96
2.500,00
98,62
760040
PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV
6.559,05
6.450,00
98,34
760042
PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ
3.509,76
3.200,00
91,17
760043
PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH
2.330,00
2.500,00
107,30
760044
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-MORS,UNZ
6.715,80
6.800,00
101,25
760047
PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV
1.061,79
1.100,00
103,60
760051
PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV
794,72
800,00
100,66
760052
PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE
428,66
430,00
100,31
760053
DRUGI PRIHODKI .PR
461,64
470,00
101,81
760054
PRIHODKI FOTOKOPIRANJA
187,00
190,00
101,60
760200
PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE
3.330,56
3.500,00
105,09
760
PRIHODKI OD POSLOVANJA
3.914.955,96
3.985.801,00
101,81
761100
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT.
762000
PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA
4.206,56
3.500,00
83,20
762001
PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED
341,97
250,00
73,11
762900
PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV
3,89
5,00
128,53
4.552,42
3.755,00
82,48
0,00
0,00
762
FINANČNI PRIHODKI
763900
DRUGI IZREDNI PRIHODKI
763
IZREDNI PRIHODKI
0,00
764001
PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os
0,00
764005
PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL
1.000,00
900,00
90,00
764004
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD PRODAJE OS+ODŠKOD.
1.202,05
1.200,00
99,83
764003
PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI-druga
2.683,33
1.000,00
37,27
245,82
0,00
764006
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNINE OPREMA OST.
764
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI
Tabela 6: Načrt odhodkov za leto 2012
32
813,60
2.000,00
5.698,98
5.100,00
89,49
3.925.207,36
3.994.656,00
101,77
Kto
Naziv
Dosežno 2011
Načrt 2012
Indeks D11/N12
46000
ZDRAVILA
26.462,33
26.500,00
100,14
46001
SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL
19.512,80
20.426,00
104,68
46002
ROKAVICE, BRIZGE, IGLE
8.685,55
8.900,00
102,47
46003
RTG MATERIAL
1.490,51
1.550,00
103,99
46004
RAZKUŽILA
8.653,68
8.840,00
102,15
46005
LABORATORIJSKI MATERIAL
74.926,81
78.000,00
104,10
46006
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
20.720,29
21.095,00
101,81
46007
POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
26.895,29
27.380,00
101,80
46008
DRUGI ZDR.MAT.
46009
DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.
46010
154,29
200,00
129,63
1.402,61
1.480,00
105,52
CEPIVA
26.609,21
27.110,00
101,88
12.640,58
13.480,00
106,64
2.767,20
2.900,00
104,80
46011
ČISTILNA SREDSTVA
46012
PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE
46014
MATERIAL ZA ČIŠČENJE
345,77
350,00
101,22
46015
ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI
5.437,61
5.530,00
101,70
46020
PORABLJENA VODA
5.187,32
5.300,00
102,17
46021
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA
30.262,30
34.000,00
112,35
46022
PORABLJENO POGONSKO GORIVO
67.062,07
72.100,00
107,51
46023
PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE
30.716,61
33.000,00
107,43
46040
ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA
27.717,00
25.782,00
93,02
46050
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE
779,25
800,00
102,66
46051
STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV
1.180,44
1.200,00
101,66
46060
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA
34.833,20
35.460,00
101,80
46090
DRUGI STROŠKI MATERIALA
692,11
710,00
102,58
435.134,83
452.093,00
103,90
4.405,83
4.700,00
106,68
16.566,44
17.000,00
102,62
460
STROŠKI MATERIALA
46100
POŠTNE STORITVE
46101
TELEFONSKE STORITVE
46102
ZDRAVSTVENE STORITVE . ZZV,BOL.DRUGI LAB.
46103
ZDRAV. STORITVE DEŽURSTVO
46104
ZDRAVST. STOR PSIH:.ANTIKOAG AMB.
46105
ZOBOTEHNIČNE STORITVE
46106
STORITVE ČIŠČENJA
46107
46108
46109
STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV
46110
TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB*
12.577,08
15.350,00
122,05
46111
TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.
49.253,22
51.000,00
103,55
46112
TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME
24.768,38
25.300,00
102,15
24.343,88
29.165,00
119,80
5.336,99
5.400,00
101,18
3.187,56
8.900,00
279,21
42.244,14
19.450,00
46,04
4.085,47
4.700,00
115,04
79.028,67
79.900,00
101,10
222.000,55
222.000,00
100,00
8.609,91
7.500,00
87,11
66.150,64
66.200,00
100,07
185,23
190,00
102,58
STORITVE PRANJA
15.722,39
16.000,00
101,77
SPEC.ZDRAV.STOR.-UZ IN FIZIATER
21.488,15
19.900,00
92,61
3.010,86
3.100,00
102,96
46113
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME
461131
TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME
461132
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERAT.INFORMAT.OKOLJA*
461133
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
46114
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB *
46115
INVESTICIJSKO VZDR. OPREME
0,00
33
Kto
Naziv
Dosežno 2011
Načrt 2012
Indeks D11/N12
46116
NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE( ZP POLJ,ŠZA SB)
2.282,78
2.400,00
105,13
46118
NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME*
1.507,10
1.600,00
106,16
46119
TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV
1.340,95
1.400,00
104,40
46120
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME *
1.940,37
1.940,00
99,98
46121
PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV*
981,16
981,00
99,98
46122
PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.*
11.180,86
11.795,00
105,49
46123
PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI
46124 in46125 STROŠKI BANČNEGA PROMETA IN PLAČ PROMETA
949,56
1.010,00
106,37
846,14
1.000,00
118,18
3.105,24
3.055,00
98,38
46126
PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI*
46131
SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA
3.594,00
3.594,00
100,00
46132
IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.
3.966,47
3.900,00
98,32
46133
STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE
31.017,68
33.100,00
106,71
46134
STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPORABNIKOM
46135
STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI
46136
STORITVE STROK.IZP.-INFOR SVETOVANJE
46137
ŠOLNINE.PO POGODBI *
46140
490,48
545,00
111,12
2.475,26
2.500,00
101,00
1.090,56
1.700,00
155,88
21.083,39
20.151,00
95,58
KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE
1.014,59
1.150,00
113,35
46141
STORITVE INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV
4.441,91
5.080,00
114,37
46142
ODVOZ SMETI
2.972,34
3.040,00
102,28
46151
DNEVNICE V DRŽAVI
4.456,55
4.550,00
102,10
1.500,00
105,21
46152
NOČNINE V DRŽAVI
46153
POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ
455,36
46154
DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.
46155
DNEVNICE V TUJINI
46156
NOČNINE V TUJINI
46157
DRUGI STROŠKI S POTOVANJEM V TUJINO
46165
BRUTO PODJEMNE POGODBE
46166
PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE
46168
PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE
46169
POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE
46170
REPREZENTANCA
863,11
900,00
104,27
46190
STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA VAROVANJA
3.848,39
3.900,00
101,34
46191
NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH
3.159,59
3.500,00
110,77
46193
STORITVE FOTOKOPIRANJA
46194
STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA
46195
STROŠKI OGLAŠEVALNIH STORITEV
46199
DRUGE STORITVE
4.112,08
4.000,00
97,27
461
STROŠKI STORITEV
795.584,32
797.180,00
100,20
46200
AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OSNO.SRE.
153.485,33
155.000,00
100,99
462
AMORTIZACIJA
153.485,33
155.000,00
100,99
46400
OBRAČUNANE BRUTO PLAČE
1.547.430,19
1.624.890,00
105,01
46410
NADOMESTILA PLAČ - BRUTO
338.647,31
355.600,00
105,01
46420
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
71.381,52
72.500,00
101,57
46421
STROŠKI PREHRANE MED DELOM
72.210,81
74.200,00
102,75
46422
STROŠKI LOČENEGA ŽIV.
1.425,66
0,00
321,72
400,00
124,33
82,50
765,00
927,27
54.800,98
57.500,00
104,93
3.288,07
3.450,00
104,92
0,00
15,00
0,00
491,16
752,00
153,11
13.432,88
14.375,00
107,01
190,06
200,00
105,23
5.270,19
5.562,00
105,54
124,79
130,00
104,18
2.490,00
34
Kto
Naziv
Dosežno 2011
Načrt 2012
Indeks D11/N12
46430
STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA
35.217,79
39.650,00
112,59
46440
REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*
61.789,83
64.500,00
104,39
46450
STROŠKI NAGRAD,DARIL IN DRUGO*
1.372,78
1.400,00
101,98
46460
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO INVALID.ZAVARO.
167.133,96
175.273,00
104,87
46461
PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO
123.838,96
129.920,00
104,91
46462
PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE
1.132,68
1.188,00
104,88
46463
PRISPEV. ZA POŠKODBE PRI DELU
10.004,18
10.497,00
104,93
46464
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
1.887,93
1.981,00
104,93
46491
JUBILEJNE NAGRADE*
6.208,25
3.320,00
53,48
46492
SOLIDARNOSTNE POMOČI
46493
ODPRAVNINE*
464
STROŠKI DELA
577,51
1.155,00
200,00
4.531,32
17.993,00
397,08
2.443.365,02
2.576.557,00
105,45
46510
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.008,10
2.200,00
109,56
4652
PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV
2.084,92
1.068,00
51,22
1.900,00
99,96
46530
IZDATKI ZA VARSTVO ČLOV. OKOLJA
0,00
46540
ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
1.900,80
46580
DRUGI STR.IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH OBDOBIJ
46590
ČLANARINE ZDRUŽENJU
2.912,15
3.100,00
106,45
465
DRUGI STROŠKI
8.905,97
8.268,00
92,84
46790
DRUGI IZREDNIH ODHODKI
1,00
2,00
200,00
46780
STROŠKI OD OBRESTI
205,97
200,00
97,10
467
FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH
206,97
202,00
97,60
0,00
46891
DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE
46899
DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.
1.538,07
1.500,00
97,52
468
IZREDNI ODHODKI
1.558,44
1.500,00
96,25
4691
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ
4.205,17
2.500,00
59,45
4692
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS
895,96
1.000,00
111,61
4693
PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE
469
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
46
CELOTNI ODHODKI
20,37
0,00
0,00
35
5.101,13
3.500,00
68,61
3.843.342,01
3.994.300,00
103,93
Poslovni izid
Načrtovani pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 356,00 €, bomo dosegli
s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov uresničena v okviru načrtovanih in da ne bo
prišlo do zmanjšanja sredstev s strani zdravstvene zavarovalnice.
3.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
V tem izkazu načrtujemo prihodke po vrstah dejavnosti. Razmejitev dejavnosti se izvede na javno
službo in tržno dejavnost.
Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javne službe, lahko pa opravljajo tudi druge dejavnosti, kot
dopolnitev temeljne dejavnosti.
Podatkovna podlaga za sestavo tega načrta je načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov. Pri razvrščanju prihodkov smo upoštevali razmejitve prihodkov med javno službo in
tržno dejavnostjo, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje za leto 2011.
Splošno načelo je, da je treba vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne
službe, ne glede na to, ali gre za prihodke iz državnih in občinskih proračunov, ZZZS ali drugih javnih
sredstev, kakor tudi plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev .
V okviru tržne dejavnosti smo načrtovali prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ
in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo. Gre za storitve laboratorija,
rentgenske storitve, zobozdravstvene, storitve sterilizacije. Pod tržno dejavnost so všteti tudi prihodki
od opravljenih zdravstvenih storitev za fizične osebe, ki niso zavarovane in druge pravne osebe,
medicina dela, dežurstva na prireditvah, najemnine za poslovne prostore, opremo, aparate,
fotokopiranje, oglaševanje, izvajanje zdravstveno informacijskega sistema, prevoz krvi
za
koncesionarje in provizije vzajemnih zavarovalnic.
Načrtujemo prihodke javne službe v višini 3.693.216,00 € ter 301.440,00 € prihodkov tržne
dejavnosti, skupaj 3.994.656,00 € celotnih prihodkov.
Za načrtovanje odhodkov po vrstah dejavnosti smo uporabili sodilo, ki izhaja iz razmerja
med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti (JS in TD):
- delež javne službe
92,44 %
- delež tržne dejavnosti
7,56 %
36
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2012
ZD skupaj
JS
TD
Prihodki od poslovanja
760
3.985.801,00
3.684.361,00
760000 -prihodki iz OZZ
2.976.000,00
2.976.000,00
760004 -prihodki od PZZ
556.000,00
556.000,00
453.801,00
152.361,00
3.755,00
3.755,00
5.100,00
5.100,00
3.994.656,00
3.693.216,00
301.440,00
1.249.273,00
1.154.827,96
94.445,04
452.093,00
417.914,77
34.178,23
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
-ostali poslovni prihodki
761
Prihodki od prodaje materiala
762
Finančni prihodki
763
Izredni prihodki
764
Prevrednotovalni prihodki
CELOTNI PRIHODKI
Stroški blaga materiala in storitev
460
Stroški materiala
301.440,00
301.440,00
461
Stroški storitev
797.180,00
736.913,19
60.266,81
464
Stroški dela
2.576.557,00
2.381.769,29
194.787,71
Plače in nadomestila plače
1.980.490,00
1.830.764,96
149.725,04
Prispevki za socialno varnost
318.859,00
294.753,26
24.105,74
Drugi stroški dela
277.208,00
256.251,08
20.956,92
462
Amortizacija
155.000,00
143.282,00
11.718,00
465
Drugi stroški
8.268,00
7.642,94
625,06
466
Stroški prodanih zalog
0,00
0,00
467
Finančni odhodki
202,00
186,73
15,27
468
Izredni odhodki
1.500,00
1.386,60
113,40
469
Prevrednotovalni poslovni odhodki
3.500,00
3.235,40
264,60
3.994.300,00
3.692.330,92
301.969,08
356,00
885,08
-529,08
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Iz tabele je razvidno, da z načrtovanimi prihodki javne službe v celoti pokrivamo načrtovane stroške in
ustvarjamo presežek prihodkov. Načrtovani prihodki tržne dejavnosti pa ne pokrivajo načrtovanih
odhodkov, zato načrtujemo presežek odhodkov.
3.5. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka – finančni načrt
Finančni načrt Zdravstvenega doma je sestavljen iz naslednjih izkazov:
• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
• izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
• izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaza finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne načrtujemo, ker nimamo prejetih in
danih posojil. Prav tako ne načrtujemo izkaza računa financiranja določenih uporabnikov, ki je
povezan z zadolževanjem in odplačilom dolga.
Načrtujemo pa izdelavo izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka. Ta izkaz je evidenčni izkaz.
37
Takšna evidenčna načrtovanja prihodkov, odhodkov in izida naj bi zagotavljala primerljive podatke, ki
so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin.
Pri evidenčnem načrtovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega
načrta (neposredne).
Po načelu denarnega toka prihodke in odhodke ugotavljamo, ko je nastal poslovni dogodek, ki ima za
posledico izkazovanje prihodkov in odhodkov in ko je prišlo do prejema ali izplačila denarja oz.
njegovega ekvivalenta.
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka posebej
prikazujemo prihodke in odhodke za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti. V načrtu smo
upoštevali enako razmejitev prihodkov kot pri poslovni bilanci zavoda.
Pri delitvi odhodkov smo upoštevali delež, izračunan v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov, po
vrstah dejavnosti v razmerju 92,44 % za javno službo in 7,56 % za tržno dejavnost.
Načrtujemo 3.915.800,00 € prihodkov-prejemkov, ki so za 1,6 % večji v primerjavi z letom 2011 ter
3.914.900,00 € odhodkov-izdatkov, ki so za 2,2 % večji od doseženih v letu 2011.
Glede na uporabljena izhodišča v načrtu ocenjujemo, da bomo s prihodki-prilivi v celoti pokrili
načrtovane odhodke- odlive in ustvarili pozitiven rezultat v višini 900,00 € iz naslova denarnega
toka.
V okviru prihodkov načrtujemo po posameznih skupinah naslednje prihodke:
skupina 71 – nedavčni prihodki v višini 855.700,00 €
- prihodki, pridobljeni iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil
- prihodki od prodaje storitev MDPŠ, samoplačnikov in nadstandardnih dejavnosti
- prihodki od obresti
- prihodki od oglaševalskih agencij
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in funkcionalne najemnine
skupina 72 – kapitalski prihodki v višini 3.500,00 €
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev in odškodnin zavarovalnice
skupina 73 – prejete donacije v višini 4.600,00 €
prejete donacije od pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
skupina 74 – transferni prihodki oz. prihodki iz javnih financ v višini 3.052.000,00 €
-
prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja
prihodki od storitev za mrtvo oglede
prihodki državnih in občinskih proračunov (refundacije pripravnikov, javnih del, nega)
Med prihodki upoštevamo le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v
načrtovanem obdobju. Prav tako ocenimo, koliko prejemkov bo nastalo v predračunskem obdobju iz
naslova prihodkov, nastalih v preteklem letu.
Odhodkov načrtujemo v višini 3.914.900,00 € po posameznih skupinah pa naslednje odhodke:
skupina 40 – tekoči odhodki v višini 3.690.200,00 €
- plače in drugi izdatki za zaposlene
- prispevki delodajalca za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
- plačila obresti
38
skupina 42 – tekoči investicijski odhodki 224.700,00 €
nabava osnovnih sredstev
investicijsko vzdrževanje
Za načrtovane izdatke za blago in storitve smo upoštevali dogovorjene plačilne roke oz. časovni odlog
pri nabavi. Upoštevali smo tudi plačila za material, nabavljen še pred predračunskim obdobjem. Iz
načrtovanih stroškov dela smo izpeljali plačila iz tega naslova, upoštevali datume izplačila plač in
prispevkov. Načrtovane izdatke v naložbe za osnovna sredstva smo vključili iz načrta nabave osnovnih
sredstev.
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se nikakor ne more ujemati s predračunom
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu zaračunane realizacije, ker v njem
prikazujemo le prejemke in izdatke za načrtovano obdobje.
Finančni načrt nima večje informacijske vrednosti za zavod in je bolj namenjen potrebam državnega
proračuna.
3.6. Bilanca stanja
Pri načrtovanju bilance stanja na dan 31.12.2012, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov
sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31.12.2011, ter predvidena povečanja in
zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2012.
Načrtujemo bilančno vsoto v višini 2.694.600,00 € . V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 se bo
ta zmanjšala za 5,3%.
•
Načrt Aktive - sredstev
V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo:
- povečanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za načrtovane naložbe v opremo v letu
2012 v višini 235.216,00 €
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 302.400,00 €, razlika v vrednosti 147.400,00 € med
obračunano in priznano v ceni, pa se bo nadomestila v breme obveznosti ustanovitelja ter v breme
donacij.
-učinek odpisov OS po inventuri ne bo, ker se bo zmanjšala v enakem znesku nabavna vrednost in
popravek vrednosti.
Končno stanje vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 načrtujemo v višini 2.238.900,00 €, kar je
za 5% nižje stanje zaradi obračunane amortizacije in manjše nabave, saj država z varčevalnimi ukrepi
zmanjšuje investicijska vlaganja in ruši ravnovesje razširjene reprodukcije.
Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo, denarna sredstva, dobroimetja pri bankah,
kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, bodo znašala 455.700,00 €, v primerjavi z letom 2011 so
nižje za 20%, zaradi bistveno nižjega stanja na podračunu ZD na zadnji dan v letu.
•
Načrt pasive - virov sredstev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za plače, davke in prispevke, obveznosti za davek
na dodano vrednost ter obveznosti za druge dajatve, se bodo povečale. Načrtujemo jih v višini
321.400,00, enako kot v letu 2011.
V okviru obveznosti do lastnih virov sredstev načrtujemo obveznosti do donatorjev v višini
23.900,00 €,
Lastne vire sredstev načrtujemo v višini 2.349.300,00 €, kar je za 7% manj kot po stanju na dan
31.12.2011.
39
4. ZAKLJUČEK
Pred nami je zopet naporno leto, ki bo zahtevalo od vseh zaposlenih skrajno racionalno obnašanje.
Naša naloga je, da sproti spremljamo izvajanje dogovorjenih programov, porabo sredstev in
pravočasno opazimo odstopanja in pravilno ukrepamo.
Veliko pričakujemo od zdravstvene reforme, ki bo na novo opredelila položaj zdravstvenega doma
in postavila nove temelje za nadaljevanje razvoja zdravstvenega sistema.
Še veliko moči bo potrebno vložiti, da zaposlimo manjkajoči zdravniški kader in uredimo
organizacijo in izvedbo dežurstva na novih temeljih, ki pa niso ugodni za zdravnike. Naše probleme
bomo reševali v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami, financerji in resornim ministrstvom.
Kljub težavam, ki jih v letošnjem letu pričakujemo, ne bomo odstopali od izvajanja temeljnega
poslanstva zdravstvenega doma. Pacient ostaja naša osrednja skrb. Ob tem bomo še naprej usmerjeni
v stalno izboljševanje kakovosti, v dobre medsebojne odnose, v razvoj in dobro počutje zaposlenih ter
dobro sodelovanje z zasebniki.
V oblikovanju in doseganju naših kratkoročnih in dolgoročnih ciljev bomo še naprej dobro sodelovali
z občinami ustanoviteljicami.
Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,
spec.šol.med.
40