5.2.2015 Seminar Zaključni račun in davčni obračun za leto 2014 in

Comments

Transcription

5.2.2015 Seminar Zaključni račun in davčni obračun za leto 2014 in
STROKOVNI SEMINAR
Štev:
4 /2015
Datum: 15.1.2015
VABILO
NOVO
Vabimo vas na aktualen seminar
Zaključni račun in davčni obračun za leto 2014 in
davčne novosti v letu 2015
ki bo v četrtek, 5. februarja 2015, ob 12. uri,
v veliki predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto,
Foersterjeva ulica 10, Novo mesto.
Vsebina seminarja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.
Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida.
Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti terjatve (insolventni
postopki, neizterljivosti) ter njihov računovodski in davčni vidik.
Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter
inventurne razlike.
Računovodski in davčni obračun amortizacije ter naknadna vlaganja ali
vlaganja v tuja osnovna sredstva.
Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev,
pogostitev in obdaritev zaposlenih.
Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava bonitet zaposlenih.
Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.
Davčne olajšave za leto 2014 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube
in prenos nepokrite izgube.
Normiranci in sistem plačane realizacije DDV za male družbe in samostojne
podjetnike.
Novosti na področju DDV v letu 2015.
Davčne blagajne in vezane knjige računov v letu 2015.
Odgovori na vprašanja.
Predavateljica:
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s
področja financ in računovodstva zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah s področja
računovodstva, financ in davkov in samostojna podjetnica. Vodi mnoge praktične delavnice in seminarje za
računovodske in finančne delavce, neekonomiste, začetnike, direktorje in samostojne podjetnike, kateri
želijo pridobiti ustrezna podjetniška znanja. Sodeluje na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah ter
pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.
Seminar je namenjen:






direktorjem malih podjetij.
samostojnim podjetnikom,
vodjem računovodskih služb,
vodjem računovodskih servisov,
knjigovodjem in
vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.
STROKOVNI SEMINAR
NOVO
Cilji seminarja:









spoznali boste pomen vsebine in določil izdelanih internih aktov, pravil in navodil, ki so podlaga in
osnova za izdelavo zaključnega računa,
seznanili vas bomo o oblikah in vrstah notranjih kontrol, ki so potrebne pred izdelavo zaključnega
računa,
predstavljene bodo metode vrednotenja in njihov vpliv na zaključni in davčni obračun,
predstavljeni bodo davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki,
predstavljeni bodo vplivi, ki jih imajo stroški dela, reprezentance, poslovnih daril, dodatnih vlaganj v
opredmetena osnovna sredstva, rezervacij, bonitet in podobnih stroškov na računovodski in davčni
obračun,
predstavljene bodo davčne olajšave za leto 2014 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
ter kaj narediti z neizkoriščenimi davčnimi olajšavami,
seznanili se boste ali biti normiranec poslovanja in obračunati DDV po plačani realizaciji,
seznanili vas bomo z vsebino in pričetkom vodenjem davčnih blagajni in vezane knjige računov,
seznanili se boste z novostmi na področju DDV v letu 2015.
Prijave:
Kotizacija za seminar je za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino 20 €/osebo z DDV. Ostali
udeleženci plačajo kotizacijo v višini 45 €/osebo z DDV. Kotizacijo nakažite na TRR OOZ Novo mesto
št. 02970-0010183225, sklic na: 00 0502-2015, najkasneje do 02.02.2015. Na seminar prinesite potrdilo o
plačilu.
Prijave:
Za strokovni seminar se prijavite obvezno, najkasneje do ponedeljka, 2. februarja 2015 po elektronski
pošti na naslov [email protected] ali po telefonu na 07 33 71 580. Število udeležencev ni omejeno,
seminar pa bomo izvedli samo v primeru zadostnega števila prijav.
VABLJENI !
Mojca Andolšek,
Predsednica OOZ Novo mesto

Similar documents