za šolsko leto 2012/13 - OS Dr. Antona Debeljaka Loski Potok

Comments

Transcription

za šolsko leto 2012/13 - OS Dr. Antona Debeljaka Loski Potok
Spoštovani starši!
Pred nami je novo šolsko leto. Verjamem, da bo šolsko leto 2012/2013 minevalo
hitro, z novimi razburljivimi dogodivščinami in predvsem z veliko novega znanja.
Tokrat smo vam prvič pripravili publikacijo samo v elektronski obliki in jo postavilii na
šolsko spletno mesto. Ta vas bo seznanila z življenjem in delom na naši šoli in vrtcu
v šolskem letu 2012/2013. V njej so zapisane najpomembnejše informacije, kaj, kdaj
in kje se bo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem vašega otroka kaj dogajalo, zato je
dostopna vam, učencem in javnosti vsak trenutek.
V kolikor ima kdorkoli izmed vas težave z dostopom do interneta – svetovnega
spleta, se oglasite v šoli in publikacijo vam bomo na vašo željo dali na vpogled v
tiskani obliki.
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (otroci vrtca, učenci, starši in
zaposleni) moramo graditi zdrave medsebojne odnose, temelječe na zaupanju in
medsebojnem spoštovanju. Vsi moramo zato prevzeti svoj del odgovornosti. Vsak
otrok je enkratna in neponovljiva osebnost. Koliko znanj, spretnosti, navad in veščin
bo usvojil skozi vzgojno-izobraževalni proces, je odvisno od njega samega, vas, nas
in širšega okolja.
Pomagajmo mu vsi skupaj!
Vse dobro v šolskem letu 2012/2013
Ravnatelj:
Janez Mihelič
Pohvala je največja motivacija.
(Gerard C. Eakedalo)
Publikacijo o delu in organizaciji osnovne šole izdajamo na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 61/06, 102/07, 107/10, 87/11 in 11. člena Zakona o vrtcih Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/010 ).
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
2
KAZALO
VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE IN VRTCA.............................................................. 5
OSNOVNI PODATKI O ŠOLI ..................................................................................... 6
ORGANIZACIJA DELA ŠOLE ................................................................................... 7
ORGANI UPRAVLJANJA .......................................................................................... 7
Ravnatelj ............................................................................................................................................. 7
Svet šole ............................................................................................................................................. 7
Svet staršev ........................................................................................................................................ 8
STROKOVNI ORGANI ŠOLE .................................................................................... 8
Učiteljski in vzgojiteljski zbor šole................................................................................................... 8
Oddelčni učiteljski zbor..................................................................................................................... 8
Razrednik ............................................................................................................................................ 8
Strokovni aktivi .................................................................................................................................. 8
PROGRAM DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA IZVAJA..................................................... 8
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE .............................................................................. 8
PRIKAZ ORGANIZACIJE ŠOLSKEGA IN VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA........ 9
ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2012/2013 ............................................................... 11
Ocenjevalna obdobja ....................................................................................................................... 11
Počitnice, prazniki, prosti dnevi, delovne sobote......................................................................... 11
Načini preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij ........................................ 12
Roki nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) ................................................................................ 12
Roki za razredne in popravne izpite............................................................................................... 12
POUK ....................................................................................................................... 12
OBLIKE DIFERENCIACIJE PRI POUKU ................................................................ 13
IZBIRNI PREDMETI ................................................................................................. 14
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .......................................................................... 15
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO ................................................. 15
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ ...... 16
Dodatni in dopolnilni pouk.............................................................................................................. 16
Individualna in skupinska pomoč .................................................................................................. 16
ODDELČNA SKUPNOST ........................................................................................ 17
ŠOLSKA PREHRANA.............................................................................................. 17
SODELOVANJE S STARŠI ..................................................................................... 18
RODITELJSKI SESTANKI ................................................................................................................. 18
GOVORILNE URE ............................................................................................................................. 18
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ................................................................. 19
TEKMOVANJA V ZNANJU ...................................................................................... 20
ŠOLA V NARAVI...................................................................................................... 21
POSEBNE AKTIVNOSTI ŠOLE............................................................................... 21
VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE .............................................................................. 22
ZDRAVSTVENA VARNOST, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV IN
PREPREČEVANJE NASILJA.................................................................................. 22
Preventiva na področju prometne varnosti................................................................................... 23
Preventiva na področju preprečevanja nasilja in zlorab.............................................................. 23
VZGOJNI NAČRT .................................................................................................... 23
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA .................................................................................. 23
NEZGODNO ZAVAROVANJE ................................................................................. 23
ŠOLSKI PREVOZI ................................................................................................... 23
Urnik avtobusnih prevozov se lahko med letom še spremeni, glede na
načrtovane dejavnosti in možnosti prevoznika. ................................................. 24
DEŽURSTVO ........................................................................................................... 24
ŠOLSKI SKLAD ....................................................................................................... 25
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
3
PREDSTAVITEV PROGRAMA VRTCA................................................................... 25
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI ................................................................................... 25
CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE ......................................................................................................... 25
ORGANIZACIJA IN OBRATOVALNI ČAS ....................................................................................... 26
PODROČJA DEJAVNOSTI............................................................................................................... 28
SODELOVANJE S STARŠI .............................................................................................................. 28
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV ............................................................................................ 29
VPIS IN IZPIS OTROK ...................................................................................................................... 30
CENE PROGRAMOV ........................................................................................................................ 30
PREHRANA....................................................................................................................................... 31
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI TER OSTALI PROGRAMI.................................... 32
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ............................................................................. 33
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ............... 33
MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM..................................................................................................... 33
V PODPORO VAŠI ODLOČITVI, DA ZAUPATE OTROKA V VARSTVO NAŠEMU
VRTCU ..................................................................................................................... 33
NEKAJ NASVETOV OB SPREJEMU OTROKA V VRTEC.............................................................. 33
RAZNO..................................................................................................................... 34
IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA ................................................................................ 35
14 ZLATIH PRAVIL HIŠNEGA REDA............................................................................................... 35
KAKO NAJ REŠIM TEŽAVE? (NASVETI ZA UČENCE) ................................................................. 35
PRIPOROČILA STARŠEM ................................................................................................................ 37
Kar zleti staršem z jezika,
prileti na jezik otroku
(Ruski pregovor)
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
4
VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE IN VRTCA
»Učitelji, starši in učenci skupaj ustvarjamo varen in spodbuden prostor, v
katerem lahko šolar spoznava sebe, svoje interese in kvalitete, se razvija, uči
in opremi z veščinami za nadaljnjo življenjsko in izobrazbeno pot, učitelji in
starši pa se ob tem učimo pozitivne in uspešne komunikacije, ki doprinese k
skupnim ter posameznim ciljem in razvoju vsakega posameznika«.
»Šola in vrtec je in bo nosilec znanj in informacij, ki so mlademu človeku
potrebna za življenje.«
POSLANSTVO ŠOLE IN VRTCA JE ZATO:
 varno, razvoju otroka primerno vzgojno-varstveno delo v enoti vrtca v Loškem
Potoku in Podpreski
 kvaliteten pouk, da si bodo učenci lahko pridobili znanja, spretnosti in navade
glede na svoje zmožnosti, nagnjenja in sposobnosti
 koristna izraba prostega časa
 reševanje vzgojnih problemov skupaj z učenci, s starši in strokovnimi delavci
Kolektiv OŠ dr. Antona Debeljaka se bo trudil uresničiti vse zastavljene cilje in
korektno izpeljati naloge LDN v celoti.
Prijatelje hitreje izgubimo, kot dobimo
(Angleški pregovor)
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
5
OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Ime in sedež:
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib - Loški Potok 101
1318 Loški Potok
Telefon tajništvo – hišna centrala:
Telefon ravnatelj:
Fax:
01 836-70-10
01 837-21-91
01 836-72-53
Neposredne telefonske številke:
Tajništvo:
Računovodstvo:
Zbornica:
Vrtec:
- skupina 1 – 2 let – ČEBELICE
- skupina 2 – 3 leta – ZAJČKI
- skupina 2 – 4 leta – PIKAPOLONICE
- skupina 4 – 6 let – METULJI
Kuhinja:
Hišnik:
Knjižnica:
Šolska svetovalna služba –šolski pedagog.
Kabinet matematika, fizika, naravoslovje, ..:
Kabinet - multimedija
Kabinet - jezikoslovje
Kabinet ZG, ZE
Računalnica
Kabinet TIT
Kabinet I. triada
Kabinet ŠVZ
Kabinet BI, KE
E-mail šola:
E-mail ravnatelj:
Šolsko spletno mesto:
01 837-21-92
01 837-21-93
01 837-21-94
051 332-570
01 837-21-81
01 837-21-95
01 837-21-95
01 837-21-96
01 837-21-97
01 837-21-98
01 837-21-99
01 837-21-90
01 837-21-82
01 837-21-83
01 837-21-84
01 837-21-85
01 837-21-86
01 837-21-87
01 837-21-88
01 837-21-89
[email protected]
[email protected]
http://www.os-loskipotok.si
Telefon podružnična šola Podpreska – vrtec, kuhinja:
Telefon podružnična šola Podpreska – zbornica:
01 836-81-28
01 836-81-27
S svojo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo uresničuje in
zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju in vzgoji ter varstvu
predšolskih otrok na območju, za katero je ustanovljena.
Ustanovitelj:
Občina Loški Potok
Hrib 17, 1318 Loški Potok
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Antona Debeljaka Loški Potok (Ur. list RS, št. 108/2007, 13/2010).
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
6
Šolski (vzgojno-varstveni) okoliš osnovne šole tvorijo naslednja naselja:
Črni Potok pri Dragi, Draga, Hrib - Loški Potok, Lazec, Mali Log, Novi Kot,
Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja vas - Loški Potok, Srednja vas pri
Dragi, Stari Kot, Šegova vas, Trava, Travnik.
Opredelitev šolskega prostora,
določenega z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega Osnovna šola dr. Antona
Debeljaka prevzema odgovornost za izvajanje vzgojno-varstvenega in vzgojnoizobraževalnega programa za vse otroke, živeče na teritoriju občine Loški Potok.
Šola razpolaga z naslednjim šolskim prostorom:
Osrednja šolska zgradba s telovadnico, prostori vzgojno-varstvene enote in šolsko
igrišče na Hribu v Loškem Potoku. Tu je na razpolago 13 učilnic, skupen prostor
za 1. triletje, zbornica, knjižnica, velik večnamenski prostor v drugem nadstropju,
ki lahko služi različnim namenom, telovadnica, šolska kuhinja z jedilnico, 9
kabinetov, od katerih se vsaj trije lahko uporabljajo kot male učilnice, upravni
prostori, garderobe ter tri igralnice za potrebe VVE (cca 2900 m 2 pokritih
uporabnih površin).
Zgradba podružnične šole Podpreska. Tam sta na razpolago 2 manjši učilnici za
organizacijo kombiniranega pouka, zbornica z manjšo knjižnico, šolska kuhinja z
jedilnico in ena igralnica za potrebe VVE (cca 225 m 2 pokritih uporabnih površin).
ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Osnovna šola je organizirana kot samostojna popolna osnovna šola, ki ima v svoji
sestavi tudi vzgojno-varstveno enoto Loški Potok (štirje oddelki), podružnično šolo
Podpreska (en kombiniran oddelek) in vzgojno-varstveno enoto Podpreska (en
oddelek).
ORGANI UPRAVLJANJA
Ravnatelj
Janez Mihelič, prof., svetovalec
Svet šole
je sestavljen iz 11 članov:
 predstavniki ustanovitelja so:
- Marko Lavrič, predsednik sveta zavoda
- Janko Debeljak
- Vinko Košmerl
 predstavniki staršev so:
- Darko Šega
- Patricija Bartol
- Snježana Dražetič
 predstavniki delavcev šole so:
- Almira Levstek
- Vanja Mihelič
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
7
- Alenka Kalič
- Jani Mihelič
- Mojca Kebe
Svet staršev
sestavljajo starši, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih razredov
in oddelkov vrtca naše šole.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski in vzgojiteljski zbor šole
Oddelčni učiteljski zbor
Razrednik
Strokovni aktivi
PROGRAM DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA IZVAJA
Šola izvaja obvezni in razširjeni osnovnošolski program ter vzgojo in varstvo
predšolskih otrok.
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE
OBVEZNI PROGRAM
Predmeti/
število ur tedensko
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
TUJI JEZIK
TUJI JEZIK 2
LIKOVNA VZGOJA
GLASBENA VZGOJA
DRUŽBA
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
DRŽAVLJANSKA IN
DOMOVINSKA VZGOJA
TER ETIKA
SPOZNAVANJE OKOLJA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE IN
TEHNIKA
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO
ŠPORTNA VZGOJA
IZBIRNI PREDMETI
SKUPAJ VSEH UR
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
6
4
7
4
7
5
5
5
2
5
4
3
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1,5
2
2
1,5
3
1
1
1
1
3
3
7.r.
8.r.
9.r.
4
4
4
2
1
1
3,5
4
3
2
1
1
4,5
4
3
2
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
3
3
1
3
2
3
2
1,5
3
1
1
2
2/3
2
2/3
3
3
3
3
Število predmetov (maks.)
Število ur tedensko (maks.)
Število tednov pouka
6
20
35
6
21
35
6
22
35
8
9
11
15
23,5 25,5 25,5 30
35
35
35
35
17
15
30,5 30,5
35
32
ODDELČNA SKUPNOST
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
2
2/3
1
Skupaj ur
1631,5
1318,0
656,0
204,0
487,0
452,0
175,0
221,5
239,0
70,0
315,0
134,0
134,0
116,5
175,0
210,0
140,0
87,5
834,0
204,0/306,0
7804/7906
188,5
8
Dnevi dejavnosti/
število dni letno
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
SKUPAJ VSEH UR
Število tednov dejavnosti
Skupaj ur
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
150,0
135,0
165,0
225,0
675,0
RAZŠIRJENI PROGRAM
DODATNA POMOČ
OTROKOM S POSEBNIMI
POTREBAMI
DOPOLNILNI IN DODATNI
POUK
INTERESNE DEJAVNOSTI
PODALJŠANO BIVANJE,
JUTRANJE VARSTVO
ŠOLA V NARAVI
PRIKAZ ORGANIZACIJE ŠOLSKEGA IN VZGOJNO-VARSTVENEGA
DELA
razred
učitelj
1. r.
št.
učencev
dečki
deklice
Anita M. Turk, prof. raz. pouka, mentor
Marija Montanič, dipl.vzg.predšol.otrok, mentor
2. r.
Almira Levstek, razredni učitelj, mentor
3. r.
Mojca Kebe, razredni učitelj, mentor
Skupaj 1. triada
18
8
10
16
12
46
5
4
17
11
8
29
4. r.
Renata Peterlin, prof. raz. pouka, mentor
5. r.
Helena Nosan, prof. raz. pouka, mentor
6. r.
Marija Košir, predmetni učitelj, svetovalec
Skupaj 2. triada
17
15
15
47
12
8
8
28
5
7
7
19
18
16
18
52
145
10
10
6
26
71
8
6
12
26
74
7. r.
Marjanca T. Rus, profesor, mentor
8. r.
Jani Mihelič, profesor
9. r.
Andrej Starc, profesor
Skupaj 3. triada
SKUPAJ
PODRUŽNICA PODPRESKA
razred
učitelj
št.
učencev
4., 5. r. Alenka Kalič, razredni učitelj, mentor
SKUPAJ
VAROVANCI VVE – LOŠKI POTOK
1–2 let* Urška Levstek Bartol, dipl. vzg. predšolskih otrok
2–3 leta Vanja Mihelič, dipl. vzg. predšolskih otrok,
mentor
2–4 leta Jožica Lavrič, vzg. predšolskih otrok, mentor
dečki
deklice
6
6
2
2
4
4
11
10
5
3
6
7
16
4
12
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
9
4–6 let Andreja Car, vzg. predšolskih otrok, mentor
SKUPAJ
20
57
9
21
11
36
*1. 09. je v skupini 1-2 vključenih 6 otrok. Oktobra in novembra bomo vključili še 3 otroke in januarja še
dava, tako bo glede na prijave, v oddelku vključenih 11 otrok.
VAROVANCI VVE – PODPRESKA
1–6 let Vesna Mikolič, vzg. predšolskih otrok
12
5
7
Ostali strokovni delavci šole – učitelji:
 Zvonka Košmrlj, učitelj, mentor
 Bogdana Mohar, profesor, svetovalec
 Mira Krže, učitelj, svetovalec
 Marija Potisek, učitelj, svetovalec
 Jože Lovka, absolvent FF
 David Kovačič, profesor, mentor
 Jože Zidar, absolvent PF
 Helena Rant Malnar, univ. dipl. biolog
Ostali strokovni delavci vrtca – pomočnice vzgojiteljic:
 Simona Šega (nadomešča Tatjano Turk)
 Darja Lavrič
 Andreja Bartol
 Stanka Jerič
 Nives Vesel
Šolsko svetovalno delo – šolski pedagog:
 Alenka Benčina, prof. pedagogike, mentor
 Nina Anzeljc, univ. dipl. soc. pedagog, pripravnik
Ostali delavci šole:
 Anica Debeljak, računovodja
 Cvetka Debeljak, poslovni sekretar
 Nataša Knavs, kuharica
 Ana Suljić, pomočnica kuharice
 Marija Klepac, pomočnica vzgojiteljice, gospodinjec - podružnica Podpreska
 Stane Mišič, hišnik
Število oddelkov, učencev:
Razred
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
Število oddelkov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Število učencev
18
16
12
17
15
15
18
16
18
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
10
Skupaj:
Podružnica Podpreska
Razred
4., 5. r.
Skupaj:
9
145
Število oddelkov
1
1
Število učencev
6
6
Število varovancev v enoti vrtca:
Oddelek
Število oddelkov
vrtec 1–2 Čebelice
1
vrtec 2–3 Zajčki
1
vrtec 2–4 Pikapolonice
1
Vrtev 4-6 Metulji
1
Skupaj:
4
Enota Podpreska
vrtec 1–6 - Medvedki
Skupaj:
1
1
Število varovancev
11
10
16
20
58
12
12
(Povprečno pričakovano stanje v šolskem letu 2012/13, ki se med letom lahko spreminja.)
ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2012/2013
Ocenjevalna obdobja
1. ocenjevalno obdobje
od 3. septembra do 31. januarja
2. ocenjevalno obdobje
od 1. februarja do 24. junija (1. do 8. razred)
od 1. februarja do 14. junija (9. razred)
Skupaj (od 1. do 8. razreda)
Skupaj (9. razred)
98 dni
91 dni
85 dni
189 dni
183 dni
Počitnice, prazniki, prosti dnevi, delovne sobote
29. september 2012 (sobota) – nadomeščamje pouka za 24. december;
29. in 30. oktober 2012 (ponedeljek, torek) – jesenske počitnice;
31. oktobra 2012 (sreda) – praznik, dan reformacije;
1. novembra 2012 (četrtek) – praznik, dan spomina na mrtve;
2. november 2912 (petek) – jesenske počitnice;
24. decembra 2012 (ponedeljek) – pouka prosto, nadomeščanje sobota 29.
septembra;
25. decembra 2012 (torek) božič;
26. decembra 2012 (sreda) – praznik, dan samostojnosti in enotnosti, proslava in
srečanje »potoških« pevskih zborov;
od 26. decembra 2012 do 1. januarja 2013 – novoletne počitnice in novo leto;
31. januar 2013 (ponedeljek – zaključek prvega ocenjevalnega obdobja;
7. februarj (2013) – proslava pred Prešernovim dnevom, slovenskim kulturnim
praznikom:
8. februar 2013 (petek) – praznik, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik;
od 25. do 1. marca 2013 – zimske počitnice:
1. april 2013 (ponedeljek) – dela prost dan, velikonočni ponedeljek;
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
11
6. april 2013 (sobota) – nadomeščanje pouka za 3.maj;
27. april (sobota) do 3. maj (petek) 2013 – prazniki, dan upora proti okupatorju,
prvomajski prazniki (3. maj (petek) se nadomesti 6. aprila (sobota));
14. junij (petek) 2013 – zaključek pouka za učence 9. Razreda;
24. junij (ponedeljek) 2013 – zaključek pouka za učence od 1. – 8.razreda, podelitev
spričeval, pohval in nagrad, obeležitev praznika državnosti;
25. junija 2013 (torek) – praznik, dan državnosti;
od 25. junija do 31. avgusta 2013 – letne počitnice
Načini preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij
V tem šolskem letu bo za nacionalno preverjanje določen tretji predmet izmed
geografije, zgodovine, tujega jezika in tehnike in tehnologije. Tega bo za
posamezne šole določil minister v začetku marca.
Roki nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)
Redni rok:
7. maj 2013 (torek), matematika (6. r., 9. r.)
9. maj 2013 (četrtek), slovenščina (6. r., 9. r.)
14. maj 2013 (torek), angleščina (6. r.), tretji predmet (9. r.)
Naknadni rok:
(samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti
NPZ v rednem roku)
30. maj 2013 (četrtek), matematika (9. r.)
31. maj 2013 (petek), slovenščina (9. r.)
03. junij 2013 (ponedeljek), tretji predmet (9. r.)
Roki za razredne in popravne izpite
 17. junij – 1. julij 2013 – prvi rok za razredne in popravne izpite za učence 9. r.
 26. junij – 9. julij 2013 – prvi rok za razredne in popravne izpite za učence ostalih
razredov
 19. – 30. avgust 2013 – naknadni rok za popravne in razredne izpite
POUK

Pouk bo potekal v eni izmeni s pričetkom ob 08.20, predure ob 7.30 uri (Podpreska
ob 07.30 uri), zaključek med 13.30 in 16.00 uro (OPB).
Urnik zvonjenja za učence od 1. do 5. razreda
Ura
JV
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trajanje
07.15– 08.15
07.30– 08.15
08.20– 09.05
09.05 – 09.20
09.25 – 10.10
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30
13.30 – 13.50
Komentar
jutranje varstvo
predura
odmor za malico
odmor za kosilo
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
12
7.
8.
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25
Urnik zvonjenja za učence od 6. do 9. razreda
Ura
JV
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Trajanje
07.15– 08.15
07.30 – 08.15
08.20 – 09.05
09.10 – 09.55
09.55 – 10.15
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30
13.30 – 13.50
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25
Komentar
jutranje varstvo
predura
odmor za malico
odmor za kosilo
Urnik zvonjenja za učence podružnične šole Podpreska
Ura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Trajanje
07.30– 08.15
08.20– 09.05
09.05 – 09.20
09.25 – 10.10
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30
Komentar
odmor za malico
OBLIKE DIFERENCIACIJE PRI POUKU
V skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli Ur. list RS št. 91/06, 102/07, 107/10.
87/11 in upoštevanju 32. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje
programa OŠ bomo v šolskem letu 2012/2013 v posameznih razredih izvajali
naslednje oblike diferenciacije:
1. Fleksibilna diferenciacija
-
V 4. razredu fleksibilne diferenciacije še ne bomo izvajali. Učitelj po potrebi pouk
notranje diferencira glede na sposobnosti in napredovanje učencev pri
posameznih predmetih.
-
V 5. in 6. razredu zaradi normativnih omejitev fleksibilne diferenciacije ne bomo
izvajali.
-
V 7. razredu bomo izvajali fleksibilno diferenciacijo pri slovenščini, angleščini in
matematiki v obsegu do ¼ ur, namenjenih za ta predmet na letni ravni, in sicer:
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
13
- slovenščina
- angleščina
- matematika
- 35 ur
- 35 ur
- 35 ur
2. Diferenciacija v 8. in 9. razredu
-
V 8 razredu zaradi normativnih omejitev zunanje diferenciacije oziroma delitve
učencev na manjše skupine ne bomo izvajali.
-
V 9. razredu bomo pri matematiki izvajali diferenciacijo v obliki nivojskega pouka
na dveh ravneh zahtevnosti v dveh homogenih skupinah, pri angleščini in
slovenščini pa bomo izvajali pouk v dveh manjših heterogenih skupinah.
IZBIRNI PREDMETI
V šolskem letu 2012/2013 bomo v 7., 8. in 9. razredu izvajali naslednje izbirne
predmete, ki so si jih učenci, v soglasju s starši, izbrali iz predhodno ponujene širše
ponudbe:
IZBIRNI PREDMETI
1.
7.razred
Predmet
1 Obdelava gradiv les OGL /i/
2 Šport za sprostitev ŠSP /i/
3 Načini prehranjevanja NPH/i/
Skupaj:
2.
Učitelj
David Kovačič
Jani Mihelič
Marija Potisek
Št.učencev
Učitelj
Andrej Starc
Marija Potisek
Jani Mihelič
Št.učencev
Št.skupin Št.ur
15
1
1
5
1
1
12
1
1
32
3
3
Učitelj
Marija Košir
Št.učencev
Učitelj
Jani Mihelič
Andrej Starc
Andrej Starc
Št.učencev
5
18
15
38
Št.skupin Št.ur
1
1
1
1
1
1
3
3
8.razred
Predmet
4 Matematična delavnica MD_8 /i/
5 Sodobna priprava hrane SPH /i/
6 Šport za zdravje ŠZZ /i/
Skupaj:
3.
8. in 9. razred
Predmet
7 Turistična vzgoja TVZ /i/
Skupaj:
4.
8
8
Št.skupin Št.ur
1
1
1
1
8
18
4
30
Št.skupin Št.ur
1
1
1
1
1
1
3
3
108
10
9. razred
Predmet
8 Izbrani šport IŠP/i/
9 Astronomija - zvezde ZVE/i/
10 Robotika v tehniki RVT/i/
Skupaj:
1.- 4.
Skupaj:
10
Konec šolskega leta 2011/12 smo vsem šestošolcem, sedmošolcem in osmošolcem dali možnost, da
si izberejo dve, oziroma s soglasjem staršev tri ure izbirnih predmetov.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
14
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


Šolski pedagog
Socialni pedagog - pripravnik
Logopedska služba, ki je organizirana pri ZD Ribnica, deluje v zdravstveni postaji
Loški Potok – enkrat tedensko.
Mobilna – defektološka služba za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo
ustrezno odločbo o usmeritvi se bo izvajala v dogovoru z OŠ .Ljubo Šercer iz
Kočevja.
ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižnica zbira, hrani, strokovno obdeluje in izposoja knjižnično gradivo,
namenjeno učencem in strokovnim delavcem šole. Knjižnica je odprta po
posebnem urniku.

Učbeniški sklad
Že vrsto let imamo na šoli ustanovljen učbeniški sklad, iz katerega si lahko vsi
učenci izposodijo učbenike. Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pri
razdeljevanju pa ji pomagajo razredniki in ostali strokovni in drugi delavci šole.
Učenci od 1. do 9. razreda si učbenike iz učbeniškega sklada izposodijo brez
nadomestila.
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO
Vključeni so učenci od 1. do 5. razreda. Učenci so razdeljeni v dva kombinirana
oddelka, ki se zaradi številčnosti občasno razdelijo v tri skupine, ob koncu pa v eno
kombinirano skupino.
Okvirni čas dejavnosti v podaljšanem bivanju:
Čas:
11.50 do 16.00
Organizacija:
11.50 – pričetek
12.40 – 13.00 kosilo
13.00–13.45: interesne dejavnosti (oziroma samostojno delo)
13.45–14.15: samostojno delo (oziroma usmerjen prosti čas)
14.15–16.00: neusmerjen prosti čas
Urnik OPB (Ura OPB traja 50 minut, med urami ni predviden petminutni odmor)
OPB_1
ura
1
2
3
4
5
ponedeljek – petek
Od
11.50
12.40
13.30
14.20
15.10
do
12,40
13.30
14.20
15.10
16.00
OPB1
OPB1
OPB1
OPB1
OPB1
OPB_2
ura
1
2
3
ponedeljek – petek
Od
12.40
13.30
14.20
do
13.30
14.20
15.10
OPB2
OPB2
OPB2
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
15
OPB_3
Ura
1
2
ponedeljek – petek
Od
12.40
13.30
do
13.30
13.55
OPB3
OPB3
OPB_1 traja 5 PU dnevno ali 25 ur tedensko
OPB_2 traja 3 PU dnevno (ponedeljek – petek) ali 15 ur tedensko
OPB_3 traja 1,5 PU dnevno (ponedeljek – petek) ali 7,5 ure tedensko
Za učence 1. in 2. razreda devetletke organiziramo jutranje varstvo od 7.15 do 8.15 v
učilnici prvega razreda. Pred 7.15 uro pa lahko po potrebi prvošolci počakajo na
začetek jutranjega varstva v enoti vrtca.
Jutranje varstvo in varstvo vozačev za učence od 3. do 5. r. izvaja dežurni učitelj od
7.15 do 8.15 v za to določeni učilnici. Organizirana je ena kombinirana skupina.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA
POMOČ
Dodatni in dopolnilni pouk
Nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami bodo deležni dodatnega in
dopolnilnega pouka ter raznih oblik individualne in skupinske pomoči. Individualno in
skupinsko pomoč učencem izvajajo z LDN določeni strokovni delavci in šolski
pedagog.
Dodatni in dopolnilni pouk bo organiziran pri pouku naslednjih predmetov:
 slovenščina
 matematika
 fizika
 angleški jezik
 zgodovina
 kemija
 po potrebi – občasno – pa tudi iz drugih predmetov
Individualna in skupinska pomoč
Individualno in skupinsko pomoč za učence s posebnimi potrebami bodo v okviru
predvidenih 0,5 ure na oddelek opravljali nekateri strokovni delavci v skladu z
razdelitvijo letne učne obveznosti.
Individualno pomoč za učence s posebnimi potrebami, ki jim je dodeljena z ustrezno
odločbo, bodo izvajali:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Izvajalec
Mira Krže
Andrej Starc
Bogdana Mohar
Marjanca T. Rus
Zvonka Košmrlj
Helena Rant Malnar
Alenka Benčina (šolski pedagog)
Alenka Kalič
Predmet
MAT
MAT
SLJ
TJA
SLJ
TJA
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
Ure
5
5
3
2
2
2
13
2
16
9. Valerija El Habashy (defektolog POŠ
4
Kočevje)
Skupaj:
38
(Število ur in njihova razporeditev med strokovne delavce se lahko med šolskim
letom spremeni glede na nove ali spremenjene odločbe.)
ODDELČNA SKUPNOST
Oddelčno skupnost sestavljajo učenci enega oddelka, in sicer ima šola 10 oddelčnih
skupnosti.
ŠOLSKA PREHRANA
Na osnovni šoli dr. Antona Debeljaka in podružnici Podpreska obratuje šolska
kuhinja, ki je namenjena prehrani učencev in zaposlenih, pa tudi zunanjim gostom.
Učencem v šolski kuhinji nudimo malico ter kosilo. Prepričani smo, da boste svojemu
otroku zagotovili vsaj en obrok šolske prehrane in mu tako omogočili nemoteno
opravljanje šolskih dolžnosti.
Vsako spremembo glede naročila sprejemamo v šolski kuhinji med 07.00 in 08.30
uro.
Šolska kuhinja pripravlja obroke tudi za potrebe vrtca: dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico.
Višino regresirane prehrane uveljavljajo starši preko Centra za socialno delo:
- do subvencionirane malice so upravičeni učenci, pri katerih dohodek na
družinskega člana ne presega 42 %
- do subvencioniranega kosila pa so upravičeni učenci, pri katerih dohodek na
družinskega člana ne presega 18 %
Vprašanje regresiranja šolske prehrane urejajte pri šolski svetovalni službi.
Višina subvencije za učence, ki so do le-te upravičeni, znaša:
- za malico znaša 0,80 eur
- za kosilo v višini vrednosti kosila
OPOZORILO:
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom.
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok:
 s pisnim obvestilom preko učenca
 z vpisom v evidenčni list, ki je v jedilnici šole
 po telefonu (01 836-70-10 – tajništvo)
 ali osebno pri poslovni sekretarki – v tajništvu
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej,
in sicer do 8.30 ure.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
17
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih,
kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi
šola. Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.
Često boš ugotovil, da je knjiga boljši prijatelj kot človek.
(Luigi Settembrini)
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
 sreda, 19. septembra: skupni roditeljski sestanek: - predavanje za starše
 razredni roditeljski sestanki (najmanj trije v šolskem letu):
1. sreda, 19. septembra – po skupnem roditeljskem sestanku – predavanje za
starše bodo sledili razredni roditeljski sestanki - predstavitev programa dela šole
in značilnosti programa razreda oziroma oddelka.
2. sreda, 13. februarja – ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja na temo
analiza vzgojno-izobraževalnega dela razreda
3. tretji razredni roditeljski sestanek načrtujejo razredniki
4. temo in čas tretjega roditeljskega sestanka določijo razredniki skupaj s šolsko
svetovalno službo glede na potrebe razreda oziroma staršev. Za dodatne
rodteljske sestanke se razerniki odločajo samostojno glede na potrebe ali
predvidene posebne aktivnoti razreda.
GOVORILNE URE
bodo vsako drugo sredo v mesecu od 16.00 do 18.00, razen v mesecu juniju, ko bodo
govorilne ure prvo sredo, sicer pa:
Loški Potok
10. oktobra
14. novembra
12. decembra
09. januarja
13. februarja - razredni roditeljski sestanki
Podpreska
11. oktobra
15. novembra
13. decembra
10. januarja
14. februarja - razredni roditeljski sestanki
13. marca
10. aprila
08. maja
05. junija (prva sreda)
14. marca
11. aprila
09. maja
06. junija (prvi četrtek)
Govorilne ure na podružnični šoli v Podpreski bodo vsak drugi četrtek v mesecu od
16.00 do 18.00, razen v mesecu juniju, ko bodo govorilne ure prvi četrtek.
Po predhodnem dogovoru s starši se lahko razredniki dogovorijo tudi za drugačen
čas govorilnih ur.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
18
RAZPORED INDIVIDUALNIH RAZGOVOROV ZA STARŠE V DOPOLDANSKEM
ČASU
Razred
Ime in priimek učitelja
Dan
Ura
55
1. r.
Anita M. Turk
sreda
11. – 12.40
1. r.
Marija Montanič
torek
11.55 – 12.40
2. r.
Almira Levstek
sreda
11.55 – 12.40
3. r.
Mojca Kebe
ponedeljek
11.55 – 12.40
4. r.
Renata Peterlin
sreda
11.05 – 11.50
5. r.
Helena Nosan
ponedeljek
11.55 – 12.40
6. r.
Marija Košir
sreda
11.05 – 11.50
7. r.
Marjanca Tratnik – Rus
sreda
09.10 – 09.55
8. r.
Jani Mihelič
torek
08.20 – 09.05
9. r.
Andrej Starc
ponedeljek
10.15 – 11.00
Marija Potisek
sreda
08.20 – 09.05
Mira Krže
torek
09.10 – 09.55
David Kovačič
četrtek
08.20 – 09.05
Bogdana Mohar
ponedeljek
08.20 – 09.05
Zvonka Košmrlj
torek
09.10 – 09.55
Jože Lovka
ponedeljek
09.10 – 09.55
Helena Rant Malnar
petek
11.05 – 11.50
4.r., 5.r.
Alenka Kalič
sreda
08.20 – 09.05
RAZPORED INDIVIDUALNIH RAZGOVOROV ZA UČENCE V DOPOLDANSKEM ČASU
Razred
1. r.
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
4.r., 5.r
Ime in priimek učitelja
Anita M. Turk
Marija Montanič
Almira Levstek
Mojca Kebe
Renata Peterlin
Helena Nosan
Marija Košir
Marjanca Tratnik – Rus
Jani Mihelič
Andrej Starc
Marija Potisek
Mira Krže
David Kovačič
Bogdana Mohar
Zvonka Košmrlj
Jože Lovka
Helena Rant Malnar
Alenka Kalič
Dan
petek
petek
torek
petek
torek
petek
sreda
sreda
torek
ponedeljek
sreda
petek
petek
torek
ponedeljek
ponedeljek
petek
četrtek
Ura
11. – 12.40
11.55 – 12.40
07.30 – 08.15
11.55 – 12.40
07.30 – 08.15
07.30 – 08.15
11.55 – 12.40
10.15 – 11.00
09.10 – 09.55
11.05 – 11.50
09.10 – 09.55
09.10 – 09.55
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
10.15 – 11.00
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
12.45 – 13.30
55
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI
DEJAVNOST
- Fizikalni krožek
- Ročna dela
MENTOR
Mira Krže
Renata Peterlin
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
19
-
Marija Potisek
Jani Mihelič
Mojca Kebe
Mojca Kebe
Marija Košir
Almira Levstek
Anita Mate Turk
Helena Nosan
Bogdana Mohar
Andrej Starc
Andrej Starc
Krožek RK
Rokomet
Pravljični krožek
Zlati sonček
Zgodovinski krožek
Bralna nalepka
Računanje je igra
Ustvarjalni krožek
Bralna značka
Modelarstvo
Ozvočenje in lučkarstvo
Računalniški krožek
OPZ
MPZ
Literarno-dramski krožek
Multimedijski krožek
Likovni krožek
Kolesarski krožek
Angleški krožek 1
Angleški krožek 2
Angleški krožek 3
Mažorete
Marija Montanič
Marija Montanič
Bogdana Mohar
David Kovačič
David Kovačič
Andrej Starc
Helena Rant Malnar
Helena Rant Malnar
Helena Rant Malnar
Klavdija Križ Potisk
Posamezna dejavnost se bo v šolskem letu izvajala v primeru zadostnega števila prijavljenih učencev.
TEKMOVANJA V ZNANJU
Tekmovanje
Astronomija
Razvedrilna matematika
Ekip prve pomoči
CESA
GeniusLogicus
Hitro in zanesljivo računanje
Šolsko
Geografija *
Zgodovina *
Vesela šola
Angleška bralna značka *
Nemška bralna značka
Cankarjevo priznanje – SLJ *
Preglovo priznanje – KEM *
Stefanovo priznanje – FIZ *
Proteus – BIO *
Računanje je igra *
Branje, pisanje
Angleščina 7. razred
Angleščina 8. razred
O6.02.2013
11.12.2012
13.03.2013
12.-23.11.2012 09.03.2013
10.-21.12.2012
14.-25.01.2013
12.03.2013
18.04.2013
05.02.2013
16.03.2013
17.04.2013
06.12.2012
29.01.2013
23.03.2013
06.03.2013
22.03.2013
13.04.2013
13.12.2012
21.09.2012
31.01.2013
22.10.2012
Regijsko
-
Državno
12.01.2013
27.10.2012
T
T
T
T
T
T
T
04.03.2013
19.11.2012
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
20
Angleščina 9. razred
19.11.2012
31.01.2013
28.03.2013
Tekmovanje iz angleščine*
22.11.2012
07.03.2013
Tekmovanje iz nemščine
9.11.2012
24.11.2012
Tekmovanje za MAT
priznamje
21.03.2013
04.04.2013
20.04.2013
Vegovo priznanje – MAT *
12.10.2012
24.11.2012
Sladkorna bolezen *
Kaj veš o prometu?
CICI vesela šola *
Kviz NG Junior Bistroum
13.-16.11.2012
19.01.2013
Mednarodno tekmovanje v
inf. In rač. pismenosti BOBER
* tekmovanja, ki se izvajajo na naši šoli, lahko pa tudi druga, če je zadosti
zanimamna učencev
T – točke za zlato priznanje
v tabeli so navedeni smo nekateri datumi tekmovanj, ki so že objavljeni
T
T
T
ŠOLA V NARAVI

5. razred – poletna šola v naravi in tečaj plavanja (Strunjan 27.05. –
31.05.20139
 6. razred – zimska šola v naravi in tečaj smučanja (Rogla 07.01 – 11.01. 2013)
 7. in 8. razred – CŠOD – športno-naravoslovni teden (Planica – Tamar 26.11.
– 30.11.2012)
Vprašanja subvencioniranja šole v naravi urejajo starši preko šolske svetovalne
službe. Ustrezen obrazec lahko starši dobijo pri šolski pedagoginji ali na šolskem
spletnem mestu.
POSEBNE AKTIVNOSTI ŠOLE




Ustvarjalne delavnice vrtca, razstave izdelkov učencev
festival “Korajža velja”
prireditve za javnost (praznik občine Loški Potok – oktober, srečanje
»potoških« pevskih zborov – 26. December in obeležitev dneva samostojnosti
in enotnosti, 7. februar – prireditev za javnost pred slovenskim kulturnim
praznikom (8. februar), srečanje otroških pevskih zborov, 24. junij, podelitev
spričeval, pogval in nagrad in počastitev dneva državnosti, …)
sodelovanje na kulturnih, športnih prireditvah v kraju in izven njega
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
21
VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE
ZDRAVSTVENA VARNOST,
PREPREČEVANJE NASILJA
ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
UČENCEV
IN
PREVENTIVNI ZOBOZDRAVSTVENI PROGRAM
1. Sistematski preventivni pregledi se izvajajo pri otrocih od 1. do 9. razreda.
Zobozdravnik naredi pregled stanja zob.
Organizirana je zdravstvena vzgoja v obliki predavanj, s preventivnimi temami,
prilagojenimi starosti otrok (nega zob in ustne votline, zdrava prehrana za moje zobe,
uporaba zobne nitke, obzobne bolezni..)
2. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani
Tekmovanje poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenije.
PREVENTIVNI PREGLEDI ŠOLSKIH OTROK
1. Razred: Sistematski pregled;
Zdravstvena vzgoja: Osebna higiena in zdrav način življenja.
3. Razred: Sistematski pregled;
Zdravstvena vzgoja: Koristne navade za zdravo življenje – zdrav življenjski slog,
pravilna drža telesa.
6. Razred: Sistematski pregled;
Zdravstvena vzgoja: Puberteta, menstruacija, škodljivost kajenja.
8. Razred: Sistematski pregled;
Zdravstvena vzgoja: Spolni razvoj, kontracepcije, medosebni odnosi, pomen gibanja
za zdravje.
DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJNE VSEBINE V OBLIKI DELAVNIC,
VKLJUČENE V POUK ALI NARAVOSLOVNE DNEVE (na šoli ali v zdravstvenem
domu).
Preprečevanje bolezni in poškodb pri otrocih – (klopi, nalezljive bolezni, temeljni
postopki oživljanja... ). (2., 4., 5. razred - z možnostjo nadgradnje v posameznem
razredu).
Skrb za ohranjanje zdravja zob in ustne votline
Pomen prehrane za zdravje - zakaj naj zdravo jem (od 1-9 razreda).
Telesna teža in mladostnik, motnje hranjenja;
Skrb za zdravje srca in ožilja- pomen zdravega življenjskega sloga;
Pomen vode za človeško telo;
Pomen zaščite pred soncem;
Šola za življenje za 9. razred
PREPREČEVANJE odvisnosti:
Moja samopodoba, odpornost na stres
Ne igraj se z ognjem!, ki so namenjene otrokom od četrtega do šestega razreda.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
22
Kadiš? Zakaj bi prav jaz ?, za otroke od šestega oz. sedmega razreda do osmega
oz. devetega razreda devetletke.
Alkohol in mladi (delavnica) - 7. ali 8. razred.
Preventiva na področju prometne varnosti
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policisti
Policijske postaje Ribnica:
 varna pot v šolo – praktični prikaz in ogled varnih poti v šolo za učence 1.
razreda
 priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit – pregled izpravnosti koles,
varovanje izpitne proge
Preventiva na področju preprečevanja nasilja in zlorab
 predavanje (delavnica) za učence v sodelovanju s PP Ribnica, CSD Ribnica in
šolsko svetovalno službo – nasilje med vrstniki, nasilje v družini …
 vključitev v projekt »Bodi zvezda in ne meči petard«
 redna obravnava tem s področja medvrstniškega nasilja na razrednih urah, šolski
skupnosti in šolskem parlamentu
Na šolski spletni strani si lahko ogledate:
http://www.os-loskipotok.si in najdete številne aktualne informacije o šoli in vrtcu:
VZGOJNI NAČRT
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
NEZGODNO ZAVAROVANJE
Učenci se lahko na začetku šolskega leta nezgodno zavarujejo. Izbira zavarovalnice
je prepuščena staršem.
ŠOLSKI PREVOZI
Šola skupaj z ustanoviteljem zagotavlja brezplačen prevoz v šolo vsem učencem,
katerih oddaljenost kraja bivanja je več kot 4 km, in tudi vsem tistim učencem, katerih
kraj bivanja je oddaljen manj kot 4 km, je pa njihova pot v šolo zaradi prometnih ali
drugih razmer nevarna.
ODHODI AVTOBUSA
ZJUTRAJ
AVT. POSTAJA
Srednja vas
Draga
Podpreska
Travnik
Mali Log
Retje
URA
06.50
06.55
07.00
07.10
07.15
07.20
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
23
POPOLDNE
DAN
PONEDELJEK
SMER
URA
MALI LOG
13.55
DRAGA
14.05
MALI LOG
14.40
DRAGA
14.50
TOREK
MALI LOG
13.55
DRAGA
14.05
MALI LOG
15.05
DRAGA
15.15
SREDA
MALI LOG
13.55
DRAGA
14.05
MALI LOG
14.40
DRAGA
14.50
ČETRTEK
MALI LOG
13.55
DRAGA
14.05
MALI LOG
15.05
DRAGA
15.15
PETEK
MALI LOG
13.55
DRAGA
14.05
MALI LOG
14.40
DRAGA
14.50
Urnik avtobusnih prevozov se lahko med letom še spremeni, glede na načrtovane
dejavnosti in možnosti prevoznika.
DEŽURSTVO
Dežurstvo učencev je organizirano zaradi lažjega in boljšega izvajanja hišnega reda.
Dežurstvo izvajajo dežurni učitelji in učenci. Učenci 8. in 9. razreda dežurajo v avli
pred vhodom med 7.30 in 13.30.
Naloge dežurnih učencev podrobneje urejajo Pravila šolskega reda.
Varstvo učencev med prostimi urami 2012/13
PONEDELJEK
ura
Razred / skupina
5.
7., 8. razred
6.
6.,7. in 8. razred
Izvajalec
Jože Lovka
Marjanca T. Rus
TOREK
ura
5.
6.
Razred / skupina
6., 7. in 9. razred
6., 7. in 9. razred
Izvajalec
Marija Košir
Zvonka Košmrlj
SREDA
ura
5.
Razred / skupina
9. razred
Izvajalec
Andrej Starc
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
24
ČETRTEK
ura
Razred / skupina
6.
7. razred (fantje)
Izvajalec
Alenka Benčina
PETEK
ura
6.
Izvajalec
Mira Krže
Razred / skupina
6. in 9. razred
ŠOLSKI SKLAD
Šola ima ustanovljen šolski sklad, ki ga upravlja upravni odbor.
Namen in dejavnost sklada:
 pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
donacij, zapuščin in drugih virov,
 finansiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oziroma se ne finansirajo iz javnih sredstev,
 nakup nadstandardne opreme,
 zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti
učencev,
 pomoč socialno šibkim otrokom, učencem.
PREDSTAVITEV PROGRAMA VRTCA
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI
Vizija vrtca:
- vrtec je otrokov drugi dom
- vrtec, ki je povezan s starši in okoljem
- vrtec, kjer se otroci dobro počutijo
- vrtec, ki vzgaja za zdrav način življenja
Osnova za pedagoško delo je Kurikulum za javne vrtce. Pri pripravi in izdelavi
letnega delovnega načrta sledimo ciljem in načelom predšolske vzgoje.
Naloga vrtca je, da otrokom nudimo organizacijo dela v takšnih oblikah, dejavnostih
in vsebinah, ki bodo otrokom nudile veselje, zadovoljstvo, sproščenost, spontanost,
izvirnost, ustvarjalnost ter prijetno in zdravo življenje.
CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE




razvijati sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in drugih – razvijati lastno
identiteto,
razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujati čustveno doživljanje in
izražanje,
ustvarjati pozitivno čustveno in socialno klimo na osnovi pozitivnih interakcij,
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
25







uvajanje v demokratizacijo medsebojnih odnosov in vzpostavljanje partnerskega
odnosa na različnih nivojih,
negovati radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
spodbujati jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
razvijati gibalne sposobnosti in spretnosti,
razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
ORGANIZACIJA IN OBRATOVALNI ČAS
Vrtec organizira in izvaja dnevni program vzgoje in varstva za otroke od 1. leta
starosti do vstopa v šolo. Obratovalni čas je prilagojen potrebam staršev. Vrtec
posluje skozi vse leto, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah
in praznikih je zaprt. Poslovni čas se določi v skladu z ustanoviteljem in delovnim
načrtom. Prilagojen je časovnim potrebam staršev ter racionalni organizaciji življenja
in dela vrtca.
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 15.30 ure. Otrok je lahko v okviru poslovnega
časa vrtca prisoten največ 9 ur. Če je prisoten več časa, je to posebej plačljivo!
Zaradi organizacije dela v skupini in kuhinji morajo biti otroci v vrtcu do 8.00
ure zjutraj!
Potrebno je tudi obveščanje odsotnosti otroka, prav tako do 8.00 ure zjutraj.
Vzgojno delo poteka v oddelkih, kjer delata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Dnevni programi:



Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v
osnovno šolo in obsegajo vzgojo, varstvo ter prehrano.
Dnevni program je osnovna dejavnost in jedro našega pedagoškega dela.
Program izvajamo v štirih oddelkih v Loškem Potoku in enem oddelku v
Podpreski.
LOŠKI POTOK
ODDELEK
STAROST OTROK
ŠTEVILO OTROK
»Čebelice«
1 – 2 let
6 (11)
»Zajčki«
2 – 3 let
10 (11)
SIMBOL SKUPINE
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
26
»Pikapolonice«
1 – 6 let
16
»Metulji«
4 – 6 let
20
PODPRESKA
ODDELEK
STAROST OTROK
ŠTEVILO OTROK
»Medvedki«
1 – 6 let
11 (12)
SIMBOL
Vzgojno delo poteka po načelih in ciljih Kurikuluma za vrtce. Načela so upoštevana
pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti, oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, pri načrtovanju in
evalviranju dela.
Cilji strokovne delavce obvezujejo, da organizirajo takšno okolje, ki bo otroka
spodbujalo in podpiralo pri razvoju in učenju.
Otroci in strokovne delavke vrtca spoznavajo, skupaj odkrivajo, rešujejo, preizkušajo,
ustvarjajo, raziskujejo, doživljajo, se igrajo in družijo. Skozi vzgojno-izobraževalno
delo se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi v vrtcu in
zunaj njega.
DAN V VRTCU
URA
DNEVNA DEJAVNOST
5.30 – 8.00
Prihod v vrtec. Možnost počitka, umirjene igre ter druge individualne
ali skupne organizirane aktivnosti.
8.00 / 8.30
Zajtrk.
8.30 / 9.00
Sledi izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti glede na starostno
stopnjo otrok, njihove zmožnosti, želje in potrebe. Upoštevamo
pravico do izbire in otrokom ponudimo več dejavnosti hkrati.
9.30 / 10.00
Dopoldanska osvežitev z raznovrstnim sadjem in čajem.
10.00 / 10.30
Dejavnosti na prostem (sprehod, igra na igralih ali šolskem igrišču).
11.00 / 11.30
Priprava na kosilo ter hranjenje.
11.30 / 12.00
Sledi počitek ob pravljici, pesmici, zgodbici ali umirjeni glasbi.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
27
13.30 / 14.00
Popoldanska malica.
15.30
Vrata vrtca se zaprejo do naslednjega dne.
PODROČJA DEJAVNOSTI
Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja:
GIBANJE – potreba po gibanju in igri je otrokova osnovna potreba. Z gibanjem
telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Gibalni razvoj
je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik
gibanja (plazenje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V
predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jih
veselijo in zadovoljujejo.
JEZIK – predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Otroci se
učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Otroci se učijo jezika
ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, poslušanju
glasnega branja odraslih, pripovedovanju, opisovanju, v domišljijskih igrah,
dramatizacijah, izmišljanju pesmic in zgodbic.
UMETNOST – v umetnosti lahko otrok predstavi svoja najbolj skrita počutja in
čustvene vsebine. Otrok ustvarja, oblikuje pesem, ples; pridobi občutek za red in
lepoto.
DRUŽBA – človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Otroci
spoznavajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so živeli ljudje včasih.
Spoznavajo kulturo kraja, narodne običaje in druge kulture.
NARAVA – otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava
in spoštuje živa bitja in njihov življenjski prostor. Spoznava lepoto narave, skrbi za
rastline in živali ter jih neguje.
MATEMATIKA – otrok se že zelo zgodaj srečuje z matematiko – pregled nad
igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja,razvršča,
grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje, se o njih pogovarja. Najrazličnejše
dejavnosti v vrtcu otroka spodbujajo, da v igri in vsakodnevnih dejavnostih pridobiva
izkušnje, znanje.
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši je nujen pogoj za kvalitetno delo in dobro počutje otrok, zato
vrtec organizira različne načine sodelovanja.
-
Ob vstopu otroka v vrtec starši s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku
premagovati težave pri prilagajanju na vrtec.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
28
-
Starše se spoštuje in upošteva kot primarne vzgojitelje in imajo možnost
soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.
S starši poteka odprt dialog in so sproti obveščeni o otrokovem razvoju,
počutju, izvajanju dejavnosti v skupini.
Z informacijami o otroku in družini vrtec ravna odgovorno in zaupno.
OBLIKE SODELOVANJA
1. Skupinske oblike:
- roditeljski sestanki,
- skupne prireditve, izleti, praznovanja, delavnice itn.,
- strokovna predavanja v sklopu šole (»Šola za starše«)
2. Individualne oblike:
-
individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec,
izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci,
mesečne govorilne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku,
pisne informacije o tekočem delu in življenju vrtca
SVET STARŠEV
Vrtec ima svoje predstavnike v svetu staršev šole, v katerega sestavi je enota vrtca.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši imajo pravico do:
-
spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev
glavne odgovornosti za vzgojo in razvoj otroka;
postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini;
korektnega obveščanja o počutju, razvoju, napredku otroka..;
vpogled v program dela za otroke;
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
zaščite zasebnosti (poudarek je na varovanju osebnih podatkov)
sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu. Pri tem
morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v
strokovno avtonomnost vrtca.
Obveznosti staršev so:
-
da sprejmejo strokovne usmeritve javnega vrtca
(organizacijske, vsebinske, prehrambne…);
da se seznanijo s programi vrtca in organizacijo dela;
da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in kvalitete programa;
da spoštujejo osebno popolnost – integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca;
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
29
-
da izpolnjujejo sprejete dogovore vezane na poslovni čas, finančne obveznosti in
izbrani program;
da seznanijo vzgojiteljico o posebnostih otroka;
da obveščajo strokovne delavce oddelka o boleznih in drugih vzrokih odsotnosti
otroka.
VPIS IN IZPIS OTROK
Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od prvega leta starosti (ne mlajših od 11
mesecev) do vstopa v šolo. Vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu še prosto
mesto.
Velika večina otrok prične obiskovati vrtec meseca septembra, ko se sprostijo mesta
zaradi odhoda starejših otrok v šolo. Redni vpis otrok v vrtec se izvede v
mesecu maju (zbiranje vlog za vpis otroka v vrtec je do 30. aprila) za naslednje
šolsko leto. Če je vpisanih otrok preveliko število, odloča o sprejemu posebna
komisija v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec.
Za vpis ali izpis otroka je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki je na voljo v
tajništvu, v posamezni skupini vrtca ali na spletni strani šole.
Pred vstopom v vrtec morajo starši podpisati tudi pogodbo o vključitvi svojega
otroka. Če to ne storijo pravočasno (kot je naveden datum), se smatra, da
otroka v VVE ne nameravajo vključiti in je vloga zavržena.
Teden dni pred prihodom je potrebno poklicati v enoto vrtca, kamor je otrok
sprejet ter se pogovoriti z vzgojiteljico.
PRED VSTOPOM JE POTREBNO OPRAVITI TUDI ZDRAVNIŠKI PREGLED, saj
brez omenjenega vstop v vrtec ni mogoč.
Otrok je v vrtec vpisan do vstopa v šolo. Če se starši odločijo za predčasen izpis
iz vrtca, morajo izpolniti izstopno izjavo in jo oddati v tajništvu šole vsaj 14 dni
pred nameravanim izpisom iz vrtca. Izpis se uveljavi s 1. dnem v naslednjem
mesecu.
Starši vse dodatne informacije o vpisu in izpisu otrok, o plačilih in programih, dobijo
v tajništvu in računovodstvu osnovne šole.
CENE PROGRAMOV
Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na občini svojega stalnega bivališča. Na
podlagi izpolnjenega obrazca št. 1,82-Vrt/1 in obveznih prilog izda občina odločbo, ki
je podlaga za plačilo vrtca.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
30
Cena vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Loški Potok po plačilnih razredih:
Ekonomska cena dnevnega programa
1. star. obdobje Kombinirani odd. (1-6)
Oddelek (4-6)
1
0,00
0,00
0,00
2
43,93
42,64
38,24
3
87,85
85,27
76,47
4
131,78
127,91
114,71
5
153,74
149,23
133,83
6
188,88
183,34
164,42
7
232,80
225,98
202,66
8
289,91
281,40
252,36
9
338,22
328,30
294,42
Dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 2,14 € (cene veljajo od 1. 1. 2012).
Plačilni razred
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, se prispevek za drugega otroka
zmanjša za en plačilni razred. Po novi zakonodaji plača prispevek za mlajšega
otroka država v višini 70 %.
PREHRANA
Prehrana otrok v predšolskem starostnem obdobju mora zagotoviti otrokove
fiziološke in psihološke potrebe, mora biti kalorično in hranilno uravnotežena ter
zdravstveno neoporečna.
Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci
osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega
načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.
S prehrano, ki ustreza prehrambnim potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in
razvoju ter dobri psihofizični kondiciji, zvišujemo splošno odpornost organizma in
ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom deficitarnih bolezni ali
civilizacijskih bolezni t. i. bolezni preobilja.
Prehrana otrok v vrtcu je načrtovana tako, da:







zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega
pretežno zajtrk z dop. malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica
10-15% energijskih potreb,
se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil,
imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave
do zaužitja,
izbiramo živila, ki so primerna letnemu času,
vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali
zelenjavo,
je popoldanska malica običajno v taki obliki, da jo otroci v primeru, da je ne
pojedo v vrtcu, lahko odnesejo domov,
občasno uvajamo nove jedi.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
31
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI TER OSTALI PROGRAMI
Osnovni program vrtec vsebinsko popestri z obogatitvenimi in dodatnimi aktivnostmi,
ki jih občasno organizira.
Izvaja jih v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in starši.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki se izvajajo v času poslovanja vrtca. Izvajajo jih strokovne delavke
vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Za starše so brezplačne, starši prispevajo
le za materialne stroške, prevoze, ...
Obogatitvene dejavnosti so:




Igralne urice angleščine.
Mali sonček.
Knjižni nahrbtnik.
Cici vesela šola.
DODATNE DEJAVNOSTI
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in ne sodi v Kurikulum
vrtca.
Vsebina programov je predstavljena in ponujena vsako leto posebej. Pogoj za
izvedbo je zadostno število prijavljenih otrok. Omenjene dejavnosti so posebej
plačljive.
Dodatne dejavnosti so:

Plesni tečaj.
PROGRAM PRAZNOVANJ, PRIREDITEV IN DELAVNIC








Praznovanje letnih časov,
praznični december z obiskom dedka Mraza,
pustovanje,
sodelovanje na prireditvah in proslavah (starejši v sklopu šole),
različne delavnice za starše ob različnih priložnostih,
praznovanje rojstnih dni,
izlet s starši in otroki,
zaključne prireditve po oddelkih.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
32
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI





Sodelovanje s šolo,
sodelovanje z zdravstveno službo,
sodelovanje z zobozdravstveno službo,
sodelovanje z domom starejših občanov,
sodelovanje z vrtcem iz Sodražice in Nove vasi.
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV
 Študijske skupine.
 Mreža mentorskih vrtcev.
IN
SPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH
MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM
O mentorstvu in praksi dijakov se dogovarjamo med letom.
STROKOVNI TIM
Strokovni timi potekajo enkrat mesečno. V njih so vključene vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic.
V PODPORO VAŠI ODLOČITVI, DA ZAUPATE OTROKA V VARSTVO NAŠEMU
VRTCU
Med vsemi oblikami varstva izven družine (babice, zasebno varstvo, vrtec) je vrtec
najkvalitetnejše varstvo, ker nudi več miselnih spodbud, pospešuje socialni razvoj in
samostojnost otroka, ima prilagojene prostore, zaposleno je kvalificirano osebje, nudi
primerno prehrano, je zanesljiv, izvaja se družbeni nadzor. Vrtec nima dolgoročnih
neugodnih psiholoških posledic.
NEKAJ NASVETOV OB SPREJEMU OTROKA V VRTEC

Starši pogosto oddajo otroka v vrtec s pretiranim strahom. Otrok to čuti.
Pomaga mu, če vidi in čuti, da se roditelj in njegova vzgojiteljica dobro
razumeta. Pomemben je pogovor s strokovnimi delavkami vrtca o navadah
otroka in o vsem kar povzroča skrbi. Pomembno je pridobitev zaupanje v
osebo, ki otroka pazi, vzgaja in izobražuje.

Slovo ob vratih naj bo kratko. Z mislijo, da bo za otroka dobro preskrbljeno, je
potrebno predati otroka vzgojiteljici. Priporočljiv je dogovor s partnerjem, kdo
bo lažje uvajal otroka v vrtec.

Otrok naj prinese s seboj v vrtec svojo "ninico" – tolažilno igračo.

V tem obdobju ni smiselno v otrokovo življenje uvajati še dodatnih sprememb;
npr. jemanje dude, stekleničke, plenic.

Otrok si bo prej pridobil občutek varnosti, če se bodo dogodki odvijali v
stalnem ritmu, ki da otroku občutek varnosti in zaupanja.

Otroku ne smemo obljubljati, česar ne moremo izpolniti (npr. prišel bom takoj).
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
33

Ob prihodu po otroka v vrtec naj ima možnost, da sprosti napetost.

Starejšim predšolskim otrokom pred sprejemom ne smemo predstavljati vrtca
in dogajanja v njem samo v najlepši luči, ker je lahko otrok potem razočaran.
Ko se bo otrok privadil na novo okolje, ko se bo navezal na svojo vzgojiteljico
in pomočnico vzgojiteljice, bo rad hodil v vrtec in se bo v njem dobro počutil.
RAZNO





Otroci naj v vrtec ne nosijo dragocenih in nevarnih predmetov.
Igrače, ki jih otroci nosijo v vrtec naj bodo čiste. Za njih ne odgovarjamo!
Plenice in vse dodatne pripomočke kupujejo starši sami.
Otroci naj v vrtec prihajajo v oblačilih, ki so primerna letnemu času in jih ni
pretirano škoda, če se pomažejo.
Zaradi dopustov staršev in zaposlenih bomo bomo med poletnimi počitnicami
vzgojno-varstvo otrok organizirali v skladu z potrebami staršev. O tem boste starši
povprašani z ustreznim vprašalnikom v mesecu maju.
Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti, kaj je treba početi in kakšen moraš
biti, sem se naučil že v vrtcu.
Modrost me ni čakala na vrhu šolanja, ampak v peskovniku na otroškem igrišču.
(Fulhum)
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
34
IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
14 ZLATIH PRAVIL HIŠNEGA REDA














Do ostalih se vedeš tako, kot bi želel, da se drugi vedejo do tebe.
V šoli nosiš copate.
Če odpreš, zapri.
Če prižgeš, ugasni.
Varčuj s papirnatimi brisačami, toaletnim papirjem, vodo …
Če narediš škodo, jo popravi ali pokliči na pomoč nekoga, ki to lahko naredi.
Če si sposodiš, pazi na to in vrni.
Če umažeš, počisti.
Če premakneš, vrni na svoje mesto.
Če se te ne tiče, pusti stvar, kjer je.
Ne kriči.
Ne teci.
Hodi po desni strani.
Pozdravljaj odrasle.
KAKO NAJ REŠIM TEŽAVE? (NASVETI ZA UČENCE)
Življenje vsak dan prinaša izzive in tudi težave. Četudi se težava prvi hip zdi
velika in nerešljiva, je vedno neka pot, ki pelje iz nje. Najpomembnejše je, da se
težave zavedamo in jo resnično želimo rešiti. Večina težav se najhitreje reši tako,
da se pogovorimo z osebo, zaradi katere ali s katero imamo problem, ali
poiščemo razrednika oz. osebo, ki ji lahko zaupamo.
Vsakdo med nami dela tudi napake in večino napak je možno popraviti in
spremeniti ravnanje. Če se trudiš biti boljši, vedno dobiš novo priložnost za boljše
ravnanje.

S seboj nimaš potrebnih pripomočkov za delo.
Prosiš učitelja ali sošolce, da ti pomagajo do nadomestnih pripomočkov, oz.
obvestiš učitelja o težavi pred začetkom ure.
Če se ti težava ponavlja, bi moral spremeniti strategije priprav na pouk. Prosi za
pomoč starše ali pedagoginjo. Če namenoma pozabljaš svoje obveznosti, boš z
izogibanjem težavo poglobil in si nakopal slabe občutke. Odnos do dela je tudi
eden od kriterijev za uspeh ob koncu šolskega leta.

Nisem naredil domače naloge.
Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med obveznosti vsakega učenca. Če
se ti to zgodi izjemoma, se na začetku ure opraviči učitelju in čim prej nadoknadi
neopravljeno delo. Če imaš z nalogo težave, poišči pomoč. Zavedaj se, da
izpolnjevanje domačih nalog pripomore k razumevanju snovi, utrjevanju in
pridobivanju znanja.

Ne morem telovaditi.
Starši naj napišejo opravičilo.

Strah me je ocenjevanja znanja.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
35
Ocenjevanje znanja je za nekatere res huda obremenitev. Če redno delaš
domače naloge, slediš razlagi in aktivno sodeluješ pri pouku, bo strah po prvih
odgovorih verjetno minil. Če temu ni tako in te strah ovira pri uspehu, poišči
nasvet pri šolski pedagoginji. Lahko se kdaj izjemoma zgodi tudi to, da nisi
pripravljen za preverjanje. Najbolje je, da to pravočasno poveš učitelju in se z
njim vljudno dogovoriš za kakšen drug dan.

Ne razumem razlage.
Z dvigom roke opozori učitelja, če česa ne razumeš. Po potrebi ti bo učitelj
ponovil razlago ali pa ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku. Učitelja lahko
vprašaš tudi po uri in v času govorilnih ur za učence.

Dobim slabo oceno.
Zgodi se, da dobiš slabšo oceno od tiste, ki si jo pričakoval. Doma poišči prave
odgovore na vprašanja, ki jih nisi znal. Lahko ti pomaga učitelj in ti pove vzroke za
slabšo oceno ter da napotke za nadaljnje delo. Razmisli o svojih učnih navadah
in o delu, ki si ga vložil v znanje.

Ne razumem se s sošolcem.
Ljudje si želimo dobrih odnosov, ker nam je tako prijetneje. Včasih pa so
nesporazumi težje rešljivi in zahtevajo modrost in potrpljenje. Razmisli o vzrokih.
Bodi iskren do sebe in drugega in ne pristajaj na izsiljevanja. Ne pusti se izzvati in
se skušaj pogovoriti. Če ti to ne gre, je bolje, da se odmakneš. Čas prinese nova
spoznanja in nove prijatelje.

Sošolci me nadlegujejo.
Opozori jih, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbližjo odraslo
osebo. Poišči pomoč pri razredniku ali svetovalni službi. O tem se pogovori tudi s
svojimi starši.

Užalil sem sošolca, učitelja ali drugega delavca šole.
Razmisli o svojem vedenju in se iskreno opraviči.

Vidim nepravilnosti, ki jih počnejo drugi.
Tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu svetuj. Če tvojega nasveta ne
upošteva, sporoči dežurnemu učitelju ali v ravnateljstvo šole. Če se bojiš
posredovati, se posvetuj z razrednikom, svetovalno službo ali starši.

Nekdo mi je ponujal alkohol, cigarete, mamila …
NIKAR, ČEPRAV JE PONUDBA VABLJIVA! Užitek opoja je varljiv in lažen. Za
tem se skriva velika nevarnost za tvoje življenje in zdravje. Nauči se reči NE.
Raje takoj poišči nasvet pri razredniku ali svetovalni službi, svojih starših.

Izsiljujejo me.
Vsako izsiljevanje takoj sporoči učitelju ali svetovalni službi. Pogovori se s svojimi
starši.

Izgubil sem svojo lastnino.
Takoj javi dežurnemu učitelju ali razredniku. Dosedanje izkušnje kažejo, da se
veliko stvari že kmalu najde.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
36

Zamudil sem k pouku.
Odloži oblačila in obutev v garderobi in se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali
sošolci. Učitelju se opraviči za zamudo.

Imam osebne težave.
Pogovori se s svetovalno delavko ali razrednikom. Skupaj bosta iskala rešitev.
Tvojo iskrenost bosta varovala.
Pozabim copate.
Razmisli o strategiji, s katero boš to preprečil. Pomaga domači urnik priprave na
šolo, redno preverjanje, če je v torbi vse, kar potrebuješ za naslednji dan. Če ne
uspeš sam, prosi za pomoč starše.

PRIPOROČILA STARŠEM

Obiskujte roditeljske sestanke in pogovorne ure, saj boste le tako na tekočem z
novostmi v šoli in z napredkom svojega otroka.

Ugotovite, katere težave ima vaš otrok, če jih ima, in se pozanimajte, kdo mu
lahko pomaga. Ni dovolj, da ste le seznanjeni s težavo. Vprašajte učitelje, kako
se spoprijeti s problemom, in vztrajajte pri sprotnem delu svojih otrok za šolo.

Pogovorite se z učiteljem tistega predmeta, kjer se pojavlja težava. Razrednik
informacijo le posreduje.

Zaupajte v učiteljev način poučevanja, če imate pomisleke, se posvetujte z
učiteljem ...

Nelogične informacije, ki vam jih posreduje otrok, preverite v šoli (npr. ni domačih
nalog, odpadajo govorilne ure …).

Ne opravičujte otrokom nepotrebnih izostankov. S tem mu ne boste pomagali.
Problem izostajanja v srednjih šolah drsi v »naravno katastrofo«, pri marsikom se
začne že v osnovni šoli.

Na pogovorne ure prihajajte pripravljeni. Izkoristite čas in pridobite čim več
informacij o napredku in delu svojega otroka.

Pomagajte prebroditi težavo, ki jo ima otrok z zvezi s šolo. Nič ne pomaga, če mu
pomagate kritizirati šolo, groziti. Skupaj poiščite ustrezne rešitve. Naučite ga
konstruktivno reševati težave.

Postavljajte otroku jasne zahteve pri opravljanju domačih nalog in drugih
obveznosti ter se tega držite.

Svoje slabe izkušnje s šolo, če ste jih imeli, zadržite zase. Ne obremenjujte
otroka, naj si sam oblikuje svojo izkušnjo – po možnosti pozitivno!

Otroka pohvalite za njegove dosežke, veselite se z njim.
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
37

Ne ponižujte otrok, če so učno manj uspešni. Ko ne bodo v šolskem sistemu,
bodo imeli nove priložnosti, zato pa potrebujejo dobro samopodobo in dovolj
samozavesti, pri čemer jim lahko vaša podpora odločilno pomaga.

Otroke spodbujajte pri šolskem delu na primeren način. Ne obljubljajte nagrad, ki
so nedosegljive in neprimerne.

Vzemite si čas za svojega šolarja. Naj ve, da se lahko zanese na vas. Četudi je
rad z vrstniki, vas potrebuje.

Sprejmite svojega otroka takšnega, kot je.
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib - Loški Potok 101, 1318 Loški Potok
Publikacija 2012/2013
Vsebino pripravil:
Janez Mihelič
v sodelovanju s strokovnimi delavci šole in vrtca
V šolo hodimo dokler živimo,
počitnice se začno v grobu.
(Švicarski pregovor)
Loški Potok, september 2012
OŠ dr. Antona Debeljaka – Loški Potok, šolsko leto 2012/2013
38