Letno poročilo za leto 2012 - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Comments

Transcription

Letno poročilo za leto 2012 - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Letno poročilo za leto 2012
Letno poročilo za leto 2012
Kazalo
1. UVOD ................................................................................................................................................ - 1 1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE ......................................................................................................... - 1 -
2.
PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................ - 3 2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA .............................................................................. - 3 2.2 USTANOVITELJI ........................................................................................................................................ - 3 2.3 DEJAVNOST ZAVODA .............................................................................................................................. - 3 2.4 ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................................ - 4 2.5 VODSTVO ZAVODA .................................................................................................................................. - 5 -
3.
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 ....................................................................................... - 6 3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ......................................................................................... - 6 3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ................................................................................................................ - 7 3.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN REALIZACIJA......................... - 7 -
4.
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ................................................. - 8 4.1 REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI ....................................................................................................... - 8 4.2 REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN PRESOJ ........................ - 10 4.3 PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU........................................................... - 12 4.4 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI...................................................................................................................... - 12 4.5 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .......................................................................................... - 13 -
4.5.1 Splošna ambulantna dejavnost ....................................................................................................... - 16 4.5.2 Referenčne ambulante.................................................................................................................... - 17 4.5.3 Dispanzer za otroke in šolarje ....................................................................................................... - 18 4.5.4 Dispanzer za ženske ....................................................................................................................... - 21 4.5.5 Dispanzer za mentalno zdravje ..................................................................................................... - 22 4.5.6 Razvojna ambulanta ....................................................................................................................... - 22 4.5.7 Dispanzer medicine dela, prometa in športa .................................................................................. - 23 4.5.8 Specialistična ambulantna dejavnost ............................................................................................ - 23 4.5.9 Laboratorij...................................................................................................................................... - 24 4.5.10 Fizioterapija ................................................................................................................................. - 25 4.5.11 Patronaža in nega na domu .......................................................................................................... - 26 4.5.12 Reševalna in dežurna služba ........................................................................................................ - 27 4.5.13 Zdravstvena vzgoja ...................................................................................................................... - 28 4.5.14 Zobozdravstvena dejavnost ......................................................................................................... - 29 4. 6 POSLOVNI IZID ....................................................................................................................................... - 30 -
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA ........................................................................................................ - 30 6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ......................................... - 31 6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ............................................................................................... - 31 -
7.
OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ............................................................ - 33 7.1. NOTRANJA REVIZIJA ............................................................................................................................ - 33 7.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)......................................... - 34 7.3 REGISTER TVEGANJ .............................................................................................................................. - 35 -
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ............. - 35 9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .................................................. - 35 10. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ...................................................... - 36 10.1 ZAPOSLOVANJE .................................................................................................................................... - 36 10.2 ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ..................................... - 38 -
11.
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................... - 39 -
11.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA................................................................................................................ - 39 11.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ........................................................................................................ - 42 -
12.
DRUGA POJASNILA ................................................................................................................. - 42 -
12.1 JAVNA NAROČILA ............................................................................................................................... - 42 12.2 NAČRT INTEGRITE.............................................................................................................................. - 43 12.3 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI ............................................................................................................. - 43 -
13.
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 ..................................................................... - 44 -
Letno poročilo za leto 2012
13.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA ............................................................................. - 44 -
13.1.1 Sredstva ........................................................................................................................................ - 44 13.1.2 Obveznosti do virov sredstev ....................................................................................................... - 46 13.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV .............................................................................................................................................. - 48 -
13.2.1 Analiza prihodkov ........................................................................................................................ - 50 13.2.2 Analiza odhodkov ........................................................................................................................ - 52 13.2.4 Analiza poslovnega izida ............................................................................................................. - 57 13.2.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .......... - 58 Priloga AJPES izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ................. - 58 13.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA ..................................................................................................................... - 59 -
13.3.1 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ......................... - 60 13.3.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .................................................. - 60 14. POROČILO O POPISU .................................................................................................................... - 60 15. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ............................................................. - 60 16. ZAKLJUČENE UGOTOVITVE ...................................................................................................... - 61 -
Letno poročilo za leto 2012
1. UVOD
1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE
Naše temeljno poslanstvo: zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno
zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za
izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja, smo v letu 2012 dobro
izpolnjevali. Večino ciljev, ki smo si jih zastavili, smo dosegli. Točke in količniki niso bili problem. Denarja ni bilo v
izobilju, vendar smo tudi letos nabavljali sredstva, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje.
V mesecu februarju 2012 smo na svetu zavoda sprejeli poslovni načrt za leto 2012. Celo leto smo izvajali aktivnosti,
da smo dosegli zastavljene cilje. Z veseljem in ponosom ugotavljamo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli kljub
kriznim in varčevalnim časom. Imamo visok indeks glavarine, ki je 98,5% za SA, OD, ŠD, kar pomeni stalen dotok
finančnih sredstev.
• V vseh dejavnostih smo realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programa zdravstvenih storitev
• Zaposleni so se udeležili strokovnih izpopolnjevanj v skladu z načrtom in razpoložljivimi finančnimi
sredstvi.
• Nabavili in pridobili smo osnovna sredstva od ustanovitelja in donatorjev v skladu z načrtom
• V poletnih mesecih smo izpeljali projekt Elektronsko evidentiranje delovnega časa.
• Dvakrat smo izvedli projekt »Vaja masovne nesreče« in sicer samostojno in skupaj z gasilci .
• Nadgradili smo razširjen energetski pregled do leta 2011 za vse tri objekte ZD. S tem smo pridobili osnovo,
da se je Občina Slov. Bistrica lahko v mesecu oktobru prijavila na razpis Ministrstva za okolje in prostor
za energetsko sanacijo vseh treh objektov ZD Slov. Bistrica. Naš projekt na razpisu ni bil izbran. Poskušali
bomo zopet v letu 2013.
• Razvoj informacijskega sistema smo nadaljevali z nadgradnjo programa za elektronsko nabavo, delno
povezali program PACS in RIS RTG diagnostike z ZIS Promedica, v sodelovanju z Novo Vizijo pripravljali
projekt Izdatki, ki je zaživel s 1.1.2013.
• V maju smo uspešno opravili zunanjo presojo kakovosti, zadržali certifikat ISO 9001:2008 in ves čas skrbeli
za izboljšanje procesov.
• Obvladovali smo stroške poslovanja, tako materiala, storitev in dela, v kolikor je bilo možno.
• Preko zdravstveno vzgojnega centra smo izvajali delavnice CINDI, preventivo v okviru referenčne ambulante
in ostalih ambulant ter tako krepili in varovali zdravje naših pacientov.
• Nove zaposlitve zdravnikov in ostalega osebja so pokrile primanjkljaj zdravstvenega kadra in razbremenile
zaposlene.
Financiranje s strani ZZZS je bilo zagotovljeno skozi celo leto, tako da smo lahko v roku poravnavali obveznosti do
dobaviteljev in zaposlenih.
Postopek sklenitve pogodbe se je letošnje leto podaljšal, saj smo sprožili arbitražo. Potek je bil sledeč:
Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2012 smo od ZZZS prejeli v začetku aprila 2012. Takoj po prejemu
smo vložili zahtevo za arbitražni postopek. Arbitrirali smo slabo preskrbljenost v izpostavi Slov. Bistrica z nosilci
splošne medicine, fizioterapije in NMP enota B. Arbitraža je bila šele v mesecu avgustu 2012. Arbitražni senat je
odločil, da se ZD Slov. Bistrica dodatno prizna 0,10 nosilca za NMP- dežurstvo. Tako smo prejeto pogodbo
podpisali in jo posredovali ZZZS septembra 2012. Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev
za pogodbeno leto 2012, katerega predmet je bil na novo standardizirani dispanzer za mentalno zdravje in na arbitraži
pridobljen 0,10 nosilca NMP-dežurstvo, smo podpisali oktobra 2012. Na osnovi tega smo lahko novembra 2012
uvedli dodatno dežurno ambulanto ob sobotah od 8 - 13 ure.
Nova zakonodaja na področju uravnoteženja javnih financ nam je prinesla veliko omejitev, zmanjševanja in veliko
dodatnega strokovnega in administrativnega dela. Dne 31. maja 2012 je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih
financ (ZUJF), ki je poleg omejevanja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov, omejil tudi zaposlovanje ter
sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava v zdravstvu.
-1-
Letno poročilo za leto 2012
Kljub finančno zahtevnemu času, smo tudi letos praznovali. Reševalna služba je pripravila praznovanje ob 60. letnici
Reševalne postaje. V okviru praznovanja je bilo namenu predano novo reševalno vozilo, ki ga je sofinanciralo
Ministrstvo za zdravje, občine ustanoviteljice in ZD Slovenska Bistrica. Na proslavo smo povabili tudi nekdanje
sodelavce. Predstavili smo zgodovino Reševalne službe v občini in prikazali velik strokovni napredek v zadnjih letih.
Poslovni rezultati so pozitivni, kljub krizi in znižanju priznanih sredstev smo leto 2012 zaključili uspešno s 33.613,07
EUR presežka prihodkov nad odhodki. Razlog za pozitivno poslovanje je v doseganju zastavljenih ciljev,
racionalnem obnašanju, obvladovanju stroškov, izvajanju programa preko pogodbe z ZZZS, ki je skupaj v celoti
plačljiv s strani vzajemnih zavarovalnic .
-2-
Letno poročilo za leto 2012
2. PREDSTAVITEV ZAVODA
ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je izločil iz ZD
Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine
ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, Poljčane in Makole.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med posredne uporabnike proračuna.
2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA
Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica
Matična številka: 5114357
ID številka za DDV: SI97979287
Šifra uporabnika: 92428
Številka podračuna: SI5601313-6030924244 pri UJP Slovenska Bistrica
Telefon: 02 843 27 30, Fax: 02 818 19 03
Spletna stran: http://www.zd-sb.si/
E-pošta: [email protected]
Datum ustanovitve: 11.09.1991
Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru,registerski vložek 10422600
2.2 USTANOVITELJI
Ustanovitelji zavoda so:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
2.3 DEJAVNOST ZAVODA
Dejavnost Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki skladno z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic.
V zavodu izvajamo naslednje dejavnosti:
- Zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina)
- Zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine
- Preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev
- Nujna medicinska pomoč in dežurna služba
- Nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi
- Patronaža in nega
- Fizioterapija
- Laboratorijske storitve
- Zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino
- Medicino dela, prometa in športa
V zavodu poleg primarne dejavnosti, izvajamo tudi naslednje specialistične dejavnosti:
- Anitkoagulantno dejavnost
- RTG slikanje pljuč in skeleta
- UZ preiskave trebuha
- Nevrologijo
- Fiziatrijo
- Pedontologijo
-3-
Letno poročilo za leto 2012
V skladu z zakonodajo je zavod registriran za opravljanje sledečih dejavnosti:
68.320
77.330
77.390
69.200
81.220
82.190
86.210
86.220
86.230
86.901
86.909
88.109
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Splošno čiščenje stavb
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Alternativne oblike zdravljenja
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugo socialno varstvo brez nastavitve za starejše in invalide
2.4 ORGANIZACIJA ZAVODA
Zdravstveni dom je organiziran v organizacijskih enotah ( OE ):
- OE Osnovno zdravstveno varstvo (OZV)
- OE Zobozdravstvo
- OE Uprava
Zdravstveni dom deluje na naslednjih lokacijah:
- Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30, Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1),
- Poljčane (Bistriška cesta 62, Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo
- Pragersko (Ptujska cesta 48) – zobozdravstvo in patronaža
- Na območju občine Makole –patronažna služba.
Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja,
organizatorja in upravljalca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.
Organi zavoda:
- najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, od tega: 6 predstavnikov
ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 3 predstavniki zaposlenih javnega zavoda ZD Slovenska Bistrica.
Predstavnik
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Poljčane
Član - predstavnik občine Oplotnica
Član - predstavnik občine Makole
Član - predstavnik uporabnikov
Član - predstavnik uporabnikov
Član - predstavnik zaposlenih ZD SB
Član - predstavnik zaposlenih ZD SB
Predsednica - predstavnica zaposlenih ZD SB
Ime in priimek
Srečko Juhart
Dušan Detiček
Branko Repnik
Klavdija Majer
Jure Višnar
Marjan Gorčenko
Anita Cerkvenik
Erih Šerbec
Blanka Remškar
Gregor Kavzer
Alenka Antolinc Košat
- Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktorica, sestavljajo pa ga vodje služb, pomočnici direktorice
in vodstveni delavci. Skupno šteje 11 članov.
-4-
Letno poročilo za leto 2012
2.5 VODSTVO ZAVODA
Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktorica Jožefa Lešnik Hren,dr. med., spec.šol. med.. Po predhodno
pridobljenih soglasjih občin ustanoviteljic jo imenuje in razrešuje svet zavoda. Direktorica organizira in vodi delo,
poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja. V letu 2012 je bila ponovno potrjena za
mandatno obdobje 4 let, od 14.05.2012 do 14.05.2016.
Organizacijsko enoto OZV vodi Alenka Antolinc Košat dr. med.,spec. druž. med., ki je tudi predsednica Sveta
zavoda. OE zobozdravstvo vodi Peter Vukovič.dr.dent. med.,spec.pedontolog.
Področje finančno računovodske službe vodi pomočnica direktorice Brigita Krajnčič,dipl.ekon., področje zdravstvene
nege, pa vodja službe Brigita Špes, dipl.med.sestra.
Vodstveni delavci zavoda po posameznih področjih so:
- področje reševalne službe: Matjaž Žunkovič, dipl.zdravstvenik
- Področje patronažne službe: Milena Gajšt,vms
- Področje laboratorija: Adrijana Macuh,dipl.med.sestra
- Področje fizioterapije: Darinka Šošter,višji fizioterapevt
- Področje zobozdravstva: Nives Husu,odgovorna zobna asistentka
-5-
Letno poročilo za leto 2012
3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007,102/10).
Letno poročilo določenega proračunskega uporabnika sestavljata v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu:
a) računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom
b) poslovno poročilo, ki je sestavljeno iz poročila o uresničitvi načrtovanih ciljev, programa dela in oceni
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja zavoda.
3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98,
36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04,
23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-29100-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP,
58/2008,49/2010, 107/2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 in 2012 ter Aneks št. 1 k SD za leto 2012
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS in aneks k pogodbi .
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 110/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,
102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10, 104/10,
104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS,
št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS,
46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS,
št. 117/02, 134/03),
c) Interni akti zavoda :
- Statut
- Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi in pravilniki, najpomembnejši med njimi za sestavljanje
računovodskega poročila je Pravilnik o računovodstvu s prilogami.
-6-
Letno poročilo za leto 2012
3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje, ki smo jih v letu 2012 razvijali in
sledili k doseganju le teh :
•
•
•
•
•
•
•
•
Zagotavljati dostopnost vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih čakalnih dob v splošnih, otroških in
šolskih ambulantah
Zadržati različne dejavnosti na istem mestu, na lokaciji v ZD, ne glede na status - koncesionar ali zaposleni v
javnem zdravstvenem zavodu
Skrb za obseg pokritosti mreže javne zdravstvene službe, ki zagotavlja uresničevanje pravice državljanov do
zdravstvenega varstva
Programe fizikalne in rehabilitacijske medicine prilagoditi, razvijati in širiti glede na potrebe prebivalstva ,
tudi s postopnim uvajanjem nadstandardnih samoplačniških zdravstvenih storitev
Zagotavljanje znanja in sredstev za uporabo informacijske tehnologije kot temelja za celovito obravnavo
pacientov, informatizacija zdravstvenega sistema, ki vključuje tudi elektronske laboratorijske napotnice in
elektronske izvide (e-zdravje)
Investicije: zagotovitev ustreznih prostorov za patronažo, reševalno, energetska obnova in preureditev stavb
Širitev dejavnosti splošne medicine v socialno varstvenem zavodu dr.Jožeta Potrča, Enota Slovenska Bistrica
Krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva
3.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN REALIZACIJA
LETNI CILJI
Realizirani
DA / NE
Realizacija fizičnega obsega programa zdravstvenih storitev
-ohranitev dogovorjenega programa po veljavni pogodbi
-100% doseganje dogovorjenega programa
- širitve programa na področju antikoagulantne ambulante (iz 0,16 na 0,17 nosilca)
- prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C (delno NMP dežurstvo 0,10 nosilca)
- prestrukturiranje Nege na domu v Patronažno, babiško in socialno varstvo
DA
DA
DA
NE/DA
NE
Zagotovitev dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev
-na enem mestu zagotoviti preglede in diagnostiko
DA
Razvoj in vlaganja v zaposlene
-strokovno izpopolnjevanje zaposlenih zunaj zavoda in aktivno sodelovanje na strokovnih
srečanjih in tekmovanjih
-izobraževanje zaposlenih ob delu za pridobitev ustrezne izobrazbe (prepoved po ZUJF)
-organiziranje internih strokovnih izpopolnjevanj
-pridobitev naziva mentor zdravnikom (ginekologija)
-pridobitev naziva učni zavod
-vključevanje v raziskovalne študije
DA
DA/NE
DA
NE
NE
DA
Investicijska vlaganja in vzdrževanje
-namenska raba amortizacijskih sredstev za nujno potrebno medicinsko opremo v načrtu
-pridobitev dodatnih virov financiranja (MZ, lokalne skupnosti, donatorji )
-uporaba presežka prihodka nad odhodki iz leta 2011(sprememba namena razporeditve)
DA
DA
DA/NE
Projekti
-elektronski sistem za obvladovanje delovnega časa
-energetsko knjigovodstvo in upravljanje stavb v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica
-projekt Vaja masovne nesreče
-projekt: »Defibrilator v prostovoljna gasilska društva« (fin. Občina Slovenska Bistrica)
DA
DA
DA
DA
-7-
Letno poročilo za leto 2012
Razvoj informacijskega sistema
-nadgradnja ZIS ProMedica za analitično izmenjavo podatkov – projekt Izdatki
-nadgradnja poslovno informacijskih programov (zahtevnice, naročilnice, materialno skladiščno
poslovanje)
-povezava programa PACS in RIS RTG diagnostike z ZIS Promedica (zadnji dogovori PH)
-povezava programa Arilab z ZIS Promedico
DA
DA
DA/NE
DA
Zagotovitev celovite kakovosti
-stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD
-posodobitev obstoječih OP in priprava novih OP in navodil
-priprava OP v zvezi z varnostno politiko
-predlaganje izboljševanja kakovosti po OE in službah
-izdelava krovne politike in posameznih politik SUVI
DA
DA
DA
DA
DA
Obvladovanje stroškov poslovanja
-ukrepi za zmanjšanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela
-optimalna izkoriščenost materialnih in obstoječih kadrovskih virov
DA
DA
Krepitev, varovanje zdravja in preventiva kronično nenalezljivih bolezni
-prenos določenih nalog vodenja kroničnih bolnikov na diplomirane medicinske sestre in s tem
razbremenitev družinskega zdravnika (sladkorni bolniki, bolniki z v zvišanim krvnim tlakom)referenčne ambulante
-sodelovanje z družinskimi zdravniki tako v ZD kot koncesionarji na opredeljenem območju
-sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (KS, društva upokojencev, šole, vrtci)
-promocija znanja spretnosti in življenjskih slogov (interni časopis, lokalni časopis, KTV)
DA
DA
DA
DA
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
V letu 2012 smo zastavljene finančne in programske cilje poslovanja v celoti dosegli, kar se odraža na uspešnem
poslovanju zavoda. Realizirali smo pogodbeno dogovorjeni program v okviru pogodbe z ZZZS.
Pozitivno poslovanje smo zagotovili z ukrepi, ki smo jih izvajali v letu 2012 in sicer:
-redno mesečno spremljanje, analiziranje doseženega programa zdravstvenih storitev
-redno mesečno spremljanje prihodkov, odhodkov in rezultata poslovanja glede na načrt
-ukrepi izboljševanja sistema kakovosti podanimi preko notranjih in zunanjih presoj
-vodje in odgovorni delavci skupaj s s sodelavci uspešno izvajajo svoj proces dela za katerega so zadolženi
-vlaganja v kader -strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in do lanskega leta tudi financiranje izobraževanja zaposleni
za pridobitev višje izobrazbe .
-zaposlitev zdravnikov in specializantov, razbremenitev obstoječega kadra in povečanje kakovosti dela
4.1 REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI
V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi v skladu s standardi ISO 9001: 2008.
Izvedli smo:
• 5 sestankov tima kakovosti direktorja od štirih načrtovanih
• 6 internih strokovnih nadzorov v celotnem zavodu
• 7 notranjih presoj
• zunanjo presojo po standardi ISO 9001:2008 v maju 2012
• vodstveni pregled
• ažurirali in dopolnili smo Priročnik kakovosti
• obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008
• izvedli anketo o zadovoljstvu varovancev
• izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih.
-8-
Letno poročilo za leto 2012
Certifikat kakovosti
Obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. V mesecu maju 2012 smo imeli s strani
SIQ-ja redno zunanjo presojo. Ugotovljeni sta bili dve neskladnosti, ki smo jih v določenem roku odpravili in 13
priporočil, ki jih sproti rešujemo skozi celo leto.
Zadovoljstvo varovancev
V ZD Slov. Bistrica smo po planu v mesecu novembru izvedli anketo o zadovoljstvu varovancev. Rezultati anketnega
vprašalnika so naslednji.
Zbrali in obdelali smo 453 veljavnih anketnih vprašalnikov, v letu 2011 je bilo 404.
Delež anketiranih starejših ljudi se je iz 11% v letu 2011 povečal na 13%.
Povprečna ocena primernosti informacij v stavbi se je iz 4,1 v letu 2011 povečala na 4,3.
Delež naročeni na pregled se je iz 89% v letu 2011 povečal na 95%.
Pacienti težav pri naročanju niso imeli, v letu 2011 je težave imelo 1% ljudi.
Povprečna čakalna doba nad 60 minut v čakalnici se je iz 5% v letu 2011 zmanjšala na 2%.
Povprečna ocena zadovoljstva z delom zdravnika se je iz 4,7 dvignila na 4,8.
Povprečna ocena zadovoljstva z delom medicinske sestre se je iz 4,8 dvignila na 4,9.
Pogostost obiska v ambulanti je ostala enaka kot v letu 2011, to je 3,8 krat na leto.
Zadovoljstvo zaposlenih
Anketa je potekala v mesecu maju 2012. Anketni vprašalnik z naslovom Merjenje zadovoljstva zaposlenih v ZD Slov.
Bistrica je bil razdeljen 89 zaposlenim. Vprašalnik je vrnilo 52 zaposlenih. V letu 2012 smo dosegli povprečno oceno
3,98, v letu 2011 je ta bila 4,0. Na vprašanje, kaj najbolj vpliva na njihovo delovno uspešnost, so tokrat delavci na
prvo mesto postavili plačo in druge materialne vrednote, na drugem mestu je varnost zaposlitve, na tretjem odnosi s
sodelavci, sledi ustvarjalno vzdušje, zanimivost dela, delovni pogoji, možnost strokovnega razvoja, odnosi z
direktorjem, perspektiva zavoda, dostop do informacij, možnost napredovanja.
Predlogi, mnenja izboljšave zaposlenih za izboljšanje poslovanja zavoda:
Več druženja, zvišanje plač, izboljšanje nekaterih delovnih pogojev, nekateri so preveč vzvišeni, namestitev
varnostnih kamer, stimulacija za delo, ki se opravi preko 100%, informiranost, odnosi, timski mesečni sestanki, slaba
odzivnost skrbnika računalnikov, neupravičeni odhodi iz službe že pred 14,00 uro, uvedba evidence elektronskega
naročanja, pripraviti nov obrazec ankete, glede na čase, ki so, smo dobri.
Prihodek
Realizirali smo celotni prihodek ZD v skladu z pogodbo z ZZZS
Dosegli načrtovano št. količnikov nad 100%
Dosegli načrtovano št. točk nad 100%.
Dosegli glavarino SA,OD in ŠD 98,95 %
Stroški poslovanja
Odhodki so v celoti pokriti s prihodki
Usposabljanje
V letu 2012 niso bili vsi zaposleni 3x na usposabljanju, kot je bilo načrtovano, zaradi varčevanja in organiziranja
internih usposabljanj, ki so potekala skozi celo leto.
Inovacije in izboljšave
Zagotovili smo 10 izboljšav oz. koristnih predlogov. 9 smo jih realizirali 1 se prenese v leto 2013, ker v preteklem
letu ni bilo pogojev za realizacijo le-tega.
-9-
Letno poročilo za leto 2012
4.2 REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN PRESOJ
Realizacija notranjih strokovnih nadzorov
V letu 2012 je bilo opravljenih 5 rednih internih strokovnih nadzorov, ki so potekali v skladu s Pravilnikom:
1. Tomaž Lorbek, zdravstveni tehnik, reševalna, 27.3.2012
2. Matej Hasaj, dr.dent.med, ZA Pragersko, 30.3.2012
3. Anja Horvat, dipl. m.s., patronaža, 2.10.2012
4. Silva Smogavec,dipl.m.s., referenčna ambulanta , 29.11.2012
5. Jasmina Halilović,dipl.fiziot., fizioterapija, 7.12.2012
Zaključne ugotovitve: delo poteka v skladu s strokovno doktrino, dokumentacija je urejena, izobraževanje poteka v
skladu z letnim poslovnim načrtom.
V letu 2012 je bil opravljen 1 izredni strokovni nadzor:
- 30.4.2012 je opravljen izredni strokovni nadzor , katerega predmet je bil protokol nujne intervencije št.122/12,
ki ga je napisal Milko Koren,dr.med., zaposlen v Dežurni službi po podjemni pogodbi (zunanji sodelavec).
Izredni strokovni nadzor je bil opravljen zaradi različnega navajanja in beleženja postopkov pri intervenciji.
- Na ugotovljene nepravilnosti je bil zdravnik opozorjen. Pogodbe za nadaljevanje dela v ZD ni bila podaljšana.
V letu 2012 sta bili v ZD opravljeni 2 preverjanji usposobljenosti za opravljanje dežurstva in NMP v ZD Slovenska
Bistrica. Na osnovi preverjanja sta Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje dežurstva in NMP v ZD Slovenska
Bistrica prejela:
- Mirko Vuković,dr.med.,specializant družinske medicine
- Jernej Hren,dr.med., specializant medicine dela, prometa in športa
Realizacija zunanjih strokovnih nadzorov
V letu 2012 je bilo s strani ZZZS izvedenih 5 rednih nadzorov in sicer:
Administrativni zobozdravstveni nadzor pri Petru Vukoviču, dr. dent. med., spec. pedontolog je bil opravljen
05.12.2012. Nadzorovana je bila zobozdravstvena dejavnost za mladino-zdravljenje in protetika.
Ugotovitve:
-vodenje čakalne knjige –pravilno
-vodenje naročniške knjige-pravilno
-prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno
Administrativni pregled je bil opravljen na zdravstveni vzgoji dne 02.10 2012. Zavod je podal opombo, da imamo
neustrezno kadrovsko strukturo, ker ne sodeluje fizioterapevt, kot je predvideno v standardu za določeno delavnico.
Podali smo ugovor na opombo in sicer »izvajalec je bil s strani CINDI obveščen, da lahko dejavnost fizioterapevta
opravlja tudi inštruktor nordijske hoje. S strani CINDI je organizirano izobraževanje za inštruktorja nordijske hoje.
Kot je razvidno iz prilog ugovora ima izvajalec v sklopu delavnic, kjer je predviden fizioterapevt, vključeno
inštruktorico nordijske hoje.«
Administrativni zobozdravstveni nadzor pri Heleni Vogelnik, dr. dent. med. je bil opravljen 24.09.2012.
Nadzorovana je bila zobozdravstvena dejavnost za mladino-zdravljenje in protetika.
Ugotovitve:
-vodenje čakalne knjige –pravilno
-vodenje naročniške knjige-pravilno
-prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno
Opomba: zobozdravnica ni bila na delovnem mestu v ordinacijskem času. Na to smo podali pripombo, ki je bila
upoštevana. Zavod je podal obrazložitev »pripomba je bila upoštevana, ker je bila zobozdravnica prisotna v ZD,
vendar moramo pri tem poudariti, da je ordinacijski čas namenjen delu s pacienti, sestanki pa se morajo v bodoče
organizirati izven delovnega časa, ki je dogovorjen v sklenjeni Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS.
- 10 -
Letno poročilo za leto 2012
Administrativni nadzor je bil opravljen na fizioterapiji dne 24.09.2012.
Ugotovitve:
-vodenje čakalne knjige –pravilno
-prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno
Finančno-medicinski nadzor je bil opravljen v nevrološki ambulanti.
Ugotovitve: pregledana je bila medicinska dokumentacija 40 zavarovancev, ki so bili obravnavani v nevrološki
ambulanti od 01.01.2012 do 31.05.2012. Pri 7 zavarovancih je nadzorovani zdravnik namesto delne spec. oskrbe
obračunal začetno spec. oskrbo. Pri 7 zavarovancih je zdravnik obračunal storitev test mišične moči, ki pa v
pregledani medicinski dokumentaciji ni ustrezno zavedena. Zavod je priporočal obsežnejši zapis v zdravstvenem
kartonu v primeru beleženja storitve »celotni pregled pri spec. nevrologu« predvsem v smislu informativnega opisa.
Zaradi neustreznega beleženja smo dobili pogodbeno kazen 500€.
Realizacija notranjih presoj
Opravljenih je bilo 7 notranjih presoj
Z.Š.
1
2
3
4
5
6
7
SLUŽBA
PATRONAŽA
ZOBOZDRAVSTVO
LABORATORIJ
REŠEVALNA
FIZIOTERAPIJA
UPRAVA
REFERENČNA AMB.
IME IN PRIIMEK
Anja Horvat
Matej Hasaj
Adrijana Macuh
Tomaž Lorbek
Jasmina Halilović
Mohorko Duška
Silva Smogavec
DATUM PRESOJE
02.10.2012
20.03.2012
13.11.2012
27.03.2012
07.12.2012
25.04.2012
29.11.2012
Pri notranjih presojah v letu 2012 je bilo ugotovljenih 21 ukrepov in 1 neskladnost, od tega 10 korektivnih in 11
preventivnih. Realiziranih je bilo 16 ukrepov, 5 ukrepov še ni bilo realiziranih in se prenesejo v leto 2013.
Pri notranji presoji na upravi smo ugotovili neskladnost, ki je bila odpravljena v načrtovanem roku.
Ob notranjih presojah smo ugotavljali skladnost izvajanja dela v posameznih službah z organizacijskimi navodili,
pravilniki in predpisi, ki veljajo v našem zavodu.
Realizacija zunanje presoje kakovosti
V ZD Slov. Bistrica je bila dne 17.05.2012 s strani SIQ izvedena redna presoja ISO 9001:2008. Presojevalca sta bila
g. Tomislav Nemec in ga. Irena Grmek Košnik.
Izvedenih je bilo 5 presoj in sicer:
- Vodstvo- direktorica, glavna sestra in pomočnik dir. za FRZ: Presojani so bili procesi vodstva, procesi
vodenja virov, procesi realizacije storitev, procesi merjenja, analiz in izboljševanja.
- Skrbnik sistema kakovosti: procesi sistema vodenja kakovosti in procesi merjenja, analiz in izboljševanja
- Vodja laboratorija: proces realizacije storitev in procesi vodenja virov
- Zobozdravstvo-pedontologija; proces realizacije storitev in procesi vodenja virov
- Referenčna ambulanta: proces realizacije storitev.
Ugotovljeni sta bili 2 neskladnosti, ki sta bili odpravljeni v roku. Podanih je bilo 13 priporočil, ki so se oz. se bodo
tekom leta tudi realizirala. Presojevalca sta nas pohvalila, da delamo dobro, da stremimo k nenehnim izboljšavam, ki
so dobre za zaposlene, kot tudi za paciente, ki obiskujejo naš ZD.
- 11 -
Letno poročilo za leto 2012
4.3 PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Prejetih je bilo 8 pismenih pohval, v letu 2011 pa 5 pohval:
- 4 pohvale na delo ekipe reševalnih prevozov in NMP
- 1 pohvala za osebje ZD na splošno
- 1 pohvala za upravo – korekten odgovor na vprašanje
- 1 pohvala IVZ – naš ZV center med najuspešnejšimi v državi
- 1 pohvala MZ- strokovni svet za urgentno medicino : Projekt defibrilator v prostovoljna gasilska društva
Ustne pohvale in pohvale po telefonu:
- 1 pohvala za RTG slikanje skeleta
- Pohvala za osebje na MDPŠ
- Pohvala sester v zdravstveno vzgojnih delavnicah
V letu 2012 je bilo prejetih 12 pritožb, v letu 2011 pa 16 pritožb:
- 8 pritožb je bilo zaradi čakanja v dežurni ambulanti zaradi odsotnosti zdravnika
- 1 pritožba na fizioterapijo - neprijaznost
- 1 pritožba na zasebne zdravnike, ki delajo v naši dežurni in urgentni službi
- 2 reklamaciji sta bili podani na storitve, opravljene v zobozdravstveni službi
Pritožb v letu 2012 je bilo nekoliko manj kot v letu 2011.
Vsaka prejeta pritožba, ki je prejeta ustno, pisno, po telefonu ali e-mailu , je obravnavana po protokolu, ki je bil
sprejet v okviru standardov ISO.
V letu 2012 je bilo ponovno kar nekaj pritožb na čakanje na zdravnika v dežurni službi in posledično nerazumevanje
pacientov in pritožbe nad tehnikom, ki ob odhodu ekipe NMP na teren, ostane sam v ZD. Teh pritožb je bilo že v
prejšnjem letu največ. Poleg izjav zaposlenih in statistike opravljenega dela, so tudi te pritožbe dokaz, da je služba
NMP in dežurna služba preobremenjena.
Postopek za reklamacije, ki so bile podane na zobozdravstvene storitve, so bile vodene v skladu z Zakonom o
pacientovih pravicah. Obe reklamaciji sta bili uspešno rešeni v zadovoljstvo pacientov in izvajalcev.
V letu 2012 smo posebej zbirali prijave nasilja nad zaposlenimi na delovnem mestu. Prejeta je bila 1 prijava o
verbalnem nasilju pacienta nad zdravstvenim tehnikom.
Veselimo se pohval, ki dokazujejo, da ljudje še cenijo naše delo in ga tudi pohvalijo.
Pritožb je v letu 2012 nekoliko manj kot prejšnje leto, usmerjene pa so predvsem v tiste dejavnosti, ki so
preobremenjene. Že dalj časa opažamo, da je tarča pritožb dežurna služba, ki je preobremenjena. Izkazuje se, da je
potrebno službo NMP in Dežurno službo okrepiti. Pozitivne so tiste pritožbe, ki pripomorejo k izboljšanju našega
dela in standardov.
Nasilje nad zaposlenimi na delovnem mestu je žal prisotno, verjetno v precej večji meri, kot je zapisano. Naučiti se je
potrebno ravnanja z težavnimi pacienti.
4.4 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI
Poročilo o inšpekcijskih pregledih 2012
Nadzor je opravilo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat republike Slovenije, Območna enota Maribor.
Opravljeni inšpekcijski nadzori so bili v zvezi s spoštovanjem zakonodaje, ki ureja področje:
• Zakon o nalezljivih boleznih
• Zakon o pacientovih pravicah
• Zakon o zdravniški službi
• Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikov, zdravnikov dentalne medicine, zdravnikov
specialistov
• Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje
• Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje POBO
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov
- 12 -
Letno poročilo za leto 2012
• Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
• Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
Inšpekcijski nadzori so bili izvedeni:
1. 16.5.2012 Šolska zobna ambulanta Poljčane
2. 22.2.2012 Zobna ambulanta Poljčane
Ker vsi postopki potekajo skladno z zakonodajo ni bilo razlogov za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov.
V ZD Slov. Bistrica je bil 23.2.2012 izveden nadzor Zdravstvenega inšpektorata republike Slovenije, glede
spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje:
• Preprečevanja razraščanja legionel v internem vodovodnem omrežju/evidence izvajanja ukrepov in načrt
• Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje/prijavljanje
nalezljivih bolezni
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti/odlaganje odpadkov na kraju
njihovega nastanka
• Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki/uporaba ločevalnikov amalgama
• Zakon o zdravniški službi/vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije in licenca
• Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij
• Zakon o duševnem zdravju/prevoz osebe z reševalnim vozilom na psihiatrično zdravljenje
• Zakon o pacientovih pravicah, pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene
storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
Izdani ukrepi:
1. Pri prijavljanju nalezljivih bolezni se mora v računalnik dodati možnost vpisa datuma sporočanja ter
prijavljanja nalezljivih bolezni, kar se mora videti pri izpisu storitev.
2. Ustno opozorilo glede odlaganja odpadkov s kl.št. 180101, potrebno jih je ločeno odlagati.
V ZD Slov.Bistrica je bil istočasno izveden tudi inšpekcijski nadzor z namenom preverjanja zakonodaje, ki ureja
področje pacientovih pravic:
• čakalnih seznamov
• informacij o izvajalcu in zdravstvenih storitvah
• pisne informacije o vsebini ZPacP
• pristojne osebe za sprejem in obravnavo zahtev za prvo obravnavo
• obvezne objave
Vsa zakonodaja se izvaja skladno z zakonom zato, ni bilo razloga za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov.
4.5 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Splošni dogovor v zdravstvu predpisuje zakon, z njim pa se osem partnerjev v zdravstvu - med njimi so
ministrstvo za zdravje, ZZZS, Zdravniška zbornica in izvajalci zdravstvenih storitev - dogovorijo o obsegu
in vrstah programov storitev za posamezno pogodbeno leto. Zdravstvene domove pri dogovarjanju zastopa
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. V kolikor se partnerji o posameznih določbah ne morejo
poenotiti, se poskušajo razlike uskladiti z arbitražo, v kolikor pa tudi ta ne uspe, besedilo spornih določb s
sklepom arbitrarno določi vlada. Z določitvijo besedila spornih točk je tako vlada 29.12.2011 določila
končno besedilo dogovora, ki je začel veljati 1. aprila 2012, ko se tudi sicer v zdravstvu začne posamezno
pogodbeno leto.
Aneks št. 1 k SD za leto 2012 je Vlada RS sprejela konec junija 2012. Nanaša se predvsem na varčevalne ukrepe, ki
so posledica Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF-a). Vplivali so na slabše poslovanje zavodov in zagotovili
prihranek oz. izravnan poslovni rezultat ZZZS-ju. Nekateri varčevalni ukrepi so bili sprejeti z datum za nazaj.
- 13 -
Letno poročilo za leto 2012
Pregled varčevalnih ukrepov:
- zmanjšanje sredstev za plače v skladu z ZUJF ( 8%), nižja višina osnovnih plač po posameznih plačnih razredih od
01.06.2012 dalje . Zmanjšanje plač je bilo omiljeno z odpravo tretje in četrte četrtine nesorazmerij plač. V povprečju
so se plače v ZD znižale za 1 %, razen skupine B% ( direktorjev in pomočnikov ) in tistih delavcev, ki so imeli
varovano plačo, kjer so se plače znižale za 7%.
- 3% odstotno znižanje cen zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje izvajalcem teh storitev, velja od 1.5. 2012 dalje
- znižanje sredstev za regres za letni dopust ( po plačnih razredih, nižji zneski), jubilejne nagrade (samo za delovno
dobo v javnem sektorju), odpravnine ob upokojitvi (dve namesto tri), solidarnostne pomoči (samo tistim, ki imajo
minimalno plačo), prevoz na delo in z dela, prehrana na delu, kilometrine, dnevnice .
- s 1.1 2012 uvedeno poročanje ZZZS –ju o opravljenih in plačanih laboratorijskih preiskavah.
- od 1.7. 2012 je standardizirana dejavnost Dispanzerja za mentalno zdravje ( psiholog) ,
- od 1.5. 2012 se posreduje ZZZS podatke o laboratorijskih stroških za referenčno ambulanto.
- od 1.9.2012 se poroča podatke o čakalnih dobah za nevrološko ambulanto (prvi pregled), RTG skeleta in
fizioterapijo na primarni ravni.
V ZD Slovenska Bistrica smo ocenili, da so se sredstva ZZZS po finančnem načrtu zaradi izvajanja varčevalnih
ukrepov od meseca maja do decembra 2012 zmanjšala za 99.000,00 EUR.
- 14 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 1: Realizacija fizičnega obsega delovnega programa
Naziv
Osnovna zdravstvena dejavnost
Splošna ambulanta - Kurativa
Splošna ambulanta - Preventiva
Otroški dispanzer - Kurativa
Otroški dispanzer - Preventiva
Šolski dispanzer - Kurativa
Šolski dispanzer - Preventiva
Dispanzer za žene - Kurativa
Dispanzer za žene - Preventiva
Antikoagulantna ambulanta
Dispanzer za mentalno zdravje
Patronaža
Nega na domu
Fizioterapija
Spec.amb. - nevrologija
Spec.amb. - fiziatrija
RTG
Spec.amb. - ultrazvok
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem
Ostali sanitetni prevozi
Skupaj točkovna dejavnost
Skupaj količniška dejavnost
NMP - B in dežurna služba
Nujni reševalni prevozi
Razvojna ambulanta
Zdravstvena vzgoja
Skupaj pavšalna dejavnost
Skupaj točke in količniki brez pavšala
število
nosilcev
2,63
1,35
0,75
1,62
0,48
1,20
NAČRT 2012
točke
količniki
70.703
573
36.603
36.256
44.250
22.899
33.993
1.589
0,16
1,00
8,60
79.640,95
708,50
44.273,05
45.898,50
34.530,05
23.125,50
33.945,10
1.452,00
8.848
23.789
102.540
30.151
80.365
3.195
6.833
21.411
12.343
150.185
99.460
539.120
4,32
0,07
0,18
0,25
0,25
1,51
1,00
25,37
246.866
14.805,56
25.876,52
122.075,50
31.685,10
88.256,50
3.137,77
7.170,38
21.192,94
12.448,80
300.025,00
301.259,00
927.933
263.574
INDEKS
R/N
112,64
123,65
120,95
126,60
78,03
100,99
99,86
91,38
167,33
108,78
119,05
105,09
109,82
98,22
104,94
98,98
100,86
199,77
302,89
172,12
106,77
1,00
0,50
0,30
1,66
3,46
28,83
Zdravstveno vzgojne delavnice
0
539.120
0
16.468,71
NAČRT 2012 REAL 2012 INDEKS
Naziv
Točke
Zobozdravstvo
Zobozdravstvo odraslih
Zobozdravstvo mladina
Pedontologija
Skupaj točkovna dejavnost
1,78
1,56
0,40
3,74
Pedontologija pavšal
Zobozdravstvena vzgoja
Skupaj zobna pavšalna dejavnost
0,19
1,59
1,78
Medicina dela prometa in športa
REALIZACIJA 2012
količniki
točke
Točke
R/N
80.534
49.727
14.128
144.389
94.254
50.485
14.011
158.750
117,04
101,52
99,17
109,95
6.662
30.337
36.999
6.868
30.646
37.513
103,09
101,02
101,39
24.025
14.224
59,21
- 15 -
927.933
172,12
16.382,91
99,48
Letno poročilo za leto 2012
4.5.1 Splošna ambulantna dejavnost
V letu 2012 se je delo družinske medicine izvajalo v dveh splošnih ambulantah in delno v SA 3, ki pokriva tudi
urgenco. V okviru splošnih ambulant delujeta 2 referenčni ambulanti.
V SD za leto 2012 je opredeljeno, da je povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirano
glede na strukturo opredeljenih zavarovanih oseb (po prebivališču) na dan 30.09.2011, na nosilca dejavnosti v
Sloveniji naslednje:
- Ambulante splošne oz. družinske medicine
brez ambulant splošne medicine v DSO
Povprečno število prebivalcev, ki so
hkrati zavarovane osebe na nosilca
1.904
Število nosilcev
po pogodbah 2011
855,74
V ambulantah splošne medicine v ZD Slovenska Bistrica presegamo povprečno število opredeljenih pacientov na
zdravnika.
V SA Alenke Antolinc Košat je bilo na dan 30.11.2012 opredeljenih 2.121 pacientov, kar predstavlja 2.539 količnikov
iz glavarine. Opredeljenost na ravni OE Slovenska Bistrica je dosegla indeks 104,56. V ambulanti je bilo opravljenih
10.062 pregledov, od tega 3.019 prvih pregledov, 2.662 ponovnih pregledov in 4.257 obiskov brez pregleda, 55
predoperativnih pregledov, 29 hišnih obiskov, 38 pacientov je bilo predstavljenih na invalidsko komisijo za oceno
preostale delazmožnosti. Povprečno je bilo na dan pregledanih 48,80 pacientov ( 143,12 količnikov).
V SA Darinke Rupnik se je število opredeljenih pacientov v enem letu povečalo od 1.393 (30.11.2011) na 1.937
pacientov (30.11.2012), kar predstavlja 2.007,78 količnikov iz glavarine. Opredeljenost pacientov na ravni OE
Slovenska Bistrica je dosegla indeks 82,68. V ambulanti je bilo v letu 2012 opravljenih 8.900 pregledov, od tega
3.009 prvih pregledov, 1.954 ponovnih pregledov in 3.882 obiskov brez pregleda, 36 predoperativnih pregledov, 11
hišnih obiskov, 7 pacientov je bilo predstavljenih na invalidski komisiji za oceno preostale delazmožnosti. Povprečno
je bilo na dan pregledanih 39,56 pacientov ( 114,37 količnikov).
Splošne ambulante zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno varstvo posamezniku in družinam, ne glede na starost,
spol ali bolezen.
Na pregled se pacienti praviloma naročajo po telefonu ali osebno. Za prve preglede ni čakalne dobe. Pregledan je vsak
bolnik, ki pride v ambulanto v ordinacijskem času. Hišne obiske zdravnici praviloma opravljata med rednim
delovnim časom s službenim avtomobilom, spremlja ju zdravstveni tehnik. Nujne hišne obiske opravljata sproti glede
na stopnjo nujnosti. Sodelujeta s patronažnimi sestrami. Po potrebi vključujemo v obravnavo tudi Center za socialno
delo in pomoč na domu.
Bolnike, ki imajo že znano kronično bolezen, obravna DMS v Referenčni ambulanti po navodilih in standardih, ki so
pripravljena. Po potrebi pacienta usmeri k zdravniku. Pogovorijo se o dejavnikih tveganja, preprečevanju komplikacij
in pomenu zdravljenja in ukrepov in jih napotijo v CINDI delavnice.
Vse leto so v timu referenčne ambulante odlično sodelovali z diplomirano sestro, ki je z vodenjem urejenih kroničnih
bolnikov in opravljenimi preventivnimi pregledi učinkovito pomagala. Čeprav so s sistematičnim delom referenčne
sestre odkrili kar nekaj dejavnikov tveganja ali že razvitih bolezni, pa verjamemo, da se bo vsem skupaj v prihodnosti
še kako obrestovalo, saj le učinkovita preventiva dolgoročno zmanjša obolevnost pacientov in našo obremenitev.
S sestrama v programu CINDI mo zastavili smernice, kako povečati obisk v delavnicah za zdrav življenjski slog.
- 16 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 2: Primerjalni pregled števila obiskov v SA
Šifra
Št.obiskov
Naziv
2009
2010
Indeks
2011
2012
2012/2011
0021
Kratek obisk
4.826
4.163
7.097
8.251
116,26
0022
prvi kurat.preg.
8.086
8.223
11.164
9.411
84,30
0023
ponovni kurat.preg.
3.550
3.077
4.288
4.662
108,72
0025
preventivni preg.odr.
116
157
112
0026
prip.bol.za oce…
32
17
22
44
200,00
0027
obsežni pregled
21
60
57
92
161,40
0028
lažje dostopen HO
172
119
198
0,00
0029
težje dostopen HO
26
37
92
0,00
0390
HO
0030
POSEG
0228
pon.prev.preg.odr.
0229
napotitve na sek.raven
3.024
15
22
33
761
570
717
0,00
1.785
59,03
0,00
652
90,93
4.5.2 Referenčne ambulante
Aprila 2011 so s svojim delom po Sloveniji pričele prve referenčne ambulante. Med prvimi v Sloveniji je referenčna
ambulanta zaživela tudi v ZD Slovenska Bistrica.
Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg
zdravnika in medicinske sestre paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta
prevzema spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.
Glavni cilj delovanja referenčnih ambulant je dobro nadzorovati zdravstveno stanje kroničnih pacientov, zgodnje
odkrivanje pojava kroničnih obolenj pri mlajši populaciji in zdravstvena vzgoja kroničnih bolnikov in zdravih
posameznikov. Dejavnost izvaja posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra (DMS). DMS v RA vzpostavi
register kroničnih bolnikov. Pri izvajanju dejavnosti s pacienti uporablja vnaprej določene protokole vodenja
kroničnih bolnikov in vprašalnike. Nov način dela omogoča individualno obravnavo pacientov, kjer DMS pri svojem
delu uporablja procesno metodo dela in skupaj z bolnikom ugotavlja, vrednoti, načrtuje in izvaja aktivnosti, ki
pripomorejo k izboljšanju zdravstvenega stanja in boljšemu nadzoru bolezni. Zdravstveno stanje pacientov se
ugotavlja s poenotenimi vprašalniki, ki pomagajo opredeliti pacientove težave. Pacientu se po protokolu pregleda kri
in/ali urin, izvedejo se določeni testi in preiskave ter oceni njegovo trenutno zdravstveno stanje. DMS skupaj z
izbrano osebno zdravnico in s pacientom naredi individualni načrt, da pacient ohrani zdravstveno stanje ali pa ga
dvigne na višji nivo, kadar zdravstveno stanje ni optimalno. V referenčni ambulanti se daje večji poudarek na
izvajanje preventive in čim zgodnejšemu iskanju potencialnih pacientov. Iskanje potencialne patologije se pričenja v
zgodnejših starostnih obdobjih - že po tridesetem letu starosti. DMS v referenčni ambulanti obravnava vse osebe po
tridesetem letu starosti, z namenom zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja ali kroničnih bolezni pri posamezniku
in hkrati zdravstveno vzgaja zdrave posameznike o zdravem načinu življenja in preprečevanju nastajanja kroničnih
bolezni.
V vsaki ambulanti posebej vodi register zdravih pacientov ter registre za posamezne kronične bolezni. Registri
prispevajo k boljši preglednosti opredeljenih pacientov glede na posamezno kronično bolezen. Omogočajo pa tudi
dejaven pristop k zdravljenju in planiranju obravnave, kar zadeva zdravstveno-vzgojne in terapevtske postopke.
- 17 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 3: Količinski pregled storitev v RA
Količinski pregled opravljenih storitev v referenčnih ambulantah v letu 2012
RA dr.Antolinc
Košat
Izvajalec
RA dr. Rupnik
K0001 Kratek obisk
20
29
K0002 1. Kurativni obisk
157
143
K0003 Ponovni kurativni pregled
36
45
K0005 Preventivni pregled odraslega
189
209
260
301
10
14
66
74
97
116
18
3
19
25
149
126
32
43
9
14
K0108 skupinske zdravstveno vzgojne aktivnosti (od 6 -9 oseb)
0
0
Kontrolna / nadaljnja obravnava kroničnega pacienta
- DMS: - s sladkorno boleznijo
- K 0109: - z zvišanim krvnim tlakom
- K 0110: - z astmo
- K 0111: - s KOPB - K 0112
12
14
13
23
6
1
5
0
K0113 Timska obravnava
372
385
K 0100 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem
– DMS:- srčno žilna ogroženost
K0101 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem
– DMS: – ogroženost za zvišan krvni tlak
K0102 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem
– DMS: - ogroženost za sladkorno bolezen
K0103 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem
– DMS: - ogroženost za KOPB
K0115 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem
– DMS: - ogroženost za ASTMO
K0104 Prva obravnava kroničnega pacienta
– DMS: - s sladkorno boleznijo
K0105 Prva obravnava kroničnega pacienta
– DMS: - z zvišanim krvnim tlakom
K0106 Prva obravnava kroničnega pacienta
– DMS: - z astmo
K0107 Prva obravnava kroničnega pacienta
– DMS: - s KOPB
K0114 Kratek obisk pri DMS
SKUPAJ
18
32
1.451
1.554
4.5.3 Dispanzer za otroke in šolarje
V dispanzerjih za otroke in šolarje se zagotavlja celovita in stalna zdravstvena oskrba otrok, šolarjev in mladine od
rojstva do dopolnjenega 19. leta starosti.
V SD za leto 2012 je opredeljeno, da je povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirano glede
na strukturo opredeljenih zavarovanih oseb (po prebivališču) na dan 30. 09. 2011 na nosilca dejavnosti, v Sloveniji
naslednje:
- Otroški dispanzer
- Šolski dispanzer
Povprečno število prebivalcev, ki so
hkrati zavarovane osebe na nosilca
916
1.337
Število nosilcev
po pogodbah 2011
156,19
166,94
V Dispanzerju za otroke imamo priznanega 2,10 tima, od tega 1,35 tima za kurativo in 0,75 tima za preventivo.
- 18 -
Letno poročilo za leto 2012
Število opredeljenih pacientov po starosti:
starost
Zdravnik
0
1-6
718
dr.Kodelič
117
1055
246
dr.Gruber
130
837
3
1949
5064
6574
7599
66
16
8
13
1
0
0
0
Skupaj
Št.kol./glav.
Dos.glav.
1.520
2.269
158,1%
971
1449
116,1%
Oba tima Dispanzerja za otroke imata skupaj opredeljenih 2.491 pacientov (izpis z dne 30.11.2012), od tega je v ciljni
skupini (otroci od 0 – 6 let) 2.139 pacientov (normativ ZZZS na tim je 916 pacientov), kar je več kot dovolj
pacientov za 2 pediatrični ambulanti.
V dispanzerju za otroke izvajajo preventivne in kurativne zdravstvene preglede. Kurativne preglede opravljajo brez
čakalnih dob za svoje izbrane paciente ter velikokrat za akutno zbolele otroke iz vseh štirih občin ustanoviteljic. Na
pregled paciente večinoma naročajo po telefonu, sprejmejo pa tudi vse paciente, ki se nenajavljeni priglasijo v
ambulanto. Prednostno pregledajo paciente, ki zaradi bolezni potrebujejo takojšnji pregled.
V okviru preventive se izvajajo sistematski pregledi otrok, v 1.mesecu starosti, v 3.mesecu starosti, v 6.mesecu
starosti, v 9.mesecu, 12. mesecu, 18.mesecu, v starosti 3 let in v starosti 5 let.
Namenski pregledi se izvajajo za zdravstveno letovanje predšolskih otrok, organizirano zdraviliško zdravljenje
predšolskih otrok, pregledi v 2. mesecu starosti, namenski pregledi po sistematskih pregledih, za sprejem v VVO in
pregled predšolskih otrok pred cepljenjem.
Cepljenje se izvaja po Programu imunoprofilakse in kemoprofilakse, ki je objavljen v uradnem listu in ga
pripravi Ministrstvo za zdravje. Razen obveznega, se izvajajo še samoplačniška cepljenja proti rota virusu (od 2 – 6
meseca otrokove starosti). Nekaj otrok je bilo cepljenih proti pnevmokoknim infektom, nekaj pacientov je bilo
cepljenih proti gripi.
V našo občino se priseljujejo mlade družine (ugodnejši življenjski pogoji – stanovanja) in iščejo zdravstveno oskrbo
tudi v Dispanzerju za otroke. Povečuje se število otrok, ne le zaradi povečanega števila rojstev, tudi zaradi
priseljevanja.
Ob pregledih se izvaja tudi individualna zdravstvena vzgoja, odvisno od problematike posameznika.
Tabela 4: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-kurativa
Šifra
0021
0022
0023
0027
0028
0030
0036
0229
Naziv
Kratek obisk
prvi kurat.preg.
ponovni kurat.preg.
obsežni pregled
lažje dostopen HO
poseg
preg.otroka,šolarja
napotitve na sek.raven
Št.obiskov
2009
4.450
11.915
5.344
64
0
0
474
483
2010
4.015
11.389
5.582
69
2
0
41
257
- 19 -
2011
4.151
12.212
5.458
19
18
1.098
237
141
2012
4.875
11.375
5.879
29
1
894
403
110
Indeks
2012/2011
117,44
93,15
107,71
152,63
5,56
81,42
170,04
78,01
Letno poročilo za leto 2012
V Dispanzerju za šolarje imamo priznanega 2,10 tima, od tega 1,62 tima za kurativo in 0,48 tima za preventivo.
Število opredeljenih pacientov po starosti na dan 30.11.2012:
Število opredeljenih pacientov po starosti:
Zdravnik
0
1-6
7-18
19-49
50-64
65-74
75-99
Skupaj
Št.kol./glav.
dr.Lešnik
1
118
1.559
678
66
6
20
2.448
2.334
dr.Brkljačič
dr. Keršič.
0
0
19
31
1.233
81
399
12
6
0
0
3
0
0
1.657
127
1.564
146
.
1.2.2011 se je ZD ponovno pridružila Jasna Brkljačić, dr.med, vrnila je koncesijo in se zaposlila v ZD. Pridobili smo 1
tim šolskega dispanzerja. Zaradi zdravstvenih težav in 4 urne upokojitve zdravnice, smo 1.10.2012 zaposlili novo
zdravnico specialistko pediatrije Polono Kajba Keršič.
Timi Dispanzerja za šolske otroke in mladino imajo opredeljenih 4.232 pacientov, od tega 2.873 pacientov v starosti
od 6 – 18 let, kar presega povprečno število opredeljenih oseb na šolskega zdravnika v Sloveniji.
Kurativno dejavnost izvaja tim za svoje opredeljene paciente in za vse paciente, ki zaradi nujnega zdravstvenega
stanja iščejo pomoč v šolskem dispanzerju. Paciente praviloma na pregled naročajo. Nenaročene paciente pregledajo,
vendar imajo praviloma naročeni prednost pred nenaročenimi, razen nujnih stanj. Pacienti z nujnimi stanji so
pregledani takoj.
V okviru preventive izvajajo preglede otrok pred vstopom v šolo, sistematske preglede v 1., 3., 6., in 8.razredu
osnovne šole ter v 1. in 3.letniku srednje šole. V okviru sistematskih pregledov opravljajo vsa obvezna cepljenja v
skladu z imunizacijskim programom. V Sloveniji se je v šolskem letu 2009/2010 pričelo brezplačno neobvezno
cepljenje deklic v 6.razredu osnovne šole proti okužbam s humanim virusom papiloma (HPV). Cepivo ščiti pred
nastankom predrakavih oziroma rakavih sprememb, ki jih povzročajo HPV. Prvo cepljenje je priključeno
sistematskemu pregledu v 6. razredu osnovne šole, na 2. In 3. dozo cepljenja prihajajo deklice na naročen termin .
Starši svojo privolitev za cepljenje izkažejo s podpisom izjave, ki so jo dobili skupaj z obvestilom o sistematskem
pregledu. V šolskem letu 2011/2012 so dodali možnost, da se proti HPV cepijo deklice, ki obiskujejo 8. Razred
osnovne šole, pa se v 6 razredu niso cepile iz kakršnega koli razloga.
V ŠD so opravljali tudi samoplačniška cepljenja proti gripi, HPV, klopnemu meningitisu.
Namenske preglede opravljajo pred napotitvijo na letovanje, pred vpisom v srednjo šolo, pred izvajanjem določene
športne aktivnosti.
Ob preventivnih in kurativnih pregledih so bili pacienti deležni individualnega svetovanja glede na problematiko
posameznika, zdravnica predava na šolah o aktualnih problemih (gripa, HPV), medicinske sestre pa se vključujejo v
aktivno svetovanje in preglede (ušivost).
Tabela 5: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-preventiva
Šifra
0019
0020
0024
0032
0033
0034
0035
Naziv
pregled pred cepljenjem
Cepljenje šol.in pred.
pr.preg.otroka,šolarja
preg.pred cepljenjem
pregled otroka prev
kratek prev.pregled
namenski preg.dojenčka
Št.obiskov
2009
692
2.346
3.361
295
309
212
354
2010
711
2.583
3.530
342
290
222
334
- 20 -
2011
662
3.302
4.435
684
300
279
317
Indeks
2012 2012/2011
593
89,58
3.511
106,33
4.763
107,40
692
101,17
225
75,00
195
69,89
327
103,15
Letno poročilo za leto 2012
4.5.4 Dispanzer za ženske
V dispanzerju za ženske je bilo na dan 30.11.2012 opredeljenih 6.064 žensk, povprečni indeks glavarine je 101,46 na
1,20 nosilca.
V drugi polovici leta je bilo zaradi bolezni zdravnice potrebno zagotoviti pomoč pri izvajanju storitev. Kljub temu je
bilo do konca leta doseženih 86% preventivnih pregledov oz. preventivnih PAP brisov.
Delež oskrbovanih nosečnic je bil nekaj manjši kot prejšnja leta, vendar je število pregledov približno enako ali večje,
zaradi višje starosti nosečnic in s tem povečanim deležem patologije, sladkorne v nosečnosti, nosečnosti po OBMP,
pridruženih osnovnih bolezni, ki zapletajo nosečnost.
Celoletno predpisovanje kontracepcije daje več časa za svetovanje o stranskih učinkih jemanja terapije. Za natančno
spremljanje kontraindikacij za predpisovanje kontracepcije je bil uveden vprašalnik, ki ga mora uporabnica KTC
izpolniti in podpisati.
V letu 2012 so bile redno vabljene ženske po preventivnem programu ZORA. Odzivnost žensk je še vedno slaba ,
največ do 60% po prvem vabilu, vabljene so 2x. Če v centralnem registru ni zabeleženega PAP brisa 4 leta po
zadnjem brisu, jih še 1x vabijo iz centralnega registra.
Izvajajo se številne preventivne dejavnosti: materinska šola, preventiva rakavih bolezni, predavanja o zdravi spolnosti
in osveščanja mladostnikov o kontracepciji in preventivi spolno prenosljivih bolezni, prav tako pa tudi o inkontinenci
in osteoporozi.
V letu 2012 je bila nabavljena nova preiskovalna miza s kolposkopom, ki omogoča tudi shranjevanje slikovnega
materiala in s tem tudi možnost konzultacije nejasnih primerov.
Ob rednem delu v dispanzerju se izvaja tudi individualno svetovanje o samopregledovanju dojk.
Zaradi zagotavljanja shranjevanja in verodostojnosti podatkov pri UZ diagnostiki, so bili vsi podatki tako pismeni kot
slikovni, preneseni na zunanji trdi disk.
Pacientke imajo možnost kontakta in postavljanja vprašanj po e- pošti, veliko je tudi telefonskih svetovanj, kar poteka
po zaključku dela v ambulanti.
Tabela 6: Primerjalni pregled obiskov v dispanzerju za ženske
Šifra
0037
0038
0039
0040
0041
0044
0045
0047
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0276
Naziv
Kratek obisk
prvi kurat.gin.preg.
ponovni kurat.gin.preg.
kontracepcijsko svet.
klinični preg.dojk
prvi sist.preg.noseč.
ponovni sist.preg.noseč.
ginek.poseg
kurat.preg.noseč.
prev.preg.za prepreč.raka
prev.preg.za prepreč.raka
prev.preg.za prepreč.za ostale
prev.gin.pr.ostali ostale
odvzem brisa na mal.
HPV testiranje
Št.obiskov
2009
3.291
2.329
208
498
547
247
595
3.474
1.516
406
233
369
154
1.474
2010
2.436
2.335
195
515
598
237
551
3.458
1.493
577
199
386
134
1.636
- 21 -
2011
2.352
1.895
186
455
654
245
595
3.510
1.559
609
306
230
179
1.358
56
Indeks
2012 2012/2011
2.164
92,01
1.505
79,42
148
79,57
450
98,90
492
75,23
199
81,22
517
86,89
3.359
95,70
1.421
91,15
1.165
191,30
463
151,31
0,00
0,00
1.315
96,83
258
460,71
Letno poročilo za leto 2012
4.5.5 Dispanzer za mentalno zdravje
V Dispanzerju za mentalno zdravje opravlja psihološko dejavnost v Psihološki ambulanti
univ. dipl. psihologinja.
Program dela obsega 23.789.00 točk. Doseženih je bilo 25.876,52 točk (indeks 108,78).
Psihološke storitve se izvajajo:
1. v kurativni dejavnosti za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih,
2. v preventivni dejavnosti za 3-letne otroke
3. v MDPŠ
4. v zdravstveni vzgoji – Šola za bodoče starše
1. kurativna dejavnost - opravljeno delo:
- 115 prvih pregledov predšolskih otrok in šolarjev
- 260 ponovnih pregledov predšolskih otrok in šolarjev
70 prvih pregledov odraslih
30 ponovnih pregledov odraslih
2. Preventivna dejavnost
Opravljenih je bilo 573 sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok.
3. V Šoli za bodoče starše je 1x mesečno potekalo predavanje Psihološka priprava na porod in poporodno
obdobje
4. Za potrebe MDPŠ je bilo opravljenih 53 psiholoških pregledov
Od julija 2012 velja nova standardizacija programa Dispanzerja za mentalno zdravje, ki določa obseg programa in
kader. V aneksu k Pogodbi nam je novi program priznan od septembra 2012. Zahtevano število storitev na en tim se
je znižalo na 21.522 točk.
4.5.6 Razvojna ambulanta
V razvojni ambulanti obravnavamo otroke, pri katerih najdemo kakršnakoli odstopanja od normalnega razvoja.
Obravnava otrok se izvaja timsko, priznanega imamo 0,30 tima razvojne ambulante. V timu, ki ga vodi pediatrinja,
sodelujejo še DMS, nevrofizioterapevtki in logoped iz Centra za sluh in govor Maribor.
V letu 2012 je bilo v razvojni ambulanti obravnavanih 188 pacientov, ki so opravili skupaj 507 obiskov. Starostne
skupine otrok so sledeče: do 1. leta = 31 otrok, od 1. do 3. leta = 117 otrok, od 3. do 7. leta = 14 otrok, od 7. do 18.
leta = 22 otrok in od 18. leta dalje so 4 osebe.
Nevrofizioterapija
V okviru Razvojne ambulante se v ZD Slovenska Bistrica se izvaja nevrofizioterapija otrok do 18 leta po Bobath
konceptu. Nevrofizioterapija je specializirana veja fizioterapije, ki obravnava obolenja in poškodbe nevrološkega
sistema. Nevrološki sistem ima izjemno sposobnost prilagajanja in reorganizacije po prirojeni ali pridobljeni
poškodbi. Cilj nevrofizioterapije je spodbujanje normalnega gibanja in funkcije s pomočjo ocenjevanja, preprečevanja
in zdravljenja okvare v motoričnem delovanju, ki je nastala po obolenju. Izvajamo jo v okviru odobrenega obsega in
sicer 0.60 nevrofizioterapevta , preostanek delovnega časa nevrofizioterapevtki opravljata svojo delovno obvezo na
fizioterapiji.
Letos je bilo obravnavanih 92 otrok, število obravnav pa je znašalo 1.335. Zaradi velikih potreb po nevrofizioterapiji
so čakalne dobe.
Nevrofizioterapija se izvaja v ustrezno opremljenih prostorih. Zaradi omejenih možnosti se še vedno dogaja, da
otrokom z resnimi problemi v njihovem motoričnem razvoju nismo sposobni zagotoviti nevrofizioterapijo v obsegu,
kot bi jo zahtevala njihova patologija. Pojavljajo se tudi nove, uspešne , mednarodno priznane terapije, ki bodo
zahtevale dodatna znanja in opremo in jih zaenkrat v ZD še ne izvajamo.
Nevrofizioterapevtki sodelujeta v šoli za bodoče starše, kjer udeležencem šole predstavljata učinkovito ravnanje z
novorojenčkom.
- 22 -
Letno poročilo za leto 2012
4.5.7 Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Delo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvaja vsako sredo popoldne. Preglede opravljata po pogodbi
zdravnici specialistki MDPŠ iz ZD Maribor .
Opravljamo preventivne preglede : predhodne, obdobne zdravstvene preglede delavcev, gasilcev, športnikov, preglede
kandidatov in voznikov kategorije A, B, C, D, E, F, G, H, preglede za posest in nošnjo orožja, izdelava ocene tveganja
za različna delovna mesta in urejanje dokumentacije za invalidske postopke.
Opravili smo 167 pregledov voznikov oz. kandidatov za voznike, 271 predhodnih oz. obdobnih zdravstvenih
pregledov. in 215 pregledov pred zaposlitvijo. V te preglede spadajo antropometrijske preiskave, preiskave vida
(aparat R22), EKG, spirometrija in tudi bolj in zelo zahtevne preiskave (ADG, bitermalna vestibulografija,
cikloergometrija, perimetrija ).
Za delovne organizacije smo pripravili tudi poročilo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih njihovih
delavcev.
V dispanzerju medicine dela, prometa in športa opravljamo tudi samoplačniška cepljenja proti meningoencefalitisu (
odrasli in otroci ), proti HPV, proti hepatitisu A, B, A+B in proti sezonski gripi.
V dispanzerju MDPŠ smo cepili 546 ljudi proti sezonski gripi,16 ljudi proti hepatitisu B in 2 proti hepatitisu A+B.
4.5.8 Specialistična ambulantna dejavnost
Naročanje na specialistične pregleda in storitve je bilo uvedena v letu 2011. Ugotavljamo, da je bilo naročanje dobro
sprejeto med pacienti, zdravniki in zdravstvenimi delavci. Da smo pacientom čim bolj približali možnost oddaje
napotnice za željen pregled ali preiskavo, smo namestili predalnik za napotnice pri informatorju, torej v prostor, ki je
dostopen vsem kadarkoli in ga opremili z vsemi potrebnimi informacijami.
Nevrološka ambulanta
Ambulanta ima priznano 0,07 tima nevrologa. Zdravnik specialist nevrolog, ki dela v ambulanti je zaposlen po
podjemni pogodbi.
Ambulanta dela tri četrtke v mesecu v popoldanskem času. Za pregled se je potrebno naročiti.
V letu 2012 je bilo 240 prvih in 112 ponovnih opravljenih pregledov.
Glede na prejšnjo leto, nam je v letu 2012 uspelo skrajšati čakalno dobo za prve preglede.
V letu 2012 je od načrtovanih 3.195 točk bilo opravljenih 3.137,77 točk oz. 98,21% programa.
Ambulanta za ultrazvok trebuha
Ambulanta za UZ trebuha je dosegla 12.448,80 točk oz. 100 % programa.
Opravljenih je bilo 744 ultrazvočnih preiskav.
Priznanega programa s strani ZZZS imamo 0,25 tima.
V tem letu smo zaposlili še dodatno specialista radiologa, ki delo opravlja po podjemni pogodbi.
Ambulanta dela dva torka in dve sredi na mesec, za preiskavo se je potrebno naročit.
Fiziatrična ambulanta
V Fiziatrični ambulanti je bilo opravljenih 1.242 prvih in 193 ponovnih pregledov ali 7.170,38 točk. Za 4,94% je bilo
preseženega programa glede na pogodbeno dogovorjen program. Priznanega tima ima ambulanta 0,18. V ambulanti
delata dva specialista fiziatra izmenjaje ob ponedeljkih popoldan. Za pregled se je potrebno predhodno naročiti.
Čakalna doba se je v primevi z lanskim letno znižala in je 2 meseca za stopnjo nujnosti hitro in 3 mesece pri stopnji
nujnosti redno. Pacienti po poškodbah so obravnavani prednostno.
Antikoagulantna ambulanta
V letu 2012 je bilo v antikoagulantni ambulanti ZD Slov. Bistrica doseženih:
-14.805 točk, kar predstavlja 167,33 % letnega programa, ki znaša 8.848 točk
Opravljenih je bilo 4.147 kratkih lokalnih pregledov ( šifra storitve 00002) in obravnavanih 597 pacientov.
Ugotavljamo, da je napotitev specialistov iz sekundarne ravni v našo antikoagulantno ambulanto vedno več, zaradi
staranja prebivalstva in s tem večjega števila obolenj, ki zahtevajo antikoagulantno zdravljenje.
V letu 2012 ima ZD Slovenska Bistrica za antikoagulantno ambulanto po pogodbi dogovorjen program za 0,17
nosilca dejavnosti. Program se je za 0,01nosilca povečal 1.4.2012. S tem programom, ki je določen tudi v Prilogi ZD
- 23 -
Letno poročilo za leto 2012
ZAS II/a-6, pokrivamo potrebe prebivalstva vseh štirih občin: Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole. Glede na
število prebivalcev in potrebe našega prebivalstva, v primerjavi z ostalimi občinami in ZD po Sloveniji, imamo glede
na število pacientov absolutno premalo priznanega programa.
Na osnovi standarda za delo ambulant smo izračunali, da bi za povprečno obravnavo 400 bolnikov (400:1728) morali
imeti program za 0,23 nosilca, enak izračun pokaže število letnih obiskov (letno za enega nosilca 20.735 obiskov).
Največji strošek antikoagulantne ambulante predstavljajo stroški laboratorijskih preiskav, ki v strukturi cene znašajo
več kot 55%.
RTG diagnostika
Na RTG diagnostiki se opravlja rentgensko slikanje pljuč, skeleta in zob.
Rtg pljuč
V letu 2012 je bilo opravljenih 4.026 slikanj pljuč in s tem doseženo 7.823 točk, načrtovanih je bilo 6.100 točk, kar
pomeni preseganje za 28%. Čakalne dobe za slikanje pljuč ni. Problematika neenakomernega obiska pljučnih bolnikov
ostaja enaka kot v letu poprej, ker se na pulmologiji ne naroča. Nenaročeni pacienti RTG pljuč, se prekrivajo z
naročenimi za RTG skeleta.
Rtg skeleta
Opravljenih je bilo 3.986 slikanj, večinoma vsa v dveh projekcijah, kar znaša 13.554 točk, načrt je bil realiziran 88%.
Čakalna doba za slikanje skeleta je od 7 do 14 dni. Rtg slike dobi pacient takoj po slikanju na CD-ju, izvid radiologa
pa po pošti na dom.
Zgoraj omenjeni skupni plan (pljuča in skelet) je bil v letu 2012 realiziran 99,8% (21.377 od predvidenih 21.411 točk).
Digitalni diagnostični rtg aparat za slikanje pljuč in skeleta je deloval brez okvar. Združitev obeh računalnikov pri
vpisu bolnikov v letu 2012 ni uspela, kupili pa smo nov robot za izdelavo CD-jev.
Rtg slikanje zob
Opravljenih je bilo 2.065 slikanj, kar je skoraj enako kot v letu 2011. Rezervirani čas za te storitve je bil ob
ponedeljkih 2 uri in v ostalih dneh pa po 1 uro. Storitev se izvede takoj in se ne naroča. Aparat je deloval brez okvar.
4.5.9 Laboratorij
Laboratorij izvaja laboratorijske preglede bioloških materialov: krvi, urina, blata, hitri bris žrela. Opravljajo odvzeme
bioloških materialov za preglede v domačem laboratoriju in za preglede v drugih laboratorijih, kamor transportirajo
material. Laboratorijske storitve opravljajo na napotnice zdravnikov ZD, zdravnikov koncesionarjev in na željo
pacientov kot samoplačniško storitev. Cilj je izvajati čim bolj kakovostne laboratorijske izvide, ki so osnova dobre
diagnostike in zdravljenja.
V laboratoriju so zaposleni : 1 laboratorijski tehnik, 3 srednje medicinske sestre, za dopolnilno delo 0,2 mag.
laboratorijske medicine. Laboratorij ima dovoljenje Ministrstva za zdravje.
Poročilo o izvajanju in doseganju kakovosti dela v laboratoriju za leto 2012
Prvi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo rezultati zunanje sheme Slovenske
kontrole kvalitete
( SNEQAS ). Zanimajo nas dosežena odstopanja od priporočenih vrednosti in delež rezultatov, ki so znotraj
dovoljenih mej odstopanj, prav tako pa tudi delež rezultatov, ki se nahajajo izven teh mej.
V prilogi so prikazani podatki za leto 2012. Doseženi so bili naslednji rezultati:
-povprečno odstopanje v biokemiji 4,2 %, v hematologiji 2,7%
-delež ustreznih rezultatov po posameznih področjih dela med 81 % in 100 %
-doseženi skupni uspeh 93%
- 24 -
Letno poročilo za leto 2012
Leto
2008
Biokemija
94%
Hematologija
53%
DKS mikroskop 100%
DKS analizator 100%
Urinski
97%
Skupaj
91%
2009
96%
72%
100%
92%
100%
94%
2010
91%
88%
96%
100%
90%
91%
2011
96 %
96 %
69 %
100%
91 %
90 %
2012
96%
96%
81%
95%
100%
93%
Iz rezultatov lahko zaključimo, da laboratorij dosega zahtevane ciljne vrednosti kakovosti dela.
Drugi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo evidence, ki opredeljujejo:
- varnost laboratorijske storitve ( sledljivost od odvzema do izvida, število neskladnosti, število evidentiranih
neskladnosti, informacijska varnost po ISO 27001
- uspešnost medicinskega laboratorija ( število preiskav, sodelovanje v zunanjih ocenah kakovosti ISO, EQAS )
- pravočasnost laboratorijske storitve ( TAT, vzorci z oznako nujno, postopki v primerih kritičnih vrednosti.. )
- stroškovna učinkovitost laboratorijske storitve ( cena preiskave )
Povečalo se je število preiskav in sicer :
BESEDILO / LETO
2011
Biokemične preiskave
44.398
Hematološke preiskave
14.498
2012
67.730
15.213
INDEKS 2012/2011
153
105
Prav tako se povečuje število pacientov v antikoagulantni ambulanti, trenutno jih je 597 in zanje je opravljenih 6.168
analiz protrombinskega časa. V letu 2012 je bilo opravljenih 116.323.47 točk, kar je za 12.742.30 točk več kot leta
2011.
Zaradi povečanega obsega dela sta bili v letu 2012 uvedeni dve odvzemni mesti za jemanje krvi.
V letu 2012 so bila prizadevanja usmerjena v izboljšanje informatizacije delovnega procesa. Cilj je poenostaviti
vodenje procesnih evidenc, s čimer bi lahko razbremenili delo tehnika in hkrati zajeli čim več relevantnih podatkov o
poteku delovnega procesa, odkrivanju neskladnosti, tveganj in napak. To je bilo povezano z nadgradnjo
programa Arilab, kar pa nam je samo deloma uspelo. Zato naj bi ostala informatizacija procesa ena pomembnih
prioritet tudi v obdobju do leta 2015, ko bo potrebno obnoviti veljavnost dovoljenja za delo laboratorija.
4.5.10 Fizioterapija
Fizioterapija je strokovno medicinsko področje, ki s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje,
vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti posameznika ali skupine ljudi, katerih zdravje je
ogroženo ali prizadeto.
Fizioterapevt načrtuje, izvaja in vrednoti obravnavo. Pri tem uporablja:
- ocenjevanje (meritve gibljivosti, meritve obsegov,…)
- fizikalno terapijo (termoterapija, elektroterapija, mehanoterapija, hidroterapija, magnetoterapija,…)
- manualno terapijo (sklepna mobilizacija,…)
- kinezioterapijo (terapevtske vaje, pasivne vaje, razgibavanja, …)
- zdravstveno-vzgojo (učenje in promocija zdravega načina življenja po skupinah in posamično, ponovno
učenje pravilnih gibalnih vzorcev,…)
Obravnavane so vse starostne skupine, od otrok pa do starostnikov.
V letu 2012 smo imeli priznano 4,32 tima. Načrtovani program dela je bil 80.365 točk storitev, kar je opredeljeno v
pogodbi z ZZZS. Opravljenih je bilo 88.256,50 točk, indeks realizacije je 109,82% . Obravnavanih je bilo 2.471
pacientov – od tega jih je bilo 877 s poškodbo, ki so opravili 21.706 obiskov.
Čakalna doba za akutne oz. poškodbe je bila od 0-3 mesece, za kronične pa 3-5 mesecev.
V preteklem je bil nabavljen nov aparat za elektrostimulacijo.
V prizadevanjih za kakovostno delo so se fizioterapevtke udeleževale strokovnih izpopolnjevanj ter novo znanje
vnesle v svoje delo.
Same so organizirale pet internih izobraževanj. Izdelale so pisna navodila programa fizioterapije po poškodbi
upogibalk roke in rekonstrukciji sprednje križne vezi.
Fizioterapevti sodelujejo v šoli za starše.
- 25 -
Letno poročilo za leto 2012
Samoplačniška fizioterapija
Od januarja 2012 imamo na fizioterapiji v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica samoplačniško ambulanto, kjer
okviru zdravstvenega doma prvi v Sloveniji nudimo tudi alternativne metode in tehnike zdravljenja.
To so Akopunktna masaža po Penzelu ( vrsta akupunkture, ki se dela brez iglic – s palčko), pransko zdravljenje in
kristaloterapijo ter lepljenje trakov na prizadete dele telesa, kar je že kar praksa v klasični fizioterapiji.
Decembra 2012 je dipl.fizioterapevtka Tadeja Polajžer pridobila certifikat za terapevta akupunktne masaže po Penzlu.
V letu 2012 je bilo v obravnavi 247 pacientov. Najpogostejše težave so bile: bolečine na različnih delih telesa, dalj
časa trajajoči glavoboli, splošno slabo počutje, stres, čudne zadeve, ki se dogajajo v telesu in jim klasična medicina ne
zna več pomagati, ter so RTG in drugi izvidi brez posebnosti, pogoste so bile tudi nosečnice z nosečniškimi težavami
in priprava na porod v smislu sproščanja medenice.
Pacienti so na splošno zelo zadovoljni z rezultatom terapije, za daljši uspeh pa je potrebno lastno sodelovanje pacienta
in vzdrževanje energetskega ravnovesja tudi doma (nega brazgotin, masiranje uhljev…).
Pri pranskem zdravljenju gre za čiščenje telesa in čaker, kar pomeni tudi čiščenje slabih energij, kot so rak in druge
neozdravljive in ozdravljive bolezni - negativni miselni vzorci, glavoboli, čiščenje krvi (holesterol, kandida…),
krepitev imunskega sistema, bolečine, neplodnost…
Alternativno zdravljenje so ljudje zelo dobro sprejeli, saj je brez stranskih učinkov in ne more škodit telesu, primerno
je za otroke in odrasle. Alternativno zdravljenje preizkusijo, ko zdravila in druga zdravljenja nimajo več uspeha ali
kot sočasno zdravljenje.
4.5.11 Patronaža in nega na domu
Patronažno varstvo je v ZD Slov. Bistrica organizirano v okviru organizacijske enote Osnovno zdravstveno varstvo.
Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki izvaja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine
in skupnosti. Med temi še posebej izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih
obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne
medicinske sestre. Patronažno varstvo je organizirano polivalentno in vključuje:
-zdravstveno in socialno obdelavo posameznika, družine in skupnosti
-zdravstveno nego otročnice in novorojenčka
-zdravstveno nego bolnika na domu.
Značilnost patronažnega varstva je v specifičnih postopkih in posegih, ki se izvajajo na domovih pacientov oz.
varovancev v smislu:
-ohranjanja in krepitve zdravja,
-preprečevanja bolezni,
-pomoči pri zgodnjem odkrivanju bolezni,
-pomoč pri zdravljenju in izvajanju zdravstvene nege,
-pomoč pri rehabilitaciji.
Cilj tega delovanja je omogočiti neodvisnost pacienta oz. varovanca in njegove družine za opravljanje življenjskih
aktivnosti, da ima za to potrebno moč, voljo in znanje v različnih stanjih zdravja in bolezni, v času od rojstva do smrti.
V letu 2012 je bilo v patronažni dejavnosti ZD Slov. Bistrica zaposlenih 8 patronažnih medicinskih sester, od tega 3
diplomirane med. sestre, 3 višje med. sestre in 2 srednji med. sestri, za potrebe oskrbe in nege najhuje bolnih
pacientov pa še 2 bolničarki.
Delovanje je potekalo na območju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurne službe, to je ob sobotah, nedeljah in
praznikih ter v času popoldanske pripravljenosti in na območju občine Poljčane. S tem je bilo zagotovljeno
kontinuirano delo patronažne dejavnosti, tako preventivne kakor tudi kurativne. To prihaja še posebej do izraza pri
preventivnih obiskih otročnic in novorojenčkov, ki so obiskani v 24 urah po prihodu iz bolnišnice. V ta namen so bili
izdelani letni razporedi dežurstev, ki enakomerno vključujejo tudi zasebne patronažne med. sestre, s katerimi poteka
vseskozi dobro sodelovanje.
Načrt storitev za leto 2012, ki je obsegal 132.691 točk, je bil presežen. Indeks realizacije je bil 124,14. V tem obdobju
je bilo zabeleženih na našem terenskem območju manj rojstev kot prejšnje leto. Po več letih precejšnje rasti rojstev, je
- 26 -
Letno poročilo za leto 2012
to prvo leto, ko beležimo občuten padec natalitete. Število preventivnih in kurativnih obiskov pa ostaja kljub temu na
ravni prejšnjih let.
Delo tako poteka vsak dan med 7 uro zjutraj in 20 uro zvečer in je enako dostopno za vse varovance, ne glede na
teritorialno oddaljenost in nedostopnost terena. Pri svojem delu se patronažne med. sestre trudimo delovati čimbolj
strokovno in natančno, zato smo se tudi v lanskem letu pogosto udeleževale strokovnih izpopolnjevanj, nova znanja pa
smo sproti uvajale v praktično delo z našimi varovanci. Na ta način sledimo hitremu razvoju tudi na področju
patronažne zdravstvene nege.
4.5.12 Reševalna in dežurna služba
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica v okviru OE Osnovno zdravstveno varstvo deluje Reševalna služba. Ta
vključuje dežurno službo, službo nujne medicinske pomoči, nujne prevoze in ne nujne prevoze. Reševalna služba
Slovenska Bistrica deluje za vse štiri občine ustanoviteljice: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Teren,
ki ga pokriva ekipa NMP, je velik 378 km2 in na njem prebiva približno 36.000 prebivalcev.
Organizacija dela službe NMP Slovenska Bistrica je v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči
Slovenije. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe
nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Pravilnik opredeljuje dela in naloge zaposlenih, opredeljuje predajo
službe, potek ukrepanja in zagotavljanje NMP in nujnih reševalnih prevozov v ZD Slovenska Bistrica.
Služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane je kategorizirana kot enota NMP B.
Ekipo za izvajanje NMP sestavljajo:
- zdravnik
- zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali dz oz. dms ali zdravstveni reševalec
- zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila
Obseg dela ekipe B za izvajanje NMP je naslednji: vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se za potrebe NMP prizna
zdravnik in diplomirani zdravstvenik v pripravljenosti . Vsak dan od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 7. do 20. ure se prizna celotna ekipa za izvajanje NMP kot dežurna služba (zdravnik in diplomirani zdravstvenik).
V letu 2012 so nam dodatno priznali še 0,1tim dežurne službe. Vse dni v letu, 24 ur na dan se prizna zdravstveni
tehnik – voznik nujnega reševalnega vozila kot redno delo.
Za naloge NMP imamo priznano 0,5 tima nujnih reševalnih prevozov, ki svoje naloge opravlja brez zdravnika, kadar
se le ta odloči, da jih lahko ekipa opravi brez njega. Ekipo nujnih reševalnih prevozov (NRP) sestavljata diplomirani
zdravstvenik in zdravstveni tehnik- voznik reševalnega vozila.
Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za
nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Izvajalci službe
NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno
opremljen ambulantni prostor za ekipo. Služba NMP sodeluje pri urgentnih intervencijah tudi s PGD Slovenska
Bistrica, policijo in z reševalnimi službami sosednjih občin.
V Reševalni službi Slovenska Bistrica so bili leta 2012 zaposleni 4 diplomirani zdravstveniki, ena diplomirana
medicinska sestra, 13 zdravstvenih tehnikov in 1 voznik reševalnega vozila.
Trije zaposleni obiskujejo še dodiplomski študij, štirje zaposleni pa so pred zagovorom diplome.
Septembra smo prevzeli novo reševalno vozilo za potrebe nenujnih in sanitetnih prevozov. Reševalno vozilo je bilo
financirano s strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Občine Slovenska Bistrica in Ministrstva za zdravje.
Reševalno vozilo je dobavilo podjetje Meditra d.o.o., ki se je edino prijavilo na razpis za dobavo vozila. Vozilo je bilo
pregledano in prevzeto ter ustreza razpisnim pogojem.
Nabavljen je bil nov profesionalni defibrilator Lief pack 15, ki je nadomestil aparat, poškodovan leta 2011 in
neuporaben. Aparat je opremljen z 12 kanalni EKG, meri tlak in saturacijo pacienta, izmeri kapnometrijo pri
reanimaciji in ponju možnost uporabe profesionalne ali avtomatske možnosti defibrilacije.
Uspešno se je nadaljeval in v decembru 2012 zaključil projekt usposabljanja Prostovoljnih gasilskih enot za uporabo
AED, ki se je pričel v letu 2011. Skozi proces izobraževanje je šlo okoli 200 prostovoljnih gasilcev s področja Občine
Slovenska Bistrica. Avtomatske defibrilatorje za vsa Gasilska društva v občini je nabavila Občina Slovenska Bistrica.
V letu 2012 smo štiri krat aktivirali Prostovoljna gasilska društva za pomoč na terenu pri srčnem zastoju. Pokazalo se
je kot velika pomoč službi NMP. Prostovoljni gasilci bili aktivirani v času, ko je bila enota NMP zasedena ali
- 27 -
Letno poročilo za leto 2012
opravljala prevoz pacienta v UKC Maribor. V času, ko je ekipa NMP prišla do pacienta, so gasilci že izvajali temeljne
postopke oživljanja.
V letu 2012 smo se zaposleni udeležili vseh planiranih izobraževanj, aktivno so sodelovali na simpozijih v tujini in
doma. Udeležili smo se Prvega mednarodnega simpozija Hrvaškega zavoda za urgentno medicino kjer smo
predstavitvili Projekt AED za gasilce. Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja Rellye reviz na Češkem in 6.
tekmovanja ekip NMP na Rogli. Tekmovanja ekip na Rogli sta se udeležili dve ekipi iz NMP Slovenska Bistrica, ena
ekipa z zdravnikom in ekipa brez zdravnika. Uspehi na tekmovanjih nam kažejo visoko motiviranost zaposlenih, da
pokažejo svoje znanje in sposobnosti.
V letu 2012 je bilo opravljenih 756 nujnih reševalnih prevozov (NMP in NRP), kar je 2,07 pacienta na dan. Izpisali so
944 protokolov in prepeljali ravno toliko pacientov. V letu 2012 je bilo opravljenih 20 reanimacij, od tega je bilo 5
pacientov prepeljanih v bolnišnico z lastno cirkulacijo, kar kaže na 25 % ROSC. Intubiranih je bilo 18 pacientov, kar
predstavlja 90 % procentov vseh oživljanjih pacientov. Vzpostavljenih je bilo 478 venskih poti in posnetih 471
urgentnih EKG. Odzivni čas ekip NMP Zdravstveni dom – mesto dogodka je 12,01, kar konstanto nakazuje na
problem oddaljenosti pacientov od centra NMP. Prevoženih je bilo 34514 urgentnih kilometrov.
Dežurno in urgentno ambulanto je obiskalo 10002 pacientov, kar je 27,4 pacienta na dan.
Nenujni reševalni prevozi in sanitetni prevozi so skupaj opravili 601.284 kilometrov, kar je 240,86 % načrtovanega
oziroma priznanega s strani zavoda ZZZS. Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem so izvedli 300.025
kilometra, kar je 199,77 % načrtovanega plana. Sanitetni prevozi so izvedli 301.259 kilometrov, kar je 302,89 %
od predvidenega plana. Vsa reševalna vozila pa so opravila dejansko 317048 kilometrov in porabila 35323,46
litrov goriva s povprečno porabo 11,14 litra na 100 kilometrov.
V letu 2012 je bilo opravljenih 7814 vseh prevozov, kar pomeni 76,68 kilometrov na prevoz.
Leta 2012 je Reševalna služba Slovenska Bistrica praznovala 60 let profesionalnega obstoja. 27 . 11. 1952 je bila na
seji občinskega odbora Rdečega Križa Slovenska Bistrica, pod trejo točko »razni dopisi in okrožnice«, ustanovljena
Postaja za Prvo pomoč. Originalni zapis se je glasil:
Ustanovitev postaje za prvo pomoč : Sklene se na Trgu napraviti glavno rešilno postajo za mesto in Krajevne
odbore RKr. (Rdeči križ) v kateri naj bode vsa potrebna oprema z nosilami itd., posebno naj bode zunaj tabla, na
kateri naj bode vedno označeno – kje se šofer rešilne postaje nahaja, da se ga zmore vsaki čas bodisi podnevi kot
ponoči najti. (prepis iz originalnega zapisnika seje občinskega odbora Rdečega križa Slovenska Bistrica dne 27 .
11. 1952).
Obeležitev je potekala na ribniku Farovec v prijetnem vzdušju obujanja spominov iz zgodovine službe. Izdana je bila
jubilejna nalepka ob 60 letnici in narejen velik plakat, ki krasi steno pred reševalno službo.
6.11.2012 je bilo v uporabo predano novo reševalno vozilo, za katerega so bila sredstva pridobljena na razpisu
Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarnem nivoju. Razpis je potekal že leta 2010, sredstva pa so
prispevali: Ministrstvo za zdravje, občine ustanoviteljice (Sl.Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica) in ZD Slovenska
Bistrica.
4.5.13 Zdravstvena vzgoja
Predšolska in šolska zdravstvena vzgoja je bila opravljena v skladu z načrtom. Izvajajo jo zdravnice ter medicinske
sestre v predšolskem in šolskem dispanzerju. Z njimi sodelujeta diplomirani medicinski sestri, ki v okviru
sistematskega preventivnega pregleda šolske mladine opravljata zdravstveno vzgojo v učilnici. Predavata o zdravi
prehrani, gibanju, prometni varnosti in preprečevanju nezgod, spolni vzgoji, zdravem načinu življenja, osebni higieni,
oblikah zasvojenosti (kajenje, alkohol, droge) ter o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni. Zdravstveno vzgojo za
osnovno in srednje šolsko mladino izvajata tudi na šolah.
Zdravnica iz ginekološkega dispanzerja je za učence 9. razredov na OŠ Pohorskega odreda izvedla predavanje na temo
»spolnost in mladostnik«.
Na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica je diplomirana medicinska sestra izvedla za učence 4. in 6. in 8. razredov
predavanje »zdrava prehrana« in »gibanje«, za učence 3. razredov pa predavanje na temo »zdrav način življenja«.
Tudi na OŠ Šmartno na Pohorju je bilo izvedeno za 5., 6., 7., 8. in 9. razred predavanje »odraščanje«, na to temo je
bilo izvedeno še predavanje na OŠ Tinje za 7., 8. in 9.r. Na OŠ Anice Črnejeve so bila opravljena predavanja od
prvega do petega razreda na temo »zdrava prehrana«.
- 28 -
Letno poročilo za leto 2012
Zdravnica iz šolskega dispanzerja je na OŠ Pohorskega odreda in na 2. OŠ opravila predavanja staršem 6. razreda v
zvezi s HPV virusom, na OŠ Kebelj pa je izvedla več predavanj na temo »odraščanje, zdrava prehrana, odvisnosti«.
Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja za vse učence te
šole; na temo »preprečevanje poškodb in prva pomoč« za učence prvih in drugih razredov, za učence tretjih razredov
predavanje »spolnost za otroke«, za 4. in 5. razred predavanje »človeško telo«, za šesto in sedmošolce predavanje
»gibanje«, za osmo in devetošolce pa predavanje z naslovom »mladostnik in njegova samopodoba«. Na Srednji šoli
Slovenska Bistrica je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja na temo »mladostnik in telesna teža« za dijake
prvih letnikov. Na 2. OŠ je za tretješolce izvedla predavanje »spolna vzgoja za otroke«. Diplomirana medicinska
sestra je obiskala tudi predšolske otroke v vseh enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, s katerimi se je
pogovarjala o »preprečevanju poškodb in prvi pomoči«.
»Šola za bodoče starše« je bila tudi v tem letu v polnem teku. V njej sodelujejo medicinske sestre, fizioterapevtke,
psihologinja in zdravniki, kjer nosečnice v prvem tromesečju izvedo veliko o zdravem načinu življenja med
nosečnostjo. V zadnjem tromesečju pa se izvajajo predavanja o negi novorojenčka, dojenju, o psihični pripravi
nosečnice na porod ter o samem porodu. Učijo se tudi tehnike dihanja, ki se izvaja med porodom, prav tako se bodoče
očete spodbuja k sodelovanju pri porodu.
Zdravstenovzgojne delavnice za odraslo populacijo izvajata diplomirani medicinski sestri. Izvedenih je bilo
sedemnajst delavnic »Zdrav življenjski slog«, enajst delavnic »Dejavniki tveganja«, tri delavnice »Zdravo hujšanje«,
štiri delavnice »Telesna dejavnost – gibanje«, trinajst »Testov hoje«,šest delavnic »Zdrava Prehrana« ter delavnica
»Da, opuščam kajenje«. V Slovenski Bistrici sta bila v grajskem parku izvedena še dva občinska testa hoje ter eden v
sodelovanju z Osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava v okviru prireditve »Šport špas«, kjer se je
zainteresiranim udeležencem meril še krvni pritisk ter krvni sladkor. Izvedene so bile še promocijske aktivnosti v
okviru programa Svit ter aktivnosti s ciljem preprečevanja in odkrivanja rakavih obolenj.
Zdravstvena vzgoja je bila realizirana v skladu z načrti. V letu 2012 se je zelo razširila individualna zdravstvena
vzgoja vseh starostnih skupin. Uspešno smo se povezali s številnimi šolami vseh občin ter z društvi upokojencev.
Upamo in prav bi bilo, da bi bila ta dejavnost še naprej v polnem teku, za kar si bomo prizadevali ter se trudili. Želimo
si, da bi bilo opravljeno delo izvedeno čim kvalitetnejše v zadovoljstvo in korist slušateljem in tudi nam, izvajalcem
zdravstvene vzgoje. K višji kakovosti dela pa nas spodbuja tudi certifikat ISO 9001:2008, v okviru katerega imamo
definirane cilje in kazalnike kakovosti; »spremljanje body mass index-a (BMI)« ter »spremljanje zadovoljstva
udeležencev«. Povprečni BMI vseh udeležencev, ki so v letu 2012 spreminjali življenjski slog in bili pri tem bolj ali
manj uspešni (skupno 62 udeležencev) je bil na začetku 35, na koncu pa 32; cilj je bil 10-15 % znižanje začetnega
BMI. Drugi kazalec (zadovoljstvo udeležencev) pa kaže na dobro izvedbo vseh CINDI delavnic, saj je povprečna
ocena zadovoljstva udeležencev (52 udeležencev) 9,7. Kot cilj je bila definirana povprečna ocena zadovoljstva 9.
Trudimo se tudi za partnerski odnos s koncesionarji, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveno vzgojo; napotnim
zdravnikom sistematično nuditi povratno informacijo o rezultatih oz. spremembah zdravstvenega stanja pacientov.
Konec leta smo za njih oblikovali poročila; poimensko poročilo vseh napotenih pacientov in posebej poročilo za tiste,
ki so prišli na zdravstveno vzgojo (katerih delavnic so se udeležili in kako so bili uspešni). Oblikovano je bilo še
poročilo števila napotenih in udeleženih pacientov po zdravnikih (skupno za vse zdravnike). Diplomirana medicinska
sestra je ta poročila vsem zdravnikom osebno izročila in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje. Še naprej bodo v
čakalnicah ZD Slovenska Bistrica in v čakalnicah ambulant koncesionarjev, ki napotujejo svoje paciente v
zdravstveno vzgojo, obešena obvestila o pričetku CINDI delavnic.
Na zdravstveni vzgoji skrbimo za čim kakovostno opravljeno delo v prid čim bolj zadovoljnih in uspešnih pacientov.
Tisto, kar so udeleženci v preteklem letu izpostavili kot dobro, so bili sprehodi in telovadba, povezanost med
udeleženci (osebni vidik), medsebojna odkritost, močan motivacijski skupinski duh ter sproščeno vzdušje (vpletenost
humorja). Zadovoljni so bili tudi s prijaznostjo ter načinom motiviranja voditeljic, pri čemer so še posebej izpostavili
pohvalo ob takih ali drugačnih uspehih. Kot dobro so izpostavili še način podajanja vsebin ter nad predstavljenim
načinom zdravega načina življenja…
4.5.14 Zobozdravstvena dejavnost
V letu 2012 smo v zobozdravstveni službi planirali 80.534 točk iz zobozdravstvenih storitev za odraslo
populacijo,49.727 točk iz storitev otroškega in mladinskega zobozdravstva in 14.128 točk iz naslova pedontologije.
- 29 -
Letno poročilo za leto 2012
Na področju pavšalne dejavnosti naj bi opravili 6662 točk pavšalnih storitev iz preventive za pedontologa in 30.337
točk za preventivni kabinet.
Točkovni normativ za mladinsko zobozdravstvo je povečan za 0,16 tima,ki je bil opravljen v zobni ambulanti OŠ
Poljčane.
Od planiranih storitev je bilo realiziranih:
- 94.253 točk v odraslem zobozdravstvu , indeks realizacije 117 letnega plana.
- 50.484 točk v otroškem in mladinskem zobozdravstvu, indeks realizacije 101 letnega plana
- 14.010 točk v pedontologiji, indeks realizacije 99,17 letnega plana.
V pavšalni dejavnosti, ki je namenjena preventivi, sta zobozdravstveni preventivni sestri opravili 30.345 točk od
planiranih 30.337, indeks realizacija je 100,3.
Pedontolog je od planiranih 6.662 točk pavšala opravil 6.867 , indeks realizacije je 103.
V šolskih zobnih ambulantah smo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Sl. Bistrica in Poljčane. Za otroško in
mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in rezultatih
ne poročajo. Z njimi bomo v letu 2013 poskusili ponovno vzpostaviti sodelovanje za izdelavo letnih analiz stanja.
Pri analiziranju rezultatov dela(KEP indeks), z veseljem ugotavljamo, da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam
daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.
Na področju predšolskega zobozdravstva je bilo opravljenih v pedontološki ambulanti 313 pregledov 3-letnih otrok in
196 pregledov 5-letnih otrok. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel, kar je razveseljujoč podatek.
V letu 2012 za zobozdravstveno službo ni bilo načrtovanih večjih investicij, saj so vse zobozdravstvene ambulante v
primernih prostorih in primerno opremljene.
Izobraževanje zaposlenih je bilo zadostno in nemoteno. Udeležili so se vseh planiranih strokovnih seminarjev iz
različnih področij: oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope,
sestankov pedontološke sekcije Slovenije.
Kadrovsko v letu 2012 ni bilo sprememb, učni proces (del kroženja) iz otroškega in prev.zobozdravstva sta uspešno
zaključila 2 pripravnika.
4. 6 POSLOVNI IZID
Tabela 7: Poslovni izid po letih
v EUR, brez centov
Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Indeks
2012/2011
PRIHODKI
3.584.603 3.600.189 3.925.207 3.967.770 101,08
ODHODKI
3.582.536 3.599.742 3.843.342 3.934.157 102,36
POSLOVNI IZID-presežek prihodkov
2.067
446,92
81.865 33.613
41,06
DELEŽ PRESEŽKA V
CELOTNEM PRIHODKU
0,06%
0,01%
2,08 %
0,85%
40,87
Besedilo
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu v računovodskem poročilu.
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 2012:
- Nenadne poškodbe sanitetnih in urgentnih vozil in nepredvidene okvare medicinske opreme
- Bolniška odsotnost zdravnice v dispanzerju za ženske, zobne asistentke in srednje medicinske sestre v ŠD
- Črtanje nepravilno beleženih storitev v nevrologiji
- Enostranska odpoved pogodbe o medsebojnem sodelovanju z izvajalcem UZ in RTG storitve
- 30 -
Letno poročilo za leto 2012
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in
gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in
financiranja.
Obrazložitev kazalnikov:
1. Načelu celotne gospodarnosti je zadoščeno, saj je kazalnik v letu 2012 večji od 1. S kazalnikom gospodarnosti
prikazujemo učinkovitost poslovanja, ki ga izrazimo s poslovnim izidom. Gospodarnost iz poslovnih prihodkov in
odhodkov je 1,009 kar je dobro. V primerjavi s preteklim letom se je gospodarnost poslabšala.
2. Kazalnik donosnosti je pozitiven, ugotavljamo presežka prihodkov nad odhodki, kar je glede na krizne razmere,
zelo dobro.
3. S kazalnikom obračanja prikazujemo, kako se obračajo, skupno obračanje sredstev v času enoletnega poslovanja. V
letu 2012 ugotavljamo slabše obračanje in s tem daljšo vezavo sredstev.
4. Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 81 % vseh
sredstev v letu 2012. Delež odpisanih stalnih sredstev znaša 51 %, opreme pa 71%, pri obeh je zaznati trend
naraščanja, je pa manjši kot slovensko povprečje zdravstvenih zavodov.
5. Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v
obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti
predstavljajo 11 % vseh obveznosti. Stopnja dolgoročnega financiranja 89%.
6. Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben kratkoročna sredstva v celoti pokrivati s kratkoročnimi viri
financiranja. Vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 1,7 % in se je v primerjavi s preteklim letom
izboljšala.
7. Kazalnik pokritja III. stopnje, ki je v obeh letih več kot 1, govori o zdravem financiranju, oz. ZD izpolnjuje zlato
finančno pravilo, ki ga je v letu 2012 še izboljšal.
- 31 -
Letno poročilo za leto 2012
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI
vrednost v tisoč EUR
pret.leto
tekoče leto
2011
2012
vrednost kazalnika
pret.leto
tekoče leto
2011
2012
indeks
T/P
leto
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
1.1. Celotna gospodarnost
celotni prihodki
celotni odhodki
3.925
3.843
3.968
3.934
1,021
1,009
98,76
3.915
3.828
3.949
3.925
1,023
1,006
98,38
82
3.925
34
3.968
0,021
0,009
41,01
3.925
3.285
3.968
3.400
1,195
1,167
97,68
2.306
2.846
2.260
2.811
0,810
0,804
99,23
2.062
4.367
2.313
4.573
0,472
0,506
107,12
1.2. Gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI
2.1. Celotna donosnost
presežek prihodkov nad odhodki
prihodki
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV
3.1 Koeficient obračanja sredstev
celotni prihodki
povprečno stanje sredstev
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
4.1 Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva
sredstva
4.2 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
popravek vrednosti
nabavna vrednost
5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
5.1 Stopnja kratkoročnega financiranja
kratkoročne obveznosti (konti R 2)
obveznosti do virov sredstev (konti R 2 in R 9)
323
2.846
319
2.811
0,113
0,113
99,99
2.523
2.846
2.491
2.811
0,887
0,886
99,96
534
323
546
319
1,653
1,712
103,53
2.523
2.306
2.492
2.260
1,094
1,103
100,78
5.2 Stopnja dolgoročnega financiranja
lastni+dolgoročni tuji viri (K 92 in 98)
obveznosti do virov (K R 2 in R 9)
6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI
6.1 Pospešeni koeficient
kratkoročna sredstva in AČR (R 1)
kratkoročne obveznosti in PČR ( R 2)
7. KAZALNIKI DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
7.1 Kazalniki pokritja III.stopnje
lastni viri+dolgoročne rezervacije+dolg.obveznosti
osnovna sredstva+dolg.fin.nal.+dolg.terj.+zaloge
- 32 -
Letno poročilo za leto 2012
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
7.1. NOTRANJA REVIZIJA
Cilj notranje revizije je bil pregled organizacije in delovanje notranjih kontrol v zvezi z izvajanjem računovodske
funkcije, pregled krogotoka dokumentov, ter svetovanje v zvezi z organizacijo poslovanja ob upoštevanju obstoječe
zakonodaje na računovodskem področju.
Cilj notranje revizije sta bila pregled računovodskih izkazov za leto 2011 in pregled delovanja notranjih kontrol po
poslovnih funkcijah zavoda, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda.
Revidirana je bila:
- pravilnost evidentiranja in izkazovanja podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov od 01.01. do 31.12.2011 in
bilanci stanja na dan 31.12.2011,
- pregled delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah.
Revidiranje je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, standardi in zakonskimi določbami. Pri delu so
bila uporabljena sprejeta poslovodska načela, zakonska določila in negativna praksa.
Ugotovitve notranje revizije in realizacija priporočil:
- Računovodski izkazi zavoda za leto 2011 v vseh pomembnih pogledih prikazujejo pravilno (v skladu z
Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih financah in SRS) stanje sredstev in obveznosti do virov
sredstev, ter prihodke in odhodke zavoda za leto 2011.
- Poslovanje zavoda v letu 2011 je bilo v skladu s predpisi, prav tako ima zavod izdelan sistem delovanja
notranjih kontrol po poslovnih funkcijah.
- Zavod uporablja dva različna programska paketa za izstavljanje računov (enega za izdajo računov in poročil
za zavarovalnice in drugega za komercialno dejavnost). Priporočilo revizorke je bilo, da se za obe dejavnosti
prilagodi in uporablja en sistem, zaradi lažje sledljivosti izdanih računov in zahtevkov. Priporočilo revizije ni
bilo mogoče upoštevati, saj zdravstvenega programa za fakturiranje ni možno nadgraditi za ostalo fakturiranje.
Oba programa zagotavljata ustrezno sledljivost.
- Računi dobaviteljev se v tajništvu vpisujejo v ročno evidenco in ne direktno v programski paket knjige
prejetih računov službe. V letu 2012 je bila načrtovana nadgradnja poslovne aplikacije z modulom el. pošta, ki
pa še ni bila realizirana. Realizacija se načrtuje v letu 2013.
- Vzpostavitev evidence o porabi goriva po posameznih službenih vozilih in letne analize porabe na prevožene
kilometre se vodijo le za reševalno službo. Za ostale službe se je evidenca pred leti ukinila. V letu 2012 zavod
še ni proučil možnosti uvedbe evidenc in analize porabe goriva za celotni zavod. Omenjeno smo izvedli
septembra 2012.
- Z veljavno zakonodajo smo uskladili Pravilnik o javnih naročilih.
- Pri pregledu obračunanih potnih nalogov je bilo ugotovljeno neenotno ravnanje oz. neprilaganje vabil na
sestanke in izobraževanja. Priporočilo revizorke o prilaganju vabil k potnim nalogom smo v celoti upoštevali.
- Nepravilnosti v zvezi s sklepanjem podjemnih pogodb, ki se sklepajo tudi za dela, ki imajo naravo občasnosti
in začasnosti. Ker na razpise ni bilo prijavljenih kandidatov, smo podjemne pogodbe primorani sklepati.
- Za podjemnike obstaja evidenca prisotnosti (delovni izkaz), ki je priložena k mesečnemu obračunu
podjemnega dela. Delovni izkaz napiše sestra, ni pa vedno podpisan s strani odgovorne osebe. Poskrbeli smo,
da je evidenca prisotnosti ustrezno podpisana s strani odgovorne osebe.
- Po sprejetju ZUJF-a smo reševalcem NMP za sodelovanje na prireditvah plačali delo v obliki nadur in ne več
preko sklenjenih podjemnih pogodb.
- Mesečni plan nadur in evidenco opravljenih nadur smo združili v en obrazec, ki je potrjen s strani odgovorne
osebe.
- Opremo za promet in zveze smo napačno obračunavali 20 % amortizacijsko stopnjo. S 01.01.2012 smo
uporabili pravilno 15 % stopnjo amortizacije.
- Zavod ni imel internih navodil za razmejevanje prihodkov javne in tržne dejavnosti. Do 31.10.2012 smo
pripravili Navodila za razmejevanje prihodkov javne in tržne dejavnosti, ter sodila za delitev odhodkov, ki so
sestavni del Pravilnika o računovodstvu.
- Pripravili in sprejeli smo nov Pravilnik o računovodstvu in Navodilo za izvajanje postopkov javnega
naročanja.
Zastavljen cilj notranje revizije poslovanja je bil dosežen.
- 33 -
Letno poročilo za leto 2012
7.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)
Področje notranjega nadzora javnih financ (NNJF) je pomembna sestavina poslovne prakse javnih zavodov, ki za
svoje delovanje trošijo javna sredstva. NNJF, kot ga opredeljuje Zakon o javnih financah obsega:
-finančno poslovodenje (vključuje načrtovanje, izvrševanje načrtov, računovodenje in poročanje)
-notranje kontroliranje (spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti)
-notranje revidiranje (neodvisna dejavnost, ki predstavlja instrument za boljše in uspešno izvajanje ciljev)
Izjava je sestavni del poslovnih izkazov, v njej je opisana in podana ocena sistema notranjih kontrol, izboljšave in
prepoznave tveganj in njihovo reševanje.
Izjava o oceni predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ZD
Slovenska Bistrica. Izjavo smo izpolnili na podlagi Poročila o notranji reviziji za leto 2011 in samoocenitvenega
vprašalnika, ki ga je izpolnilo celotno vodstvo.
Izvleček izjave za ZD Slovenska Bistrica:
1.primerno kontrolno okolje
2.upravljanje s tveganji
2.1 ciliji so realni in merljivi
2.2 tveganja, da se cilji ne bodo uresničili
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in
kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
4.ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
5.ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranjo
revizijsko službo
6.notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom…
Na pretežnem delu poslovanja
Na pretežnem delu poslovanja
Na pretežnem delu poslovanja
Na pretežnem delu poslovanja
Na pretežnem delu poslovanja
Na posameznih področjih poslovanja
Z zunanjim izvajalcem notranjega
revidiranja
V letu 2012 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje izboljšave:
•
•
•
•
•
•
•
Na strokovnem svetu smo mesečno obravnavali realizacijo programa dela in realizacijo prihodkov in
odhodkov v primerjavi z Letnim poslovnim načrtov in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali
Na sestankih Tima kakovosti smo obravnavali poročila o opravljenih notranjih in zunanjih presojah in
izvedenih ukrepih po presojah
Obravnavali smo rezultate ankete o zadovoljstvu varovancev in rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih in
na osnovi anket sprejeli določene ukrepe za izboljšanje
Obravnavali smo potek projektov
Izvedli smo elektronsko evidentiranje delovnega časa, elektronski delovni izkaz
Računalniško podprli odobritev in potrjevanje nadur
Z uporabo tehnike mediacije uspešno reševanje poravnav v pritožbenem postopku pacientov
Kljub zgoraj navedenim izboljšavam pa ugotavljamo tveganja, za katere predlagamo spodaj navedene ukrepe:
Tveganja
Nenačrtovana odsotnost zaposlenih- nedoseganje
programa zdravstvenih storitev
Nenačrtovano povečanje števila pacientov v okviru
dogovorjenih programov
Nedoseganje dogovorjenega programa
Okvara vozil oz. medicinske opreme za NMP
Izpad računalniške podpore- notranje in zunanje
Nepravilen odnos do dela z ljudmi
Ukrepi
Izdelan protokol pridobitve ustreznega manjkajočega
kadra
Predlog za širitev programa , poiskati dodatne vire
financiranja
Prestrukturiranje programa, analiza vzrokov
Zagotovitev nadomestnih vozil in opreme
Navodila o ravnanju v primeru izpada
Usposabljanje, ravnanje v skladu s kodeksom etike
- 34 -
Letno poročilo za leto 2012
7.3 REGISTER TVEGANJ
Register tveganj je oblika sistematičnega upravljanja s tveganji. Je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov
za njihovo obvladovanje.
ZD je register tveganj pripravil za posamezna področja:
-vodenje in upravljanje zavoda
-nemedicinsko področje
-medicinsko področje.
Register tveganj je bil v letu 2012 ažuriran po posameznih področjih, s poudarkom na nemedicinskem področju.
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI
Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje
Nedoseženi cilji
Prestrukturiranje nege na domu
v patronažno službo
Pridobitev naziva učni zavod in naziva
mentorja za ginekologijo
Povezava RIS,PACS z PM ra RTG
Ukrepi
Pridobitev soglasij MZ in ZZZS
Terminski načrt za doseganje
Leto 2013
Izpolnitev pogojev
Leto 2013
Ureditev šifranta baz podatkov s strani Leto 2013
obeh programskih hiš
9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
ZD Slovenska Bistrica je javni zavod, ki zagotavlja izvajanje zdravstvenega varstva za občane Občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Poleg ZD izvajajo zdravstveno dejavnost na tem območju še koncesionarji:
-12 splošnih zdravnikov : 5 v Slovenski Bistrici, 1 na Pragerskem, 2 v Poljčanah, 2 v Oplotnici, 1 v Makolah, 1 na
Zgornji Polskavi in Šmartnem na Pohorju,1 Medicina dela , prometa in športa, 12 zobozdravnikov s koncesijo,1
zobozdravnika brez koncesije, 1 ortodont, 1 specialist internist pulmolog, 1 specialist psihiater, 1 specialist
ginekologije in porodništva, 1 okulist in 6 izvajalk nege na domu in patronaže.
ZD deluje kot izvajalec in kot koordinator zdravstvene dejavnosti za celotno območje občin ustanoviteljic. ZD izvaja
dejavnosti, ki jih uporabljajo tudi pacienti zasebnikov (RTG, laboratorij, specialistika, fizioterapija, reševalna služba,
zdravstveno vzgojne delavnice,).
ZD pomembno vpliva na razvoj stroke v občinah, skrbi za zagotavljanje prostorskih zmogljivosti izvajanja
zdravstvene dejavnosti, za nabavo novih aparatur, za širitev zdravstvenih programov.
ZD zaposluje pripravnike zdravstvenih šol in fakultet iz tega območja in specializante .
S približevanjem uporabnikom zmanjšuje breme gospodarstva in sociale (bolniški staleži, brezposelnost).
Menimo, da je skrb za zdravje prednostna naloga pri izvajanju politike in dejavnost vsake občine, ZD pa jo s svojo
dejavnostjo uresničuje.
- 35 -
Letno poročilo za leto 2012
10. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
10.1 ZAPOSLOVANJE
V letu 2012 smo po sklepu Zdravniške zbornice Slovenije zaposlili 2 dr.medicine, specializanta družinske medicine
in zaradi lastnih kadrovskih potreb dr.medicine, specializanta med.dela, prometa in športa. V šolskem dispanzerju
smo zaposlili 1 dr.medicine, spec.pediatrije in 1 dipl.med.sestro, ter tako rešili kadrovski primanjkljaj v otroškem in
šolskem dispanzerju. V reševalni službi smo zaradi povečanega obsega dela dodatno zaposlili 1 zdravstvenega
tehnika(za dol.čas) in omogočili opravljanje pripravništva 3 zdravstvenim tehnikom. V patronažni službi smo zaradi
nadomeščanja porodniške zaposlili 1 zdrav.tehnika, v laboratoriju 1 pripravnika - univ.dipl.inž.kem.tehnologije.
Pregled zaposlitev po mesecih:
- januar: 1 dipl.med.sestra
- februar: 1 delavec po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo po 4 ure na teden
- marec: 1 dr.med., specializant MDPŠ
- maj: 1 dr.med., specializant druž.med.
- junij: 1 univ.inž.kem.tehnologije – pripravnik, 1 zdrav.tehnik – pripravnik
- september: 1 zdrav.tehnik
- oktober: 1 dr.med., spec.pediater, 1 dr.med., specializant druž.med.
- november: 1 zdrav.tehnik
- december: 1 zdrav.tehnik-pripravnik.
Skupaj zaposlitev za določen in nedoločen čas: 11 delavcev, od tega smo v letu 2012 omogočili zaključek oz.
pričetek opravljanja pripravništva 5zdravstvenim tehnikom, 1 dr.dentalne medicine
in1univ.dipl.inž.kem.tehnologije.
Za opravljanje specialističnih dejavnosti(UZ, RTG, nevrologije, fiziatrije, laboratorijske medicine) in medicine dela,
prometa in športa smo sodelovali z zunanjimi sodelavci na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb, pogodb o
medsebojnem sodelovanju oz. pogodb o dopolnilnem delu.
Pregled prenehanja delovnega razmerija po mesecih:
- v mesecu januarju: 1 delavec
- v mesecu februarju: 2 delavca
- v mesecu juniju: 1 delavec
- v mesecu avgustu: 1 delavec
- v mesecu oktobru: 1 delavec
- v mesecu novembru: 1 delavec
- v mesecu decembru: 2 delavca.
Skupaj za določen in nedoločen čas: 9 delavcev
Tabela 9 : Število zaposlenih po lokacijah in organizacijskih enotah na dan 31.12.2012
Zap.št. Naziv OE
1.
2.
3.
OSNOVNO
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
ZOBOZDRAVSTVENA
SLUŽBA
UPRAVA
SKUPAJ:
ZD
ZP
ZP
ZP
SKUPAJ:
Sl.Bistrica Pragersko Makole Poljčane
68
1
69
6
2
-
2
10
14
88
3
-
2
14
93
Opomba: v enoti OZV so zajete naslednje službe: splošne ambulante, otroški dispanzer, šolski dispanzer ,dispanzer za
ženske, dispanzer za mentalno zdravje, medicina dela, prometa in športa , reševalna in dežurna služba, patronažna
služba, fizioterapija , RTG diagnostika, laboratorij, zdravstvena vzgoja.
- 36 -
Letno poročilo za leto 2012
Od 93 zaposlenih je 79 zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in 14 nezdravstvenih (delavke v upravi, vzdrževalec
tehnik, čistilke, receptorja).
Tabela 10: Število in struktura zaposlenih
STOPNJA IZOBRAZBE
VIII. Specialist
VII. Zdravnik, zobozdravnik
VII. Specializant
VII. dipl. med. sestra in zdravstvniki
VII. Ostali visoka
VI. Ostali višja
V. srednja med.sestra, zdravstvenik
V. ostali srednja
IV.poklicna
III.
II.
SKUPAJ
2011
Število
Strukt.
7
7,78
4
4,44
1
1,11
14
15,56
9
10,00
8
8,89
34
37,78
5
5,56
3
3,33
2
2,22
3
3,33
90
100,00
2012
Število
Strukt.
8
8,60
3
3,23
4
4,30
18
19,35
10
10,75
7
7,53
30
32,26
5
5,38
3
3,23
2
2,15
3
3,23
100,00
93
Indeks
2012/2011
114,29
75,00
400,00
128,57
111,11
87,50
88,24
100,00
100,00
100,00
100,00
103,33
Problematika zaposlovanja in omejitev sklepanja podjemnih pogodb
31.5.2012 je pričel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je prinesel velike spremembe na področju plač,
napredovanj, zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, povračila stroškov, študentskega dela, regresa,
idr.
Zaposlovanje v javnem sektorju je od 1.6.2012 dalje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Osnovni pogoj, ki
ga določa ZUJF, je soglasje, ki ga moramo pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve in to samo v primeru, če je
zaposlitev za nedoločen čas in je potreba nadomestna, je zaposlitev nujno potrebna in le za določen čas, če gre za
zaposlitev, ki je posledica povečanega programa ali izvajanja novega programa, če zavod izkaže, da je kljub zaposlitvi
zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi z prejšnjim, če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne
dejavnosti oz. gre za zaposlitev, dokler traja nek projekt.
Zavod mora najprej zaprositi in pridobiti soglasje za zaposlitev v zgoraj navedenih primerih od županov občin
ustanoviteljic in nato še soglasje sveta zavoda. Predhodno pridobivanje soglasij je zahtevno in traja dalj časa, zato se
zavod srečuje s težavami, ko bi bilo nujno pridobiti delavca zaradi nenadnih in nepredvidljivih odsotnosti zaposlenih.
ZUJF je prinesel velike omejitve tudi glede sklepanja pogodb civilnega prava(pogodbe o medsebojnem sodelovanju,
podjemne, avtorske). Zavod je s pričetkom veljavnosti tega zakona moral prekiniti pogodbe o medsebojnem
sodelovanju z s.p., podjemne pogodbe z ne zdravstvenimi delavci je možno sklepati le z soglasjem županov in sveta
zavoda. Zdravstveni delavci, ki so zaposleni v drugih zavodih oz. ustanovah, lahko opravljajo delo v našem zavodu
samo, če pridobijo za to soglasje ministra za zdravje, županov občin ustanoviteljic in delodajalca.
Taka omejitev je za nas predstavljala večjo težavo, saj se specialistične dejavnosti izvajajo samo s pomočjo zunanjih
izvajalcev. Nekateri zdravniki specialisti potrebnih soglasij niso mogli pridobiti in v posledici tega ni bilo več mogoče
sodelovanje z njimi.
Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni več dovoljeno. Če v zavodu nastopi potreba po študentskem
delu, je prav tako potrebno pridobiti soglasje s strani županov in sveta zavoda.
Omejitve, ki jih je prinesel ZUJF, predstavljajo krčenje pravic delavcev na več področjih in številne težave
delodajalcem pri izvajanju njihove dejavnosti.
- 37 -
Letno poročilo za leto 2012
10.2 ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
Zavod je v letu 2012 zaposlenim omogočal izobraževanja v okviru razpoložljivih sredstev. Zaposleni so se udeleževali
usposabljanj za delo na področjih, na katerih so zaposleni in si tako pridobivali dodatna znanja.
V letu 2012 je uspešno zaključil dodiplomski študij delavec v RTG kabinetu in si pridobil naziv dipl.inž.radiologije,
naziv dipl.med.sestre si je pridobila 1 delavka v Laboratoriju, prav tako 1 delavka v Patronažni službi in 2 delavca v
Reševalni službi.
V OE OZV so se zaposleni izobraževali predvsem na delavnicah, seminarjih, simpozijih na področju družinske
medicine, urgentne medicine, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, ginekologije in porodništva, psihologije,
fizioterapije, RTG diagnostike, laboratorijske diagnostike, patronažne zdravstvene nege, dejavnosti referenčnih
ambulant, idr.
V zobozdravstveni službi so se zaposleni udeležili najpomembnejših izobraževanj s področja dentalne medicine.
Delavci v upravi so se udeleževali seminarjev, ki so bili organizirani zaradi spremenjene ali na novo sprejete
zakonodaje.
Izvedenih je bilo tudi nekaj internih izobraževanj (temeljni postopki oživljanja, pravilno razkuževanje rok,
evakuacija). Delavci so pridobljena znanja uspešno uporabili pri svojem delu, na raznih tekmovanjih, predavanjih in
jih prenašali tudi na svoje sodelavce.
Obe splošni zdravnici sta se udeležili šole klinične alergologije in astme in na koncu uspešno opravili izpit.
Alenka Antolinc Košat se je udeležila tečaja MRMI v Portorožu in tekmovanja urgentnih ekip na Češkem, kjer so
skupaj z ekipo v mednarodni konkurenci zasedli odlično 4. mesto.
Tabela 11: Primerjalni pregled stroškov strokovnega izpopolnjevanja
besedilo
2011
2012
Kotizacije
Dnevnice v državi in tujini
Potni stroški v državi in tujini
Nočnine v državi in tujini
Nastanitve
SKUPAJ:
Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje
SKUPAJ STROŠKI STR. IZPOPL. IN
NADOMESTILA PLAČ
Delež v CP zavoda za izpop.
CP
STROŠEK NA ZAPOSLENEGA
ŠT.ZAPOSLENIH
31.017,68
4.539,05
1.762,38
455,36
3.159,59
40.934,06
23.754,31
28.841,44
4.740,11
850,29
481,13
2.663,35
37.576,32
28.791,15
Indeks
2012/2011
92,98
104,43
48,25
105,66
84,29
91,80
121,20
64.688,37
1,65
3.925.207,36
718,76
90
66.367,47
1,67
3.967.770,09
713,63
93
102,60
101,50
101,08
99,29
103,33
- 38 -
Letno poročilo za leto 2012
11. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
11.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA
Iz leta v leto se sredstva za amortizacijo v ceni storitev zmanjšujejo kot posledica varčevalnih ukrepov.
S pomočjo občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje in donatorjev nam je v letu 2012 uspelo uresničiti večino
načrtovane nabave.
Skupni načrt nabave osnovnih sredstev za leto 2012 smo dosegli 95%. Nabavili smo skupaj za 263.502,35 €
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so razvidna iz Tabele 12.
Količinsko gledano smo načrt nabave realizirali, nabavili nekaj nujno potrebne opreme, ki ni bila načrtovana, finančno
pa smo dosegli nižje cene kot smo načrtovali.
Pregled nabave OS po kontih
106.773,77
60.217,84
39.484,75
34.667,29
10.244,72
4.415,85
- 39 -
7.022,16
675,97
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 12: Nabava osnovnih sredstev po stroškovnih mestih v letu 2012v primerjavi z načrtom za leto 2012
NAČRT ZA LETO 2012
STRM
NAZIV
LABORATORIJ
Mikroskop z kamero
KOL.
1
CENA
10.000,00
REAL. leto 2012
VREDNOST KOL.
1,00
1,00
#DEL/0!
1,00
1.107,95
#DEL/0!
2.200,00 1,00
1.057,14
1,00
316,27
300,00 1,00
567,85
1,00
3,68
Kuhinja
1
2.200,00
1
300,00
polica
čitalec črtne kode
1,00
71,28
3.500,00 1,00
3.653,90
104,40
EKG s spirometrom
1
1.000,00
1.000,00
klima naprava- SA Rupnik
1
1.000,00
1.000,00 1,00
1.215,47
121,55
Oksimeter-SA Rupnik
1
540,00
540,00 1,00
501,36
92,84
Kartotečna omara
1
245,00
245,00 1,00
241,52
98,58
1
150,00
150,00 1,00
94,64
63,09
1,00
9.883,50
980,00 4,00
966,08
98,58
ŠD dr. Kajba
4
245,00
mizica čakalnica
1
50,00
Oksimeter
1
820,00
820,00 1,00
1.556,93
189,87
Stol liftomat
1
129,00
129,00 2,00
316,26
245,16
Mala mizica - otroška
1
50,00
50,00
0,00
Mali stol - otroški
4
30,00
120,00
0,00
polička za inhalator
1
70,00
70,00
tiskalnik laserski
1
150,00
150,00 1,00
83,74
3,00
277,68
Kartotečna omara
1
245,00
245,00 1,00
241,52
otroška miza
1
50,00
50,00
Mali stol - otroški
2
30,00
60,00
stol liftomat
2
171,00
50,00
0,00
0,00
316,28
2,00
185,10
1,00
1.227,28
2.200,00 1,00
1.030,80
računalnik
2
1.100,00
1
150,00
150,00
računalnik
tiskalnik laserski
2.310,78
1,00
126,87
245,00
245,00 1,00
241,50
vožiček za prevoz mat. v sterilizacijo
1
200,00
200,00
ginekološka pregl. Miza +kol.
1
10.000,00
46,85
98,57
0,00
10.000,00 1,00
11.625,47
1,00
1.098,20
1,00
132,98
kleksibilni voziček
92,48
0,00
2,00
1
prenosni računalnik
98,58
0,00
342,00 2,00
previjalna miza -donacija
tiskalnik laserski
55,83
0,00
računalnik
Dispanzer za ženske Kartotečna omara
Fizioterapija
0,00
Kartotečna omara
previjalna miza -donacija
ŠD dr.Brkljačič
189,28
3.500,00
EKG SCHILLER cardiovit
ŠD dr.Lešnik
48,05
EKG z vakumskimi blazinicami-Schiler AT 10 plus
1
Referenčna amb. 1,2 tiskalnik laserski
OD dr.Kodelič
0,00
klicna naprava za čakalnico
stol
OD dr.Gruber
R/N
10.000,00
GSM
Klima naprava v čakalnici
SA 1,2
indeks
CENA
17.000,00
116,25
kolposkop
1
17.000,00
Compex-elektrostimulator
1
2.200,00
2.200,00 1,00
1.707,15
77,60
0,00
1.100,00 1,00
1.030,80
93,71
173,33
99,05
107,58
35,86
računalnik
1
1.100,00
tiskalnik
1
150,00
150,00
čitalec KZZ
1
175,00
175,00 1,00
oblazinjen stol
1
120,00
120,00
pisalna miza
1
300,00
300,00 1,00
1,00
697,24
pregledna miza
1
1.400,00
1.400,00 1,00
1.172,91
83,78
anatomski model hrbtenice
1
200,00
200,00
okrogli dvižni stol s kolesi
1
130,00
130,00
91,88
70,68
garderobna omara
1
380,00
380,00 1,00
237,21
62,42
Stol liftomat
1
171,00
171,00 1,00
0,00
0,00
pisarniški stol
1
129,00
129,00 1,00
0,00
0,00
jedlini kot
1
300,00
300,00
Klima Gorenje
- 40 -
0,00
0,00
0,00
0,00
Letno poročilo za leto 2012
Specialistika
stol Spinalis
1
550,00
550,00 1,00
549,88
1,00
1.227,28
računalnik
Nevrofizioterapija
GSM
1
80,00
80,00
komplet digitalni diktafon
1
1.500,00
1.500,00
pregledna miza
1
1.400,00
računalnik
1
čitalec KZZ
1
98,84
123,55
1.400,00 1,00
1.172,91
83,78
1.100,00
1.100,00 1,00
1.030,80
93,71
175,00
175,00 1,00
173,31
99,03
stol vrtiljak ergomatic
2,00
316,28
tiskalnik
1,00
83,74
2.186,00 1,00
1.384,95
63,36
898,50
163,36
Bobath miza
0,00
1
2.186,00
1
420,00
420,00
projektor s platnom
1
550,00
550,00 1,00
okimeter
1
540,00
540,00 1,00
117,40
21,74
Panda 4X4
1
13.000,00
13.000,00 1,00
11.050,00
85,00
10
380,00
3.800,00 1,00
1.983,89
52,21
1,00
10.990,00
Zdravstvena vzgoja Platno Ligra 207x200
Patronaža
99,98
garderobna omara
Panda 4X4
0,00
Hladilnik
1
530,00
Računalnik
2
1.100,00
2.200,00 1,00
1.155,39
52,52
tiskalnik laserski
1
150,00
150,00 1,00
83,74
55,83
Reševalna+dežurna Aspirator Wcimman prenosni
530,00
0,00
1
1.100,00
1.100,00 1,00
0,00
0,00
reševalno vozilo za sanitetne prevoze
1
85.000,00
85.000,00 1,00
84.600,79
99,53
GSM
1
100,00
100,00 1,00
1,00
1,00
Prenosni računalnik
1
500,00
500,00 1,00
837,40
167,48
Lutka otrok-dojenček
1
1.000,00
1.000,00 1,00
295,91
29,59
LIPE PACK 15
1
24.700,00
24.700,00 1,00
23.450,85
94,94
UKV postaje
1
600,00
600,00 2,00
754,74
125,79
1,00
124,40
navigacijska naprava
stol
2
340,00
680,00 2,00
668,48
98,31
stoli v čakalnici dežurne
7
70,00
490,00 7,00
251,58
51,34
1,00
57,86
zaboj za masovko
ZA Pragersko
tiskalnik
1
150,00
150,00 1,00
83,74
55,83
ZA Poljčane
terapevtski stol
1
1.400,00
1.400,00 1,00
1.357,45
96,96
1,00
489,95
1
1.400,00
1.400,00 1,00
1.393,27
99,51
39.484,75 1,00
39.484,75
100,00
mešalec amalgama
kompresor
ŠZA Slov. Bistrica
PROSTORI ŠZA V OŠ
separator amalgama
1,00
1.928,78
ŠZA Poljčane
Klima
1,00
627,75
separator amalgama
1,00
pedontolog
GSM
1,00
1,00
RTG diagnostika
Robotiziran tiskalnik CD-jev
1
8.000,00
8.000,00 1,00
11.196,51
Uprava+čist.ser.
pralni stroj
1
1.000,00
1.000,00 1,00
563,07
56,31
sušilni stroj
1
500,00
500,00 1,00
380,13
76,03
1,00
153,76
4
171,00
684,00 1,00
158,14
1,00
549,88
telefon za naročanje
Stol
stol Spinalis
139,96
23,12
strežniška omara
1
2.500,00
2.500,00 1,00
1.862,59
74,50
Prenosni računalnik
1
1.200,00
1.200,00 1,00
1.048,25
87,35
ročni terminal BHT za popis OS
1,00
1.308,37
tiskalnik za tiskanje nalepk -OS
1,00
284,69
3,00
171,30
80,00 3,00
79,67
računalniki-rezerva
3
1.100,00
GSM
GSM
1
80,00
- 41 -
3.300,00
0,00
99,59
Letno poročilo za leto 2012
program,za izdatke -nadg.ZIS
čitalec KZZ-rezerva
1,00
4.415,85
700,00 4,00
693,24
99,03
4.344,07
96,53
4
175,00
programska in strojna oprema za elek.sistem DČ 1
5.600,00
5.600,00
Arhiviranje,Backup,dostopi - SUVI
1
4.500,00
4.500,00 1,00
switch za računalniško komunikacijo
1
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
vrtalni stroj za vzdrževalca
1,00
205,76
garderobna omara Špes
1,00
237,20
obešalne polica
1,00
3,67
alarmni sistem
1,00
1.448,46
rezalnik papirja
1
300,00
300,00
274.700,75
0,00
263.502,35
95,92
Tabela 13: Viri financiranja nabave osnovnih sredstev v letu 2012
VIRI FINANCIRANJA NABAVE OS dejanski
Amortizacija ZD
150.144,22
Sofinanciranje MZ
19.103,00
občine sofinanciranje za reševalno vozilo
32.748,89
donacije
962,78
drugi viri- odškodnina zav., MZ
15.183,07
Občina v upravljanje ŠZS SB
39.484,75
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011
Skupaj viri
5.875,64
263.502,35
11.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Za potrebe investicijskega vzdrževanja objektov in opreme smo namenili minimalna sredstva v skupni višini
17.225,65 €. Opravili smo zamenjavo elektro inštalacij v stari stavbi, preuredili urinski laboratorij, izolirali vrata
ordinacije, nadgradili razširjen energetski pregled za energetsko sanacijo stavb ZD, menjali črpalko za centralno
ogrevanje, vzdrževali medicinsko opremo, dopolnili informacijske oznake in pripravljali projektno dokumentacijo za
prizidek NMP.
12. DRUGA POJASNILA
12.1 JAVNA NAROČILA
Javni zdravstveni zavodi so zavezanci za izvajanje postopkov javnega naročanja, ki ga ureja Zakon o javnem
naročanju (ZJN-2). Zakon o javnih naročilih dopušča naročanje blaga ali storitev z naročilnico, če vrednost nakupa ne
presega 20.000,00 € oz. 24.000,00 € z DDV. V primeru večjih vrednosti je zavod moral izvesti postopek naročila
preko portala javnih naročil z objavo v Uradnem listu.
Zavod je za leto 2012 pripravil plan javnih naročil. Plan je bil pripravljen glede na predmet naročila, ocenjeno
vrednost naročila in potek obstoječe pogodbe.
V letu 2012 smo izvedli 5 postopkov javnega naročanja in sicer:
• naročila male vrednosti:
- vzdrževanje in servisiranje VW
- zdravila A GRUPE
- 42 -
Letno poročilo za leto 2012
•
2 naročili sta bili izvedeni po odprtem postopku in sicer za nakup materiala za OZV in nakup
laboratorijskega materiala za obdobje 2-eh let.
V postopkih javnega naročanja smo izbrali ponudnike, ki si ponudili najnižjo ceno in z vsemi ponudniki uspešno
sodelovali.
V letu 2012 smo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pooblastili za izvedbo naslednjih javnih naročil:
- dobava zemeljskega plina (izbrani dobavitelj Energetika Ljubljana)
- dobava kurilnega olja (izbrani dobavitelj Petrol Ljubljana)
- pisarniški material ( izbrani dobavitelj Extra Lux Ljubljana)
12.2 NAČRT INTEGRITE
V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, je zavod v začetku meseca junija 2011 izdelal Načrt
integritete, ki ga je bilo potrebno posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete je dokument, ki
vsebuje oceno izpostavljenosti posameznih subjektov javnega sektorja korupcijskim tveganjem, identificira dejavnike
tveganja koruptivnega in neetičnega ravnanja in opredeljuje ukrepe za obvladovanje omenjenih tveganj. Izdelavo in
izvajanje načrtov integritete nadzoruje Komisija za preprečevanje korupcije.
V mesecu decembru 2012 je Komisija za preprečevanje korupcije podala prve ugotovitve k načrtu, ki ga je pripravil
zavod. Podala je nekaj ugotovitev in smernic za dopolnitev načrta, z namenom, da bo pripravljen načrt popolnoma
ustrezal predpisanim navodilom in smernicam.
Mediacija v zdravstvu
Zavod je v letu 2012 strokovni delavki na splošnem, pravnem in kadrovskem področju omogočil 100 urno
usposabljanje »Mediator v zdravstvu«, ki ga je organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov in je potekalo v
sodelovanju z UKC Maribor. Udeleženka je pridobila veščine mediatorja v zdravstvu in usposabljanje uspešno
zaključila z opravljenim izpitom.
Pridobljene veščine so se uporabile pri vsakdanjem delu z sodelavci, predvsem pa pacienti.
12.3 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI
V zagotavljanje NMP in DS so se v letu 2012, v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju in koncesijsko
pogodbo, vključevali zasebniki koncesionarji splošne medicine. Dežurna služba se je izvajala v ambulanti ZD po
razporedu, ki ga je pripravil ZD kot nosilec te službe.
Zaradi problematike izvajanja NMP in plačila dežurne službe sta bila v letu 2012 sklicana dva sestanka zdravnikov
zasebnikov in zdravnikov ZD.
Patronažne sestre zasebnice sodelujejo s patronažnimi sestrami ZD. V dežursvo ob sobotah, nedeljah in praznikih se
vključujejo zasebnice, ki opravljajo delo patronaže na področju občin Poljčane in Slovenska Bistrica. Patronažni sestri
zasebnici, ki opravljata dejavnost na območju občine Oplotnica sami izvajata dežurstvo na svojem terenu in se ne
vključujeta v razpored dežurstva, ki ga za ostali teren pripravi ZD Slovenska Bistrica.
Poslovno sodelovanje z zasebniki je potekalo na področju laboratorijskih preiskav, storitev sterilizacije, fizioterapije,
patronaže, storitev specialističnih ambulant, storitev nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih
prevozov.
Za zasebnike, ki imajo najete prostore v ZD Slovenska Bistrica, smo izvajali storitev upravljanja s prostori. Prav tako
smo šestim zasebnikom nudili storitve zdravstvene informatike s fakturiranjem.
- 43 -
Letno poročilo za leto 2012
13. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012
Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Računovodsko poročilo vsebuje pojasnila k posameznim računovodskim izkazom, analize doseženih prihodkov,
odhodkov in poslovnega izida ter računovodska razkritj.
13.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
Priloga: AJPES obrazec Bilanca stanja
13.1.1 Sredstva
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR, brez centov
konto
003+
005
010
Naziv konta
Dolgoročne premoženjske pravice
(DPP)
Popravek vrednosti DPP
2009
86.739
2010
103.652
2011
114.919
2012
119.335
Indeks 12/11
104
39.484
56.185
74.471
89.318
120
00-01
Sedanja vrednost neopredm. sredstev
47.255
47.467
40.448
30.017
74
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2012 povečala za 4.416 EUR. Sedanja vrednost se je
zmanjšala in znaša 30.017 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
konto
020
Naziv konta
Zemljišča
2009
36.850
2010
36.850
2011
36.850
2012
36.850
Indeks 12/11
100
021
Zgradbe
2.115.569
2.115.569
2.115.569
2.155.054
102
02
Skupaj AOP 004
2.152.419
2.152.419
2.152.419
2.191.904
102
03
PV vred. nepremični
415.284
478.751
542.218
606.771
112
02-0303
Sedanja vrednost nepremičnin
1.737.135
1.673.668
1.610.201
1.585.133
98
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala zaradi predaje v upravljanje prostorov ŠZA Slovenska
Bistrica in znaša 2.191.904 EUR.
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 606.771 EUR, sedanja vrednost znaša 1.585.133 EUR.
- 44 -
Letno poročilo za leto 2012
Zgradbe so odpisane 28 %.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- zgradba ZP Pragersko: sedanja vrednost 5.536 EUR in zemljišče v izmeri 1.755 m2
- zgradba A (stara) Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 188.423 EUR
- zgradba Marles Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 69.249 EUR
- zgradba prizidek Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 1.246.677 EUR
-zemljišče v Slovenski Bistrici v izmeri 16.445 m2.
Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
v EUR, brez centov
konto
040
041
043
04
05
04-05
Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Vlaganja v tuja OS
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Sedanja vrednost opreme
2009
1.916.328
25.242
1.941.570
1.259.584
681.986
2010
2.011.318
23.422
3.163
2.037.904
1.348.792
689.112
2011
2.073.824
22.758
3.163
2.099.745
1.445.196
654.549
2012
2.236.726
21.907
3.163
2.261.796
1.616.583
645.213
Indeks 12/11
108
96
100
108
112
99
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2012 povečala za 263.502 EUR, zmanjšala, zaradi odpisa v višini 56.561 EUR
ter za obračunano amortizacijo v višini 307.955 EUR, tako znaša sedanja vrednost opreme 654.213 EUR. Oprema je
odpisana 71 %. Delež odpisa opreme se iz leta v leto povečuje v primerjavi z letom 2011 se je povečal za 4%, kar je
posledica varčevalnih ukrepov ZZZS na področju financiranja amortizacije.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013).
Denarna sredstva v pomožni blagajni na dan 31.12.2012 znašajo 828 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014).
Denarna sredstva na računih znašajo 95.941 EUR na dan 31.12.2012 .
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015).
Kratkoročne terjatve do kupcev 58.883 EUR. Stanje terjatev predstavlja 15 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se
le te poravnavajo v rokih, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda in so se, v primerjavi s preteklim letom, povečale za 8%.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 156.923 EUR na dan 31.12.2012 in so
naslednje:
KTO
140
141
142
143
144
Naziv uporabnika EKN
Neposredni uporabniki proračuna
države
Neposredni uporabniki proračuna
občin
Posredni uporabniki proračuna
države
Posredni uporabniki proračuna
občin
Terjatve do ZZZS
SKUPAJ
Datum terjatve
2012
Datum zapadlosti
2013
znesek
573
2012
2013
1.867
2012
2013
515
2012
2013
2.593
2012
2013
151.375
156.923
Izkazane terjatve bodo poravnane v obdobju januar-marec 2013.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 225.483 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje:
- 45 -
Letno poročilo za leto 2012
v EUR, brez centov
konto
152
152
152
Naziv konta
Kratkoročni depoziti
pri NKBM do 1 mes
Kratkoročni depoziti
pri NKBM nad 1 mes
Obresti od depozitov
SKUPAJ
2009
30.000
2010
70.000
2011
2012
Indeks 11/12
275.000
235.000
258.000
225.000
87
162
305.162
219
305.219
393
258.393
483
225.483
123
87
Pri NKBM Podružnica Slovenska Bistrica smo vezali prosta denarna sredstva iz naslova prejetih akontacij po pogodbi
za dogovorjen program zdravstvenih storitev ZZZS. Prosta sredstva nastajajo zaradi sistema financiranja, akontacije
prejemamo v tekočem mesecu za tekoči mesec, razen v mesecu decembru, ko smo drugi in tretji del akontacije prejeli
v januarju 2013.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo 6.217 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje :
v EUR, brez centov
konto
170
174
175
Naziv konta
Kratkoročne terjatve
Terjatve za boleznine in invalidnine
ZPIZ
Terjatve za vstopni
DDV
Ostale kratkoročne
terjatve
SKUPAJ
2009
6.410
2010
5.802
2011
10.769
2012
4.590
Indeks 12/11
43
45
19
29
31
107
1.612
5.370
1.461
1.596
109
8.067
11.191
12.259
6.217
51
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo 1.241 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
190
Naziv konta
Kratkoročni odloženi
Odhodki-Ur.list+domena
2009
15.382
2010
16.563
2011
15.023
2012
1.241
Indeks 12/11
8
C) ZALOGE
Na dan 31.12. 2012 je znašala zaloga materiala 5.097 EUR.
Poraba materiala se vrednoti po metodi FIFO- maloprodajna cena in se evidentira po stroškovnih mestih.
13.1.2 Obveznosti do virov sredstev
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 184.349 EUR na dan 31.12.2012 in se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih in prispevkov do države je bila
v celoti poravnana 10.01.2013.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 69.954 EUR na dan 31.12.2012.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni, izjemoma 15 dni.
- 46 -
Letno poročilo za leto 2012
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 49.349 EUR na dan 31.12.2012 in se nanašajo na naslednje
obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
230
231
234
235
Naziv konta
Kratkoročne obveznosti
za dajatve
Obveznosti za DDV
Ostale kratkoročne
obveznosti
Obveznosti za odtegljaje
od prejemkov
SKUPAJ
2009
25.881
2010
28.264
2011
28.864
2012
31.705
Indeks 12/11
110
929
4.529
1.560
6.056
719
5.761
682
7.108
95
123
8.904
9.434
10.128
9.854
97
40.243
45.314
45.472
49.349
109
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 15.439 EUR na dan 31.12.2012 in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
240
Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov
proračuna države
Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov
proračuna občine
Kratkoročne obveznosti
do posrednih uporabnikov
proračuna države
Kratkoročne obveznosti
do posrednih uporabnikov
proračuna občin
Kratkoročne obveznosti
do ZZZS
SKUPAJ
241
242
243
244
2009
2010
2011
2012
41
20
Indeks
12/11
47
7.503
10.624
11.166
14.865
14.443
97
9.222
2.338
1.033
976
95
23.442
15.439
66
4.446
19.893
17.995
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2012 ni bilo.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2012 ni bilo.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2011
Povečanja prejete donacije 2012
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo
Stanje na dan 31.12.2012
Znesek
25.380
963
9.347
16.995
- 47 -
Letno poročilo za leto 2012
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2011
Povečanje prejetih sredstev od ustanoviteljev
Zmanjšanje amortizacija v breme ustanovitelja
Povečanje za prejeto odškodnino
Stanje na dan 31.12.2012
Znesek
2.497.498
92.242
148.464
2.441.276
Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2012 presežek odhodkov KTO 986
Znesek
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 KTO 985
Stanje na dan 31.12.2012
33.613
33.613
Podatki v Bilanci stanja na skupini 980 in 985 so bili na dan 31.12.2012 usklajeni s knjigovodskimi podatki občine
Slovenska Bistrica (37.člen Pravilnika o računovodstvu).
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša 2.474.889 EUR na dan
31.12.2012.
13.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Po zakonu o računovodstvu smo razporejeni med osebe javnega prava. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil za
proračun in proračunske in druge osebe javnega prava smo kot posredni proračunski uporabnik razvrščeni med
določene uporabnike kontnega načrta.
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni po Zakonu o računovodstvu.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka ( fakturirana realizacija).
Prihodki v izkazu so razčlenjeni na:
-prihodke od poslovanja
-finančne prihodke
-druge prihodke
-prevrednotovalne prihodke
Zdravstveni dom je v letu 2012 pridobival sredstva za izvajanje dejavnosti:
- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ)
- od zavarovalnic (Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene) in doplačil pacientov za dodatno
prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ)
- iz občinskega proračuna (sofinanciranje)
- s prodajo zdravstvenih storitev na trgu
- donacij in drugih prihodkov
Celotni prihodki so znašali 3.967.770,09 €, celotni odhodki 3.934.157,02 €, presežek prihodkov nad odhodki
- 48 -
Letno poročilo za leto 2012
je ugotovljen v višini 33.613,07 €. Ker opravljamo storitveno dejavnost, so vsi stroški pri opravljanju storitev tudi
odhodki.
Glavnino prihodkov od poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja(OZZ),
katerega plačnik je ZZZS.
Po medletnem in končnem obračunu medsebojnih obveznosti med ZD in ZZZS, opravljenim na osnovi določil SD za
leto 2012 in aneksa številka 1, je ZD zaračunal prihodke iz naslova OZZ v višini 2.906.645,38 €.
Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so druga največja postavka v poslovnih prihodkih,
znašali so 570.325,14 €. Prihodki iz naslova PZZ so višji za 1,61% v primerjavi z letom 2011 in 2,58 % v primerjavi z
načrtom.
Po zakonu o davku na dodano vrednost upoštevamo v davčni knjigi, glede na delež obdavčljivega prometa, 1%
odbitni delež pri vstopnem DDV.
Za leto 2012 v skladu z Zakonom o dohodku pravnih oseb zaradi upoštevanja davčnih olajšav nismo zavezanci za
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb od pridobitne dejavnosti.
- 49 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 14 : Primerjava prihodkov in odhodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom
Konto
Naziv
Prihodki od poslovanja
760
Doseženo
NAČRT
Doseženo
Indeks
struktura
Indeks
2011
2012
.2012
D12/N12
dosež. 2012
D12/D11
3.914.955,96
3.985.801,00
3.949.298,44
99,08
99,53
100,88
3.914.955,96
3.985.801,00
3.949.298,44
99,08
99,53
100,88
760000 - prihodki iz OZZ
2.927.110,29
2.976.000,00
2.906.645,38
97,67
73,26
99,30
760004 - prihodki od PZZ
561.285,07
556.000,00
570.325,14
102,58
14,37
101,61
426.560,60
453.801,00
472.327,92
104,08
11,90
110,73
Prihodki od prodaje proiz. in storitev
- ostali poslovni prihodki
761
Prihodki od prodaje materiala
762
Finančni prihodki
763
Izredni prihodki
764
Prevrednotovalni prihodki
460
0,00
4.552,42
3.755,00
0,00
5.849,26
155,77
448,22
0,15
128,49
0,01
5.698,98
5.100,00
12.174,17
238,71
0,31
213,62
CELOTNI PRIHODKI
3.925.207,36
3.994.656,00
3.967.770,09
99,33
100,00
101,08
Stroški blaga mat.in storitev
1.230.719,15
1.249.273,00
1.167.300,08
93,44
29,67
94,85
435.134,83
452.093,00
440.679,07
97,48
11,20
101,27
Stroški materiala
461
Stroški storitev
795.584,32
797.180,00
726.621,01
91,15
18,47
91,33
464
Stroški dela
2.443.365,02
2.576.557,00
2.607.500,09
101,20
66,28
106,72
Plače in nadomestila plače
1.886.077,50
1.980.490,00
2.019.362,54
101,96
51,33
107,07
Prispevki za socialno varnost
303.997,71
318.859,00
326.381,41
102,36
8,30
107,36
Drugi stroški dela
253.289,81
277.208,00
261.756,14
94,43
6,65
103,34
462
Amortizacija
153.485,33
155.000,00
150.144,22
96,87
3,82
97,82
465
Drugi stroški
8.905,97
8.268,00
6.773,62
81,93
0,17
76,06
466
Stroški prodanih zalog
467
Finančni odhodki
206,97
202,00
0,00
0,00
0,00
468
Izredni odhodki
1.558,44
1.500,00
1.399,37
93,29
0,04
89,79
469
Prevrednot. poslovni odhodki
5.101,13
3.500,00
1.039,64
29,70
0,03
20,38
3.843.342,01
3.994.300,00
3.934.157,02
98,49
100,00
102,36
81.865,35
2,09
356,00
33.613,07
0,85
9.441,87
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.
Delež presežka v prihodkih
0,00
41,06
13.2.1 Analiza prihodkov
Celotni prihodki, doseženi v letu 2012, so znašali 3.967.770,09 € in so višji za 1,08% od doseženih v letu 2011 ter
doseženi 99,3% primerjavi z načrtovanimi.
V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 99,53 % prihodki od poslovanja, prihodki od financiranja 0,15 % ,
prevrednotovalni prihodki 0,32 % .
Prihodki od poslovanja v največjem deležu 73,26% odpadejo na prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
(OZZ) v deležu 14,37% na prihodke od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), v deležu 11,90% na ostale
prihodke dosežene s prodajo zdravstvenih in ne zdravstvenih storitev.
Ostali poslovni prihodki so se povečali v primerjavi z lanskim letom za 11%, v primerjavi z načrtom pa za 4%. In to
zaradi:
- povečanih obravnav tujcev v ambulantah NMP
- večjega obsega laboratorijskih preiskav zaradi potreb koncesionarjev, ki so pridobili referenčno ambulanto
- samoplačniških obravnav v fizioterapiji in samoplačniška cepljenja
- dežurstev na raznih prireditvah
- financiranja dveh novih specializantov splošne medicine
- 50 -
Letno poročilo za leto 2012
Pri finančnih prihodkih ugotavljamo povečanje prihodkov iz naslova obresti za 55% na načrt in 28 % preteklo leto.
Povečanje je posledica daljše dobe vezave depozitov.
Tabela 15 : Primerjava prihodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom
Kto
760000
760002
760003
760004
760005
760006
7600060
7600061
7600062
760007
760009
760010
7600110
7600111
7600112
760012
760020
760021
760022
760024
760030
760031
760032
760040
760042
760043
760044
760046
760047
760051
760052
760053
760054
760200
760
761100
761
762000
762001
762900
762
763900
763
764001
764005
764004
764003
764006
764
Naziv
PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)*
PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV
PRIHODKI OD KONVENCIJ
PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)
PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.
PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE
PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK
PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE
PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE
PRIHODKI PZZ OD ZZZS
PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.
PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA
PRIHODKI OZV CEPLJENJE
PRIHODKI OZV NADSTANDARD
PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD
PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA
PRIHODKI OD DOTACIJ OD ŠTIPENDIJE
PRIHODKI OD DOTACIJZZZS-PRIPRAVNIKI
PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.
PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)
PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME
PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV
PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ
PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-MORS,UNZ
PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA
PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV
PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV
PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE
DRUGI PRIHODKI
PRIHODKI FOTOKOPIRANJA
PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE
PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT.
PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA
PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED
PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI IZREDNI PRIHODKI
IZREDNI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os
PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD PRODAJE OS
PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI-druga
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNINE OPREMA OST.
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI
- 51 -
Doseženo 2011
2.906.645,38
8.019,90
9.201,29
534.660,14
1.857,12
78.383,13
6.626,43
1.552,53
995,87
24.767,81
7.735,58
14.108,37
1.263,98
36.740,00
7.997,32
36.116,81
40.767,98
1.900,00
62.291,57
5.425,00
72.695,87
6.825,03
2.534,96
6.559,05
3.509,76
2.330,00
6.715,80
Načrt 2012
2.976.000,00
8.000,00
9.000,00
529.300,00
1.700,00
81.000,00
6.800,00
1.580,00
1.000,00
25.000,00
32.700,00
14.500,00
1.300,00
38.000,00
29.000,00
36.200,00
40.765,00
1.896,00
45.700,00
4.000,00
67.900,00
6.520,00
2.500,00
6.450,00
3.200,00
2.500,00
6.800,00
1.061,79
794,72
428,66
461,64
187,00
3.330,56
3.914.955,96
0,00
0,00
4.206,56
341,97
3,89
4.552,42
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.202,05
2.683,33
813,60
5.698,98
3.925.207,36
1.100,00
800,00
430,00
470,00
190,00
3.500,00
3.985.801,00
3.500,00
250,00
5,00
3.755,00
900,00
1.200,00
1.000,00
2.000,00
5.100,00
3.994.656,00
Doseženo
indeks
indeks
2012
D12/N12 D12/D11
2.906.645,38
97,67
100,00
9.576,00
119,70
119,40
11.052,88
122,81
120,12
547.190,04
103,38
102,34
2.934,33
172,61
158,00
83.093,27
102,58
106,01
5.605,78
82,44
84,60
1.154,73
73,08
74,38
532,52
53,25
53,47
20.200,77
80,80
81,56
57.430,40
175,63
742,42
20.909,89
144,21
148,21
1.252,44
96,34
99,09
38.613,00
101,61
105,10
18.402,10
63,46
230,10
35.624,26
98,41
98,64
39.054,44
95,80
95,80
1.900,00
100,21
100,00
38.047,21
83,25
61,08
2.550,00
63,75
47,00
69.182,99
101,89
95,17
6.403,81
98,22
93,83
2.279,35
91,17
89,92
6.469,20
100,30
98,63
3.601,99
112,56
102,63
5.734,71
229,39
246,12
4.013,10
59,02
59,76
3.441,95
930,82
84,62
87,67
794,72
99,34
100,00
433,76
100,87
101,19
93,01
19,79
20,15
129,70
68,26
69,36
4.019,89
114,85
120,70
3.949.298,44
99,08
100,88
0,00
0,00
5.065,01
144,71
120,41
781,29
312,52
228,47
2,96
59,20
76,09
5.849,26
155,77
128,49
448,22
448,22
0,00
1.250,00
138,89
125,00
4.676,01
389,67
389,00
1.160,00
116,00
43,23
5.088,16
254,41
625,39
12.174,17
238,71
213,62
3.967.770,09
99,33
101,08
Letno poročilo za leto 2012
Graf: Strukturni prikaz prihodkov doseženih v letu 2012
Prihodki
12,37
14,37
Prihodki OZZ
Prihodki PZZ
73,26
Ostali prihodki
13.2.2 Analiza odhodkov
Celotni odhodki, doseženi v letu 2012, so znašali 3.934.157,02 EUR in so bili za 2,4% višji od doseženih v letu 2011
ter doseženi 98,49% v primerjavi z načrtom. Odhodki v letu 2012 so rasli hitreje kot prihodki na račun povečanja
stroškov dela.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,76 % in prevrednotovalni in izredni odhodki 0,24 % v strukturi celotnih
odhodkov za leto 2012.
Graf: Strukturni prikaz odhodkov doseženih v letu 2012
Odhodki
0,23
11,20
Stroški materiala
18,47
Stroški storitev
Amortizacija
66,28
3,82
Stroški dela
Drugi stroški
- 52 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 16 : Primerjava odhodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom
Kto
Naziv
Dosežno 2011
Načrt 2012
46000
ZDRAVILA
26.462,33
46001
SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL
19.512,80
46002
ROKAVICE, BRIZGE, IGLE
8.685,55
46003
RTG MATERIAL
1.490,51
46004
RAZKUŽILA
8.653,68
46005
LABORATORIJSKI MATERIAL
74.926,81
46006
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
20.720,29
46007
POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
26.895,29
46008
DRUGI ZDR.MAT.
154,29
46009
DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.
1.402,61
46010
CEPIVA
26.609,21
46011
ČISTILNA SREDSTVA
12.640,58
46012
PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE
2.767,20
46014
MATERIAL ZA ČIŠČENJE
345,77
46015
ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI
5.437,61
46020
PORABLJENA VODA
5.187,32
46021
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA
30.262,30
46022
PORABLJENO POGONSKO GORIVO
67.062,07
46023
PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE
30.716,61
ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA *
27.717,00
46040
46050
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE
779,25
46051
STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV
1.180,44
46060
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA
34.833,20
46090
DRUGI STROŠKI MATERIALA
692,11
460
STROŠKI MATERIALA
435.134,83
46100
POŠTNE STORITVE
4.405,83
46101
TELEFONSKE STORITVE
16.566,44
46102
ZDRAVSTVENE STORITVE . ZZV,BOL.DRUGI LAB.79.028,67
46103
ZDRAV. STORITVE DEŽURSTVO
222.000,55
46104
ZDRAVST. STOR PSIH:.ANTIKOAG AMB.
8.609,91
46105
ZOBOTEHNIČNE STORITVE
66.150,64
46106
STORITVE ČIŠČENJA
185,23
46107
STORITVE PRANJA
15.722,39
46108
SPEC.ZDRAV.STOR.-UZ IN FIZIATER
21.488,15
46109
STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV 3.010,86
46110
TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB
12.577,08
46111
TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED. 49.253,22
46112
TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME
24.768,38
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME
24.343,88
46113
461131
TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME
5.336,99
461132
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERAT.INFORMAT.OKOLJA*0,00
461133
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
3.187,56
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB *
42.244,14
46114
46115
INVESTICIJSKO VZDR. OPREME*
4.085,47
46116
NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE( ZP POLJ,ŠZA
2.282,78
SB)
46117
NAJEMNINA ZA EVID. DEL. ČASA
46118
NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME*
1.507,10
46119
TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV
1.340,95
46120
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME *
1.940,37
46121
PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV*
981,16
46122
PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.*
11.180,86
46123
PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI
949,56
46124 in46125
STROŠKI BANČNEGA PROMETA IN PLAČ PROMETA 846,14
46126
PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI*
3.105,24
46130
ODVETNIŠKE STORITVE
46131
SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA
3.594,00
46132
IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV.3.966,47
IZP.
46133
STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE
31.017,68
46134
STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPORABNIKOM 490,48
- 53 -
26.500,00
20.426,00
8.900,00
1.550,00
8.840,00
78.000,00
21.095,00
27.380,00
200,00
1.480,00
27.110,00
13.480,00
2.900,00
350,00
5.530,00
5.300,00
34.000,00
72.100,00
33.000,00
25.782,00
800,00
1.200,00
35.460,00
710,00
452.093,00
4.700,00
17.000,00
79.900,00
222.000,00
7.500,00
66.200,00
190,00
16.000,00
19.900,00
3.100,00
15.350,00
51.000,00
25.300,00
29.165,00
5.400,00
8.900,00
19.450,00
4.700,00
2.400,00
1.600,00
1.400,00
1.940,00
981,00
11.795,00
1.010,00
1.000,00
3.055,00
3.594,00
3.900,00
33.100,00
545,00
Doseženo 2012
24.208,37
23.776,91
12.219,46
1.823,80
7.312,95
81.679,79
19.471,86
25.411,46
831,30
1.742,81
31.838,90
13.056,91
2.046,94
335,00
4.062,42
5.119,10
31.069,89
68.879,87
39.145,75
16.552,60
123,30
1.146,40
28.320,96
502,32
440.679,07
5.004,96
13.862,91
75.364,46
185.087,42
11.276,14
62.524,70
610,50
16.473,70
18.158,48
4.304,45
11.925,44
46.700,73
21.373,58
32.146,50
4.758,19
0,00
4.557,47
12.731,57
4.494,08
1.560,48
0,00
317,22
1.340,95
1.940,66
981,53
12.505,18
984,00
774,96
3.055,36
61,10
3.594,00
2.425,92
28.841,44
516,71
Indeks D 12/N12
Indeks D 12/D11
91,35
116,41
137,30
117,66
82,73
104,72
92,31
92,81
415,65
117,76
117,44
96,86
70,58
95,71
73,46
96,59
91,38
95,53
118,62
64,20
15,41
95,53
79,87
70,75
97,48
106,49
81,55
94,32
83,37
150,35
94,45
321,32
102,96
91,25
138,85
77,69
91,57
84,48
110,22
88,11
91,48
121,85
140,69
122,36
84,51
109,01
93,97
94,48
538,79
124,25
119,65
103,29
73,97
96,89
74,71
98,68
102,67
102,71
127,44
59,72
15,82
97,12
81,30
72,58
101,27
113,60
83,68
95,36
83,37
130,97
94,52
329,59
104,78
84,50
142,96
94,82
94,82
86,29
132,05
89,15
51,21
65,46
95,62
65,02
142,98
30,14
110,00
68,36
19,83
95,78
100,03
100,05
106,02
97,43
77,50
100,01
21,05
100,00
100,01
100,04
111,84
103,63
91,59
98,39
100,00
62,20
87,13
94,81
100,00
61,16
92,98
105,35
Letno poročilo za leto 2012
Kto
46135
46136
46137
46140
46141
46142
46151
46152
46153
46154
46155
46156
46157
46158
46165
46166
46168
46169
46170
46190
46191
46193
46194
46195
46197
46199
461
46200
462
46400
46410
46420
46421
46422
46430
46440
46450
46460
46461
46462
46463
46464
46491
46492
46493
464
46510
4652
46530
46540
46580
46590
465
Naziv
Dosežno 2011
Načrt 2012
STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI
2.475,26
1.090,56
STORITVE STROK.IZP.-INFOR
SVETOVANJE
ŠOLNINE.PO POGODBI *
21.083,39
KOMUNALNE STORITVE IN DIM
1.014,59
STORITVE
4.441,91
STORITVE INFEKTIVNIH IN
ZDR.ODPADKOV
ODVOZ SMETI
2.972,34
DNEVNICE V DRŽAVI
4.456,55
NOČNINE V DRŽAVI
455,36
POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ
1.425,66
DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.
321,72
DNEVNICE V TUJINI
82,50
NOČNINE V TUJINI
0,00
DRUGI STROŠKI S POTOVANJEM V
15,00
TUJINO
DNEVNICE OD 8 DO 12 UR
BRUTO PODJEMNE POGODBE
54.800,98
PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE
3.288,07
PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE
491,16
POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE
13.432,88
REPREZENTANCA
863,11
STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA
3.848,39
VAROVANJA
3.159,59
NASTAVITVENE STORITVE V
HOTELIH
STORITVE FOTOKOPIRANJA
190,06
STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA
5.270,19
STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS
124,79
STROŠKI IZDELAVE PRED. TABLE
DRUGE STORITVE
4.112,08
STROŠKI STORITEV
795.584,32
153.485,33
AMORTIZACIJA OPREDMETENIH
OSNO.SRE.
AMORTIZACIJA
153.485,33
OBRAČUNANE BRUTO PLAČE
1.547.430,19
NADOMESTILA PLAČ - BRUTO
338.647,31
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ
71.381,52
DELA
STROŠKI PREHRANE MED DELOM
72.210,81
STROŠKI LOČENEGA ŽIV.
STROŠKI DODATNEGA
35.217,79
POKOJNINSKEGA
REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*
61.789,83
STROŠKI NAGRAD,DARIL IN DRUGO*
1.372,78
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO
167.133,96
INVALID.ZAVARO.
PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO
123.838,96
PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE
1.132,68
PRISPEV. ZA POŠKODBE PRI DELU
10.004,18
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO
1.887,93
VARSTVO
JUBILEJNE NAGRADE
6.208,25
SOLIDARNOSTNE POMOČI
577,51
ODPRAVNINE*
4.531,32
STROŠKI DELA
2.443.365,02
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.008,10
PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV
2.084,92
IZDATKI ZA VARSTVO ČLOV. OKOLJA
0,00
ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
1.900,80
DRUGI STR.IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH OBDOBIJ
ČLANARINE ZDRUŽENJU
2.912,15
DRUGI STROŠKI
8.905,97
Indeks D 12/N12
Indeks D 12/D11
2.500,00
1.700,00
1.127,32
414,87
45,09
24,40
45,54
38,04
20.151,00
1.150,00
13.151,79
1.174,25
65,27
102,11
62,38
115,74
5.080,00
5.267,55
103,69
118,59
3.040,00
4.550,00
1.351,38
4.169,08
367,83
475,52
327,64
490,07
113,30
47,13
44,45
91,63
45,47
93,55
80,78
33,35
101,84
594,02
1.500,00
400,00
765,00
Doseženo 2012
31,70
81,91
64,06
314,20
57.500,00
3.450,00
752,00
14.375,00
900,00
3.900,00
80,96
68.043,33
4.230,91
598,16
16.529,67
1.165,81
3.514,00
118,34
122,64
79,54
114,99
129,53
90,10
124,16
128,67
121,79
123,05
135,07
91,31
3.500,00
2.663,35
76,10
84,29
200,00
5.562,00
130,00
88,78
136,72
446,03
93,42
144,29
464,65
4.000,00
797.180,00
155.000,00
177,56
7.604,62
579,84
342,63
2.357,65
726.621,01
150.144,22
58,94
91,15
96,87
57,33
91,33
97,82
155.000,00
1.624.890,00
355.600,00
72.500,00
150.144,22
1.626.537,30
392.825,24
71.391,40
96,87
100,10
110,47
98,47
97,82
105,11
116,00
100,01
74.200,00
2.490,00
39.650,00
71.807,14
0,00
36.586,35
96,78
0,00
92,27
99,44
103,89
64.500,00
1.400,00
175.273,00
62.308,23
2.519,40
179.524,40
96,60
179,96
102,43
100,84
183,53
107,41
129.920,00
1.188,00
10.497,00
1.981,00
132.872,48
1.216,14
10.741,57
2.026,82
102,27
102,37
102,33
102,31
107,29
107,37
107,37
107,36
3.320,00
1.155,00
17.993,00
2.576.557,00
2.200,00
1.068,00
2.887,57
0,00
14.256,05
2.607.500,09
1.644,12
0,00
0,00
1.900,80
167,03
3.061,67
6.773,62
86,98
0,00
79,23
101,20
74,73
0,00
46,51
0,00
314,61
106,72
81,87
0,00
100,04
100,00
98,76
81,93
105,13
76,06
- 54 -
1.900,00
3.100,00
8.268,00
Letno poročilo za leto 2012
46790
46780
467
46891
46810
46899
468
4691
4692
4693
469
46
DRUGI IZREDNIH ODHODKI
1,00
STROŠKI OD OBRESTI
205,97
FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH
206,97
OBRAČUNSKIH
20,37
DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT.
IZRAVNAVE
ODŠKODNINE, KAZNI
DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.
1.538,07
IZREDNI ODHODKI
1.558,44
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis
895,96
OS
PREVRED.ODHODKI ZARADI
0,00
ODTUJITVE
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
5.101,13
ODHODKI
3.843.342,01
CELOTNI ODHODKI
2,00
200,00
202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,10
1.500,00
1.500,00
1.000,00
532,13
864,14
1.399,37
657,17
382,47
0,00
0,00
0,00
15,22
57,61
93,29
26,29
38,25
56,18
89,79
15,63
42,69
0,00
3.500,00
1.039,64
29,70
20,38
3.994.300,00
3.934.157,02
98,49
102,36
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV AOP 871 so v letu 2012 znašali
1.167.300 EUR in so bili doseženi glede na leto 2011 94,8 % in glede na načrt 93,4%. Delež teh stroškov se je v
celotnih odhodkih zmanjšal in znašal 29,07%. Zmanjšanje je posledica racionalnega obvladovanja stroškov materiala,
storitev, uspešnega dogovarjanja z dobavitelji in varčevalnih ukrepov po ZUJF-u.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 440.697 EUR in so bili za 1,3 %
višji od doseženih v letu 2011 in doseženi 97,5% glede na načrt. Med stroški materiala so se najbolj povečali stroški
sanitetnega materiala 21,8%, rokavice, brizge, igle za 40,7%, RTG material za 22,4%, laboratorijski material za 9% ,
cepiva za 19,5% , čistilna sredstva za 3,3%. Razlog povečanje je v preseganju delovnega programa, digitalizaciji RTG
in delnem povečanju cen zaradi zagotovitve kvalitetnih materialov.
Zmanjšanje beležimo pri stroških zdravil, razkužilih, zobozdravstvenem materialu in pisarniškem materialu.
Za porabo energentov vodimo energijsko knjigovodstvo.
Na podlagi evropskih direktiv, zakonodaje, potreb in vizije tako države, občine, kot tudi ZD želimo zmanjšati porabo
in posledično tudi stroške energentov. Že od leta 2010 zbiramo in analiziramo podatke porabe vode, električne
energije in zemeljskega plina v vseh treh stavbah v Slov. Bistrici in ZP Pragersko in na tej podlagi ukrepamo.
Na vse oglasne deske smo namestili obvestilo »Varčevanje z energenti« in s tem ponovno opozorili vse zaposlene,
kot tudi varovance o pomembnosti varčevanja z vsemi energenti.
Iz analize je razvidno, da so se stroški v ZD SB v primerjavi z letom prej znižali pri toplotni energiji 16,80%, stroški
vode pa za 5,91%, medtem, ko so se stroški električne energije zvišali za 0,14%.
V ZP Pragersko so se stroški električne energije z letom prej zvišali za 1,88%, toplotne energije za 42,10%, stroški
vode so se pa znižali za 19,37%.
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 726.621 EUR in so bili v primerjavi
z letom 2011 nižji za 8,7% in za 8,9 % nižji od načrtovanih.
Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 18,5 % in se je primerjavi z letom 2011 znižal za 2%
točki.
V storitvah so zajeti vsi stroški plačil zunanjim izvajalcem za opravljene zdravstvene storitve po pogodbi o
sodelovanju in podjemnih pogodbah. Skupaj so znašali 361.563 EUR in v bistvu predstavljajo strošek dela.
Med stroški storitev so se najbolj povečali stroški storitve umerjanja medicinske opreme za 43%, tekoče vzdrževanje
licenčnih programov za 32% (novi program EEDČ, nadgradja GAME), tekoče vzdrževanje komunikacijskega sistema
za 42% (prehod na optično omrežje), infektivni odpadki in komunalne storitve za 16%, bruto podjemne pogodbe za
24% (zaradi nadomeščanja odsotne ginekologinje) in storitve študentskega dela za 44% (nadomeščanje sms v ŠD).
2.) STROŠKI DELA AOP 875 (KTO 464) so v letu 2012 znašali 2.607.500 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v
letu 2011 in za 1,9 % višji od načrtovanih. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 66,3 % ( z izplačilom
pogodbenikom v okviru stroškov storitev pa znaša delež stroškov dela 75% v celotnih odhodkih).
- 55 -
Letno poročilo za leto 2012
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je bilo 93, in se je v primerjavi z letom 2011, ko je
bilo 88, povečalo za 6% oz. 5 zaposlenih. Povečanje je nastalo zaradi zaposlitve 3 specializantov, pediatrinje,
zdravstvenega tehnika v NMP in opravljanja dežurstva s strani specializantov.
V preteklem letu je bilo izplačanega 692,00 EUR regresa za letni dopust na delavca, po stari zakonodaji pred
sprejetjem ZUJF-a. Regres je prejelo 95 zaposlenih. Zmanjšali so se stroški prevoza na delo in prehrane med delom
zaradi ukrepov po ZUJF-u.
Tabela 17: Primerjalni pregled plač in drugih izplačil po posameznih vrstah
PLAČE
2011
Realizacija
REDNO DELO
NADOM ESTILA PLAČ V BREM E ZD(brez bol.)
BOLEZNINE V BREM E ZD
NADURNO DELO
1.417.221,25
2012
Delež
Realizacija
Delež
72,34 1.478.125,21
70,43
104,30
300.011,63
15,31
346.911,70
16,53
115,63
38.635,68
1,97
45.913,54
2,19
118,84
130.208,94
6,65
148.412,09
7,07
113,98
96,27 2.019.362,54
96,21
107,07
3,79
108,68
BRUTO PLAČE
JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE,
SOLID.POM OČI, REGRES
1.886.077,50
BRUTO PLAČE IN DRUGI PREJEM KI
1.959.184,41 100,00 2.098.814,39 100,00
POGODBENO DELO + SEJNINE
Indeks
2012/2011
73.106,91
3,73
79.451,85
107,13
54.800,98
68.043,33
124,16
88
93
105,68
POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOS LENEGA
1.786,06
1.809,46
101,31
POVPREČNA NETOPLAČA NA ZAPOS LENEGA
1.132,58
1.150,02
101,54
Š TEVILO ZAPOS LENIH IZ DEL. UR
- 56 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 18: Primerjalni pregled urnega sklada delovnega časa
URE
DELOVNE URE
Redno delo
Nadure
NADOMESTILA V BREME ZD
Prazniki
Letni dopust
Plača odsotnost in neplač.
Strok. izobraževanje, študijski dop.
Boleznina 100%
Boleznina 90%, 80%
2011
Število
2012
Strukt.
Število
Strukt.
Indeks
2012/2011
149.716,00
79,02
155.286,00
79,05
103,72
141.217,00
74,54
145.910,00
74,27
103,32
8.499,00
4,49
9.376,00
4,77
110,32
33.546,00
17,71
38.024,00
19,36
113,35
4.710,00
2,49
7.547,00
3,84
160,23
21.446,00
11,32
22.843,00
11,63
106,51
256,00
0,14
16,00
0,01
6,25
2.002,00
1,06
2.418,00
1,23
120,78
652,00
0,34
296,00
0,15
45,40
4.480,00
2,36
4.904,00
2,50
109,46
SKUPAJ
NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO,
INVALIDNINE
SKUPAJ VSE URE
6.200,00
3,27
3.140,00
1,60
50,65
189.462,00
100,00
196.450,00
100,00
103,69
ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR, ki bremenijo ZD
87,77
92,58
105,48
ŠT. ZAPOSLENIH IZ VSEH UR
90,74
94,09
103,69
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali
150.144 EUR in so bili za 2,2 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,1 % nižji od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,82 % in se je znižal.
Osnovna sredstva se odpisujejo posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami po pravilniku v znesku 307.955,20 EUR.
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 150.144,22 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša
148.463,64 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 9.347,34 EUR (podskupina 922).
4.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 6.774 EUR za
članarine združenju, štipendije, takse in pristojbine.(AOP-881)
5.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 1.399 EUR, predstavljajo davek od zavarovalnih poslov za izplačane
premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja upokojenim delavcem in denarne kazni za nepravilno
evidentirane storitve.(AOP-883)
6.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 1.040 EUR in so nastali zaradi nepokrite
neodpisane vrednosti osnovnih sredstev in slabitev terjatev do kupcev.(AOP-884)
13.2.4 Analiza poslovnega izida
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je tudi poslovno leto 2012 zaključil s pozitivnim rezultatom in realiziral presežek
prihodkov nad odhodki v višini 33.613,07 EUR. Delež presežka prihodkov v celotnih prihodkih znaša 0,85% in je za
59% manjši, kot je bil dosežen v letu 2011.
V skladu z odlokom o ustanovitvi in statutom predlagamo, da se presežek prihodkov v celoti nameni za vlaganje v
investicije po načrtu v znesku 33.613,07 EUR.
- 57 -
Letno poročilo za leto 2012
13.2.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga AJPES izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Pravne osebe javnega prava poleg dejavnosti javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost.
Javna služba je glavna dejavnost za katero je zavod v skladu z zakonodajo registriran.
Tržna dejavnost prestavlja dodatno dejavnost , za katero je zavod prav tako registriran, predstavlja pa zdravstvene in
nezdravstvene storitve financirane iz javnih in pretežno nejavnih virov.
Za razmejevanje prihodkov javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti), smo
upoštevali »Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost«, ki jih izdalo MZ, dne15.12.2010.
Prihodki od tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti :
Storitev medicine dela, nadstandardnih, samoplačniških storitev OZV in zobozdravstva , s prodaje storitev
sterilizacije, oglaševalske dejavnosti, fotokopiranja, zaračunavanje stroškov hišnika in informatorja, prihodkov
storitev informatike za koncesionarje, provizij, kilometrine za prevoz krvi , najemnin za poslovne prostore in opremo,
aparatov, izdaje zdravniških potrdil, provizij PZZ in sofinanciranja dejavnosti nege na domu in štipendiranja.
V letu 2012 je delež tržne dejavnosti s celotnimi prihodki 8,72 % in delež javne službe 91,28 %.
Sodilo za razmejevanje odhodkov je razmerje med prihodki določenimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti v
celotnih prihodkih in je zapisano v internem pravilniku o računovodstvu.
- 58 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2012
Konto
Naziv
Doseženo
JS
TD
2012
2012
2012
Prihodki od poslovanja
3.949.298,44
3.603.660,00
345.638,44
Prihodki od prodaje proiz. in storitev
3.949.298,44
3.603.660,00
345.638,44
760000 - prihodki iz OZZ
2.906.645,38
2.906.645,38
760004 - prihodki od PZZ
570.325,14
570.325,14
472.327,92
126.689,48
5.849,26
5.849,26
760
- ostali poslovni prihodki
761
Prihodki od prodaje materiala
762
Finančni prihodki
763
Izredni prihodki
764
Prevrednotovalni prihodki
448,22
345.638,44
448,22
12.174,17
12.174,17
CELOTNI PRIHODKI
3.967.770,09
3.621.683,43
346.086,66
Stroški blaga mat.in storitev
1.167.300,08
0,00
101.788,56
460
Stroški materiala
440.679,07
38.427,21
461
Stroški storitev
726.621,01
63.361,35
464
Stroški dela
2.607.500,09
2.380.126,08
227.374,01
Plače in nadomestila plače
2.019.362,54
1.843.274,13
176.088,41
Prispevki za socialno varnost
326.381,41
297.920,95
28.460,46
Drugi stroški dela
261.756,14
238.931,00
22.825,14
462
Amortizacija
150.144,22
137.051,64
13.092,58
465
Drugi stroški
6.773,62
6.182,96
590,66
466
Stroški prodanih zalog
467
Finančni odhodki
468
Izredni odhodki
1.399,37
1.277,34
122,03
469
Prevrednot. poslovni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.
1.039,64
948,98
90,66
3.934.157,02
3.591.098,52
343.058,50
33.613,07
30.584,91
3.028,16
Poslovni rezultat obeh dejavnosti je pozitiven in znaša:
-Presežek prihodkov nad odhodki javne službe 30.584,91 €
-Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti 3.028,16 €
13.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
ZD Slovenska Bistrica kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta evidentira prihodke in odhodke tudi po
načelu denarnega toka ( plačane realizacije), tako kot drugi proračunski uporabniki.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Tudi v tem izkazu so prihodki in odhodki deljeni na javno službo in tržno dejavnost . Kot sodilo za delitev
odhodkov denarnega toka na javno službo in tržno dejavnost se upošteva delež ugotovljen v izkazu prihodkov in
odhodkov po vrstah dejavnosti.
V izkazu po denarnem toku znaša delež tržne dejavnosti 8,72%, delež javne službe pa 91,28%.
- 59 -
Letno poročilo za leto 2012
Tabela 20: Primerjava bilance denarnega toka po skupinah kontov za leto 2012 z letom 2011 in načrtom
S kupine Besedilo
Doseženo 2011
71
Nedavčni prihodki
870.137
72
Kap italski dohodki
73
Prejete donacije
74
Načrt 2012
Doseženo 2012 Indeks D12/N12 Indeks D12/D11
855.700
886.790
103,63
101,91
27.828
3.500
11.674
333,55
41,95
5.699
4.600
3.723
80,94
65,33
Transferni prihodki
2.947.476
3.052.000
3.018.451
98,90
102,41
S KUPAJ prihodki
3.851.140
3.915.800
3.920.638
100,12
101,80
40
Tekoči odhodki
3.628.604
3.690.200
3.732.364
101,14
102,86
42
Investicijski odhodki
200.037
224.700
193.663
86,19
96,81
3.828.641
3.914.900
3.926.027
100,28
102,54
22.499
900
S KUPAJ odhodki
Presežek prihodkov
Presežek odhodkov
-
5.389
Poslovni rezultat poslovanja po denarnem toku je negativen, ugotovljen v višini 5.389 EUR, nastal pa je zaradi zamika
plačila 2. in 3. dela akontacije december 2012 v januar 2013.
13.3.1 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa terjatev in naložb. Ker
nimamo danih posojil in prejetih vračil danih posojil, teh postavk ne izpolnjujemo.
13.3.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Ta obrazec je priloga k izkazu denarnega toka. Zdravstveni dom ga predloži praznega, razen v postavki povečanja oz.
zmanjšanja sredstev na računu. V letu 2012 je ZD ugotovil zmanjšanje sredstev v višini 5.389 EUR.
14. POROČILO O POPISU
Svet zavoda je dne 04.02.2013 sprejel Poročilo centralne popisne komisije o popisu sredstev in obveznosti do virov
sredstev na dan 31.12.2012 in ustrezne sklepe. Finančno računovodska služba je sklepe o odpisu sredstev in terjatev
prejela 5.2.2013 in jih knjižila v knjigovodske evidence, ter tako uskladila knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem.
Komisije bodo poročilo o likvidaciji odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja predložile direktorici do
konca februarja 2013.
15. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Za leto 2012 smo sestavili obračun davka od dohodka pravnih oseb na podlagi Zakona (ZDDPO-2) in pravilnika o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Zdravstveni dom je pravna oseba javnega prava ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Po 9. členu
ZDDPO-2 je plačila davka oproščena. Ker opravlja tudi pridobitno dejavnost, so vsi dohodki iz tega naslova
obdavčeni.
Kaj se davčno šteje za pridobitno oz. nepridobitno dejavnost določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne
dejavnosti, ki je bil spremenjen v letu 2009. Spremembe se nanašajo na to, da javni zdravstveni zavodi pri obračunu
- 60 -
Letno poročilo za leto 2012
davka od dohodkov pravnih oseb ne bodo več vključevali med pridobitne dohodke tistih prihodkov, ki so jih za
izvajanje javne službe pridobili iz javnofinančnih virov (ZZZS, občin, države).
V skladu z davčno zakonodajo smo po računovodskih predpisih ugotovljene celotne prihodke v višini 3.967.770,09
EUR razdelili na:
-Prihodke nepridobitne dejavnosti v višini 3.085.688,37 EUR (ti niso obdavčeni)
-Prihodke pridobitne dejavnosti v višini
882.081,72 EUR ( ti so obdavčeni)
Odhodke, ugotovljene po računovodskih predpisih v višini 3.934.157,02 EUR, smo pomnožili z deležem nepridobitne
dejavnosti- 77,77% in dobili nepridobitne odhodke v višini 3.059.593,91 EUR, ki smo jih izvzeli iz obdavčitve in
ostale nepriznane odhodke v višini 33.025,68 EUR ter tako dobili davčno priznane odhodke v višini 841.537,43 EUR.
Ugotovili smo razliko med davčno priznanimi odhodki in prihodki, ki je znašala 40.829,71 EUR in tako dobili davčno
osnovo.
Davčno osnovo smo zmanjšali za zakonsko določene olajšave:
-olajšavo za investiranje 40% od vrednosti po zakonu priznanih investicijskih vlaganj le do višine davčne osnove, to
je 40.829,71 EUR.
16. ZAKLJUČENE UGOTOVITVE
Leto, ki je za nami je zaznamovala že pričakovana finančna in gospodarska kriza, ki je vplivala tudi na zdravstveno
dejavnost. Dosledno izvajanje notranjih varčevalnih ukrepov je doprineslo k temu, da smo poslovanje zaključili s
pozitivnim rezultatom.
Kljub težkim pogojem poslovanja smo večino zastavljenih ciljev dosegli. V letu 2012 nam je celo uspelo rešiti dolga
leta prisotno pomanjkanje zdravnikov. Ostaja problem izvajanje NMP, ki za naše občane zagotovo ni ustrezen. Kljub
arbitraži, nismo uspeli v prestrukturiranju enote NMP B v enoto NMP C. Dosegli smo le povečanje 0,1 tim dežurne
službe in obljubo ministra, da se pripravlja nova mreža NMP. Tudi v letu 2013 bomo pogajanja nadaljevali.
Ponosni smo, da nam je uspelo nabaviti večino osnovnih sredstev, ki smo si jih zastavili v načrtu. Udeleževali smo se
številnih izobraževanj, na nekaterih seminarjih so bili naši sodelavci aktivni udeleženci. Dosegli smo načrtovane točke
in količnike, zunanji nadzori večinoma ugotavljajo korektno opravljeno delo, prejeli smo pohvale za delo v
Zdravstveno vzgojnih delavnicah s strani Inštituta za varovanje zdravja in pohvalo Strokovnega sveta za urgentno
medicino za delo na projektu AED v prostovoljna gasilska društva. Pritožb je bilo malo,večjih težav pri izvajanju
dejavnosti nismo imeli. Prostorsko in kadrovsko smo sicer omejeni, zato smo v letu 2012 veliko energije usmerili v
izvedbo idejnih projektov za rešitev prostorske stiske nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Pripravili smo tudi
načrte za energetsko sanacijo stavb zdravstvenega doma, ki bo potekala v naslednjih letih od 2013 do leta 2015.
Ankete o zadovoljstvu pacientov kažejo, da tudi v očeh pacientov delamo dobro.
Spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti , v katerem naj bi bila podeljena večja vloga zdravstvenim domovom,
nismo dočakali. V juniju sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ pa nam je povzročil kar veliko dodatnega
administrativnega dela, je pa pozitivno vplival na zmanjšanje odhodkov poslovanja.
Za pozitiven rezultat in uspešno doseganje ciljev je bilo potrebno dobro delo prav vseh zaposlenih v ZD. Vsak
posameznik je doprinesel k pozitivnemu končnemu rezultatu. S skupno željo po pozitivnem rezultatu smo uspešno
vodili delovanje zavoda, kar nas je ponovno uvrstilo med uspešnejše zdravstvene domove v državi.
Menim, da lahko z optimizmom zremo v prihodnost. V zadnjih letih smo naredili ogromno, imamo ugled, delamo
dobro, zadovoljni smo na delovnem mestu, cenijo nas naši uporabniki in cenimo drug drugega.
Poslanstvo, ki ga opravljamo zdravstveni delavci in naši drugi sodelavci v ZD je tako plemenito in pomembno, da ga,
kljub oviram, z veseljem in ponosno izvajamo.
Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,spec.šol.med.
- 61 -