Letno poročilo o samoevalvaciji šole

Comments

Transcription

Letno poročilo o samoevalvaciji šole
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Poročilo o uresničitvi
Letnega delovnega načrta
s samoevalvacijo
za šolsko leto 2011/2012
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
VSEBINA
1 UVOD ................................................................................................................................ 1
2 UČNI USPEH .................................................................................................................... 2
3 REALIZACIJA POUKA ..................................................................................................... 7
4 ŠOLSKI OBISK............................................................................................................... 10
5 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ................................................................................. 11
6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI ...................................................................................... 12
7 DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ........................................................................... 13
8 ŠOLE V NARAVI IN TABORI.......................................................................................... 18
9 OBLIKA DIFERENCIACIJE ............................................................................................ 18
10 SODELOVANJE S STARŠI .......................................................................................... 19
11 PODALJŠANO BIVANJE ............................................................................................. 20
12 DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER
STATUS UČENCEV TUJCEV ...................................................................................... 21
13 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH ................................................................... 24
15 INTERESNE DEJAVNOSTI .......................................................................................... 34
16 PROMETNA VZGOJA .................................................................................................. 35
17 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ........................................................................... 37
18 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV............................................................ 46
19 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ............................................................................... 46
20 ŠOLSKA KNJIŽNICA.................................................................................................... 49
21 SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT ...................................................... 50
22 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV ................................................ 51
23 PRIPRAVNIŠTVO IN PEDAGOŠKA PRAKSA ............................................................. 51
Letno poročilo o samoevalvaciji šole ......................................................................... 52
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
1 UVOD
Zaključili smo šolsko leto 2011/2012, ki je bilo drugo po izločitvi PŠ Kašelj in ustanovitvi
samostojne šole.
Po 156 letih delovanja Osnovne šole Polje smo vzgojno-izobraževalno delo v celoti izvajali
samo na eni lokaciji in v eni stavbi. Ta organizacijska sprememba je močno vplivala tudi na
oblikovanje pravzaprav čisto novega kolektiva. Zaznali smo nov veter, veliko pripravljenostjo
na sodelovanje in strpnost. Tudi starši naših učencev nam sporočajo, da smo stkali dobro
delovno in sodelovalno klimo. Tega smo iskreno veseli!
54 učencev, ki so obiskovali pouk v dveh oddelkih devetega razreda, je opravljalo nacionalno
preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenskega jezika ter državljanske ter
domovinske vzgoje ter etike. Dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja so obvezna
sestavina zaključnega spričevala osnovne šole, niso pa merilo za vpis v srednje šole. Do neke
mere so ti rezultati gotovo pokazatelj kakovosti znanja posameznega učenca, pri tem pa se je
potrebno zavedati, da gre za enkratno pisno preverjanje znanja, ki po svojem obsegu ne more
preveriti celotnega obsega in nivoja znanja učencev. Rezultati učencev so bili dobri. Pri
matematiki je bil uspeh 56,9% (povprečje SLO = 51,4%), pri slovenščini je bil rezultat 57,8%
(povprečje SLO = 54,9 %), pri državljanski ter domovinski vzgoji ter etiki pa 62,6% (povprečje SLO
= 58,5 %).
Nacionalno preverjanje znanja so prostovoljno opravljali tudi šestošolci. Preverjalo se je znanje
iz treh predmetov in sicer iz slovenščine, matematike in tujega jezika.
Učenci so dosegli soliden uspeh: pri matematiki je bil uspeh 55,7% (povprečje SLO = 58,2 %),
pri slovenščini je bil rezultat 53,8% (povprečje SLO = 56,7 %) in pri angleščini 53,5% (povprečje
SLO = 50,3 %). Zavedamo se, da bi bil rezultat bolj objektiven, če bi se nacionalnega
preverjanja znanja udeležili vsi učenci šestega razreda, kar je kljub našim vzpodbudam težko
zagotoviti.
Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil dober, povprečna ocena naše šole je bila 4,16.
Kljub temu so bili nekateri učenci ob koncu pouka neuspešni: 11 učencev ni doseglo
minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih. Največji delež nezadostnih ocen je
pri matematiki (10 nezadostnih), sledijo angleščina (5 nezadostni), slovenščina in fizika (2
nezadostni) ter biologija, naravoslovje, zgodovina in geografija s po 1 nezadostno oceno. V 6.
razredu dva učenca ponavljata razred, ostali učenci so uspešno opravili popravne izpite.
Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja potrjujejo, da so naši učenci sposobni in
uspešni: osvojili so 215 bronastih priznanj, 46 srebrnih priznanj ter 29 zlatih priznanj.
Že vrsto let šolo pri odločanju o oblikah diferenciacije pouka podpira tudi Svet šole.
Spremenjen Zakon o osnovni šoli je prinesel nove možnosti in opustil nekatere do sedaj
uveljavljene oblike. Učiteljski zbor je potrdilo novo obliko, za katero smo prepričani, da bo
olajšala učno delo učencem, učiteljem pa omogočala bolj poglobljeno individualizacijo.
Pomen zdravja in zdravega načina življenja, dobrih medsebojnih odnosov in čistega okolja smo
spoznavali in razvijali preko številnih dejavnosti v projektih EKO ŠOLA in Zdrava šola. Uspelo
nam je izpolniti zahteve in pridobiti naziv KULTURNA ŠOLA.
V preteklem letu smo sodelovali tudi v projektih Evropska vas, Zaupajmo v lastno ustvarjalnost,
naši učenci pa so dosegli odlične rezultate tudi na področju športa.
V okviru uresničevanja vzgojnega načrta šole želimo omejiti pojave nasilja, spremeniti odnos
učencev do šolskega dela in okrepiti osebno odgovornost in vzgojno delovanje šole.
Dosedanje izkušnje so dobre in dragocene za delo v prihodnjih letih.
Žal nam v šolskem letu 2011/2012 ni uspelo realizirati izgradnje igrišča ob OŠ Polje. Vendar
ostajamo optimistični, saj postopki v zvezi s tem tečejo.
Če na kratko sklenem uvod k poročilu za šolsko leto, ki se je izteklo:
po učnih, tekmovalnih in drugih dosežkih učencev šole ter po dobri odnosni in delovni klimi na
šoli sklepamo, da smo na dobri poti. Kljub temu, da smo v preteklem letu uvedli veliko novosti,
1
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
se novih nalog in izzivov veselimo. Delo poteka v urejenih in dobro opremljenih prostorih, vsi
zaposleni pa se trudimo, da delo opravimo dobro, da sodelujemo, se spoštujemo in smo
osebno odgovorni.
Barbara Smrekar,
ravnateljica
2 UČNI USPEH
2
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
3
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
4
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Število učencev z nezadostnimi ocenami ob koncu leta po razredih
Število učencev…
z eno
NZD
z dvema
NZD
s tremi
NZD ali
več
4. A
0
0
0
0
ki
PONA
VLJAJ
O
razred
0
4. B
0
0
0
0
0
0
/
0
SKUPAJ 4.R
0
0
0
0
0
0
/
0
5. A
0
0
0
0
0
0
/
0
5. B
0
0
0
0
0
0
/
0
SKUPAJ 5.R
0
0
0
0
0
0
/
0
6. A
1
2
0
3
1
2
/
0
6. B
1
1
0
2
1
1
/
0
SKUPAJ 6.R
2
3
0
5
2
3
/
0
7. A
0
0
0
0
0
0
0
0
7. B
1
0
1
2
0
0
1*
1
SKUPAJ 7.R
1
0
1
2
0
0
1*
1
8. A
0
0
0
0
0
0
0
0
8. B
0
1
1
2
0
1
1
1
SKUPAJ 8.R
0
1
1
2
1
1
1
9. A
2
0
0
0
0
0
2*
0
9. B
0
0
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ 9.R
2
0
0
2
0
0
2*
0
11
2
4
4
2
RAZRED
z NZD
ocenami
SKUPAJ
ŠOLA skupaj
5
3
2
* Popravni izpiti opravljeni v spomladanskem roku.
ki
s
ki
napred
POPRA ZAKLJUČUJ
ujejo z
VNIMI
EJO OŠ
NZD
IZPIT OBVEZNOST
oceno
0
/
0
Število učencev z nezadostnimi ocenami
po predmetih
Število učencev
10
8
6
4
2
0
MAT
TJA
FIZ
SLJ
BIO
Predmet
5
GEO
NAR
ZGO
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
2.1 USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
Redni rok:
 4. maj 2012 – matematika (6. in 9. r )
 8. maj 2012– slovenščina (6. in 9. r )
 10. maj 2012- angleščina (6. r ), domovinska in državljanska vzgoja ter etika (9. r)
ŠTEVILO
ŠTEVILO
UČENCEV UČENCEV
V
PRISOTNIH
ODDELKU NA NPZ
23
21
22
16
ODDELEK
6.A
6.B
6. razr.
ŠTEVILO
UČENCEV
SLO
PRISOTNIH
(%)
NA NPZ
47,6
19
61,9
17
ŠTEVILO
UČENCEV
MAT PRISOTNIH
(%)
NA NPZ
54,1
20
61,1
16
ANG
(%)
46,2
62,7
45
37
53,8
56,7
36
57,4
58,2
36
53,5
50,3
9.A
9.B
27
27
27
26
59,0
56,6
27
27
54,1
56,5
27
27
46,2
61,9
9. razr.
54
53
57,8
54,9
54
56,9
51,4
54
62,6
58,5
REPUBL. POVPR., 6.R
REPUBL. POVPR., 9.R
USPEH %
PRIMERJAVA ŠOLSKEGA POVPREČJA
Z DRŽAVNIM, 6. razred
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
53,8 56,7
57,4 58,2
53,5 50,3
ŠOLA
SLO
SLJ
MAT
TJA
USPEH %
PRIMERJAVA ŠOLSKEGA POVPREČJA
Z DRŽAVNIM, 9. razred
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
57,8 54,9
56,9
62,6
51,4
58,5
ŠOLA
SLO
SLJ
MAT
6
DDE
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
3 REALIZACIJA POUKA
PREDMET
Št.
načrt.
ur
ure
%
ure
1. A
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
SKUPAJ
210
140
105
70
70
105
700
209,
140
102
70
68
102
691
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
245
140
105
70
70
105
242
140
105
68
70
105
SKUPAJ
735
730
1. B
99,52
100,00
97,14
100,00
97,14
97,14
98,71
2. A
98,78
100,00
100,00
97,14
100,00
100,00
209
140
105
70
67
100
691
99,32
730
243
140
104
69
69
105
3. A
SLO
MAT
SPO
LVZ
GVZ
ŠVZ
SKUPAJ
245
175
105
70
70
105
770
242
171
105
70
70
103
761
SLO
MAT
NIT
DRU
LVZ
GVZ
ŠVZ
ANG
SKUPAJ
175
175
105
70
70
52,5
105
70
822,5
172
171
105
71
70
52
105
66
812
SLO
MAT
NIT
DRU
LVZ
GVZ
ŠVZ
ANG
GOS
SKUPAJ
175
140
105
105
70
52,5
105
105
35
892,5
172
137
105
104
70
52
105
104
33
882
%
A in B oddelek
SKUPAJ
ure
%
99,52
100,00
100,00
100,00
95,71
95,24
98,71
2. B
99,18
100,00
99,05
98,57
98,57
100,00
418
280
207
140
135
202
1382
99,52
100,00
98,57
100,00
96,43
96,19
98,71
485
280
209
137
139
210
98,98
100,00
99,52
97,86
99,29
100,00
99,32
1460
99,32
98,37
100,00
98,10
100,00
100,00
100,00
99,22
4. B
95,43
98,29
100,00
100,00
97,14
95,24
96,19
94,29
97,14
5. B
98,86
98,57
98,10
98,10
100,00
97,14
98,10
98,10
97,14
98,38
483
346
208
140
140
208
1525
98,57
98,86
99,05
100,00
100,00
99,05
99,03
339
343
210
141
138
102
206
132
1611
96,86
98,00
100,00
100,71
98,57
97,14
98,10
94,29
97,93
345
275
208
207
140
103
208
207
67
1760
98,57
98,21
99,05
98,57
100,00
98,10
99,05
98,57
95,71
98,60
3. B
98,78
97,71
100,00
100,00
100,00
98,10
98,83
4. A
98,29
97,71
100,00
101,43
100,00
99,05
100,00
94,29
98,72
5. A
98,29
97,86
100,00
99,05
100,00
99,05
100,00
99,05
94,29
98,82
7
241
175
103
70
70
105
764
167
172
105
70
68
50
101
66
799
173
138
103
103
70
51
103
103
34
878
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
SLJ
ANG
GEO
ZGO
MAT
NAR
LVZ
GVZ
GOS
TIT
ŠVZ
SKUPAJ
175
140
35
35
140
70
35
35
52,5
70
105
892,5
SLJ
TJA
GEO
ZGO
NAR
MAT
LVZ
GVZ
TIT
ŠVZ
DDE
skupaj sploš. pred.
NI1
ŠI1
SLZ
SPH
UBE
OGL
ŠZZ
ŠSP
LS 1
IŠP-odbojka
skupaj izbirni pred.
SKUPAJ
140
140
70
70
105
140
35
35
35
70
35
875
70
70
35
35
35
35
35
35
35
35
420
2555
SLJ
TJA
GEO
ZGO
BIO
KEM
FIZ
MAT
DDE
LVZ
GVZ
TIT
ŠVZ
skupaj sploš. pred.
122,5
105
52,5
70
52,5
70
70
140
35
35
35
35
70
892,5
6. A
101,14
99,29
102,86
102,86
90,00
91,43
91,43
88,57
95,24
91,43
93,33
95,57
7. A
141
100,71
140
100,00
65
92,86
68
97,14
112
106,67
130
92,86
36
102,86
31
88,57
32
91,43
66
94,29
34
97,14
855
97,71
64
91,43
65
92,86
41
117,14
35
100,00
34
97,14
32
91,43
33
94,29
35
100,00
0,00
35
100,00
374
89,05
1229
48,10
8. A
120
97,96
110
104,76
49
93,33
61
87,14
51
97,14
69
98,57
63
90,00
140
100,00
33
94,29
38
108,57
35
100,00
32
91,43
66
94,29
867
97,14
177
139
36
36
126
64
32
31
50
64
98
853
8
6. B
158
134
33
36
120
73
30
31
61
66
97
839
90,29
95,71
94,29
102,86
85,71
104,29
85,71
88,57
116,19
94,29
92,38
94,01
7. B
138
98,57
148
105,71
58
82,86
59
84,29
116
110,48
138
98,57
37
105,71
29
82,86
35
100,00
64
91,43
34
97,14
856
97,83
64
91,43
65
92,86
41
117,14
35
100,00
34
97,14
32
91,43
33
94,29
35
100,00
32
91,43
35
100,00
406
96,67
1262
49,39
8. B
129
105,31
117
111,43
45
85,71
56
80,00
55
104,76
67
95,71
66
94,29
129
92,14
34
97,14
34
97,14
35
100,00
31
88,57
62
88,57
860
96,36
335
273
69
72
246
137
62
62
111
130
195
1692
95,71
97,50
98,57
102,86
87,86
97,86
88,57
88,57
105,71
92,86
92,86
94,79
279
288
123
127
228
268
73
60
67
130
68
1711
128
130
82
70
68
64
66
70
32
70
780
2491
99,64
102,86
87,86
90,71
108,57
95,71
104,29
85,71
95,71
92,86
97,14
97,77
91,43
92,86
117,14
100,00
97,14
91,43
94,29
100,00
91,43
100,00
92,86
97,50
249
227
94
117
106
136
129
269
67
72
70
63
128
1727
101,63
108,10
89,52
83,57
100,95
97,14
92,14
96,07
95,71
102,86
100,00
90,00
91,43
96,75
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
ŠI1
NI2
LS 1
UBE
MME
SPH
OGK
OGL
ŠZZ
ŠSP
IŠP-odbojka
skupaj izbirni
pred.
8. razred
SLJ
TJA
GEO
ZGO
BIO
KEM
FIZ
MAT
LVZ
GVZ
ŠVZ
skupaj splošni
pred.
NI2
NI3
ŠI1
FI3
SPH
ROM
MME
SLZ
OGL
OGK
IŠP - odbojka
ŠZZ
ŠSP
RET
LS 1
skupaj izbirni
pred.
SKUPAJ
70
70
35
35
35
35
35
35
35
35
35
64
32
33
35
32
32
33
33
0,00
91,43
91,43
0,00
94,29
100,00
91,43
91,43
94,29
94,29
0,00
65
64
32
34
34
35
32
32
33
33
35
92,86
91,43
91,43
97,14
97,14
100,00
91,43
91,43
94,29
94,29
100,00
65
128
64
34
67
70
64
64
66
66
35
92,86
91,43
91,43
97,14
95,71
100,00
91,43
91,43
94,29
94,29
100,00
455
2554,5
294
1161
64,62
45,45
429
1289
94,29
50,46
723
2450
79,45
95,91
144
96
64
64
64
64
64
128
32
32
64
149
107
57
58
64
65
68
124
34
33
60
9. A
103,47
111,46
89,06
90,63
100,00
101,56
106,25
96,88
106,25
103,13
93,75
150
108
57
65
59
65
64
111
35
34
56
9. B
104,17
112,50
89,06
101,56
92,19
101,56
100,00
86,72
109,38
106,25
87,50
299
215
114
123
123
130
132
235
69
67
116
103,82
111,98
89,06
96,09
96,09
101,56
103,13
91,80
107,81
104,69
90,63
816
64
64
64
64
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
819
63
64
63
65
34
28
31
41
30
30
33
33
32
30
100,37
98,44
100,00
98,44
101,56
106,25
87,50
96,88
128,13
93,75
93,75
103,13
103,13
100,00
93,75
804
63
64
63
65
34
28
0
41
30
30
33
33
32
30
32
98,53
98,44
100,00
98,44
101,56
106,25
87,50
0,00
128,13
93,75
93,75
103,13
103,13
100,00
93,75
100,00
1623
126
128
126
130
68
56
31
82
60
60
66
66
64
60
32
99,45
98,44
100,00
98,44
101,56
106,25
87,50
96,88
128,13
93,75
93,75
206,25
103,13
100,00
93,75
100,00
480
1296
482
1301
100,42
100,39
451
1255
93,96
96,84
933
2556
97,19
98,61
REALIZACIJA POUKA
9
97,82%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
4 ŠOLSKI OBISK
Izostanki
895
1310
2205
1767
1253
3020
656
780
1436
1124
788
1912
988
1174
2162
NEOPRAVIČENI
0
1
1
3
0
3
0
0
0
0
2
2
0
2
2
% OBISKA
72,00%
90,00%
81,00%
89,98%
92,54%
91,26%
94,68%
93,50%
94,09%
94,10%
95,26%
94,68%
94,11%
93,93%
94,02%
SKUPAJ 1.–5. raz.
10735
8
91,01%
6. A
6. B
SKUPAJ: 6. razred
7. A
7. B
SKUPAJ: 7. razred
8. A
8. B
SKUPAJ: 8. razred
9. A
9. B
SKUPAJ: 9. razred
1446
1277
2723
1580
2503
4083
1364
1730
3094
1644
2754
4398
61
15
76
62
187
249
205
121
326
156
77
233
93,40%
94,17%
93,76%
92,98%
88,80%
90,89%
94,00%
92,25%
93,13%
93,40%
90,50%
91,95%
SKUPAJ: 6.–9. raz.
14298
884
92,43%
Razred
1. A
1. B
SKUPAJ: 1. razred
2. A
2. B
SKUPAJ: 2. razred
3. A
3. B
SKUPAJ: 3. razred
4. A
4. B
SKUPAJ: 4. razred
5. A
5. B
SKUPAJ: 5. razred
VSI
ŠOLSKI OBISK
91,72%
Najpogostejši razlogi za neopravičene ure:
-
ponavljajoče zamujanja na začetku prve šolske ure oz. na začetku pouka,
zamujanja k posameznim uram znotraj urnika,
učenci ne prinesejo opravičil za celodnevni izostanek.
10
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
5 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka
PREDMET
Št. načrt. ur
ure
%
ure
1. A
29
23
DOD. P.
4
10
35
33
94,29
33
2. A
DOP. P.
35
DOP. P.
18
17
SKUPAJ
35
35
36
DOD. P.
SKUPAJ
35
35
15
18
88,57
35
70
100,00
100,00
66
94,29
66
94,29
5. B
DOP. P.
27
25
9
9
36
100,00
4. B
17
DOD. P.
35
101,43
17
100,00
5. A
SKUPAJ
71
18
16
31
102,86
3. B
4. A
DOP. P.
94,29
18
100,00
3. A
DOD. P.
66
18
17
35
94,29
2. B
18
DOD. P.
SKUPAJ
A in B oddelek SKUPAJ
ure
%
1. B
DOP. P.
SKUPAJ
%
102,86
34
97,14
Št.
PREDMET načrt.
ure
%
ur
TJA 8. in 9. razred
DOP. P.
55
DOD. P.
13
SKUPAJ
70
68
97,14
TJA 7. razred
DOP. P.
16
DOD. P.
16
SKUPAJ
35
32
91,43
TJA 6. razred
DOP. P.
16
DOD. P.
14
SKUPAJ
35
30
85,71
KEM 8. in 9. razred
DOP. P.
25
DOD. P.
5
SKUPAJ
35
30
85,71
GEO 7.- 9. razred
DOP. P.
0
DOD. P.
35
SKUPAJ
35
35
100,00
Št.
PREDMET načrt.
ure
%
ur
MAT 6. in 9. razred
DOP. P.
30
DOD. P.
0
SKUPAJ
35
30
85,71
MAT 7. in 8. razred
DOP. P.
41
DOD. P.
10
SKUPAJ
52,5
51
97,14
FIZ 8. in 9. razred
DOP. P.
33
DOD. P.
35
SKUPAJ
52,5
68
129,52
SLJ 6. in 8. razred
DOP. P.
29
DOD. P.
6
SKUPAJ
35
35
100,00
SLJ 7. in 9. razred
DOP. P.
32
DOD. P.
0
SKUPAJ
35
32
91,43
REALIZACIJA
DOP IN DOD POUKA
11
97,82%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Število učencev po oddelkih, vključenih v dopolnilni oz. dodatni pouk
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
Skupaj
4
12
2
4
4
5
4
6
4
1
46
9
8
17
10
7
9
11
9
8
8
96
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
Skupaj
10
8
10
6
17
20
18
21
110
5
5
4
4
10
12
11
10
61
Dopolnilni
pouk
Dodatni
pouk
Dopolnilni
pouk
Dodatni
pouk
6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI
Po predmetniku je za ure oddelčne skupnosti namenjenih 17,5 ur letno. Po sklepu Sveta OŠ
Polje imamo na predmetni stopnji vsak teden celo uro oddelčne skupnosti (letno 35 ur, za
učence 9. razreda 33 ur).
št. pl ur
ure
Razred
%
ure
A
%
ure
B
%
Skupaj
4.
17,5
20
114%
19,5
111%
39,5
113%
5.
17,5
17
97%
18
103%
35
100%
6.
35
37
106%
39
111%
76
109%
7.
35
37
106%
37
106%
74
106%
8.
35
37
106%
39
111%
76
109%
9.
33
37
112%
38
115%
75
114%
REALIZACIJA UR
ODDELČNE SKUPNOSTI
12
108,5%
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
7 DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE
Dnevi dejavnosti so bili uspešno izvedeni v skladu z načrtom strokovnih aktivov, ki je bil
izdelan v maju 2011.
1. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVN
I DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
VSEBINA DELA
NARAVOSLOV
NI DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
ČAS
»BOBRI 2012«
Mojca Bajda
9. 2. 2012
OBISK GLASBENE ŠOLE
Judita Valentinčič
25. 4. 2012
LUTKOVNA PREDSTAVA
Mojca Prelogar
13. 12. 2011
SIMFONIČNA MATINEJA
Nina Sovinc
12. 10. 2012
GOZD
Mojca Prelogar
30. 11. 2011
ARBORETUM
Mojca Avbelj
15. 6. 2012
EKO DAN - VRT
Judita Valentinčič
23. 3. 2012
POHOD »OB ŽICI«
Mojca Avbelj
11. 5. 2012
ATLETSKI ŠD
Vesna Srše
11. 4. 2012
POHOD NA ČATEŠKO GORO
Mojca Prelogar
28. 11. 2011
POHOD NA ROŽNIK
Judita Valentinčič
21. 9. 2011
ORIENTACIJSKI POHOD
Mojca Bajda
19. 6. 2012
TABOR
Mojca Prelogar
29. 11. 2011
IZDELKI IZ LESA, MIZAR
Mojca Avbelj
12. 6. 2012
IZDELKI IZ BLAGA, ŠIVILJA
Judita Valentinčič
8. 6. 2012
2. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
VODJA
VSEBINA DELA
VODJA
ČAS
»BOBRI 2012«
Simona Trtnik
9. 2. 2012
SIMFONIČNA MATINEJA
Klavdija Šuligoj
12. 10. 2011
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
Polona Robida
28. 11. 2011
LUTKOVNA PREDSTAVA
Polona Robida
22. 12. 2011
NAŠI ZOBJE
Klavdija Šuligoj
10. 11. 2011
ŽIVLJENJE OB VODI IN V NJEJ
Simona Trtnik
21. 3. 2012
URAVNOTEŽENA PREHRANA
Klavdija Šuligoj
15. 6. 2012
POHOD »OB ŽICI«
Klavdija Šuligoj
11. 5. 2012
ATLETSKI ŠD
Vesna Srše
11. 4. 2012
POHOD - ZADVOR
Simona Trtnik
6. 6. 2012
ŠPORTNI PARK TIVOLI
POHOD, PLEZANJE,
LOKOSTRELSTVO
IZDELAVA EKO PAPIRJA, MLINČKOV
Klavdija Šuligoj
22. 9. 2011
Simona Trtnik
20. 3. 2012
Simona Trtnik
19. 3. 2012
EKO DAN
Mojca Jurič
23. 3. 2012
MEROSLOVJE
Klavdija Šuligoj
29. 5. 2012
13
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
3. RAZRED
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
VSEBINA DELA
NARAVOSLOVNI
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ČAS
»BOBRI 2012«
Bojana Anžur
10. 2. 2012
SIMFONIČNA MATINEJA
Mojca Mlakar Brešar
12. 10. 2011
ŠOLSKI MUZEJ
Mojca Mlakar Brešar
25. 11. 2011
LUTKOVNA PREDSTAVA
Bojana Anžur
22. 12. 2011
EKO DAN
Bojana Anžur
23. 3. 2012
OGLED KRAŠKE JAME
MERJENJE NA URADU ZA
MEROSLOVJE
POHOD »OB ŽICI«
Mojca Mlakar Brešar
22. 9. 2011
Mojca Mlakar Brešar
29. 5. 2012
Bojana Anžur
11. 5. 2012
ATLETSKI ŠD
Vesna Srše
11. 4. 2012
POHOD DO RUDNIŠKEGA JEZERA
Mojca Mlakar Brešar
21. 9. 2011
PLESNA DEJAVNOST
Bojana Anžur
30. 3. 2012
POHOD NA LJUBLJANSKI GRAD
Bojana Anžur
15. 6. 2012
PREŽIVETJE V NARAVI
Mojca Mlakar Brešar
23. 9. 2011
DOM NEKOČ IN DANES
Bojana Anžur
24. 10. 2011
HIŠA EKSPERIMENTOV
Hedvika Križaj
5. 4. 2012
4. RAZRED
KULTURNI DNEVI
VODJA
VSEBINA DELA
VODJA
ČAS
»BOBRI 2012«
Sonja Flere
2. 2. 2012
EKO DAN
Maja Mavsar
23. 3. 2012
LJUDSKI OBIČAJI V BELI KRAJINI
Maja Mavsar
16. 3. 2012
ORIENTACIJA
Sonja Flere
12. 3. 2012
GOZD IN TRAVNIK
Maja Mavsar
13. 3. 2012
DEPONIJA
Maja Mavsar
18. 5. 2012
POHOD »OB ŽICI«
Sonja Flere
11. 5. 2012
ATLETSKI ŠD
Vesna Srše
11. 4. 2012
SPOZNAVAMO NOVE ŠPORTE
Sonja Flere
14. 3. 2012
ZIMSKI POHOD S KRPLJAMI
Sonja Flere
27. 1. 2012
ŠPORTNE IGRE
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
PROIZVODNJA IN PORABA
ELEKTRIČNE ENERGIJE
MLINČEK
Maja Mavsar
15. 6. 2012
Sonja Flere
15. 2. 2012
Maja Mavsar
15. 3. 2012
Sonja Flere
25. 11. 2012
ŠKATLICA IZ LESA
Maja Mavsar
24. 4. 2012
14
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
VODJA
ČAS
»BOBRI 2012« - Bonobo Beni
Mladen Kopasić
2. 2. 2012
EKO DAN
Janka Laznik
23. 3. 2012
RIMSKA EMONA
Janka Laznik
9. 5. 2012
ŠKOCJANSKE JAME ŠVN
Mladen Kopasić
9. 9. 2011
ŽIVALSKI VRT
Mladen Kopasić
11. 6. 2012
RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Janka Laznik
30. 5. 2012
POHOD »OB ŽICI«
Tatjana Robida
11. 5. 2012
ATLETSKI ŠD
Vesna Srše
11. 4. 2012
PLAVANJE ŠVN
Mladen Kopasić
8. 9. 2011
POHOD V POREČ ŠVN
Mladen Kopasić
5. 9. 2011
ŠPORTNE IGRE ŠVN
Mladen Kopasić
6. 9. 2011
HLADILNA ŠKATLA
Janka Laznik
20. 10. 2011
BALON
Janka Laznik
12. 1. 2012
MAHAČ
Mladen Kopasić
5. 4. 2012
TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT
Mladen Kopasić
14. 2. 2012
5. RAZRED
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOV
NI DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
6.
RAZRED
KULTURNI
DNEVI
NARAVOS
LOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
VSEBINA DELA
VSEBINA DELA
OBLIKA
VODJA
ČAS
OBISK PISATELJA
prireditev
Mateja Drnovšek
5. 12. 2011
»BOBRI«
ogled
Renata Krivec
feb. 2012
NARODNI MUZEJ
delavnica
Petra Mikeln
18. 6. 2012
EKSKURZIJA NA ŠTAJERSKO
ekskurzija
Mateja Drnovšek
12. 10. 2011
EKO dan
prireditev
Renata Krivec
23. 3. 2012
TRAVNIK
OSEBNA ODGOVORNOST V ŠOLI IN
DOMA
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO / LES IN IZDELKI IZ LESA
LES IN IZDELKI IZ LESA / IZDELAVA
IZDELKOV ZA EKO TRŽNICO
delavnice
Nives Sredenšek
14. 6. 2012
delavnice
Damjana Govekar
13. 10. 2011
UPORABNI IZDELKI IZ PAPIRJA
delavnice
delavnice
delavnice
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ŠPORTNI
DNEVI
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Mateja Malnar /
Denis Klančič
Denis Klančič /
Mojca Jurič
M. Kapetanović
Mujkić
Alenka Kocjančič
5. 3. 2012
6. 3. 2012
24. 4. 2012
29. 9. 2011
Klemen Adamič
14. 2. 2012
Klemen Adamič
11. 4. 2012
POHOD OB ŽICI
Alenka Kocjančič
11. 5. 2012
VODNE IGRE (Atlantis)
Klemen Adamič
20. 6. 2012
športne
aktivnosti
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
15
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
7.
RAZRED
VSEBINA DELA
OBLIKA
OGLED LJUBLJANE
KULTURNI
DNEVI
NARAVOS
LOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
ogled
OBISK PISATELJA
prireditev
5. 12. 2011
zač. feb.
2012
prireditev
Petra Mikeln
23. 3. 2012
OD ZRNA DO KRUHA
delavnice
Nataša Javornik
VERJETNOST IN OBDELAVA
PODATKOV
delavnice
M. Kapetanović
Mujkić
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO
ekskurzija
T. Pecin Završan
24. 4. 2012
v času ŠVN
(5.–9. 9.
2011)
12. 10. 2011
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
delavnice
Marcel
Theuerschuh
OD IDEJE DO IZDELKA
delavnice
Marcel
Theuerschuh
IZDELAVA EMBALAŽNE ŠKATLE
delavnice
Denis Klančič
5. 3. 2012
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
Alenka Kocjančič
v času ŠVN
(5.–9. 9.
2011)
v času ŠVN
(5.–9. 9.
2011)
29. 9. 2011
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Klemen Adamič
14. 2. 2012
Klemen Adamič
11. 4. 2012
Alenka Kocjančič
11. 5. 2012
v času ŠVN
(5.–9. 9.
2011)
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
športne
aktivnosti
POHOD OB ŽICI
VSEBINA DELA
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
Alenka Kocjančič
VODJA
ČAS IZVEDBE
Erzsebet Delić
feb. 2012
delavnice
Danica Iskra
5. 3. 2012
ogled
Nada Vujasin
24. 4. 2012
Polona Theuerschuh
5. 12. 2011
OBLIKA
ogled
delavnice
PRIRODOSLOVNI MUZEJ
GEOGRAFSKE DELAVNICE
ŠPORTNI
DNEVI
Mateja Drnovšek
EKO dan
ASTRONOMIJA
TEHNIŠKI
DNEVI
13. 10. 2011
Nada Vujasin
IMPROLIGA
NARAVOSL
OVNI
DNEVI
Danica Iskra
ogled
»BOBRI«
KULTURNI
DNEVI
ČAS
»BOBRI«
VODNE IGRE (Atlantis)
8. RAZRED
VODJA
FIZIKALNI EKSPERIMENTI /
IZDELEK IZ KOVINE
IZDELEK IZ KOVINE / FIZIKALNI
EKSPERIMENTI
ogled
delavnice
delavnice
delavnice
Vesna Lukežič
Tanja Pecin Završam
Polona Theuerschuh /
Jana Mali
Jana Mali / Polona
Theuerschuh
v času ŠVN
(16.–20.4. 2012)
v času ŠVN
(16.–20.4. 2012)
12. 10. 2011
13. 10. 2011
EKO dan
prireditev
Vesna Lukežič
23. 3. 2012
MEDOSEBNI ODNOSI
delavnice
Metka Weiss ali
Damjana Govekar
v času ŠVN
(16.–20.4. 2012)
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
Alenka Kocjančič
29. 9. 2011
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Klemen Adamič
14. 2. 2012
Klemen Adamič
11. 4. 2012
POHOD OB ŽICI
Alenka Kocjančič
11. 5. 2012
VODNE IGRE (Atlantis)
Klemen Adamič
v času ŠVN
(16.–20.4. 2012)
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
športne
aktivnosti
16
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
9.
RAZRED
VSEBINA DELA
OBLIKA
PO PREŠERNOVIH POTEH
KULTUR
NI DNEVI
NARAVO
SLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
ekskurzija
KONČNI IZLET
ogled
VALETA in VPIS V ZLATO KNJIGO
prireditve
EKOLOŠKO KMETOVANJE
delavnice
ASTRONOMIJA
delavnice
OBDELAVA PODATKOV
delavnice
ogledi
Erzsebet Delić
Polona
Theuerschuh
Erzsebet Delić
ČAS
IZVEDBE
13. 10. 2011
12. 6. 2012
14. 6. 2012
Nataša Javornik
Polona
Theuerschuh
Jana Mali
12. 10. 2011
Metka Weiss
5. 12. 2011
7. 2. 2012
24. 4. 2012
SEZNANJANJE S POKLICI
IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO
TRŽNICO
EKO dan
delavnice
Nives Sredenšek
5. 3. 2012
prireditev
Mateja Malnar
23. 3. 2012
IZDELAVA VIDNIH SPOROČIL
delavnice
Brane Sever
13. 6. 2012
Alenka Kocjančič
29. 9. 2011
Klemen Adamič
14. 2. 2012
Klemen Adamič
11. 4. 2012
POHOD OB ŽICI
Alenka Kocjančič
11. 5. 2012
MEDRAZREDNO TEKMOVANJE
Alenka Kocjančič
11. 6. 2012
PLANINSKI ŠPORTNI DAN
ŠPORTNI
DNEVI
VODJA
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
športne
aktivnosti
ATLETSKI ŠPORTNI DAN
Poleg zgoraj navedenega smo organizirali še sledeče:
Nosilec
dejavnosti
(ime in priimek)
DEJAVNOST
Predvideni
termin
DRUGAČNA OBLIKA POUKA ZA UČENCE 7. RAZREDA, KI SE
NE BODO UDELEŽILI ŠVN (3 TIT, 2 LVZ)
Brane Sever
V ČASU
ŠVN
DRUGAČNA OBLIKA POUKA ZA UČENCE 8. RAZREDA, KI SE
NE BODO UDELEŽILI ŠVN (2 TIT, 3 LVZ)
Vesna Lukežič
V ČASU
ŠVN
DAN POŽARNE VARNOSTI (IZPRAZNITEV ŠOLE)
(6. in 7.r.: NAR; 8. r.: TIT; 9. r: KEM, FIZ)
Judita Valentinčič
14. 10. 2011
PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE
Mojca Avbelj
1. 9. 2011
GLASBENI VEČER
Mojca Prelogar
8. 12. 2011
NOVOLETNO SREČANJE
Barbara Smrekar
15. 12. 2011
PRIREDITEV PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
in NOVOLETNA PRIREDITEV (ure po urniku)
Mateja Drnovšek
Mojca Avbelj
23. 12. 2011
PRIREDITEV OB EKO DNEVU (dan dejavnosti)
Erzsebet Delić
Mladen Kopasić
23. 3. 2012
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
Mojca Prelogar
16. 5. 2012
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA
Hedvika Križaj
maj 2012
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI in
ZAKLJUČNA PRIREDITEV ( ure po urniku )
Danica Iskra
Vesna Srše
22. 6. 2012
VALETA
Erzsebet Delić
14. 6. 2012
17
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
8 ŠOLE V NARAVI IN TABORI
V okviru nadstandardnega programa smo izvedli naslednje tabore in šole v naravi:
RAZRED
KRAJ
DATUM
DNEVI V
TEDNU
ŠT.
DNI
5. R
POREČ/ŠPADIČI
5. 9. - 9. 9. 2011
PON - PET
5
7. R
CŠOD TRILOBIT
PON - PET
5
3. R
CŠOD JURČEK
SRE - PET
3
ASTROZGOD TABOR
CŠOD MEDVED
5. 9. - 9. 9.
2011
21. 9. – 23. 9.
2011
25.11.- 27.11.
2011
PET - NED
3
PET - NED
3
TANJA P.
ZAVRŠAN
PON - SRE
3
MOJCA
PRELOGAR
PON - PET
5
KLEMEN ADAMIČ
PON - PET
5
MAJA MAVSAR
PON - SRE
3
SIMONA TRTNIK
PON - PET
5
MIRELA K.
MUJKIĆ
GEOGRAFSKI
TABOR
1. R
TURISTIČNA
KMETIJA
PODMLAČAN
CŠOD
ČEBELICA
6. R
ROGLA
4. R
CŠOD LIPA
2. R
CŠOD LIPA
8. R
CŠOD KAVKA
9.12.- 11. 12.
2011
28. 11. - 30. 11.
2011
30. 1. – 3. 2.
2012
12. 3. – 16. 3.
2012
19. 3.- 21. 3.
2011
16. 4. – 20. 4.
2012
VODJA
MLADEN
KOPASIĆ
NATAŠA
JAVORNIK
MOJCA M.
BREŠAR
MATEJA
DRNOVŠEK
9 OBLIKA DIFERENCIACIJE
Oblike diferenciacije:
 Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira
delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
 V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v
obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk
(fleksibilna diferenciacija).
 V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:
– z razporeditvijo učencev v heterogene učne skupine,
– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev v oddelku,
– kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah,
– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej tega odstavka.
Pri vseh oblikah diferenciacije v 8. in 9. razredu imajo učenci možnost dosegati vse cilje
oziroma standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih.
V šolskem letu 2011/2012 smo na naši šoli v 8. in 9. razredu izvajali drugo obliko diferenciacije
in sicer kot kombinirano obliko heterogenih skupin in dveh učiteljev v razredu. Fleksibilno
diferenciacijo smo izvajali v 6. in 7. razredu samo pri pouku angleščine. Soglasje k organizaciji
in obliki diferenciacije, ki smo jo večinoma že izvajali v preteklem šolskem letu in so z njo
zadovoljni tako učenci in starši kot učitelji (na podlagi rezultatov ankete), je potrdil na svoji seji
tudi Svet šole OŠ Polje.
18
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Šola je v letošnjem letu izvajala diferenciacijo na spodaj navedene načine.
RAZR.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SLOVENSKI JEZIK
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
ANGLEŠKI JEZIK
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
HETEROGENE UČNE
NOTRANJA
SKUPINE
DIFERENCIACIJA
delitev oddelka v dve skupini
1 uro na štirinajst dni
HETEROGENE UČNE
NOTRANJA
SKUPINE
DIFERENCIACIJA
delitev oddelka v dve skupini
1 uro na štirinajst dni
HETEROGENE UČNE
HETEROGENE UČNE
SKUPINE
SKUPINE
delitev oddelka v dve skupini delitev oddelka v dve skupini
1 uro na teden
1 uro na teden
HETEROGENE UČNE
HETEROGENE UČNE
SKUPINE
SKUPINE
delitev oddelka v dve skupini delitev oddelka v dve skupini
1 uro na teden
1 uro na teden
MATEMATIKA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
NOTRANJA
DIFERENCIACIJA
HETEROGENE UČNE
SKUPINE
2 učitelja v oddelku 1 uro na
teden
HETEROGENE UČNE
SKUPINE
2 učitelja v oddelku 1 uro na
teden
10 SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
GOVORILNE URE
RAZRED
ŠTEVILO SESTANKOV
% UDELEŽBE
% UDELEŽBE
1. A
4
79,2
52,4%
1. B
4
92,1
39,9%
2. A
4
86,6
70,2%
2. B
4
83,7
99,6%
3. A
4
89,1
59,8%
3. B
4
80,6
69,3%
4. A
4
82,8
31,3%
4. B
4
71,5
56,6%
5. A
3
86,4
47,8%
5. B
3
66,7
32,3%
6. A
3
76,7
34,4
6. B
3
90,0
51,9
7. A
3
74,5
30,5%
7. B
4
63,1
40,8
8. A
4
52,5
22,7
8. B
4
65,5
34,7
9. A
3
80,4
43,4
9. B
4
85,0
24,2
19
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
11 PODALJŠANO BIVANJE
V letošnjem šolskem letu je delo v podaljšanem bivanju potekalo v osmih oddelkih. Štirje
učitelji smo dopolnjevali svojo delovno obveznost z učenjem na predmetni stopnji. Osnovni cilj
podaljšanega bivanja je zagotoviti vzpodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično okolje za
razvoj in izobraževanje otrok. Z dejavnostmi v podaljšanem bivanju so se učenci navajali na
koristno preživljanje prostega časa, razvijali so delovne navade, ustvarjalno mišljenje,
domišljijo, kreativnost, estetiko in pridobivali smisel za organizacijo in sodelovanje.
Program podaljšanega bivanja je obsegal naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvene dejavnosti,
samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje časa. V času kosila smo učence navajali na
temeljito umivanje rok pred obrokom, kulturno obnašanje pri prehranjevanju ter jih osveščali o
pomenu uživanja zdrave in raznovrstne hrane. Po kosilu so potekale sprostitvene dejavnosti v
obliki različnih športnih, družabnih, razvedrilnih ter socialnih iger. Učitelji smo stremeli k temu,
da so učenci čim več časa preživeli na prostem. Igra in gibanje na prostem sta otrokom
najljubši dejavnosti. Možnosti za aktivnosti je bilo dovolj, med drugim tudi v telovadnici, v kateri
je imela vsaka skupina podaljšanega bivanja določen svoj termin v tednu, ko jo je lahko
koristila. To se je izkazalo za primer dobre prakse.
Pri urah samostojnega učenja so učenci opravljali domače naloge ter povezovali, utrjevali in
poglabljali učno snov pridobljeno pri pouku. Ustvarjalni prosti čas je dejavnost, kjer si učenci
razvijajo ustvarjalnost na likovnem, glasbenem, literarnem, naravoslovnem, športnem,
računalniškem področju. V tem času so učenci med drugim urili svoje ročne spretnosti, tako da
so ustvarjali izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov. Skrbeli smo za dekoracijo na
panojih v spodnji avli, na odru ter stojnici pri vhodu.
Učenci so med podaljšanim bivanjem, po 15. uri, obiskovali tudi različne interesne dejavnosti:
športne, likovne, plesne, glasbene ...
Zastavljeni delovni načrti so bili uresničeni v celoti, obogateni z izvajanjem določenih projektov
(sodelovanje v šolskih projektih Ekošola, Zdrava šola, Evropska vas, Dan četrtne skupnosti,
Rdeči noski, izdelava izdelkov za eko tržnico in Miklavžev sejem, priprava igrice za sprejem
prvošolčkov v organizacijo RK ...).
Prostorske razmere za PB so bile dokaj ugodne, saj so imeli skoraj vsi oddelki svoj prostor in ni
bilo potrebnih veliko selitev. Učencem smo prebrali veliko zgodb z vzgojno tematiko ter se
pogovarjali o njihovi vsebini. Ob poslušanju vzgojnih pravljic smo poglabljali socialne veščine
in govorno, pisno ter likovno spretnost učencev. Navajali smo jih tudi na skrb za urejene
zelenice v okolici šole.
Delo v aktivu je med šolskim letom potekalo nemoteno in v duhu izredno učinkovite
medosebne pomoči. Na aktivih smo se dobivali enkrat na štirinajst dni oziroma po potrebi tudi
večkrat. Daljših odsotnosti zaradi bolezni ni bilo. Zaradi bolniške oz. porodniške so se v tretjem
razredu zamenjale tri učiteljice, kar je med šolskim letom povzročilo več nemira v ritem dela
učencev. Pogosto smo spremljali učence na dnevih dejavnostih, izletih in v šoli v naravi ter
nadomeščali odsotne učitelje.
Uspešno smo sodelovali z razredniki, svetovalno službo, vodstvom, knjižničarko in z ostalimi
delavci šole, kot tudi s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.
V okviru svojih del smo sledili prioritetnima ciljema šole:
- Učenec spoštuje sebe, druge in okolje.
- Skrb za slovenski jezik.
Vodja aktiva: Mojca Jurič
20
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
12 DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
TER STATUS UČENCEV TUJCEV
12. 1 POROČILO O DODATNI STROKOVNI POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI
Specialno, socialno-pedagoško delo, ki ga opravljajo strokovne delavke za individualno pomoč,
je zelo razvejano in poteka individualno, v dvoje ali manjši skupini učencev. Za vsakega
učenca posebej izdelajo individualiziran program dela na podlagi izdane odločbe, strokovnega
mnenja ter v sodelovanju s starši.
Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, in motenj so izvajale štiri
strokovne delavke: Nives Sredenšek, specialna pedagoginja, Vesna Lukežič, specialna
pedagoginja, Nataša Govekar, socialna pedagoginja. Posamezni predmetni učitelji pa so na
podlagi izdanih odločb o usmeritvi izvajali ure učne pomoči.
V tem šolskem letu je bilo na OŠ Polje 13 učencev (9 dečkov in 4 deklice) z odločbami o
usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Skupaj so imeli ti učenci 43 ur dodatne strokovne pomoči na teden.
En učenec je šolanje zaključili v devetem razredu , en učenec bo avgustu opravljal popravni
izpit pri enem predmetu, ena deklica pa se bo zaradi selitve prešolala. Vsi ostali učenci
uspešno napredujejo v naslednji razred.
Tabela 1: Pregled števila učencev z dodatno strokovno pomočjo glede na razred in število
opravljenih ur na teden
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SKUPAJ:
Število
učencev
0
2
2
1
2
1
2
2
1
13
Število ur DSP na
teden
0
10
8
3
5
2
5
7
3
43
Strokovne delavke so sodelovale z učitelji razredniki, z učitelji, ki učence poučujejo,
svetovalnimi delavkami, s starši in zunanjimi strokovnjaki. Poudarjamo, da je povezovalni
odnos vseh udeleženih temeljnega pomena, saj le tako lahko učinkovito pomagamo pri
premagovanju učnih težav, organizaciji šolskega in domačega dela ter celoviti obravnavi
učenčevega življenjskega položaja.
Zapisala: Damjana Govekar
21
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
12. 2 POROČILO O INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI UČNI POMOČI
V šolskem letu 2011/12 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale specialna
pedagoginja Nives Sredenšek (3 ure tedensko), specialna pedagoginja Vesna Lukežič (4 ure
tedensko) in socialna pedagoginja Nataša Govekar (3 ure tedensko).
Individualna in skupinska učna pomoč (v nadaljevanju IiSUP) je namenjena učencem s
specifičnimi učnimi in socialnimi težavami oziroma učencem, ki za napredovanje potrebujejo še
dodatno usvajanje učnih vsebin, česar pa ni mogoče zagotoviti v okviru obveznega vzgojnoizobraževalnega programa ter dopolnilnega in dodatnega pouka.
Do individualne pomoči so najprej upravičeni učenci, ki ponavljajo razred ali napredujejo z eno
ali več negativnimi ocenami. Sledijo učenci, na katere na zaključni konferenci ali med samim
šolskim letom še posebej opozorijo razredniki, učitelji, starši ali svetovalne delavke. Časovni
obseg pomoči smo določili glede na učenčeve potrebe, motnje in primanjkljaje na podlagi
posveta svetovalne službe z učitelji, starši otrok, po potrebi tudi s strokovnjaki zunanjih
ustanov.
Tabela 1: Pregled števila učencev, ki smo jim nudili individualno in skupinsko učno
pomoč
Razred
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SKUPAJ:
Število učencev
1
1
3
1
2
1
2
2
13
Učiteljici Nataša Govekar in Vesna Lukežič sta oblikovali po dve učni skupini, v katerih so bili
po trije ali štirje učenci istega oddelka.
Učenci so učno pomoč potrebovali predvsem pri matematiki, slovenskem in angleškem jeziku,
občasno tudi pri fiziki, kemiji ali drugih predmetih. Nekateri učenci pa potrebujejo predvsem
pomoč pri organizaciji svojega dela in človeka, ki ga pri tem spremlja in vodi. Število ur pomoči
tedensko ter oblike in metode dela je učiteljica glede na potrebe učencev v okviru možnosti na
podlagi rednih sestankov svetovalne službe z učitelji in starši sproti prilagajala.
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči dve učenki zaključujeta
osnovnošolsko izobraževanje. En učenec je v prvem roku uspešno opravil popravni izpit, en
učenec napreduje z negativno oceno pri enem predmetu, eden pa z dvema negativnima
ocenama. Vsi ostali učenci napredujejo v naslednji razred s pozitivnimi ocenami pri vseh
predmetih.
Zapisala: Damjana Govekar
22
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
12.3 POROČILO O VPISU UČENCEV TUJCEV IN DODATNEM POUKU SLOVENSKEGA
JEZIKA
Status učenca tujca pridobijo otroci s tujim državljanstvom, ki so šoloobvezni in stalno ali
začasno prebivajo v našem šolskem okolišu. Z Zakonom o priznavanju in vrednotenju
izobraževanja (Ur. l. št. 73/04) za namen nadaljnjega izobraževanja so prešle na šolo vse
pristojnosti povezane z vpisom in vrednotenjem izobraževanja za namen njegovega
nadaljevanja. Z zadnjimi spremembami v zakonu o osnovni šoli so ti učenci pridobili možnost
prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja za čas prvih dveh let šolanja v našem
izobraževalnem programu, še vedno pa ob njihovi vključitvi ni sistematično urejeno učenje
slovenskega jezika in tudi ne učenje njihove materinščine.
Tabela 1: Pregled števila učencev tujcev, ki se prvo ali drugo leto šolajo na naši šoli. Pregled
po razredih in državah s katerih prihajajo.
1. razred
Število
učencev
5
2. razred
2
Makedonija
3. razred
1
Bosna in Hercegovina
4. razred
1
Republika Kosovo
5. razred
2
Republika Kosovo
6. razred
4
Republika Kosovo
7. razred
1
Republika Kosovo
8. razred
1
Bosna in Hercegovina
Razred
9. razred
1
∑
Država iz katere prihajajo
Bosna in Hercegovina
Republika Kosovo
18
Mlajši kot so učenci, hitreje in lažje se naučijo slovenskega jezika in tudi morebitne vrzeli v
zahtevanih standardih znanja našega izobraževalnega programa učinkoviteje zapolnijo.
Pogosto zadostuje druženje z vrstniki, učenkami prostovoljkami in vključitev v dopolnilni pouka
ali učno pomoč.
Pouk učenja slovenskega jezika za te učence je prvo leto vodila gospa Erzsebet Maria Delić.
Srečevala se je s številnimi težavami, saj so učenci na zelo različnih stopnjah znanja jezika,
predvsem pa je odločilno ali znajo srbsko, bosansko, hrvaško ali le albansko. V zadnjih letih
smo si skupaj z učenci tujci in njihovimi družinami nabrali nekaj izkušenj z vključevanjem in
prilagajanjem pouka otrok, še vedno pa upravičeno pričakujemo, da se bo področje
vključevanja učencev tujcev v naš izobraževalni sistem bolj sistematično uredilo.
Učence tujce smo vključili tudi v projekt Popestrimo šolo, kar je bilo posebej pomembno za
učenca, ki sta se na šolo prešolala sredi šolskega leta.
Zapisala: Damjana Govekar
23
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
13 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO
PRIZNANJE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 8. 12. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Sodelujoči učenci
Število sodelujočih učencev
Danica Iskra
Simona Trtnik
(organizacija za RS)
razredna in predmetna
stopnja
53
(40 na RS, 13 na PS)
Tara Bogovič 2.b
Neža Lunar 2.b
Zala Ferenc 2.a
Zoja Mramor 2.b
Taya Bučar 2.b
Hana Garibović 2.b
Maj Kopasič 2.a
Sara Lipovac 2.a
Kristina Švab 3.a
Nik Trifunovič 3.b
Miha Levičnik 3.a
Matic Švab 3.a
Nika Stražišar 4.a
Anja Godler 4.a
Jernej Kranjc 4.b
Neža Sevčnikar 4.b
Karolina Turk 4.a
Ana Julija Prešeren 6.a
David Lajevec, 6. B
Gašper Terglav, 7.a
Zala Mlinarič, 9. b
Monika Zupančič, 9. b
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO
PRIZNANJE
Stopnja
regijsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 26. 1. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Mirana Jarca
Sodelujoči učenci
predmetna stopnja
Število sodelujočih učencev
1
Zala Mlinarič, 9.b
Prejemniki ZLATEGA priznanja
Naziv tekmovanja
SLOVENSKA BRALNA
ZNAČKA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, od šol. leta 2003/04 do
šol. leta 2011/12
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Sodelujoči učenci
učenci 9. razreda
Število sodelujočih učencev
21
24
9. A
Jelena Petrović
Rebeka Robič
Anže Pečar
Tim Resnik
Lara Ivanov
Meta Vražič
Ajda Kuhar
Špela Zupan
Nina Kranjac
Robert Tramte
Anita Kuhelj
9. B
Nina Vesel
Lucija Parkelj
Ema Raščan
Zala Mlinarič
Domen Strmčnik
Zana Kunaver
Anamarija Levstek
Domen Zupančič
Eva Pušenjak
Manca Kunstelj
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki BRONASTEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 13. 10. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Nada Vujasin
Sodelujoči učenci
učenci 8. razreda
Število sodelujočih učencev
14
Lena Brezovnik, 8. b
Eva Bevec, 8. b
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 21. 11. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Sodelujoči učenci
učenci 8. razreda
Število sodelujočih učencev
2
Lena Brezovnik, 8. b
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 23. 11. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Renata Krivec
Sodelujoči učenci
učenci 9. razreda
Število sodelujočih učencev
15
Anže Pečar 9. a
Špela Zupan 9. a
Nina Kranjac 9. a
Tim Resnik 9. a
Ajda Kuhar 9. a
Meta Vražič 9. a
Robert Tramte 9. a
Lara Ivanov 9. a
Ema Odra Raščan 9. b
Patrik Kalem 9. b
Zala Mlinarič 9. b
Jan Papič 9. b
Lucija Parkelj 9. b
Manca Kunstelj 9. b
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Stopnja
regijsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 2.1.2012
Lokacija izvedbe
OŠ Jožeta Moškriča
Sodelujoči učenci
učenci 9. razreda
Število sodelujočih učencev
11
25
Lara Ivanov, 9. a
Ema Odra Raščan, 9. b
Robert Tramte, 9. a
Nina Kranjac, 9. a
Tim Resnik, 9. a
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 30.3.2012
Lokacija izvedbe
OŠ Jožeta Moškriča
Sodelujoči učenci
učenci 9. razreda
Število sodelujočih učencev
4
Ema Odra Raščan, 9. b
Prejemniki priznanja
Kraj in datum
tekmovanja
ANGLEŠKA
BRALNA
ZNAČKA
šolsko
tekmovanje
Ljubljana, 17. in
26. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega
tekmovanja
Petra Mikeln
Sodelujoči učenci
4. in 5. razred
Število sodelujočih
učencev
67
Naziv tekmovanja
Stopnja
Nataša Milašinović, 5.
a
Bojana Spasova, 5. a
Erna Pervić, 5. b
26
Prejemniki
SREBRNEGA
priznanja
Katja Babnik, 4. a
Ivona Barukčić, 4. a
Ema Čaušević, 4. a
Haris Huseinović, 4. a
Dušica Knežević, 4. a
Sebastjan Snoj, 4. a
Benjamin Avdibašič, 4. b
Luka Jozić, 4. b
Jure Mulh, 4. b
Hanisa Xhaferi, 4. b
Nejla Zečević, 4. b
Hana Babača, 5. a
Hana Besedjica, 5. a
Aldin Hadžić, 5. a
Benjamin Kermavner, 5.
a
Anes Klepić, 5. a
Maša Mole, 5. a
Tinkara Noč, 5. a
Tara Predojević, 5. a
Saša Stanišić, 5. a
Maja Vidmar, 5. a
Hana Burja, 5. b
Ava Grilj, 5. b
Aladin Ibradžić, 5. b
Miha Kozjan, 5. b
Dino Kurtović, 5. b
Endi Pehlić, 5. b
Tilen Povirk, 5. b
Domen Razboršek, 5. b
Valentina Sodec, 5. b
Urban Urek, 5. b
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Blaž Dimnik, 4. a
Anja Godler, 4. a
Nik Jakšič, 4. a
Nejc Klobasa, 4. a
Gašper Korošec, 4. a
Tyana Rendić, 4. a
Matic Rozman, 4. a
Nika Stražišar, 4. a
Karolina Turk, 4. a
Blaž Varga, 4. a
Zala Volčič, 4. a
Nika Andjelković, 4. b
Nik Čubrilo, 4. b
Redžo Fajić, 4. b
Katarina Jozić, 4. b
Tarik Kenjar, 4. b
Neža Krajnc, 4. b
Jernej Kranjc, 4. b
Julija Lah, 4. b
Patricija Malovrh
Mlačnik, 4. b
Mark Mataruga, 4. b
Ajda Osmanagić, 4. b
Anastasija Petrović, 4.
b
Neža Sevčnikar, 4. b
Marija Slijepčević, 4. b
David Vuković, 4. b
Lovro Cerar, 5. a
Matej Šajn, 5. a
Ela Verdnik, 5. a
Jan Jančigaj, 5. b
Nejc Papič, 5. b
Kristjan Stević, 5. b
Jerca Šlosar, 5. b
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki
SREBRNEGA
priznanja
Prejemniki
priznanja
Kraj in datum
tekmovanja
ANGLEŠKA
BRALNA
ZNAČKA
šolsko
tekmovanje
Ljubljana, 13. 3.
2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega
tekmovanja
Petra Mikeln
Sodelujoči učenci
predmetna
stopnja
Število sodelujočih
učencev
42
Naziv tekmovanja
Stopnja
Laura Grujev
Kovše, 7. b
Julija Ferenc, 6. a
Elmira Velić, 6. a
Žan Vidic, 6. a
Žiga Vidic, 6. a
Žana Cvetovac, 6. b
David Lajevec, 6. b
Lara Pintar, 6. b
Tara Turk, 6. b
Maja Vučić, 6. b
Marko Vučić, 6. b
Tjaša Jalšovec, 6. b
Mišo Ilić, 7. b
Ema Mehić, 7. b
Marija Romih, 7. b
Anže Švab, 7. b
Marcus Tracogna, 7. b
Hana Lemut, 8. a
Zala Roš, 8. b
Eva Pušenjak, 9. b
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Simon Bobnar, 6. a
Jakob Grad, 6. a
Anja Javornik, 6. a
Maja Paternoster, 6. a
Ana Julija Prešeren, 6. a
Aleksandra Simovski, 6. a
Aljaž Varga, 6. a
Miha Zupan, 6. a
Ema Čampa, 6. b
Teja Gorenc, 6. b
Katja Jeriha, 6. b
Alan Marinič, 6. b
Eva Plešec, 6. b
Črt Božič, 7. a
Martin Pavkovič, 7. b
Valentina Prešeren, 7. b
Aina Radovan, 7. b
Pavel Panon Raščan, 7. b
Lena Brezovnik, 8. b
Nina Kranjac, 9. a
Lucija Parkelj, 9. b
Zala Mlinarič, 9. b
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
NEMŠKEGA JEZIKA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 17. 11. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Renata Krivec
Sodelujoči učenci
učenci 9. razreda
Število sodelujočih učencev
7
Ema Odra Raščan, 9. b
Robert Tramte, 9. a
Prejemniki
SREBRNEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ NEMŠKE
BRALNE ZNAČKE EPI
LESEPREIS
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 6. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Renata Krivec
Sodelujoči učenci
učence izbirnega predmeta
nemščina
Število sodelujočih učencev
26
27
Pavel Raščan 7. b
Gašper Terglav 7. a
Lena Brezovnik 8. b
Robert Tramte 9. a
Prejemniki ZLATEGA
priznanja
Zala Mlinarič 9. b
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
ZGODOVINE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 5. 12. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Mateja Drnovšek
Sodelujoči učenci
predmetna stopnja
Število sodelujočih učencev
38
Zala Mlinarič 9.b
Monika Zupančič 9.b
Eva Bevec 8.b
Lucija Parkelj 9.b
Ema Odra Raščan 9.b
Anže Pečar 9.a
Nina Vesel 9.b
Benjamin Čaušević 8.a
Eva Pušenjak 9.b
Fadil Trožić 8.a
Anđela Stoiljković 9.b
Tim Resnik 9.a
Anamarija Levstek 9.b
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 23. 9. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Mirela Kapetanović Mujkić
Sodelujoči učenci
učenci drugega in tretjega
triletja
Število sodelujočih učencev
57
Alan Marinić 6.b
Aina Radovan 7.b
Črt Božič 7.a
Anže Mramor 7.a
David Lajevec 6.b
Anže Švab 7.b
Miha Zupan 6.a
Ana Julija Prešeren 6.a
Haris Hajrlahović 8.a
Prejemniki SREBRNEGA
priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 22. 10. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Vodmat
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
6
28
Lena Brezovnik 8.b
Zala Mlinarič 9.b
Lena Brezovnik 8.b
Zala Mlinarič 9.b
Ajda Kuhar 9.a
Eva Bevec 8.b
Lucija Parkelj 9.b
Nina Kranjac 9.a
Anja Javornik 6.a
Fadil Trožić 8.a
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
Stopnja
Kraj in datum
tekmovanja
Lokacija izvedbe
Vodja šolskega
tekmovanja
Sodelujoči učenci
Število
sodelujočih
učencev
MATEMATIČNO
VEGOVO
TEKMOVANJE in
KENGURU (RS)
Nejc Dizdarević 1.b,
Rok Drča Završnik 1.a,
Dženeta Hodžić 1.b,
Karolina Kolmanič 1.b,
šolsko tekmovanje Monika Lipovac 1.b,
Bastian Antolović 1.b,
Ljubljana, 15.3.2012 Mark Babnik 1.a,
Matevž Kranjc 1.a,
OŠ Polje
Manca Miklič 1.a,
Mirela Kapetanović Lan Nosan 1.b,
Leon Novak 1.a,
Mujkić
Timotej Urek 1.b,
Klavdija Šuligoj
(organizacija za RS) Tara Bogovič 2.b,
Maj Kopasič 2.a,
razredna in
Zoja Mramor 2.b,
predmetna stopnja Anja Siter 2.a,
Luka Drašlar 2.b,
Antea Kamšek 2.a,
Emina Poljić 2.a,
David Grad 2.b,
Tomaž Ogrič 3.a,
Jan Pene 3.b,
Kristina Švab 3.a,
Adna Mustafić 3.b,
Matic Terglav 3.b,
Brita Barbarič 3.b,
Neža Sevčnikar 4.b
Nika Stražišar 4.a,
Matic Rozman 4.a,
Mark Mataruga 4.b,
Redžo Fajić 4.b,
Katarina Jozić 4.b,
Ela Verdnik 5.a,
Nejc Papič 5.b,
Matej Šajn 5.a,
Nika Mihelčič 5.a,
Maja Vidmar 5.a
174
(93 na RS, 81 na
PS)
Alan Marinić 6.b
Ana Julija Prešeren
6.a
Miha Zupan 6.a
David Lajevec 6.b
Domen Bevec 6.b
Julija Ferenc 6.a
Gašper Terglav
7.a
Anže Mramor 7.a
Aina Radovan 7.b
Anže Švab 7. b
Marija Romih 7.b
Matjaž Rozman
7.a
Črt Božič 7.a
Eva Bevec 8. b
Lena Brezovnik
8.b
Matej Bevec 8.b
Matevž Mahkovec
8. a
Zala Roš 8.b
Haris Hajrlahović
8.a
Zala Mlinarič 9.b
Jan Papič 9.b
Nina Kranjac 9.a
Tim Resnik 9.a
Ajda Kuhar 9.a
Lara Ivanov 9.a
Lucija Parkelj 9.b
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
Naziv tekmovanja
MATEMATIČNO VEGOVO
TEKMOVANJE
Stopnja
področno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 28.3.2012
Lokacija izvedbe
OŠ Jožeta Moškriča
Sodelujoči učenci
predmetna stopnja
Število sodelujočih učencev
13
Gašper Terglav 7.a
Anže Mramor 7.a
Matej Bevec
8.b
Lena Brezovnik 8.b
Eva Bevec
8.b
Jan Papič
9.b
Lucija Parkelj 9.b
Tim Resnik
9.a
Zala Mlinarič
9.b
Ajda Kuhar
9.a
Prejemniki ZLATEGA priznanja
Naziv tekmovanja
MATEMATIČNO VEGOVO
TEKMOVANJE
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 21.4.2012
Lokacija izvedbe
OŠ Jožeta Moškriča
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
5
29
Zala Mlinarič
9.b
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
ZA STEFANOVO
PRIZNANJE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 7. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Polona Theuerschuh
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
44
Matej Bevec, 8. b
Eva Bevec, 8. b
Zala Roš, 8. b
Lara Keber, 8. a
Matevž Mahkovec, 8. a
Eva Zečevič, 8. b
Zala Mlinarič, 9. b
Tim Resnik, 9. a
Lara Ivanov, 9. a
Jan Papič, 9. a
Gašper Kregar, 9. a
Anže Pečar, 9. a
Lucija Parkelj, 9. b
Robert Tramte, 9. a
Ajda Kuhar, 9. a
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
ZA STEFANOVO
PRIZNANJE
Stopnja
regijsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 23. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Jožeta Moškriča
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
8
Eva Bevec, 8.b
Zala Roš, 8.b
Matej Bevec, 8.b
Tim Resnik, 9.a
Zala Mlinarič, 9.b
Lara Ivanov, 9.a
Jan Papič, 9.b
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
ASTRONOMIJA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Polje, 1. 12. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Polona Theuerschuh
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
30
Mišo Ilič, 7.b
Gašper Terglav, 7.a
Matej Bevec, 8.b
Haris Hajrlahović, 8.a
Ajda Kuhar, 9.a
Zala Mlinarič, 9.b
Mia Perković, 9.a
Jan Papič, 9.b
Nina Vesel, 9.b
Domen Zupančič, 9.b
Prejemniki ZLATEGA priznanja
Naziv tekmovanja
ASTRONOMIJA
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 17. 12. 2011
Lokacija izvedbe
Gimnazija Šentvid
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
1
Zala Mlinarič, 9.b
30
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
BIOLOGIJE ZA
PROTEUSOVO
PRIZNANJE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Zala Mlinarič – 9. B
Monika Zupančič – 9. B
Nina Jurman- 9. A
Kraj in datum tekmovanja 20. 10. 2011
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega
tekmovanja
Nataša Javornik
Sodelujoči učenci
učenci 8. in 9. razreda
Število sodelujočih
učencev
21
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
TEKMOVANJE IZ
KEMIJE ZA PREGLOVO
PRIZNANJE
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 23. 1. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Romama Jurca
Sodelujoči učenci
učenci 8. in 9. razreda
Število sodelujočih učencev
31
Matej Bevec 8. b
Eva Bevec 8. b
Jan Papič 9. b
Irenej Kujavac 9. b
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
VESELA ŠOLA
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 14. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Klavdija Šuligoj
Sodelujoči učenci
učenci drugega triletja
Število sodelujočih učencev
25
31
Karolina Turk 4.a,
Matic Rozman 4.a,
Haris Huseinović 4.a,
Zala Volčič 4.a,
Gašper Korošec 4.a,
Blaž Varga 4.a,
Neža Kranjc 4.b,
Katarina Jozič 4.b,
Jernej Kranjc 4.b,
Hana Besedjica 5.a,
Nika Mihelčič 5.a,
Maja Vidmar 5.a,
Valentina Sodec 5.b,
Jerca Šlosar 5.b,
Aleksandra Simovski 6.a,
Julija Ferenc 6.a,
Katja Jeriha 6.b,
Tara Turk 6.b,
David Lajevec 6.b,
Alan Marinič 6.b
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
Naziv tekmovanja
VESELA ŠOLA
Stopnja
državno tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 11. 4. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Zadobrova
Sodelujoči učenci
učenci drugega triletja
Število sodelujočih učencev
5
Aleksandra Simovski 6.a,
Julija Ferenc 6.a,
Katja Jeriha 6.b,
David Lajevec 6.b,
Alan Marinič 6.b.
Prejemniki BRONASTEGA priznanja
Naziv tekmovanja
VESELA ŠOLA PLUS
Stopnja
šolsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 14. 3. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Polje
Vodja šolskega tekmovanja
Mateja Drnovšek
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
27
7.a
7.b
7.b
7.b
7.b
7.a
8.a
8.a
8.a
8.a
8.a
8.a
9.b
9.a
9.b
9.a
9.b
Nika Kunstelj
Aina Radovan
Anže Švab
Marija Romih
Erik Jančigaj
Denis Fatić
Haris Hajrlahović
Uroš Lazić
Matevž Mahkovec
Benjamin Čaušević
Gašper Žnider
Fadil Trožić
Zala Mlinarič
Špela Zupan
Lucija Parkelj
Nina Kranjac
Ema Odra Raščan
Prejemniki SREBRNEGA priznanja
Naziv tekmovanja
VESELA ŠOLA PLUS
Stopnja
regijsko tekmovanje
Kraj in datum tekmovanja
Ljubljana, 11. 4. 2012
Lokacija izvedbe
OŠ Zadobrova
Sodelujoči učenci
učenci tretjega triletja
Število sodelujočih učencev
1
32
9.b Zala Mlinarič
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
ŠPORTNI DOSEŽKI
Učenke in učenci naše šole so letos sodelovali pri naslednjih šolskih športnih tekmovanjih pod
okriljem Oddelka za šport, Mestne občine Ljubljana:
 Prvenstvo osnovnih šol v malem in velikem atletskem pokalu (pomladni in jesenski del;
mlajši in starejši, učenci in učenke)
 Prvenstvo OŠ v dvoranski atletiki (mlajši in starejši, učenci in učenke)
 Prvenstvo OŠ v jesenskem krosu (mlajši in starejši, učenci in učenke)
 Prvenstvo OŠ v pomladanskem krosu (mlajši in starejši, učenci in učenke)
 Prvenstvo OŠ v kriketu (mlajši dečki in deklice)
 Prvenstvo OŠ v baseballu (mlajši dečki in deklice)
 Prvenstvo OŠ v floorballu (mlajši in starejši učenci)
 Prvenstvo OŠ v nogometu (mlajši in starejši učenci)
 Prvenstvo OŠ v košarki (mlajši dečki; trener ekipe je bil zunanji sodelavec Jan Bezica)
 Prvenstvo OŠ v rokometu (starejši dečki)
 Prvenstvo OŠ v odbojki (starejši dečki)
 Prvenstvo OŠ Ljubljane v športni orientaciji
 Prvenstvo OŠ Ljubljane v alpskem smučanju
 Prvenstvo OŠ Ljubljane v plavanju - absolutno dečki
Tradicionalno smo se udeležili 16. Ljubljanskega maratona, kjer je sodelovalo kar 44 učencev
s predmetne in razredne stopnje.
Največji uspeh šole je množična in vsestranska udeležba učencev na različnih tekmovanjih,
med katerimi bi izpostavili naslednje uspehe:
FLOORBALL
BASEBALL
KRIKET
KROS - JESENSKI
3. mesto
mlajše deklice in dečki
2. mesto
1. mesto
mlajši dečki
mlajše deklice in dečki
Lara Novak, Ema Čampa,
Špela Trelec, Anže Švab
Nejc Dizdarevič
Lara Turk, Ema
Čampa, Domen
Zupančič,
KROS SPOMLADANSKI
DVORANSKA
ATLETIKA
Hana Babača, 60 m
Ava Grilj, skok v daljino
Ema Čampa, 60 m
Mia Pašič, skok v višino
MALI IN VELIKI
ATLETSKI POKAL
Robert Tramte, skok v višino
Nejc Pungerčar, suvanje krogle
Zala Kos, skok v višino
Amadeja Kraner, skok v višino
ALPSKO
SMUČANJE
33
Anže Švab, skok v
višino
Amadeja Kraner,
skok v višino
Anže Švab, skok v
višino
Zala Kos, skok v višino
(finalno tekmovanje)
Ema Čampa, 60m
Andraž Burja
Hana Burja
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
15 INTERESNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, katerega so učenci prejmeli v
mesecu septembru.
Interesne dejavnosti so potekale od začetka oktobra 2011 do konca maja 2012.
RAZREDNA STOPNJA
DEJAVNOST
PREDMETNA STOPNJA
MENTOR
RAZRE
D
DEJAVNOST
1.
Pevski zbor
M. Prelogar
1., 2.
1.
2.
Pevski zbor
M. Prelogar
3., 4., 5.
2.
3.
Športne igre
B. Krašovec
2., 3.
3.
4.
Potepuhi,
planinski
krožek
J. Valentinčič
1. – 5.
4.
5.
Računalništvo I
2., 3.
5.
4., 5.
6.
M. Birk
1., 2.
7.
M. Birk
3 ., 6.
8.
V. Založnik
1. – 5.
9.
6.
7.
8.
Računalništvo
II
Likovno umet.
delavnica
Likovno umet.
delavnica
M.
Theuerschuh
M.
Theuerschuh
Mladinski
pevski zbor
Šolski radio
Likovno umet.
delavnica
Potepuhi,
planinski
krožek
Dvoranski
hokej
Šolsko
novinarstvo
Matematika za
zabavo
Ekipa prve
pomoči
Ritmična
gimnastika
Košarka za
deklice (Ježica)
Otroška
košarkaška
šola
9.
Šah
10.
Ritmična
gimnastika
Šp. društvo AS
1. - 3.
10.
11.
Ritmična
gimnastika
Šp. društvo AS
4. - 9.
11.
12.
Košarka za
deklice (Ježica)
Lea Komat
4. – 7.
12.
Odbojka
T. Pajančič
2. – 9.
13.
Jazz balet
B. Završnik
1. - 3.
14.
Modelarski
krožek
B. Završnik
4.-7.
K. Kos
J. Ocepek
1.-5.
Jasmin Jerić
1. - 4.
A. Bavčar
A. Bavčar
1. – 4.
5. – 9.
13. Odbojka
Otroška
14. košarkaška
šola
Otroška
15. košarkaška
šola
Rokomet –
16.
dekleta
Otroška
17. nogometna
šola
18. Jazz balet
19. Jazz balet
Modelarski
20.
krožek
21. Atletika (MASS)
S. Jakoš
5. – 9.
M. Bajde
1.-5.
34
MENTOR
RAZRED
S. Jakob
6.–9.
R. Krivec
8., 9.
M. Birk
3 . - 6.
J. Valentinčič
6. – 9.
K. Adamič
6. – 9.
D. Iskra
6. – 9.
M. K. Mujkić
6. – 9.
J. Valentinčič
7.,8., 9.
Šp. društvo AS
4. - 9.
Lea Komat
4. – 7.
B. Završnik
4.-7.
T. Pajančič
2. – 9.
A. Bavčar
S. Jakoš
5. – 9.
5. – 9.
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA
Otroški pevski zbor pod vodstvom ge. Mojce Prelogar
V otroškem zboru je bilo 52 pevcev od prvega do petega razreda, ki so z rednim obiskovanjem
pevskih vaj pokazali veliko zanimanje za zborovsko petje.
Nastopi:
 5. 10. 2011 Nastop na podelitvi zastave “Eko šola” na Brdu pri Kranju
 25. 11. 2011 Otvoritev naselja Polje II
 23. 12. 2012 Miklavžev sejem, Zalog
 8. 12. 2011 Glasbeni večer na OŠ Polje
 22. 12. 2011 Nastop pred Mestno hišo v Ljubljani na prireditvi »Veseli december«
 23. 12. 2012 Nastop na šolski novoletni prireditvi
 23. 3. 2012 Revija pevskih zborov JSKD Pomladna prepevanja v Konservatoriju za
glasbo in balet
 17. 5. 2012 Pomladni nastop v Domu starejših občanov na Fužinah
 22. 6. 2012 Nastop na šolski prireditvi ob zaključku šolskega leta
Za uspešno opravljeno delo v zboru so bili pevci nagrajeni z ogledom filmske predstave 22.
maja 2012.
Mladinski pevski zbor pod vodstvom ge. Silve Jakob je štel 22 pevcev od šestega do
devetega razreda, ki so obiskovali pevske vaje dvakrat tedensko, izpeljali pa so tudi dve vaji v
soboto. Program zbora je vključeval slovenske ljudske pesmi, dela slovenskih in tujih
skladateljev ter dela slovenske zabavne glasbe.
Nastopi:
 8. 12. 2011 Glasbeni večer na OŠ Polje
 22. 12. 2011 Nastop v Mestni hiši v Ljubljani na prireditvi ob 411. obletnici požiga
protestantskih knjig
 22. 12. 2011 Nastop pred Mestno hišo v Ljubljani na prireditvi »Veseli december«
 23. 3. 2012 Revija pevskih zborov JSKD Pomladna prepevanja v Konservatoriju za
glasbo in balet
 17. 5. 2012 Pomladni nastop v Domu starejših občanov na Fužinah
Pevsko sezono je zbor zaključil z izletom v Posavje.
16 PROMETNA VZGOJA
REDNE DEJAVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI:
 Dejavnosti ob začetku šolskega leta – varna pot v šolo,
 načrt Varna pot v šolo,
 usposabljanje za vožnjo s kolesom – kolesarski izpit,
 varno kolo,
 Bistro glavo varuje čelada,
 Evropski teden mobilnosti.
PREVENTIVNE VZGOJNE AKCIJE, KI SMO JIH IZVAJALI:
 Pasavček – varnostni pas,
 rumene rutice, kresničke in odsevni trak,
 Stopimo iz teme - BODI preVIDEN,
35
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012








Kolesarski krog,
Varnostni pas – vez z življenjem,
Dan brez avtomobila,
teden prometne varnosti,
Teden otroka – ulice otrokom,
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč,
posveti mentorjev prometne vzgoje,
Petarde, ne hvala.
POROČILO O OPRAVLJENIH KOLESARSKIH IZPITIH
V tem šolskem letu je na OŠ Polje v dveh petih razredih kolesarski izpit opravilo
38 učencev. Teoretična znanja o cestno prometnih predpisih so učenci
pridobivali s pomočjo računalniškega programa S KOLESOM V ŠOLO.
Teoretični del izpita so letos prvič opravljali ON – LINE s spletno aplikacijo.
Letos so teoretični del izpita opravili vsi učenci, na koncu je kolesarsko
izkaznico prejelo 35 učencev.
Stanje je na koncu naslednje:
Razred
5. a
5. b
skupaj
Število
učencev
19
19
38
Št. učencev,
ki niso
opravljali
praktičnega
dela izpita
2
1
2
Št. učencev,
ki niso
opravili
teoretičnega
dela izpita
-
Št. učencev,
ki niso
opravili
praktičnega
dela izpita
-
Število
učencev, ki so
opravili izpit
17
18
35
Praktični del izpita obsega usposabljanje na spretnostnem in prometnem poligonu ter na manj
prometnih površinah v okolici šole.
Letos nam je bilo vreme v mesecu maju in juniju izrazito nenaklonjeno.
S praktičnimi vajami smo začeli takoj po prvomajskih počitnicah, zaključili pa 15. junija.
Pohvalim lahko vse učence, ki so uspešno opravili izpit in pridobili kolesarsko izkaznico.
Marcel Theuerschuh,
mentor prometne vzgoje
36
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
17 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI
PROJEKT
Nosilec projekta
Čas izvajanja
EKO ŠOLA
TANJA P. ZAVRŠAN
CELO LETO
ZDRAVA ŠOLA
MOJCA AVBELJ
CELO LETO
KULTURNA ŠOLA
MOJCA PRELOGAR
CELO LETO
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
NATAŠA JAVORNIK
CELO LETO
EKO VRT
JUDITA VALENTINČIČ
CELO LETO
POPESTRIMO OSNOVNO ŠOLO
EVA PORI
MAREC AVGUST 2012
RDEČI NOSKI
IRIS BELKO
NOVEMBER
MIKLAVŽEV SEJEM
MOJCA AVBELJ
LAMPIJON
TATJANA ROBIDA
EVROPSKA VAS
MATEJA DRNOVŠEK
SODELOVANJE S ČETRTNO
SKUPNOSTJO POLJE
SONJKA FLERE
HEDVIKA KRIŽAJ
NOVEMBER,
DECEMBER
NOVEMBER,
DECEMBER
NOVEMBER
2011 – MAJ
2012
JUNIJ
PROJEKT EKOŠOLA
Cilj projekta »Ekošola kot način življenja« je okoljska vzgoja, ki v programe posameznih
predmetov ter ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti ne prinaša novih vsebin, temveč
predvsem interdisciplinarni pristop in aktivne metode dela, ki so usmerjene v oblikovanje
odgovornega posameznika za sonaravno bivanje in trajnostni razvoj.
Temeljnemu cilju programa ekošole uspešno sledimo na OŠ Polje že tretje leto. Vsi cilji in
izvajanje različnih dejavnosti, ki so nas usmerjali k uresničevanju temeljnega cilja ekošole so
spodbujali večje zavedanje učencev o pomenu okoljske vzgoje.
V letošnjem šolskem letu smo sodelovali na različnih področjih in posameznih projektih, ki so
vključevali ekološko tematiko:
- Temeljna področja so bila voda, energija in odpadki. Svoje delovanje pa smo razširili še
na področje transporta, zdravja in dobrega počutja, urejanja okolice šole, spoznavanja
biotske raznovrstnosti, ohranjanja našega sveta in delovanja na splošno.
- Poleg že omenjenega smo sodelovali še v drugih projektih, ki so bili podprti z ekološko
tematiko: Evropski teden zmanjševanja odpadkov, Ekokviz, Ekopaket, Mladi v svetu
energije, Fundacija »Pismo srca«, zbiranje odpadnih tonerjev in baterij, Ekobranje za
ekoživljenje in Šolska vrtilnica.
Zastavljene cilje na posameznih področjih in v posameznih projektih smo dosegali z
uresničevanjem različnih akcij:
- Sodelovali smo v akciji »Očistimo Slovenijo«, ki smo jo izvedli, ko smo imeli na šoli
ekodan (23.3.2012),
- Organizirali smo dve akciji zbiranja odpadnega papirja,
- Ekodetektivi so na obhodih po šoli spremljali ekološko ozaveščenost učencev in
zaposlenih (preverjali so osvetlitev učilnice, urejenost ekokotičkov, pravilno ločevanje
odpadkov , urejenost cele učilnice, spremljali porabo vode…).
- Med učenci smo spodbujali pitje vode iz steklenic za večkratno uporabo (namesto
embalaže za enkratno uporabo).
37
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
-
-
-
Z napisi in opozorili smo osveščali o pomembnosti zmanjšanja porabe pitne vode.
Izdelali smo več raziskovalnih nalog z ekološko tematiko:
 Poraba električne energije na OŠ Polje (naloga je sodelovala na
natečaju U4energy v okviru projekta ekošole)
 Trajnostna mobilnost učencev OŠ Polje (naloga je dosegla srebrno
priznanje na 46. državnem tekmovanju »Zaupajmo v lastno
ustvarjalnost«, ki ga organizira ZOTKS)
 Poškodovanost gozda v MOL – u (naloga je dosegla bronasto priznanje
na 46. državnem tekmovanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki ga
organizira ZOTKS ter nagradni izlet v Verono kot najboljša naloga na
področju geografije)
 Kupna moč prebivalcev po 2. svetovni vojni.
Obiskali smo GEN skupino – „Svet energije“ v Krškem, kjer so učenci na interaktiven
način spoznavali temo energije in energetike ter se udeležili številnih delavnic.
Vplivali smo na spremembo smeri prometa v neposredni okolici šole z ustrezno
prometno signalizacijo poti (postavitev prometnih znakov).
Učenci OŠ Polje so tekmovali v znanju prve pomoči.
Uredili smo ekovrt.
Na ekodnevu smo pripravili prodajno ekotržnico otroških izdelkov. Zbrana sredstva smo
namenili šolskemu skladu.
Obiskali smo ekokmetijo z učenci 9. razredov. Učenci 7. razredov pa so na dnevu
dejavnosti »Od zrna do kruha« prav tako obiskali kmetijo v Narinu, kjer so spoznali
različna kmečka opravila in sodelovali pri peki kruha (vsak učenec je spekel svoj kruh).
Na geografskem taboru, ki je bil od 9. do 11. decembra 2012 na kmetiji Podmlačan v
Škofjeloškem hribovju, so učenci spoznavali metode določanja poškodovanosti gozda.
S skupino učencev iz 7. razreda smo začeli snemati kratek igrani mladinski film z
naslovom »Ekoljubezen«.
Z »ekodelovanjem« na naši šoli bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Vodja projekta: Tatjana Pecin Završan
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Pri vseh dejavnostih smo bili deležni uspehov. Več ali manj je bilo sodelovanje dobro izvedeno.
Predvsem smo veseli za naš Ekovrt, ki je pridobil kar nekaj gredic. Ob konkretni določitvi
zadolžitev je delo bolje steklo. Pojedli smo svoj prvi pridelek. Povezali smo se z zavodom
Global in gospodom Maxom Zimanijem iz Zimbabvea, z njim smo virtualno potovali v Bogato
Afriko in spoznali običaje ljudi, njihovo kulturo. Učenci so začeli in uporabljajo termine kot so
temnopolti ljudje in ne več črnci, zamorci… 50% se je povečalo število otrok, ki po obroku
zaužijejo vsaj en krhelj svežega jabolka. Učenci se med vikendom vsaj eno do dve uri
zadržujejo na prostem. Uvedli smo aktivni odmor na šolskem dvorišču igrišču.
Skrbi in ovire smo sproti reševali, si jih zapisali in na sestankih opredelili. Učili smo se na
napakah, jih odpravljali in dopolnjevali dobro. Pridobiti k sodelovanju starše, saj je pri tako
majhnih otrocih to nujno potrebno, če želiš stvari speljati. Pri delu nismo zaznali nobenih večjih
skrbi in ovir, ki bi onemogočale naše kontinuirano delo, med seboj smo si pomagali, predvsem
pa se je že “prijela” pomoč starejših mlajšim – botrstvo. Sedmošolci sprejmejo prvošolce že
prvi šolski dan in jih potem spremljajo tri leta. Pomagajo jim pri prinašanju malice, sodelujejo in
pomagajo na prireditvi sprejem v Skupnost učencev OŠ Polje in se vključujejo kot učenci
prostovoljci v času podaljšanega bivanja. Delali smo po predvidenem urniku in s stalnimi
38
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
ekipami učencev na določenih nalogah. V celoti smo realizirali planirane ure, izpada ur
skorajda ni bilo.
V prihodnjem šolskem letu, si želimo še razširiti svoje delovanje na področju gibanja, zdravja
spoštovanja drug drugega, spoštovanje drugačnosti …Kot do sedaj, bomo dobili pobude in
predloge za obravnavane vsebine oz. rdečo nit v tekočem šolskem letu s strani Inštituta za
varovanje zdravja. Vodilna tema nas usmeri in olajša delo pri izbiri vsebin in ponuja bogate
ideje za še boljšo izvedbo dejavnosti in ur interesne dejavnosti ZDRAVA ŠOLA.
Zapisala vodja tima: Mojca Avbelj
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Naša šola je letos že četrto leto sodelovala v evropskem projektu - SHEMA ŠOLSKEGA
SADJA. Sadje smo razdeljevali enkrat tedensko, med razredno uro. Kot je tudi navodilo, smo
dali poudarek na ekološko pridelanem sadju, žal pa tega nismo dobili preko celega leta, zato
smo naročali tudi integrirano pridelano sadje, seveda oboje, v večini od lokalnih pridelovalcev.
Ponudili smo zelo pestro paleto sadja. Največ je bilo jabolk, sledile pa so hruške, grozdje, kivi
v poznih pomladnih mesecih pa so se otroci lahko posladkali tudi s češnjami in jagodami.
Opažamo, da so se v teh letih učenci na sadni obrok lepo navadili in ga v večini z veseljem
zaužijejo.
Seveda smo ob tem izvajali tudi spremljajoče aktivnosti v zvezi s pomenom uživanja svežega
sadja in zelenjave za naše zdravje.
Mentorica: Nataša Javornik
MIKLAVŽEV SEJEM
Učenci so skupaj z učitelji v okviru pouka likovne vzgoje izdelovali voščilnice in novoletne
okraske. Uporabljali so različne materiale in tehnike, ki so za to primerne. Mlajši učenci so
nekatere izdelke izdelali s pomočjo učiteljev. Starejši učenci so pri delu pokazali veliko
ustvarjalnosti in domiselnosti. Med seboj so sodelovali in si pomagali. Ob delu so razvijali
ustvarjalnost, medsebojno pomoč in sodelovanje.
Na Miklavževem sejmu v Kulturnem domu v Zalogu, ki ga je organizirala Četrtna skupnost
Polje, smo izdelke razstavili na stojnici in jih tudi prodajali obiskovalcem. Učenci, ki so bili
predlagani za promocijo in prodajo izdelkov, so svojo nalogo opravili odgovorno. Izdelke so
kupovali starši učencev in ostali obiskovalci sejma ter učitelji naše šole. Denar od prodaje smo
namenili šolskemu skladu.
Mentorica: Mojca Avbelj
LAMPIJON
Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola sodelovala pri novoletni krasitvi Kongresnega trga v
Ljubljani. Učenci 5. A so iz odpadne embalaže oblikovali pravljični lestenec. Predno so se lotili
izdelave, so ob pomoči staršev zbirali ideje in načrtovali izdelavo lampijona. Sledilo je zbiranje
ustreznega odpadnega materiala in barvanje posameznih sestavnih delov. Spajanje delov v
celoto nam je povzročalo največ težav, kajti izdelek je moral biti dovolj trden in obstojen, da je
ne glede na vremenske razmere ohranil obliko, pa tudi dovolj velik, da so ga obiskovalci parka
sploh opazili. Nalogo smo uspešno opravili, saj smo bili s končnim izdelkom zadovoljni. Vsi
sodelujoči smo bili povabljeni na sprejem v Mestno hišo.
39
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Ob uresničevanju naloge smo sledili naslednjim ciljem:
- dvig ekološke zavesti sodelujočih v smislu ponovne uporabe (predelave) odpadne
embalaže v dekorativni predmet,
- razvijanje medsebojne pomoči pri izvajanju naloge,
- vzgoja za okoljsko odgovornost in zdrav način življenja,
- spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej,
- iskanje ustreznih konstrukcijskih rešitev.
Mentorica: Tatjana Robida
PROJEKT EVROPSKA VAS
V okviru projekta Evropska vas nam je žreb v šolskem letu 2011/12 določil državo Nemčijo. V
projektu so sodelovali tako učenci razredne kot tudi predmetne stopnje. Mentorice učencem, ki
so izdelovali izdelke, značilne za izbrano državo in se pripravljali na nastop, so bile: Mateja
Drnovšek, Sonja Flere, Renata Krivec, Tatjana Robida, Maja Mavsar, Vesna Lukežič, Mojca
Jurič, Nataša Govekar, Silva Jakob, Tatjana Pecin Završan.
Učenci 9. b razreda so se pri urah zgodovine pri učiteljici Mateji Drnovšek podrobneje
pogovarjali o novejši zgodovini Nemčije. Ogledali so si film o holokavstu in tudi film Deček v
črtasti pižami. Doma so si morali prebrati še knjigo. Njihova naloga je bila, da primerjajo knjigo
in film, da zgodbo natančno umestijo v zgodovinski čas in prostor, zelo pomemben del je bil
namenjen njihovemu razmišljanju o tem obdobju zgodovine. Pri učiteljici Nataši Govekar so
učenke prostovoljke in 3. b razred izdelovali plakate o nemški avtomobilski industriji. Učenke
prostovoljke so bile iz osmega razreda in so pripravile informativni plakat o nemških
avtomobilskih znamkah ter kviz za vsako avtomobilsko znamko posebej. Učenci 3. b razreda
so iz gline izdelovali avtomobilske značke – magnetke, ki so bili nagrada za pravilno rešitev
kviza na stojnici. Učiteljica Sonja Flere in knjižničarka Mateja Drnovšek sta za učence 4. b
razreda pripravili poseben pravljični večer. Tam je nastala tudi sladka hišica iz pravljice Janko
in Metka. Sledila je gledališka predstava gledališča Kolenc, ki je predstavljala prirejeno
pravljico Janko in Metka. Za konec so slišali še moderno pravljico z zamenjanimi vlogami
Metko in Janka. Učenka, nadarjena za risanje, je dobila nalogo, da s svinčnikom nariše najbolj
znane nemške gradove in Brandenburška vrata. Učenci 4. b razreda so v OPB-ju z učiteljico
Vesno Lukežič izdelali Sneguljčico v kartonasti izvedbi. V 4. a so z učiteljico Majo Mavsar iz
odpadnega materiala izdelali in kaširali najbolj znane nemške gradove in Brandenburška vrata.
Ti isti učenci so v OPB-ju z učiteljico Mojco Jurič izdelovali veliko Nemško zastavo iz krep
papirja. Učenci 8. razreda (sami fantje) so v okviru dneva dejavnosti izdelovali plakate o
Nemčiji. V 5. a razredu so z učiteljico Tatjano Robida učenci iz odpadnega materiala izdelovali
živali in nogometaše. V tem istem razredu so izdelali tudi grbe vseh 16-ih zveznih dežel v
Nemčiji. V 4. b so z učiteljico Sonjo Flere izdelali lično knjižico z nemškimi starodobniki.
Učiteljica Renata Krivec je organizirala izlet v München.
Zaključna prireditev je že tradicionalno potekala na Hribarjevem nabrežju v sredo, 9. 5. 2012.
Učenci na stojnici so bili zelo komunikativni, izpeljali so veliko kvizov in razdelili vse nagrade.
Na sami prireditvi so se učenci predstavili kar v nemškem jeziku, saj so izpeljali namišljene
intervjuje z znanimi nemškimi osebnostmi in izvedli pevsko točko Geborn und zu leben. Ker je
bila letošnja Evropska vas vezana na medgeneracijsko sodelovanje, smo se 17. maja 2012 z
mladinskim pevskim zborom pod mentorstvom Silve Jakob predstavili v Domu starejših
občanov Fužine. V avli šole je bila postavljena tudi razstava o Nemčiji, tako da so si lahko
izdelke naših učencev ogledali vsi obiskovalci šole.
Vodja projekta: Mateja Drnovšek
40
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
PROJEKT KULTURNA ŠOLA
Kot šola vlagateljica za dodelitev naziva KULTURNA ŠOLA smo uradno dobili naziv v šolskem
letu 2011 /2012 za obdobje 2012 - 2015. Naziv nam je na podlagi prijave podelil Javni sklad
RS (JSKD).
Uradna slovesnost in podelitev zastav za naziv Kulturna šola je potekala 1.6. 2012 na OŠ Vače
v Vačah pri Litiji. Prireditve smo se udeležile ga. Barbara Smrekar (ravnateljica šole), ga.
Mojca Prelogar (mentorica) ter tri učenke: Neža Krajnc, Manca Šlosar in Aina Radovan, ki so
bile deležne zanimivih delavnic (glasbene, novinarske in filmske) pod vodstvom priznanih
mentorjev. Ravnatelji in mentorji smo bili v času delavnic za učence deležni Mentorskega
foruma z naslovom Kulturne dejavnosti med šolo in društvom ter ogleda dela razstave 15.
mednarodne osnovnošolske slikarske kolonije.
Za šolsko knjižnico smo prejeli nekaj zanimivih knjižnih gradiv.
NAŠA NALOGA ZA OHRANITEV NAZIVA:
 zbiranje podatkov kulturnih dejavnosti, ki se odvijajo na šoli ali jih naši učenci izvajajo
izven zavoda in s tem prikažejo delovanje OŠ navzven
 beleženje podatkov o doseženih priznanjih na kulturnem področju
 beleženje podatkov o izjemnih dosežkih na kulturnem področju
 sestaviti zbirnik za vpisovanje podatkov
CILJI KULTURNE ŠOLE:
 krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih
umetnostnih področjih,
 podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
 spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se
udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
 motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom
promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.
POGOJI, na osnovi katerih smo bili sprejeti v projekt
Kandidirale so lahko osnovne šole, katerih dejavnosti v časovnem obdobju zadnjih treh let
ustrezajo večini spodaj navedenih pogojev:
 imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj treh izmed spodaj
naštetih področij):
glasba,
gledališče,
lutke,
folklorna dejavnost,
film in video,
ples,
likovna in fotografska dejavnost,
literatura,
varovanje kulturne dediščine,
drugo.
 v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;
 programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske
dejavnosti;
 šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in
izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);
 šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih,
namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;
 redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;
 pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;
 omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih
Vodja projekta: mag. Mojca Prelogar, prof.
41
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
PROJEKT POPESTRIMO OSNOVNO ŠOLO
Z marcem 2012 smo bili sprejeti v projekt Popestrimo šolo, ki ga financirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
(MIZKŠ).
Učencem OŠ Polje in partnerske šole OŠ Kašelj smo v okviru programa Rastem s šolo glede
na njihovo starostno stopnjo oz. razred ponudili možnost vključitve v različne podaktivnosti:
Jezikovna zmožnost, Delo z učenci tujci, Pravljična angleščina in španščina, Nemške,
angleške in španske urice, Priprave na mednarodne izpite iz angleščine in nemščine,
Glasbene urice/Orffov krožek, Gledališki klub, Literarni krožek, Učenje učenja, Abecedarijo,
Šolsko glasilo in Ekodelavnice. Podaktivnosti smo izvajali v naslednjih oblikah aktivnosti:
individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev, mentorske oblike dela z
učenci, počitniške dejavnosti in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega
izobraževalnega programa.
Podaktivnosti smo pričeli izvajati aprila 2012 in večji del izvajanja le-teh zaključili z izvajanjem
počitniških dejavnosti do 13. 7. 2012, v okviru katerih smo učencem ponudili podaktivnosti:
Učenje učenja, Nemške urice, Španske urice, Angleške urice, Glasbene urice/Orffov krožek in
Ekodelavnice. Izvajanje aktivnosti v okviru POŠ bomo zaključili 31. avgusta 2012, zadnji teden
v avgustu pa bo namenjen predvsem sprejemu novih učencev tujcev in izvajanju podaktivnosti
Delo z učenci tujci.
V okviru projekta smo izvedli 730 ur aktivnosti, v katere je bilo vključenih vsaj 290 učencev.
Aktivnosti z učenci smo izvajale Petra Mikeln, Vesna Lukežič, Renata Krivec in Eva Pori.
Vodja projekta: Eva Pori
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V letošnjem šolskem letu je na šoli nastalo 5 raziskovalnih nalog, ki so jih mladi raziskovalci 30.
marca predstavili na 25. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2012«. Štiri naloge so se uvrstile na 46. državno srečanje
mladih raziskovalcev v Murski Soboti 21. maja. Ena od njih je bila nagrajena s srebrnim, ena
pa z zlatim priznanjem.
PODROČJE
Psihologija
Geografija
Slovenščina
NASLOV NALOGE
RAZISKOVALCI
MENTORICE
DOSEŽENO
PRIZNANJE
Kako se učitelji
spopadajo s spolnimi
stereotipi na naši šoli
Poškodovanost gozda
v Mestni občini
Ljubljana
Ali sta knjigi Oči in Na
zeleno vejo primerni
za tekmovanje za
Cankarjevo priznanje?
Maja Vučić, 6. B
Žana Cvetovac, 6. B
Pavel Raščan, 7. B
Nives Sredenšek
BRONASTO
PRIZNANJE
Ajda Kuhar, 9. A
Lara Ivanov, 9. A
Tatjana Pecin
Završan
BRONASTO
PRIZNANJE
Zana Kunaver, 9. B
Monika Zupančič, 9. B
Polona
Theuerschuh
BRONASTO
PRIZNANJE
Mirela Kapetanović
Mujkić
SREBRNO
PRIZNANJE
Polona
Theuerschuh
ZLATO
PRIZNANJE
Promet
Trajnostna mobilnost
učencev OŠ Polje
Etnologija
Od kamna do izdelka
Fadil Trožić, 8. A
Benjamin Čaušević, 8. A
Marko Milinčić, 8. A
Lucija Parkelj, 9. B
Zala Mlinarič, 9. B
42
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH RDEČEGA KRIŽA
Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola sodelovala v dveh dobrodelnih akcijah Rdečega
križa, in sicer:
- v decembru - dobrodelna akcija ZA OTROŠKI NASMEH,
- v maju - dobrodelna akcija OTROCI ZA OTROKE.
V zimski akciji so učenci naše šole zbirali otroška zimska oblačila in sladkarije, v majski akciji
pa šolske potrebščine, sladkarije in denar (po 1 evro). Obe akciji sta bili uspešni, saj smo zbrali
veliko materiala in kar nekaj denarja. V okviru obeh akcij so bili obdarjeni tudi učenci iz naše
šole, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, ob novem letu pa so bili povabljeni na ogled
novoletne igrice, kjer so bili tudi obdarjeni.
Po končanih akcijah smo na šolo prijeli pisno zahvalo za zbrana sredstva iz Območne
organizacije Rdečega križa Ljubljana.
Z dobrodelnimi akcijami vzgajamo učence v duhu sočutja in solidarnosti, zato bomo s
tovrstnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje.
Mentorica: Hedvika Križaj
DRUGE DEJAVNOSTI
ŠOLSKE PRIREDITVE
8. 12. 2011 Glasbeni večer
23. 12. 2011 Prireditev pred novim letom in dnevom samostojnosti za učence
15. 12. 2011 Tradicionalno novoletno srečanje zaposlenih na šoli, predstavnikov staršev, lokalne
skupnosti in učencev (koncert harmonikarja Marka Hatlaka)
23. 3. 2012 Prireditev ob eko dnevu (eko tržnica, delavnice)
16. 5. 2012 Sprejem prvošolcev v Skupnost učencev OŠ Polje
maj 2012 Sprejem prvošolcev v Organizacijo Rdečega križa
14. 6. 2012 Vpis devetošolcev v Zlato knjigo in valeta
22. 6. 2012 Prireditev ob zaključku šolskega leta in dneva državnosti
SODELOVANJE NA PRIREDITVAH IZVEN ŠOLE:
22. 9. 2011 50 učencev šole je sodelovalo pri izvedbi projekta Diham ples. S skoraj 600
osnovnošolci iz 8 ljubljanskih osnovnih šol so zaplesali na Kongresnem trgu. Cilj projekta: pri
mladih doseči in spodbuditi odgovornejše ravnanje z okoljem.
5. 10. 2011 Nastop Otroškega zbora na podelitvi zastave “Eko šola” na Brdu pri Kranju
25. 11. 2011 Otvoritev naselja Polje II, otroški zbor
6. 12. 2011 – Učenci izbirnega predmeta nemščina OŠ so na prireditvi Karaoke Abend v
nemščini zapeli pesem Geborn und zu leben.
22. 12. 2011 Nastop v Mestni hiši v Ljubljani na prireditvi ob 411. obletnici požiga
protestantskih knjig (mladinski zbor)
22. 12. 2011 Nastop pred Mestno hišo v Ljubljani na prireditvi »Veseli december« (otroški in
mladinski zbor)
23. 12. 2012 Miklavžev sejem, Zalog (stojnica z izdelki, nastop otroškega zbora)
23. 3. 2012 Revija pevskih zborov JSKD Pomladna prepevanja v Konservatoriju za glasbo in
balet (otroški in mladinski zbor)
9. 5. 2012 Zaključna prireditev projekta Evropska vas: šola Polje je s stojnico, namišljenimi
intervjuji z znanimi nemškimi osebnostmi in pevsko točko Geborn und zu leben predstavila
Nemčijo v Evropski vasi na Hribarjevem nabrežju v Ljubljani (mentorica Mateja Drnovšek)
17. 5. 2012 Pomladni nastop v Domu starejših občanov na Fužinah (mladinski zbor)
9. 6. 2012 Dan Četrtne skupnosti Polje: stojnica z izdelki učencev (ga. Sonja Flere in ga.
43
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Hedvika Križaj) in plesni nastop skupine Jazz balet (ga. Alja Bavčar)
1. 6. 2012 Prevzem naziva KULTURNA ŠOLA v srcu Slovenije, na Vačah.
16. 6. 2012 Učenci 5. A razreda so sodelovali na prireditvi Društva upokojencev Polje ob 60
letnici obstoja društva. Udeležencem prireditve so se predstavili z recitacijami in plesom.
14. oktobra 2011 je bil organiziran DAN POŽARNE VARNOSTI in izveden poskus umika iz
šolske stavbe. Zunanji izvajalci so učencem in zaposlenim predstavili nekatere aktivnosti:
gasilci PGD Zgornji Kašelj gašenje notranjih prostorov in gašenje z gasilnim aparatom, vodniki
psov reševalcev (Šmarna gora) reševanje pogrešanih iz zgradbe, gorski reševalci GRS Maribor
reševanje z višine ter Reševalna postaja Ljubljana nudenje nujne medicinske pomoči.
Organizacija dneva požarne varnosti: ga. Judita Valentinčič
23. 3. 2012 so učenci in učitelji razredne stopnje sodelovali v čistilni akciji Očistimo Slovenijo
in Svet 2012.
Območno združenje Rdečega križa je za učence petih in osmih razredov izpeljalo delavnice z
naslovom »Samo eno življenje imaš«. Cilj delavnic v prvi starostni skupini je bil prispevati k
zmanjševanju števila poškodb in smrtnih primerov ter povečati varnost otrok kot samostojnih
udeležencev v prometu. Učencem druge starostne skupine je bilo posredovano znanje o
najnujnejših ukrepih prve pomoči, izvajali pa so tudi praktične vaje.
Na likovnem natečaju MOL-a in Policijske uprave Ljubljana "Varno s kolesom v prometu" je
Jerca Šlosar iz 5. b za svojo sliko prejela prvo nagrado.
18. novembra smo se vključili v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Posebnost
zajtrka so bila živila, ki so jih podarili slovenski kmetje in so bila pridelana izključno v domovini.
Zaposlenih na šoli 17. oktobra odšli na izlet po Beli krajini, 19. marca smo si v Mali drami
ogledali gledališko predstavo Ko sem umrl, 29. junija pa smo se potepali po Goriških brdih.
Sodelovanje v radijskih in televizijskih oddajah
13. 11. 2011 je bila na sporedu TVS 1 oddaja ŠPORT & ŠPAS, v kateri se je predstavila OŠ
Polje.
25. 1. 2012 Snemanje prispevka s prometno vsebino za oddajo TVS Tednik (skupina učencev
2.A)
28. 1. 2012 Učenci 9. razreda so gostovali v oddaji Hudo! na 1. programu Radia Slovenija.
10. 2. 2012 Snemanje pogovornega prispevka z učenci 3. A na temo Valentinovo za oddajo
Dobro jutro, otroci (Radio Slovenija).
14. 4. 2012 so učenci 4. a sodelovali pri snemanju radijske oddaje Radia Slovenija 1 – Otroški
Ringaraja.
22. oktobra 2011 se je 44 učencev udeležilo 16. Ljubljanskega maratona.
V Domu krajanov Zalog je Četrtna skupnost Polje organizirala Miklavžev sejem, kjer je
sodelovala tudi OŠ Polje. Izdelavo in prodajo voščilnic je vodila ga. Mojca Avbelj.
20. 1. 2012 je OŠ Polje je obiskala ga. Meaghan Monfort iz ameriškega veleposlaništva v
Ljubljani in se srečala z učenci 9. razreda.
20. 4. 2012 Učenci 7. razreda so gostili obisk z japonskega veleposlaništva. Predavanje o
Japonski v okviru programa "Obzorja vzhajajočega sonca" je potekalo v šolski knjižnici ob
prisotnosti gospe Tanje Jakelj in gospe Yoko Tsuge, prve sekretarke veleposlaništva. Predavala
pa je gospa Polona Brumen.
44
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
V okviru 4. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje »BOBRI«, ki ga prireja Mestna
občina Ljubljana, so si učenci v mesecu februarju ogledali brezplačne gledališke in filmske
predstave.
Pohod – Pot ob žici: udeležba učencev in spremljevalcev na pohodu 11. maja.
18. 5. 2012 Učenci predmetne stopnje so obiskali Papirnico Vevče, ki letos praznuje 170.
obletnico obstoja.
Učenci prvega razreda so opravili 10 urni program prilagajanja na vodo, učenci tretjega
razreda pa 20 urni program učenja plavanja. Organizator programov je bila Mestna občina
Ljubljana (Oddelek za šport), izvajalec programov
pa Zavod Tivoli.
11. 6. 2012 Učenci devetih razredov in učitelji so odigrali tekmo v odbojki. V prvi polovici tekme
so učenci prepričljivo vodili, vendar je na koncu kljub strogemu in pravičnemu sodniku zmaga
pripadla ekipi učiteljev.
BRALNA ZNAČKA
Slovensko bralno značko je opravilo 254 učencev, 176 na razredni stopnji in 78 na predmetni
stopnji, eko bralno značko pa 6 učencev 7. A razreda.
21 učencev devetega razreda, ki so vseh devet let prebrali knjižno gradivo za bralno značko, si
je prislužilo zlato bralno značko. Udeležili so se zaključne prireditve Zlate bralne značke, ki je bila
v maju v Cankarjevem domu v Ljubljani.
26. 5. 2012 so se zlati bralni značkarji odpeljali k svojim jezikovnim koreninam, ki so danes za
mejami naše domovine. Izlet so pričeli pri knežjem kamnu, kjer so že pred mnogimi leti
ustoličevali kneze v slovenskem jeziku. Zatem so se popeljali mimo gradu Ojstrica in si ogledali
cerkev Gospe svete, kjer je potekal cerkveni del obreda. Za zabavo so si privoščili še potep po
lepih uličicah Celovca in nato še potep po celem svetu. No vsaj v miniaturni obliki. Odpravili so
se namreč v Minimundus.
19. 5. 2011 so se učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, ki so v tem šolskem letu obiskovali pouk
nemščine, pod vodstvom ge. Renate Krivec udeležili ekskurzije v München.
Učenci, ki so bili v letošnjem letu na posameznih področjih še posebej uspešni so se 6. 6. 2012
udeležili izleta v Posavje.
Skupina devetih učencev tretje triade pod mentorstvom ge. Renate Krivec je skrbela, da se je
vsak četrtek med glavnim odmorom oglašal ŠOLSKI RADIO XXL. Javljali so se s svežimi
informacijami iz šolskega dogajanja, sveta zabave in področij, ki zanimajo učence. Program so
popestrili z izpolnjevanjem glasbenih želja in nagradnimi vprašanji.
Člani šolskega radia so spoznali osnove radijskega komuniciranja tako s tehnične kot z
vsebinske plati.
Po dolgih letih je izšla prva številka glasila razredne stopnje DROBTIN'CE.
Učenci od 1. do 4. razreda so jo ustvarjali z velikim veseljem. Prispevki od prodaje so bili predani
šolskemu skladu.
Izšlo je šolsko GLASILO POLJUBČKI, ki so ga pripravili učenci novinarskega krožka pod
mentorstvom ge. Danice Iskra.
9., 14., 16. in 17. maja smo na prošnjo Zavoda RS za šolstvo gostili približno 70 učiteljev
ljubljanske regije, ki so vrednotili naloge nacionalnega preverjanja znanja.
45
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
18 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Izobraževanja, ki so bila organizirana na šoli, so potekala v obliki predavanj in delavnic za vse
strokovne delavce oziroma za večje skupine in so bila brezplačna, izjema je bilo le predavanje
g. Viljema Ščuke.
Vsebine skupnih izobraževanj so bile sledeče:
Naslov izobraževanja
Izvajalec
Čas izvajanja
Oblikovanje osebnosti šolarja
Viljem Ščuka
30. 8. 2011
Šolska spletna stran
Denis Klančič
31. 8. 2011
Googlovi dokumenti
Denis Klančič
6. 12. 2011
Učiteljeva moč nebesedne
komunikacije
Maruška Željeznov Seničar
10. 11. 2011
Uporaba interaktivne table pri pouku
Andrej Starc
28. 11. 2011
E gradiva – družboslovje
Stanislava Polajžer
4. 4. 2012
E gradiva – naravoslovje
Bernarda Moravec
5. 4. 2012
E gradiva – 1. in 2. triada
Miranda Novak, Neva Berce
19. 4. 2012
Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc
učiteljev razrednega pouka
Miranda Novak, Neva Berce
8. 5. in 29. 5. 2012
ter 7 ur dela na
daljavo
Razvijanje socialnih in čustvenih
kompetenc pedagoškega delavca s
strategijami obvladovanja stresa
Maruška Željeznov Seničar
12. 4. 2012
Varstvo pri delu in požarna varnost
ZOJA d.o.o.
26. 6. 2012
Strokovni delavci smo se imeli možnost odločati tudi za izobraževanje po lastnem izboru.
Podrobnejši seznam individualnih izobraževanj delavcev je hranjen v arhivu šole.
19 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
CELOLETNE NALOGE
dejavnosti pomoči (svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka in socialna
pomoč posamezniku, družini, skupini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske, učne in
materialne težave;
- vodenje in spremljanje celotnega postopka integracije otrok s posebnimi potrebami, ki
potrebujejo diagnostično in terapevtsko obravnavo v zunanjih ustanovah;
- načrtovanje in izpeljava celotnega postopka poklicne orientacije;
- načrtovanje, koordiniranje in izpeljava celotnega postopka odkrivanja in dela z nadarjenimi
učenci;
- dopolnjevanje vzgojnega načrta;
- informiranje, vpisovanje, vključevanje in spremljanje učencev tujcev in njihovih staršev;
- organizacija, vodenje skupnosti učencev šole in spremljanje učencev prostovoljcev;
- vodenje šolske dokumentacije in upravljanje s programom Lo-Polis ter priprava podatkov za
strokovne delavce šole ter zunanje institucije;
- vpisi in izpisi učencev.
46
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
OPERATIVNE NALOGE
ŠOLSKI NOVINCI
- vpis v 1. razred;
- preizkus zrelosti za vstop v šolo;
- komisija za preložitev šolanja;
- sodelovanje s starši in VVZ;
- koordinacija roditeljskega sestanka za starše šolskih novincev;
- oblikovanje oddelkov 1. razreda v sodelovanju z bodočimi učiteljicami in vzgojiteljicami;
- vodenje celotne dokumentacije;
- sodelovanje z drugimi šolami in zunanjimi institucijami
SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, STARŠEM IN UČITELJEM
- pogovori z učenci, starši in učitelji;
- pomoč in svetovanje učencem in staršem in po potrebi napotitev v zunanje institucije;
- sodelovanje z učitelji in vodstvom;
- priprava in izpeljava restitucij za učence v okviru vzgojnega načrta;
- vodenje zbirk osebnih podatkov;
- koordiniranje mladinskih delavnic;
- priprava vsebine in izpeljava dneva dejavnosti na temo osebna odgovornost v šoli in doma za
učence 6. razreda
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
- svetovanje in sodelovanje s starši pri uvedbi postopka za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami;
- sodelovanje pri pripravi šolskih poročil za otroke s posebnimi potrebami;
- sodelovanje in posvetovanje s komisijami za usmerjanje teh otrok;
- sodelovanje v strokovnih skupinah;
- spremljanje in koordiniranje dela z zunanjimi institucijami
UČENCI TUJCI IN UČENCI ROMI
-
postopek vpisa učencev tujcev;
vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje;
vodenje in podpora družinam
NADARJENI UČENCI
koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev v 4. razredu;
- izpeljava postopka identificiranja nadarjenih učencev:
-> testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti
-> izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji
- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r;
- načrtovanje področji dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto
POKLICNA ORIENTACIJA
priprava rokovnika za učence 9. r o poteku vpisnega postopka v SŠ;
- izvedba vprašalnika o poklicni poti za učence 9. razreda;
- roditeljski sestanek s starši in učenci posameznih oddelkov;
- individualni razgovori;
- vpis v SŠ;
- spremljanje stanja prijav in prenosov;
- obveščanje o pogojih za pridobitev Zoisove, kadrovske in republiške štipendije;
- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici;
- koordinacija in izpeljava generacijskega testiranja z MFBT za 8. razreda;
- sodelovanje s srednjimi šolami za vpis za učence s popravnimi izpiti;
- koordinacija in izpeljava postopka vpisa za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost
(sodelovanje s starši in srednjimi šolami)
47
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Tabela: vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev
šolsko leto
2011/2012
gimnazijski
programi
61 %
4-letni strokovni
programi
28 %
3-letni poklicni
programi
11 %
SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM
- subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi ter zbiranje in priprava dokumentacije;
- sodelovanje s četrtno skupnostjo pri dodeljevanju prehrambenih paketov;
- sodelovanje z ZPM Moste-Polje (učna pomoč, novoletna obdaritev, prehrambeni paketi,
Pomežik poletju);
- sodelovanje z Rotary Club-om (donacija za šolo v naravi, dneve dejavnosti in udeležba na
Miklavževem koncertu);
- sodelovanje z Rdečim križem
UPRAVLJANJE S PROGRAMOM Lo-POLIS
-
vodenje celotne dokumentacije učencev šole – vpisi, izpisi, statistika;
vnašanje podatkov v aplikacijo MŠŠ glede prijav učencev 6. in 9. r na NPZ;
oblikovanje prilagoditev pri NPZ-ju za učence s posebnimi potrebami;
izpeljava celotnega postopka izbora izbirnih predmetov – prijave učencev, kreiranje izbirnih
skupin, obveščanje učencev;
posredovanje podatkov CEUVIZ – u
DRUGO
- sodelovanje na konferencah in svetu staršev;
- sestava in vrednotenje vprašalnika za starše o delovanju OŠ Polje v šolskem letu 2011/12;
- sodelovanje v inventurni komisiji;
- nadomestno razredništvo;
- nadomeščanja odsotnih učiteljev;
- spremstvo učencev na dnevih dejavnostih;
- dežurstva med glavnim odmorom;
- sodelovanje pri preverjanju znanja na NPZ
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
- - CSD Moste-Polje
- ZD Moste-Polje
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
- Šola s prilagojenim programom Janez Levec
- Center za psihodiagnostična sredstva
- VVZ Miškolin
- Zavod za šolstvo RS
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Državni izpitni center
- Policijska postaja Moste-Polje
- Društvo za preventivno delo
- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
- Bolnišnična šola Ledina
- Pediatrična klinika
- Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
Šolska svetovalna služba:
Metka Weiss, psihologinja
Damjana Govekar, socialna delavka
48
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
20 ŠOLSKA KNJIŽNICA
V šolskem letu 2011/2012 smo v celoti dosegli cilje, zastavljene z Letnim delovnim načrtom.
Nadaljevali smo z delom, ki smo ga vpeljali prejšnje šolsko leto. Z učenci je bilo potrebno
obnoviti nekatera pravila, vendar se je stanje v primerjavi s preteklim šolskim letom bistveno
izboljšalo. Občasno so imeli učenci, ki so pravila kršili (redke izjeme), za določen čas
prepovedan vstop v knjižnico. V knjižnici se je pogosto opravljala tudi restitucija.
V šolskem letu 2011/12 je zaživela samostojna spletna stran šolske knjižnice:
knjiznica.weebly.com. Na tej spletni strani so učenci lahko spremljali vse, kar se je dogajalo v
šolski knjižnici. Stran je bila sproti osvežena. Na njej učenci lahko najdejo pravila knjižnice,
obratovalni čas knjižnice, naslove knjig za bralno značko, naslove knjig za domače branje in
vse stvari povezane z učbeniškim skladom, projekte, ki tečejo v okviru šolske knjižnice in
tekmovanja, ki jih vodi knjižničarka. Vsi učenci morajo v knjižnici uporabljati izkaznice, ki jih
prejmejo ob vpisu v knjižnico. Z njimi učence navajamo na določen red. Uporabniki so vsi
učenci naše šole in zaposleni na šoli. Zakodirani učbeniki, ki se izposojajo iz učbeniškega
sklada, so se izkazali za koristne, saj smo tako točno vedeli, kdo je kdaj izgubil učbenik in kdo
je katerega izgubil, učenci pa niso imeli izgovorov pri vračanju ob koncu šolskega leta.
Organizirane smo imeli bralne zajtrke in ocenjevanje branja v tretjih razredih. Za starše
učencev drugih razredov je bil organiziran roditeljski sestanek, katerega tema je bila pomen
branja. Za prvo triado smo uvedli tedenske skupinske izposoje knjig.
V knjižnici se je med letom veliko dogajalo. Pripravljene so bile tri razstave ob obletnicah
slovenskih književnikov: Kristine Brenkove, Boža Kosa, Toneta Pavčka in Ele Peroci. V času
podaljšanega bivanja smo za učence prvega in drugega razreda tedensko izvajali ure pravljic.
Šolska knjižnica je sodelovala v naslednjih projektih: Mednarodni mesec šolskih knjižnic
(izveden je bil literarni in likovni natečaj), Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz, Rastem s
knjigo, Evropska vas in Moja naj knjiga.
V vseh razredih se je izvajalo bibliopedagoško delo, ki je zajemalo knjižnično informacijska
znanja. Učencem sedmih in osmih razredov je bilo predstavljeno, kako se izdela seminarska
naloga in na kaj morajo biti pri tem pozorni. Vseskozi pa jim je bila nudena pomoč pri sami
izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog. V četrtih razredih je potekal projekt Pravljica in
priprava na obvezno branje (Lukec in njegov škorec). V petem razredu smo izvedli KIZ z
naslovom Od prvih pisav do elektronske knjige.
V letošnjem šolskem letu je 22 učencev osvojilo zlato bralno značko. Učenci so bili za to
nagrajeni z izletom na Avstrijsko Koroško, v dar so dobili knjigo Mira Cerarja: Osnove
demokracije, v Cankarjevem domu pa so si ogledali predstavo, na kateri jih je zabaval Andrej
Rozman Roza.
Zaradi zamrznitve sredstev s strani MIZKŠ je bila nabava novega gradiva popolnoma
zamrznjena. Ker je knjižnica ''živ'' organizem in ne živi, če v njej ni dotoka novega gradiva in
odpisa starega, je bilo s strani knjižnice poslanih veliko prošenj za donacije. S svojimi
donacijami so nam na pomoč priskočila naslednja podjetja: Papirnica Vevče, Agito, Zavod za
Varstvo pri delu in Mercator. Z mesecem januarjem sem s strani ravnateljice dobila odobrenih
100 € na mesec za nabavo gradiva. Tako je bilo nabavljenih 259 enot novega gradiva, v to je
všteto gradivo za knjižnico in gradivo za učitelje. To je 214 enot manj od preteklega leta.
Podarjenih nam je bilo 40 enot gradiva. V nabavo je bilo vključeno tako strokovno gradivo za
zaposlene, kot strokovna mladinska dela in leposlovje za mladino. Zaradi zastarelosti in
iztrošenosti je bilo odpisanih 277 enot knjižnega gradiva. To gradivo ni bilo nikoli vpisano v
računalniško evidenco, veliko ga je v srbohrvaškem jeziku ali pa gre za povojno literaturo.
Popolnoma uničenih učbenikov, ki smo jih dali v odpis, je bilo 43. Zaradi spremembe učnih
načrtov ni več možno uporabljati 261 učbenikov, ki so bili prav tako odpisani.
49
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Učenci so si izposodili 8487 enot gradiva. V knjižnici so se zelo radi zadrževali. Veliko obiska je
bilo prvo šolsko uro, ko so imeli otroci prosto po predhodni šolski uri. Takrat je bilo v knjižnici
od 20 do 25 učencev, včasih tudi več. Kljub velikemu številu otrok je bil v tem času v knjižnici
mir, saj so se učenci praviloma učili ali delali domače naloge. Z enakim namenom so obiskovali
knjižnico po zaključku pouka. Prostor v šolski knjižnici je bil pogosto izkoriščen tudi za nudenje
učne pomoči. V času glavnega odmora je bilo prisotnih največ obiskovalcev. Ker sem v tem
času izposojala knjige, so bili zelo dobrodošli dobri dežurni učitelji, ki so nadzorovali dogajanje
v knjižnici.
Mateja Drnovšek, knjižničarka
21 SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT
V šolskem letu 2011/2012 smo v skupnosti učencev šole nadaljevali s skupnimi srečanja
predstavnikov vseh oddelkov od 1. do 9. razreda.
Nadaljevali smo z oblikovanjem in krepitvijo nove kulture sobivanja na šoli. Prvi šolski dan so
učenci sedmega razreda prisrčno pozdravili prvošolce ob prihodu v šolsko stavbo. Tako smo
še bolj utrdili povezovanje mlajših in starejših učencev na šoli. Poleg prostovoljnega dela, so
starejši učenci še naprej pomagali prinašati malico mlajšim.
Na srečanjih skupnosti učencev šole smo torej utrjevali in načrtovali skupno življenje na šoli.
Obnovili in utrdili smo dogovor o pravilnem odlaganju šolskih torb v času kosila.
Predstavniki v skupnosti učencev šole so bili hkrati tudi predstavniki v šolskem projektu EKO
šola. Tako smo eno srečanje oblikovali skupaj z učiteljico Tanjo Pecin Završan, ki je vodja EKO
projekta na šoli. Z njeno pomočjo smo pregledali načrte in cilje v prizadevanju za ohranitev
EKO zastave. Dogovorili smo se za posebno aktivno sodelovanje učencev pri odkrivanju
možnosti za še večjo skrb za naše ožje in širše okolje.
Osrednja tema šolskega parlamenta na državni ravni, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev
mladine je bila Kdo so junaki našega časa. Šlo je za smiselno nadaljevanje lanskoletne teme,
ki se je nanašala na vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnikov.
Ne glede na starost so učenci pri pogovoru o junakih sporočali najrazličnejše risane, filmske in
druge junake medijskega sveta. Spomnili pa so se tudi na ljudi, ki so v najrazličnejših poklicih
pomoči, pa športnikov, kulturnikov, znanstvenikov.
Ob pripravi na območni parlament si je pet predstavnikov na povabilo Zveze prijateljev mladine
ogledalo odrsko predstavo Odspejsani, ki se odlično nanaša na temo parlamenta. Zelo
nazorno prikaže manipulacijo medijskega sveta z mladimi, ki so željni prepoznavnosti in hitrega
uspeha. Predstava se je mladih dotaknila in bilo je moč vsebinsko nadaljevati pogovor.
V mesecu maju so bili letošnji prvošolci sprejeti v skupnost učencev šole. Pod vodstvom svojih
učiteljic so se nam prisrčno predstavili, prireditev pa je silno sproščeno in navdušujoče vodila
učenka Manca, ki je bila celo leto prostovoljka v prvem razredu. Ob koncu prireditve je
prvošolce v imenu skupnosti nagovorila Meta Vražič, ki je šolo zastopala na območnem in
mestnem šolskem parlamentu.
Skupnost učencev šole in šolski parlament je tisti osrednji prostor, kjer imajo učenci možnost
izraziti svoj glas. Prav je, da jih povabimo k sodelovanju in spodbujamo, da oblikujejo svoje
mnenje in ga na spoštljiv način posredujejo, četudi se razlikuje od vrstnikov in odraslih.
Mentorici: Damjana Govekar in Petra Mikeln
50
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
22 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV
( 01.09.2011 - 30.06.2012)
UČILO
RAČUNALNIK
VREDNOST
595,01 EUR
ŠT.
2
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
VREDNOST (€)
ŠT.
TISKALNIK
TISKALNIK (darilo DZS)
PROJEKTOR - PRENOSNI
117,13 EUR
130,00 EUR
386,31 EUR
1
1
1
23 PRIPRAVNIŠTVO IN PEDAGOŠKA PRAKSA
Mentor
Študent
Fakulteta
Letnik
študija
Smer
študija
Čas opravljanja
prakse
Judita
Valentinčič
Barbara Brlek
Pedagoška
2. letnik
fakulteta
vzgojitelj
predšolskih 2.4. - 6.4.2012
otrok
Simona
Trtnik
Urška Kovač
Pedagoška
1. letnik
fakulteta
razredni
pouk
11., 18. in 25.11. 2011
2. in 9. 12. 2011
Bojana
Krašovec
Azra
Selimanović
Pedagoška
2. letnik
fakulteta
razredni
pouk
21. 11. - 25. 11. 2011
7. 5. - 11. 5. 2012
Mojca
Mlakar
Brešar
Urška Vodičar
Pedagoška
2. letnik
fakulteta
razredni
pouk
21. 11. - 25. 11. 2011
7. 5. - 11. 5. 2012
Damjana
Govekar
Filozofska
Darja Bertoncelj
fakulteta
Damjana
Govekar
Tjaša Bertoncelj
Filozofska
fakulteta
Nataša
Govekar
Maja Hlad
Špela Pucelj
Anja Ferlin
Petra Strmšek
Saša Borovnik
Pedagoška
4. letnik
fakulteta
socialna
enkrat tedensko celo
pedagogika šolsko leto
Nataša
Govekar
8 študentk 2.
letnika socialne
pedagogike
Pedagoška
2. letnik
fakulteta
Študentke so z učenci
socialna
sedmih razredov
pedagogika izvedle 5 srečanj, torej
5 dni.
absolvent psihologija
dvakrat na teden po štiri
ure, od oktobra 2011 do
junija 2012
1. letnik
celo šolsko leto, enkrat
tedensko, tri ure
51
filozofija
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Letno poročilo o
samoevalvaciji šole
OŠ POLJE
za šolsko leto 2011/2012
52
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev
Doseganje ciljev smo uresničevali in spremljali v okviru posameznih strokovnih aktivov,
skupaj pa v okviru delovnih konferenc . Pomemben vidik delovanja šole je mnenje
staršev učencev, ki obiskujejo našo šolo.
Mnenja smo pridobili preko izpolnjevanja anketnega vprašalnika. Izpolnili so ga vsi
strokovni delavci šole in 312 staršev. Vprašalnik je zajel štiri pomembna področja
delovanja šole: ocena strokovnosti vzgojno-izobraževalnega dela šole, organizacijski
vidik delovanja šole ter informiranje in sodelovanje.
V nadaljevanju so predstavljene ocene posameznih sklopov delovanja šole za
predpreteklo in preteklo šolsko leto:
1.) Strokovni delavci šole ustrezno vodijo področje poučevanja in učenja.
2011/12
2010/11
nikoli
0%
0%
včasih
2%
4%
pogosto
38%
41%
vedno
59%
55%
2.) Strokovni delavci šole ustrezno skrbijo za vzgojno področje dela.
3.) Težave na šoli se rešujejo pravočasno in pregledno.
53
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
4.) Moj otrok se počuti na šoli varnega.
5.) V primeru težav moj otrok ve, na koga se lahko obrne po pomoč.
6.) Učenci so za dosežke na učnem in vzgojnem področju primerno pohvaljeni.
7.) Organizacijo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ocenjujem kot:
54
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
8.) Število roditeljskih sestankov in govorilnih ur je:
9.) Pestrost prehrane, ki jo šola zagotavlja, ocenjujem kot:
10.) Ponudbo interesnih dejavnosti na šoli ocenjujem kot:
11.) Ponudbo izbirnih predmetov ocenjujem kot:
55
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
12.) Organizacijo in kakovost dnevov dejavnosti ocenjujem kot:
13.) Organizacijo in kakovost taborov in šol v naravi ocenjujem kot:
14.) Dostopnost šolske knjižnice in ponudbo gradiva ocenjujem kot:
15.) Pravočasno in natančno smo obveščeni o dogajanju na šoli:
56
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
16.) Vodsteveni delavki sta dosegljivi in pripravljeni sodelovati.
17.) Učitelji so dosegljivi ob dogovorjenem času.
18.) Svetovalni delavki sta dosegljivi in vključeni v reševanje šolske problematike.
19.) Spletna stran šole je urejena in aktualna.
57
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
20.) Starši imamo možnost posredovati svoje predloge šoli.
21.) Šola pri načrtovanju svojega dela upošteva utemeljene predloge.
22.) Šola organizira kakovostna in aktualna predavanja za starše.
Starši so podali tudi nekaj predlogov za spremembe organizacije dela šole in sicer:
•
•
•
•
•
zamik ur za roditeljske sestanke ,
organizacija izletov in taborov po bolj konkurenčnih pogojih (izleti v tujino so predragi),
več discipline pri nekaterih predmetih (pomoč učiteljem, ki tega ne zmorejo,
boljše usklajevanje dopolnilnega in dodatnega pouka s splošnim urnikom in izbirnimi predmeti,
možnost smučarskega športnega dne tudi na RS.
58
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Starši si želijo tudi:
•
•
•
•
•
•
•
več komunikacije preko elektronske pošte,
več urejenih igralnih površin pred šolo oziroma za šolo,
red in spoštovanje do zaposlenih,
točnost ob začetku in koncu pouka, pri dejavnostih,
ureditev prometa v neposredni bližini šole (Rjava cesta, Zadobrovška)
upoštevanje odjave hrane za tekoči dan,
izvajanje delavnic za otroke v stiski (ločitve…..).
Predloge je obravnaval učiteljski zbor. Nekatere smo že upoštevali (npr. zamik roditeljskih
sestankov), nekaterih žal ni mogoče realizirati (smučarski športni dan na razredni stopnji). Za
nekatere od predlogov pa trenutno iščemo rešitve in načrtujemo dejavnosti (ureditev igrišča,
izvajanje delavnic za učence v stiski).
Sicer pa so starši pohvalili delo šole na različnih področjih delovanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
šolsko prehrano,
učiteljski kolektiv,
prijaznost delavcev,
čistočo prostorov,
red in disciplina,
receptorja in njegov odnos do učencev,
vodstvo, svetovalni delavki,
knjižnico, šolsko telovadnico,
nadstandardni program šole
posamezne učiteljice na razredni stopnji.
Še posebej smo ponosni na sporočila staršev, da se je šola v zadnjih dveh letih stabilizirala ter
da so ponosni , da njihov otrok obiskuje OŠ Polje.
Izrazili so tudi skrb oziroma željo, naj otroke učimo za življenje in naj bomo pozorni na vse
večje razslojevanje.
59
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2011/2012
Usmeritve za naslednje šolsko leto
Menimo, da je temeljni namen samoevalvacije ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje
kakovosti dela na šoli. Svoje delo smo samostojno ovrednotili ter za oceno zaprosili tudi starše
naših učencev.
S takšnim pristopom lahko prispevamo k skupnemu razvoju in izboljšanju obstoječega stanja.
Vedno je potrebno strmeti k napredku. To mora biti želja vseh, ki so na kakršenkoli način vpeti
v mrežo naše šole.
Z veliko gotovostjo lahko trdim, da smo na dobri poti, ker obstoječa izkušnja spodbuja
sodelovanje med nami.
Kot ravnateljica menim, da je samoevalvacija pomemben instrument spremljanja dela in kulture
na šoli, velja pa razmisliti, kako vzbuditi in negovati v strokovnih delavcih notranjo potrebo po
vrednotenju lastnega dela. Pomembno sem mi zdi razvijanje sposobnosti, da drug drugemu
dajemo realne povratne informacije o delu in da se odkrito pogovorimo o njem.
Za učinkovito izpeljavo načrtovanega dela je pomembno timsko delo, ki ga je treba ohraniti tudi
v prihodnje.
Zelo pomembno je tudi, da vzdržujemo že vpeljane aktivnosti, zato bomo v prihodnjem
šolskem letu nadaljevali z aktivnostmi:
 izboljševanje prakse poučevanja strokovnih delavcev in ustvarjanje učnega okolja,
ki krepi ekološko ozaveščenost, solidarnost in zdrav način življenja,
 vzpostavljanje skupne odgovornosti za dobre medsebojne odnose in sodelovanje,
 razvijanje sposobnosti branja, pisanja in razumevanja prebranih informacij z
namenom izboljšanja učnega uspeha pri vseh predmetih,
 skrb za pravilno izražanje v različnih govornih situacijah, ki omogoča lažje
navezovanje stikov s sošolci, učitelji in drugimi ljudmi,
 razvijanje bralne kulture,
 razvijanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika kot sredstva za izražanje misli,
čustev, doživetij ter razumevanja drugih in sebe.
60