CENIK ostalih storitev

Comments

Transcription

CENIK ostalih storitev
CENIK
ostalih storitev
1.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
2.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
4.
Zap.
št.
1
2
3
4
Cena izdelavne ure
Vrsta storitve
Izdelavna ura VSI
Izdelavna ura VŠI
Izdelavna ura SSI
Izdelavna ura VKD
Izdelavna ura KD
Izdelavna ura PKD
Izdelavna ura NKD
Enota
mere
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
Cena
brez DDV
24,2030
19,1955
14,6052
12,9361
10,8496
10,0150
9,1804
DDV
22,00 %
5,3247
4,2230
3,2131
2,8459
2,3869
2,2033
2,0197
Cena z
DDV
29,5277
23,4185
17,8183
15,7820
13,2365
12,2183
11,2001
Enota
mere
ura
Cena
brez DDV
62,5939
DDV
22,00 %
13,7707
Cena z
DDV
76,3646
ura
ura
ura
kos
ura
ura
ura
ura
ura
kos
28,3759
35,4699
36,3045
49,6578
32,5488
28,3759
12,1015
13,7707
14,6052
104,3232
2,0865
70,5225
6,2427
7,8034
7,9870
10,9247
7,1607
6,2427
2,6623
3,0296
3,2131
22,9511
0,4590
15,5150
34,6186
43,2733
44,2915
60,5825
39,7095
34,6186
14,7638
16,8003
17,8183
127,2743
2,5455
86,0375
Enota
mere
ura
ura
ura
ura
ura
Cena
brez DDV
16,6917
23,3684
26,2894
30,8797
48,9120
DDV
22,00 %
3,6722
5,1410
5,7837
6,7935
10,7604
Enota
mere
Cena
brez DDV
DDV
22,00 %
Cena storitev z delovnimi sredstvi
Vrsta storitve
Strojno čiščenje kanala
Storitve intervencijske ekipe
- iskanje napak z instrumenti, napravami, osebnim vozilom
Tlačni preizkus cevovodov
Meritve pretokov na vodovodnem omrežju
Izredna zamenjava vodomera do 40 mm
Rovokopač nakladač
Mini bager
Vibracijski nabijač
Prenosni črpalka
Stroj za rezanje asfalta
Stroški odklopa in priklopa vode - neplačniki
Stroški opomina
Kontrolni preizkus vodomera s poročilom
Cena storitev z vozili
Vrsta storitve
Osebno vozilo
Poltovorno vozilo
Poltovorno vozilo 3,5 t
Tovorno vozilo skupne nosilnosti do 5 t
Tovorno vozilo - samonakladalec
Cena z
DDV
20,3639
28,5094
32,0731
37,6732
59,6724
Cena tehničnih pregledov in priključkov
Vrsta storitve
Tehnični pregledi
- individualni objekti
- poslovni, industrijski in ostali večji objekti
Pregled priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
- individualni objekti - vodovod
- individualni objekti - kanalizacija
- poslovni industrijski in ostali večji objekti
Pregled greznic, interne zunanje kanalizacije in malih čistilnih
naprav
- individualni objekti
- poslovni, industrijski in ostali večji objekti
Izdaja mnenja ali soglasja k poizkusnim vrtinam
- izdaja mnenja ali soglasja k vodnim dovoljenjem
Cena z
DDV
ogled
ura
47,9886
19,1955
10,5575
4,2230
58,5461
23,4185
ogled
ogled
ura
27,9586
27,9586
14,6052
6,1509
6,1509
3,2131
34,1095
34,1095
17,8183
ogled
ura
27,9586
14,6052
6,1509
3,2131
34,1095
17,8183
kos
38,3909
8,4460
46,8369
5.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6.
Zap.
št.
1
2
3
4
Cena montažnih del hišnega priključka
Vrsta storitve
Nadzor upravljavca
Priprava materiala
Montaža navrtalnega zasuna na glavni vodovod vključno z
vgradno garnituro in cestno kapo
Izvedba preseka v obstoječi vodovod PEHD
Montaža zapornega ventila Hawle vključno z montažo
vgradne garniture in cestne kape
Montaža potrebnih fazonskih in reducirnih kosov pri
navrtalnem zasunu vključno s priključitvijo cevi novega
priključka
Montaža zaščitne cevi priključka
Polaganje vodovodne cevi PEHD do DN 50 na pripravljeno
peščeno posteljico s poravnavo cevi v vertikalni in
horizontalni smeri
Polaganje signalnega traku 0,3 m nad temenom vodovodne
cevi
Montaža vodomera v tipski vodomerni jašek v sklopu
priključka
Montaža vodomera v betonirani ali zidani vodomerni jašek,
vključno z montažo vseh zapornih ventilov, reducirnih kosov
in s spojnim materialom v sklopu priključka
Montaža samo vodomera v že obstoječi vodomerni tipski
jašek
Montaža vodomera v že pripravljen betoniran ali zidan
vodomerni jašek, če delo ni v sklopu priključka
Montaža in priklop tipskega vodomernega jaška na
pripravljeno - izkopano mesto
Razvijanje in polaganje vodovodne cevi PEHD od DN 63 do DN
110 na pripravljeno peščeno posteljico s poravnavo cevi v
vertikalni in horizontalni smeri
Montaža NL fazonskih kosov od DN 50 do DN 100
Montaža NL zasunov vključno z vgradilno garnituro od DN 50
do DN 100
Montaža nadzemnega hidranta DN 80
Montaža avtomatskega zračnika in cestne kape od DN 50 do
DN 100
Montaža rebrastih spojk PEHD od DN 63 do DN 100
Postavitev in montaža gradbišne pipe z nastavkom
Vgradnja regulatorja tlaka za vodomere od DN 20 do DN 40
Polaganje vodovodne cevi NL DN 50 do DN 100 na
pripravljeno peščeno posteljico s poravnavo cevi v vertikalni
in horizontalni smeri
Enota
mere
ogled
kos
Cena
brez DDV
36,3462
12,5038
68,7706
DDV
22,00 %
7,9962
2,7508
15,1295
Cena z
DDV
44,3424
15,2546
83,9001
kos
kos
25,0075
25,0075
5,5017
5,5017
30,5092
30,5092
kos
18,7556
4,1262
22,8818
m1
m1
0,9378
1,2504
0,2063
0,2751
1,1441
1,5255
m1
0,3126
0,0688
0,3814
kos
28,1334
6,1893
34,3227
kos
47,5150
10,4533
57,9683
kos
31,2594
6,8771
38,1365
kos
49,3891
10,8656
60,2547
kos
31,2594
6,8771
38,1365
m1
1,6880
0,3714
2,0594
kos
kos
23,1320
40,6372
5,0890
8,9402
28,2210
49,5774
kos
kos
46,8891
46,8891
10,3156
10,3156
57,2047
57,2047
kos
kos
kos
m1
5,9393
31,2594
31,2594
5,4600
1,3066
6,8771
6,8771
1,2012
7,2459
38,1365
38,1365
6,6612
Cena storitev katastra
Vrsta storitve
Kopiranje podatkov katastra
- kopija - papir format A4
- kopija - papir format A3
- kopija - papir format 1 m2
- kopija - transparent format A4
- kopija - transparent format A3
- kopija - transparent format 1 m2
- kopija - amofilm 1 m2
- kopija - iz elaborata A4
- kopija - iz elaborata A3
Izdelava katastra ( posnetek, obdelava ) primarnih vodov
- vodovod
- kanalizacija
Izdelava katastra hišnega priključka do 40 m
- vodovod
- kanalizacija
Izdelava katastra hišnega priključka nad 40 m
Enota
mere
Cena
brez DDV
DDV
22,00 %
Cena z
DDV
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
2,9210
3,3383
4,5902
3,7556
4,1729
7,5113
9,1804
0,8346
1,2519
0,6426
0,7344
1,0098
0,8262
0,9180
1,6525
2,0197
0,1836
0,2754
3,5636
4,0727
5,6000
4,5818
5,0909
9,1638
11,2001
1,0182
1,5273
m1
m1
3,0000
3,2000
0,6600
0,7040
3,6600
3,9040
kos
kos
126,0000
138,0000
27,7200
30,3600
153,7200
168,3600
5
7.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
- vodovod
- kanalizacija
Zakoličbe
- zakoličba po grafičnih podatkih - geometer
- zakoličba po grafičnih podatkih - figurant
- zakoličba iz GKKS - priprava podatkov
- zakoličba detaljne točke
m1
m1
3,0000
3,2000
0,6600
0,7040
3,6600
3,9040
ura
ura
kos
točka
33,4000
22,0000
137,0000
18,3000
7,3480
4,8400
30,1400
4,0260
40,7480
26,8400
167,1400
22,3260
Enota
mere
kos
kos
kos
kos
kos
Cena
brez DDV
13,7707
30,0451
125,1878
2,5000
3,0000
DDV
22,00 %
3,0296
6,6099
27,5413
0,5500
0,6600
Cena z
DDV
16,8003
36,6550
152,7291
3,0500
3,6600
Cena ostalih storitev
Vrsta storitve
Pranje in razkuževanje kontejnerja
Mesečna najemnina kontejnerja
Dnevna najemnina zabojnika za nevarne odpadke
Mesečni najem ključavnice za posode 80 do 1100 l
Mesečni najem posode za zbiranje papirja 1100 l
V slučaju intervencije izven rednega delovnega časa, se delovni uri delavca doda 30 % na ceno v določeno po tem ceniku.
V slučaju intervencije med prazniki oziroma dela prostih dnevih, se delovni uri delavca doda 50 % na ceno določeno po tem
ceniku.
Cenik se uporablja od 1.7.2013 dalje.
Domžale, 28.6.2013
Direktor:
Marko Fatur