S K L E P - Občina Krško

Comments

Transcription

S K L E P - Občina Krško
PREDLOG
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06,
47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na . seji, dne 2014, sprejel
SKLEP
o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin
parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12,
vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec
I.
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo kupi oziroma
razlasti nepremičnino parc.št. 997/1 (ID 945034), vpisano v k.o. 1321 - Leskovec, ki
je v deležu do celote v lasti Gale Antona, Cesta krških žrtev 102, Krško in
nepremičnine parc.št. 997/2 (ID 4064786), parc.št. 997/3 (ID 33717) in parc.št.
1000/12 (ID 4567525), vpisane v k.o. 1321 - Leskovec, ki so v deležu do celote v
lasti Gale Pavle, Cesta krških žrtev 102, Krško.
Nakup nepremičnin oziroma razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o
urejanju prostora /Zurep - 1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1,
33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 ZUPUDPP) in na podlagi Odloka o
ureditvenem načrtu Pokopališče Krško (Uradni list RS, št. 12/95).
II.
Nakup nepremičnin oziroma razlastitev se opravi za pridobitev lastninske pravice za
potrebe širitve objekta pokopališča v Krškem.
III.
V primeru razlastitve se razlastitev pri pristojni upravni enoti vloži v skladu z
določbami 104. člena ZUrep-a in sicer se za razlastitev izbere nujni postopek, ki je
potreben, ker morebitni pritožbi lastnikov nepremičnin, ne bosta zadržali prenosa
lastninske pravice in pridobitve posesti na razlaščenih nepremičninah, kar bo
omogočilo takojšnji prevzem nepremičnin.
IV.
Lastniku nepremičnine parc.št. 997/1 k.o. 1321 - Leskovec, se v postopku nakupa
oziroma razlastitve izplača kupnina oziroma odškodnina v višini 37.099,20 EUR,
lastnici nepremičnin parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12 k.o. 1321 Leskovec pa kupnina oziroma odškodnina v višini 62.565,60 EUR, ki sta določeni na
podlagi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za
izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09
in 41/14).
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Številka: 478-218/2011-O507
Datum:
mag. Miran Stanko
župan
O b r a z l o ž i t e v:
Občina Krško se že več let dogovarja za nakup nepremičnin po predlaganem sklepu,
katerih nakup je potreben za razširitev pokopališča v Krškem.
V mesecu juliju smo bili obveščeni o stališču obeh lastnikov, ki v celoti zavračata
ponudbo Občine Krško za odkup nepremičnin.
Glede na predviden neuspeh pri nadaljnjem pogajanju za nakup nepremičnin, se s
tem sklepom predlaga tudi postopek razlastitve nepremičnin in sicer se predlaga
nujni postopek razlastitve, ki se od običajnega postopka razlikuje v tem, da morata
biti razlog izbire in potreba uporabe nujnega postopka dodatno obrazložena in
utemeljena. Upravni organ odloča o zadevi prednostno, pritožba zoper odločbo
upravnega organa pa ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti.
Razlog izbire in potrebo uporabe nujnega postopka razlastitve nepremičnin
utemeljujemo z dejstvom, da bo takojšnja pridobitev lastninske pravice na
predmetnih nepremičninah omogočila takojšen prevzem nepremičnin za potrebe
širitve pokopališča v javno korist.
Vrednost nepremičnine parc.št. 997/1 k.o. 1321 - Leskovec znaša 37.099,20 EUR,
vrednost nepremičnin parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12 k.o. 1321 Leskovec pa znaša 62.565,60 EUR. Vrednosti nepremičnin sta določeni na podlagi
Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo
občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09 in 41/14).
Glede na navedeno predlagamo, da Občinski svet Sklep o ugotovitvi javne koristi in
nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3
in parc.št. 1000/12, vpisanih v k.o. 1321 - Leskovec obravnava in ga v predlagani
vsebini sprejme.
Predlagatelj:
Pripravila:
Oddelek za
gospodarsko
infrastrukturo
vodja oddelka:
Rafael Jurečič
Oddelek za urejanje
prostora in varstvo
okolja
vodja oddelka:
Simona Lubšina
Priloga:
- grafični prikaz nepremičnin;
mag. Miran Stanko
župan
-
parc.št. 997/1, parc.št. 997/2, parc.št. 997/3 in parc.št. 1000/12, k.o. Leskovec

Similar documents