publikacija 2011/12

Comments

Transcription

publikacija 2011/12
PUBLIKACIJA
ŠOLA
2011/2012
Ime in priimek:___________________________________
Naslov:_________________________________________
Razred:_________________________________________
Razrednik:_______________________________________
Domači telefon:___________________________________
Službeni telefon očeta:_____________________________
Službeni telefon matere:____________________________
1
Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, cenjeni sodelavci!
Slabo leto je za nami. Preživeli smo ga v privajanju obnovljenim
prostorom šole. Včasih je bilo malo težko, saj nam jo je moderna
tehnologija malce zagodla. Ko smo osvojili nekatere njene posebnosti,
pa nam je bilo spet lažje zapluti naprej.
Letos bomo začeli uporabljati tudi novo športno dvorano, malo
telovadnico in knjižnico. Novosti se veselimo, saj je končno nastopil
čas, ko bomo lahko zaživeli na športnem področju, sploh pa na
dvoranskem parketu, knjižnica pa bo znova postala stičišče, kjer bodo
lahko učenci nadgradili svoje znanje, se sproščali ob žlahtni literaturi,
brskali po spletnih straneh ter prelistavali zabavne in znanstvene
revije.
V šolskem letu bomo posebno pozornost namenili vsebinski prenovi
učnih načrtov in procesu poučevanja in učenja s ciljem doseči čim
višjo raven znanja. Naša želja je, da vsak učenec doseže svoje cilje in
oplemeniti svoje darove.
Zavedati pa se moramo, da cilje lahko dosežemo le z optimizmom,
lastno organiziranostjo in prepričanjem, da so napori smiselni.
Vsem želim, da vztrajate ob zastavljenih ciljih in s skupnimi močmi
ustvarimo dobro sodelovanje in osebno zadovoljstvo.
Albina Jerman Slabe,
ravnateljica
2
ZDRAVA ŠOLA
ENO ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
POLHOV GRADEC
Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ČRNI VRH
Črni Vrh 34
1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ŠENTJOŠT
Šentjošt 54
1354 Horjul
3
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Vodja POŠ Črni Vrh
Vodja POŠ Šentjošt
Elektronska pošta
Internetna stran
Trans. račun šole
Davčna številka šole
Telefon šole
Fax šole
Telefon POŠ Črni Vrh
Telefon POŠ Šentjošt
Svetovalna služba
Ravnateljica
Specialni pedagog
Pomočnica ravnateljice
Računovodstvo
Kuhinja
Zbornica
Kabinet športne vzgoje
Odjava/prijava šolske prehrane
Knjižnica
Kabinet RS 1
Kabinet RS 2
Kabinet slo–ang
Kabinet fi–mat
Kabinet računalništva
Poslovna sekretarka
Hišnik
4
Albina Jerman Slabe
Ilinka Kucler
Simona Planinc
Jana Prebil
[email protected]
http://www.ospg.si
01221-6030648810
ID I36290530
059082650
059082651
013645931
017540050
059082657
059082666
059082664
059082654
059082653
059082652
059082660
059082660
059082665
059082656
059082655
059082661
059082662
059082663
059082667
059082650
059082670
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Polhov Gradec; govorilne ure so od 1700 do 1830
12. 9. 2011 roditeljski PG
10 .10. 2011
14. 11. 2011
12. 12. 2011
9. 1. 2012
13. 2. 2012
12. 3. 2012 roditeljski PG
12. 3. 2012
16. 4. 2012
14. 5. 2012
POŠ Šentjošt; govorilne ure so od 1600 do 1800
15. 9. 2011 roditeljski ŠJ
13. 10. 2011
17. 11. 2011
15. 12. 2011
12. 1. 2012
16. 2. 2012
12. 3. 2012 roditeljski PG
12. 4. 2012
17. 5. 2012
POŠ Črni Vrh; govorilne ure so od 1700 do 1800
13. 9. 2011 roditeljski ČV
11. 10. 2011
8. 11. 2011
13.12. 2011
10. 1.2012
14. 2. 2012
12. 3. 2012 roditeljski PG
10. 4. 2012
15. 5. 2012
5
GOVORILNE URE UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU –
OŠ POLHOV GRADEC
UČITELJ/-ICA
Bagar Nina/
Vesna Erjavec
Bergant Klementina
Bizjak Mojca
Brus Nadja
Deutsch Sodnik Ana
Gabrovšek Irena
Hribernik Francka
Hribovšek Viktorija/
Suzana Matić
Juvan Marjan
Kogovšek Mirjam
Kohne Polona
Kokot Barbara/
Gorjup Zala
Koritnik Maja
Kramar Jure
Kucler Ilinka
Malovrh Darja
Metež Omrzel Tanja
Mihalic Simona/
Zorc Barbara
Mole Tominc Barbara
Petrovec Valerija
Planko Irena
Pogačnik Matija
Premrl Katja
Purger Simon
GU ZA STARŠE
GU ZA UČENCE
četrtek, 2. ura
ponedeljek, 7. ura
torek, 3. ura
četrtek, 2. ura
ponedeljek, 1. ura
torek, predura
torek, predura
četrtek, 5. ura
četrtek, 4. ura
petek, 7. ura
ponedeljek, 7. ura
torek, 7. ura
sreda, predura
sreda, predura
četrtek, 9. ura
ponedeljek, 7. ura
sreda, 3. ura
ponedeljek, 1. ura
ponedeljek, 5. ura
torek, predura
sreda, 7. ura
torek, 6. ura
torek, 5. ura
ponedeljek, 7. ura
četrtek, 2. ura
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura
sreda, 5. ura
ponedeljek, 5. ura
sreda, 5. ura
petek, 5. ura
petek, predura
ponedeljek, 7. ura
četrtek, 5. ura
torek, 5. ura
četrtek, 5. ura
sreda, 4. ura
torek, 5. ura
ponedeljek, 2. ura
sreda, 5. ura
ponedeljek, 1. ura
ponedeljek, 3. ura
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 5. ura
sreda, predura
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura
ponedeljek, 7. ura
6
Rednak Robič Barbara
Sokol Andreja
Šajn Maja
Štempihar Sanja
Tonkli Gornjak Simona
Tramte Metka
Trobec Cecilija
Vojvoda Marko
Zalokar Živa
Žagar Urška
Žugman Širnik Manja
ponedeljek, 1. ura
torek, predura
ponedeljek, 2. ura
sreda, 3. ura
ponedeljek, 6. ura
torek, 3. ura
torek, 5. ura
torek, 4. ura
petek, 3. ura
torek, 3. ura
torek, 3. ura
sreda, predura
sreda, predura
ponedeljek, 7. ura
torek, 6. ura
ponedeljek, 7. ura
ponedeljek, 7. ura
petek, 5. ura
ponedeljek, 7. ura
ponedeljek, 5. ura
četrtek, 6. ura
ponedeljek, 6. ura
GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU –
POŠ ČRNI VRH
UČITELJICA
Pelko Darja
Planinc Simona
Jug Tadej
GU ZA STARŠE
sreda, predura
sreda, 7.00−7.30
sreda, 10.20–11.05
GU ZA UČENCE
četrtek, 6. ura
četrtek, 6. ura
četrtek, 10.20–11.05
GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU –
POŠ ŠENTJOŠT
UČITELJICA
Alič Sonja
Furlan Jana
Prebil Jana
Ušeničnik Jelka
GU ZA STARŠE
torek, 6. ura
ponedeljek, 4. ura
sreda, 6. ura
ponedeljek, 6. ura
GU ZA UČENCE
četrtek, predura
torek, ob 15.40
petek, 6. ura
petek, 5. ura
Za individualno dopoldansko govorilno uro se je potrebno
predhodno telefonsko najaviti.
V času popoldanskih govorilnih ur se učitelji nerazredniki
nahajajo v zbornici oziroma v sobi za govorilne ure.
7
VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE
SVET ŠOLE
Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja Občina
Dobrova – Polhov Gradec, trije predstavniki staršev in trije
predstavniki delavcev šole.
Predstavniki delavcev šole so Rajko Tominec, Majda Grbec
Plestenjak, Mirjam Kogovšek, Tanja Metež Omrzel, Simona
Planinc.
Predstavniki sveta staršev so Franci Kadivec, Simona Košir, Vid
Klančar.
Predstavniki ustanovitelja so Stanislav Dvanajščak, Tončka
Dolenc, Bojan Demšar.
RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Za obdobje
petih let ga imenuje Svet šole.
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih
oddelkov. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem
sestanku oddelka.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Oddelčni učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraževalnim delom v oddelku.
8
Učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraževalnim delom na šoli.
Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavke šolske
svetovalne službe in knjižničarka.
Razrednik
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in
učne rezultate v razredu, sodeluje z učenci, starši, šolsko
svetovalno službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so oblika združevanja učiteljev posameznega
predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega
sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraževanja.
Obravnavajo problematiko predmetnih področij, medsebojno
usklajujejo kriterije za ocenjevanje, posredujejo učiteljskemu
zboru predloge, obravnavajo pripombe staršev in učencev.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec je določen z Aktom o ustanovitvi OŠ
Polhov Gradec in zajema naslednje kraje: Pristava, Podreber, Srednja
vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica, Log, Hrastenice, Setnik,
Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik.
POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Bukov Vrh, Rovt,
Smolnik.
POŠ Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Samotarica, Butajnova,
Planina.
Šolski prostor zajema šolsko stavbo s telovadnico s pripadajočimi
igrišči, šolskimi zelenicami, parkiriščem za avtomobile, šolskim
dvoriščem. Od vseh udeležencev pričakujemo spoštljivo in odgovorno
ravnanje do okolja, v katerem bivamo.
9
ORGANIZACIJA ŠOLE
ODDELEK
1. A
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
ČRNI VRH
1. C – 2. C
3. C – 4. C
OPB 6
ŠENTJOŠT
1. D – 2. D
3. D, 4. D
5. D
OPB 7
ŠTEVILO
UČENCEV
23
19
18
18
18
15
14
17
19
14
15
18
23
17
16
21
22
5-6
8-2
18
RAZREDNIK
Andreja Sokol
Tanja Metež Omrzel
Polona Kohne
Cecilija Trobec
Valerija Petrovec
Irena Planko
Maja Koritnik
Vesna Erjavec
Mojca Bizjak
Viktorija Hribovšek/Suzana Matič
Sanja Štempihar
Urška Žagar
Manja Žugman Širnik
Metka Tramte
Maja Šajn
Marko Vojvoda
Simon Purger
Barbara Mole Tominc
Darja Malovrh
Matija Pogačnik
Francka Hribernik
Barbara Zorc
11
10
Simona Planinc
Darja Pelko
Tadej Jug
6 - 8 14
8 - 5 13
11
19 + 18
Jelka Ušeničnik
Sonja Alič
Jana Prebil
Jana Furlan
10
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Razred
Predmet
1.
A. OBVEZNI PROGRAM
Slovenski jezik
6
Matematika
4
Angleški jezik
Likovna vzgoja
2
Glasbena vzgoja
2
Družba
Geografija
Zgodovina
Etika in družba
Spoznavanje okolja
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika Tehnika in teh.
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
3
IZBIRNI PR.
1
2
3
Odd. skupnost
Kulturni dnevi
4
Naravoslovni dnevi
3
Tehniški dnevi
3
Športni dnevi
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
4
2
2
3
3
7
5
2
2
3
3
5
5
2
2
1.5
2
3
3
5
4
3
2
1.5
3
3
1
3
5
4
4
1
1
1
1
2
2
1.5
3
4
3
3
5
4
3
3
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
4
4
4
1
1
2
2
1
3
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
3.5
4
3
1
1
1.5
2
1
2
2
1.5
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
4.5
4
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
B. RAZŠIRJENI PROGRAM
Pomoč otrokom s PP
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dop. in dod. pouk
1
1
1
1
1
Interesna dejavnosti
2
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
11
PREDSTAVITEV PROGRAMA
ŠOLSKI KOLEDAR
1. 9. 2011
31. 10. 2011
1. 11. 2011
2. 11. 2011–4.11.2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
27. 12. 2011–30. 12. 2011
1. 1. 2012
2. 1. 2012
31. 1. 2012
8. 2. 2012
10. 2. 2012
11. 2. 2012
20. 2. 2012–24. 2. 2012
9. 4. 2012
27. 4. 2012
30. 4. 2012
1. 5. 2012
2. 5. 2012
15. 6. 2012
22. 6. 2012
25. 6. 2012
začetek pouka
praznik
praznik
jesenske počitnice
praznik
praznik
božično-novoletne počitnice
praznik
praznik
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
slovenski kulturni praznik
informativna dneva v srednjih šolah
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
praznik
prvomajske počitnice
praznik
praznik
zaključek pouka za učence 9.
razreda, spričevala
zaključek pouka za učence od 1. do
8. razreda, spričevala
praznik
S poukom začnemo 1. septembra 2011. Zadnji dan pouka za
devete razrede je 15. junij 2012, za vse ostale razrede pa 22.
junij 2012.
12
OCENJEVALNE KONFERENCE
SEMESTER
ČAS
OCENJEVALNA
KONFERENCA
PRVI
od 1. 9. 2011
do 31. 1. 2012
23. 1. 2012 - I. triada
23. 1. 2012 - II. triada
24. 1. 2012 - III triada
DRUGI
od 1. 2. 2012
do 22. 6. 2012
(15. 6. 2012 - 9. r)
11. 6. 2012 - 9. razred
18. 6. 2012 - I. triada
18. 6. 2012 - II. triada
19. 6. 2012 - III. triada
PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI
Prvi rok za 9. razred: 18. 6. - 2. 7. 2012.
Prvi rok za 1. – 8. razred: 26. 6. - 9. 7. 2012.
Drugi rok za 1. – 9. razred: 20. 8. - 31. 8. 2012.
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA – NPZ V OŠ
1. 1. 2011
30. 11. 2011
1. 3. 2012
4. 5. 2012
8. 5. 2012
10. 5. 2012
28. 5. 2012
30. 5. 2012
31. 5. 2012
1. 6. 2012
Sklep o določitvi štirih predmetov za 9.
razred
Posredovanje podatkov o učencih za 6.
in 9. razred
Sklep o določitvi 3. predmeta
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred,
tuji jezik za 6. razred
Seznanitev učencev z dosežki
Naknadni rok NPZ iz matematike za 9. r
Naknadni rok NPZ iz slovenščine za 9. r
Naknadni rok NPZ iz tretjega predmeta
za 9. r
13
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni,
tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi
učencev in druge dejavnosti. Preglednica napovedanih pisnih
preizkusov znanja je na oglasni deski na hodniku. Učence prve
triade se ocenjuje z opisnimi ocenami. Učence druge in tretje
triade se ocenjuje s številčnimi ocenami pri vseh predmetih.
Več o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko preberete v
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev, ki je objavljen na oglasni deski za starše. Najdete ga
tudi na spletnih straneh MŠŠ.
V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev vam bomo izročali originalne pisne
preizkuse vaših otrok. Preizkusov ne vračate. Učitelj tako izvoda
pisnega preizkusa učenca ne bo hranil. V primeru pritožbe
izdelke priložite starši sami. Učitelji pri vseh predmetih učence
seznanijo s kriteriji ocenjevanja znanja. Če učenec med pisnim
preizkusom samovoljno zapusti razred ali pri reševanju nalog
uporabi nedovoljena sredstva, se njegov izdelek oceni z
nezadostno oceno.
OBVESTILA O USPEHU IN SPRIČEVALA
Ob koncu ocenjevalnega obdobja prejmejo učenci obvestila o
doseženih učnih rezultatih oz. ocenah. Učenci ob zaključku
pouka v šolskem letu prejmejo spričevala z zaključnimi
ocenami. Učenci, ki imajo pravico opravljati popravni izpit oz.
predmetni izpit, prejmejo obvestilo o zaključnih ocenah ob
koncu pouka v šolskem letu.
14
ŠPORTNOVZGOJNI KARTON
Meritve za športnovzgojni karton se izvajajo enkrat letno, in
sicer v mesecu aprilu. Na razredni stopnji meritve izvajata
učitelja Marjan Juvan in Sanja Štempihar ob sodelovanju
razredničark, na predmetni pa učitelja športne vzgoje sama.
Informacijo o gibalnih sposobnostih in razvoju otroka lahko
dobijo starši pri učitelju in učiteljici športne vzgoje v času
govorilnih ur. Starši podpišejo soglasje glede zbiranja podatkov
za karton. To soglasje velja do zaključka osnovnošolske
obveznosti oziroma do preklica. Če soglasja starši ne podpišejo,
se podatki ne zbirajo. Koordinator programa je Marjan Juvan.
NIVOJSKI POUK
V 6. in 7. razredu se izvaja fleksibilna diferenciacija (nivojski
pouk v treh homogenih učnih skupinah) pri slovenskem jeziku,
angleškem jeziku in matematiki, v obsegu četrtine letnih ur
posameznega predmeta.
V 8. in 9. razredu se izvaja pri pouku slovenskega jezika,
matematike in angleškega jezika zunanja diferenciacija v
homogenih učnih skupinah v treh nivojih pri vseh urah pouka.
Pouk poteka celo šolsko leto na eni od treh ravni zahtevnosti, ki
so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja v učnih načrtih.
Učna skupina za izvedbo nivojskega pouka je oblika
združevanja učencev različnih oddelkov istega razreda. Učence
v učne skupine razporedi šola. Predlog pripravi razrednik skupaj
s svetovalno službo in strokovnimi aktivi.
Učenec lahko po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno
službo in starši med šolskim letom spremeni raven zahtevnosti.
15
Učitelji, kateri poučujejo posamezno raven nivojskega pouka so:
1. raven
TJA 6
Suzana Matić
TJA 7
Suzana Matić
TJA 8
Maja Šajn
2. raven
Klementina
Bergant
Klementina
Bergant
Klementina
Bergant
TJA 9
Klementina Bergant
Suzana Matić
Maja Šajn
1. raven
2. raven
Manja Žugman
Širnik
3. raven
Živa Zalokar
Urška Žagar
Urška Žagar
Živa Zalokar
Manja Žugman
Širnik
SLO 6
SLO 8
Urška Žagar
Manja Žugman
Širnik
Manja Žugman
Širnik
SLO 9
Urška Žagar
Živa Zalokar
1. raven
2. raven
Barbara Rednak
Robič
Barbara Rednak
Robič
SLO 7
MAT 6
Mirjam Kogovšek
MAT 7
Mirjam Kogovšek
MAT 8
Jure Kramar
Barbara Rednak
Robič
MAT 9
3. raven
/
Maja Šajn
Suzana Matić
/
3. raven
/
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Barbara Rednak
Robič
Jure Kramar
Mirjam Kogovšek
16
IZBIRNI PREDMETI
Učencem ponujamo tiste izbirne predmete, ki jih lahko na naši
šoli strokovno izvajamo. Učenci lahko izberejo dva ali tri
izbirne predmete, čeprav se pri zaključnem spričevalu
upoštevata le dva.
Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, praviloma zadnje
ure pouka. Zaradi pestrosti izbirnih predmetov je včasih
potrebno organizirati varstvo učencev, ki čakajo na izbirni
predmet. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, kje lahko
čakajo na izbirni predmet.
Izbirni predmet Razred
Osnovni vbodi in tehnike vezenja
Sonce, Luna, Zemlja
Urejanje besedil
Šport za sprostitev
Sodobna priprava hrane
Španščina I
Nemščina I
Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi
Šport za zdravje
Multimedija
Obdelava gradiv - les
Nemščina II
Angleško vezenje in rišelje vezenje
Izbrani šport
Računalniška omrežja
Šolsko novinarstvo
Nemščina III
17
7. r
7. r
7. r
7. r
7. r
7. r
7. r
8. r
8. r
8. r
8. r
8. r
9. r
9. r
9. r
9. r
9. r
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo.
Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so
prilagojeni razvojni stopnji učenca. Učencem omogočajo druge
oblike dela, ki prispevajo k njegovemu celostnemu razvoju.
KULTURNI DNEVI
Datum
Tema
NARAVOSLOVNI DNEVI
Datum
Tema
ŠPORTNI DNEVI
Datum
Sept.
Tema
TEHNIŠKI DNEVI oz. DELOVNE AKCIJE
Datum
Tema
18
RAZŠIRJENI PROGRAM DELA
DODATNI POUK
Nadarjenim učencem in učencem z boljšim učnim uspehom, ki
želijo poglobiti znanje iz določenega predmeta in se udeležiti
tekmovanj, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so
samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja,
podpira doseganje višjih učnih ciljev. Pouk poteka po urniku.
Učitelj
Alič S.
Bagar
N./Erjavec V.
Bizjak M.
Kogovšek M.
Kohne P.
Koritnik M.
Mihalic S.
Metež T.
Pelko D.
Petrovec V
Planinc S.
Planko I.
Prebil. J.
Premrl K.
Purger S.
Rednak B.
Sokol A.
Šajn M.
Trobec C.
Ušeničnik J.
Žagar U.
Razred
3. d, 4. d
5. a
Predmet
SLO, MAT
SLO, MAT
5. b
9.
2. b
4. b
2. a
MAT, SLO
FIZ
MAT, SLO
MAT, SLO
MAT, SLO
3. c, 4. c
3. b
1. c, 2. c
4. b
5. d
8., 9.
8., 9.
8., 9.
1. a
9.
3. a
1. d, 2. d
6.–9.
SLO, MAT
SLO, MAT
MAT, SLO
SLO, MAT
SLO, MAT
BI, KEM
ZGO
MAT
SLO, MAT
ANG
MAT, SLO
SLO, MAT
SLO
19
Ura
Učilnica
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci lažje dosežejo temeljne učne
cilje. Pouk poteka po urniku. Učitelj predlaga obiskovanje
dopolnilnega pouka učencem, ki imajo težave pri predmetu na
splošno ali pri določeni snovi. Ti učenci naj bi dopolnilni pouk
obiskovali redno. Če otrok dopolnilnega pouka ne bo obiskoval,
bomo starše o tem obveščali.
Učitelj
Alič S.
Bagar N./
Erjavec V.
Bizjak M.
Kohne P.
Koritnik M.
Mihalic S./
Metež T..
Pelko D.
Petrovec V.
Planinc S.
Planko I.
Prebil. J.
Ušeničnik J.
Trobec C.
Sokol A.
Planko I.
Razred
3.d, 4.d
5. a
4. b
2. b
4. b
2. a
3.c, 4.c
3. b
1. c, 2. c
4. b
5. d
1. d, 2. d
3. a
1. a
4. a
Predmet
SLO, MAT
SLO, MAT
Ura
Učilnica
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO
SLO,MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI
Učenci, ki imajo učne težave, imajo poleg dopolnilnega pouka
na šoli organizirano še individualno in skupinsko pomoč, ki jo
izvajajo posamezni strokovni delavci šole. Za učenca, ki ima
20
učne težave pri posameznem predmetu, pripravi učitelj
posameznega predmeta individualni učni načrt, s pomočjo
katerega sledi delu in napredku učenca.
V okviru projekta »Učenec učencu« poteka na šoli medvrstniška
pomoč pri šolskem delu med starejšimi in mlajšimi učenci ter
tudi med vrstniki. Koordinatorici sta Ana Deutsch Sodnik in
Simona Tonkli Gornjak
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na naši šoli se po pouku in v popoldanskem času odvijajo
interesne dejavnosti, ki jih organiziramo glede na želje in
interese učencev. Priporočamo, da učenec izbere vsaj eno
interesno dejavnost glede na njegovo zanimanje ter njegov
razpoložljiv prosti čas. Interesne dejavnosti bodo potekale od
druge polovice septembra do junija.
OŠ Polhov Gradec
Ime dejavnosti
Modelarstvo
Planinski krožek
Planinski krožek
Folklora
Računalništvo
Ročna dela
Literarni krožek
Ustvarjalnice
Plezanje
Plesni krožek
Pevski zbor
Pevski zbor
Novinarski krožek
Zgodovinski krožek
Razred
6.–9.
1.–9.
1.-5.
1 - 5.
5.–6.
2.–5.
6.–9.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
6.–9.
6.–9.
6.–9.
Mentor
Marko Vojvoda
Barbara Rednak Robič
Valerija Petrovec
Mojca Bizjak
Jure Kramar
Valerija Petrovec
Urška Žagar
Andreja Sokol
Matija Pogačnik
Barbara Zorc
Irena Planko
Metka Tramte
Manja Žugman Širnik
Simon Purger
21
POŠ Šentjošt
Cici vesela šola/
Pil vesela šola
Pevski zbor
Športni krožek
Dramsko – ustvarjalni
krožek
POŠ Šentjošt
Jana Prebil
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
Metka Tramte
Sonja Alič
Jelka Ušeničnik
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
Simona Planinc
Simona Planinc
Darja Pelko
Petra Dolenc
Metka Tramte
POŠ Črni Vrh
Planinski krožek
Športni krožek
Ustvarjalni krožek
Klekljanje
Pevski zbor
ŠOLA V NARAVI
Plavalno opismenjevanje pričnemo s plavalnim tečajem v 2. in
3. razredu ter nadaljujemo v obeh plavalnih šolah v naravi v 4.
in 5. razredu.
Deseturni plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda ter neplavalce
tretje triade bomo letos izvajali v oktobru ali novembru.
Organizira in vodi Sanja Štempihar, izvajajo pa učitelji plavanja
na Osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani. Učence spremljajo
razredničarke, ki so prisotne tudi ob bazenu.
4. razred: osnovna šola plavanja v Zrečah, april 2012, organizira
in vodi Sanja Štempihar.
5. razred: naravoslovno-plavalna šola v Poreču, junij 2012,
organizira in vodi Mojca Bizjak.
22
6. razred: osnovna in nadaljevalna šola smučanja v Cerknem,
januar ali februar 2012, organizira in vodi Marjan Juvan.
7. razred: planinska šola − pohod čez Pohorje, maj 2012,
organizira in vodi Marjan Juvan.
8. razred: naravoslovni tabor, CŠOD dom Kavka, Livške Ravne,
december 2011, organizirata in vodita razredničarki Maja Šajn
in Metka Tramte.
V šoli v naravi, ki je naša stalna oblika izobraževanja, dobijo
učenci veliko spretnosti in znanj.
VARSTVO VOZAČEV
Za učence, ki čakajo na prevoz domov, imamo organizirano
varstvo v prostoru, namenjenemu vozačem, od 1130 do 1430 v
OŠ Polhov Gradec in od 715 do 755 v POŠ Šentjošt. Varstvo
vozačev na matični in podružnični šoli poteka pod vodstvom
strokovnih delavcev šole po vnaprej določenem razporedu
dežurstev.
JUTRANJE VARSTVO
Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo
od 600 do 755 v OŠ Polhov Gradec, od 715 do 755 v POŠ Šentjošt
in od 700 do 725 v POŠ Črni Vrh. Vključeni so tudi učenci, ki
potrebujejo jutranje varstvo.
23
PODALJŠANO BIVANJE
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v
podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja vsak dan od 11.30
do 16.30 v OŠ Polhov Gradec, od 11.30 do 15.40 v POŠ
Šentjošt in od 11.05 do 15.15 v POŠ Črni vrh.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj OPB
napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem
staršev.
DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA
SD
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjižnice, počitek, pogovor, gledanje knjig, …)
KO
PRIPRAVA NA KOSILO (umivanje rok, obnašanje na
kosilu, pregled jedilnika) KOSILO (uporaba jedilnega
pribora, pokušanje raznovrstne hrane, ...)
SD
SU
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjižnice, počitek, pogovor, knjige, …)
Priprava na delo, urejanje šol. potrebščin in mize.
SAMOSTOJNO UČENJE: pisanje domačih nalog,
poglabljanje znanj, pridobljenih pri pouku, branje, …
PM
UPČ
SD
Popoldanska malica
USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Likovno-tehnične, športne, literarne, glasbene dejavnosti,
delo z računalnikom, spoznavanje okolja, …
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici, igra na igrišču, v telovadnici, ...)
24
TEKMOVANJE IZ ZNANJA
Tekmovanje
CICI VESELA
ŠOLA
razred
1.–4.
mentor
RAČUNANJE
JE IGRA
1.–5.
BRANJE IN
PISANJE JE
IGRA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
MATEMATIKA
3.–4.
8.–9
8.–9.
8.–9.
1.–9. .
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
8.–9.
9.
9.
SLOVENSKA
BRALNA
ZNAČKA
1.–9.
ANG. BRALNA
ZNAČKA
4.–9.
NEM. BRALNA
ZNAČKA
7.–9.
GEOGRAFIJA
8.–9.
Maja Šajn
ZGODOVINA
8.−9.
Simon Purger
šolsko
Andreja Sokol
Simona Planinc
Mojca Bizjak
Simona Planinc
Jelka Ušeničnik
Mojca Bizjak
Darja Pelko
Jelka Ušeničnik
Mirjam Kogovšek
Katja Premrl
Katja Premrl
Barbara R. Robič,
Mirjam Kogovšek,
Jure
Kramar,
učiteljice na RS
Urška Žagar
Maja Šajn
Klementina
Bergant
Razredniki
Manja
Žugman
Širnik
Živa Zalokar
Urška Žagar
Klementina
Bergant
Suzana Matič
Maja Šajn
Klementina
Bergant
Datumi tekmovanj bodo sporočeni naknadno.
25
regijsko
državno
ORGANIZACIJA DELA
ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA
OŠ POLHOV GRADEC
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 600 do 755
od 800 do 845
1. ura
Glavni odmor
od 845 do 900
od 900 do 945
2. ura
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do 1125
4. ura
Čas za kosilo
od 1145 do 1230
od 1130 do 1215
5. ura
od 1220 do 1305
6. ura
Predmetna stopnja
Predura
od 710 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 950
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do 1125
4. ura
od 1130 do 1215
5. ura
od 1220 do 1305
6. ura
Čas za kosilo
od 1305do 1330
od 1330 do 1415
7. ura
od 1420 do 1505
8. ura
POŠ ČRNI VRH
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 700 do 725
od 730 do 815
1. ura
od 820 do 905
2. ura
Glavni odmor
od 905 do 925
od 925 do 1010
3. ura
od 1015 do 1100
4. ura
od 1105 do 1150
5. ura
od 1155 do 1240
6. ura
POŠ ŠENTJOŠT
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 715 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 955
od 955 do 1040
3. ura
od 1045 do 1130
4. ura
Čas za kosilo
od 1145 dalje
od 1135 do 1220
5. ura
od 1225 do 1310
6. ura
26
ŠOLSKI PREVOZI
PRIHODI V ŠOLO
Prevoz
Vstopna postaja
Odhod
Šolski avtobus 1
''
Šolski avtobus 2
''
Redni avtobus
Kombi Skopec
Kuzovcov grič
Zalog
Suhi dol
Mala voda – Korošec
Ljubljana
Jernejčkov graben
Potrebuježev graben
Petačev graben
Butajnova – Ljubljanica
Stovnikov most – Kurja vas
705
745
725
752
625 , 700
710
730
745
655, 707
717
Kombi Jankovec
ODHODI IZ ŠOLE
Prevoz
Smer
Odhod
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Redni avtobus
Kombi Skopec
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol
Belica
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol –Šentjošt
Ljubljana
Petačev graben
Jernejčkov graben
Potrebuježev graben
Ljubljanica-Butajnova
Kurja vas – Stovnikov most
1230
1310
1330
1420
1420
1142,1245,1420,1630
1235, 1415 ( pred šolo)
1250, 1435
1310, 1450
13 45 , 14 45
1435
Kombi Jankovec
27
PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE
I. TRIADA
Razred
1. a
2. a
2. b
3. a
3. b
Razredničarka
Andreja Sokol
Tanja Metež Omrzel
Polona Kohne
Cecilija Trobec
Valerija Petrovec
Učilnica
1. a
2. a
2. b
3. a
3. b
II. TRIADA
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
Irena Planko
Maja Koritnik
Nina Bagar/Vesna Erjavec
Mojca Bizjak
Viktorija Hribovšek/ Suzana Matić
Sanja Štempihar
4. a
4. b
5. a
5. b
Angleščina
Slovenščina Angleščina
III. TRIADA
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
Urška Žagar
Manja Žugman Širnik
Metka Tramte
Maja Šajn
Marko Vojvoda
9. b
Simon Purger
Matematika
Slovenščina
Glasba
Gospodinjstvo
Tehnika in
tehnologija
Zgodovina Geografija
OPB, JV IN VV
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
OPB 6
OPB 7
VARSTVO VOZ
JUTRANJE VAR.
Barbara Mole Tominc
Darja Malovrh
Matija Pogačnik
Francka Hribernik
Barbara Zorc
Tadej Jug
Jana Furlan
Trnovec, Zalokar, Vojvoda, Žagar
Lakner Mateja
28
1. a
2. a
3. a
3. a
5. a
II. nad.
Št. 3
4. a
4. a
NERAZREDNIKI
Učitelj/-ica
Ana Deutsch Sodnik
Barbara Kokot/Zala Gorjup
Barbara R. Robič
Ilinka Kucler
Irena Gabrovšek
Nadja Brus
Katja Premrl
Marjan Juvan
Mirjam Kogovšek
Živa Zalokar
Jure Kramar
Poučuje
DSP
DSP
MAT, IP
IP, GOS, UP
DSP
DSP
KEM, BIO, NAR
ŠVZ, IP, KOLO
FI, MAT, UP
SLJ, LVZ
MAT
POŠ Črni Vrh
Razred
1. c – 2. c
3. c – 4. c
Razredničarka
Simona Planinc
Darja Pelko
Učilnica
Razredničarka
Jelka Ušeničnik
Sonja Alič
Jana Prebil
Jana Furlan
Učilnica
I. nad
II. nad.
POŠ Šentjošt
Razred
1. d – 2. d
3. d – 4. d
5. d
OPB
št. 3
št. 2
št. 1
št. 3
29
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
OŠ Polhov Gradec
Emina Oblak čistilka
Francka Maček čistilka
Ilinka Kucler org. šolske prehrane
Irena Završnik pom. kuharja
Jožica Malovrh pom. kuharja
Jure Kramar org. računalniških dejavnosti
Ljuba Banjac računovodkinja
Marinka Plestenjak čistilka
Miha Pustovrh kuhar
Mihaela Povše čistilka
Rajko Tominec hišnik
Tatjana Kenda poslovna sekretarka
POŠ Črni Vrh
Helena Plestenjak gospodinjec
POŠ Šentjošt
Marija Končan gospodinjec
30
SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok sam ni kos učenju, če ima težave pri sodelovanju s
sošolci ali učitelji, mu pomoč nudijo:
Šolska svetovalna služba: Simona Tonkli Gornjak
Svetovalna delavka sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih
svetovalne službe: pri nudenju pomoči ter pri razvojnih in
preventivnih dejavnostih.
Posebna pozornost je namenjena preventivnemu psihološkemu
delu in sicer z vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem
procesu ter pri dejavnostih načrtovanja in evalvacije.
Opravlja svetovalno delo tako z učenci kot tudi z njihovimi
starši, z učitelji in vodstvom šole, sodeluje pri načrtovanju in
spremljanju ter uresničevanju nalog vzgojno-izobraževalnega
dela na šoli.
S šolskimi novinci se sreča pri vpisu v šolo. Po potrebi ugotavlja
stopnjo zrelosti in pripravljenosti za šolo. Diagnosticira učence s
posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami. Vodi
izvajanje koncepta odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci
(postopek evidentiranja, identifikacije, sodelovanje s starši in
učitelji). Svetovalna delavka opravlja tudi naloge na področju
poklicne orientacije. Največ pozornosti posveča učencem 8. in
9. razreda, kjer poteka intenzivno informiranje in svetovanje ter
jim pomaga pri vpisu v srednje šole. Vodi računalniško bazo
podatkov za potrebe vpisa v srednje šole. Opravlja tudi delo na
socialnem področju: prehrana, šola v naravi, letovanje, zimske
počitnice, brezplačno letovanje … Staršem pomaga pri
reševanju socialno-ekonomskih stisk, informira in pomaga pri
pridobivanju štipendij, denarnih pomoči in subvencioniranju
šolske prehrane ter šole v naravi.
31
Sodeluje pri organizaciji roditeljskih sestankov, predavanj za
starše, učitelje, učence.
Sodeluje z zunanjimi institucijami – CSD Vič, policija, ZD Vič,
Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, MŠŠ ….
Specialne pedagoginje: Irena Gabrovšek, Zala Gorjup, Ana
Deutsch Sodnik, Nadja Brus
Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo
in svetujejo učencem s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z
učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in s starši ter z
zunanjimi institucijami pri načrtovanju dela in spremljanju otrok
s posebnimi potrebami. Razgovor o delu z vašim otrokom je
možen po predhodnem dogovoru.
SUBVENCIONIRANA IN DODATNO
SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA
Po Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010) je učencem
iz državnega proračuna zagotovljena subvencija.
- Splošna subvencija za malico v višini 2/3 cene pripada vsem
učencem.
- Dodatna subvencija za malico v višini 1/3 cene pripada
učencem, ki zaradi socialnega položaja ali zaradi izjemnih
okoliščin (dolgotrajna bolezen ali smrt v družini, nenadna
izguba zaposlitve ter naravne ali druge nesreče) ne zmorejo v
celoti plačati prispevka za malico. Merilo je dohodek na
družinskega člana izražen v odstotku povprečne plače v RS
ugotovljen v zadnji odločbi za dodelitev pravice otroškega
dodatka, ki ne sme presegati 30 % povprečne plače.
32
Subvencija za kosila pripada učencem, ki zaradi socialnega
položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo. Upravičeni so
učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice otroškega dodatka
ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5 %
povprečne plače.
Višina splošne subvencije je določena v višini 0,50 evra, višina
dodatne subvencije je 0,30 evra.
Postopek uveljavljanja subvencije
Starši oz. skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) prijavijo učenca na
šolsko prehrano z izpolnjenim obrazcem »Prijava na šolsko
prehrano« pred začetkom šolskega leta. Podpisan obrazec vrnejo
šoli in priložijo ustrezno utemeljitev v primeru, če uveljavljajo
dodatno subvencijo za malico ali kosilo zaradi izjemnih
okoliščin. O pravici do dodatne subvencije malice ali
subvencioniranega kosila so starši obveščeni s sklepom.
Več informacij glede Pravil šolske prehrane lahko preberete na
šolski spletni strani.
33
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, sestavljen iz treh
predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih
predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v
soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je
osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo
biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva
vodimo na posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri
izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila
Zakona o javnih naročilih.
UO v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s
finančnim načrtom, sprejme poročilo o realizaciji dela, določa
merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikuje in
posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo
fizičnim in pravnim osebam, skrbi za promocijo sklada, odloča o
nakupu nadstandardne opreme na podlagi javnih razpisov in
odloča o pritožbah.
UO sklada o svojem delovanju obvešča ravnatelja, Svet staršev,
Svet šole, javnost, najmanj enkrat letno pa tudi vse starše. Za
zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica šole.
Šolski sklad deluje na vseh šolah, z njegovim delovanjem pa
želimo omogočiti financiranje dejavnosti, ki se ne pokrivajo iz
javnih sredstev. S pridobljenimi sredstvi želimo našim otrokom
zagotoviti določene nadstandardne vsebine, olajšati mednarodno
sodelovanje, seveda pa pomagati tudi socialno šibkejšim.
V letošnjem šolskem letu smo z vašo pomočjo zbrali 2850 €. S
temi sredstvi smo enemu učencu pomagali pokriti stroške valete,
desetim osmošolcem smo delno pokrili stroške letalskega
prevoza na mednarodni otroški festival v Turčijo, s strokovno
34
ekskurzijo nagradili nadarjene učence ter obogatili in posodobili
knjižnični fond na matični šoli in obeh podružničnih.
Tudi v letošnjem letu se obračamo na vas s prošnjo, da svojim
otrokom z darovanimi sredstvi omogočite dvigniti standard
bivanja in delovanja. Predstavnikom s strani staršev v UO se z
novim šolskim letom izteka mandat, prepričana pa sem, da bo
UO tudi z novimi člani v najboljši možni meri nadaljeval
uspešno delo dosedanjega UO.
Naša šola je zelo dejavna tudi v mednarodnih projektih.
Prioriteta sta okoljevarstveno prizadevanje ter varovanje
kulturne dediščine, saj smo med drugim tudi slovenska šola
odličnosti na področju varovanja kulturne dediščine v letu 2007,
Kulturna šola leta 2009, ENO in ZELENA ŠOLA. Vse te
dejavnosti zahtevajo veliko dodatnih sredstev, zato bomo veseli
vsakega vašega prispevka.
Vaše prispevke lahko nakažete na TRR:
01221-6030648810 in sklic 00 0050 – za OŠ Polhov Gradec
00 0051 – za POŠ Črni Vrh
00 0052 – za PŠ Šentjošt
Vodja šolskega sklada: Barbara Mole Tominc
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Letošnje šolsko leto nas bo šolska knjižnica razveseljevala na
novi lokaciji. Preselili smo se v prvo nadstropje, kjer bomo v
novih in svetlih prostorih nadaljevali z dosedanjo usmeritvijo.
Naš prostor je še večji in prijaznejši, tako da bo knjižnica še
naprej prizorišče zanimivega dogajanja; od bibliopedagoških ur,
večjih in manjših razstav, predavanj, pravljičnih ur, kvizov do
ugank in posebnih prostočasnih dejavnosti. Večja je tudi
35
čitalnica. V njej se boste lahko v miru učili, poglabljali znanje
ali delali naloge.
Knjižnica je prostor, kjer se pomirimo, kjer bogatimo domišljijo,
se učimo, družimo, pa tudi krešemo mnenja in mislimo s svojo
glavo. Učence vzpodbujamo k samostojnemu branju in
ovrednotenju prebranega, predvsem pa da bi imeli knjigo radi in
bili njen prijatelj za vse življenje.
Knjižnica je založena s preko 13000 aktualnimi, računalniško
obdelanimi enotami (knjige, CD, videokasete, DVD, CD-romi)
ter bogatim izborom periodike, ki pokriva skoraj vsa področja.
Knjižnica je odprta vsak dan (razen ob četrtkih, ko je
knjižničarka na podružnični šoli Črni Vrh ali Šentjošt) od 8.00
do 14.00, rok izposoje pa je 14 dni.
Knjižničarka: Darinka Orel.
ENO ŠOLA
V skupni skrbi za ohranitev Zemlje se preko spleta povezujemo
s tisočimi ENO šolami po vsem svetu. V Sloveniji smo bili ena
izmed prvih ENO šol, danes jih je že 70. Začeli smo s
pridružitvijo posameznim okoljevarstvenim projektom, letos pa
imamo status ENO šole že šesto leto zapored. V svetovni mreži
deluje 5000 šol iz 150 držav vsega sveta.
ENO (Environment online) je največja globalna virtualna šola s
sedežem na Finskem, ki si je pridobila nekaj najprestižnejših
nagrad za najboljšo pedagoško prakso z uporabo novih
tehnologij. V Pragi je na srečanju evropskih okoljskih ministrov
dobila najvišjo okoljsko nagrado Energy Global Award, njen
koordinator Mika Vanhanen je bil nominiran za najbolj
prestižno okoljevarstveno nagrado med posamezniki, sam
36
koncept ENO šol pa se je prebil v sam vrh finskih projektov, ki
najbolje promovirajo Finsko v svetu.
Eden najlepših ENO globalnih projektov je prav gotovo dan
sajenja dreves, ki vsako leto poteka dvakrat – na svetovni dan
miru, 21. septembra, in na mednarodni dan biodiverzitete, 21.
maja. Do sedaj smo se ga udeležili že osemkrat in v tem času
posadili cel drevored dreves miru pred šolo. Drevesa so nas
združila z veleposlaniki Irske, Turčije, Finske in Francije.
Predsednik SAZU dr. Jože Trontelj je posadil drevo modrosti,
drevo miru pa smo posvetili našemu bivšemu učencu,
vrhunskemu alpinistu Pavlu Kozjeku. Velikemu plemiču
Blagaju in botaniku Freyerju v čast smo posvetili dve lipi in
vzpostavili točko miru v Polhovem Gradcu. Ob Grčevem križu
smo namesto žalostno padlih topolov zasadili dve mladi lipi in
tako pomagali zaceliti rano, ki jo je zadala nova cesta. Ob
odprtju prenovljene šole smo posadili drevesa za novo šolo,
Slovenijo in Zemljo. Drevesa so nas povezala tudi s celo kopico
čudovitih ljudi, ki so nam podarili drevesa in so zdaj naši
drevesni prijatelji.
Naj se ob tej priložnosti iskreno zahvalimo tudi Vrtnarstvu
Čuden, ki nam že vsa leta nesebično pomaga pri sajenju dreves
in tudi njihovem vzdrževanju.
Tudi letos se bomo ob koncu gradnje šole ponovno priključili
zeleni verigi pozitivnih misli, ki bo v 24 urah obkrožila svet, in
posadili drevesa miru. Septembra se bomo s petimi učenci in
štirimi učitelji udeležili svetovne konference o gozdovih na
Finskem, kjer bomo z dvema delavnicama, prodajo naših
izdelkov in razstavo fotografij predstavili Slovenijo. Priključili
se bomo tudi novim mednarodnim projektom, v katerih smo bili
do sedaj nadpovprečno uspešni. Pri tem se bodo učenci
povezovali ne le z otroki vsega sveta, temveč tudi s strokovnjaki
različnih področij. Skozi likovno in literarno ustvarjanje,
37
raziskovanje, ankete in komuniciranje z mediji ipd. se bodo
posvečali najrazličnejšim okoljevarstvenim temam.
Darinka Orel, nacionalna ENO koordinatorka za Slovenijo
ZELENA ŠOLA
Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdanjega
življenja. Življenja v šoli in izven nje. Svojo ekološko zavest
bomo tudi letos razvijali v projektu ZELENA ŠOLA.
Zelena šola bogati čustvene vezi posameznika in skupnosti do
narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo. Zelena
šola nam daje priložnost, da znanja in spoznanja uporabimo v
vsakdanjem življenju ter to delimo z vsemi in vsem okrog nas.
Letos bomo še posebej aktivni na področjih učinkovite rabe
energije, ravnanja z odpadki in vode kot življenjske vrednote.
Spremljajoči projekti so tudi Revščina v svetu in pri nas,
Ekobranje za ekoživljenje, akcija zbiranja starega papirja, akcija
zbiranja plastičnih zamaškov, zbiranje tonerjev, akcija zbiranja
električnih in elektronskih aparatov in baterij, zbiranje žarnic,
očiščevalna akcija v kraju, ločevanje odpadkov, akcija zbiranja
blaga, sodelovanje v različnih natečajih in v projektih z eko
vsebinami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci … V vseh
aktivnostih dokazujemo, da smo že pravi Ekofrajerji. Postani to
tudi ti! Postani del naše ekodružbe in se tudi ti imej ekokulsko!
Koordinatorici letošnje Zelene šole sta Valerija Petrovec in
Katja Premrl.
38
ZDRAVA ŠOLA
V šolskem letu 2011/12 bomo nadaljevali z zavedanjem o
zdravem načinu življenja. Tim učencev Zdrave šole bo urejal
»Zdrav kotiček«, še vedno bomo spodbujali učence, da se
spomnijo na uživanje sadja med odmori in pitje vode. Trudili se
bomo opozarjati na nevarnosti izpostavljanja soncu in pri
šolskih aktivnostih delovali preventivno na tem področju.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vsako leto izbere
skupno temo, ki je vodilo za delo Zdravih šol. V mesecu
septembru bomo izpostavili cilje, ki jih želimo doseči in
dejavnosti, s katerimi bomo načrte tudi uresničili.
Na matični šoli bova v povezavi s predlagano temo delovali
mentorici Maja Koritnik in Maja Šajn, na podružnici Šentjošt
Jelka Ušeničnik, na podružnici Črni Vrh pa Simona Planinc.
Verjamem, da bomo v okviru projekta Zdrava šola uresničili
zastavljene cilje in prispevali k boljšemu počutju ter zdravemu
okolju.
Šolska zdravnica je dr. Irena Kumelj, ki je v letošnjem šolskem
letu zamenjala dr. Alenko Rosina. Zdravnica dela v
Zdravstvenem domu Vič. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so
organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenkam 6.
razreda omogočamo cepljenje proti HPV virusu. Učence
vključujemo tudi v zobozdravstveno preventivo in učenje
pravilnega čiščenja ter nege zob. To izvaja medicinska sestra
Majda Šmit. Šolski zobozdravnik je dr. Gregor Knafelc, ki vodi
zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu.
39
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v času
pouka zaužije vsaj malico. Trudimo se, da je šolska prehrana
kvalitetna in raznolika, da zadovolji fiziološke potrebe otrok ter
da so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo
smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih.
Učenci od 6. do 9. razreda malicajo po drugi šolski uri, učenci
od 1. do 5. razreda pa po prvi šolski uri. Za učence v
podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico.
Kosilo je učencem na voljo od 11.45 do 13.30 ure.
V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri
jedi. Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca pred pričetkom
šolskega leta s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom
pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za prihodnji
mesec (prijave ali preklic) starši sporočijo pisno.
Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom ali isti
dan do 8 ure v tajništvu šole. To kosilo se obračuna na
položnici.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši
prehrano začasno odjavijo. To storijo tako, da tajništvu
predložijo pisno ali ustno odjavo (neposredno, telefon:
059082665, faks: 059082651, spletna aplikacija na šolski spletni
strani ali e-pošta na naslov: [email protected]); in
sicer od 7.00 do najkasneje 8.30 ure. Odjava prehrane za nazaj
ni mogoča. Če obroka ne boste pravočasno odjavili, boste
plačali polno ceno obroka (tudi delež subvencije).
Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji
pripravljajo: Miha Pustovrh, Marija Končan, Jožica Malovrh,
Irena Završnik in Helena Plestenjak. Organizatorka šolske
prehrane Ilinka Kucler v sodelovanju s kuharskim osebjem in
HACCP timom vodi šolsko prehrano. Kontrolo nad ustrezno
40
kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana.
VALETA
Valeta je slovo zaključnih razredov in njihovih staršev od
učiteljev, ki so jih učili v preteklih letih. Šola oziroma učitelji
pomagajo pri pripravi in izvedbi tega slovesa na šoli.
Organizacija valete je domena organizacijskega odbora, v
katerega so vključeni predstavniki učencev, razrednika in
predstavniki staršev.
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem
skladu, ki na šoli deluje skladno z navodili Ministrstva za
šolstvo Republike Slovenije. MŠŠ zagotavlja brezplačno
izposojo učbenikov za vse učence. Učenci imajo pri pouku na
razpolago tudi učbenike »za na klop«. S tem želi MŠŠ
razbremeniti šolske torbe.
Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je
potrdilo ministrstvo, izberejo tiste učbenike, ki jih bodo učenci
uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo
naročilnice za izposojo učbenikov ter obvestila o delovnih
zvezkih in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka
naslednjega šolskega leta.
Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred
in ne posameznih učbenikov. Učenec je dolžan vsak učbenik
zaviti in z njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene
učbenike se zaračuna v skladu s Pravilnikom o učbeniških
skladih.
Skrbnika učbeniškega sklada: Matija Pogačnik in Darinka Orel.
41
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti
preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole
(SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega
oddelka od 2. do 9. razreda.
Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri
predstavnike, ki tvorijo šolski parlament. Ti sodelujejo na
občinskem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških
parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Otroški parlament bo v šolskem letu 2011/2012 organizirano
potekal že 22. leto in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja
otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po
demokratičnem postopku izberejo sami na predhodnem
zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. V letu 2011/2012
bodo razpravljali na temo »Junaki našega časa – kdo so in
zakaj?«.
V šolskem letu 2011/2012 bomo v okviru SUŠ sledili
naslednjim ciljem:
- reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ,
skrinjica ZAUPAJ MI),
- organizacija tedna otroka v prvem tednu oktobra,
- predstavitev aktivnosti ob tednu otroka,
- organizacija zasedanja šolskega parlamenta z go.
ravnateljico,
- priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja
otroških parlamentov,
- delavnica na temo: Kdo so moji vzorniki (z vidika
človekovih pravic), v sodelovanju z Amnesty
International,
42
izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov,
zbiranje šolskih potrebščin za socialno ogrožene
otroke …),
- obeležili bomo pomembne dogodke,
- organizirali čistilno akcijo okolice šole ter kraja itd.
Mentorica: Irena Gabrovšek
-
DEŽURSTVA
Dežurstva opravljajo učenci po vnaprej določenem razporedu, ki
ga pripravijo skupaj z razredniki. Morebitne zamenjave so
dovoljene le v dogovoru z njimi.
Devetošolci od 7.45 do 13.30 dežurajo pri glavnem vhodu na
predmetni stopnji.
HIŠNI RED
Osnovna šola Polhov Gradec določa s hišnim redom vprašanja,
pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli. Določila
hišnega reda morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
Šola kot dober gospodar skrbi in vzdržuje vse šolske površine.
Praviloma posluje pet dni v tednu in ima določene uradne ure ter
čas za sodelovanje s starši. Učenci morajo priti v šolo
pravočasno, po zaključenih šolskih dejavnostih pa zapustiti
šolske prostore in oditi domov. Izjemoma lahko zapustijo šolo v
času pouka samo iz opravičenih razlogov, če za odhod pisno ali
ustno zaprosijo starši. V primeru zdravstvenih težav strokovni
delavec obvesti starše in se z njimi dogovori o času in načinu
odhoda domov. Učenci k pouku ne smejo zamujati. V primeru
zamude potrkajo in se opravičijo, vzrok pa pojasnijo na koncu
ure. Starši lahko med poukom vstopijo v učilnice le z
dovoljenjem ravnateljice. Da bi vzgojno-izobraževalno delo
43
potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in
učitelji opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih
prostorih. Varnost šolskega prostora in oseb se zagotavlja tudi s
številnimi ukrepi.
Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na
začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim
letom.
Hišni red je objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani:
http://www.ospg.si/
VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt temelji na ciljih in vrednotah osnovne šole (2. člen
Zakona o OŠ). Zajema temeljne vrednote in vzgojna načela,
vzajemno sodelovalni odnos s starši, pravila šolskega reda in
vzgojne dejavnosti, ki urejajo način in potek dela v šoli.
Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam
»potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča,
zavzetost in dolgoročni cilji. Še posebej stremimo k razvijanju
odgovornosti, spoštovanja in znanja. Pri tem je pomembno
dobro sodelovanje s starši. V vzgojnem načrtu so določene
oblike obveščanja staršev o dogodkih, ki zadevajo njihovega
otroka in vključevanje staršev v šolsko življenje.
Za nemoteno delo in življenje v šoli veljajo Pravila šolskega
reda. Ta določajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kot so:
pravočasno prihajanje k pouku, redno prinašanje potrebščin,
opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku, nudenje
pomoči sošolcem … Zahtevajo red pri šolski prehrani,
medsebojno spoštovanje ter spoštovanje lastnine in okolja,
narekujejo zagotavljanje varnosti, reda med odmori, po
končanih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ter pravila varstva
vozačev. Da do kršitev ne bi prišlo, šola s preventivnimi in
proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikuje šolsko okolje, v
44
katerem se učenci počutijo varno in sprejeto. Vzpodbuja se
uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost in svobodo z
upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Razredniki,
učitelji in svetovalni delavci učencem svetujejo in jih usmerjajo.
Učenci lahko za svoje delo dobijo pohvale, priznanja in nagrade.
V primeru kršitev pravil šolskega reda, sledijo vzgojni ukrepi in
postopki, ki so določeni glede na vrsto kršitev in se tudi
dokumentirajo. Če vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah ne
dosežejo svojega namena, šola izreče vzgojni opomin.
Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na
spletni strani: http://www.ospg.si/
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda obsegajo dolžnosti in odgovornosti
učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in
ravnanja, dežurstva, šolsko prehrano, uporabo garderobe,
prepovedi, omejitve uporabe naprav in pripomočkov, vzgojne
ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev,
opravičevanje odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev.
Učenci so vključeni v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev
šole ter šolski parlament, kjer podajajo predloge, mnenja in
pobude. Seznanjeni so s svojimi pravicami in dolžnostmi.
Spoštovati morajo hišni red in pravila šolskega reda, pravice
učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole, odgovorno
ravnati s premoženjem in lastnino, biti odgovorni do sebe,
drugih in okolja, sodelovati pri pouku, vzgojno-izobraževalnih
dejavnostih in drugih šolskih aktivnostih. V primeru lastne
ogroženosti in ogroženosti drugih so dolžni obvestiti strokovne
delavce šole. Varnost na šoli se zagotavlja s preventivnimi in
aktivnimi ukrepi ter s posebnim varstvom učencev pred
nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo in
45
nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom,
človekovimi pravicami in dolžnostmi. V vseh medsebojnih
stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter
šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen,
vljuden in spoštljiv odnos. Med poukom učenci lahko zapustijo
šolski prostor samo izjemoma in iz opravičenih razlogov. V
primeru izostanka so starši dolžni v roku petih dni od prvega dne
odsotnosti učenca sporočiti vzrok izostanka, razen če le-ta ni
vnaprej napovedan.
Če učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi
predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni ukrep. V kolikor učenec
ob prehodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče
sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben, se
mu lahko v skladu s Pravilnikom o izrekanju vzgojnih opominov
v osnovni šoli izreče vzgojni opomin.
Šola deluje tudi na področju zdravstvene vzgoje. V sodelovanju
z zdravstvenimi zavodi mora zagotavljati izvajanje
zdravstvenega varstva učencev.
Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na
spletni strani: http://www.ospg.si/
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom
določene pravice in dolžnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št.
75/2004).
PRAVICE UČENCA
- da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne
dejavnosti,
- da pridobiva znanje, spretnosti in navade za
vseživljenjsko učenje,
- da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje,
46
- da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem
univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti
različnih kultur,
- da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne
glede na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved,
socialni status družine in druge okoliščine,
- da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v
skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo
osebnost in individualnost ter njegovo človeško
dostojanstvo in pravici do zasebnosti,
- da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno
razlago in nasvet,
- da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter
razvojne značilnosti, predznanje in individualne
posebnosti,
- da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo
sodobnemu razvoju znanosti in strok,
- da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno
povratno informacijo,
- da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju
potrebuje,
- da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri
oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih
dejavnosti in prireditev šole,
- da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz
življenja in dela šole,
- da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev,
skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
- da sodeluje pri ocenjevanju,
- da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
47
DOLŽNOSTI UČENCA
- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter
spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega
dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in
spola,
- da izpolni osnovnošolsko obveznost,
- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
- da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
- da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
- da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter
ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih
učencev in delavcev šole,
- da spoštuje pravila hišnega reda,
- da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter
lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne
poškoduje,
- da se spoštljivo vede do drugih,
- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice
dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev
šole,
- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
V skladu z 2. odstavkom 6. člena Pravilnika o publikaciji v
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 29/96, 65/2000) se bo izdal dodatek k
publikaciji, ki bo vezan na spremembe v zvezi s tekočim
šolskim letom.
48
Gradivo zbrala in uredila: Albina Jerman Slabe
in sodelavci
Naklada: 450 izvodov
Tisk: ARTPRO d.o.o.
Izdala: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, september 2011
49