sklep - Mestna knjižnica Grosuplje

Comments

Transcription

sklep - Mestna knjižnica Grosuplje
LETNO
POROČILO
2013
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
UVOD
Zakon o knjižničarstvu in Zakon o lokalni samoupravi predpisujeta, da mora vsaka občina zagotoviti
knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi
občinami. Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje so te določbe izpolnile z ustanovitvijo javnega
zavoda Mestna knjižnica Grosuplje, ki izvaja knjižnično dejavnost za 39.639 občanov, od tega za 6910
mladih do 14. leta.
Tako v svetu kot v slovenskem prostoru kot tudi na našem območju sta se vloga in poslanstvo splošne
knjižnice spreminjala skozi čas. Osnovne naloge, da zbiramo, hranimo in posredujemo knjižnično
gradivo so se ohranile, potrebe družbe in nova zakonodaja pa je prinesla še številne nove. V preteklosti
so se izposojale le fizične knjige, sedaj pa si naši uporabniki že od doma ogledajo katalog in preverijo, ali
je gradivo, ki ga potrebujejo, prosto. Od doma lahko naročajo, rezervirajo, podaljšajo, dostopajo do baz
podatkov. Sredi lanskega leta smo uvedli novo storitev, dostopno na daljavo, to je izposoja elektronskih
knjig v slovenskem jeziku.
Knjižnice na našem območju pa v preteklem letu niso bile samo izposojevališča. Izpolnjevali smo
zakonsko določene naloge in sledili programu dela ter organizirali številne brezplačne dogodke za
otroke, mladino in odrasle ter skupine občanov s posebnimi potrebami. Organizirali smo kulturne in
izobraževalne prireditve, ki so bili povezane z našo dejavnostjo in so namenjeni spodbujanju bralne
kulture, informacijski pismenosti, osebnostne rasti, vseživljenjskemu izobraževanju.
Knjižnice z gradivom in tehničnimi pripomočki, ki so v sodobnem času potrebni, v naših lokalnih
središčih predstavljajo posebno storitev. Vse dni v letu smo poskušali zagotavljati čim bolj optimalne
pogoje za izposojo, študij, sprostitev, druženje. Naše storitve in prostori so usmerjeni k uporabnikom,,
našim občanom v vseh obdobjih življenja, od otroštva skozi procese izobraževanja, zaposlitve, žal tudi
brezposelnosti, pa do tretjega življenjskega obdobja. Zaradi vsega naštetega so bile naše knjižnice najbolj
obiskane ustanove v lokalnih skupnostih, kjer delujemo. S svojo vsakodnevno prisotnostjo, s storitvami,
prireditvami in dogodki ustvarjamo vsakemu posameznemu občanu možnost dostopa do znanja, branja,
druženja, do kompetenc, ki jih zahteva sedanji čas.
Osnovni podatki o knjižnici:
Mestna knjižnica Grosuplje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
www.gro.sik.si
Matična številka:5559723
Davčna številka: 65477405
Podračun pri UJP: 01232-6030370657
Organi
Svet Mestne knjižnice Grosuplje
Konstituiranje: 2012
Mandat: 4 leta
Predsednica: Ksenija Medved
Člani: Marija Mišmaš Pinter, Vida Novak, Luka Šeme, Majda Verbič, Tomaž Cunder, Andreja Selišnik
Vodstvo
Direktorica: Roža Kek, univ. dipl. org., bibliotekarska specialistka
Imenovanje: 1. 11. 2009
Mandat: 5 let
Stran 1
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Predstavitev razvoja dejavnosti zavoda
Začetki knjižničarstva na našem območju segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko so tu delovale
manjše društvene in sindikalne knjižnice. Med drugo svetovno vojno je njihova dejavnost zamrla, zato
so jo po vojni skušali obnoviti. Leta 1949 je na našem območju v 22 krajih delovalo 28 društvenih,
sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom 7447 knjig. Predhodnica današnje knjižnice je bila
knjižnica D.P. D. Svoboda Grosuplje, ki je bila ustanovljena leta 1952, in je združevala knjižno gradivo
Okrajne knjižnice in čitalnice Frana Levstika in leposlovje grosupeljske šolske knjižnice. Prelomnica v
razvoju stroke pa pomeni 1962. leta ustanovitev Ljudske knjižnice Grosuplje ter pet let pozneje
zaposlitev poklicnega knjižničarja.
Mestna knjižnica Grosuplje je pravna naslednica Ljudske knjižnic. Občinska skupščina Občine Grosuplje je
1. 1. 1965 imenovala Ljudsko knjižnico Grosuplje za občinsko matično knjižnico, ki se je leta 1974
preimenovala v Splošnoizobraževalna knjižnica Grosuplje. Po sklepu Občinske kulturne skupnosti št. 43/83 je
do leta 1992 delovala v okviru Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje. S sklepom Občinske skupščine
občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/92) je bil sprejet odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Grosuplje. Po ustanovitvi novih občin je bil sprejet tudi nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97) za občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Leta 2001 je bil sprejet
nov Zakon o knjižničarstvu, ki je zahteval spremembo ustanovitvenega akta, ki je podlaga za sedanjo
organiziranost in delovanje. (Akta o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje, Uradni list RS, 13/04, 39/07,
66/08).
Enote
Osrednja knjižnica Grosuplje
Enota Ivančna Gorica
Izposojevališče Stična
Izposojevališče Šentvid pri Stični
Izposojevališče Krka
Izposojevališče Višnja Gora
Enota Dobrepolje
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVODA
Delovanje knjižnice določajo in usmerjajo ustanovitveni akt, ki temelji na resorni zakonodaji, na
predpisih, ki določajo delovanje javnega sektorja, delovne zakonodaje, varstva osebnih podatkov, javnih
financ in drugih zakonsko določenih dokumentov.
• Akt o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje, Ul RS 13/04, 39/07, 66/08
• Sklep o financiranju Knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani 16.11.1999 ter Aneks št. 1 k
Sklepu o financiranju Mestne knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani 21.10.2010
• Zakon o knjižničarstvu, Ul RS 87/01, 96/02
• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ul RS 29/03
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ul RS 73/03,70/08
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici Grosuplje, 2013
• Pravilnik o računovodstvu Mestne knjižnice Grosuplje, 2013
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ul RS 73/02, 56/08,)
• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje, 2009,
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Ul RS 19/03
• Zakon o javnem naročanju, Ul RS 128/06, 16/08 s spremembami
• Zakon o javnih uslužbencih, Ul RS 63/07, 65/08, 69/08
• Zakon za uravnoteženje javnih financ, Ul RS 40/12 s spremembami
• Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014, Ul RS 104/12 s spremembami
Stran 2
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ul RS 56/02 s spremembami
Kolektivna pogodba za javni sektor, Ul RS 57/08, 86/08, 3/09 s spremembami
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, Ul RS 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 64/01,
45/04, 60/08,61/08 s spremembami
Zakon o javnih financah, Ul RS 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06,14/07 s
spremembami
Zakon o računovodstvu, Ul RS 23/99, 30/02
Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ul RS 16/07, 68/08)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ul RS 94/07-UPB1)
ter drugi zakonski predpisi.
DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročne cilje smo določili na osnovi dosežene stopnje razvoja stroke v našem okolju v skladu s
potrebami uporabnikov in trendov razvoja knjižnic v sodobnem času, na osnovi sprejetih programskih
dokumentov lokalnih skupnosti ter razvojnih standardov, ki so bili sprejeti na Nacionalnem svetu za
kulturo za obdobje od 2005 do 2015.
Naš cilj je kontinuirano izvajanje visoko kvalitetnih k uporabnikom usmerjenim storitvam tako v
prostorih knjižnice kot na daljavo.
Doseganje standardnih priporočil za prostor, gradivo, opremo, število zaposlenih.
Bibliografska obdelava in digitalizacija celotne domoznanske zbirke (članki, drobni tisk, razglednice..).
LETNI CILJI
Nakup 8264 enot knjižničnega gradiva.
Tekoča obdelava knjižničnega gradiva, vnos v lokalni in vzajemni katalog, oprema z zaščitno folijo in
ustreznimi oznakami, distribucija gradiva po enotah.
Izločanje in odpisovanje starega in poškodovanega gradiva v skladu s pravili Narodne in univerzitetne
knjižnice, osrednje območne knjižnice in internimi pravili.
Profesionalno izvajanje izposoje, svetovanja in posredovanja informacij.
Povečati želimo branje zahtevnejših avtorjev s pripravami priporočilnih seznamov in razstav
kakovostnega gradiva, svetovanju ob izposoji.
Izvedba bibliopedagoških prireditev po vseh enotah v skladu s strokovnimi priporočili, potrebami okolja
v finančno ter kadrovsko možnem obsegu (predstavitve knjig, avtorjev, strokovna in potopisna
predavanja, knjižne razstave, delavnice, izobraževanja..),
Priprava promocijskega gradiva za otroke, mladino in odrasle.
Obveščanje uporabnikov in javnosti o dejavnostih in prireditvah.
Priprave vsebine za 28. številko Zbornika Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
Izid 4. knjige v Domoznanski zbirki.
Organizirati 10 razstav v Galeriji Mestne knjižnice.
Organizirati 5 razstav v vsaki enoti v knjižnici.
Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po enotah knjižnice.
Odpraviti pomanjkljivosti na knjižnični zgradbi v Grosupljem (zamakanje ob prezračevalnih loputah,
oporni zid na zahodni strani obeh zgradb, fasada na stari zgradbi).
Ureditev dostopa za invalide v knjižnici v Ivančni Gorici, obnova fasade.
Beljenje, obnova parketa, ureditev manjšega dodatnega skladišča v Dobrepolju.
Nadaljevati s projektom digitalizacije domoznanskega gradiva na območju vseh treh občin, ki jih z
enotami pokriva knjižnica in uvrščanje gradiva na razpoložljive portale Kamra, d-Lib, Europeana Local
Zamenjava dotrajane računalniške opreme.
Stran 3
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
PREGLED DELA V LETU 2013; POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH DELA
Procesi in organizacija dela v knjižnici so bili namenjeni k izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz zakonskih
določil in so v javnem interesu. Usmerjeni so bili k izvajanju poslanstva in doseganju zastavljenih ciljev v
letnem programu dela.
Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva
Knjižnica je pridobivala novo gradivo (knjižno, neknjižno, serijske publikacije, elektronske knjige, baze
podatkov) z nakupom na trgu za vse knjižnice v mreži centralno v sedežni knjižnici. Pri dobaviteljih nam
je uspelo pridobiti ugodne popuste, privarčevana sredstva so omogočala nakup večjega števila izvodov
in naslovov od planiranih. Nekaj je bilo prirasta gradiva tudi z darovi. Vse pridobljeno gradivo smo
obdelali v programskem okolju Cobiss v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, ga opremili s
pravili stroke ter ustrezno zaščitili za potrebe izposoje (črtne kode, RFID nalepke, zaščitna folija).
Gradivo je bilo posredovano uporabnikom v mreži enot glede na višino sredstev, ki jih je zagotovila
posamezna občina, pristojno ministrstvo ter lastnih sredstev, ki jih knjižnica pridobi z izvajanjem javne
službe.
Strokovna izhodišča smo opredelili z dokumentom Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Mestni
knjižnici Grosuplje za leto 2013. Naš cilj je bil zagotoviti kvalitetno knjižnično zbirko z ozirom na
kakovost, aktualnost in zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva v celotni mreži knjižnic na našem
območju delovanja.
Pregled prirasta gradiva po načinu nabave in občinah
Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
Skupaj
Nakup
4946
4143
1013
9279
Dar
1267
285
124
1676
Skupaj 2013
6213
4428
1137
11778
Skupaj 2012
6151
4443
1015
11609
Indeks 12/13
101,0
99,6
112,02
101,45
Pregled prirasta knjižničnega gradiva po tipu in občinah
Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
Skupaj
Monografske
4928
3531
1002
9461
Serijske
227
71
42
340
Neknjižno
1058
826
93
1977
Skupaj 2013
6213
4428
1137
11778
Odpis gradiva po enotah
Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
Krka
Stična
Šentvid
Višnja Gora
580
313
167
231
2
6
0
AK
0
Skupaj
1299
Redni odpis gradiva je v skladu z navodili nacionalne knjižnice zajemal izgubljeno, poškodovano in
vsebinsko zastarelo knjižnično gradivo. Predstavlja 0,069 % zbirke.
Stran 4
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Preglednica temeljne zaloge celotne knjižnične zbirke po enotah
Grosuplje
Ivančna
Gorica
Dobrepolje
94.450
58.480
20.014
Krka
Stična
Šentvid
2223
5408
3858
Višnja Gora
AK
2609
63
Skupaj
187.105
Temeljna zaloga vsega knjižničnega gradiva po lokacijah Mestne knjižnice Grosuplje je na dan
31.12.2013 skupaj znaša 187.105 enot knjižničnega gradiva in je za 10.509 enot višja od prejšnjega leta.
Knjižnica ima v zalogi 4, 28 knjige na prebivalca ter tako dosega standardna priporočila o sestavi zbirke,
ki določa 4 knjige na prebivalca. Pri neknjižnem gradivu smo tudi skoraj dosegli predpisani standard,
odstopamo le za 0,01 enote na prebivalca, ker standard priporoča 0,4 izvoda neknjižnega gradiva na
prebivalca. K neknjižnem gradivu pa lahko dodamo še baze podatkov, ki so bile dostopne preko
spletnega mesta knjižnice in do katerih so dostopali naši uporabniki (IUS INFO, GVIN, EBSCO HOST,
Encyclopaedia Britanica).
Prikaz temeljne zaloge neknjižnega gradiva po enotah
Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
Krka
Stična
8225
5292
1554
132
34
Šentvid
50
Višnja Gora
AK
Skupaj
21
2
15310
V primerjavi z letom 2012 se je temeljna zaloga neknjižnega gradiva povečala za 1701 enot gradiva ali za
12,5%.
Prikaz temeljne zaloge knjižnega gradiva in serijskih publikacij po enotah
Grosuplje
Ivančna Gorica
86225
53188
Dobrepolje
18460
Krka
Stična
2091 5374
Šentvid
3808
Višnja Gora
2588
AK
Skupaj
61 171795
Zaloga knjižnega gradiva in serijskih publikacij je od preteklega leta višja za 5,4% ali 8807 enot knjig in
serijskih publikacij.
Zagotavljanje dostopa do gradiva in elektronskih publikacij
Knjižnica je zagotavlja prost dostop do klasičnega in elektronskega gradiva za izposojo na dom, med
oddelki in medknjižnično izposojo v vseh treh občinah skozi vse leto v času odprtosti s pomočjo
strokovnih delavcev. Skupaj so bile knjižnice odprte 6881 ur. Prireditve za odrasle, kot so literarni večeri,
potopisi, predavanja in odprtja razstav so bila organizirana po zaključku izposoje, običajno ob 19. uri.
Do določenih elektronske publikacij (IUS INFO, elektronskih knjig, ..) ter storitev kot so podaljšanje,
rezervacije, naročanje, iskanje po katalogu so bralci lahko dostopali preko spleta 24 ur na dan skozi vse
leto preko spletne strani knjižnice. Samo v čitalnici pa so si uporabniki izposojali gradivo iz posebnih
zbirk, kot so Adamičeva knjižnica, domoznanska zbirka, zbirka starejših tiskov, referenčna zbirka.
Stran 5
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Elektronske in avtomatizirane storitve preko spleta
Vrsta storitve
Naročanje,
rezervacije
prostega
Cobiss/OPAC
Rezervacije gradiva preko OPAC-a
Podaljšanje gradiva s pomočjo OPAC-a
Podaljšanje-Bibliofon
Število
2012
6425
gradiva
storitev
1253
36.283
20.530
Število
2013
3190
storitev
1402
38.640
19.761
Urnik odprtosti enot Mestne knjižnice Grosplje
Grosuplje
Dobrepolje
Ivančna Gorica
Višnja Gora
Stična
Šentvid pri Stični
Krka
ponedeljek
9 - 19
12.30 - 19
9 - 19
/
/
/
/
torek
9 - 19
9 - 14
9 - 19
/
/
/
/
sreda
9 - 19
12.30 - 19
9 - 19
/
/
/
/
četrtek
9 - 19
9 - 14
9 - 14
16 - 18
13 - 15
16 - 18
13 - 15
petek
9 - 19
12.30 - 20
9 - 19
/
/
/
/
sobota
8 - 13
/
8 - 13
/
/
/
/
Knjižnice so delovale po sprejetem urniku. Zaradi učinkovitosti dela in izrabe dopusta zaposlenih je bil
kot vsako leto sprejet sklep sveta knjižnice o odprtosti v času počitnic. V poletnem času je Enota
Dobrepolje delovala po nespremenjenem urniku, Osrednja knjižnica Grosuplje je bila ob sobotah zaprta,
Enota Ivančna Gorica je imela poletni delovni čas, in sicer v ponedeljek, torek in petek od 13. do 19. ure,
sreda in četrtek od 9. do 15. ure, ob sobotah je bila zaprta. Izposojevališča na Krki, v Stični, Šentvidu in
Višnji Gori so bila julija in avgusta zaprta, pred poletjem pa smo organizirali podaljšano odprtost, da so
si obiskovalci lahko izposodili gradivo za počitniški čas.
Člani knjižnice
Pregled aktivnih članov po občinah ustanoviteljicah
Delež
prebivalcev
knjižnice
Grosuplje
Ivančna Gorica
Dobrepolje
6847
4143
1013
članov
34,59 %
26,04 %
25,69 %
Slovensko povprečje je 24,6 % delež članov. V naši knjižnici v vseh občinah presegamo slovensko
povprečje glede aktivnih članov knjižnice.
Struktura aktivnih članov knjižnice po enotah v letu 2013
Grosuplje
Ivančna
Gorica
Dobrepolje
Stran 6
Predšolski
738
Osnovnošolci
1672
55
1088
113
343
Dijaki
695
Študentje
842
Zaposleni
2265
Ostali
635
Skupaj
6847
504
491
1178
378
4143
90
91
291
85
1025
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Struktura aktivnih članov na izposojevališčih, ki so odprta enkrat tedensko
Krka
Stična
Šentvid
Višnja Gora
Predšolski
38
28
13
2
Osnovnošolci
79
43
43
5
Dijaki
24
14
19
5
Študentje
17
9
10
2
Zaposleni
36
50
21
8
Ostali
13
22
13
8
Skupaj
207
166
119
30
Število članov, ki so se na novo vpisali v letu 2013
Mladi
Odrasli
Grosuplje
265
234
499
Ivančna Gorica
Dobrepolje
141
27
342
66
201
39
Skupaj
Na izposojevališčih se je skupaj vpisalo 20 novih bralcev, največ na Krki. V celotni mreži se je na novo
vpisalo 927 bralcev, lani 880.
Podatki o številu obiskovalcev knjižnice po enotah
Grosuplje
Mladina
Odrasli
Obisk knjižnice zaradi izposoje, vračanja in podaljšanja gradiva
53674
49875
103.549
Obisk prireditev (ure pravljic, vrtec in šola na obisku, razstave, literarni
večeri, potopisi, vodeni ogledi knjižnice, uporaba čitalnice, delavnice,
izobraževanja, ogled razstav v galeriji, informacijsko opismenjevanje,..)
16611
17576
34187
Skupaj
70.285
67.451
137.737
Ivančna Gorica
Skupaj
Mladina
Odrasli
Skupaj
Obisk knjižnice zaradi izposoje, vračanja in podaljšanja gradiva
29062
22265
51327
Obisk prireditev (ure pravljic, vrtec in šola na obisku, razstave, literarni
večeri, potopisi, vodeni ogledi knjižnice, uporaba čitalnice,
izobraževanja, delavnice, informacijsko opismenjevanje, srečanje
literatov, srečanje bralnega kluba, animateka..)
6305
2450
8755
Skupaj
Stran 7
35.367
24.715
60.082
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Dobrepolje
Mladina
Obisk knjižnice zaradi izposoje, vračanja in podaljšanja gradiva
Obisk prireditev (ure pravljic, igralne ure s knjigo, delavnice Z igro do
branja, vrtec in šola na obisku, razstave, srečanja bralnega kluba, vodeni
ogledi knjižnice, uporaba čitalnice, delavnice, izobraževanja za uporabo
knjižničnih katalogov Cobiss, informacijsko opismenjevanje,.. )
Skupaj
7348
3991
11339
Odrasli
Skupaj
4006
11354
1320
5326
5311
16.665
Pregled vseh aktivnosti z gradivom v knjižničnih prostorih po enotah (izposoja, vračanje,
podaljševanje, rezervacije)
Mladina
Odrasli
Skupaj
Grosuplje
250652
331375
582027
Ivančna Gorica
134870
156006
290876
59545
Dobrepolje
33456
26089
Krka
2287
666
2953
Stična
384
419
803
Šentvid
908
707
1615
Višnja Gora
88
244
332
Skupaj
422.645
515.506
938.151
V primerjavi s prejšnjim letom se je število vseh aktivnosti z gradivom zmanjšalo za 5701 enoto.
Pregled vseh transakcij z gradivom po enotah
Mladina
Odrasli
Grosuplje
267420
358821
Ivančna Gorica
141765
166661
Dobrepolje
34238
27070
Krka
2299
674
Stična
400
420
Šentvid
912
715
Višnja Gora
88
253
Skupaj
447122
554614
Število vseh transakcij z gradivom je prvič v zgodovini knjižnice preseglo številko milijon.
Skupaj
626241
308426
61308
2973
820
1627
341
1.001.736
Izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
V knjižnici imamo vse gradivo elektronsko obdelano, zato katalog Cobiss/Opac vključuje vse podatke o
gradivu, ki ga hrani Mestna knjižnica Grosuplje in so javno dostopni vsem uporabnikom preko spleta na
daljavo ali v prostorih knjižnic na računalnikih, ki so namenjeni javni uporabi. Tekoče smo pripravljali
sezname novega gradiva ter sezname gradiva, ki smo ga kupili s sredstvi Ministrstva za kulturo.
Stran 8
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev
Za različne potrebe uporabnikov (referate, seminarske in diplomske naloge, raziskave, za vseživljenjsko
učenje) smo v knjižnici izdelovali sezname iz Cobissovih baz podatkov ter zbirali in posredovali
informacije iz domačih in tujih baz podatkov iz vseh področij človekovega ustvarjanja. Knjižnica je
izdelovala tudi bibliografijo raziskovalcev z našega področja, ki so se obrnili na nas.
Sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
Knjižnica je svojim uporabnikom, ki so iskali gradivo in ga naša knjižnica nima, preskrbela iz drugih
knjižnic, ki sodelujejo v sistemu medknjižnične izposoje. Realiziranih je bilo 241 izposoj iz drugih
knjižnic. Iz naših zbirk smo posredovali 88 izposoj knjižnicam, ki so za medknjižnično izposojo
zaprosile nas.
Posredovanje informacij po določenih temah je bilo eno od temeljnih nalog našega vsakodnevnega
svetovalnega dela na izposoji. Našim obiskovalcem smo posredovali 9518 informacij na različne zahteve
uporabnikov. Kot vir iskanja informacij smo uporabljali knjižnično gradivo v domači zbirki, narašča pa
tudi število poizvedb po elektronskih virih na internetu. Zato smo se odločili za beleženje našega dela s
pomočjo programa Belinfo, ki ga je razvila Mestna knjižnica Ljubljana.
Pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
Splošna knjižnica je v okviru javne službe institucija vseživljenjskega izobraževanja, zato je uporaba
knjižnice in njenih storitev javni interes. Za pridobivanje novih uporabnikov smo tudi v preteklem letu
skrbeli z različnimi oblikami bibliopedagoškega in biblioandragoškega dela za posamezne obiskovalce,
organizirane skupine vrtcev in šol, skupine odraslih s posebnimi potrebami ipd. Pri organiziranju
skupin smo se povezali z institucijami in društvi v našem okolju. O svojih dejavnostih smo obveščali v
lokalnih medijih, na domači strani, s promocijskimi zgibankami in vabili smo obveščali javnost.
Informacijsko opismenjevanje
Na svetovnem spletu je vsak dan večja ponudba informacij in storitev, ki je lahko marsikomu zaradi različnih
razlogov nedostopna. V knjižnici smo v vseh enotah zainteresiranim posameznikom in skupinam mladih in
odraslih občanov omogočali pridobivanje osnovnih znanj s tega področja na računalniških delavnicah. V vseh
knjižnicah smo se vključili tudi v projekt Simbioza-e pismena Slovenija.
Prireditve za odrasle po enotah
Tudi v letu 2013 smo prireditve, kot vsako leto, izvajali v vseh enotah v mreži in dosegli načrtovani
program in ga tudi presegli, ker smo se prilagajali potrebam občanov našega okolja in poleg planiranih
izvedli še dodatne prireditve, kot so npr. delavnice za samopomoč s psihoterapevtko, predstavitve
lokalnih avtorjev besedil, potopisov, fotografskih in likovnih razstav, izdelkov ročnih del in podobno..
Izvajali smo tudi biblioterapevtski program za osebe s posebnimi potrebami v sodelovanju z zavodom
Želva, društvom Sonček in Domom starejših občanov na Vidmu in v Ponikvah. Ob svetovnem dnevu
invalidov smo organizirali predstavitvene delavnice invalidov v prostorih knjižnice.
Pregled prireditev za odrasle v Osrednji knjižnici Grosuplje
29.01.2013
Predstavitev knjige EFT-tehnika doseganja čustvene svobode za telebane (Pika Rajnar)
06.02.2013
Glasbeno literarni večer Maska rdeče smrt
20.02.2013
Predavanje o beljakovinah (Natura)
21.02.2013
Pogovorni večer z dr. Petrom Fistrom in Janezom Medveškom »Človek in arhitektura: dediščina za
prihodnost«
28.02.2013
Potopisno predavanje »Potepanje po gorah okrog Matterhorna« (Franc Štibernik)
12.03.2013
Predstavitev knjige (psi) (Bojan Maroševič)
13.03.2013
Predstavitev domoznanske knjige NARODOPISNA KNJIŽNICA 1. in 2. del Antona Mrkuna
22.03.2013
Območno srečanje mladih novinarjev in literatov
Stran 9
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
28.03.2013
11.04.2013
22.04.2013
25.04.2013
07.05.2013
09.05.2013
28.05.2013
17.06.2013
19.06.2013
03.10.2013
07.10.2013
17.10.2013
21.-25.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
09.,16.,17.,23.,24.
11.2013
12.11.2013
21.11.2013
26.11.2013
03.12.2013
05.12.2013
11.12.2013
19.12.2013
Predavanje »Razbremenilni ritem dneva« dr. Iztoka Ostana
Strokovno predavanje Temperaturne razmere v Županovi jami (Nataša Ravbar)
Predavanje dr. Iztoka Ostana
Literarni večer KD sv. Mihaela Grosuplje » Z verzi Toneta Pavčka v pomlad« - recital pesmi Toneta
Pavčka
Predavanje »Joga in zdravje«
Dve enodejanki v izvedbi KUD Škofljica: »Slavist Primic« in »Primic na Lisičju«
Predavanje dr. Ostan - NATURA
Okrogla miza Vloga romske ženske na Dolenjskem
Predstavitev knjige »Misli neba« (Jure Srdinšek)
Literarni večer – predstavitev romana »Simonove priče« Rudi Podržaj
Predavanje »Hrana, energija, zdravje«
Literarni večer s Slavkom Zavirškom – predstavitev poezije
Simbioza
Otvoritev razstave UTŽ (patine na obrazih)
Potopis »S kolesom po peklu zelene celine« Čile, Argentina, Urugvaj, Brazilija (Aleš Juvanc)
Prikaz filma – Domoznanstvo in etnologija (Boris Kuhar)
Predavanje o življenju v Gani (Darja Koščak)
Z lutko v svet – delavnica izdelovanja lutk
Glasbeno literarni večer Barve glasbe in besede »Potovanje na luno«
Domoznanski večer brata Sever – Janez in Leopold – v besedi in glasbi
Predstavitev filma »Za volkovi«
Prikaz filma – Domoznanstvo in etnologija (Boris Kuhar)
Monokomedija Ivan Rob: Deseti brat ( Anatol Štern)
Razstava, predstavitev knjige in prireditev ob 15-letnici Društva »Sožitje«
Glasbeno literarni večer »Pesmi štirih«
Razstave v dvorani
20.03.2013
18.04.2013
23.05.2013
17.09.2013
26.09.2013
18.11.2013
Otvoritev razstave slik na strešnikih Darinke Štupnik Nostalgija
Odprtje razstave slik in literarni večer pesnice in likovne ustvarjalke Antonije Baksa Srnel »Rožne
slike«
Otvoritev fotografske razstave članov fotodelavnice UTŽ
Postavitev razstave »Bitjastovzorčasti svet« Laura Ličer
Predavanje »Kje gnezdijo ptice upanja« in otvoritev razstave Tine Smrečnik »Ptice«
Razstava Nataše Kordiš in Damjana Kolariča Svet skozi najine oči
Razstave v 3. in 5. nadstropju knjižnice
16.01.2013
15.03.2013
April 2013
14.6.2014
04.10.2013
06.11.2013
04.12.2013
Stran 10
Razstava kiparske šole Boštjana Novaka
Razstava ob natečaju LokalART
Razstava Mark Klavs Moj svet na platnu
Razstava Gal Kastelic Podobe živali
Fotografska razstava fotografij prireditve ob 60-letnici VVZ Kekec Grosuplje – KEKEC PO KEKCU
Predstavitev prenove gradu Boštanj – maketa in načrti (diplomsko delo Matevž Zalar)
Razstava Urše Žajdela Horvat
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Pregled prireditev za odrasle v Enoti Ivančna Gorica
DATUM
18.01.2013
22.01.2013
14.02.2013
15.02.2013
19.02.2013
28.02.2013
04.03.2013
05.03.2013
15.03.2013
19.03.2013
26.03.2013
02.04.2013
04.04.2013
09.04.2013
19.04.2013
07.05.2013
17.05.2013
23.05.2013
12.06.2013
20.09.2013
18.09.2013
20.09.2013
15.10.2013
17.10.2013
21.25.10.2013
05.11.2013
12.11.2013
19.11.2013
21.11.2013
03.12.2013
10.12.2013
Razstave
januar
15.03.2013
16.04.2013
16.05.2013
12.07.2013
Avgust 2013
17.09.2013
06.11.2013
02.12.2013
Stran 11
VSEBINA
Fotoklepet
Delavnica »Nič časa nimaš za naju« (Jana Lavtižar)
Predstavitev pesniške zbirke »Proti tebi« Aljaža Levstka
Fotoklepet
Delavnica »Ah, ti tvoji starši » (Jana Lavtižar)
Potopisno predavanje »Indonezija – Od Balija preko Lomboka in Floresa do
skrivnostnega Sulavezija« (Matej Košir)
Območno srečanje mladih novinarjev in literatov
Bralni klub za tretje življenjsko obdobje (Cavazza)
Fotoklepet
Delavnica »Koliko sva lahko iskrena drug do drugega« (Jana Lavtižar)
Literarni večer s pesnico in kantavtorico Katarino Kalaba: »Midva sva najin dom«
Bralni klub za tretje življenjsko obdobje (2.999 SIT)
Potopisno predavanje »Jakobova pešpot« (Marjeta in Metodij Rigler)
Predstavitev tehnike EFT: Tehnike za doseganje čustvene svobode (Pika Rajnar)
Fotoklepet
Bralni klub (Učitelj, Angelin pepel)
Fotoklepet
Predstavitev knjige Leopolda Severja »TIČNICE IZ NARAVOVERJA«
v Kulturnem domu Ivančna Gorica
Predavanje in delavnica servietne tehnike s Heleno Crček
Območno srečanje literatov seniorjev 2013
Delavnica Helena Crček
Območno srečanje literatov seniorjev 2013 s pisateljem Goranom Gluvićem
Predavanje »Med službo in družino« (Jana Lavtižar)
Potopisno predavanje po Islandiji (Slavko Zaletelj)
Simbioza
Bralni klub
Predavanje »Najine vloge doma in drugje« (Jana Lavtižar)
Potopisno predavanje »Južna Amerika po dolgem in počez« (Matic Suhodolčan)
Delavnica ročnih del »Imitacija vitraža« (Berta, Helena Crček)
Bralni klub
Predavanje »Midva« (Jana Lavtižar)
Likovna razstava Zimska pravljica (Likovno društvo Šentvid pri Stični)
Otvoritev razstave Dejana Kralja »Razstava stripovskega ustvarjanja: »To ni art«
Otvoritev likovne razstave in predavanje »Človek in arhitektura« (Peter Fister)
Otvoritev likovne razstave »Ženska v cvetju« (Damjana Bijek)
Otvoritev likovne razstave Joanne Zajac Slapničar Podobe materinstva
Razstava Vid Vilfan Ženska lepota: skice
Otvoritev fotorazstave otroških portretov Tine Rus »Svet je lep«
Otvoritev likovne razstave »Ženska in moški v modi« Mateje Kruh
Otvoritev slikarske razstave »Razpotje« (Ajda Kadunc)
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Pregled prireditev za odrasle v Enoti Dobrepolje
DATUM
VSEBINA
16.01.2013
Predstavitev pesniškega prvenca »Srečelov mojega veka III.« Andreja Debeljaka
21.01.2013
Bralni klub Dobrevoljci (Biosoproga)
15.02.2013
Strokovno predavanje na temo: »Mišice medeničnega dna« (Darija Ščepanović)
20.02.2013
Predstavitev knjige »Narodopisna knjižnica 1. In 2. del« Anton Mrkun
25.2.2013
Bralni klub Dobrevoljci Pijevo življenje
1.3. 2013
Branje v Zavodu Sv. Terezije
13.03.2013
Potopisno predavanje »Armenija in gorski Karabah« (Štefan Rehar)
20.03.2013
Odprtje razstave likovnih del Danijela Novaka »Divje«
25.03.2013
Bralni klub Dobrevoljci (Tek za zmajem)
2. 4. 2013
Razstava učencev 5. razreda: Moja prva knjiga (knjige učenci izdelali sami)
17.04.2013
Strokovno predavanje »Balkonske in okenske cvetlice« (Jelka Stopar Metelko)
30. 4. 2013
Razstava Vrtca Ringaraja: stari predmeti
06.05.2013
Bralni klub Dobrevoljci (No in jaz)
21.05.2013
Likovna razstava učence OŠ Dobrepolje
24.06.2013
Bralni klub Dobrevoljci (Kristalinske čipke)
21.06.2013Mala šola risanja s Svetlano Jakimovsko Rodić – razstava likovnih del
30.07.2013
4. 10. 2013
Predavanje za starše: Viljenka Jalovec: pomoč pri opismenjevanju
21.-25.10.2013
Simbioza
30.10.2013
Likovna razstava Blanke Plesec
06.11.2013
Potopisno predavanje »Južna Amerika po dolgem in počez« (Suhodolčan Matic)
11.11.2013
Bralni klub (Samost praštevil)
11.11.2013
Ustvarjalna delavnica oblikovanje jesenskih dekoracij s Suzano Belak Pungartnik
20. 11. 2013
Branje v Zavodu Sv. Terezije
29.11.2013
Ustvarjalna delavnica oblikovanja adventnih venčkov s Suzano Belak Pungartnik
06.12.2013
Srečanje mladih novinarjev
13.12.2013
Otvoritev likovne razstave Žiga Palčar
16.12.2013
Bralni Klub Dobrevoljci (Ob tebi)
11. 12. 2013
Branje v Zavodu Sv. Terezije
18.12.2013
Literarni večer – predstavitev knjige »Moja pot« (Gabrijela Škantelj)
Prireditve za otroke in mladino
Posebne pozornosti so bili tudi v letu 2013 v vseh naših enotah deležni otroci in mladina, saj se
zavedamo, kako pomembno je branje v tem obdobju za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in
celostnega razvoja otrokove osebnosti. Organizirali smo številne kulturne in izobraževalne dogodke za
otroke in mladino, ki so pomembni za širjenje bralne kulture ter pridobivanje novih znanj in veščin. Te
veščine so otroci pridobivali z obiskovanjem ur pravljic, udeležbo na izobraževalnih delavnicah, na
igralnih urah s knjigo, lutkovnih predstavah. Imeli smo predavanja za starše o pomenu branja. V vseh
enotah je bila zelo lepo sprejeta delavnica Z igro do branja za otroke, ki imajo težave z branjem ali se
učijo začetnega branja. Vsaka naša enota je poleg skupnih prireditev razvila še posebne oblike dela, ki
poleg profesionalnega dela odražajo ustvarjalni potencial in tudi zavzetost naših zaposlenih
knjižničarjev, ki delajo z mladimi bralci in oblikujejo identiteto posamezne knjižnice.
Stran 12
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Pregled prireditev za otroke v Osrednji knjižnici Grosuplje
Vrsta prireditve
Št. prireditev
Obiski vrtčevskih skupin s KKV*
19
Skupno
obiskovalcev
361
Obiski šolskih skupin
12
276
Obiski knjižničarke v vrtcu
11
231
Pravljični kovček (obisk podružničnih
vrtcev s knjižno kolekcijo)
6
126
Obiski knjižničarke v šoli
2
37
Obiski skupin s posebnimi potrebami
3
22
Pravljične ure
Starost od 2. do 4. leta
8
138
Starost od 4. do 9. leta
34
578
Zaključki bralnih projektov
6
252
Počitniške delavnice
13
143
Tematske knjižne razstave
8
55
Knjižni kotički
3
345
2
63
2
7
Z odprtjem
2
80
Brez odprtja
4
66
4
108
Ustvarjalna delavnica
4
68
Predavanje
starše
v prostorih vrtca
3
38
v prostorih knjižnice
2
19
Rastem s knjigo
8
192
Mega kviz
1
23
Moja naj knjiga
1
135
Pravljične
predstave
knjižničark
Knjižna uganka
Razstave
izdelkov
vrtčevskih
in
šolskih
skupin
Z igro do branja
Sodelovanje
republiških
projektih
Stran 13
za
v
v
izvedbi
št.
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Posebni projekti
Predstavitev društva
paraplegikov
ljubljanske regije
1
122
Kaligrafske
delavnice
2
43
Tečaj
jezika
24
96
1
5
186
3.629
hrvaškega
Srečanje za starše z
otroki do 2. leta
starosti
s
strokovnim
predavanjem
SKUPAJ
Pregled prireditev za otroke v Enoti Ivančna
Vrsta prireditve
Št. prireditev
Obiski vrtčevskih skupin s KKV* in uro
pravljic
Obiski šolskih skupin
Skupno št. obiskovalcev
42
971
25
529
5
91
5
183
2
35
12
415
Zaključki bralnih projektov (Bralna
značka)
Počitniške delavnice (zimske in poletne)
8
165
9
489
Tematske knjižne razstave
12
240
Lutkovna predstava (sodelovanje lutk
pri uri pravljic)
Ustvarjalna
delavnica
(študentke
socialne pedagogike in počitniške
Sodelovanje
v
republiških
Rastem s knjigo
projektih
(OŠ in SŠ)
Mega kviz
7
210
10
515
10
262
147
4105
Obiski knjižničarke v vrtcu (projekti z
vrtcem: zaključki bralne značke …)
Obiski knjižničarke v šoli (Teden otroka
v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični)
Knjižna čajanka za osnovnošolce
(Srečanje mladih literatov, Novinarski
Pravljične ure
Moja naj knjiga
SKUPAJ
Stran 14
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Prireditve za otroke v Enoti Dobrepolje
Vrsta prireditve
Št. prireditev
Skupno št. obiskovalcev
Obiski vrtčevskih skupin s KKV*
23
391
Obiski šolskih skupin
7
126
Obiski knjižničarke v vrtcu
5
75
Obiski knjižničarke v šoli
3
102
Knjižna čajanka za osnovnošolce
1
6
Pravljične ure
16
192
Zaključki bralnih projektov
4
76
Počitniške delavnice
5
65
Tematske knjižne razstave
10
50
Razstave izdelkov vrtčevskih in šolskih
skupin
Pravljična predstava knjižničark
6
62
1
27
Ustvarjalna delavnica
2
77
Sodelovanje
republiških
projektih
Rastem s knjigo
5
68
Mega kviz
1
8
Moja naj knjiga
1
47
Branje v Zavodu
Sv. Terezije
5
55
Srečanje mladih
novinarjev
1
11
96
1.438
Posebni projekti
SKUPAJ
v
Varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik našega prostora
Knjižnica v svoji zbirki nima gradiva, ki bi bilo označeno kot kulturni spomenik nacionalnega pomena.
Postopno pa bogati domoznansko zbirko, v kateri je 1396 samostojnih bibliografskih publikacij ter 216
člankov. Na novo smo pridobil 105 enot gradiva, ki v besedi in sliki obravnavajo območje občin
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Zbirka se trajno hrani, je dragocena za nas, ki tu živimo, je
spomin tega prostora skozi čas.
Stran 15
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Domoznanska zbirka in Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
Skrb za organizacijo, zbiranje in publiciranje teh dveh publikacij je bilo s sklepom županov v letu 2010
preneseno na knjižnico. Vsebino publikacij usmerja uredniški odbor. V letu 2013 smo zbirali vsebine za
28. številko Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. V Domoznanski zbirki pa so
potekale priprave za četrto knjigo v zbirki, ki je izšla konec leta. V uredništvu smo se odločili za objavo
manj znanih del Ivana Zorca. Knjiga nosi naslov Neznani Ivan Zorec, in vključuje dela, ki jih je za časa
življenja objavljal v številnih periodičnih publikacijah. Izbrana besedila v knjigi so vsebinsko in
slogovno prave literarne umetnine. Knjigo je uredil dr. Mihael Glavan, bibliografijo sta zbrala Marija in
Drago Samec. Objavljeno delo dopolnjuje mozaik naših domoznanskih avtorjev.
Galerija Mestne knjižnice Grosuplje
Letne potrebe po razstavljanju v galeriji so tako velike, da že tretje leto zapored vseh ustvarjalcev ne
moremo uvrstiti v enem letu. Razstave v galeriji so povezane z uradno otvoritvijo, ob kateri sodelavka,
umetnostna zgodovinarka in bibliotekarka pripravi predstavitev avtorja in vodi razgovor z umetnikom
o njegovem ustvarjanju in umetnost nasploh. Poleg razstav so v galeriji potekale tudi različne
ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle.
DATUM
15.01.2013
17.01.2013
05.02.2013
14.02.2013
14.03.2013
20.03.2013
26.03.2013
15.04.2013
18.04.2013
14.05.2013
24.05.2013
10.06.2013
13.06.2013
11.07.2013
19.09.2013
08.10.2013
17.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
14.11.2013
03.12.2013
18.12.2013
VSEBINA
Ustvarjalne delavnice (Matejka Javornik)
Odprtje razstave nakita »Lepota oblike« Darje Rejec Repnik
Odprtje razstave slik in risb Petra Fistra »Človek in arhitektura«
Ustvarjalne delavnice (Matejka Javornik)
Ustvarjalne delavnice (Matejka Javornik)
Odprtje velikonočne razstave DPŽ »Sončnica«
Otvoritev razstave »Sončni pozdrav« likovnih del UTŽ
Odprtje razstave slik »Miniature gozdnih zgodb« (Slađana Matić Trstenjak)
Ustvarjalne delavnice (Matejka Javornik)
Odprtje razstave likovnih del »Govorica telesa«(Likovna skupina PALETA)
Predavanje »Hrana – energija – zdravje«
Polstenje -delavnice
Odprtje razstave »Podobe materinstva« (Joanna Zajac Slapničar)
Odprtje likovne razstave »Vpeta v radost« (Melita Garvas)
Odprtje razstave tehnične dediščine v občini Grosuplje ob100-letnici vodovoda in kočevske
proge
Odprtje razstave ilustracij Tinke Volarič
Ustvarjalne delavnice – izdelovanje cvetja iz papirja (Matejka Javornik)
Kiparske delavnice Lučka Koščak
Kiparske delavnice Lučka Koščak
Odprtje razstave »Slovenske hiše v risbi« (Janez Gorec)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine – prikaz slikanja z usti
Otvoritev likovne razstave Saše Šušteršič
Časopisna kavarna
Z dejavnostjo časopisne kavarne dopolnjujemo storitve knjižnice kot varnega socialnega in družabnega
središča lokalne skupnosti. V kavarni si obiskovalci v prijetnem ambientu ob brezalkoholnem napitku
lahko prebirajo dnevno časopisje in dostopajo do svetovnega spleta.
Zaposleni
V knjižnici je bilo redno zaposlenih 18 delavcev po naslednjem ključu: 10, 37 zaposlenih za Občino
Grosuplje, 6,26 za Občino Ivančna Gorica in 1,37 za Občino Dobrepolje. Dve sodelavki sta sredi leta odšli
Stran 16
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
na porodniški in starševski dopust, zato smo za čas nadomeščanja zaposlili dve delavki. Po priporočilih
standardov bi moralo biti v knjižnici za naše območje zaposlenih 29,7 delavcev, od tega 19,8 strokovnih,
3,9 manipulativno tehničnih, en delavec za vzdrževanje računalniške mreže, 1 računovodja, 1 za tajniška
dela, 1 direktor ter 2 osebi za čiščenje. Dejansko pa je zaposlenih 16 strokovnih delavcev, direktorica,
delavka za tajniška opravila ter ena delavka za manipulativno-tehnična dela. Računovodske usluge,
vzdrževanje računalniške opreme, hišniška opravila ter čiščenje so opravljali pogodbeni sodelavci.
Občasno smo si pomagali s študentskim delom, predvsem pri odsotnosti zaradi bolezni ter pri
skrbništvu v galeriji in TIC-u, pomoči pri urah pravljic in opremi gradiva.
Glede na obseg dejavnosti in število uporabnikov je naša knjižnica presega slovensko povprečje, po
številu zaposlenih pa smo pod povprečjem, kar je posledica kadrovske podhranjenosti iz preteklega
obdobja, v zadnjem obdobju pa omejitev pri zaposlovanju zaradi javnofinančne krize.
;0
V; 6
VII; 11
VI; 1
Strokovni standardi določajo 70% zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo ter 30% s srednjo izobrazbo.
Izobraževanja zaposlenih
Za sledenje novostim na področju stroke in zahtev delovnega mesta smo se zaposleni udeležili
naslednjih izobraževanj
28.01.2013-01.02.2013
30.01.2013-31.01.2013
31.01.2013
05.02.2013
13.02.2013
13.02.2013
15.02.2013
04.03.2013-07.03.2013
07.03.2013
12.03.2013
20.03.2013
10.04.2013
10.04.201311.04.2013
15.04.2013-19.04.2013
Stran 17
Tečaj »Strokovna obdelava knjižničnega gradiva« v NUK
Izobraževanje »Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov«
(Andragoški center Slovenije)
Predavanje »Zaščita arhivskih knjig« (ZRC SAZU)
Tečaj »Vaje iz katalogizacije knjižnega gradiva« v NUK
Predstavitev knjižnega programa Študentske založbe za leto
2013
Strokovna sreda v KOŽ »Mega kviz povezuje«
Predstavitev programa Mladinske knjige Založbe in Cankarjeve
založbe za leto 2013
Tečaj za začetnike v stroki v NUK
Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic v MKG Grosuplje
Kulturni bazar v Cankarjevem domu v Ljubljani
Predstavitev projekta BIBLOS v MKL
Simpozij o poeziji »pesem, boginja, zapoj!« v MKL
Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit 2/I v NUK
Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit 2/II v NUK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
03.06.2013
04.06.2013
04.06.2013-05.06.2013
06.06.2013
20.6.2013
27.06.2013
03.07.2013
09.09.2013
11.09.2013
20.09.2013
27.09.2013
03.10.2013
11. in 12. 10., 8.11 in 9.11, 13. in
14.12.2013
17.10.2013-19.10.2013
05.11.2013
11.11.2013-15.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
15.11.2013
18.11.2013-22.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
Izobraževalna delavnica za uporabo zbirke e-knjig EBSCO eBook
Public Library Collection (v MKL)
11. kongres Knjiga na Slovenskem v Medvodah (Društvo slov.
založ.)
Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic v Dolenjskih
Toplicah
Sestanek koordinacijske skupine »Rastem s knjigo za leto 2013«
na JAK
Izobraževanje za sindikalne zaupnike »Zaposleni v javnem
sektorju«
2
Izobraževanje ob pričetku javnega delovanja portala BIBLOS v
KOŽ
Izobraževanje v KOŽ ob pričetku javnega delovanja portala
BIBLOS
Strokovni posvet »Tudi mi beremo. Različni bralci z različnimi
potrebami« (Bralno društvo Slovenije)
Strokovna sreda v KOŽ »Ustanove in društva za dobro knjigo«
Sestanek v KOŽ glede nove aplikacije BELINFO
Pikin festival v Velenju
Predstavitev aplikacije m COBISS
Šola za direktorje splošnih knjižnic (Združenje spl. knjižnic)
2
Kongres ZBDS »Knjižničarski izzivi« v Laškem
Izobraževanje za uporabo portala Tax-Fin-Lex (MKL)
Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija –
začetni tečaj« (IZUM)
Strokovno posvetovanje: »Poti do knjige« (Knjižnica Pavla Golie
Trebnje)
Strokovna sreda v KOŽ »Ekvilibristika branja«
Izobraževalni cikel »Kakovostna slikanica« (Društvo Bralna
značka)
Izobraževanje za uporabo portala Tax-Fin-Lex (MKL)
Tečaj »Katalogizacija monografskih publikacij« v NUK
Simpozij Izobraževalni cikel »Kakovostna slikanica«
Prireditev »Dan slovenskih splošnih knjižnic 2013 v Rogaški
Slatini
Knjižni sejem v Cankarjevem domu v LJUBLJANI
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
4
21.11.2013
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV TER POJASNILA, KATERI CILJI NISO BILI DOSEŽENI IN
ZAKAJ, OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI
V Mestni knjižnici Grosuplje smo pri izvajanju programa v letu 2013 sledili zastavljenim ciljem. V večji
meri smo jih uresničili, nekaj jih je zaradi finančnih omejitev ostalo nerealiziranih. Mnoge pa smo tudi
presegli. Sredstva za izvajanje javne službe, v kateri deluje sedem enot, je knjižnica prejela od občin
ustanoviteljic na podlagi Pogodb o financiranju, ki so bile podpisane že do konca februarja 2013.
Kriteriji za financiranje skupnih nalog so bili določeni s Sklepom o financiranju Knjižnice Grosuplje
(1999,2010). Vsaka občina pokriva materialne stroške svojih prostorov, programa dela in zaposlenih v
svoji občini. Delež skupnih stroškov za upravo, nabavo, strokovno obdelavo ter računovodstvo
Stran 18
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
ustanoviteljice prispevajo po ključu števila prebivalcev. Pri vseh področjih poslovanja smo skrbeli, da je
bilo delo opravljeno v skladu s predpisi, sredstva pa porabili namensko, gospodarno in učinkovito.
Celotni prihodki so znašali 715.688 € in so bili nižji za 24.907 ali 3,4 % od načrtovanih, kar je predvsem
posledica zmanjševanja plač in stroškov dela.
Knjižnica je pridobila 83.590,35 € lastnih prihodkov za izvajanje javne službe ter 9.674,90 € iz tržne
dejavnosti .
Za nakup knjižničnega gradiva smo prejeli sredstva občin in Ministrstva za kulturo, skupaj 167.502.
Potrebe po knjižničnem gradivu so večje, kot jih lahko zagotovimo z namenskimi sredstvi, zato smo za
nakup novega gradiva prispevali tudi 17. 181 € lastnih sredstev, ki smo jih pridobili iz nejavnih virov.
Preostala lastna sredstva smo porabili za pokrivanje programskih stroškov delovanja javne knjižnične
dejavnosti, za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, za nakup drobnega inventarja, dodatne opreme
ter za zamenjavo računalnikov.
Na področju dela z uporabniki smo redno izvajali svetovalno in informacijsko delo, vsi utečeni programi
za otroke, mladino in odrasle so potekali nemoteno in z lastnimi kadrovskimi viri. O dejavnostih smo
obveščali v medijih, z vabili v klasični in elektronski obliki in oglašali na domači strani in knjižničnem
FB, ki smo ga uvedli.
Gradivo je bilo tekoče formalno in vsebinsko obdelano ter oddano v izposojo po enotah.
Redno smo skrbeli za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po knjižnicah v mreži. Ob servisu naprav
aktivne požarne zaščite v osrednji knjižnici so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki so zahtevala višja
finančna sredstva za sanacijo. O stanju smo obvestili ustanoviteljico, ki pa ni mogla zagotoviti sredstev,,
zato se investicija prelaga v leto 2014.
Ker občina ni imela razpoložljivih sredstev, ni bila dokončana menjava luči v Enoti Dobrepolje, zato tudi
nismo sanirali parketa, prebelili prostorov, ni bilo sredstev za dodatne police v skladišču.
V Enoti Ivančna Gorica je občina izolirala in obnovila fasado, narejena je bila klančina za invalide za
dostop v knjižnične prostore.
Z zunanjo revizorko smo izvedli notranjo revizijo poslovanja za področje obračuna plač in pregled
ključnih pravilnikov.
Posodobili smo naslednje interne akte: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o rednem letnem popisu,
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Načrt integritete, Navodila za izločanje
knjižničnega gradiva, zaradi obsežnega programa in delovnih obveznosti z uporabniki nam še ni uspelo
pripraviti strateškega razvoja knjižnice.
Razstavna dejavnost je v vseh knjižničnih prostorih presegla planirano število razstav, saj se ustvarjalci
zavedajo, da si razstavljena dela v knjižnici ogleda zelo veliko ljudi.
Uspešno smo izvajali programe dela in se povezovali z lokalnim okoljem (vrtci, šole, društva), sodelovali
pa smo tudi v strokovnem združenju pri ZBDS na nacionalni ravni (dan splošnih knjižnic), v Združenju
splošnih knjižnic (za pripravo strategije razvoja splošnih knjižnic, normiranje delovnih procesov.)
Ugotavljamo, da je že knjižnični prostor predstavlja storitev, kamor občani prihajajo zaradi različnih
potreb po izobraževanju, kulturnem udejstvovanju, čedalje bolj pogosto pa tudi zaradi osebnih stisk.
Pri vseh procesih našega dela od nabave, obdelave, izposoje do organizacije in izvedbe različnih
bibliopedagoških in biblioandragoških oblik dela in organiziranju prireditev smo zaposleni delali
zavzeto in naši obiskovalci nam izkazujejo zaupanje .
Ocena notranjega nadzora javnih financ
Izvedli smo notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem Modra revizijska hiša d.o.o. V notranji revizijski
pregled smo uvrstili pregled obračuna plač. V pregled smo dali tudi Pravilnik o računovodstvu in
Stran 19
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delavnih mest, ki smo ju na osnovi priporočil uskladili z
zakonodajo. Sestavni del računovodskega pravilnika je Navodilo o kroženju knjigovodskih listin. Z
doslednim upoštevanjem navodil se izognemo nepravilnostim. Izdelana je bila Izjava o oceni notranjega
nadzora na podlagi samoocenitev in poročila revizorke, ki je pokazala, da v vseh segmentih nadzor
dosegamo na pretežnem delu poslovanja.
Ocena učinkov poslovanja knjižnice na druga področja
Knjižnice so najbolj obiskane javne ustanove, saj se v naših prostorih dnevno zadržuje več kot 1000
posameznikov, ki v knjižnico prihaja zaradi interesa in potrebe po knjigi, informaciji, zaradi kulturnega
udejstvovanja, sprostitve, druženja, vseživljenjskega učenja. Knjižnica je namenjena vsem pod enakimi
pogoji, je javno dobro, vrednota družbe. V današnjem internetnem svetu knjižnice spodbujajo dialog
med skupnostjo in posameznikom, ki v knjižničnem prostoru dobi navdih, nove ideje, odgovore na
praktična vprašanja za izboljšanje kvalitete življenja. Knjižnica daje skupnosti nekaj nematerialnega,
težje merljivega, saj bralcu in poslušalcu razsvetli izkušnje in ozavešča vrednote, ki nas povezujejo kot
skupnost. Ocenjujem, da se učinki delovanja knjižnice kot javne službe pomembno čutijo v vsem našem
okolju.
Z nakupom knjižničnega gradiva, materialov, opreme ter plačili storitev za vzdrževanje objektov,
ogrevanja, komunale, elektrike, telekomunikacij ustvarjamo promet gospodarskim subjektom in javnim
podjetjem.
Zaključek
V letnem poročilu je zbrana obsežna in pestra vsebina našega dela. Zahvaljujem se vsem sodelavkam in
sodelavcem, ker se zavedajo, da je dodana vrednost naših storitev dobro opravljeno delo. Zahvaljujem se
tudi našim ustanoviteljicam, županom, strokovnim službam in občinskim svetom, ki so razumeli
poslanstvo knjižnice in nas podprli pri delu.
28. februar 2014
Stran 20
Roža Kek, direktorica
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
RAČUNOVODSKI IZKAZI
(s pojasnili in razkritji)
MESTNE KNJIŽNICE
GROSUPLJE
ZA LETO 2013
U V O D
S tem poročilom dajemo osnovne informacije o poslovanju Mestne knjižnice Grosuplje
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.
Poročilo je sestavljeno na podlagi predpisane metodologije za sestavo letnega
obračuna za
pravne osebe javnega prava (tudi javne zavode) po zakonu o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), BRUTO BILANCE na dan 31.12.2013,
SEZNAMA ODPRTIH POSTAVK na dan 31.12.2013, REGISTRA OSNOVNIH
SREDSTEV na dan 31.12.2013, OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH
OSEB za obdobje od 01.01. do 31.12.2013 ter naslednjih predpisanih obrazcev:
-
-
Stran 21
BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2013 (obrazec 1),
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31. decembra 2013 (obr. 1A),
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL na dan 31.
decembra 2013 (obrazec 1B),
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV od
01.01.2013 do 31. decembra 2013 (obrazec 3),
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 01.01 do 31.12.2013 (obrazec 3A),
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.01. do 31.12.2013 (obrazec 3A-1),
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01 do
31.12.2013 (obrazec 3A-2),
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 01.01. do 31.12.2013 (obrazec 3B),
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
1. BILANCA STANJA
na dan 31. decembra 2013
/povzetek/
Skupina
kontov
A.
02
03
04
05
B.
10
11
12
14
17
C,
D.
21
22
23
24
29
E.
980
985
BESEDILO
DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredm. OS.S.
Popravek vrednosti opreme in drugih
. opredmetenih OS.S:
KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR
Denarna sred. v blagajni
Dobroimetje pri bankah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov
EKN (dotacije za dec.)
Druge kratkoročne terjatve
ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PČR
Kratkoročne obvez. do zaposlenih
Kratkor. obveznosti do dobaviteljev
Druge kr. obveznosti iz poslovanja
Kratkor. Obveznosti do uporabnikov
EKN
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLG OBVEZNOSTI
obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje
presežek prihodkov nad dohodki
PASIVA SKUPAJ
v evrih (brez centov)
31.12.
Indeks
2013
2013/2012
2.499.779
93,3
Oznaka
za AOP
001
31.12.
2012
2.680.249
004
005
006
007
2.780.260
342.015
3.053.735
2.811.731
2.780.260
429.351
3.216.253
3.067.383
100,0
125,5
105,3
109,1
012
013
014
015
017
172.414
1.320
108.763
2.202
60.129
206.031
825
142.367
1.610
61.229
119,5
62,5
130,9
73,1
101,8
020
023
0
464
0
541
0
116,6
032
034
036
037
038
039
2.853.127
101.398
0
42.940
448
0
2.706.351
170.023
44.395
52.374
4.406
1.398
94,9
167,7
0
122,0
983,5
0
043
044
056
57.819
2.751.729
2.740.002
67.450
2.536.328
2.522.684
116,7
92,2
92,1
058
060
11.727
2.853.127
13.644
2.706.351
116,3
94,9
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pojasnila in razčlenitve:
Stran 22
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
na dan 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
NAZIV
AOP
I.
OPREDMETENA
OS.S.
V
UPRAVLJANJU
I/E ZGRADBE
I/F OPREMA
I/G DRUGA OS.S. (KNJIGE)
II. OPREDMETENA OS.S. V LASTI
III. OPREDMETENA OS.S. V FINANČNEM
NAJEMU
700
705
706
707
708
znesek
Nabavna
vrednost
01.01.
znesek
povečanj
e
nabavne
vrednosti
5.833.99 3.157.67
193.274
5
5
2.780.260
345.943
0
696.992
454.989
8.591
2.356.743 2.356.743
184.683
0
0
0
716
znesek
Popravek
vrednosti
01.01
0
0
znesek
zmanjš
nabavne
vrednosti
znesek
zmanjš.
popravka
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Znesek
amortizacije
znesek
Neodpis.
vrednost
31.12.
273.60 2.595.99
2
2
83.408 2.350.909
5.511
245.083
184.683
0
0
0
0
0
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH
NALOŽB IN POSOJIL
na dan 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
znesek
Naložbe
in posojila
01.01.
znesek
znesek
popravko povečanja
v
naložb in
naložb
danih pos.
01.01
0
0
znesek
zmanjš.
naložb in
posojil
znesek
zmanjš.
popravka
nal.in p.
Knjigovod
vrednost
nal.in pos.
31.12.
znesek
odpisanih
naložb in
danih p.
0
0
0
0
NAZIV
AOP
I. DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE
II.
DOLGOROČNO
DANA
POSOJILA
800
0
818
0
0
0
0
0
0
0
III. SKUPAJ (I+II)
835
0
0
0
0
0
0
0
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pojasnila in razčlenitve:
Javni zavod nima finančnih naložb.
Javni zavod nima najetih posojil.
Stran 23
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2013
v evrih (brez centov)
NAZIV
znesek
leto 2012
728.144
AOP
znesek
leto 2013
712.804
Indeks
2013/2012
97,9
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
860
861
865
866
727.951
712.804
97,9
1.062
381
35,9
8.187
2.503
30,6
870
737.393
715.688
97,1
871
873
874
875
876
877
878
879
881
882
883
261.900
85.282
176.618
465.547
352.706
56.884
55.957
0
0
0
7.442
253.386
74.872
178.514
459.240
331.363
53.401
74.476
0
117
563
465
96,7
87,8
101,1
98,6
93,9
93,9
133,1
0
0
0
6,2
N) CELOTNI ODHODKI
887
734.889
713.771
97,1
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
888
6.153
1.917
33,1
Povprečno število zaposlenih delavcev
na podlagi delovnih ur
Število mesecev poslovanja
894
18
18
100,0
895
12
12
100,0
PRIH. OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV
B) FINANČNI PRIHODKI
C) IZREDNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELODAJ.
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Stran 24
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
NAZIV
AOP
I.
401
PRIHODKI OD PRODAJE GLAGA IN STORITEV
402
431
437
SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
II.
SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
III.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI (401 MANJ 437)
IV.
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI (437 MANJ 401)
znesek
leto 2012
929.865
znesek
leto 2013
915.586
Indeks
2013/2012
98,5
911.906
902.454
99,0
17.959
13.132
73,1
952.709
890.269
93,4
438
481
485
933.110
1.344
890.269
0
25.317
95,4
-
486
4.589
-
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in
6. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
NAZIV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V. DANA POSOJILA
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
AOP
500
510
520
521
Znesek
Leto 2012
0
0
0
0
znesek
leto 2013
0
0
0
0
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
druge osebe javnega prava
Pojasnila in razčlenitve:
Javni zavod nima finančnih terjatev.
Javni zavod nima finančnih naložb.
Stran 25
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
NAZIV
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
AOP
550
560
572
573
Leto 2012
Znesek
znesek
leto 2013
0
0
0
4.589
0
0
25.317
0
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-2 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
druge osebe javnega prava
8. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
od 1. januarja do 31. decembra 2013
/povzetek/
v evrih (brez centov)
NAZIV
AOP
Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe
706.013
704.096
1.917
Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu
9.675
9.675
0
0
Č. CELOTNI PRIHODKI
670
K. CELOTNI ODHODKI
687
L. PRESEŽEK PRIHODKOV
688
M. PRESEŽEK ODHODKOV
689
0
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava druge osebe
javnega prava
Stran 26
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
9 . D O DAT N A R A Z K R I T J A
9.1 PODATKI O VIŠINI POVPREČNE PLAČE
Na osnovi podatkov o plačah za obdobje od 01.01. do 31.12.2013 ugotavljamo
naslednje:
v evrih (brez centov)
Besedilo
BRUTO PLAČE (masa)
Število zaposlenih delavcev (na podlagi
opravljenih ur)
Šrevilo mesecev poslovanja
Povprečna mesečna plača – bruto v evrih
•
2012
352.706
18,24
12
1.611
2013
Indeks
2013/2012
331.363
93,95
17,58
96,38
12
1.571
100,0
97,52
Masa sredstev za plače se je znižala za 6,05%, število zaposlenih delavcev na
podlagi opravljenih ur pa se je znižalo za 3,62%. Povprečna mesečna bruto
plača se je zato znižala za 2,48%. Tretja četrtina za odpravo plačnih
nesorazmerij je izkazana kot obveznost iz 2013 in je bila izplačana 15.1.2014.
Osnovne plače so bile nazadnje znižane 1. junija 2012 (za 8,00%). Moratorij na
2 % redno delovno uspešnost še vedno traja.
9.2 ODPRTE POSTAVKE - SALDAKONTI
Na podlagi IZPISKA ODPRTIH POSTAVK na dan 31. decembra 2013 ugotavljamo,
da znašajo:
Besedilo
TERJATVE DO KUPCEV
OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST*
OBVEZNOST ZA DAVEK OD DOHODKOV
PRAVNIH OSEB**
2012
2.202
42.940
0
0
v evrih (brez centov)
2013
Indeks
2013/2012
1.610
73,1
52.374
122,0
0
0
-
* S 1.12.2011 nismo več zavezanci za DDV.
** V letu 2013 nismo zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.
Stran 27
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
9.3 PODBILANCA ZA KNJIGE
v evrih (brez centov)
Zap.
štev
BESEDILO
Namenska sredstva za knjige, od tega:
Ministrstvo za kulturo
Občina Grosuplje
Občina Ivančna Gorica
Občina Dobrepolje
Lastna sredstva
SKUPAJ
PRIHODKI
ZA
NABAVO
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
1
2
3
4
5
2012
2013
Indeks
2012/2012
39.210
57.000
52.500
12.811
19.086
45.191
57.000
52.500
12.811
17.181
115,3
100,0
100,0
100,0
90,0
180.607
184.683
102,3
v evrih (brez centov)
Zap.
štev
BESEDILO
Namenska poraba za knjige, od tega:
Nabava knjig
Revije in časopisi
SKUPAJ
ODHODKI
ZA
NABAVO
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
1
2
2012
2013
Indeks
2013/2012
165.173
15.434
169.270
15.413
102,5
99,9
180.607
184.683
102,3
9.4 PODATKI O PRIDOBITNI DEJAVNOSTI:
v evrih (brez centov)
Zap.
štev
1
2
3
4
5.
•
Stran 28
BESEDILO
2012
2013
Indeks
2013/2012
90,5
-
Časopisna kavarna
Najemnine poslovnih prostorov
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje
Projekt knjiga za vsakogar
prihodki od prodaje DOMOZNANSKE ZBIRKE
10.693
4.165
2.320
9.675
0
0
0
876
0
-
SKUPAJ
18.054
9.675
53,6
Z novim pravilnikom o računovodstvu je pridobitna dejavnost samo dejavnost
časopisne kavarne.
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
SKLEP
Zavod je poslovanje v letu 2013 zaključil uspešno.
Poslovni izid je pozitiven. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.917 evrov.
Kumulativni presežek znaša 13.644 evrov.
Prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti so prikazani kot prodaja blaga in
storitev na trgu (in ne kot izvajanje javne službe). Po spremembi pravilnika o
računovodstvu je med pridobitno dejavnost uvrščena samo dejavnost časopisne
kavarne. V letu 2013 so prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev znašali
9.675 evrov.
Terjatve do kupcev znašajo 1.610 evrov, obveznosti do dobaviteljev znašajo 52.374
evrov in na dan 31.12.2013 še niso zapadle.
Zavod od 1.12,2011 dalje ni več zavezanec za davek na dodano vrednost.
Zavod je solventen. Svoje obveznosti poravnava tekoče.
Plače izplačuje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Grosuplje, 27.02.2014
ŠMID & VEHOVAR, d. o. o.
Stran 29
MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE- POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO 2013
Stran 30