VLOGA ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA

Comments

Transcription

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA
GIMNAZIJA
POLJANE
Razred:
Razrednik:
Datum vloge:
VLOGA ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Ur. List RS, št. 38/2009).
Starši ali zakoniti zastopniki:
Dijak/-inja:
Podpis:
Podpis:
OBVEZNE PRILOGE:
Pisna vloga dijaka/-inje
Potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji tekmovalca/-ke (izda ga odgovorna oseba na
nacionalni panožni zvezi)
Podatki o treningih in tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne
zveze (poda jih odgovorna oseba v klubu/društvu)
DODATNA NAVODILA / OPOZORILA
Status dijaka perspektivnega športnika lahko dobi dijak/-inja, ki je registriran pri panožni športni
zvezi in tekmuje v uradnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status dijaka vrhunskega
športnika lahko dobi dijak/-inja, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih
razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.
O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj na podlagi mnenja komisije za dodeljevanje
statusa športnika najkasneje v tridesetih dneh pa prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga vroči
dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi.
Sklep o pridobitvi statusa velja največ eno šolsko leto.

Similar documents