ECOCOOL S761 B_sds

Comments

Transcription

ECOCOOL S761 B_sds
36.0
stran: 1 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
· Številka artikla: 600765675
· Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
· Območje uporabe
SU3 Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
· Uporaba snovi / pripravka Olje za obdelavo kovin
· Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
FUCHS MAZIVA LSL d.o.o., Trdinova ulica 1, SI-8250 Brežice
Tel.: 07/ 499 10 30 Fax: 07/ 499 10 40
E-mail: [email protected]
· Področje/oddelek za informacije: Varnost izdelkov oddelek.
· Telefonska številka za nujne primere: Tel.: 07/499 10 30
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Xi; Dražilno
R36/38:
Draži oči in kožo.
Xi; Preobčutljivost
R43:
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
· Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s
podatki firm.
· Elementi etikete
· Označitev po smernicah ES: Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi.
· Karakteristična črka in oznaka rizičnosti proizvoda:
Xi Dražilno
· Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on
· Stopnje rizičnosti:
36/38 Draži oči in kožo.
43
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Stopnje varnosti:
23
Ne vdihavati hlapov/meglice.
37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
46
Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
61
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
· Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
(nadaljevanje na strani 2)
SI
36.0
stran: 2 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 1)
· vPvB: Ni uporaben.
*
3 Sestava/podatki o sestavinah
· Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
· Nevarne sestavine:
Fatty acid soaps
10-25%
Xi R36/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
68511-37-5 Poli(oksi-1,2-etanedil),a-hidroks0-w-hidroksi-, mono-C12-14-alkil eteri, fosfati
2,5-10%
C R34;
N R50
Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400
1-2,5%
124-68-5 2-Amino-2-metilpropanol
Xi R36/38
R52/53
Repr. 2, H361f;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3,
H412
68920-66-1 Alkoholi C16-18, etoksilirani
1-2,5%
Xi R38
Skin Irrit. 2, H315
0,25-1%
2224-44-4 4-(2-nitrobutil)morfolin
Xn R20/21/22;
Xi R38-41;
Xi R43;
N R50/53
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317
2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on
<0,25%
Xn R22;
Xi R38-41;
Xi R43;
N R50
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400;
Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
· SVHC
Borova kislina, ki se uporablja v proizvodnem procesu. Vendar pa se borova kislina, ki se porabi v obdelavi
in preostale vrednosti so pod odkrivanje.
· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.
4 Ukrepi za prvo pomoč
· Opis ukrepov za prvo pomoč
· v primeru vdihavanja:
Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
· če pride v stik s kožo:
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
· če pride v stik z očmi:
Odstraniti kontaktne leče.
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z
zdravnikom.
· če snov zaužijerno: Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
· Napotki zdravniku: Hand to Varnostni list k zdravniku s posebnim comment "meša z vodo, olje za rezanje"
· Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
(nadaljevanje na strani 3)
SI
36.0
stran: 3 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 2)
· Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5 Protipožarni ukrepi
· Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni.
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Ni potrebno.
· Okoljevarstveni ukrepi:
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi,
žaganje).
Skrbeti za zadostno zračenje.
· Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
7 Ravnanje in skladiščenje
· Ravnanje:
· Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Preprečevati nastajanje aerosola.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.
· Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Posodo imeti zaprto.
· Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba
nadzorovati.
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
(nadaljevanje na strani 4)
SI
36.0
stran: 4 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 3)
· Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
· Zaščita dihal:
Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz.
daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.
· Zaščita rok:
Zaščitne rokavice.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala
rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:
Nitrilkavčuk
Rokavice iz neoprena.
· Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov:
Butilkavčk
Naravni kavčuk (latex)
· Zaščita oči:
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).
*
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:
tekoč
Oblika:
jantarne barve
Barva:
· Vonj:
karakterističen
· Mejne vrednosti vonja:
Ni določen.
· Vrednost pH (50 g/l) pri 20 °C
9,2
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja:
Vrelišče/območje vretja:
ni določen
100 °C
· Vnetišče:
> 100 °C
(nadaljevanje na strani 5)
SI
36.0
stran: 5 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 4)
· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje):
Ni uporaben.
· Temperatura vnetišča:
Temperatura razgradnje:
Ni določen.
· Samovžig:
Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:
Proizvod ni eksploziven.
· Meje eksplozije:
spodnja:
zgornja:
Ni določen.
Ni določen.
· Parni tlak:
Ni določen.
· Gostota pri 15 °C:
· Relativna gostota
· Gostota hlapov
· Hitrost izparevanja
0,94 g/cm3
Ni določen.
Ni določen.
Ni določen.
· Topnost v / se meša s/z
voda:
se ne oz. malo meša
· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.
· Viskoznost:
dinamična
kinematična:
· Drugi podatki
Ni določen.
Ni določen.
Druge relevantne informacije niso na voljo.
10 Obstojnost in reaktivnost
· Reaktivnost
· Kemijska stabilnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
· Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
· Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.
*
11 Toksikološki podatki
· Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:
68511-37-5 Poli(oksi-1,2-etanedil),a-hidroks0-w-hidroksi-, mono-C12-14-alkil eteri, fosfati
oralen
LD50 >2000 mg/kg (rat)
dermalen LD50 corrosive mg/kg (rabbit)
· Primarno draženje:
· na koži: Draži kožo in sluznico.
· na očeh: Dražilni učinek
· Senzibilizacija: V stiku s kožo možna senzibilizacija
· Dodatni toksikološki napotki:
Na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni verziji
proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti:
Izpostavljenost obdelavo kovin tekočine lahko povzroči draženje problemov kože, dermatitis in dihanje po
ponavljajoči izpostavljenosti. Poleg tega, če ne nadzira pravilno, bo tekoča sistemi, ki vsebujejo vodne
mešanice postala zelo onesnažena z mikroorganizmi. Ti organizmi se lahko njihovi metaboliti in njihovi
ostanki vpliva na zdravje ljudi, če bi morali vnesti z dihanjem cone delavcev in drugih oseb, ki vodijo do
(nadaljevanje na strani 6)
SI
36.0
stran: 6 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 5)
kroničnih bolezni dihal. Tako onesnaženje tekočin in pripadajoči stroji in cevovodi morajo biti ustrezno
spremljanje in nadzor. Neposredni način za merjenje takega onesnaženja je treba uporabiti v povezavi z
drugimi ustreznimi pregledi tekočine kakovosti. Prav tako morajo biti sistemi, ki vsebujejo vodne mešanice
ustrezno čistiti redno.
Dražilno
12 Ekološki podatki
· Strupenost
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Obstojnost in razgradljivost Same po sebi biorazgradljive
· Karakteristike na področjih okolja:
· Zmožnost kopičenja v organizmih Izdelek se ne pričakuje, da bioakumulira.
· Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Toksično delovanje z ekološkega vidika:
· Opomba: Škodljivo za ribe.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
škodljiv za vodne organizme
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
*
13 Odstranjevanje
· Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Uporablja se lahko razgradi ali kontaminirani izdelek se uvršča med nevarne odpadke. Vsakdo razvrščanja
nevarnih odpadkov in določa njegovo usodo mora biti usposobljeno v skladu z državne in mednarodne
zakonodaje.
· Klasifikacijski seznam odpadkov
12 01 09* izrabljene strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov
· Neočiščena embalaža:
· Priporočilo:
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za
predelavo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
EWC 15 01 02 ali 15 01 04
14 Podatki o prevozu
· OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
Nična
· Pravilno odpremno ime ZN
Nična
· Razredi nevarnosti prevoza
Nična
· Embalažna skupina
Nična
(nadaljevanje na strani 7)
SI
36.0
stran: 7 / 7
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 26.03.2013
Številka različice 1
Sprememba: 26.03.2013
Trgovsko ime: ECOCOOL S761 B
(nadaljevanje od strani 6)
· Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant:
Ne
· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Ni uporaben.
· Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
Ni uporaben.
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
*
15 Zakonsko predpisani podatki
· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57
Borova kislina se uporablja v proizvodnem procesu. Vendar pa se borova kislina, ki se porabi v predelovalnih
in preostale vrednosti so običajno pod 0,1%
· Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Relevantne norme
- Opozorilni stavki, prikazane spodaj, so za tiste sestavne snovi, ki so navedene v oddelku 3, in ne za
dejansko končal oblikovanje.
- Nevarnosti so odvisne od koncentracije. Zato je za stavkov dejansko nevarnost delitve in tveganje / varnost
ustrezne za končni oblikovan proizvod se nanašajo na oddelku 2.
- Prosimo, upoštevajte, da se pri razredčiti na priporočeni delovni koncentracije z vodo, delo tekočina ne bodo
razvrščena kot nevarna za zdravje.
H302
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312
Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315
Povzroča draženje kože.
H317
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318
Povzroča hude poškodbe oči.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H332
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H361f
Sum škodljivosti za plodnost.
H400
Zelo strupeno za vodne organizme.
H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R22
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R34
Povzroča opekline.
R36/38
Draži oči in kožo.
R38
Draži kožo.
R41
Nevarnost hudih poškodb oči.
R43
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50
Zelo strupeno za vodne organizme.
R50/53
Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R52/53
Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Product safety department.
· Kontaktna oseba: STEVEN PRITCHARD
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
SI