Jod - Kefo doo

Comments

Transcription

Jod - Kefo doo
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
Identifikator izdelka
Trgovsko ime: JOD
Številka artikla: CH0188
CAS-številka:
7553-56-2
Število ES:
231-442-4
Število indeks:
053-001-00-3
Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
Uporaba snovi / pripravka Agrokemikalije
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec/dobavitelj:
DISTRIBUTOR :
KEFO d.o.o.
Brnčičeva 29
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
http://www.kefo.si; [email protected]
Telefonska številka za nujne primere: +386 15634100
V primeru zastrupitve se posvetujte z zdravnikom oziroma pokličite Center za zastrupitve tel: 112
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
GHS09 okolje
Aquatic Acute 1 H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
GHS07
Acute Tox. 4 H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
Acute Tox. 4 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
Xn; Zdravju škodljivo
R20/21: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
N; Okolju nevarno
R50: Zelo strupeno za vodne organizme.
Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti
GHS07
GHS09
Opozorilna beseda Pozor
Izjave o nevarnosti
H312+H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
Varnostne izjave
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša
dihanje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Druge nevarnosti Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.
3 Sestava/podatki o sestavinah
Kemijska karakteristika: Snovi
CAS-št. Oznaka
7553-56-2 Jod
Identifikacijska številka (-e)
Število ES: 231-442-4
Število indeks: 053-001-00-3
4 Ukrepi za prvo pomoč
Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki:
Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.
v primeru vdihavanja:
Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajočih težavah se posvetovati z
zdravnikom.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
če pride v stik s kožo: Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
Napotki zdravniku: Pokaži ta varnostni list.
ajpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5 Protipožarni ukrepi
Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Vodikov jodid
Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema:
Namestiti si dihalni aparat.
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
Drugi podatki Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
V primeru prah / aerosoli se priporoča, osebne varovalne opreme.
Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Mehanično pobrati.
Skrbeti za zadostno zračenje.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
V primeru droben prah: Uporaba sesalnika
Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
7 Ravnanje in skladiščenje
Ravnanje:
Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Preprečiti nastajanje prahu in aerosolov
Pri nastajanju prahu skrbeti za odsesovanje.
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Preprečevati nastajanje aerosola.
Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Skladiščenje:
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:
Shranjujte v hladnem v suhem in dobro prezračevanem. Hraniti v tesno zaprti posodi.
Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno
Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Posodo imeti zaprto.
Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
Parametri nadzora
Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
7553-56-2 Jod
MV (SLO)
1,1 mg/m3, 0,1 ppm
K
AGW (D)
1,1 mg/m3, 0,1 ppm
1(I);DFG, H
Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
Nadzor izpostavljenosti
Osebna zaščitna oprema:
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
Zaščita dihal:
Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz.
daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.
Filter P2.
Zaščita rok:
Rokavice morajo biti v skladu s standardi (EN374) in direktiva EU 89/89/CEE, iz katere izvira.
Zaščitne rokavice.
Rokavice iz gume.
Material za rokavice
Materiala rokavic, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Izbira materiala rokavic na upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo.
Rokavice iz PVC ali PE.
Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
Zaščita oči: Ščitnik za telo:
Izberite vrsto fizičnega varovanja, odvisno od koncentracije nevarnih snovi na delovnem mestu.
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splošne navedbe 253,8 g
Videz:
Oblika: trden
Barva: Ni določen.
Mejne vrednosti vonja: Ni določen.
Vrednost pH Ni uporaben.
Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: 113,6°C
Vrelišče/območje vretja: 184,35°C
Vnetišče: Ni uporaben.
Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Snov ni vnetljiva.
Temperatura vnetišča:
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
Temperatura razgradnje: Ni določen.
Samovžig: Ni določen.
Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.
Meje eksplozije:
spodnja: Ni določen.
zgornja: Ni določen.
Parni tlak pri 20°C: 0,35 hPa
Gostota pri 20°C: 4,93 g/cm3
Relativna gostota Ni določen.
Gostota hlapov Ni uporaben.
Hitrost izparevanja Ni uporaben.
Topnost v / se meša s/z
voda pri 20°C: 0,34 g/l
Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.
Viskoznost:
dinamična Ni uporaben.
kinematična: Ni uporaben.
Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.
10 Obstojnost in reaktivnost
Reaktivnost
Kemijska stabilnost
Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
Nevarni produkti razgradnje: Vodikov jodid
11 Toksikološki podatki
Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna toksičnost:
Primarno draženje:
na koži: Ni dražilnega učinka
na očeh: Ni dražilnega učinka
Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
Drugi podatki (za toksikologijo): Drugi ustrezni podatki niso na voljo.
12
12 Ekološki podatki
Strupenost
Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
Karakteristike na področjih okolja:
Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
Toksično delovanje z ekološkega vidika:
Opomba: Zelo strupeno za ribe.
Drugi ekološki napotki:
Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
35.0.5
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
zelo strupeno za vodne organizme
Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.
Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
13 Odstranjevanje
Metode ravnanja z odpadki
Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
Šifra odpadne snovi:
Evropska unija ne določa enotna pravila za odstranjevanje kemičnih odpadkov, ki so posebni odpadki.
Njihova obdelavo in odlaganje je urejena z domačo zakonodajo vsake države. Torej, v vsakem primeru, se
obrnite na pristojni organ, ali te družbe zakonito pooblaščene za odstranjevanja odpadkov.
2001/573/ES: Sklep Sveta z dne 23. julija 2001 o spremembi seznama odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES.
Direktiva Sveta 91/156/EGS z dne 18. marca 1991 o spremembi Direktive 75/442/EGS o odpadkih.
Neočiščena embalaža:
Zabojnikov in embalažni materiali, onesnaženi z nevarnimi snovmi ali pripravki, je treba obravnavati kot
proizvod.
Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni
embalaži.
Priporočilo:
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.
14 Podatki o prevozu
OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
ADR, IMDG, IATA
UN1759
Pravilno odpremno ime ZN
ADR
IMDG, IATA
1759 TRDNA SNOV, JEDKA, N.D.N. (Jod), OKOLJU
NEVARNO
CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Iodio)
Razredi nevarnosti prevoza
ADR
Kategorija
8 Jedke snovi
Listek za nevarnost 8
IMDG, IATA
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: JOD
·
Class
Label
8 Corrosive substances.
8
Embalažna skupina
ADR, IMDG, IATA
II
Nevarnosti za okolje:
Marine pollutant:
Posebne označevanje (ADR):
Okolju nevarna snov, trdna; Marine Pollutant
Ne
Simbol (riba in drevo)
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Jedke snovi
Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni
tablici):
80
EMS-številka:
F-A,S-B
Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
Ni uporaben.
Transport/drugi podatki:
ADR
Izvzete količine (EQ):
E2
Omejene količine (LQ)
1 kg
Prevozna skupina
2
Kod omejitev za predore
E
UN "model regulation":
ADR 2009 - uradni italijanski prevod ARS
15 Zakonsko predpisani podatki
Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Državni predpisi:
Napotki za omejitev zaposlitev: Stopnja ogrožanja vode: KOV 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo.
Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
Lista s podatki področja izstavitve: Q.A / Normative
Okrajšave in akronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· Viri
Direktiva 67/548/EGS in njene spremembe in prilagoditve.
Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, REACH.
Uredba (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008, CLP, in poznejše
spremembe.
Globally Harmonized System, GHS
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si