Dnevi raziskovanja

Comments

Transcription

Dnevi raziskovanja
Dnevi raziskovanja
Študentski Medicinski raziskovalni kongres
PROGRAM:
16.00‒16.15
Uvod
Dekan Medicinske fakultete v Ljubljani,
prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.
Študentske predstavitve ‒ 1. sklop
Vpliv pateloplastike na dolgoročni funkcionalni izid totalne endoproteze kolena
16.15‒17.15
17.15‒17.45
17.45 ‒ 18.45
Ţiga Snoj, Anja Ţupan, Borut Pompe, Vane
Antolič
Mikro RNA miR-1, miR-133 in miR-208 pri bolnikih s srčnim infarktom z in brez
prekatne fibrilacije
Novi biološki označevalci predstopenj ploščatoceličnega karcinoma materničnega
vratu
Tanisa Brandner, Nina Zidar, Dušan Štajer
Prepoznava akutne okvare ledvic po operaciji srca s kazalcema neutrophil
gelatinase-associated lipocalin in cistatin C
Odmor in ogled plakatov
Študentske predstavitve ‒ 2. sklop
Objektivno merjenje patološke zaspanosti s testom srednjega trajanja budnosti pri
bolnikih z motnjami dihanja med spanjem
Alenka Hrastovec, Jurij Matija Kališnik,
Borut Geršak
Vpliv kontinuirane dopaminergične stimulacije z ropinirolom na nemotorične
simptome in kakovost ţivljenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo
Ana Šubic, Tjaša Steblovnik, Maja Trošt,
Mojca Kirbiš
Vpliv razlike v dolţini sprednjih udov in ročice abduktorskih mišic na srednjeročni
klinični rezultat primarne totalne endoproteze kolka
Ocena pretokov in odzivnosti mikrocirkulacije koţe pri bolnikih s hipotirozo
Matej Keršič, Drago Dolinar, Blaţ Mavčič
Anja Šelih
Maja Logar, Katarina Rudeţ
Maša Gergar, Ana Mihor, Helena Lenasi
PREDSTAVITVE S PLAKATI:
Vloga razmerja med prostim tiroksinom in prostim trijodotironinom pri opredelitvi
delovanja ščitnice
Vpliv deprivacije spanja na kognitivne funkcije
Ocenjevanje uspešnosti učenja temeljnih postopkov oţivljanja
Primerjava zunanjega pomičnega testa in notranjega nagibnega testa za
diagnosticiranje poškodbe medialnega patelofemoralnega ligamenta na sveţe
zmrznjenih odtajanih kadavrskih preparatih
Ocena obsevalne poškodbe podčeljustnih ţlez slinavk z računalniško-tomografsko
perfuzijsko preiskavo
Polimorfizmi na genetskih zapisih za IL23R in IL12B kot vzročni dejavniki pri
nastanku Crohnove bolezni
Primerjava aktivnosti avtonomnega ţivčnega sistema pri testiranju z nagibno mizo
pri bolnikih z refleksno sinkopo in zdravih preiskovancih
Korelacija med analizo stranskega telerentgenograma glave in digitalnim
tridimenzionalnim posnetkom obrazne površine pri pacientih z ortognatsko napako
razreda III
Lastnosti bolnikov, ki se z dializo ali transplantacijo ledvice zdravijo 30 let in več
Tridimenzionalno ovrednotenje oblikovnih značilnosti obraza otrok v obdobju
predpubertetne rasti
Jernej Grmek, Simona Gaberšček
Klara Praprotnik, Marko Moţina, Aleš Kogoj
Matej Jenko, Aleksander Manohin
Jernej Arh
Tjaša Furlan, Maja Harej, Katarina Šurlan Popovič,
Primoţ Strojan,
Bogdan Vidmar, Tadeja Pintar, Alojz Pleskovič
Mojca Škafar, Neţa Starič
Veronika Sekulić
Ana Jezeršek, Jadranka Buturović Ponikvar
Tine Malgaj

Similar documents