RIC Jelka Kozjak Jezernik.pdf - Šolski center Slovenske Konjice

Comments

Transcription

RIC Jelka Kozjak Jezernik.pdf - Šolski center Slovenske Konjice
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
mag. Jelka Kozjak Jezernik, Državni izpitni center
Slovenske Konjice, maj 2011
1. INSTITUCIONALNI OKVIR
• Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve,
• Center RS za poklicno in strokovno
izobraževanje,
• Državni izpitni center,
• Andragoški center,
• socialni partnerji (sindikati,
zbornice…).
2. ZAKONSKO DOLOČENE NALOGE RIC
ZAKONSKO DOLOČENE NALOGE DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA NA PODROČJU NPK
RAZVOJNE NALOGE
SKRB ZA RAZVOJ MREŽE
PREVERJANJ IN POTRJEVANJ
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
IZVEDBENE NALOGE
ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA
KANDIDATOV ZA ČLANE KOMISIJ
VPIS IZVAJALCEV PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA V REGISTER
SKRB ZA RAZVOJ
METODOLOGIJ IN POSTOPKOV
PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
SPREMLJANJE
SPREMLJA IN VREDNOTI
URESNIČEVANJE CIJEV PROGRAMA
USPOSABLJANJA ZA ČLANE KOMISIJ
ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE IN
PRISTOJNEMU STROKOVNEMU SVETU
DAJE POBUDE ZA IZBOLJŠAVE
IZDAJA LICENC ČLANOM KOMISIJ
SPREMLJA DELO KOMISIJ ZA
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE
IMENOVANJE KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN
POTRJEVANJE
SKRB ZA NABOR VPRAŠANJ IN NALOG
POROČA PRISTOJNEMU MINISTRSTVU
2.1. VPIS IZVAJALCEV V
REGISTER
• Izvajalci preverjanja in potrjevanja
NPK morajo biti vpisani v register
izvajalcev.
• Register izvajalcev vodi in ureja RIC.
• Postopek vpisa v register natančneje
določa Pravilnik o vodenju registra
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (Uradni list RS št. 37/2010).
POSTOPEK VPISA V REGISTER
IZVAJALEC
Pošlje predlog za vpis v register z vsemi zahtevanimi
prilogami na Državni izpitni center.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Pridobi izpisek iz sodnega registra.
Preveri izpolnjevanje kriterijev za vpis v register.
IZVAJALEC
Izpolnjuje predpisane pogoje in kriterije za vpis
v register.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda odločbo o vpisu v register, če izvajalec
izpolnjuje vse pogoje in kriterij.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Vpiše izvajalca v register izvajalcev.
• V register izvajalcev za vse NPK je
vpisanih 148 izvajalcev.
• Za NPK Utopni kovač/utopna kovačica
1 izvajalec (ŠC Slovenske KonjiceZreče).
2.2. IZDAJA LICENC ČLANOM
KOMISIJ ZA PREVERJANJE IN
POTRJEVANJE NPK
• Člani komisij,ki preverjajo in potrjujejo
NPK morajo imeti veljavno licenco
Državnega izpitnega centra in uvrščeni
na listo članov komisij.
• Postopek izdaje licence natančneje
določa Pravilnik o načinu in postopku
preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, Ur.l. RS, št.
37/2010.
JAVNI RAZPIS ZA ČLANE KOMISIJ
Državni izpitni center objavi javni razpis za člane komisij.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Preveri izpolnjevanje pogojev za člana komisije, določenih s
katalogom.
PREDLAGANI ČLAN IZPOLNJUJE VSE POGOJE
določene s katalogom.
POSTOPEK IZDAJE LICENC
ČLANOM KOMISIJ
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Napoti kandidata k izvajalcu usposabljanja za člane komisij.
IZVAJALEC USPOSABLJANJA ZA ČLANE KOMISIJ
Izvede usposabljanje za člane komisij.
RICKO - KOMISIJA
USPEŠNO OPRAVLJENO
USPOSABLJANJE
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Izda LICENCO članu komisije.
NEUSPEŠNO
OPRAVLJENO
USPOSABLJANJE
ŠTEVILO IZDANIH LICENC OD
LETA 2001 DO 2011
Do maja 2011 je bilo izdanih 2346 licenc.
Za NPK Utopni kovač/utopna kovačica je
bilo izdanih 5 licenc.
2.3. IMENOVANJE KOMISIJ ZA
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE
NPK
• Na zahtevo izvajalca, RIC imenuje tri
člansko komisijo za preverjanje in
potrjevanje NPK.
• Postopek imenovanja komisije
natančneje določa Pravilnik o sestavi
komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o
načinu in postopku za pridobitev in
izgubo licence, Ur.l. RS, št. 37/2010.
ŠTEVILO PREVERJANJ IN
POTRJEVANJ NPK - 2001/11
Število preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
590
482
437
350
258
103
9
2002
106
22
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Do leta 2011 je bilo izdanih 2357 sklepov.
2009
2010
3. POSTOPEK PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NPK
KANDIDAT
Izpolni vlogo za pridobitev certifikata.
IZVAJALEC
Vodi evidenco kandidatov in
zagotovi svetovanje kandidatu.
KANDIDATOVA POPOLNA VLOGA
IZVAJALEC pošlje zahtevo na Državni izpitni center za
imenovanje komisije.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Imenuje komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK.
IZVAJALEC
Dogovori se s člani komisije za preverjanje in potrjevanje
zbirnih map.
IZVAJALEC ZAGOTOVI SVETOVANJE
SVETOVALEC-KANDIDAT
Svetovalec preveri kandidatovo
prijavo.
Svetovalec obvesti kandidata o
ustreznosti prijave.
Kandidat po potrebi dopolni prijavo.
Svetovalec svetuje pri pripravi zbirne
mape.
Kandidat izdela svojo zbirno mapo.
Svetovalec ugotovi, ali kandidat izpolnjuje posebne
pogoje iz Kataloga standardov strokovnih znanj in
spretnosti.
Kandidat po potrebi pridobi posebne pogoje iz
kataloga.
Svetovalec usmerja kandidata pri sestavi zbirne
mape glede na Katalog standardov strokovnih znanj
in spretnosti.
Kandidat zbira potrdila, dokazila in referenčna
pisma (oblikuje svojo zbirno mapo).
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
RICKO - KOMISIJA
KOMISIJA
Pregleda zbirne mape,
določi preverjanje za kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh
pogojev po katalogu standardov strokovnih znanj in
spretnosti.
IZVAJALEC obvesti kandidate.
PREVERJANJE NPK
Kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev po katalogu standardov
strokovnih znanj in spretnosti.
PISNO, PRAKTIČNO, USTNO
USPEŠNO
NEUSPEŠNO
IZVAJALEC
Obvesti kandidata o uspešno
opravljenem preverjanju in
IZDA CERTIFIKAT.
IZVAJALEC
Obvesti kandidata in
IZDA ODLOČBO o
neuspešno opravljenem
preverjanju.
POTRJEVANJE NPK
Kandidat izpolnjuje vse pogoje po katalogu standardov
strokovnih znanj in spretnosti.
IZVAJALEC
Obvesti kandidata o izpolnjevanju vseh pogojev in
IZDA CERTIFIKAT.
4. PODATKI O ŠTEVILU IZDANIH
CERTIFIKATOV OD 2001 DO 2011
Skupno število izdanih certifikatov
18000
16000
15357
14335
14000
12000
10000
9.589
8000
7849
6000
2633
2000
0
4722
4258
4000
35
2002
446
2003
2004
2005
skupno število izdanih certifikatov
2006
2007
2008
2009
2010
Linearno (skupno število izdanih certifikatov )
Do leta 2011 je bilo izdanih 59 224 certifikatov.
4.1. ŠTEVILO IZDANIH
CERTIFIKATOV PO PODROČJIH V
LETU 2010
Število izdanih certifikatov v letu 2010
327; 7%
580; 12%
1253; 27%
Vojska
Gradbeništvo
Zasebno varovanje
Kozmetika
Gozdarstvo
91; 2%
947; 20%
154; 3%
Posrednik nepremičnin
Farmacija
325; 7%
332; 7%
Kmetijstvo
Ostalo
713; 15%
V letu 2011 izdanih je bilo prvih
32 certifikatov za
NPK Utopni kovač/utopna kovačica.
Državni izpitni center zagotavlja
eksternost preverjanja in
potrjevanja NPK, hkrati pa dajemo
velik poudarek na zagotavljanju
veljavnosti in zanesljivosti izdanih
certifikatov.
VELJAVNOST CERTIFIKATA
(VALIDITY):
imetnik certifikata obvlada enake
kompetence, kot jih zahteva poklicna
kvalifikacija.
Ključnega pomena, da se PS in katalogi:
• obnavljajo, revidirajo (up to date),
• dobro napisani (kompetence, ki jih
zahteva poklicna kvalifikacija, načini
preverjanja, natančni kriteriji…),
• so merljivi, niso “napisani ohlapno”…
ZANESLJIVOST CERTIFIKATA
(REALIBILITY):
ob ponovnem preverjanju in
potrjevanju kandidata dobili enake
rezultate.
Ključnega pomena:
• ustrezno usposobljena komisija,
• uporaba ustreznih orodij ( merskih
instrumentov) za preverjanje in
potrjevanje,
• spremljanje, merjenje in vrednotenje
preverjanja in potrjevanja.
Vsi, ki smo na različne načine vključeni v
certifikatni sistem si moramo prizadevati,
da bodo:
• podeljeni certifikati veljavni in zanesljivi,
• imetniki certifikatov zaposljivi, primerno
nagrajeni.
Poiskati je potrebno sinergije med vsemi
akterji certifikatnega sistema.
Hvala za vašo pozornost!
mag. Jelka Kozjak Jezernik,
Višja svetovalka področja II
Državni izpitni center
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01/548 46 36
E-pošta: [email protected]