• Sedanja vrednost večne rente: C/r • Sedanja vrednost rastoče

Comments

Transcription

• Sedanja vrednost večne rente: C/r • Sedanja vrednost rastoče
FORMULE ZA FINANČNO UPRAVLJANJE IN VODENJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedanja vrednost večne rente: C/r
Sedanja vrednost rastoče večne rente: C/(r-g)
Sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka: C/[(1+r)t]
Sedanja vrednost anuitet: C[(1/r)-(1/[r(1+r)t])
beta = [E((r1-r*1)(rm-r*m)]/[(rm-r*m)2]
r*i = r*f + betai(r*m-rf)
PVGO=P-EPS1/r
g=ROE x Stopnja zadržanega dobička
P/E kaz.=(1+g)(st.izplačila)/(r-g)
Kovarianca: δij=δi x δj x ρij
Varianca portfelja= povprečna kovarianca+(1/N)(povprečna variancapovprečna kovarianca)
Beta projekta=(ρmpδp)/δm
Tržna vrednost podjetja=vrednost dolga+vrednost lastniškega kapitala
βassets=βdebt x (D/V)+ βequity x (E/V)
Knjižna donosnost=(C1+(P1 – P0))/P0
knjižni ROI=(C1+(BV1 – BV0))/BV0)
Knjižni dobiček=denarni tok+sprememba v knjižni vrednosti
Knjižni ROI=knjižni dobiček/začetna knjižna vrednost
EVA=dobiček-stroški virov x naložba
ekonomski dobiček=denarni tok – ekonomska amortizacija
ekonomska amortizacija=P0 – P1
EP=(ROI-r) x naložba
Knjižni dobiček=denarni tok-knjižna amortizacija=C1 + (BV1 – BV0)
EVA=EP
rE=rA+D/E(rA-rD)
βE=βA+D/E(βA-βD)
rA=(Pričakovan dobiček iz poslovanja / tržna vrednost vseh vrednostnih
papirjev)
rA =[D/(D+E) x rD]+[E/(D+E) x rE]
PVdavčnega ščita=Tc x D
PVdavčnega ščita =Tc(rDD)/rD
Potrebe po finančnih virih, ko imamo stroške emisije=Potrebni finančni
viri/(1-stroški izdaje VP)
Osnovna NPV=izdatek za investicijo+(letni dobiček/zahtevana donosnost)
WACC=rD(1-Tc)D/V+rE(E/V)
Vzdržna stopnja rasti=[(EPS-DPS)/EPS]x(EPS/knjižna vrednost delnice)
Altmanov model:
Z=3,3(EBIT/premoženje)+1,0(prodaja/premoženje)+0,6(tržna vrednost
LK/knjižna vrednost dolga)+1,4(zadržani
dobiček/premoženje)+1,2(gibljiva sredstva/premoženje)
Q=
2x letni izdatki x stroski prodaje VP
donosnost
Pripravil: Franjo Mlinarič
1
FORMULE ZA FINANČNO UPRAVLJANJE IN VODENJE
KAZALNIKI
Kazalniki zadolženosti kažejo na uporabo finančnega vzvoda. Najpogosteje uporabljamo
kar knjižne vrednosti. V nadaljevanju naštevamo nekaj najpogosteje uporabljenih
kazalnikov:
- kazalnik zadolžitve=(dolgoročni dolg+vrednost leasinga)/(dolgoročni dolg+vrednost
leasinga+LK);
- kazalnik finančnega vzvoda=(dolgoročni dolg+vrednost leasinga)/LK;
kazalnik
pokritja
finančnih
stroškov
(mnogokratnik
finančnih
stroškov)=(EBIT+amortizacija)/finančni stroški.
Kazalniki likvidnosti skušajo meriti kratkoročno sposobnost podjetja, da poravnava
tekoče obveznosti.
- kazalnik tekoče likvidnosti=kratkoročna (gibljiva) sredstva/kratkoročne obveznosti;
- kazalnik pospešene likvidnosti= (kratkoročna (gibljiva) sredstva-zaloge)/kratkoročne
obveznosti;
- kazalnik absolutne likvidnosti=(denarna sredstva+vrednostni papirji)/kratkoročne
obveznosti;
- delež čistih gibljivih sredstev v premoženju=čista gibljiva sredstva/premoženje;
- trajanje denarnega intervala=(denarna sredstva+VP+terjatve)/[(stroškovna vrednost
prodaje+ostali stroški)/365].
Kazalniki učinkovitosti merijo učinkovitost uporabe premoženja.
- koeficient obračanja celotnih sredstev= letna prodaja/povprečno premoženje;
- koeficient obračanja terjatev=letna prodaja/povprečne terjatve;
- čas vezave v zalogah=(povprečne zaloge/stroški prodanega blaga)x365;
- povprečen odlog plačila=povprečne terjatve/povprečna dnevna prodaja.
Kazalniki uspešnosti: posamezni kazalniki lahko dajejo dvoumne informacije, zato
moramo uporabljati celotno zbirko kazalnikov in jih opazovati tridimenzionalno (trend,
panoga, plan):
- neto dobiček v prodaji (dosežena marža)=(EBIT-davek)/prodaja;
- donosnost premoženja=(EBIT-davek)/premoženje;
- temeljni kazalnik donosnosti=EBIT/premoženje;
- donosnost lastniškega kapitala=dobiček za navadne delničarje/LK;
- stopnja izplačil dividend=dividenda na delnico/dobiček na delnico.
Kazalniki tržne vrednosti pomembno dopolnjujejo klasične kazalnike knjižne uspešnosti,
saj so rezultat informacij na trgu kapitala o bodočem poslovanju podjetja:
- kazalnik P/E=cena delnice/dobiček na delnico;
- tekoča donosnost dividend=dividenda na delnico/cena delnice;
- mnogokratnik knjižne vrednosti=tržna cena delnice/knjižna vrednost delnice;
- Tobinov q=tržna vrednost premoženja/ocenjeni nadomestitveni stroški.
Pripravil: Franjo Mlinarič
2