RAZPIS JAVNE DRAŽBE Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

Comments

Transcription

RAZPIS JAVNE DRAŽBE Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE
Andrej Brezavšček | Odvetnik | Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije | Zastopnik za modele in znamke
e: [email protected] | t: +386 1 29 27 000 | f: +386 1 29 27 001
St 1254/2014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva 9
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 4.12.2014
Dolžnik:
RTH SOLAR, d.o.o. – v stečaju, Trg revolucije 1420 Trbovlje
Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji z dne 11.11.2014 upravitelj v skladu s 334. čl.
ZFPPIPP objavlja naslednji
RAZPIS JAVNE DRAŽBE Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE
dne 14.1.2015
1. Opis premoženja, ki se prodaja, izklicna cena, znesek varščine, vrsta javne
dražbe
Predmet prodaje so naslednje zaloge, ki se prodajajo v paketu:
KOL.
2.000 kom
150 kom
320 kom
1.010 kom
64 kom
60 kom
38 kom
4.428 kom
OPIS
PLASTIČNI NOSILCI SIKO ZA KABLE
MATICA M10 A2
VIJAK M 10X20 A2
PRITRDILNE MAS. KLJUKE ZA PODKUNSTRUKCIJO
Ost. od montaže strel. spojke za pritr. ozemljitve
Varovalke 6A
Sika trak
PLASTIČNI DISTANČNIK ZA POVEZOVANJE MODULOV
IZKLICNA CENA ZA PAKET ZALOG: 1.159,02 EUR
Opomba: h končni ceni bo prištet davek na dodano vrednost
Premoženje se prodaja na javni dražbi z zniževanjem izklicne cene.
Andrej Brezavšček s.p. |
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana | matična št. 6632505000 |
TRR: SI56 0700 0000 2188 604 (GB d.d., Kranj)
DŠ 59964197
|
Izklicna cena se v prvem koraku zniža za 9,02 EUR, v vsakem nadaljnjem koraku se bo
zniževala za znesek 50,00 EUR.
Upravitelj sme pri dražbi z zniževanjem izklicne cene v kateremkoli koraku odstopiti od
nadaljnje dražbe.
2. Varščina
Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred javno dražbo vplačati varščino v višini
115,90 EUR na račun št. SI56 0600 0136 6387 695, odprt pri Banki Celje d.d., z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba«.
Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
Vplačana varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP
velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim dražiteljem se znesek
plačane varščine brezobrestno vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe.
3. Plačilo kupnine
Rok za plačilo kupnine, ki bo določen v prodajni pogodbi, ne sme biti daljši od treh mesecev
po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko upravitelj odstopi od
prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev.
Vsi davki in stroški za prenos lastništva in sestavo prodajne pogodbe niso vključeni v izklicno
oz. prodajno ceno in je njihovo plačilo obveznost kupca.
4. Drugi pogoji dražbe
Dražbo vodi stečajni upravitelj ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
Fizična oseba se na dražbi izkaže z osebnim dokumentom. Zastopnik pravne osebe se na
dražbi izkaže z ustreznim izpiskom iz sodnega/poslovnega oz. drugega ustreznega registra
te pravne osebe in z osebnim dokumentom.
V kolikor se dražbe udeleži pooblaščenec, mora na dražbi predložiti pisno pooblastilo.
Na javni dražbi z zniževanjem izklicne cene uspe tisti, ki prvi sprejme v posameznem koraku
oklicano ceno in je na sprejem oklicane ponudbe vezan. V kolikor nihče ne sprejme oklicane
cene v posameznem koraku, se cena zniža za znesek, ki je naveden v točki 1. tega razpisa.
Postopek se ponavlja, dokler dražitelj ne sprejme oklicane cene oz. dokler upravitelj ne
odstopi od nadaljnje dražbe. V kolikor dva ali več dražiteljev hkrati sprejmejo v posameznem
koraku oklicano ceno in ni mogoče ugotoviti, kdo je v tem koraku oklicano ceno ponudil prvi,
potem se dražba nadaljuje z zviševanjem cene, ki je bila oklicana v predmetnem koraku – v
tem primeru lahko dražijo le tisti dražitelji, ki so hkrati sprejeli ceno v postopku zniževanja
izklicne cene. Izmed teh dražiteljev uspe tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ceno, ki je bila
sprejeta v posameznem koraku, lahko izenači predkupni upravičenec. V tem primeru se
dražba nadaljuje z zviševanjem cene, ki je bila oklicana v predmetnem koraku – v tem
primeru lahko draži le predkupni upravičenec in tisti dražitelj (oz. dražitelji), ki je sprejel (oz.
so hkrati sprejeli) ceno v postopku zniževanja izklicne cene. Izmed teh dražiteljev uspe tisti,
ki ponudi najvišjo ceno.
Stran 2 od 4
O poteku dražbe se vodi zapisnik, ugovore zoper potek dražbe pa je možno podati do
zaključka sestave zapisnika o poteku dražbe. O ugovorih takoj odloči voditelj dražbe.
Dražba je končana, ko to razglasi voditelj dražbe.
Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti o času
sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe.
Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak
znesku varščine.
5. Prenos lastninske pravica na kupca in varstvo kupca
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet
prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene po trenutku, od
katerega po 244. členu ZFPPIPP učinkuje začetek stečajnega postopka.
Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik,
predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku
uveljavljati:
1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe,
2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim,
3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim
je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali
4. kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec
s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.
6. Prevzem predmeta prodaje
Kupec lahko predmet prodaje prevzame po plačilu celotne kupnine.
Predmet prodaje bo kupec na svoje stroške prevzel na mestu, kjer se predmet prodaje
nahaja.
Če je predmet prodaje nepremičnina, bo kupec nepremičnino prevzel po pravnomočnosti
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
7. Odgovornost prodajalca
Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
8. Dan, ura in mesto poteka dražbe
Javna dražba bo potekala dne 14.1.2015 ob 13:00 uri v poslovnih prostorih Odvetniške
pisarne Brezavšček, Golobič in odvetniki d.o.o., na naslovu Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
(poslovna stavba banke SKB d.d., 9. nadstropje).
9. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v
katerem je mogoče opraviti ogled
Stran 3 od 4
Pregled predmeta prodaje mogoč po predhodnem dogovoru z upraviteljem po telefonu št. 01
29 27 000 oziroma elektronski pošti [email protected] .
S spoštovanjem!
Andrej Brezavšček,
upravitelj
Stran 4 od 4

Similar documents