PUKŠIČ ANDREJ – v stečaju, Ljubljanska ulica 50, 2000

Comments

Transcription

PUKŠIČ ANDREJ – v stečaju, Ljubljanska ulica 50, 2000
PUKŠIČ ANDREJ – v stečaju,
Ljubljanska ulica 50, 2000 Maribor
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, pod opr.
št. 2540/2014 z dne 06.01.2014 v stečajnem postopku nad dolžnikom
PUKŠIČ Andrejem – v stečaju, Ljubljanska ulica 50, 2000 Maribor
objavlja
RAZPIS PRVE JAVNE DRAŽBE
z zviševanjem izklicna cene
ki se bo vršila dne 02.03.2015 ob 10,00 uri v prostorih stečajnega
upravitelja, ki se nahajajo poslovni stavbi na naslovu Trg Leona Štuklja
5/II, 2000 Maribor.
1. Opis premoženja, ki se prodaja in izklicna cena:
a.) poslovni prostor – skladišče v kletni etaži s pripadajočim zemljiščem na
Pobreški cesti 26, v Mariboru parcelna številka 154/3, k.o. 659 – Tabor (ID
številka 2236391) kateri lastnik je stečajni dolžnik do celote in na parcelni
številki 154/1, k.o. k.o. 659 – Tabor (ID številka 2310416) katerih lastnik je
stečajni dolžnik do ¼.
- izklicna cena 150,000 eur,
- varščina 15.000,00 eur
Na dražbi se zvišuje ponujeni znesek na nepremičnino v koraku po 1.000,00
eur.
2. Varščina
Se določi v višini 15.000,00 eur, in mora biti plačana najkasneje en delovni
dan pred javno dražbo na fiduciarni račun stečajnega dolžnika: MARINIČ
IGNAC F, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, št. 0410-7024-7900-702 pri NKB
d.d.
Varščina je plačana pravočasno, samo če je znesek do tega datuma
preknjižen v korist zgoraj navedenega računa. Kot namen plačila je obvezno
navesti »varščina« za nepremičnino Pukšič.
3. Drugi pogoji prodaje:
1. Prodaja se vrši po načelu »videno kupljeno«.
2. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na dražbi predložiti pisno pooblastilo,
pooblaščenci pravnih oseb pa poleg pooblastila tudi izpisek iz sodnega
registra. Fizična oseba se mora izkazati z osebnim dokumentom.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel
in ga obvesti o času sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri
delovne dni po koncu dražbe. Pogodbo sestavi prodajalec na stroške kupca.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh
delovnih dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z določili
ZFPPIPP, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve
prodajne pogodbe.
6. Prodajna pogodba se sklene pod odložilnim pogojem, da bo sodišče k njej
dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne
soglasje.
7. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena
ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo,
de ni ovir za sklenitev pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
8. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev
pogodbe ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno
kazen za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru, plačilo varščine velja za
plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačni znesek varščine.
9. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k
prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. V tem primeru se plačana
varščina zadrži.
10. Izklicna cena je brez davka. Vse davčne in druge javne obveznosti ter
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi šele po celotnem
plačilu kupnine in pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
12. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi upnik, predkupni upravičenec ali
tretja oseba ni upravičena niti v stečajnem postopku niti v drugem postopku
uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne
pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim,
zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega
posla, s katerim je bila prenesena lastninska pravica na kupca ali
kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih
pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo pogodbe (5. odst. 342.čl.
ZFPPIPP).
13. Pri prodaji premoženja ima GZ Maribor d.o.o., Trg Leona Štuklja 5,
Maribor pravico uveljavljati zakonito predkupno pravico.
4. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi upravitelj stečajnega postopka.
2. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
3. V času dražbe udeleženci ne smejo zapuščati prostora, kje se dražba vodi
ali dogovarjati glede draženja.
4. Ves čas dražbe se vodi zapisnik. Ugovore proti vodenju javne dražbe je
mogoče podati neposredno na zapisnik, dokler zapisnik o poteku dražbe ni
zaključen.
5. O ugovorih odloči upravitelj stečajnega postopka takoj in jih vpiše v
zapisnik.
5. Ogled:
Ogled nepremičnine in vpogled v cenitev je možen po predhodnem dogovoru
z upraviteljem stečajnega postopka, ki je dosegljiv na tel. št. 02-251-69-58.
Maribor, dne 26.01.2015
upravitelj stečajnega postopka
Ignac MARINIČ