REDNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA

Comments

Transcription

REDNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Slovenska ulica 17
2000 MARIBOR
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Oddelek za gospodarsko sodstvo
Sodna ulica 14
2000 MARIBOR
Opr. št: St 737/2011
REDNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA
GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
ZA OBDOBJE OD 01.06.2011 DO 30.06.2011
V SKLADU S 168. ČLENOM ZFPPIPP
Maribor, 14.07.2011
KAZALO
Stran
1. UVOD ..................................................................................................................... 3
1.1 Predstavitev družbe ........................................................................................... 3
1.2 Pomembnejši podatki o postopku prisilne poravnave............................................. 4
2. ZADEVE POMEMBNE ZA VAROVANJE ALI URESNIČEVANJE INTERESOV UPNIKOV......... 5
3. POSLOVANJE DOLŽNIKA .......................................................................................... 5
3.1 Poročilo o poslovanju ......................................................................................... 5
3.2 Bilanca stanja na dan 30.06.2011........................................................................ 5
3.3 Izkaz poslovnega izida za junij 2011 .................................................................... 6
3.4 Izkaz denarnega toka za junij 2011 ..................................................................... 8
2
1. UVOD
Okrožno sodišče v Mariboru je dne 24.05.2011 izdalo sklep o začetku postopka prisilne
poravnave nad družbo Gospodarstvo Rast d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor. V skladu s
168. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP) družba v nadaljevanju podaja redno mesečno poročilo insolventnega
dolžnika za junij 2011.
Poročilo zajema predstavitev družbe, opis pomembnejših podatkov o postopku prisilne
poravnave ter poročilo o poslovanju dolžnika v juniju 2011.
1.1 Predstavitev družbe
Osnovni podatki:
Firma
Skrajšana firma
Sedež
Pošta
Vrsta organizacije
Uprava
Telefon
Faks:
Elektronska pošta
Spletni naslov družbe
Predsednica nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta
Glavna dejavnost SKD
Transakcijski računi
GOSPODARSTVO RAST, proizvodnja, trgovina, finance in
storitve d.o.o.
GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
SLOVENSKA ULICA 17
2000 MARIBOR
Družba z omejeno odgovornostjo
Mag. Dušan Zazijal, predsednik uprave
+386 059 080 200
+386 059 080 211
[email protected]
http:// www.gospodarstvo-rast.si
Mag. Danica Ozvaldič
Janez Lesnika, Greta Zapušek, Ivan Obal
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
2410 0900 4046 125 Raiffeisen bank d.d.
2900 0005 5293 834 UniCredit banka Slovenija d.d.
0510 0801 2715 625 Abanka Vipa d.d.
Matična številka
1189964000
Davčna številka
SI79699618
Datum ustanovitve
27.05.1997
Registrski organ
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Št. reg. vložka
1/10162/00
Osnovni kapital
29.627.775,00 EUR
Revizijska hiša
ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana
Velikost družbe
Po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah spada družba med velike družba, saj je
nadrejena družba drugi družbi in izdeluje skupinsko letno poročilo.
3
Lastniška struktura:
Na dan 30. 06. 2011 so družbeniki družbe:
-
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor – poslovni delež 51,74 %
Škofija Celje, Prešernova ulica 23, 3000 Celje – poslovni delež 34,43%
Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4, 9000 Murska Sobota – poslovni
delež 13,83%
1.2 Pomembnejši podatki o postopku prisilne poravnave
Sodišče, ki vodi postopek:
Sodnica, ki spremlja postopek:
Opravilna številka postopka:
Datum začetka postopka:
Upraviteljica prisilne poravnave:
Imenovan upniški odbor 24.05.2011:
Rok za prijavo terjatev:
Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14
Lilijana Rebernik
St 737/2011
24.05.2011
Alenka Gril
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.
A.T. Kearney svetovanje d.o.o.
Župnijski urad Sv. Miklavž nad Laškim
Elektro Maribor d.d.
Restavriranje umetnin Janez Leskovar s. p.
24.06.2011
Prva seja upniškega odbora je bila sklicana 09.06.2011. Seje se je udeležil le predstavnik
Elektra Maribor, zato seja ni bila sklepčna.
Upnika UniCredit banka Slovenija d.d. in Banka Koper d.d. sta sodišče obvestila, da želita biti
člana upniškega odbora.
Upniki so imeli rok za prijavo terjatev do 24.06.2011. Po tem datumu je sodišče ugotovilo, da
imenovani člani upniškega odbora niso pravočasno prijavili svojih terjatev, nekateri upniki pa
so sodišču sporočili, da nimajo več položaja upnika in da odstopajo kot člani upniškega
odbora.
Sodišče je dne 28.06.2011 s sklepom imenovalo nove člane upniškega odbora. Novi člani
upniškega odbora so:
-
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Unicredit banka Slovenija d.d. Ljubljana
Banka Koper d.d. Koper
Abanka Vipa d.d. Ljubljana
Raiffeisen banka d.d. Maribor
Prva seja upniškega odbora v novi sestavi je bila 12.07.2011.
4
2. ZADEVE POMEMBNE ZA VAROVANJE ALI URESNIČEVANJE INTERESOV
UPNIKOV
Dolžnik je od razglasitve insolventnosti 14.01.2011 dalje skrbel za poslovanje po ZFPPIPP.
31.03.2011 je podal na sodišče predlog za začetek postopka prisilne poravnave. Na poziv
sodišča za dopolnitev vloge je v aprilu dolžnik pripravil ustrezen Načrt finančne reorganizacije
in 05.05.2011 pridobil mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu s 146.
členom ZFPPIPP. Dne 06.05.2011 je dolžnik vložil dopolnjeno vlogo s Poročilom o finančnem
položaju in poslovanju dolžnika ter Načrt finančnega prestrukturiranja.
Dolžnik je v omenjenem času spoštoval prepoved izvajanja nenujnih plačil. Prav tako ni
dodatno zastavljal premoženja ali dajal dodatna jamstva posameznim upnikom.
3. POSLOVANJE DOLŽNIKA
3.1 Poročilo o poslovanju
Poslovanje dolžnika v juniju 2011 je bilo povezano s poslovnim in finančnim stanjem družbe.
Dolžnik je nadaljeval z izvajanjem ukrepov zapisanih Načrtu finančnega prestrukturiranja.
Med glavnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja so bili predvideni naslednji ukrepi:
-
reorganizacija celotnega delovanja družbe,
dokapitalizacija družbe,
izterjava terjatev,
prestrukturiranje dolgov in znižanje obrestne mere,
ki jih je družba nadaljevala v juniju.
Sprememba organiziranosti je bila z začetkom junija končana. Konec junija je družba
zaposlovala dve osebi. Uprava družbe intenzivno nadaljuje aktivnosti za dokapitalizacijo
družbe. S pomočjo obstoječih družbenikov se vodijo intenzivni pogovori s potencialnim tujim
strateškim investitorjem, ki bi bil pripravljen, pod določenimi pogoji, vstopiti v lastništvo
družbe in družbo dokapitalizirati. Uspeh dokapitalizacije in prestrukturiranja je odvisen od
pogovorov in pogajanj med potencialnim investitorjem in bankami upnicami.
Dolžnik se tudi tekoče ukvarja z izterjavo svojih terjatev ter prodajo poslovno nepotrebnih
sredstev za izboljšanje svoje tekoče likvidnosti.
V juniju je družba Zvon ena holdind d.d. objavila spremembo Načrta finančnega
prestrukturiranja. Dne 24.06.2011 je bila izvedena skupščina Zvona ena holding, na kateri so
delničarji izglasovali dokapitalizacijo s pomočjo konverzije terjatev v lastniške deleže. To bo
posledično pomenilo, da bo obstoječi lastniški delež družbe Gospodarstvo Rast v Zvonu ena
holding, če se bodo za to odločili upniki Zvona ena holding, znatno padel. Ocenjujemo, da bi
lahko znašal nov lastniški delež med 10-20%, odvisno koliko upnikov Zvona ena holding se
bo za to odločilo.
3.2 Bilanca stanja na dan 30.06.2011
V nadaljevanju je predstavljena bilanca stanja družbe na dan 30.06.2011.
Iz tabele 1 je razvidno, da družba v juniju ni izvajala večjih sprememb pri premoženju ali
obveznostih. Premoženje se je malo povečalo na račun izdanih računov za obresti iz naslova
5
danih posojil, prav tako pa je družba na strani obveznosti povečala obveznosti zaradi
zaračunanih obresti s strani upnikov.
Tabela 1: Bilanca stanja
SREDSTVA
A. STALNA SREDSTVA
I. Neopredmetena osnovna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Dolgoročne finančne naložbe
IV. Dolgoročne poslovne terjatve
B. GIBLJIVA SREDSTVA
I. Zaloge
II. Poslovne terjatve
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Dobroimetja pri banka, čeki in gotovina
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklican kapital
II. Rezerve iz dobička
III. Preneseni čisti dobiček
IV. Čisti dobiček poslovnega leta
V. Prevrodnotovalni popravki kapitala
B. REZERVACIJE
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
a. finančne obveznosti
b. poslovne obveznosti
II. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
a. finančne obveznosti
b. poslovne obveznosti
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti
31.5.2011
4.078.336
865.971
0
94.031
771.940
v EUR
30.6.2011
4.116.109
865.586
0
93.646
771.940
3.211.735
42.851
494.479
2.673.789
616
630
3.249.977
42.790
530.864
2.673.789
2.534
546
4.078.336
-38.389.523
29.627.775
0
-67.281.323
-735.975
4.116.109
-38.504.183
29.627.775
0
-67.281.323
-850.635
42.467.859
15.620.388
15.620.388
42.620.292
15.620.387
15.620.387
26.847.471
24.812.606
2.034.865
0
88.799.996
26.999.905
24.820.287
2.179.618
0
88.799.996
3.3 Izkaz poslovnega izida za junij 2011
V naslednji tabeli 2 je prikazan izkaz poslovnega rezultata družbe za junij 2011.
V juniju je družba ustvarila za dobrih 66.000 EUR vseh prihodkov ter okoli 175.000 EUR vseh
stroškov. Celotna izguba družbe v juniju znaša 108.642 EUR.
6
Tabela 2: Izkaz poslovnega izida za junij 2011
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovni prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vred. prod. blaga in materiala ter stroški porab.
materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
od tega stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevred. posl. odhodki pri neopred. dolg. sredstvih in OOS
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Drugi prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih
družb v skupini
obveznostiobveznosti
do dobav. do
in meničnih
obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
v EUR
VI 2011
232
232
0
0
0
0
-18.589
-36
-18.553
-1.857
-1.413
-227
-217
-385
-385
0
0
0
-20.599
0
0
0
0
0
65.922
0
65.922
0
0
0
0
(153.965)
0
-142.082
0
-11.883
0
0
0
0
0
0
0
0
(108.642)
7
3.4 Izkaz denarnega toka za junij 2011
V tabeli 3 prikazujemo denarni tok družbe za junij 2011.
Tabela 3: Izkaz denarnega toka družbe za junij 2011
v EUR
VI 2011
b.)
+
+
-
POSTAVKA
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in ostali davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Prilagoditve
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotvalni poslovni odhodki
Finančni prihodki brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev
+
Finančni odhodki brez finančnih odhodkov iz poslovnih terjatev
153.965
c.)
Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij
ter končne
odloženih
terjatev
in obveznosti za davek)
Začetne manj
poslovne
terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
poslovanju (a+b+c)
110.176
-36.385
84
0
0
61
146.416
A.
a.)
č.)
B.
a.)
b.)
c.)
C.
a.)
b.)
c.)
Č
+
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od prejetih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo od
na odtujitve
naložbenje
Prejemki
neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
naložbenju (a+b)
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
naložbenju (a+b)
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac+ Bc + Cc)
ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
-108.642
-108.642
0
88.427
385
0
0
-65.923
0
89.961
0
0
0
0
0
0
0
-142.082
0
0
0
0
-142.082
-142.082
65.922
0
0
65.922
-11.883
0
0
-11.883
54.039
2.534
1.918
616
8
V naslednjih tednih in mesecih je za družbo ključnega pomena, da pride do uspešnega
dogovora med potencialnim strateškim partnerjem in bankami za prestrukturiranje družbe.
Obstoj družbe je odvisen od dokapitalizacije družbe in uspešnih pogajanj in dogovorov.
Predsednik uprave
mag. Dušan Zazijal
9

Similar documents