Letni delovni načrt – Vrtec Železniki, šolsko leto 2014/2015

Comments

Transcription

Letni delovni načrt – Vrtec Železniki, šolsko leto 2014/2015
LETNI DELOVNI NAČRT
2014/2015
September, 2014
UVOD
Letni delovni načrt vrtca določi vsebino življenja in dela v vrtcu.
Predlog letnega delovnega načrta pripravi vodstvo vrtca v sodelovanju s strokovnimi delavci. Svoja
mnenja in dopolnila k načrtu doda Svet staršev vrtca.
Letni delovni načrt stopi v veljavo, ko ga obravnava in sprejme Svet šole.
Vsaka vzgojiteljica pripravi tudi svoj letni delovni načrt, ki podrobneje opredeli delo posameznega
oddelka.
ODDELKI
V enoti Železniki imamo enajst oddelkov – štiri oddelke prvega starostnega obdobja, kombiniran
oddelek in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Devet oddelkov imamo v stavbi vrtca, dva
oddelka pa v učilnicah osnovne šole.
V enoti Selca imamo tri oddelke – en oddelek prvega in dva oddelka drugega starostnega obdobja.
Enota Železniki
Skupina Polžki
starost otrok 1–2 leti
število otrok v oddelku 14
Skupina Miške
starost otrok 1–2 leti
število otrok v oddelku 14
Skupina Zajčki
starost otrok 2–3 leta
število otrok v oddelku 14
Skupina Medvedki
starost otrok 2–3 leta
število otrok v oddelku 14
Skupina Ježki
starost otrok 2–4 leta
število otrok v oddelku 19
Skupina Mucki
starost otrok 3–5 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Pikapolonice
starost otrok 3–4 leta
število otrok v oddelku 19
- vzgojiteljica Alenka Jeram
- pomočnica vzgojiteljice Regina Benedičič
- vzgojiteljica Mirjam Gorenc
- pomočnica vzgojiteljice Marija Mohorič
- vzgojiteljica Barbara Tavčar
- pomočnica vzgojiteljice Ines Hafnar
- vzgojiteljica Martina Tolar
- pomočnica vzgojiteljice Polona Kenda
- vzgojiteljica Petra Demšar
- pomočnica vzgojiteljice Maja Šmid
- vzgojiteljica Sonja Bergant
- pomočnica vzgojiteljice Irena Pohleven
- vzgojiteljica Lidija Černivc
- pomočnica vzgojiteljice Ana Mohorič
Skupina Metuljčki
starost otrok 4–5 let
število otrok v oddelku 23
Skupina Petelinčki
starost otrok 4–6 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Ptički
starost otrok 5–6 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Čebelice
starost otrok 5–6 let
število otrok v oddelku 19
- vzgojiteljica Ana Peternelj
- pomočnica vzgojiteljice Katja Murn
- vzgojiteljica Alenka Gajgar
- pomočnica vzgojiteljice Vesna Benedičič
- vzgojiteljica Darja Čufar
- pomočnica vzgojiteljice Jerneja Rant
- vzgojiteljica Gabrijela Rant
- pomočnica vzgojiteljice Tina Panjtar
Zagotavljanje sočasnosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelkih
- pomočnica vzgojiteljice Polonca Pokorn
- pomočnica vzgojiteljice Ema Panjtar (polovični čas)
- pomočnica vzgojiteljice Klara Markelj (polovični čas)
Enota Selca
Skupina Račke
starost otrok 2-3 leta
število otrok v oddelku 14
Skupina Ribice
starost otrok 3–5 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Žabice
starost otrok 4–6 let
število otrok v oddelku 23
- vzgojiteljica Marija Rihtaršič
- pomočnica vzgojiteljice Bernarda Kenda
- vzgojiteljica Vanja Kofler
- pomočnica vzgojiteljice Tanja Arnež Klemenčič,
nadomešča Lidijo Jelenc
- vzgojiteljica Marija Mohorič
- pomočnica vzgojiteljice Renata Komatar, nadomešča Ano Ažbe
- spremljevalka gibalno oviranemu otroku Sandra Demšar
Zaposleni v Vrtcu Železniki
Ime in priimek
Benedičič Regina
pomočnica vzgojiteljice
Delovno mesto
Benedičič Vesna
pomočnica vzgojiteljice
Bergant Sonja
vzgojiteljica
Černivc Lidija
vzgojiteljica
Čufar Darja
vzgojiteljica
Demšar Oton
hišnik
Demšar Petra
vzgojiteljica
Gajgar Alenka
vzgojiteljica
Gartner Marinka
blagajničarka
Gorenc Mirjam
vzgojiteljica
Hafnar Ines
pomočnica vzgojiteljice
Janc Janja
svetovalna delavka
Jeram Alenka
vzgojiteljica
Kaplja Herman
hišnik
Kenda Polona
pomočnica vzgojiteljice
Lavtar David
čistilec
Leben Zlatko
kuhar
Marin Igor
vodja prehrane
Markelj Klara
pomočnica vzgojiteljice
Markelj Martina
ravnateljeva pomočnica
Mohorič Ana
pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Marija
pomočnica vzgojiteljice
Murn Katja
pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Ema
pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Tina
pomočnica vzgojiteljice
Peternelj Ana
vzgojiteljica
Pohleven Irena
pomočnica vzgojiteljice
Pohleven Petra
kuharska pomočnica/čistilka
Pokorn Polonca
pomočnica vzgojiteljice
Rant Gabrijela
vzgojiteljica
Rant Jerneja
pomočnica vzgojiteljice
Stanonik Andreja
čistilka
Šmid Maja
pomočnica vzgojiteljice
Tavčar Barbara
vzgojiteljica
Tolar Martina
vzgojiteljica
Vodnik Cvetka
šivilja, perica
Zaposleni v enoti Selca
Ime in priimek
Arnež Klemenčič Tanja
pomočnica vzgojiteljice
Delovno mesto
Ažbe Ana
pomočnica vzgojiteljice, trenutno na porodniškem dopustu
Cankar Helena
kuharica
Demšar Sandra
Jelenc Lidija
spremljevalka gibalno oviranemu otroku
pomočnica vzgojiteljice, trenutno na porodniškem dopustu
Kenda Bernarda
pomočnica vzgojiteljice
Kofler Vanja
vzgojiteljica
Komatar Renata
pomočnica vzgojiteljice
Kvočka Jagoda
čistilka
Magič Stjepan
hišnik
Mohorič Marija
vzgojiteljica
Rihtaršič Marija
vzgojiteljica
POSLOVNI ČAS
Vrtec v Železniki in enota Selca sta odprta vsak delavnik, razen sobote, od 5.30 do 16.00.
Vrtca sta predvidoma zaprta v času od božičnih do novoletnih praznikov. V tem šolskem letu bo to
29., 30. in 31. decembra 2014.
V času praznikov in počitnic zbiramo prijave za varstvo. Oddelki se združujejo in oblikujejo glede
na število prijavljenih otrok. Če je za varstvo v enoti Selca prijavljenih manj kot 15 otrok, je odprt
samo vrtec v Železnikih.
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Mesec
september
oktober
november
december
Dan
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
četrtek
ponedeljek
torek
sobota
sreda
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
četrtek
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
Datum
1. sept. 2014
2. sept. 2014
3. sept. 2014
4. sept. 2014
5. sept. 2014
11. sept. 2014
15. sept. 2014
16. sept. 2014
27. sept. 2014
15. okt. 2014
27. okt. 2014
28. okt. 2014
29. okt. 2014
30. okt. 2014
31. okt. 2014
27. nov. 2014
25. dec. 2014
26. dec. 2014
29. dec. 2014
30. dec. 2014
31. dec. 2014
uvajanje novincev v vrtec
roditeljski sestanki
športni dan s starši
predavanje za starše
jesenske
zbiranje prijav za varstvo
počitnice
praznik
praznik
praznik
dan reformacije
novoletne delavnice s starši
božič
dan samostojnosti in enotnosti
vrtec je zaprt
januar
februar
april
maj
junij
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
četrtek
petek
1. jan.
2. jan.
23. feb.
24. feb.
25. feb.
26. feb.
27. feb.
6. apr.
27. apr.
28. apr.
29. apr.
30. apr.
1. maj
25. jun.
26. jun.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
praznik
novo leto
zbiranje prijav za varstvo
zimske
počitnice zbiranje prijav za varstvo
praznik
praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
zbiranje prijav za varstvo
praznik
praznik
praznik dela
dan državnosti
zbiranje prijav za varstvo
VRTCA NUDITA
-
celodnevni program,
krajši program,
polovični program,
v popoldanskem času 80-urni program za otroke, ki niso vključeni v redne oddelke.
V času bivanja pri nas otrokom zagotavljamo
-
spodbudno okolje in sredstva za igro po želji,
različne vzgojne dejavnosti, ki so vezane na gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj,
bivanje in aktivnosti na prostem,
redno uporabo telovadnice,
praznovanje rojstnih dni in obdarovanje otrok,
praznovanje praznikov in ustvarjanje veselega predprazničnega razpoloženja,
obiske umetnikov in ljudi različnih znanj v vrtcu,
naše obiske različnih ustanov v kraju,
obiske kulturnih prireditev in sodelovanje na njih,
izlete,
delavnice,
srečanja s starši in starimi starši
ter druge dejavnosti na pobudo staršev in v sodelovanju z njimi.
Okviren dnevni red dejavnosti
5.30 do 8.00
8.00 do 8.45
8.45 do 11.00/12.00
11.00/12.00 do 12.30
12.30 do 13.30
13.30 do 14.00
14.00 do 16.00
prihodi otrok v vrtec, dejavnosti po želji,
individualne in skupinske dejavnosti
zajtrk
usmerjene dejavnosti v vrtcu in na prostem, sprehodi, igre
na prostem
kosilo
počitek
popoldanska malica
igra, odhodi otrok domov
TEMELJNA NALOGA VRTCA
Naša temeljna naloga je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja
otrok in družin in ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo uresničevali naslednje cilje:
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje in upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije in razvijanje neodvisnega
mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
 spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
 posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Pri delu nas vodijo načela in globalni cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce.
GLOBALNI CILJI
GIBANJE:
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
- razvijanje gibalnih sposobnosti,
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
- osvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
- postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,
- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
JEZIK:
- jezik kot objekt igre,
- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,
- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,
- razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,
- spodbujanje ustvarjalnosti,
- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,
- spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija …),
- spoznavanje simbolov pisnega jezika,
- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.
UMETNOST:
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,
- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,
- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
DRUŽBA:
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in
vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost,
kulturno poreklo, veroizpoved,
- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
- oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše
in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami,
- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in
drugih razlik,
- spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti,
- oblikovanje osnov za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje, okolje,
družba in kultura v času spreminjajo,
- možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami,
- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
NARAVA:
- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnostih,
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
- spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja
- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,
- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije,
- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
MATEMATIKA:
- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,
- razvijanje matematičnega izražanja,
- razvijanje matematičnega mišljenja
- razvijanje matematičnih spretnosti,
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
Pri






izvajanju dejavnosti upoštevamo:
značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju,
ugotovljene razlike med otroci glede na potek otrokovega osebnostnega razvoja,
način otrokovega razumevanja, mišljenja in učenja,
posebnosti družine,
otrokova prednostna področja,
posebnosti otrokovega družbenega in fizičnega okolja.
PREDNOSTNE NALOGE
skrb za zdravje in dobro počutje otrok v vrtcu,
izvajanje usmerjenih dejavnosti s področja vrednot,
razvijanje govornih zmožnosti in zgodnje pismenosti otrok,
organizacija in načrtovanje dejavnosti na prostem,
spodbujanje likovnega izražanja otrok,
spodbujanje igranja z nestrukturiranimi igračami in naravnim materialom.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI


































Izvedli bomo jesenske piknike na vrtu pri vrtcu.
Otroci nekaterih skupin bodo tekli jesenski in spomladanski kros.
Otroci starejših skupin si bodo ogledali Gozdno učno pot Kres.
Otroci posameznih skupin se bodo odpravili na izlete na Rudno, v Martinj Vrh, na Zali Log
čez Sušo, V Smolevo, v Dražgoše, v Studensko grapo, na Jamnik, na Rovn.
Praznovali bomo prvi jesenski, zimski, pomladni in poletni dan.
27. 9. 2014 bomo izvedli športni dan s starši – Vrtec Železniki v Davčo, enota Selca pa v
Dražgoše.
V tednu otroka bomo posebno pozornost posvetili spoznavanju in druženju otrok med
skupinami, ogledali si bomo tudi gledališko predstavo gledališke skupine Na klovnovi 5,
Palčkova nedelja.
Tekom šolskega leta bomo z otroki izvajali orientacijske pohode.
Otroci iz enote Selca bodo obiskali Kekčevo deželo.
Starejši otroci Vrtca Železniki bodo obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana.
V predavalnici osnovne šole si bomo ogledali koncert učencev, ki obiskujejo izbirni predmet
glasbena dela pod vodstvom Marjete Naglič.
V oddelkih prvega starostnega obdobja bodo skupaj pripravili glasbeno dopoldne.
V vseh oddelkih bomo izvajali gibalno-športni program Mali sonček.
Posamezne skupine bodo obiskale Groharjevo hišo v Sorici in se udeležile likovnih in
glasbenih delavnic.
Redno bomo obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico Ivana Tavčarja na Češnjici ter si
izposojali knjige.
Starejši in nekateri mlajši otroci bodo izvajali predšolsko bralno značko.
V vrtcu nas bo obiskala zobna asistentka in nas seznanila s pravilnim čiščenjem zob.
27. 11. 2014 bomo starše povabili na novoletne delavnice.
Pripravili bomo pestro prednovoletno praznovanje.
V vrtcu bomo gostili Kulturno umetniško društvo France Koblar, ki bo za nas pripravilo
lutkovno predstavo.
Izvedli bomo program uvajanja v računalništvo, ki ga bo vodila Alenka Bertoncelj.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodo pripravile igrane predstave in glasbene pravljice.
Ob ugodnih snežnih razmerah bomo izvedli sankanje in smučanje, vsaka skupina bo eno
dopoldne preživela na smučišču Rudno.
Sodelovali bomo na proslavi ob dnevu žena.
Vsaka skupina bo pripravila vsaj eno srečanje s starši.
Obiskali bomo različne ustanove in posameznike v kraju in okolici: kmetijo v Martinj Vrhu,
tesarsko-mizarsko delavnico Pohleven na Češnjici, Občino Železniki, Antonov vrtec, žago v
Smolevi, čebelarja, Muzej Železniki, pošto, Gasilsko orodišče PGD Železniki, Pekarno Hlebček
v Podbrdu, Cvetličarno Klavdija, frizerski salon, zobozdravnika, trgovino s čevlji, čevljarno,
šiviljo, cerkev v Železnikih, otroke v enoti Selca, šoferja avtobusa.
V vrtec bomo povabili policista, učiteljico biologije Mihelo Lahajnar, profesionalno gledališče,
ki bo pripravilo igrano ali lutkovno predstavo, učiteljico angleščine, hišnika, knjižničarko,
gozdarja, poštarja, laboranta Janeza Rihtaršiča, kuharja, šiviljo, mamico z dojenčkom,
harmonikarja, gasilce, izdelovalca maket letal na daljinsko vodenje, glasbenika Vilka Šmida,
medicinsko sestro, učiteljico geografije.
Naši folkloristi bodo za otroke pripravili plesni nastop.
Pripravili bomo pustno rajanje.
Od 20. 5. 2015 do 22. 5. 2015 načrtujemo Vrtec v naravi v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri
Čatežu.
Pripravili bomo zaključek programa predšolske bralne značke.
Otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec, bodo obiskali prvošolce.
Ob koncu šolskega leta bodo vzgojiteljice pripravile zaključna srečanja s starši.
V vseh oddelkih bomo dneve v poletnih mesecih popestrili z igrami z vodo.
Uvajanje v računalništvo
V program bodo vključeni otroci starejših oddelkov, potekal pa bo v računalniški učilnici osnovne
šole. Vodila ga bo učiteljica računalništva Alenka Bertoncelj. Računalniško učilnico bodo otroci
obiskovali v skupinah po deset.
Otroci bodo na zanimiv in njim primeren način naredili prve korake v svet računalništva.
Občasno bomo v igralnicah uredili tudi računalniški kotiček.
Vrtec v naravi
Vrtec v naravi bomo organizirali v času od 20. 5. 2015 do 22. 5. 2015, v CŠOD Čebelica, v Dolenji
vasi pri Čatežu. V preteklem šolskem letu so otroci in vzgojiteljice zelo pohvalili lokacijo,
programom in zaposlene doma Čebelica, zato smo se ponovno odločili zanj.
DODATNE DEJAVNOSTI
telovadne urice,
družinska telovadba,
folklora.
Gibalne urice in družinska telovadba
Kot dodatno dejavnost bomo letos otrokom in staršem ponovno ponudili gibalne urice in družinsko
telovadbo. Obe dejavnosti bo vodila zunanja sodelavka, športna pedagoginja, Barbara Čenčič, zato
bo za izvajanje potreben prispevek staršev.
Folklora
V popoldanskem času bomo otrokom ponudili krožek folklore. Vodila ga bosta Barbara Tavčar in
Darja Čufar. Skozi igro, pesem in ples bodo otroci spoznavali ljudsko izročilo in pridobivali prve
plesne korake. Vsako leto naši folkloristi pokažejo svoje plese otrokom iz vrtca, predstavijo pa se
tudi na eni od prireditev v kraju.
PROJEKTI
Zdrav vrtec,
Mali sonček,
Eko šola,
S knjigo v svet,
Cici vesela šola,
Varno s soncem.
Zdrav vrtec
Že šesto leto zapored se bomo vključili v program Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za
varovanje zdravja Ljubljana. Namen programa je razviti in okrepiti zmožnost vrtca za oblikovanje
okolja, ki postavlja zdravje kot pomembno vrednoto. Program želi posredno s svojim delovanjem
vplivati tudi na večanje pomena zdravja v družbi kot celoti. Program Zdravje v vrtcu se prepleta in
dopolnjuje tudi z našo prednostno nalogo.
Program Mali sonček
V športni program Mali sonček so vključeni otroci od drugega do šestega leta starosti.
Njegov namen je:
- obogatiti program gibalnih dejavnosti v vrtcu, zlasti na prostem, z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke,
- spodbujati starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa,
- spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske
razmere,
- pri otrocih spodbujati željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih
obdobjih.
Vsebuje štiri stopnje:
Mali sonček – modri (za otroke od 2–3 leta),
Mali sonček – zeleni (za otroke od 3–4 leta),
Mali sonček – oranžni (za otroke od 4–5 leta) in
Mali sonček – rumeni (za otroke od 2–3 leta).
Eko šola
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Eko šole. Sledili bomo korakom, ki smo jih
zapisali v Eko listino, in skrbeli za urejenost prostorov in zunanjih površin vrtca. Varčevali bomo pri
porabi vode, elektrike in potrošnega materiala. Vestno bomo ločevali odpadke in za ustvarjanje
otrok uporabljali odpadni material.
S knjigo v svet
To je naslov gibanja, ki spodbuja veselje in zanimanje za knjige in pravilen odnos do njih že v
predšolskem obdobju. Otroci bodo skupaj z vzgojiteljico obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico
Ivana Tavčarja in si izposojali knjige. V knjižnici Ivana Tavčarja dobijo tudi nahrbtnik, v katerem
prenašajo knjige iz knjižnice v vrtec in nazaj. Po dogovoru jim knjižničarki Tatjana Šmid in Tatjana
Bertoncelj pripravita tudi ure pravljic.
Strokovne delavke v vrtcu veliko pozornosti posvetimo knjigam, prebiranju pravljic in zgodb ter
pripovedovanju ob slikah. Otroci zgodbe ilustrirajo, dramatizirajo ali jih uprizorijo kot lutkovno
predstavo.
Vzgojiteljice smo izdelale ali od sponzorjev pridobile nahrbtnike, ki jih imenujemo »Bralni
nahrbtniki«. V njih so izbrane knjige. Ker smo vključeni v projekt Eko šola, bodo v nahrbtnikih tudi
knjige z ekološko tematiko. Otroci bodo nahrbtnik za nekaj dni vzeli s seboj domov in skupaj s
starši pregledali in prebrali knjige. Vsebino knjige, ki jim bo najbolj všeč, bodo v skupini predstavili
prijateljem ali samo vzgojiteljici in narisali risbico.
Na tak način želimo spodbuditi starše, da bi doma, skupaj z otrokom, čim več časa namenili branju
in pogovoru ob knjigah.
Varno s soncem
Osnovni namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred
sončnimi žarki in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter s tem prispevati k
zmanjšanju pojavljanja kožnega raka.
Program bomo začeli izvajati na dan sonca 28. 5. 2015 in nadaljevali do konca septembra.
Cici vesela šola
Vsak oddelek našega vrtca mesečno prejme izvod Cicidoja. Vzgojiteljice z otroki revijo pregledajo,
preberejo in rešijo didaktične naloge. Vsebine iz revij predstavljajo tudi gradivo za reševanje
zabavnih nalog na Cici Veselošolski dan, ki bo v aprilu. Naloge bodo reševali otroci najstarejših
oddelkov.
DELO V AKTIVIH
Vzgojiteljice v našem vrtcu so razporejene v tri aktive. Vsak aktiv ima najmanj tri srečanja na leto,
po potrebi pa tudi več.
Aktiv vzgojiteljic
prvega starostnega obdobja
Aktiv vzgojiteljic
3 do 4-letnih otrok
Aktiv vzgojiteljic
4 do 6-letnih otrok
Barbara Tavčar – vodja aktiva
Marija Rihtaršič
Alenka Jeram
Mirjam Gorenc
Martina Tolar
Lidija Černivc – vodja aktiva
Petra Demšar
Sonja Bergant
Vanja Kofler
Marija Mohorič – vodja aktiva
Ana Peternelj
Alenka Gajgar
Darja Čufar
Gabrijela Rant
NAČRT DELA SVETOVALNE SLUŽBE
Svetovalna delavka bo delovala na vseh področjih svetovalnega dela: z otroki, z vzgojitelji,
pomočniki vzgojiteljev in s starši.
Delo z otroki bo potekalo neposredno z vključitvijo v posamezne skupine, kjer bo spremljala in
opazovala posamezne otroke in skupino kot celoto. Posredno bo delo potekalo v interakciji z
vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in starši. V tem šolskem letu bo skušala večino časa
nameniti neposredni vključitvi v vse oddelke.
Spremljala bo socializacijo otrok v oddelkih in pomagala pri morebitnih nastalih težavah (pri
prilagajanju in sodelovanju v skupini, težavah socialno čustvene narave, vedenjskih težavah,
težavah na razvojno zaznavnem področju). Sodelovala in vodila bo strokovne skupine in izvajala
individualizirane programe v primeru otrok s posebnimi potrebami.
Poglobljeno bo sodelovala z vzgojiteljicami, ki bodo imele otroke s posebnimi težavami. Po potrebi
bo nadomeščala odsotne delavke v oddelku. Sodelovala bo pri pripravi in izvedbi najrazličnejših
oblik sodelovanja in druženja s starši. Skupaj s starši bo iskala rešitve vzgojnih problemov pri
otrocih s posebnimi potrebami in nadarjenih otrocih. Po potrebi bo sodelovala pri pogovornih urah
s starši.
Sodelovala bo z vodstvom vrtca. Posvetovala se bo glede izpeljave načrtovanih nalog, izmenjevala
informacije, mnenja izkušnje.
Sodelovala bo tudi z zunanjimi institucijami: ZD Železniki, zunanjo izvajalko dodatne strokovne
pomoči Miro Fon in ZRŠŠ OE Kranj.
SODELOVANJE S STARŠI
V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje s starši. Že v juniju imamo sestanek
za starše novincev, avgusta opravimo z njimi individualne razgovore, septembra pa so povabljeni na
oddelčne roditeljske sestanke.
Roditeljski sestanki bodo v vseh oddelkih potekali 11. 9., 15. 9. in 16. 9. 2014.
Vsak mesec imajo starši možnost priti na pogovorno uro.
V letošnjem letu jim bomo ponudili tudi predavanje Zdenke Zalokar Divjak z naslovom Doslednost v
vzgoji, ki ga bomo izvedli 15. oktobra 2014.
Veseli smo vsake pobude in predloga za popestritev dela v skupini. Starši nam bodo lahko pomagali
pri zbiranju različnega materiala ali pri predstavitvi kake dejavnosti, ki jo opravljajo in ki bi bila
zanimiva tudi za otroke. Povabili jih bomo, da z otrokom preživijo dan v vrtcu, se udeležijo športnega
dopoldneva, novoletnih delavnic, prireditev, na katerih bodo sodelovali naši otroci, in skupnih
srečanj.
Našteli smo samo del načrtovanih dejavnosti. Mnogo idej in priložnosti dobimo tudi sproti in jih
vpletamo v naše življenje v vrtcu.
POVEZOVANJE S ŠOLO
Povezovanje s šolo je že naša stalna praksa. Radi se bomo odzvali vabilom na različne prireditve.
Obiskovali bomo knjižnico, računalniško učilnico, v okviru možnosti tudi šolsko telovadnico.
Knjižničarki Katarina Primožič in Marinka Ferlan nam pomagata in svetujeta pri nakupu kvalitetnih
knjig in slikanic. Katarina Primožič sestavlja vsebino bralnih nahrbtnikov in pomaga pri urejanju
vrtčevske knjižnice. Učiteljica Alenka Bertoncelj pomaga našim otrokom narediti prve korake v svet
računalništva, Marjeta Naglič pa za nas pripravi koncert.
V letošnjem letu bomo sodelovali tudi z učiteljico angleščine, učiteljico biologije Mihelo Lahajnar ter
laborantom Janezom Rihtaršičem.
Skupaj s šolo bomo zbirali sredstva za šolski sklad.
Ob koncu šolskega leta bodo najstarejši otroci obiskali prvi razred.
POVEZOVANJE Z OKOLJEM
Nadaljevali bomo sodelovanje z Občino Železniki, s Krajevno skupnostjo, z Antonovim vrtcem ter z
drugimi podjetji, ustanovami in posamezniki.
Na Občini imamo vitrino, v kateri razstavljamo naše izdelke.
Sodelovali bomo na proslavi ob dnevu žena.
Strokovne delavke z otroki načrtujejo različne obiske v kraju.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za zdravje skrbimo z načinom življenja v vrtcu. S primerno opremljenostjo in higieno prostorov
otrokom zagotavljamo zdravo in varno okolje. Redno skrbimo za higieno igrač, didaktičnih
pripomočkov in telovadnih rekvizitov.
Skrbimo za redno dnevno telesno aktivnost otrok v vrtcu in na prostem tudi v slabšem vremenu.
Redno in pravilno zračimo prostore. Otrokom nudimo zdravo, pestro in uravnoteženo prehrano in
dovolj napitkov. Spodbujamo k pitju vode. Otroke navajamo na kulturno uživanje hrane in jim
privzgajamo pravilen odnos do nje. Za otroke s prehranskimi alergijami na osnovi izvida specialista
pripravljamo dietne obroke. Po dogovoru s starši v vrtcu izvajamo tudi zobozdravstveno
preventivo.
V primerih nalezljivih bolezni izvedemo vse priporočene zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja
le-teh.
Otroke navajamo na pravilno in varno hojo na sprehodih po poteh in cestah v okolici vrtca.
Izvajamo program Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana.
Skrb za zdravje in dobro počutje otrok je tudi naša prva prioritetna naloga.
ORGANIZACIJA PREHRANE
Otroci v vrtcu prejemajo tri obroke hrane: zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Stalno imajo na
razpolago sadje, vodo in čaj. Za vrtec v Železnikih pripravljamo zajtrk in kosilo v centralni kuhinji v
osnovni šoli, delna priprava pa poteka v kuhinji vrtca.
Za nabavo hrane in organizacijo dela je zadolžen vodja kuhinje Igor Marin, za delo v kuhinji vrtca
pa Zlatko Leben.
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Strokovne delavke se bodo udeležile študijskih skupin v okviru mreže mentorskih vrtcev v Škofji
Loki.
Vse vzgojiteljice se bodo udeležile predavanja na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki je
organiziran v okviru projekta Zdrav vrtec.
Z gozdarjem Boštjanom Škrlepom se bomo sprehodili po Gozdni učni poti Kres, in se ponovno
seznanili s posebnostmi, ki jih vzgojiteljice lahko predstavijo otrokom.
Strokovne delavke se bodo lahko udeležile predavanja mag. Milene Košak Babuder Otrok z
disleksijo, ki bo izveden v Osnovni šoli Železniki.
20. januarja 2015 bomo za celoten kolektiv pripravili predavanje Anje Štefan o pomenu branja in
pravilnega pripovedovanja pravljic.
Načrtujemo tudi predavanje mag. Irene Deželak Čustvena inteligenca pri delu.
ZADOLŽITVE DELAVK
Urejanje kabinetov in prostorov
Igrače in igralna hišica na vrtu
Kabinet s športnimi rekviziti pri
večnamenskem prostoru
Kabinet s športnimi rekviziti pri telovadnici
Igrače za mali vrt
Mali inštrumenti
Likovni material
Zbirke revij, kaset, zgoščenk
Rekviziti za dramatizacijo
Odpadni material
Okolica vrtca
Žoge
Prostor s kadjo
Knjižnica
Brisačke, servieti, ...
Kotiček za starše in vetrolov zgoraj / spodaj
Zbornica
Zbiranje zamaškov
Lončnice garderoba spodaj
Lončnice garderoba zgoraj
Ines Hafnar
Sonja Bergant, Ema Panjtar, Vesna Benedičič
Martina Tolar, Katja Murn, Tina Panjtar
Regina Benedičič
Ana Peternelj
Jerneja Rant
Marija Mohorič
Gabrijela Rant
Irena Pohleven
Polona Kenda
Ana Mohorič
Mirjam Gorenc
Lidija Černivc
Maja Šmid
Alenka Gajgar / Alenka Jeram
Barbara Tavčar
Petra Demšar
Klara Markelj
Polonca Pokorn
Dekoracije garderob
Jesenska dekoracija
Zimska dekoracija
Pomladna dekoracija
Poletna dekoracija
Vitrini na občini
Vesna Benedičič
Irena Pohleven, Ines Hafner
Polona Kenda, Martina Tolar
Marija Mohorič, Mirjam Gorenc
Vesna Benedičič, Jerneja Rant
Prispevki za Ratitovška obzorja
Vesna Benedičič, Alenka Gajgar, Martina Markelj
Predstava za otroke
Ana Mohorič, Katja Murn, Alenka Jeram, Mirjam Gorenc, Petra Demšar, Darja Čufar Barbara
Tavčar, Irena Pohleven
Športno dopoldne s starši
Ana Peternelj, Alenka Jeram, Marija Mohorič, Lidija Černivc, Martina Tolar
Priprava novoletnih delavnic
Marija Mohorič, Jerneja Rant, Regina Benedičič, Gabrijela Rant, Martina Tolar, Ana Mohorič, Katja
Murn, Tina Panjtar, Ana Peternelj, Sonja Bergant, Maja Šmid
PREDLOG INVESTICIJ IN NAKUPA OSNOVNIH SREDSTEV
Menjava oken v starem delu vrtca Železniki.
Pleskanje igralnic.
Nakup omar v učilnicah osnovne šole, ki so namenjene vrtcu.
Nakup tobogana za malo teraso, stojal za kolesa, stenskih ur za igralnice, radijev, projektorja,
prenosnega računalnika in tiskalnika.
Ureditev pralnice v vrtcu Železniki.
V Železnikih, 05. 09. 2014
Martina Markelj
ravnateljeva pomočnica