Osnovna šola - Franca Rozmana Staneta

Comments

Transcription

Osnovna šola - Franca Rozmana Staneta
Osnovna šola
Franca Rozmana - Staneta
Kersnikova 10, 2000 MARIBOR
tel.: (02) 2504301, fax.: (02) 2504311
[email protected], http://www.o-frs.mb.edus.si
ID za DDV: SI25901010
Podračun pri UJP: 01270-6030667458
SPORAZUM IN PRISTOPNA IZJAVA K ŠOLSKEMU SKLADU
ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Spodaj podpisan/-a pristopam k šolskemu skladu.
MATI – OČE – SKRBNIK – SORODNIKI – DRUGI (obkrožite)
Ime in priimek
, pošta
Ulica
UČENCA, UČENKE (ime in priimek)
iz
razreda.
Prostovoljno se odločam, da sprejmem določila sporazuma o prispevku staršev za Šolski sklad.
Prispevek bom plačal/a (obkrožite ustrezno številko oziroma črko):
1. v enkratnem znesku s položnico za plačilo šolskega sklada v znesku 5 €,
2. v enkratnem znesku s položnico za plačilo šolskega sklada v znesku 10 €,
3. v enkratnem znesku s položnico za plačilo šolskega sklada v znesku 15 €,
4.
a.) v enkratnem znesku s položnico za plačilo šolskega sklada v znesku _________ € (napišite),
b.) obročno – v celotnem znesku _____ € , kar bom plačal/-a na _________ obrokov mesečno
s položnicami za plačilo šolskega sklada.
Starši/skrbniki/sorodniki/drugi s podpisom pristopne izjave pristopamo k sporazumu dne _______.
Prispevek se plačuje na podračun OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor št.: 01270-6030667458,
sklic: 00 291000, namen: DOTACIJA ŠOLSKEMU SKLADU.
Prispevek je mogoče plačevati od podpisa pristopne izjave do preklica izjave. Starši/skrbniki lahko s
pisno odstopno izjavo kadarkoli odstopite od sporazuma ali spremenite znesek prispevka. Odstopna
prijava se odda v tajništvu ali po pošti.
Zbrana sredstva Šolskega sklada se bodo v šolskem letu 2013/2014 namensko porabila za pomoč
socialno šibkim učencem, za pomoč pri plačilu prehrane, šolskih potrebščin, šol v naravi, strokovnih
ekskurzij …
Na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru predsednica šolskega sklada ali ravnateljica
poroča o zbranih sredstvih in porabi v preteklem šolskem letu.
Šola in starši/skrbniki/sorodniki/drugi bomo morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno v
sodelovanju z upravnim odborom Šolskega sklada. V primeru, da ne bi prišlo do sporazumne rešitve,
rešuje spore pristojno sodišče v Mariboru.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.
Predsednica UO Šolskega sklada:
Sabina Kelc
Podpis staršev/skrbnikov/sorodnikov/drugih:
_____________________
Kraj in datum: ______________________________
Ravnateljica:
Breda Kutnjak