Letno poročilo za leto 2013

Comments

Transcription

Letno poročilo za leto 2013
AGIS ZAVORE d.d.
Rajšpova ulica 16
2250 PTUJ
LETNO POROČILO
2013
Št. Izvoda:__
KAZALO
14
I. POROČILO DIREKTORJA UPRAVE
1 DOPOLNITEV LETNEGA POROČILA Z DOGODKI OD 01.01.2014 –20.4.2014
II. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI
1. PRAVNA OBLIKA DRUŽBE IN OSNOVNI KAPITAL
2. OSNOVNI KAPITAL
3. DELNIŠKA KNJIGA
4. LASTNIŠTVO NEPREMIČNIN
5. NADZORNI SVET IN SKUPŠČINA
6. POSLOVANJA AGIS ZAVORE D.D. PTUJ V LETU 2013
7. KADRI IN IZOBRAŽEVANJE
8. POSLANSTVO, VIZIJA, CILJI, STRATEGIJA
9. GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH PODATKOV DRUŽBE
III. POSLOVNO POROČILO AGIS ZAVORE D.D. V LETU 2013
1. REALIZACIJA PRODAJE V LETU 2013
2. RAZVOJNO – TEHNIČNO- PROIZVODNI SEKTOR
3. INFORMATIKA
4. NABAVA
5. KAKOVOST
6. RAVNANJE Z OKOLJEM
7. URESNIČEVNJE PLANA 2013
8. UPRAVLJANJE TVEGANJ
9. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
10. ZAKLJUČEK
IV. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
4
9
10
10
10
12
12
13
13
16
18
19
23
23
26
35
36
38
38
39
40
41
41
42
1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013
42
2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013
43
3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013
44
4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2013
45
5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012
46
6. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEA DONOSA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.201347
7. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE
48
V. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K POSTAVKAM
1. RAČUNOVODSKE USMERITVE
2. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
3. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
4. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
5. ZALOGE
6. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
7. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
8. DENARNA SREDSTVA
9. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10. KAPITAL
49
49
54
55
56
56
57
58
59
59
59
2
11. DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
12. KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
13. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
14. DOLGOROČNO REZERVACIJE
15. ANALIZA PRIHODKOV IN STROŠKOV
16. STROŠKI REVIZIJE
17. FINANČNI PRIHODKI
18. FINANČNI ODHODKI
19. DRUGI PRIHODKI
20. DRUGI ODHODKI
21. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
22. DAVEK OD DOBIČKA
23. ZABILANČNA EVIDENCA
24. PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA
60
62
64
64
65
66
66
67
67
67
68
68
68
70
VI. DRUGA RAZKRITJA
72
VII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
72
3
I. POROČILO DIREKTORJA UPRAVE
Leto 2013 se je nadaljevalo z podobnimi mnogimi neznankami kot v letu 2012 (nestabilen trg, negotova
napoved naročil, dejansko zmanjšana naročila, poslovanje z likvidnostnimi težavami, zmanjšano
intenzivnostjo dela, porast naročil v januarju kar je pozitivno in je odraz aktivnosti managementa hkrati
pa velika obveza za nabavo materiala v izredno kratkem času in posledično povečevanje likvidnostnih
težav, … )
Leto bi lahko označili kot viharno leto velikih sprememb v napovedih in dejanskih naročilih v sled česar
smo končali leto z 3,64 % zmanjšanjem naročil, kar predstavlja – 221.000,00 EUR zmanjšanja prilivne
strani in s tem – 48.795, 00 EUR izgube oziroma – 0,8 % z ozirom na plan 2013.
Največji vpliv je imelo zmanjšanje naročil pri največjem kupcu, realizacija 91,8 % oziroma
3.351.677,00 EUR (napoved 3.650.000 EUR) kar predstavlja izpad 298.323,00 EUR ali 8.17 %.
Zmanjšanje naročil je bilo tudi na drugih trgih, zaradi nenehnih kontaktov z kupci in zahtev po višjih
naročilih smo uspeli povečati realizacijo na Madžarskem in Nemškem trgu. Z višjimi naročili pri drugih
kupcih smo ublažili izpad naročil največjega kupca.
Vsekakor je bilo veliko aktivnosti tudi na drugih področjih na zmanjševanju stroškov. Uspeli smo zadržati
število zaposlenih do konca marca 133, v kasnejših mesecih smo skladno z koraki sanacije družbe
zmanjšali število zaposlenih na 122, zmanjševanje sledi tudi v letu 2014.
Kazalniki poslovanja kažejo napredek pri poslovanju, čeprav smo končali leto z minimalnim negativnim
rezultatom kar je bila posledica tudi zraven zmanjšanih naročil prepozna uskladitev cen pri največjem
kupcu, čeprav so aktivnosti potekale že od januarja 2013 naprej.
Pomembno je poudariti, da je bil poslovni izid iz poslovanja pozitiven v znesku 274.613 EUR, poslovni
izid iz rednega poslovanja v znesku – 8.028 EUR, kar pomeni da nam je za pokrivanje obresti od kreditov
zmanjkal manjši del, vendar so tukaj še drugi odhodki, ki so letos pomembno vplivali na rezultat.
Pomemben kazalnik je tudi rezultat poslovanja z upoštevano amortizacijo (EBITDA) v znesku
668.374,00 EUR.
Zaradi izkazanih podatkov, predvsem obveznosti do bank smo pozvali poslovne banke k
začasnemu moratoriju 1 leta že koncem 2. kvartala 2013.
V tej navezi je bil tudi Haldex, organizirani so bili trije sestanki z Haldex, NKBM, NLB in delno
PROBANKA skupno z Agis – zavore, d,d..
Žal se banke še niso odzvale našemu klicu zato so začela zaostajati plačila do dobaviteljev in v sled tega
tudi povečana nelikvidnost. Banke želijo trdno zagotovilo Haldex-a o nadaljnjem sodelovanju, prenosu
proizvodnje tudi novih proizvodov, Haldex zahteva od Bank zagotovilo o podpori in sodelovanju pri
projektih Haldex.
S strani Haldex nam je bilo ponujeno sodelovanje pri novem projektu v letu 2014, izdelali smo
kalkulacije za strojno obdelavo, načrtali tehnološko linijo za montažo v pogovorih smo z zunanjim
izvajalcem za pridobitev ponudbe za kontrolno postajo, katera je sestavni del linije. Haldex kaže interes
po novih in večjih poslih kar bo vzpodbudilo tudi Banke.
Zaradi likvidnostnih težav smo aktivnosti usklajevali dogovorno z dobavitelji (reprogrami) za kar jim
velika hvala, da smo preživeli in se nismo znašli v dolgotrajnejši blokadi (blokada enkrat za dva dni
zaradi neusklajenosti prijavitelja).
Zaradi že omenjenih težav, zadolženosti družbe iz preteklih let smo izvajali začrtane ukrepe kateri so
temeljili na smernicah za sanacijo družbe Agis-zavore, d.d predstavljene na nadzornem svetu družbe
4
Agis-zavore, d.d. (prevzem funkcije direktorja imenovane družbe), izdelanih korakih za sanacijo družbe
katere smo predstavili bankam in Haldex, jih nadgrajevali v postopnih korakih :
•
Reprogram z dobavitelji
Dogovori in njih realizacija vplivajo na izboljšanje likvidnostnega stanja.
•
Plan zmanjševanja stroškov
- Optimizacija nastavitev strojev
- Zmanjševanje stroškov na litju
- Optimizacija režijskih služb
- Zmanjševanje izmeta
- Prenos litja stroškovno najbolj izpostavljeni skupini odlitkov
Kvartalno se spremlja realizacija izvedenih ukrepov, niso še izčrpane vse notranje rezerve, ukrepi v letu
2014 zajemajo tudi ta področja/aktivnosti.
•
Analiza poslovanja,
- Izvedena je bila temeljita analiza stroškov in njihova vsebnost v kalkulaciji. Analizirali smo
programe/proizvode katerim je padla količina in so zaradi primerjave z neprimerno večjimi
količinami preteklih let stroškovno izkazovali ugodnejšo sliko, danes je ta slika povsem drugačna,
določene proizvode bomo proizvajali na zahtevo kupca po neprimerno večji ceni, za večino smo
izvedli plan izdelave z ozirom na ekonomsko upravičenost in tehnološko optimalno serijo.
- Dogovori z kupci o regulaciji/usklajevanju cen. Posebna pozornost velja pri odjemalcih, sprotno
spremljanje cen in ukrepanje.
•
Program prestrukturiranja družbe – državna pomoč II. faza
- Za nami je obveza eno letnega zadržanja števila zaposlenih (do 31.03.2013) zaradi prejete
subvencije, zahtevo smo realizirali po zahtevah pogodbe. Sprostitev pomeni veliko olajšanje in
realizacijo aktivnosti po nastopu delovno pravne zakonodaje z ozirom na možnosti prilagajanja
števila zaposlenih v odvisnosti od razmer na trgu.
•
Aktivnosti na prodaji zemljišča
- Začete aktivnosti v letu 2011, nadaljevanje v letu 2012 in 2013, pridobljeni dve cenitvi. V januarju
2013 smo prejeli sklep Geodetske uprave o pravnomočni razparcelaciji omenjenega zemljišča, kar
je omogočilo začetek prodajnih aktivnosti.
- Izkazan je bil interes po nakupu dveh parcel na Mlinski 1, Ptuj. Prodali smo eno parcelo v
dogovoru z PROBANKO zaradi lizinga nakupa in prodaje (seal and lease back). Drugi kupec je
po podpisu nakupne pogodbe in plačilu davka odstopil od nakupa, postopek se rešuje na
PROBANKI še vedno ni znano kakšna bo odločitev banke od odstopa nakupne/prodajne pogodbe
kupca. Realizacija prodaje bi vsekakor ugodno vplivala na likvidnost družbe.
Posebna prizadevanja so bila pri pomembnejših kupcih, o prevzemu poslov za našo livarno in strojno
obdelavo.
Nesporno je, da je bilo poslovanje družbe celo leto pod velikimi pritiski nezadostnih naročil,
likvidnostnih težav, dogovarjanj z dobavitelji, bankami.
Obvladovanje stroškov (plače, materiali, usluge, zaloge, nedovršena proizvodnja) je bilo v pričakovanih
mejah.
Pomembno je poudariti, da smo na osnovi pogovorov, dogovorov z Sindikatom, Svetom delavcev in
zaposlenih z sprotnimi informacijami o stanju v družbi in konstruktivnem sodelovanju lahko dosegli
dogovor o obročnem izplačilu zaostanka regresa in manj izplačanih plač iz obdobja 17.11.2008 do
28.02.2010 (ukrep države 36 in 32 urnik s subvencijo, za zadržanje delovnih mest zaradi gospodarske
krize) s polno podporo vseh zaposlenih, brez katerih zagotovo vsega navedenega ne bi mogli izvesti.
5
1. Cilji prestrukturiranja in realizacije
Glavni cilji prestrukturiranja družbe:
•
Ohranitev delovnih mest
Pridobitev nepovratnih sredstev. Pogoj države je bila ohranitev delovnih mest za dobo 1 leta, kar
smo tudi realizirali.
•
Odprava insolventnosti
Skupščinski sklepi so bili v smeri odprave kapitalske neustreznosti, ki pa so se realizirali samo
polovično in sicer v delu zmanjšanja osnovnega kapitala in kritja izgube iz preteklih let. V
prihajajočem letu bomo nadaljevali z ukrepi odprave insolventnosti.
•
Program z dobavitelji
Smo v kontaktu z dobavitelji, likvidnostne težave rešujemo z dogovori o reprogramih z ključnimi
dobavitelji.
•
Reprogram z bankami
Z bankami smo dosegli reprogramiranje kreditnih obveznostih tako, da smo spremenili
kratkoročne in dolgoročne obveznosti v prid dolgoročnim obveznostim, kar je bilo prej obratno.
Kot je že bilo omenjeno smo v pogovorih skupno z največjim kupcem o ugodnejših pogojih
financiranja in podpori prenosa proizvodnje ter novih programih.
•
Povečana prodaja
Z reorganizacijo smo posvetili večjo težo Marketingu, kar je v teh časih logično in za pričakovati.
Na tem segmentu so vidni rezultati predvsem iz razvojno-marketinškega vidika na področju
zelenega programa, traktorji in kmetijske mehanizacije. Pridobili smo tržno nišo opremljanja
uvoženih traktorjev z vgradnjo pnevmatske inštalacije.
Začeli smo z aktivnostmi reorganizacije prodajno – komercialnega področja kar se bo odrazilo v
letu 2014.
Drugo področje je hidravlično krmiljena zavora traktorske prikolice, osvojeno imamo v celoti.
Začasno manjkajoči varnostni element kupujemo, v bližnji bodočnosti ga bomo sami izdelovali.
Prenos dobaviteljev na hrvaški in srbski trg s čimer pospešujemo prodajo z menjavo blaga.
Finančna stabilnost družbe (zagotoviti zdrava produktna jedra, opuščanje nerentabilnih
proizvodov, od prodaje nepotrebnega premoženja in s tem zmanjševanje bančnih obveznostih).
•
•
Finančna stabilnost družbe
Še vedno je prisotna likvidnostna težava, predvsem zaradi nezadostnih naročil, nerednih in
zakasnelih prilivov (vpliv gospodarske krize) ne le na domačem, ampak tudi tujih trgih. S težavo
uspevamo usklajevati zahteve in potrebe proizvodnje in dobaviteljev. Z odprodajo
nepremičninskega trenutno nepotrebnega premoženja bomo postopoma izboljšali likvidnostno
stanje poslovanja.
Odprodaja nepotrebnega premoženja in s tem zmanjšanje bančnih obveznostih
Aktivnosti v teku , lokacija Mlinska 1 in Rajšpova 16.
•
Dvig kakovosti izdelkov (optimiranje, ukrepi) tako, da bo kakovost primerljiva ter
stabiliziranje pozicije na trgu)
6
Dvig kakovosti izdelkov v letu 2013 smo dosegli cilj zmanjšanja izmeta, v letu 2014 načrtujemo
zmanjšanje izmeta za 5 do 10 %. Rezultati so povezani z nenehnim nadzorom, optimizaciji
procesa in tehnološkemu pristopu zlasti v livarni (prehod na ekološko prijazna mazalna sredstva
ter stroškovno sprejemljiva). Z optimiranjem poslovanja in procesov so začrtani ukrepi, ki
temeljijo na zmanjševanju stroškov.
•
•
•
•
Stabiliziranje pozicij na trgu. V zelo hudi in neusmiljeni konkurenci krepimo svojo pozicijo na
trgu z :
kvalitetnimi proizvodi,
sprejemljivo ceno proizvoda,
točnimi dobavami,
zadovoljstvom kupca.
2. Strategija prestrukturiranja po posameznih področjih
Načrtovano prestrukturiranje zajema naslednja področja:
• finančno,
• tehnološko,
• kadrovsko,
• tržno,
• ekološko,
• organizacijsko.
2.1 Finančno prestrukturiranje
To prestrukturiranje je nujno potrebno. Nadaljnje aktivnosti so vezane na optimiranje procesov z ciljem
zniževanja stroškov in odprodajo nepotrebnega nepremičnega premoženja na Mlinski 1 in Rajšpova 16.
Sledijo pogovori z bankami.
Strateško moramo biti usmerjeni v poslovnega partnerja, ki je pripravljen dokapitalizirati družbo z
doprinosom razširitve tga z obstoječim in novim programom.
Dokapitalizacija je in bo ponujena obstoječim delničarjem. Razpisana dokapitalizacija (sklep skupščine v
letu 2013) ni bila uspešna.
2.2 Poplačilo obstoječih finančnih in poslovnih obveznosti
Sredstva zagotavljamo na osnovi tekočega poslovanja, z dogovornimi odlogi plačil (reprogrami) pri
dobaviteljih in skrajšanim valutnim rokom 8 dni pri največjem kupcu s čimer smo začasno prekinili
odprodajo faktur (factoring). Primanjkuje likvidnih sredstev za tekoče pokrivanje obveznosti iz dveh
razlogov :
- eden so zaostale obveznosti iz pretekljih let, ki obremenjujejo tekoče poslovanje
- drugi vzrok so plačila po predračunu pri nabavi materiala (Al-zlitine, cink, nekateri kupljeni deli ).
Začeti z pogovori o delnem sproščanju naročil z 8 dnevno valuto, ki bi naj počasi prerasla v normalne,
primerljive valute z podobnimi dobavitelji.
2.3
Kadrovsko prestrukturiranje
Smo v fazi zmanjševanja zaposlenih, lotili smo se mehkega (socialno varnega) odpuščanja. Zmanjševanje
iz naslova poslovnih razlogov, družbo finančno obremenjujejo. Od leta 2009 do danes je bila družba
finančno obremenjena dobrih 351.587 EUR.
Realizirati kadrovske spremembe na vodenju družbe II. in III. nivo vodenja v letu 2014.
Ukrepi prestrukturiranja:
7
•
Ohranitev delovnih mest
Optimizacija se izvaja v livarni, strojni obdelavi montaži in v strokovnih službah z združevanjem
ali prenosom aktivnosti na zaposlene. Zaradi fleksibilnosti in izkoriščenosti izvajalcev v primeru
konic na posameznih delovnih mestih usposabljamo in izpopolnjujemo zaposlene za različna
opravila v sklopu oziroma obsegu poslovnih del.
•
Reorganizacija
Z ozirom na optimizacijo poslovanja smo izvedli tudi reorganizacijo vodilne strukture. Zmanjšali
smo število managerske strukture iz 4 na 1. To smo dosegli z združevanjem funkcij, prenosom
posameznih poslovnih funkcij na nižji nivo in prevzemom določenih strateških funkcij vodenje
proizvodnega sektorja s strani direktorja družbe. Ta cilj je realiziran v skladu z zahtevo
kadrovskega prestrukturiranja.
V primeru nove strateške situacije družbe Agis Zavore d.d. se bomo prilagajali tedanjim razmeram
v skladu z točko 2.3 tega poročila (Kadrovsko prestrukturiranje).
3 . Tehnološko prestrukturiranje
To področje je naravnano predvsem na tehnološke izboljšave in posodabljanje opreme oz. procesov.
Razmere na trgu, obveznosti in finančne možnosti narekujejo previdne korake.
4. Tržno prestrukturiranje
Sledimo željenim ciljem in strategiji, tekoče opravljamo analizo uspešnosti proizvodnih programov in
kupcev, prizadevali smo si pridobiti nove kupce in trge kar je v manjši meri tudi uspelo (osebni
avtomobilski program).
5. Ekološko prestrukturiranje
Realizirali smo projekt varčne razsvetljave v livarni, kjer poteka proces v treh izmenah in so največji
učinki pri zmanjševanju porabe električne energije in stroškov.
V planu je investicija v varčno razsvetljavo v strojnem oddelku, montaža in uprava v letu 2014 .
8
1 DOPOLNITEV LETNEGA POROČILA Z DOGODKI OD 01.01.2014 –20.4.2014
do prejema letnega Poročila za leto 2013 revizorjev.
Dogodki vezani na poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in istočasno povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe (presežek prevrednotenja) na podlagih skupščinskih sklepov,
vpisa v register in posledično pritožbe Albin Promotion, d.o.o.
• Dne 05.02.2014 Sklep višjega sodišča v Mariboru,
S katerim se razveljavita izpodbijana sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju Srg 2013/29963 o vpisu
spremembe pri subjektu z dne 03.09.2013 in sklep istega sodišča Srg 2013/29963 o zavrženju vloge z dne
03.09.2013, vrnjeno v ponovno obravnavo sodišču prve stopnje na Ptuju in sicer glede zmanjšanja in
povečanja osnovnega kapitala.
• Dne 24.02.2014 Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju na podlagi sklepa višjega sodišča, o izbrisu
opravljenih vpisov v registrski zadevi dne 03.09.2013 glede povečanja za 456.002 in zmanjšanja
za 1.113.781,17 osnovnega kapitala. Osnovni kapital ponovno znaša 1.464.813,17. Še ni
pravnomočno, saj se je Agis Zavore pritožilo na sklep.
• Dne 28.02.2014 Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju o delnem vpisu skupščinskega sklepa in
sicer upošteva zmanjšanje osnovnega kapital in delnega kritja preteklih izgub v znesku
1.113.781,17. Osnovni kapital znaša 351.032. Sklep je postal pravnomočen dne 9.3.2014.
Dogodki vezani na dogovor o izplačilu manj izplačanih plač v obdobju od 17.11.2008 do 28.02.2010
in plačilo neizplačanega regresa 2012 in 2013.
• Dne 31.01.2014 je bila podpisana izjava med upravo in sindikatom SKEI
Izplačilo manj izplačanih plač znesku 191.535,59. Obveznost je nastala v časovnem obdobju 17.11.2008
do 28.2.2010 do zaposlenih delavcev v družbi, saj se niso izplačevale plače v pogodbeno dogovorjeni
višini, temveč so bile plače zmanjšane za 10% od pogodbeno dogovorjenih. Sklenjen je bil dogovor, da se
navedena obveznost poravnavala v več zaporednih mesečnih obrokih po 50 eur bruto in sicer v 15
mesečnih obrokih, nadalje pa 50 eur neto do konca izplačila
Izplačilo regresa za leto 2012 in 2013. Izplačilo bo izvedeno v več zaporednih mesečnih obrokih po 50
eur neto, dokler se ne poplača celoten dolg. Najprej se izplačuje regres 2012 v znesku 32.605,42; 2013 v
znesku 78.691,09 .
Opozoriti moram, da so stekle aktivnosti že koncem leta 2013, zaključile so se po vseh aktivnostih
Sindikata, Sveta delavcev, zaposlenih, uprave (direktorja) in seznanitvijo Nadzornega sveta družbe v
navedenem obdobju.
9
II. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI
Podjetje AGIS – Zavore d.d. že več kot trideset let proizvaja zavorne agregate za gospodarska vozila.
Smo delniška družba, ki opravlja dejavnost razvijanja, izdelave in oskrbe trga z zavornimi
komponentami, predvsem za gospodarska vozila. Proizvodno smo usmerjeni na proizvajanje
pnevmatskih, pnevmatsko-hidravličnih in hidravlično zavornih agregatov in ojačevalcev sklopk.
Obvladujemo tehnologije litja, obdelave in montaže.
Naša dejavnost se dopolnjuje z prodajo svetil za prikolice, traktorje ter drugih proizvodov, ki dopolnjujejo
naš prodajni program.
Z strategijo prodaje širimo prodajni program na področje zelenega programa (traktorji), železniški
program (litje in obdelava zavornih komponent), dopolnilni program z ciljem širitve prodajnega
programa, s čimer se zmanjšuje poslovno tveganje zaradi razmer in vplivov trga.
1. PRAVNA OBLIKA DRUŽBE IN OSNOVNI KAPITAL
Naziv
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Občina:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Spletna stran:
Direktor:
Matična številka podjetja:
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:
Šifra glavne dejavnosti podjetja:
Šifra dejavnosti s katero ustvarite največ prometa:
Transakcijski računi:
AGIS ZAVORE D.D. PTUJ
RAJŠPOVA ULICA 16
2250 PTUJ
PTUJ
02/ 780 78 00 (centrala)
02/ 778 22 11
[email protected]
http://www.agis-zavore.si
Franc FERČIČ
5037603
SI 98149989
29.320
29.320
04202-0000413254 Nova Kreditna banka
Maribor
02150-0012527640 Nova Ljubljanska banka
2. OSNOVNI KAPITAL
Z dnem vpisa AGIS d.d. Ptuj v sodni register v letu 1999 je znašal osnovni kapital družbe
195.621.000,00 SIT. Večinski ustanovitelj družbe je bila Slovenska razvojna družba z vložkom
195.617.000,00 SIT.
Prvotni osnovni kapital družbe AGIS d.d. Ptuj v znesku 195.621.000,00 SIT se je povečal na
365.842.000,00 SIT na podlagi sklepa 4. skupščine družbe z dne 10.10.2001 o povečanju osnovnega
kapitala za 170.221.000,00 SIT . Povečanje je bilo izvedeno s stvarnimi vložki s konverzijo terjatev na
podlagi pogodbe o konverziji denarnih terjatev v bodoče delnice z upnikom Slovensko razvojno družbo
d.d. Ljubljana.
Na podlagi sklepa 5. skupščine z dne 9.7.2002 pa se nadalje osnovni kapital družbe iz 365.842.000,00
SIT povečal na 427.156.000,00 SIT. Povečanje osnovnega kapitala je bilo prav tako izvršeno s stvarnimi
vložki s konverzijo terjatev na podlagi pogodbe o konverziji denarnih terjatev v bodoče delnice z
upnikom Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana.
Na podlagi sklepa 10. skupščine družbe z dne 29.8.2006 je osnovni kapital družbe razdeljen podobno kot
prej na 427.156 delnic, s tem da so delnice zdaj oblikovane kot kosovne delnice, kar pomeni, da ima
10
vsaka kosovna delnica enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
Na podlagi sklepa o danem pooblastilu nadzornemu svetu o uskladitvi osnovnega kapitala z EUR prav
tako sprejetim na 10. skupščini družbe, je z dnem 23.3.2007 nadzorni svet družbe na svoji 4. redni seji
dne 23.3.2007 sprejel prečiščeno besedilo statuta družbe. Osnovni kapital družbe znaša 1.782.490,40
EUR.
Osnovni kapital, ki znaša 1.782.490,40 EUR se na podlagi poročila o pridobitvi lastnih delnic zmanjša z
umikom 42.715 lastnih delnic za 178.249,04 EUR tako, da znaša 1.604.241,36 EUR in je po zmanjšanju
razdeljen na 384.441 navadnih kosovnih delnic na ime.
Osnovni kapital, ki znaša 1.604.241,36 EUR se na podlagi sklepa uprave o umiku lastnih delnic z
07.12.2009 ter na podlagi sklepa št. 77/20k/2009 z dne 08.12.2009, zmanjša z umikom 38.444 lastnih
delnic za 160.424,14 EUR tako, da je znašal 1.443.817,22 EUR in je po zmanjšanju razdeljen na 345.997
navadnih kosovnih delnic na ime.
Na podlagi sklepa 18. zasedanja skupščine z dne 28.6.2013 pod točko 3. dnevnega reda o
poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom kritja čiste izgube poslovnega leta
2012 in prenesene izgube ob hkratnem povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe in glede na
dano pooblastilo nadzornemu svetu, da je nadzorni svet pooblaščen za sprejem sprememb in
dopolnitev statuta zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenimi spremembami osnovnega
kapitala po tem sklepu, je nadzorni svet na svoji 53. redni seji dne 1.8.2014 – sklep št.
116/53R/2013 sprejel prečiščeno besedilo statuta družbe v vsebini, da osnovni kapital v skladu z
navedenimi spremembami znaša 807.034,00 EUR.
Navedena sprememba osnovnega kapitala je bila opravljena v sodnem registru na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča Ptuj opr. štev. Srg 2013/29963 z dne 3.9.2013.
Z dnem 21.2.2014 pa je na podlagi sklepa Višjega sodišča v Mariboru opr. štev. I Cpg 391/2013 z
dne 23.1.2014 Okrožno sodišče Ptuj v registrski zadevi opr. štev. Srg 2014/8270 izdalo sklep o
izbrisu vpisa, ki je bil opravljen dne 3.9.2013 v zadevi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega
kapitala z namenom kritja čiste izgube poslovnega leta 2012 in prenesene izgube ob hkratnem
povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, tako da je osnovni kapital družbe ponovno vpisan
v višini 1.464.813,17 EUR. Temu sledi novi sklep sodišča, ki upošteva poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala z namenom kritja čiste izgube poslovnega leta 2012 in prenese izgube, ne pa
tudi povečanja, kar pomeni, da je osnovnih kapital družbe na dan 26.2.2014 v višini 351.032 EUR.
Proti navedenemu zadnjemu sklepu o izbrisu vpisa je družba AGIS ZAVORE d.d. Ptuj v
zakonskem roku podala pritožbo, saj se ne strinja z navedenim sklepom o izbrisu vpisa.
Navedeni sklep o izbrisu vpisa je bil izdan na podlagi še ne dokončne in s tem ne pravnomočne
zadeve reševanja pritožbe delničarja ALBIN PROMOTION d.o.o., Breg 8, Majšperk, ki je dne
30.7.2013 kot udeleženec podal vlogo v postopku vpisa sprememb v sodni register v kateri navaja,
da je sklep sprejet pri 3. točki dnevnega reda 18. skupščine z dne 28.6.2013 nezakonit in na njegovi
podlagi ne sme priti do vpisa spremembe v sodni register.
Do dneva priprave letnega poročila osnovni kapital družbe znaša 351.032 EUR, kar je tudi
pravnomočno.
11
3. DELNIŠKA KNJIGA
Stanje in lastništvo delnic se vodi v delniški knjigi pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. v
Ljubljani.
RAZDELITEV DELNIC /LASTNIŠTVA/ V OSNOVNEM KAPITALU
NA DAN 31.12.2013
Imetnik
GOJKOŠEK MARJAN
ALBIN PROMOTION d.o.o.
WEIGL EMERIK
KASZIMPEX KFT
PAPST CVETKA
GORJAK FRANJO
ŠPOLJAR JANEZ
MENHART ALEŠ
AUTOMEHANIKA D.D.
E. COM - CERT KFT.
FERČIČ FRANC
FRS d.o.o.
ELDB DRAGO NERAT S.P.
MALI DELNIČARJI
SKUPAJ
Število delnic Delež
69.000,00 19,66%
44.258,00 12,61%
24.087,00
6,86%
21.197,00
6,04%
20.485,00
5,84%
20.389,00
5,81%
19.757,00
5,63%
19.654,00
5,60%
19.625,00
5,59%
9.813,00
2,80%
7.618,00
2,17%
2.938,00
0,84%
1.894,00
0,54%
69.117,00 19,69%
351.032,00 100,00%
4. LASTNIŠTVO NEPREMIČNIN
ZAP.ŠT.
PARCELNA
ŠTEVILKA
VRSTA RABE
POVRŠINA
M2
1.
2.
1553/5
1555/1
DVORIŠČE
POSL. STAVBA-630
POSL. STAVBA-661
POSL. STAVBA-5090
POSL. STAVBA-630
POSL. STAVBA
ZEM. POD STAVBO-682
DVORIŠČE
PARKIRIŠČE
116 m2 prodaja Agis Plas.
ZELENICA
TRAVNIK
TRAVNIK
ODP.SKLAD.
ODP.SKLAD.
TRAVNIK
DVORIŠČE
DVORIŠČE
TRAVNIK
TRAVNIK
POSL. STAVBA
POSL. STAVBA
12
80
74
391
573
25
2151
2284
872
3.
1549/2
4.
5.
486/8
1568/7
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1568/8
1478/5
1565/2
486/10
4053/6
486/1
2628
146
1067
11
194
90
15
1861
163
387
31
36
SKUPAJ
M2
parcela
12
5578
756
2628
1418
90
15
1861
163
387
12
12.
486/9
13.
1898/3 M
14.
1554/4
15.
16.
17.
985/1 M
986/1 M
986/4 M
18.
19.
20.
984/10
984/9
984/8
21.
22.
23.
24.
984/7
984/6
984/5
984/4
25.
1898/5
26.
1898/4
POSL. STAVBA
POSL. STAVBA
DVORIŠČE
FUNKC. OBJ.
FUNKC. OBJ.
DVORIŠČE
DVORIŠČE
Lastništvo 1/4
TRAVNIK
DVORIŠČE
NJIVA
NJIVA
NJIVA
LEASING
DVORIŠČE
DVORIŠČE
DVORIŠČE
POSL. STAVBA - 3474
DVORIŠČE
DVORIŠČE
DVORIŠČE
DVORIŠČE
POSL. STAVBA - 3480
POSL. STAVBA - 4352
DVORIŠČE
STAVBA - 5187
DVORIŠČE
STAVBA – 5186
255
59
1112
15
15
274
296
1493
304
74
9
262
8915
3268
1409
9
262
8915
3268
1409
263
64
351
157
312
326
1171
670
295
33
1155
321
638
226
263
64
508
312
326
1171
998
1476
864
5. NADZORNI SVET in SKUPŠČINA
V letu 2013 je nadzorni svet (v nadaljevanju NS) deloval v sestavi, po mandatu od dne 18.9.2009
imenovanih članov NS, in sicer ga. Papst Cvetka (predsednica NS) in g. Kasper Laszlo (namestnik
predsednice NS) kot predstavnikoma delničarjev in g. Šešo Nenad kot predstavniku delavcev v NS.
6. POSLOVANJA AGIS ZAVORE d.d. PTUJ V LETU 2013
Sklenjeni pravni posli s področja prodaje in nakupa nepremičnin
Prodan je bil del zemljišča in del stavbe na Mlinski cesti, kar imamo v finančnem najemu in je v lasti
Probanke. S prodajo so se deloma poplačale obveznosti iz finančnega najema do Probanke.
Delo nadzornega sveta delniške družbe
V letu 2013 je NS delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj deloval v sestavi po mandatu od dne
18.9.2009 imenovanih članov NS in sicer ga. Papst Cvetke kot predsednice NS in g. Kasper Laszla kot
namestnika predsednice NS, ki sta istočasno predstavnika delničarjev in g. Šešo Nenada kot
predstavnika delavcev v NS.
V letu 2013 je bilo izvedenih 8 sej NS, od katerih je bila ena izredna, ostale so bile vse redne seje.
13
Nadzorni svet je na rednih sejah NS, poleg stalnih točk dnevnega reda, kot so potrditev zapisnikov
prejšnje seje, pregled realizacije sprejetih sklepov in seznanitev s tekočimi rezultati poslovanja še odločal
o zadevah, ki so navedene ločeno pod vsako posamezno sejo NS. NS se je na vseh sejah sproti seznanjal
z aktivnostmi uprave na področju reševanja težkega gospodarskega položaja družbe in v zvezi s tem
sprejetimi ukrepi. Prav tako je bil NS na vseh sejah v letu 2013 sproti seznanjen z informacijami
direktorja glede nujne dokapitalizacije družbe in aktivnostmi glede odprodaje nepremičnin na lokaciji
Mlinske ulice na Ptuju.
49. redna seja z dne 7.2.2013
NS se je seznanil z rezultati poslovanja za leto 2012 in obravnaval tudi poročilo o ukrepih vezano na
poslovanje za poslovno leto 2012. NS je nadalje obravnaval predlog gospodarskega načrta za leto 2013
in ga sprejel v predlagani obliki in vsebini.
NS je obravnaval tudi informacijo direktorja v zvezi z danim kreditom družbi ALBIN PROMOTION
d.o.o. NS je bil seznanjen, da je kredit po zadnjem aneksu k kreditni pogodbi zapadel v plačilo dne
31.12.2012 in da je bil kreditojemalec pozvan, da kreditna sredstva vrne glede na zapadlost kredita.
Kreditojemalec je obvestil družbo, da kredita ne more vrniti, da pa predlaga da se delnice, ki so po
kreditni pogodbi dane v zavarovanje kredita , prenesejo v lastne delnice družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj.
50. izredna seje z dne 9.4.2013
NS je na navedeni seji obravnaval informacijo direktorja, da je vložil predlog za izvršbo zoper družbo
ALBIN PROMOTION d.o.o. zaradi izterjave kredita v vrednosti 198.729,70 EUR. NS je sklenil, da se
navedena dejanja izvršilnega postopka začasno do 26.4.2013 odložijo. Do navedenega datuma mora
dolžnik podati predlog za vračilo kredita, lahko tudi v smislu odprodaje delnic, ki jih ima v lasti.
NS je podal soglasje direktorju za realizacijo delnega pokrivanja obveznosti do TALUM d.d., Kidričevo v
obliki seal-leasback posla.
NS je podal soglasje direktorju za sklenitev dodatnega zavarovanja kreditov sklenjenih z NLB d.d. in
sicer zavarovanje na premičninah, ki so zastavljene po kreditni pogodbi sklenjeni z Ministrstvom za
gospodarstvo. Iz navedenega zavarovanje pa se izloči premičnina stroj Brinkman.
51. redna seja z dne 25.4.2013
NS je sklenil, da se bo poslej sestajal mesečno in s tem spremljal tekočo mesečno realizacijo ukrepov za
sanacijo poslovanja družbe in predvideno prodajo za vsak nadaljni mesec.
NS je tudi soglašal z napovedjo direktorja glede znižanja plač zaposlenih, kar pa mora direktor prej
dogovoriti z zaposlenimi delavci.
Nadalje je NS obravnaval tematiko glede vloženega predloga za izvršbo zoper dolžnika ALBIN
PROMOTION d.o.o.. NS je sprejel priporočilo direktorju, da se navedena izvršba še nadalje odloži do
datuma 28.6.2013. Do navedenega datuma mora direktor sprejeti s strani navedenega dolžnika konkreten
predlog prodaje delnic v njegovi lasti ali predlog poravnave kredita ali predlog zavarovanja kredita. Za
realizacijo aktivnosti v tej zadevi je bila zadolžena predsednica NS.
Direktor je NS obvestil, da je bil nabavljen nov službeni avtomobil na način nakupa preko lizing
pogodbe.
52. redna seja z dne 24.5.2013 in nadaljevanje seje z dne 13.6.2013
NS je sprejel sklepe v zvezi z pripravo vsakoletne skupščine družbe in sicer: poročilo NS skupščini
družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila z poslovno leto 2012 in predlog za podelitev razrešnice
upravi in članom NS za leto 2012.
NS je nadalje sprejel predlog za skupščino za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z
namenom kritja čiste izgube poslovnega leta 2012 in prenesene čiste izgube ob hkratnem povečanju
osnovnega kapitala iz sredstev družbe. NS je sprejel predlog za skupščino za povečanje osnovnega
kapitala družbe z denarnimi vložki.
NS je sprejel tudi sklep o predlogu skupščini za imenovanje pooblaščenega revizorja za pregled
poslovanja poslovnega leta 2013 in sicer družbe RIPLO Družbe za revizijo, podjetniško svetovanje in
razvoj d.o.o. iz Velenja.
14
Na nadaljevanju navedene seje dne 13.6.2013 je direktor NS podal pisni program notranjih ukrepov za
zmanjšanje stroškov poslovanja, med katerimi je tudi zmanjšanje plače direktorja in vodja razvojnotehničnega in komercialnega sektorja za 10% . Na pobudo direktorja je bil sprejet sklep, da se sejnine
članov NS zmanjšajo za 50 % od 1.6.2013 dalje do preklica .
53. redna seja z dne 1.8.2013
Pod obravnavo tekočih rezultatov poslovanja je direktor NS seznanil, da je bila realizirana delna prodaja
zemljišča na lokaciji Mlinske ulice Ptuj in za znesek prodaje se je zmanjšala glavnica kredita. Direktor je
tudi podal informacijo, da je v teku posel za prodajo še ene parcele na navedeni lokaciji, za kar bi se prav
tako zmanjšala glavnica kredita.
NS je obravnaval informacijo dano s strani direktorja družbe glede razgovorov s predstavniki poslovnega
partnerja Haldexa in bank.
NS je obravnaval zahtevo delničarja ALBIN PROMOTION d.o.o. za sklic skupščine družbe. V tej zadevi
je NS na sejo povabil predstavnika navedenega delničarja g. Albina Brencla, ki se je seje pod točko
dnevnega reda tudi udeležil. Delničar je zahteval sklic skupščine z predlogom sklepov in sicer :
razveljavitev sklepa o dani zaupnici upravi in NS družbe s predlogom da se navedenim za poslovno leto
2012 ne izda zaupnica, razveljavitev sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in
hkratnem povečanju osnovnega kapitala . Delničar je zahteval tudi odpoklic članov sedanjega NS in
imenovanje novih članov NS z navedbo konkretnih predlogov za nove člane NS. Prav tako ja zahteval
razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja in podal predlog za imenovanje drugega
revizorja. V zvezi z navedenim je bilo na seji dogovorjeno, da se o konkretnem datumu skupščine
dogovorijo delničarji na sestanku, ki je sklican za dne 20.8.2013. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se
odloži izvršba zoper dolžnika ALBIN PROMOTION d.o.o. do 28.8.2013.
Na tej seji je NS tudi sprejel glede na sklep 18. zasedanja skupščine dne 28.6.2013 o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z namenom kritja čiste izgube poslovnega leta 2012 in prenesene
izgube ob hkratnem povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe in danem pooblastilu skupščine za
sprejem čistopisa statuta družbe, čistopis statuta družbe. Glede na navedeno spremembo se je osnovni
kapital spremenil na znesek 807.034,00 EUR.
54. redna seja dne 19.9.2013
NS je obravnaval informacijo v zadevi izvršbe zoper dolžnika ALBIN PROMOTION d.o.o.. V zvezi s
tem je NS sprejel sklep, da je dolžnik dolžan kredit v znesku nevrnjenega preostanka kredita in sicer
198.729,70 EUR poravnati v roku 3 let po podpisu ustreznega aneksa k kreditni pogodbi na obročni način
odplačila s trimesečnimi obroki in obrestmi v višini 6% letno. Za zavarovanje kredita mora dolžnik
upniku izročiti podpisane izvršnice za posamezne obroke . Kredit se zavaruje z vknjžbo zavarovanja na
nepremičnini dolžnika.
Pod točko razno je direktor NS seznanil, da tečejo pogovori s sindikatom glede izplačila manj izplačanih
plač zaposlenim v višini 10%, ki so bile neizplačane v časovnem obdobju od 17.11.2008 do 28.2.2010,
na obročni način izplačila in izplačila regresa za leto 2013 prav tako na obročni način izplačila.
55. redna seja dne 24.10.2013
NS je pod realizacijo sklepov zadolžil direktorja za pripravo poročil o analizi vzrokov in težav za
nastanek reklamacij, zamud pri dobavah in o konkurenci, prav tako poročila o odprodaji nekurantnih
zalog.
NS je na tej seji obravnaval poročilo direktorja o predvidenih ukrepih za sanacijo poslovanja do
30.6.2014 in pa poročilo o najnovejših informacijah o predvidenem nadaljnem sodelovanju s poslovnim
partnerjem Haldexom.
56. redna seja dne 4.12.2013
15
NS je obravnaval poročila direktorja v zvezi z zadolžitvami pod prejšnjo sejo NS, poročilo o letnem planu
projektov – novih osvajanj in popravil orodij za leto 2012 in 2013 ter poročilo glede notranjega izmeta za
tri-četrt leta 2013 in poročilo o reklamacijah po partnerjih. Podana pa je bila tudi informacija o
imenovanju tima za pregled nekurantnega blaga.
NS je obravnaval tudi predvidevanja plana poslovanja za november 2013 in plan prodaje za mesec
december 2013. Direktorju je bilo naloženo, da pripravi glede na zmanjšanje prodaje ukrepe za
zmanjšanje stroškov poslovanja.
NS je bil seznanjen z informacijo o pripravi gospodarskega načrta za leto 2014, ki bi naj bil pripravljen
konec meseca januarja 2014.
Direktor je NS podal informacijo, da glede na poziv za dokapitalizacijo družbe s strani delničarjev družbe
ni bilo podanega nobenega interesa. V nadaljni fazi bodo sledile aktivnosti za povečanje osnovnega
kapitala s strani novih delničarjev.
NS je prejel informacijo o aktivnostih na področju nove organizacije dela s predložitvijo poročila
direktorja o strategiji družbe, ki je bilo podano NS v pisni obliki.
NS je obravnaval tudi zaostanke pri plačevanju sejnin članom NS in v zvezi s tem sprejel usmeritev, da se
neporavnane obveznosti iz naslova sejnin članom NS poravnajo na obročni način izplačila v naslednjem
letu.
Zasedanja skupščine družbe v letu 2013
V letu 2013 je skupščina družbe, ki jo sestavljajo delničarji družbe, zasedala na enem zasedanju in sicer
dne 28.6.2013, ko je bila izvedena 18. skupščina delničarjev in na njej so bili sprejeti vsi predlagani
sklepi po nadzornem svetu družbe in direktorju družbe.
Zasedanje skupščine napovedano za dne 14.11.2013 je bilo odpovedano dne 13.11.2013 na podlagi pisne
zahteve delničarjev ALBIN PROMOTION d.o.o. in Marjana Gojkoška, ki sta bila tudi pobudnika za sklic
navedene skupščine.
7. KADRI IN IZOBRAŽEVANJE
Uspešnost AGIS ZAVOR je zasnovana na zaposlenih. Znanja sodelavcev, njihova pripadnost podjetju in
predanost skupnim ciljem, ki jo pri svojem delu vsakodnevno izkazujejo, predstavljajo moč, ki je
omogočila, da smo se na svojem tržišču ohranili. Ustvarjalnost in inovacijski način vodenja sta dejavnika,
ki v podjetju ustvarjata vzpodbudno okolje, ki je potrebno za razvoj kreativnosti sodelavcev. Danes so
uspešna tista podjetja, ki zmorejo ustvarjati in v obojestransko zadovoljstvo, izkoristiti socialni, čustveni
in intelektualni kapital svojih sodelavcev.
Ključ do uspeha je torej v ljudeh, zato v zadnjih letih veliko časa namenjamo usposabljanju in
izobraževanju zaposlenih, da jih v čim večji meri spodbudimo k podjetništvu, inovativnosti in
prilagajanju spremembam.
Zaposlovanje v letu 2013
STANJE NA DAN 31.12.2012
PRIHODI
ODHODI
UPOKOJITVE
SMRT DELAVCA
STANJE NA DAN 31.12.2013
133 zaposlenih
1
9
2
1
122 zaposlenih
16
Število zaposlenih
Visokošolska ali
univerzitetna
5%
Osnovna šola
26%
Višja strokovna
4%
Srednja strokovna
šola
19%
Nižja poklicna
46%
Po strokovni izobrazbi je bilo v podjetju največ zaposlenih z nižjo poklicno izobrazbo, sledijo zaposleni z
osnovnošolsko izobrazbo. Povečuje pa se delež visoko izobraženih zaposlenih, ki so potrebni zaradi
vedno novejše tehnologije.
Izobraževanja so potekala na vseh ravneh podjetja. Posamezniki so se udeležili različnih posvetovanj,
seminarjev in strokovnih izpopolnjevanj.
17
8. POSLANSTVO, VIZIJA, CILJI, STRATEGIJA
POSLANSTVO:
Ohranjamo tradicijo kvalitetnega ponudnika proizvodno – prodajnega programa, kjer gre izdelek skozi
celoten življenjski ciklus.
Spodbujamo prijazen in ekološko osveščen odnos do okolja.
Skrbimo za lastno konkurenčnost in celovito podporo našim odjemalcem v smislu nenehnega izboljšanja
skupnega zadovoljstva. Gradimo partnerske odnose.
VIZIJA:
Naša vizija je biti uspešno podjetje predvsem na trgih vzhodne in srednje Evrope z razpršenim
proizvodnim programom, ki omogoča manjše tveganje ob nastopu gospodarske krize.
Nenehna posodabljanja in vlaganja v vire nas bodo privedle do boljšega tržnega položaja, konkurenčnosti
in razvoju družbe.
Ohranjanje in zaposlovanje kvalificiranih ljudi na vseh nivojih, ki bodo prispevali k celovitemu delovanju
družbe, kulturi med zaposlenimi in ugledu družbe.
CILJI:
1. zagotovitev stabilnega finančnega položaja družbe, zagotavljanje solventnosti
družbe, zmanjševanje izgube in zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe na
osnovi začrtanih ukrepov/smernic
2. zaključiti program finančnega prestrukturiranja družbe v času moratorija na
doplačilo glavnice
3. postopno de - investiranje (prodaja nepremičnin Mlinska 1)
4. dokapitalizacija družbe z možnostjo strateškega lastnika oziroma prevzema
družbe
5. podaljšanje plačilnih rokov pri dobaviteljih, reprogramiranje obveznosti do
dobaviteljev in ugodnejše financiranje banke (moratorij na plačevanje glavnice) za
dobo 1 leta enačenje z kreditom Državna pomoč
6. utrditev konkurenčnega položaja družbe na domačem in tujih trgih (cenovno,
kakovostno, rokovno, … )
7. širitev poslovanja na novih trgih po možnosti z novimi proizvodi, povečanje prodaje
obstoječega programa (glej cilji trženja)
8. ohranjanju zakonskih zahtev s področja poslovanja, ekologije, kakovosti
9. začetek aktivnosti na pripravi TS 16049
10. ustvarjanje optimalnega delovnega okolja in ugodne partnerske klime s dobavitelji.
STRATEGIJA:
Obdržati in povečati sodelovanje z že obstoječimi odjemalci in pridobivanje novih odjemalcev,
zagotavljanje učinkovitega trženja rezervnih delov lastne proizvodnje in dopolnilnega programa.
Zadovoljstvo odjemalcev predstavlja temelj našega prizadevanja, kakovost in dobavne roke postavljamo
na prvo mesto in jih nenehno, merimo, ocenjujemo in izboljšujemo.
Naša strategija je vlaganje in pridobivanje kakovostnih kadrov, dvig organizacijske in kadrovske
razvitosti družbe, razvojno konkurenčnost dosegamo z lastnim razvojem, težimo k rasti prodaje in
porazdelitvi prodajnih deležev po več kupcih, ciljamo k nenehnemu obvladovanju stroškov, zalog in
terjatev, ohranjanju in izboljšanje obstoječih tehnologij, optimizaciji procesov, ohranjanju ekoloških
usmeritev v skladu z mednarodnim standardom vodenja kakovosti
ISO 9001 in okoljskim standardom ISO 14001.
18
9. GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH PODATKOV DRUŽBE
Prodajna realizacija 2013 po državah
ČEŠKA
2%
ŠVEDSKA
1%
POLJSKA
ŠPANIJA
1%
2%
ROMUNIJA
0%
AVSTRIJA
0%
EGIPT
1%
BOLGARIJA
0%
ITALIJA
0%
BELGIJA
0%
ŠVICA
0%
VELIKA BRITANIJA
1%
HRVAŠKA
2%
SRBIJA
2%
SLOVENIJA
7%
MADŽARSKA
26%
NEMČIJA
54%
19
LETO
Čisti
dobiček/izguba
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-411.138 -253.856 6.118 6.289 250.129 138.091 -685.027 -946.883 -760.677 -201.386 -134.690 -49.683
Čisti dobiček / izguba
400000
250.129
200000
2002
2003
6.289
6.118
2004
2005
2006
138.091
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
-49.683
-200000
-134.690
-201.386
-253.856
-400000
-411.138
-600000
-685.027
-800000
-760.677
Čisti dobiček/izguba
-1000000
-946.883
-1200000
Leto
Čisti
prihodki
od
prodaje
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5.247.700 5.469.980 6.508.905 6.582.018 6.414.847 9.147.828 8.576.888 5.143.641 5.304.289 5.687.877 5.675.380 5.858.807
Čisti prihodki od prodaje
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
Pov. Št.
Zaposl. Zaposlenih
na dan na podlagi Kosmati
delovnih ur donos
31.12
Leto
Str.blaga,mat.
in storitev
Drugi posl.
BDV
odhodki
BDV/
Čisti prihodki Čisti prihodki od
zaposlenega od prodaje
prodaje/zaposlenega
2002
204
206,04 5.521.899,52
2.705.145,22 27.704,06 2.789.050,24
13.536,45 5.247.700,72
25.469,33
2003
216
201,75 5.800.734,43
2.951.485,56 44.374,90 2.804.873,98
13.902,72 5.469.979,97
27.112,66
2004
215
207,22 6.918.047,91
3.388.169,75 61.108,33 3.468.769,82
16.739,55 6.508.905,02
31.410,60
2005
193
203,22 6.917.747,45
3.363.895,84 94.683,69 3.459.167,92
17.021,79 6.582.018,86
32.388,64
2006*
226
183,67 6.874.290,60
3.527.432,82 163.528,63 3.183.329,16
17.331,79 6.414.851,44
34.925,96
2007
233
223,69 9.659.414,00
5.068.526,00 208.508,00 4.382.380,00
19.591,31 9.147.829,00
40.895,12
2008
204
245,74 9.123.554,00
5.051.359,00 80.729,00 3.991.466,00
16.242,64 8.576.888,00
34.902,29
2009
153
165,25 5.407.709,00
2.807.878,00 38.520,00 2.561.311,00
15.499,61 5.143.641,00
31.126,42
2010
143
145,9 5.621.009,00
2.992.144,00 46.825,00 2.582.040,00
17.697,33 5.304.289,00
36.355,65
2011
134
133,5 5.981.135,00
3.039.605,00 55.533,00 2.885.997,00
21.617,96 5.687.877,00
42.605,82
2012
133
129,85 6.025.154,00
3.108.532,00 48.886,00 2.867.736,00
22.084,99 5.675.379,00
43.707,19
2013
122
121,5 5.965.428,50
3.065.483,40 72.643,71 2.827.301,39
23.269,97 5.675.380,00
46.710,95
* - povečano število zaposlenih na 31.12.2006 zaradi pripojitve, delež prihodkov pa se na ta račun ni prištel, zaradi česar je slabša dodana vrednost
Gibanje zaposlenih
Št.zaposlenih
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zaposl. na dan
31.12
21
BDV/ zaposlenega
25.000,00
BDV/ zaposlenega
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Čisti prihodki od prodaje/zaposlenega
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
22
III. POSLOVNO POROČILO AGIS ZAVORE D.D. V LETU 2013
1. REALIZACIJA PRODAJE V LETU 2013
- lastni proizvodi in storitve
Plan 2013
Realizacija 2013
5.874.000
5.640.295
190.000
179.743
10.000
28.653
6.370
10.116
6.080.370
5.858.807
- preprodaja trgovskega blaga
- barter
- prihodki od najemnin
skupaj
DRŽAVA
NEMČIJA
MADŽARSKA
SLOVENIJA
SRBIJA
HRVAŠKA
VELIKA BRITANIJA
POLJSKA
ŠPANIJA
ŠVEDSKA
ČEŠKA
ROMUNIJA
AVSTRIJA
EGIPT
BOLGARIJA
ITALIJA
BELGIJA
ŠVICA
SKUPAJ
FAKTURIRANO
3.176.772,06
1.552.258,17
422.237,71
110.634,88
108.856,95
78.366,55
58.813,16
124.137,00
70.161,36
96.886,90
7.731,80
5.622,80
38.091,90
5.059,00
937,00
2.101,00
245,00
5.858.913,24
DELEŽ [%]
54,22
26,49
7,21
1,89
1,86
1,34
1,00
2,12
1,20
1,65
0,13
0,10
0,65
0,09
0,02
0,04
0,00
100,00
Prodaja v letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečala, vendar nismo dosegli prodajnega plana.
Dosegli smo le 96,4 planirane realizacije.
Skupna prodaja pnevmatskih agregatov je ostala v enakem obsegu kot v letu 2012. Največji izpad
prodaje beležimo pri Haldex-u Heidelberg, saj tudi po zagotovilih nismo prejeli dodatnih naročil ob
koncu leta 2013, kar je vplivalo, da smo pri licenčnemu partnerju dosegli le 93,1 % planirane realizacije.
Povečanje prodaje smo dosegli tudi pri Haldex-u Hungary, Knorr-u.
Obseg prodaje hidravličnih agegatov se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšal za 7,8 %,
kar je posledica v zmanjšanju proizvodnje traktorjev na Poljskem (Farmtrac), saj se je prodaja hidravlike
na tem trgu zmanjšala za 62 %. Tudi na Madžarskem se je prodaja skoraj prepolovila, zmanjšanje
prodaje hidravličnih agregatov je tudi v Sloveniji, Hrvaški , saj se vsako leto zmanjšuje vozni park vozil
za katere prodajamo hidravlične rezervnih dele. V Srbji pa smo ohranili obseg prodaje hidravličnih
agregatov, kljub močni domači in tuji konkurenci.
Največje povečanje prodaje smo dosegli pri ojačevalcih sklopke, saj je skupna prodaja teh ojačevalcev
povečala za 22,7 %. Na skupno povečanje prodaje ojačevalcev sklopke vpliva predvsem povečanje
prodaje nemškemu partnerju FTE Ebern, kjer smo povečali prodajo za 58 % in madžarskemu
Kaszimpex-u za 35 %. V primerjavi z letom 2012 smo v letu 2013 tudi povečali obseg prodaje v
Anglijo, tako pri EBS-u, kot pri FGH. Dodatno pa smo ojačevalce sklopke začeli prodajati tudi v Egipt,
23
kjer lahko pričakujemo redna naročila tudi v naslednjih letih. Po drugi strani pa smo lansko leto na
Poljskem dosegli le četrtino prodaje oječavalcev sklopke kot leto prej. Občuten padec prodaje je tudi na
Švedskem, saj se je zmanjšala za 40 %, ter pri Air Frenu (Španija) za 32,2 %. Vzrok pri teh partnerjih je
potrebno iskati pri naših dolgih dobavnih rokih, saj si v teh primerih najdejo alternativne dobavitelje.
Prodaja trgovskega blaga se je zmanjšala za 8 % v primerjavi z letom prej. Čeprav se je skupna prodaja
Air Frena povečala za 6 % (Slovenija in Hrvaška), pa se je zmanjšala prodaja ostalega trgovskega blaga
(Aspock, Vignal, Haldex..).
Prav tako smo v letu 2013 povečali storitve (impregnacija, litje, obdelava) in sicer za 24 %. Povečanje
smo dosegli pri obstoječih odjemalcih oz. poiskale smo tudi nove partnerje.
Slovenija
Skupna prodaja v Sloveniji je bila za 8 % večja, kot je bilo planirano. Obseg planirane prodaje t.i.
prvovgradnje je bil dosežen, po drugi strani pa je bila presežena planirana prodaja rezervnih delov.
Prodaja lastnih proizvodov se tako kot na drugih tržiščih zmanjšuje, izpad pa se nadomešča s prodajo
trgovskega blaga, kjer pa je tudi velika konkurenca. Pri svetilih se pojavljajo tudi cenejši ponudniki
(turška svetila, Ermax), Vignal in Aspock pa na slovenskem trgu prodajajo tudi druge slovenske firme
(Transfelix, Tractus, Svetelj, Matik.). Proizvode Haldex prodajajo pri nas tudi Matik, Tractus.
Hrvaška
Na Hrvaškem nismo dosegli planiran obseg prodaje tako pri rezervnih delih, kot pri t.i. prvovgradnji,
prav tako pa se je skupna prodaja zmanjšala za petino v primerjavi z letom 2012. Čeprav na hrvaškem
trgu obseg prodaje trgovskega blaga ohranjamo v enakem obsegu kot v letu prej, pa na drugi strani pada
prodaja lastnih proizvodov, saj se zmanjšuje obseg vozil za katere prodajamo rezervne dele. Vse to pa
posledično vpliva na skupno zmanjšanje prodaje.
Pri hrvaških proizvjalcih prikolic (Leško, Hittner, Kurelja) planiramo v tem letu povečanje prodaje,
posebej še, če bi firma Leško začela dobavljati novi tip prikolic z ABS-om nemškemu partnerju.
Srbija
Na srbskem tržišču smo dosegli planiran obseg prodaje v letu 2013, prav tako pa smo ohranili obseg
prodaje v primerjavi z letom 2012. Kljub močni konkurenci ni padla prodaja rezervnih delov, predvsem
zaradi vojske, ki pri eksploataciji vojaških vozil kupuje večinoma naše originalne rezervne dele.
Proizvajalci avtobusov (Ikarbus, Neobus), kamionov (Fap), traktorjev (IMT, IMR) imajo velike
probleme, zaradi gospodarske situacije, ter ni realno pričakovati večjih poslov s temi firmami. Po drugi
strani pa lahko pričakujemo porast prodaje traktorskih zavornih instalacij (Agrovojvodina,
IKR/Unimal..).
Nemčija
Skupna prodaja na nemškem trgu se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 3 %, pa tudi planirano
prodajo v letu 2013 nismo dosegli (doseženo le 93,1 %). Vzrok je potrebno iskati pri licenčnemu
partnerju Haldex-u, ki je v lanskem letu zmanjšal naročila in smo dosegli le 87 % planirane prodaje. Pri
vseh ostalih odjemalcih smo prodajo bistveno povečali, ter presegli planirano prodajo in sicer Knott za
9,2 %, FTE celo za 61,6 %.
Anglija
Na angleškem trgu smo pri obeh poslovnih partnerjih (FGH, EBS) dosegli planiran obseg prodaje.
Če smo še v letu 2013 na ta trg prodajali večinoma ojačevalcev sklopke, pa se v tem letu asortiman
prodaje širi tudi na ostale pnevmatske ventile in tudi trgovsko blago.
Madžarska
Obseg prodaje na madžarsko tržišče smo v primerjavi z letom prej povečali za več kot 38 %. Presegli
smo tudi višino planirane prodaje pri vseh partnerjih in sicer pri Kaszimpex-u 21 %, Haldex-u Hungary
24
12,1 %, Knorr-u 8,1 %. Porast lahko pričakujemo tudi v prihodnje, saj se v prodajni asortiman nenehno
vključujejo novi proizvodi (Knorr, Haldex).
Češka
Dosežen planiran obseg prodaje in bistveno povečanje v primerjavi z letom 2012. Tudi v prihodnje se
pričakuje enak obseg prodaje, saj firma Vadium Praha dobavlja naše izdelke Zetor-ju, prodaja rezervne
dele, ter nenehno širi prodajni program.
Švedska
Prodaja ojačevalcev sklopke našemu partnerju SLP se je močno zmanjšala glede na leto 2012 in sicer za
58 %. V letu 2013 tudi nismo dosegli planirano prodajo, saj je bila realizacija le 70 % planirane.
Poljska
Največji padec prodaje smo beležili na Poljsko, saj se je prodaja zmanjšala za več kot 60 %. Padec
prodaje so povzročili proizvajalci traktorjev (Farmtrac, Fos Polmo, Crystal..), ki so bistveno zmanjšali
proizvodnjo traktorjev.
Španija
V letu 2013 se je prodaja Air Fren-u zmanjšala za 27 % glede na leto 2012. Dosegli pa tudi nismo
plana v letu 2013, saj je bil dosežen le 82,7%. Air Fren-u prodajamo pretežno ojačevalce sklopke, pri
katerih so občasno dolgi dobavni roki. Zmanjšanje prodaje je posledica vključevanja drugih
alternativnih ponudnikov ojačevalcev sklopke.
Egipt
Prodaja rezervnih delov je bila dosežena v letu 2013, čeprav ni bila planirana. Poleg pnevmaskih in
hidravličnih agregatov je vse bolj interesantna prodaja ojačevalcev sklopke (Actros..), za katere se
pričakujejo tudi naročila v letu 2014.
Po prodajnih skupinah je bila prodajna realizacija naslednja:
Realizacija 2013
pnevmatika
72 %
ojačevalci sklopke
17 %
hidravlika
4%
regulirni mehanizmi
1%
prodaja blaga
3%
storitve
3%
skupaj
100 %
25
2. RAZVOJNO – TEHNIČNO- PROIZVODNI SEKTOR
Raziskava trga
KAMIONSKI in AVTOBUSNI PROGRAM; avtobusni program ostaja na področju aftermarketa. Kupci
v večini ostali na istem nivoju, SNVI – vzorčenje se načeloma ponavlja (vsled sprememb na zavornih
sistemih).
TRAKTORSKI PROGRAM;
SAME, JOHN DEER, VALTRA; izvedena realizacija +3%
ZETOR; spojne glave so predmet rednih naročil, ponovno se oživlja projekt MAXTERA /
pričakujemo aktivnosti v drugi polovici 2014.
S.C.MAT; ostajajo na cca. 50 garniturah na leto / novih projektov ni na vidiku.
PRONAR PL; obnovili kontakte / obljubljen obisk v pomladi 2014 v smeri definiranja TEH
rešitev (traktorji kot prikolice)
Farmtruck PL; padec realizacije za -30% (kar bi naj bila posledica razmer na PL trgu). V letu
2014 planirajo ponovitev 2013, projekti novih traktorjev so zaenkrat ''na ledu''.
Ursus PL; navezali stike….v letu 2014 potrebno definirati možnosti!
SPLOŠNO; z nekaterimi novimi rešitvami v hidravličnih zavornih sistemih smo pritegnili interes
Haldex-a, Zetorj-a, SIP, ter ostali. V letu 2014 sledi predvsem uvajanje teh izdelkov na tržišče.
- SRB; začrtane aktivnosti pri;
IKR; zastopstvo za New Holland, nadgradnje, definirali tudi za novejše verzije traktorjev
AGROVOJVODINA YTO; redno naročajo dvovodne garniture, v lanskem letu dodatno
sprostili enovodno garnituro
AGROPANONKA
MAJEVICA / prikolice
- HRVAŠKA;
Leško / prikolice
Santini / definirali možnosti prodaje
FTE; povečali prodajo +30%;
• Ojačevalci ACTROS; končno realizirali sprostitev projekta / FTE našel prodajo predvsem v
TUR
• Prenos obdelave Hydravlike; poslali ponudbe za cca. 20 pozicij / na podlagi tega je
napovedan audit v MAJ/2014
• Dosegli dogovor o povečanju cen +4,5%
KNOTT;
• Dosegli dogovor o povečanju cen +4,0%
• Realizirali 5 novih polizdelkov / ventilov….posledično povečanje prodaje za cca. +15%
OJAČEVALCI;
• Na osnovi povpraševanja iz trga realizirali dve novi varianti DAF
• Preboj variante ACTROS tudi pri ostalih kupcih
KNORR;
• Realizirali dve novi poziciji (litje / obdelava)
• Realizirali korekcije cen ''problematičnih'' izdelkov
HALDEX GER;
• Realizirana korekcija cenika +6%
• Začeti dogovori o prenosu določene proizvodnje (družini 329 020 ter 355 094)….predvidena
realizacija SEP-DEC/2014
• Plan ni bil realiziran / padec – 15%
HALDEX HUN;
• Realizirana korekcija cenika +6%
• Povečana prodaja +15% (posledica prenosa proizvodnje iz HALDEX GER)
26
27
TABELA IZDELANIH ORODIJ / PRIPRAV
NAZIV
OHIŠJE
ABSCHEIDER
ABSCHEIDER
POKROV
2B86008
Št. orodja
KOKILE
ŠTANČNO
ORODJA
MATRICA
PLASTIKA
( EUR )
ORODJE
ZA KOV.
5.900
GUMA
PRIPRAVE PREIZKUS
4.600
3.800
1.300
4.200
1.800
1.400
PIRAMIDA 1B85003
OHIŠJE A31598
OHIŠJE A31479
POKROV
C195664
OHIŠJE
C136721
2.235
350
7.500
2.000
KONZOLA C 83045
6.800
9.600
3.200
2.700
OHIŠJE C 59626
SKUPAJ (EUR)
11.920
26.485 17.820
25.000
Tabela osvojenih orodij ter priprav za obdobje 01.01.2013 ÷ 31.12.2013
Iz skice so razvidni stroški projektov – 60.485,00,00 EUR. Vsak projekt je razdelan posamično v smeri porabljenih ur prisotnega osebja, stroškov
porabljenega materiala! V namen uresničitve projektov (ter nujna popravila obstoječih orodij) smo porabili cca. 69.305,00 EUR za orodja. Napram planu je to
manj – nekatere priprave / orodja se še niso izvedla, prav tako se nekateri projekti niso odvili.
Narava samih projektov je bila različna;
• Projekti, ki so bili sproženi na osnovi lastne analize trga
• Projekti, ki so bili sproženi na zahtevo Haldex-a; /
• Projekti, ki so bili sproženi na zahtevo FTE, KNOTT; KNORR
Ad. 3 Izobraževanje;
3.1. Obiskali nekatere sejme (AVTO-SHOW BEOGRAD, IFAM Celje, Intehna Ljubljana, Kmetijski sejem NOVI SAD, Orodja SCHUNK,…).
3.2. Izračun zavor – interno izobraževanje – bilo realizirano / prenos na oddelek RTS
3.3. Tečaj tujih jezikov – plan v 2014
3.4. Interna izobraževanja; glej poročilo ''kadrovska služba''
28
Ad. 4 Tehnologija; Optimizacija postopkov (priloga); Optimizacije so bile izvedene na osnovi sprotnih ugotavljanj, spremenjenem načinu vpetja, definicija
novega stroja / tehnologije, ……Proizvodnjo smo pocenili ter dosegli prihranek v urah (glej tabelo; 896,27 ur). Torej lahko zaključim, da so analize
pokazale upravičenost investicij oz. so postale tudi stalnica dela tehnologije! Vsekakor pa naj še enkrat poudarim, da bo sama optimizacija potekala še
nadalje.
OPTIMIRANI POSTOPKI V LETU 2013
SAMODEJNO
ZAPORNI ČEP
OHIŠJE VALJA OBDEL.3824000-01
OHIŠJE SPOJNE GLAVE (1. VAR. ZA
GUMO)
#N/V
VODILO OHIŠJA
011 0496 19
#N/V
VENTIL.STOZEC-VULK.026 0032 09
#N/V
OHIŠJE OJAČEVALCA-FI80
OHIŠJE OJAČEVALCA SKLOPKE-FI80
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI80
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI80
OHIŠJE SPOJNE GLAVE (1. VAR. ZA
GUMO)
OHIŠJE-OBDELANO
OHIŠJE-OBDELANO
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI100
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI100
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI100
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI100
OHIŠJE OJAČ.-OBDELANO-FI100
OHIŠJE
011 1323 09
VOTLI VIJAK
VOTLI VIJAK
VOTLI VIJAK
VOTLI VIJAK
VOTLI VIJAK
VOTLI VIJAK
REGULIRNA MATICA
REGULIRNA MATICA
PRIKLJUCEK M16X1.5
DNO CILINDRA
OHISJE DUSILCA
OHISJE SL.
SITO
OHISJE
OBROČ
DATUM
11.2.2013
26.3.2013
D. M.
630201
632005
ČAS
PREJ
0,1723
9,7608
ČAS PO
0,000
6,440
PLAN 2013
7.200
297
UR / LETO
12,41
9,86
EUR / LETO
155,69
228,52
16.5.2013
11.7.2013
11.7.2013
11.7.2013
11.7.2013
630103
630301
630103
630301
634301
634301
632004
632004
632004
632004
1,0500
0,0000
0,3709
0,3356
0,0000
0,0000
8,3845
8,3845
8,3845
8,3845
0,285
0,285
0,490
0,560
0,760
0,477
7,099
7,099
7,099
7,099
8.430
8.430
1.000
1.000
2.000
2.000
980
740
270
150
64,49
-24,03
-1,19
-2,24
-15,20
-9,54
12,60
9,51
3,47
1,93
802,89
-726,05
-14,83
-67,81
-459,34
-288,30
406,63
307,05
112,03
62,24
27.8.2013
16.9.2013
16.9.2013
15.5.2013
21.7.2013
21.7.2013
21.7.2013
21.7.2013
16.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
13.1.2013
17.1.2013
19.1.2013
21.1.2013
1.02.2013
21.2.2013
24.2.2013
13.3.2013
18.3.2013
632007
632007
632007
632004
632004
632004
632004
632004
632004
630201
635001
630201
635001
630201
635001
631103
631102
631103
631104
631103
631105
631105
631105
631109
3,9900
14,4256
14,7436
6,9800
5,6600
5,6600
5,6600
5,6600
4,9500
0,2466
0,1500
0,1900
0,1600
0,1900
0,1600
2,4500
2,1962
5,8380
3,9800
3,4500
8,7847
3,9800
8,0800
0,9600
2,368
12,920
14,180
5,990
5,524
5,524
5,524
5,524
4,835
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,220
2,120
4,120
3,210
3,080
8,440
3,470
6,200
0,810
8.400
2.300
6.000
523
150
0
478
204
560
0
0
0
0
0
0
2.342
2.342
0
104
2.380
116
7.678
615
4.815
136,25
34,63
33,82
5,18
0,20
0,00
0,65
0,28
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,39
1,78
0,00
0,80
8,81
0,40
39,16
11,56
7,22
3.515,20
1.117,47
1.091,24
167,08
6,57
0,00
20,95
8,94
20,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,23
39,83
0,00
22,92
196,55
9,55
935,48
276,22
147,48
16.5.2013
31.5.2013
29
POKROV
POKROV
BATNI DROG
BATNI DROG
OHISJE CILINDRA
PRIKLJUCEK
ZAPORNI CEP
OHISJE KNORR
OREH
BAT
REGULIRNA MATICA
16.6.2013
17.6.2013
4.7.2013
17.7.2013
5.8.2013
14.8.2013
16.9.2013
8.10.2013
11.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
631110
631110
631103
631106
631105
631103
631109.
631105.
631106
631109
631106
4,4000
1,6600
1,8200
1,8250
3,9800
2,3100
2,3800
1,3300
1,9300
3,0700
2,8200
4,110
1,440
1,660
1,590
3,340
2,010
1,970
1,020
1,630
2,880
2,590
9.333
9.333
250
430
6.678
100
0
900
20.623
200
0
27,07
20,53
0,40
1,01
42,74
0,30
0,00
2,79
61,87
0,38
0,00
590,03
447,61
8,93
0,00
1.021,04
6,70
0,00
66,65
1.263,36
7,76
0,00
4,6000
3,8000
3,400
2,240
VSOTA
9.700
1.300
116,40
20,28
11.627,34
1.665,68
290,21
#N/V
OHIŠJE-SUROVEC
OHISJE SUROVEC
011 0014 01
622001
622001
OHISJE SUROVEC
011 0014 01
622003
0,0000
0,560
VSOTA
1.000
-5,60
1.955,89
-93,52
PRIK.VENT.S PREKL. 350 026 002
641102
6,8770
1,490
VSOTA
4.830
260,19
-93,52
3.668,71
350 026 501
641102
6,8770
1,490
0
VSOTA
VSOTA
SKUPAJ
3.668,71
896,27
17.158,42
Tabela: TEH optimizacije v 2013
ZAKLJUČEK
•
•
•
Raziskava trga v tem letu je le potrdila napovedi, da se bomo še naprej ukvarjali s sanacijo situacije , nastalo z recesijo v 2008/09. V prihodnjem letu
pričakujemo porast aktivnosti predvsem s strani HALDEX-a ter KNORR-ač. Prav tako novi projekti s strani FTE-ja ter na področju ''zelenega'' programa,
kakor tudi OJAČEVALCI.
Projekti so / se izvajajo v predpisanih terminih. Aktivnosti so se vršile v večini na polizdelkih ter končnih izdelkih. Skupni stroški so bili po planu.
Tehnologija sledi smernicam, ki se postavijo v razvoju oz. konstrukciji – delo je bilo opravljeno po pričakovanem! Optimiranje postopkov se je tudi to leto
pokazalo kot upravičeno in nam služi tudi kot izhodišče za izbiranje novih strojnih kapacitet.
30
2. PROIZVODNJA;
PRIORITETNE INVESTICIJE V LETU 2013 - REALIZACIJA
ID
Naziv investicije
Vrednost
EUR
OPIS NAMENA INVESTICIJE
ZAPIRANJE
INVESTICIJ
OBROČ. PLAČILO
ODPLAČ.
MEHANSKA OBDELAVA
OBNOVA STROJNIH KAPACITET
• STAMA 320
• HYUNDAI SPT 550
• HYUNDAI 20 - kosovni
• GT 65
EMBALIRNICA ŠPEN
3.200
4.200
5.000
5.000
20.000
REALIZIRANO
REALIZIRANO
REALIZIRANO
REALIZIRANO
NI BILO REALIZIRANO – trenutno pomanjkanje sredstev. Se prenese v
leto 2014
5.900
REALIZIRANO - Zamenjava peči pri Gölner 2
Tig VARJENJE
2.000
Ni bilo realizirano – prenos v 2014
ELEKTROEROZIJA
20.000
Ni bilo realizirano – prenos v 2014/15
LIVARNA
NAKUP VZDRŽEVALNE PEČI
ORODJARNA
23.300
31
PRIORITETNE INVESTICIJE V LETU 2013 - REALIZACIJA
ZAPIRANJE INV
ID
Naziv investicije
Vrednost
EUR
ORODJA ZA OSVAJANJE
69.305,00
OPIS NAMENA INVESTICIJE
OBROČ.
ODPLAČ.
PLAČIL
O
Glej seznam orodij opredeljenih pri poglavju o razvoju (tabela )
REALIZIRANO - Glej realizacija projektov RTS/TEH
92.605,00
PRIORITETNE INVESTICIJ V LETU 2013 - REALIZACIJA
ID
Naziv investicije
Vrednost
EUR
OPIS NAMENA INVESTICIJE
ZAPIRANJE
INVESTICIJ
OBROČ.
PLAČIL
ODPLAČ.
O
MONTAŽA
Signirna naprava
5.500
Ni bilo realizirano – prenos v 2014
REGISTRATORJI DOGODKOV IN
OSTALA OPREMA
5.000
REALIZIRANO V CELOTI
LICENCE,VZDRŽEVANJE
INFORMACIJSKE OPREME
2.000
natančno specifikacijo glej poročilo informatika
SOFTWEARSKA IN HARDW.
PODPORA
7.000
32
5.2 KAPACITETNI PREGLED
Ob koncu leta smo zaposlovali 122 ljudi, kar je manj kot konec 2012.
Bile so tudi nove zaposlitve, ki pa so bile izvedene vsled nenapovedanih odhodov ter drugih dejavnikov. V večini
pa smo za potrebno realizacijo črpali notranje rezerve v smislu prerazporeditev (trenutnih), optimizacijah
delovnih procesov.
V letu 2014 moramo obdržati trenuten nivo ljudi oz. se prilagajati potrebam (mišljen je prenos proizvodnje iz
HALDEX NEM)
Planirani fizični obseg proizvodnje smo realizirali z izrabo razpoložljivih strojnih in ljudskih kapacitet na
področjih :
• Livanja in čiščenja odlitkov
• Mehanska obdelava
• Pranje, impregniranje, površinska zaščita
• Montaža
• Kontrola
Livanje in čiščenje odlitkov
Litje se je izvajalo v večini v treh izmenah. Bila so obdobje dvoizmenskega dela!
Manjkajoče kapacitete na ročnem čiščenju smo krili z prerazporeditvami iz montaže. Manjkajoče kapacitete na
kokilnem litju smo poiskali zunaj!
Izmenovodji so se pogosteje vključevali v sam delovni proces – glede na manj ljudi jim čas to tudi omogoča!
Vsled kapacitetni stiski (ljudje) smo uspeli organizirati delo en človek / dva Gölnerja
Mehanska obdelava, površinska zaščita
TEH je, tako kot predhodna leta, izvajala sprotne optimizacije postopkov. V tabeli zg. se vidi rezultat!
Do realizacije smo prišli ob doslednem delu na dveh strojih, večje angažiranje nastavljavcev na delu 01,
prerazporeditve. Prav tako smo za nekatere operacije, ki zahtevajo izvajalca 100%, poiskali zunanje storitve
(pogoj je bila seveda ugodna cena).
Delo je potekalo v dveh izmenah!
V delovni proces smo vključevali dijake srednjih, višjih, visokih šol z izvajanjem obvezne prakse kar izboljša
stanje človeških virov.
Montaža, kontrola
Delo je potekalo v eni izmeni (razen nekaterih trenutnih izjem na račun do - naročil).
Manjkajoče kapacitete smo nadomeščali z prerazporeditvami med službami mehanske in livarne.
Delo v montaži smo organizirali tudi v smislu združevanja operacij – delo v celici – za posamezne družine
izdelkov.
PLAN VIROV – ZASEDENOST STROJEV – dvoimensko delo
Glede na plan 2013 je razporeditev ljudi po delovnih mestih držala oz. bila realizirana po planu! Do določenih
sprememb je prišlo na nekaterih delovnih mestih vsled predčasnega upokojevanja ter zdravstvenih omejitev
določenih ljudi. Kakšno je bilo stanje ob koncu leta se pravzaprav vidi v planu 2014.
33
5.3 ANALIZA IZRABE DELOVNEGA ČASA
Planska zasedba kapacitet
• Glede na plan 2013 so bile kapacitete zasedene po predvidenem. Iz tega naslova ne potrebujemo
planirati nove kapacitete. Vendar pa je potrebno to prilagajati trenutni situaciji, ki pa zahteva nabavo
dodatnih livnih kapacitet (povečanje naročil KNORR).
• Sodelovanje s SŠC Ptuj je bilo vzdrževano – od tega imamo koristi vsi. Takšen pristop vzdržujemo
tudi nadalje
• Najem zunanje delovne sile; se v letu 2013 smo koristili kapacitete podjetja Filips ter Kariere iz LJ.
Vzdrževanje proizvodnega procesa (SISTEMSKA DOKUMENTACIJA, DELOVNA SREDSTVA,
POSTOPKI)
• Sistemska dokumentacija
Sistemska dokumentacija se dopolnjuje skladno z zahtevami procesa
• Delovna sredstva
Izvajale so se aktivnosti preventivnega vzdrževanja pri numerično krmiljenih strojih, tekočega in
intervencijskega vzdrževanja celotnega strojnega parka. Vzdrževanje je potekalo po planu oz. v večini po
trenutnih potrebah, saj so vsi nepričakovani zastoji velik problem pri mesečni realizaciji
Aktivnosti preventivnega vzdrževanja so potekali na navedenih delovnih sredstvih :
• Stama MC - 014 (dve)
• Stama MC – 320
• Stama CNC – 526
• Stama CNC – MC021 (dve)
• Condia (dve)
• Hyundai SPT 550
• Hyundai hit 20M (dve)
• Hyundai hit 8S (tri)
• Mori seiki (dve)
• Brinkman DCF - 120ZR
• Brinkman DCF - 120ZR in Brinkman DCF - 175
• Gildemeister GT – 65
• Index –GB
• Index ABC
• KIA SKT 100 in KIA SKT 21 LMS
Podrobnosti so razvidne iz realizacije planov preventivnega vzdrževanja, indikatorjev učinkovitosti in
pregleda stroškov (dosje VZD)
Dotrajanost nekaterih strojev (od leta 2008 ni bilo več nakupa stroja) je do te mere, da so zastoji vsled
okvar že skoraj večji kakor samo delovanje / proizvodnja! Vsled tega je potrebno razmišljati o obnovitvi
strojnega parka! (tudi zaradi konkurenčnejših ponudb)
Dnevno spremljanje zastojev delavnih sredstev
Dnevni zastoji se spremljajo preko ti. ''semaforja'', kjer so navedeni tudi vsi vzroki odstopanj od
predpisanega.
Dnevno se beležijo tudi PPL-i, prijave, ……(izvaja analitik)
Tehnični in inšpekcijski pregledi
34
Bili realizirani po planu – rezultati pregledov so shranjeni v VZD ali SVO!
Planirani pregledi, ki so bistvenega pomena za varnost in zanesljivost delovanja procesov so
bili realizirani v predpisanih rokih;
•
•
•
•
•
Tlačna posoda 3000 l
Elektro viličarji, paletni viličar, elektro voziček, regalni viličar logo, plinski viličar
pregled in čiščenje kotla za ogrevanje
mesečni pregledi tovornega dvigala
monitoringi vode delovnega okolja
Stroški so po predpisanih tarifah ustreznih institucij.
3. INFORMATIKA
Na področju informatike so se zraven rednega vzdrževanja sistema,
- sistemski del
- programski del
- strojni del (računalniki, tiskalniki)
v letu 2013 izvedli naslednji projekti:
STROJNA OPREMA
- Nakup tiskalnik EPSON TM T88V
uporablja se v skladišču orodja za izpis zadolžnic za orodje
- Nakup projektor RICOH PJ 2130
namenjen za sestanke in predstavitve v pisarni g. Menharta
- Nakup prenosnik LENOVO THINKPAD E531 i5-3235M
zamenjava starega računalnika z prenosnikom v pisarni g. Menharta
PROGRAMSKA OPREMA
- Pregled dobav v mesecu
Izdelal se je postopek, ki izvede analizo dobav v določenem mesecu, ter primerja z trenutno
potrebo in zalogo. Pregled je možen po materialih ali po dobaviteljih in znotraj dobaviteljev po
materialih. Vrednost dobav v določenem mesecu se primerja z materialnim planom za določen
mesec. Vrednost mesečnega plana je dobljena z delitvijo letnega plana na mesec.
- Izpis kartice zadolžitve
Pri izdaji posameznega orodja iz skladišča orodij, se je pripravil izpis, ki izpiše zadolžnico na
tiskalnik. Zadolžnico dobi delavec, ki jo mora pri vračanju orodja predložiti skladiščniku.
- Izvedle so se tudi manjše dodelave na posameznih postopkih
Finance:
- na izpisu dodana skupna vsota terjatev ugotavljamo odstopanja
Prodaja
- možnost razvrščanja MTZ cenika po šifri
Proizvodnja
- na prijavi dela je dodan pregled prioritet in pregled zadolžitve orodij za posameznega delavca
- pri kalkulaciji dodana vsota ur za izdelavo posameznega artikla
V sklopu poslovne aplikacije EDICO2 smo začeli uporabljati modul POTNI NALOGI, kar precej
poenostavi samo poslovanje v povezavi z plačami in financami.
35
Od junija 2013 je zaradi prerazporeditev del na področju informatike zaposlena ena oseba. Določene
aktivnosti, ki so bile v planu se zaradi tega niso izvedle ali pa se izvajajo počasneje. Tukaj so predvsem
mišljeni določeni postopki, ki bi pohitrili delo na različnih področjih poslovanja.
4. NABAVA
1. TOP DOBAVITELJI V LETU 2013 so:
TOP 3 DOMAČI DOBAVITELJI
DOBAVITELJ ZA AL ZLITINO
DOBAVITELJ ZA ULITKE -OJAČEVALCI
DOVAVITELJ ZA AL PALICE
VREDNOST V EUR
230.752,00 EUR
101.677,00 EUR
97.784,00 EUR
TOP 3 TUJI DOBAVITELJI
DOBAVITELJ TOP 1
DOBAVITELJ 2
DOBAVITELJ 3 ZA TESNILA
VREDNOST V EUR
256.981,00 EUR
233.002,00 EUR
111.602,00 EUR
TOP 3 KOOPERANTI
KOOPERANT ZA CINKANJE
KOOPERANT ZA ELOKSIRANJE
KOOPERANT 3
VREDNOST V EUR
49.794,00 EUR
46.749,00 EUR
24.964,00 EUR
Vrednost nabave materiala za proizvodnjo v leti 2013 je 2.165.580,43 EUR
Vrednost storitev pri kooperantih v letu 2013 je 186.862,63 EUR
Naši cilji za leto 2013 so bili, kot vsako leto , da lahko dobro delamo:
- nabava materiala s potrebnimi količinami s ustrezno kvaliteto ob pravem času
− minimalne zaloge materialov za proizvodnjo
− iskanje novih potencialnih dobaviteljev materiala
− dobri medsebojni odnosi z ostalimi službami v podjetju
− dobri odnosi z dobavitelji, saj se je že v preteklosti pokazalo, da so bili ravno dobavitelji tisti, ki so
nam v kriznem času podjetja priskočili na pomoč in našli skupno rešitev
2. GIBANJE CEN DOBAVITELJEV V LETU 2013
V letu 2013 so nas dobavitelji obvestili o dvigu cen surovin in to posledično pomeni , da so prisiljeni
povečati svoje prodajne cene izdelkov. Sledila so usklajevanja in dogovarjanja o možnem dvigu cen.
Agis Zavore je podal svoje zmožnosti dviga cen in sledila so usklajevanja. Zahtevke za dvig cen so
podala naslednja podjetja : CIRTEQ, SURTEC ADRIA, KASZIMPEX , TVP – zahteve dobaviteljev in
končni dogovori so navedeni v tabeli POVIŠANJE CEN DOBAVITEJEV 2013 - priloga
36
1. Gibanje cen AL- ZLITINE v letu 2013 ( AlSi12 , AlSi6Cu, AlSi10Mg )
V letu 2013 so se gibale cene AlSi12, od vrednosti 1,80 EUR/ kg do 1,93 EUR/kg in konec leta zaključili
s ceno 1,82 EUR /kg
V letu 2013 so se gibale cene AlSi6Cu2, od vrednosti 1,95 EUR/ kg do 1,97 EUR/kg , cene so bile vse
leto stabilne.
V letu 2013 so se gibale cene AlSi10MG, od vrednosti 1,88 EUR/ kg do 2,04 EUR/kg in zaključili s ceno
1,90 EUR/kg
Dobavitelj: Talum
Količina - nabava: 122 t, v vrednosti: 230.752,00 EUR
2. Gibanje cen CINK ZLITINA
V letu 2013 so se cene gibale od vrednosti 1,72 EUR/kg do 1,95 EUR/kg
Dobavitelji: Cinkarna Celje
Količina: 32 t, v skupni vrednosti: 58.492,00 EUR
3. PRENOSI POZICIJ K DRUGIM DOBAVITELJEM
Zaradi zahtevka po povišanju cen od dobavitelja TVP smo tudi nekatere druge vzmeti prenesli k
dobavitelju Babosek Branko s.p. in s tem, še dodatno znižali cene vzmeti pod obstoječimi cenami.Iz
letnega plana v vred. 30.299,44 EUR so zahtevali povišanje v vrednosti letnega plana 52.542,57 EUR.
RAZLIKA 23.156,00 EUR. Vmes smo se dogovorili o povišanju cen in o prenosu pozicij, in glede na
letni plan 2013 je nova vrednost 11.593,36 EUR.
V letu 2013 smo prenesli nekatere pozicije k drugim dobaviteljem in s tem prihranili na letni ravni
67.394,00 EUR .
Leta smo verjeli, da lahko vse naredimo sami, ker naj bi bilo to ceneje, vendar ni, zato smo nekaj pozicij
naše lastne proizvodnje prenesli drugim domačim dobaviteljem.
37
5. KAKOVOST
PRESOJE IN OCENA KUPCEV
PRESOJE
S strani eksterne inštitucije e-com CERT-a je bila izvedena presoja sistema vodenja kakovosti in ravnanja
z okoljem.
Presoje s strani kupcev v letu 2013 so bile. Presojo je izvedel naš največji kupec Haldex. Ocenitev ni bila
v najvišjem razredu vendar smo na pripombe posredovali ukrepe kateri so v izvajanju. Pred presojo je
izvedlo tudi podjetje Borgwarner iz Švedske s katerim smo proti koncu leta začeli sodelovati z novimi
projekti.
V letu 2014 bomo certificirali paleto izdelkov za kupca Borgwarner po standardu ISO TS 16949. To bo
velika pridobitev v smeri iskanja novih potencialnih kupcev.
OCENA KUPCEV
S strani kupca Haldex-a prejemammo kvartalne ocenitve po naslednjih ključnih kriterijih:
• kakovost proizvodov – ppm in število posredovanih 8D-poročil
• izpolnjevanje rokov
• komercialni pogoji – plačilni rok
• uveden standard (ISO, TS…..).
Ocenjeni nismo v najvišjem razredu vendar smo nenehno v kontaktih z kupcem ter usklajujemo
posredovane ukrepe oziroma naše predloge.
6. RAVNANJE Z OKOLJEM
Podjetje AGIS – ZAVORE se konstantno trudi da, s svojo dejavnostjo čim manj obremenjuje naravno
okolje, katerega sestavni del je.
V naslednjem letu planiramo obnoviti ponudbo za razsvetljavo mehanske obdelave po sistemu livarne.
Zaradi svoje vpetosti v naravno okolje, tako lokalno kot globalno, se je podjetje zavezalo k ohranjanju
zdravega in čistega okolja v svoji regiji.
Skladno s planom izobraževanja letno izvajamo izobraževanje na področju varnosti pri delu, požarne
varnosti in ravnanja z okoljem. Udeleženci izobraževanja so bili seznanjeni z vsemi informacijami glede
izvajanja ravnanja z okoljem v našem podjetju in sicer:
• z okoljsko politiko,
• ravnanja s trdnimi in tekočimi odpadki,
• ravnanja z nevarnimi snovmi,
s postopki ukrepanja ob nesrečah in postopki ukrepanja v izrednih razmerah.
38
7. URESNIČEVNJE PLANA 2013
v EUR Plan 2013 EUR
(1)
REALIZ. 13/12
EUR (2)
IND
(1:1)
1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE
6.080.370
5.858.807
I. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
5.874.000
5.640.295
96
305.000
279.370
92
5.569.000
5.360.925
96
200.000
208.396
104
111
a) Čisti prihodki od prodaje proizv. in stor.-dom.trg
b) Čisti prihodki od prodaje proizv.in stor. -tuji trg
II.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
c) Čisti prihodki od prodaje materiala in blaga - dom.trg
- preprodaja RD
- preprodaja- barter
č) Čisti prihodki od prodaje materiala in blaga -tuji trg
96
120.000
132.645
110.000
105.037
95
10.000
27.608
276
80.000
75.751
95
80.000
74.706
93
0
1.045
0
6.370
10.116
159
0
-88.260
0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
60.000
67.827
113
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
85.960
127.055
148
3.960
40.960
0
- Subvencije, refundacije in dr.prihodki
82.000
86.095
105
5. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
6.226.330
5.965.429
96
6. POSLOVNI ODHODKI
5.938.459
5.690.815
96
I. STROŠKI BLAGA,MATERIALA IN STORITEV
3.161.720
3.065.483
97
- preprodaja RD1
- preprodaja - barter1
III. PRIHODKI OD NAJEMNIN
2. SPREMEMBE VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZV.
- Prevrednotovalni poslovni prihodki
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
140.000
187.936
134
2.296.204
2.279.433
99
725.516
598.114
82
II. STROŠKI PLAČ
2.324.316
2.149.550
92
a) Stroški plač
1.630.000
1.550.879
95
b) Stroški socialnih zavarovanj
280.000
268.276
96
c) Drugi stroški dela
310.800
305.506
98
d) Rezervacija
103.516
24.890
0
410.000
403.138
98
410.000
393.761
96
b) Stroški materiala
c) Stroški storitev
III. ODPISI VREDNOSTI
a) Amortizacija NDS in opredmetenih OS
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS
0
2.891
0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
0
7.374
0
42.424
72.644
171
171
IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
a) Drugi poslovni odhodki
42.424
72.644
287.871
273.725
95
8. FINANČNI PRIHODKI
4.000
13.569
339
I. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
4.000
11.684
0
a) Finančni prihodki iz posojil danih drugim
4.000
11.684
0
0
1.885
0
0
7. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
II. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
0
1.885
9. FINANČNI ODHODKI
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
287.540
296.211
1
I. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
278.540
274.326
98
a) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank
274.749
238.290
87
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
3.791
36.036
951
II. FINANčNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
9.000
21.885
243
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
9.000
19.327
215
0
2.558
0
4.331
-8.916
-185
10.000
20.631
206
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
10. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA
11. DRUGI PRIHODKI
12. DRUGI ODHODKI
13. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA
14. DAVEK IZ DOBIčKA
2.000
61.398
3070
12.331
-49.683
-396
0
0
0
39
15. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
12.331
-49.683
-396
8. UPRAVLJANJE TVEGANJ
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim kakor tudi finančnim, je stalnica v poslovanju
družbe, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.
Poslovna tveganja:
Na področju poslovnih tveganj je družba izpostavljena prodajnemu tveganju, nabavnemu tveganju,
proizvodnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjimi tveganji. Ocenjujemo,
da je izpostavljenost nabavnim tveganjem, predvsem cenovnim, zaradi značilnosti ključnih nabavnih
trgov in surovin dokaj visoka.
Z uvajanjem notranje kontrole želimo v podjetju doseči zniževanje stroškov ter izboljšati učinkovitost
upravljanja podjetja.
Izvajajo se :
• Mesečni pregledi poslovanja (bilanca stanja, izkaz uspeha, obveznosti, terjatve, zaloge,
nedovršena proizvodnja, … )
• Spremljanje cenovnega področja
• Spremljanje realizacije začrtanih ukrepov
Finančna tveganja :
Izpostavljenost različnim finančnim tveganjem, ki so stalnica v poslovanju, prepoznavamo in
obvladujemo kot:
Kreditno tveganje,ki predstavlja možnost, da terjatve ne bodo plačane v primeru drastičnih sprememb na
trgu (padec naročil).
Pri večjih kupcih obvladujemo tveganje z letno napovedjo, pri čemer je definirano tromesečje, preostali
termini so napoved za orientacijo oskrbe materialov in zagotavljanja lastnih proizvodov.
Pri ostalih kupcih, pa z večjo razpršenostjo kupcev iz različnih držav in intenzivno izterjavo terjatev.
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), poskušamo obvladovati z načrtovanjem denarnih
tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Za družbo je značilen primanjkljaj finančnih
sredstev.
V veliki meri se poslužujemo tudi nedenarnih načinov poravnavanja terjatev (kompenzacij) ter odlogi
plačil, dogovori z dobavitelji ter bankami (reprogram) kar smo v letu 2011 uspešno izvedli.
Obrestno tveganje, ki predstavlja možnost povečevanja stroškov financiranja zaradi sprememb obrestnih
mer, krediti pri bankah s fiksno obrestno mero kar je v določenih trenutkih in pogojih pozitivno, lahko pa
se izkaže kot slabost.
Tveganje pri zadolževanju, reprogramiranje kreditov ( pretvorba večjega dela kratkoročnih kreditov v
dolgoročne), s čimer smo izboljšali likvidnostno stabilnost družbe in zaupanje do bank z rednim
odplačevanjem obveznosti.
V letu 2014 se predvideva odprodaja dela nepremičnin s čimer bi zmanjšali zadolževanje.
40
9. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Družba navaja naslednje pomembne poslovne dogodke po datumu bilance stanja na dan 31.12.2013:
•
Sprememba pri osnovnem kapitalu in sicer upoštevano samo zmanjšanje po skupščini, ne pa tudi
povečanje
10. ZAKLJUČEK
Ocenjujemo, da je poslovanje družbe AGIS ZAVORE D.D. PTUJ v poslovnem oziroma koledarskem letu
2013 potekalo v okviru danih možnosti z veliko angažiranjem na vseh področjih, zlasti na pripravi in
realizaciji ukrepov za izboljšanje poslovanja (ukrepi in projekti optimizacije procesov).
Poskušali smo na najbolj uspešen način reševati zadeve s ciljem dobrega gospodarja, ki poskuša čim
uspešneje gospodariti s svojim kapitalom in potencialom, vse s ciljem sanirati poslovanje in postati
uspešna delniška družba, kar je navsezadnje naša dolžnost do vseh zaposlenih v družbi in obveza do
delničarjev, med katerimi so tudi nekdanji naši delavci.
Uspešna delniška družba prav tako povečuje in zagotavlja poslovno zaupanje do dobaviteljev in kupcev.
Pozitivni trendi in finančna stabilnost družbe nam odpirajo vrata v še večje sodelovanje z našim največjim
poslovnim partnerjem, predvsem na področju prenosa novih programov, torej novih osvajanj kar si
vsekakor želimo.
Direktor družbe:
Franc FERČIČ dipl. ing.str.
41
IV. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013
A.
I.
1.
4.
II.
1.
a)
b)
2.
3.
4.
a)
b)
c)
III.
IV.
1.
č)
2.
b)
V.
VI.
B.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
2.
b)
IV.
2.
3.
V.
C.
Č.
A.
I.
1.
II.
III.
1.
2.
IV.
V.
VI.
B.
1.
3.
C.
I,
2.
4.
II.
III.
Č.
I.
II.
2.
4.
III.
2.
4.
5.
D.
E.
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Umetniška dela
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila
Dolgoročna posojila drugim
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SREDSTVA SKUPAJ
Zabilančna sredstva
Kapital
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ
Zabilančne obveznosti
31.12.2013
4.491.080
490.785
14.099
476.686
3.940.102
2.888.543
1.988.643
899.900
1.047.344
1.701
2.514
1.322
0
1.192
60.193
0
60.193
60.193
0
2.496.027
1.830.639
444.580
1.100.474
281.177
4.408
174.265
174.265
174.265
475.363
375.759
99.604
15.760
1.168
6.988.275
5.498.993
456.767
1.464.813
1.464.813
12.494
620
11.874
456.002
-1.426.859
-49.683
71.880
57.384
14.496
4.151.697
4.151.697
3.544.660
607.037
0
2.307.929
681.914
487.806
194.108
1.626.015
796.777
801
828.437
2
6.988.275
5.498.993
31.12.2012
4.846.323
509.176
17.793
491.383
4.278.422
3.040.289
2.076.649
963.640
1.225.023
3.906
9.204
1.322
7.882
0
58.725
1.192
1.192
57.533
57.533
0
0
2.774.281
0
1.955.308
462.851
1.171.937
310.594
9.926
198.730
198.730
198.730
615.604
476.222
139.382
4.639
153
7.620.757
5.997.141
697.986
1.464.813
1.464.813
0
12.494
620
11.874
456.002
-1.100.633
-134.690
72.880
55.693
17.187
4.628.973
4.628.973
3.995.172
633.801
0
0
2.218.969
0
536.219
395.575
140.644
1.682.750
1.057.638
52.256
572.856
42
1.949
7.620.757
5.997.141
2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)
b)
c)
8.
9.
a)
b)
c)
č)
10.
a)
b)
11.
a)
b)
12.
13.
a)
b)
c)
č)
14.
a)
b)
c)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Postavka
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje, doseženi na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje, doseženi na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)
Drugi stroški dela
Rezervacije
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Preneseni dobiček / Prenesena izguba
Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
Bilančni dobiček / Bilančna izguba
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
Izplačilo dobička
2013
5.858.807
422.131
5.436.676
-88.260
67.827
127.055
3.065.483
2.467.369
598.114
2.149.550
1.550.878
268.276
305.506
24.890
404.026
393.761
2012
5.675.380
432.878
5.242.502
-135.721
81.950
403.544
3.108.533
2.442.635
665.898
2.250.483
1.638.537
285.363
326.583
0
426.147
423.884
2.891
7.374
72.644
0
1.408
855
48.886
0
11.684
11.924
11.684
1.885
11.924
1.333
1.885
1.333
274.326
328.939
238.290
261.712
36.036
21.885
67.227
22.585
19.327
2.558
20.631
61.398
22.184
401
15.587
3.114
-49.683
-1.426.859
0
-134.690
-1.100.633
-1.476.542
-1.235.323
121,5
133,5
0
Direktor:
Franc Ferčič
43
3. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013
A.
a)
b)
c)
B.
a)
b)
c)
C.
a)
b)
c)
Č.
x)
y)
Postavka
Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev
2013
2012
598.006
5.967.418
562.790
6.050.200
-5.369.412
0
-5.487.410
0
209.339
354.576
-1.015
0
0
124.669
-241.054
-27.837
0
807.345
-165.428
-27.901
38
0
0
56.349
-172.735
-21.179
0
397.362
179.942
894
0
154.583
0
0
24.465
-161.598
-60.692
-98.246
0
-2.660
0
18.344
428
0
0
428
0
0
-125.790
-75.132
-48.718
0
-1.940
0
-125.362
46.754
0
0
46.754
-861.322
-272.068
0
-48.540
-540.714
0
-814.568
15.760
11.121
4.639
1.997.492
0
1.991.600
5.892
-2.268.252
-351.439
0
-125.026
-1.791.787
0
-270.760
4.639
1.240
3.399
Denarni tokovi so odraz poslovanja, glede na nižji realizacijo prodaje so temu sledili tudi pritoki in odtoki
pri rednem poslovanje. Podjetje je v tem letu zmanjšalo obveznosti iz naslova finančnega najema s
prodajo dela zemljišč in zgradbe, kar se je pripoznalo kot prejemki pri naložbenju, prav tako pa so bile
potrebne investicije v proizvodnji in sicer za nakup livarske peči in druge manjše investicije, kar se
pripoznalo kot odtok pri naložbenju. Podjetje je tudi poravnavalo svoje finančne obveznosti, kratkoročni
kredit NLB se je poravnal v celoti, kar se odrazi pri finančnih denarnih tokovih.
Direktor: Franc Ferčič
44
4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2013
Vpoklicani
kapital
Kapitalske
rezerve
Rezerve iz dobička
I
II
III
Osnovni kapital
I/1
A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2012)
Preračuni za nazaj
a)
Prilagoditve za nazaj
b)
1.464.813
A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja (01.01.2013)
1.464.813
II
IV
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne
delnice in lastne
poslovne deleže
III/1
III/2
620
Preneseni Čisti poslovni
Presežek iz
čisti poslovni
izid
prevrednotenja
izid
poslovnega
11.874
IV
456.002
V
VI
VII
Prenesena čista
izguba
Čista izguba
poslovnega leta
SKUPAJ
KAPITAL
V/2
VI/2
VII
-134.690
697.986
0
-191.536
-134.690
506.450
-1.100.633
-191.536
620
11.874
456.002
-1.292.169
B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
0
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
0
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora
Druge spremembe lastniškega kapitala
0
0
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih
sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb
Končno stanje poročevalskega obdobja (31.12.2013)
BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA
-49.683
-49.683
-49.683
-49.683
0
0
0
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter
razporeditev na druge sestavine kapitala
Druge spremembe v kapitalu
C.
Skupaj
KAPITAL
-134.690
134.690
0
0
-134.690
134.690
0
0
0
1.464.813
620
11.874
456.002
-1.426.859
-49.683
456.767
-1.426.859
-49.683
-1.476.542
Prilagoditve za nazaj se nanašajo na v letu 2014 priznano obveznosti iz prejšnjih let za pokrivanje neizplačanih plač v leti 2008-2010 v višini 191.536 bruto2.
Predlog upravi je, da pri pripravi skupščine upošteva, da bi se del pretekle izgube pokrival iz rezerv za lastne delnice v višini 11.874, saj ni več potrebe po teh
rezervah. Z lastnimi delnicami ne razpolagamo in jih tudi ne nameravamo pridobiti.
Direktor: Franc Ferčič
45
5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2012
v EUR
Vpoklicani
kapital
Kapitalske
rezerve
I
II
Osnovni kapital
I/1
II
Rezerve iz dobička
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni
izid
Čisti poslovni izid
poslovnega leta
Skupaj
KAPITAL
III
IV
V
VI
VII
Zakonske
rezerve
Rezerve za
lastne delnice in
lastne poslovne
deleže
Lastne delnice in
lastni poslovni
deleži (kot
odbitna
postavka)
III/1
III/2
III/3
IV
Preneseni čisti
dobiček
Prenesena čista
izguba
Čisti dobiček
poslovnega leta
Čista izguba
poslovnega leta
SKUPAJ
KAPITAL
V/1
V/2
VI/1
VI/2
VII
A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja (31.12.2011)
a) Preračuni za nazaj
b) Prilagoditve za nazaj
1.464.813
620
11.874
456.002
-899.247
-201.386
832.676
0
0
A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja (01.01.2012)
1.464.813
620
11.874
456.002
-899.247
-201.386
832.676
B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
0
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
-134.690
-134.690
-134.690
-134.690
-201.386
201.386
0
-201.386
201.386
0
-1.100.633
-134.690
697.986
-134.690
-1.235.323
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
C.
Končno stanje poročevalskega obdobja (31.12.2012)
BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA
1.464.813
620
11.874
456.002
0
-1.100.633
0
Direktor: Franc Ferčič
46
6. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEA DONOSA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013
2013
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
-49.683
2012
-134.690
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev (+/-)
0
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo (+/-)
0
Dobički in iz izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov
družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev) (+/-)
0
Akuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki
(zaslužki zaposlencev) (+/-)
0
Druge sestavine vseobsegajočega donosa (+/-)
0
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
-49.683
-134.690
Direktor:
Franc Ferčič
47
7. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE
Uprava potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. decembra 2013,
prikazane in uporabljene računovodske usmeritve ter pripadajoča pojasnila:
Izjava o odgovornosti uprave
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le- to predstavlja resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2013.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so
računovodski izkazi, skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe
ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanj
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek odmeriti,
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka,
zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov in dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.
Direktor družbe:
Franc Ferčič, dipl ing.str.
48
V. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN POJASNILA K POSTAVKAM
1. RAČUNOVODSKE USMERITVE
Računovodski izkazi družbe Agis Zavore d.d. so pripravljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah in v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih
standardov (v nadaljevanju SRS). Temeljni namen SRS je upoštevati mednarodno računovodsko prakso
(zlasti mednarodne računovodske standarde) in finančno pojmovanje kapitala.
Pri pripravi podlag za izdelavo računovodskih izkazov so upoštevane temeljne računovodske postavke.
Računovodski izkazi vsebujejo vse postavke, ki pomembno vplivajo na ocene in odločitve njihovih
uporabnikov.
Poslovno leto je enako koledarskemu.
a. Neopredmetena dolgoročna sredstva
Med neopredmetena dolgoročna sredstva štejemo dolgoročno odložene stroške razvijanja in dolgoročne
premoženjske pravice, kot so dolgoročno odloženi stroški, patenti in licence.
Stroške razvijanja sestavljajo plače zaposlenih pri razvojnem delovanju, zaposlenih pri pripravi
tehnološke in kontrolne dokumentacije, stroški nadomestil službenih potovanj v zvezi s projektom
osvajanj novih proizvodov in tehnologij, stroški nakupa in dodelave orodij, stroški izdelave orodij v
lastni režiji in stroški porabe materiala in vzorcev.
Ob začetnem pripoznanju so neopredmetena dolgoročna sredstva ovrednotena po nabavni vrednosti v
katero so vštete tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve.
Neopredmetena dolgoročna sredstva se prevrednotijo, le v primeru oslabitve in sicer v primeru, ko
njihova neodpisana vrednost presega nadomestljivo vrednost za več kot 30%.
Metoda amortiziranja je enakomerno časovno amortiziranje. Amortizacija se obračunava posamično.
b. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, nadomestni
deli večje vrednosti, drobni inventar z dobo koristnosti več kot leto dni, opredmetena osnovna sredstva v
pridobivanju in dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva.
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob novi nabavi vrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavlja nakupna
cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno
njegovi usposobitvi, kot npr. stroški dovoza in namestitve.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne
presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Drobni inventar, katerega posamična
nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 100 EUR, se šteje kot material.
Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se
amortizirajo ne glede na začetek uporabe.
Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost,
če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. V primeru podaljšanja dobe
koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva podjetje zmanjša do takrat obračunani popravek vrednosti.
49
Stroški popravil in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev namenjenih obnavljanju ali ohranjanju
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti
sredstev se pripoznajo kot odhodki v obdobju, ko se pojavijo.
Odtujena ali izničena opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja. Pri
tem nastali dobički oziroma izgube, se knjižijo med prevrednotovalne poslovne prihodke oziroma
prevrednotovalne poslovne odhodke. Opredmetena osnovna sredstva prevrednotijo, le v primeru oslabitve
in sicer v primeru, ko njihova neodpisana vrednost presega nadomestljivo vrednost za več kot 30%.
Metoda amortiziranja je enakomerno časovno amortiziranje. Amortizacija se obračunava posamično.
c. Amortizacija
Amortizacija se obračuna v skladu z določili SRS. Višina amortizacijske stopnje je pogojena z ocenjeno
dobo koristnosti osnovnega sredstva ob upoštevanju pričakovanega fizičnega in tehničnega izrabljanja,
pričakovanega ekonomskega staranja in pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe.
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se prične amortizirati, ko je na voljo za uporabo, opredmeteno
osnovno sredstvo pa se prične amortizirati prvi dan v naslednjem mesecu, ko je pripravljeno za uporabo.
Osnovne amortizacijske stopnje, ki se uporabljajo, so naslednje :
gradbeni objekti
proizvodna oprema
računalniška oprema
motorna vozila
orodja
druga oprema
* nabava pred letom 2003
najvišja
2,50
8,00
50,00
*15,50
*30,00
25,00
najnižja
2,50
8,00
50,00
14,30
20,00
8,00
č. Dolgoročne finančne naložbe
V okviru dolgoročnih finančnih naložb se izkazujejo naložbe v kapital drugih podjetij.
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe za rok, daljši od enega leta in so v začetku izkazane po nabavni
vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna sredstva.
d. Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški
nabave.
Zaloge gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje so ovrednotena po proizvajalnih stroških.
Proizvajalne stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški
proizvodnih storitev, neposredni stroški amortizacije, splošni stroški proizvodne režije ter splošni
proizvajalni stroški (stroški materiala, storitev, dela, amortizacije), ki so obračunani v okviru
proizvajalnega procesa po posameznih funkcijah (nabava, režija zagotavljanja kakovosti, režija
vzdrževanja in stroški raziskav ter razvoj), a jih ni mogoče povezovati z nastajajočimi poslovnimi učinki.
Vrednost drobnega inventarja danega v uporabo se prenese takoj med stroške.
50
Če se cene v obračunskem obdobju novo nabavljenih količin materiala razlikujejo od cen iste vrste v
zalogi, se med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda tehtanih povprečnih cen.
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih
nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega njihovo tržno vrednost.
e. Kratkoročna finančne naložbe
V skladu s SRS 2006 družba dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe razvršča v 4 skupine finančnih
naložb:
1. skupina: finančne naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
2. skupina: finančne naložbe v posesti do zapadlosti
3. skupina: posojila in terjatve
4. skupina: za prodajo razpoložljive finančne naložbe
Med kratkoročna posojila uvrščamo posojila, dana za obdobje, krajše od enega leta.
f. Poslovne terjatve
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da
bodo tudi poplačani. Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo.
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva.
Kratkoročne poslovne terjatve se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če njihova knjigovodska vrednost
presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. V primeru prevrednotenja zaradi oslabitve
se oblikujejo popravki vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Odgovorna
oseba med letom in najkasneje ob sestavi letnega obračuna poslovanja, preveri ustreznost izkazane
velikosti posamezne terjatve in oblikuje popravek vrednosti terjatev za dvomljive in sporne terjatve, na
osnovi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve.
g. Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajnah, dobroimetja na računih v bankah. Izkazujejo se po
nominalnih vrednostih.
Tuje valute se na dan bilance stanja preračunavajo po referenčnem tečaju ECB v evro. Tečajne razlike
lahko povečujejo vrednosti in se pojavi redni finančni prihodek, pri zmanjšanju pa redni finančni
odhodek.
h. Kratkoročne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo vrednotnice (vrednostne bone), znamke, ddv od
prejetih predujmov in kratkoročno odložene stroške.
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke –
odškodninski zahtevki do zavarovalnice za stroje, ddv od prejetih predujmov in vnaprej vračunane stroške
oziroma odhodke .
51
i. Kapital
Vrednost celotnega kapitala sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in še ne razdeljeni poslovni izid.
j. Dolgoročne rezervacije
Med dolgoročnimi rezervacijami izkazujemo dolgoročno odložene prihodke iz naslova prejetih donacij
(podarjeni stroji in brezplačni stroji).
Družba je pripoznala v skladu s SRS 2006 rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade na dan
01.01.2006 in zmanjšala preneseni poslovni izid za znesek oblikovanih rezervacije. Rezervacije se
pripoznajo v knjigovodskih izkazih in bilanci stanja z vračunavanjem ustreznih stroškov oziroma
odhodkov.
k. Obveznosti
Obveznosti so finančne in poslovne, kratkoročne in dolgoročne. Vsi dolgovi se v začetku izkazujejo z
zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti
se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z
upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane znesku in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z
upnikom.
Kratkoročni dolgovi se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so
izraženi v tuji valuti in se spremeni valutni tečaj.
Kratkoročne obveznosti do oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan nastanka.
l. Prihodki
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že
ob nastanku.
Poslovni prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala
in se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste,
odobrene ob prodaji ali kasneje, za zgodnejša plačila.
Prihodki od prodaje proizvodov in blaga se evidentirajo ločeno za prodajo na domačem in tujem trgu.
Prihodki od najemnin se pojavijo ob dajanju v najem poslovne prostore.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob prodaji opredmetenih osnovnih sredstev kot dosežen
dobiček in odpisu poslovnih dolgov.
Drugi poslovni prihodki so povezani s poslovnimi učinki, to so subvencije, dotacije, kompenzacije in
podobni prihodki. Mednje uvrščamo tudi prihodke od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij, tudi iz
naslova dotacij za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, ki se iz dolgoročnih rezervacij prenašajo v
prihodke skladno z amortiziranjem pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev.
Finančni prihodki so prihodki iz naslova naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in
kratkoročnimi finančnimi naložbami ter v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki se priznajo ob obračunu
ne glede na prejemke, če ne obstaja dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.
52
Obresti se obračunajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem in glede na neodplačani del glavnice z
upoštevanjem veljavne obrestne mere.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke; izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih.
m. Stroški oziroma odhodki
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Odhodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge.
Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se
zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne stroške štejemo tudi
nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in
obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve (pri opredmetenih osnovnih sredstvih je njihova prodajna
cena manjša od knjigovodske vrednosti; obratna sredstva pa se oslabijo z prenosom terjatev med
dvomljive).
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbene in se prepoznajo po obračunu, ne
glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.
n. Davki in zakonski prispevki
Zakonski prispevki so predpisani na osnovi slovenske zakonodaje in se plačujejo za pokojninsko in
zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in druge potrebe. Ti prispevki bremenijo rezultat ne glede na
znesek ustvarjenega dobička.
Davek od dohodka pravnih oseb se plačuje po stopnji 17% od davčne osnove, ki je ugotovljen v davčnem
izkazu. Dobiček/izguba se ugotovi iz prihodkov in odhodkov davčnega zavezanca, ki se priznavajo na
podlagi predpisov in računovodskih standardov v zneskih, ugotovljenih v izkazu uspeha, razen prihodkov
in odhodkov, določenih z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.
Davek od dohodka ni obračunan, ker je podjetje uporabilo preteklo davčno izgubo in davčne olajšave iz
naslova preteklih investicij.
o. Zabilančna evidenca
V okviru zabilančne evidence se izkazuje tuje blago na začasnem uvozu, drobni inventar, ki je v uporabi,
dana garancija banke in hipoteke.
Direktor:
Franc Ferčič
53
2. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Opis
Dolgoročne
premoženjske
pravice
Dolgoročno
odloženi stroški
razvijanja
Nabavna vrednost 31.12.2012
Popravki po otvoritvi
169.978
Nabavna vrednost 01.01.2013
169.978
1.160.116
Neposredna povečanja - nakupi
208
60.484
Druge dolgoročne
aktivne časovne
razmejitve
SKUPAJ
1.330.094
1.160.116
0
0
1.330.094
60.692
Prevrednotenje zaradi oslabitve
0
Zmanjšanja - prodaja
0
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja
283
283
Nabavna vrednost 31.12.2013
170.469
1.220.600
Popravek vrednosti 31.12.2012
Popravek po otvoritvi
152.185
668.733
Popravek vrednosti 01.01.2013
Amortizacija v letu
Zmanjšanja - prodaja
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja
152.185
3.902
668.733
75.181
0
283
156.370
743.914
0
0
820.918
79.083
0
283
900.284
Knjigovodska vrednost 31.12.2013
14.099
476.686
0
490.785
Knjigovodska vrednost 31.12.2012
17.793
491.383
0
509.176
Popravek vrednosti 31.12.2013
0
1.391.069
820.918
Stroški razvijanja, ki jih sestavljajo plače zaposlenih pri razvojnem delovanju, stroški materiala in storitev, izdelave orodij in dodelav ipd., so se pripoznali kot
neopredmeteno dolgoročno sredstvo v znesku 60.484 EUR.
54
3. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opis
Nabavna vrednost 31.12.2012
Popravki po otvoritveni bilanci
Nabavna vrednost 01.01.2013
Neposredna povečanja - nakupi
Neposredna povečanja - finančni najem
Prenos iz investicij v teku
Prenos med družbami v skupini - nakup
Prenos med družbami v skupini - prodaja
Prenos med naložbene nepremičnine
Prenos med nekratkoročna sredstva
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Povečanje poštene vrednosti
Zmanjšanja poštene vrednosti
Prevrednotenje zaradi oslabitve
Zmanjšanja - prodaja
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja
Prenosi med kategorijami OOS
Nabavna vrednost 31.12.2013
Popravek vrednosti 31.12.2012
Popravki po otvoritveni bilanci
Popravek vrednosti 01.01.2013
Amortizacija
Neposredna povečanja
Prenos iz investicij v teku
Prenos med družbami v skupini - prodaja
Prenos med naložbene nepremičnine
Prenos med nekratkoročna sredstva
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Povečanje poštene vrednosti
Zmanjšanje poštene vrednosti
Prevrednotenje zaradi oslabitve
Zmanjšanja - prodaja
Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja
Prenosi med kategorijami OOS
Popravek vrednosti 31.12.2013
Knjigovodska vrednost 31.12.2013
Knjigovodska vrednost 31.12.2012
Zemljišča
Zgradbe
2.076.649
1.851.748
2.076.649
1.851.748
13.511
-88.006
-68.479
1.988.643
1.796.780
888.108
Skupaj
nepremičnine
7.340.324
538.197
7.340.324
156.539
538.197
483
-28.815
-12.114
-933
7.455.934
537.747
6.115.301
534.291
6.115.301
265.199
64.405
534.291
2.359
0
896.880
1.988.643
2.076.649
899.900
963.640
2.888.543
3.040.289
888.108
44.211
-35.439
Druge
naprave in
oprema
3.928.397
0
3.928.397
13.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156.485
0
0
3.785.423
888.108
0
888.108
44.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35.439
0
0
896.880
0
Proizvajalne
naprave in
stroji
Umetniška
dela
Predujmi za
pridobitev
opredmetenih
osnovnih
sredstev
1.322
7.882
Oprema in
druga OOS v
pridobivanju
0
1.192
1.322
7.882
-7.882
1.192
1.322
0
Skupaj
oprema
7.887.725 11.816.122
0
0
7.887.725 11.816.122
150.332
163.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.815
-185.300
-13.047
-13.047
0
0
7.996.195 11.781.618
-24.904
-11.411
-604
6.408.590
536.046
0
0
0
6.649.592
0
6.649.592
267.558
64.405
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.904
-12.015
0
6.944.636
1.047.344
1.225.023
1.701
3.906
1.192
0
1.322
1.322
0
7.882
1.051.559
1.238.133
0
0
0
SKUPAJ
7.537.700
0
7.537.700
311.769
64.405
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.343
-12.015
0
7.841.516
3.940.102
4.278.422
55
Pregled vrednosti po vrstah sredstev
1
Neopredmetena sredstva
2
Nepremičnine
3
Oprema
4
Naložbene nepremičnine
SKUPAJ
Nabavna vrednost oz.
poštena vrednost (+)
0
3.785.424
2.064.484
0
5.849.908
Popravek vrednosti
(+)
0
896.880
1.484.993
0
2.381.873
Knjigovodska vrednost (=)
0
2.888.545
579.490
0
3.468.035
Nabavna vrednost nepremičnin zastavljenih kot jamstvo za dolgove na dan 31.12.2013 znaša 3.785.424
eur, neodpisana vrednost je 2.888.545. Nabavna vrednost premičnin zastavljenih kot jamstvo za dolgove
je 2.064.484 eur, njihova neodpisana vrednost je 579.490 eur.
Pregled vrednosti sredstev v finančnem najemu
1
Neopredmetena sredstva
2
Nepremičnine
3
Oprema
4
Naložbene nepremičnine
SKUPAJ
Nabavna vrednost oz.
poštena vrednost (+)
0
453522
493732
0
947.254
Popravek vrednosti
(+)
0
40905
190971
0
231.876
Knjigovodska vrednost (=)
0
412617
302761
0
715.378
Nabavna vrednost opreme v finančnem najemu znaša 493.732 EUR, njihova neodpisana vrednost pa
302.761 EUR. Nabavna vrednost zemljišč skupaj z zgradbami v finančnem najemu znaša 453.522 EUR in
je bila pridobljena s prodajo in povratnim finančnim najemom, njihova neodpisana vrednost je 412.617.
4.
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
31.12.13
31.12.12
Druga dolgoročna vložena sredstva
Finančne naložbe v umetniška dela
60.193
0
57.533
1.192
Skupaj
60.193
56.785
v EUR
Dolgoročne finančne naložbe:
Finančne naložbe predstavljajo umetniška dela v nabavni vrednosti 1.192 EUR, ki pa so bila po SRS
prenesena na osnovna sredstva.
Druga dolgoročno vložena sredstva predstavljajo življenjsko zavarovanje v vrednosti 60.193 EUR pri
Zavarovalnici Triglav in Zavarovalnici Wienerstatische. Pri Zavarovalnici Triglav so bila sklenjena
življenjska zavarovanja leta 2007, plačila so bila izvedena v roku leta in pol. Od januarja 2009 so bila
plačila ustavljena zaradi slabega likvidnega položaja in od takrat naprej so zavarovanja v mirovanju.
Zaradi možnosti ponovne vključitvi v zavarovanje oziroma pridobitve vloženih sredstev nazaj z
dodatnimi vplačili, naložbe niso bile oslabljene. Medtem, ko se življenjsko zavarovanje Winerstatische
plačuje redno.
5.
ZALOGE
31.12.13
31.12.12
Nabavna vrednost
(+)
Popravek vrednosti
zaradi slabitve zalog (-) Knjigovodska vrednost
Surovine in material
Drobni inventar
Nedokončana proizvodnja in
storitve
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
363.703
80.877
363.703
80.877
384.450
78.401
1.100.474
215.397
65.780
4.408
1.100.474
215.397
65.780
4.408
1.171.937
232.194
78.400
9.926
SKUPAJ
1.830.639
1.830.639
1.955.308
0
56
Zaloge osnovnega materiala v višini 262.851 EUR, polizdelkov v višini 200.00 EUR in gotovih izdelkov
v višini 137.149EUR, kar znaša skupaj 600.000 EUR, so predmet zastave za posojila najete pri NKBM.
Inventura je okvir opazovanja vzela tri leta pri analizi negibnih zalog zaradi servisiranja zalog.
Ugotovljeno je bilo, da je 11% vseh zalog po bilanci stanja na dan 31.12.2013 negibnih, kar predstavlja
vrednostno 144.694 EUR. Ocenjujemo, da se bo 70% teh zalog uporabilo za servisiranje in prodajo
končnim uporabnikom, medtem ko se bo v letu 2014 za preostali del zalog naredila podrobna analiza
kako nadalje lahko uporabimo zaloge, preprodamo ali morebiti odpišemo konec leta 2014.
Popisni presežki in primanjkljaji
Vrsta zalog
Surovine in material
Drobni inventar
Nedokončana proizvodnja in storitve
Proizvodi
Trgovsko blago
SKUPAJ
2013
Presežki (+)
Primankljaji (-)
248
-159
-1.381
1.700
1.081
17
1.315
3.567
-833
-176
-2.696
-1.867
98
286
-188
506
6.266
-5.760
6. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
(v EUR)
Kratkoročne finančne naložbe:
31.12.13
31.12.12
Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
174.265
-
198.730
-
Skupaj
174.265
198.730
Gibanje kratkoročnih finančnih naložb
(v EUR)
Kosmata vrednost
Posojila
Stanje 31.12.2012
Povečanja
Nova posojila, nakupi
Odplačila, prodaje
Prevrednotenje na pošteno vrednost
Stanje 31.12.2013
198.730
Čista vrednost 31.12.2013
174.265
24.465
174.265
Finančne naložbe predstavljajo dano posojilo delničarju Albin Promotion, po obrestni meri 6%. Končna
zapadlost kredita je 15.9.2016 in sicer v 12. tromesečnih obrokih (prvi obrok je zapadel 15.12.2013 v
znesku 15.842, ki je bil tudi poravnan, zadnji obrok v višini 15.845,22 zapade 15.9.2016). Kot
zavarovanje služijo izvršnice in hipoteka na nepremičnine v lasti Albin Promotion.
57
7. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Popravek
vrednosti
zaradi
oslabitve*
-
Kratkoročne
poslovne
terjatve
31.12.13
=
Kratkoročne terjatve do kupcev
382.209
375.759
476.222
-od tega že zapadle na dan 31.12.
113.998
113.998
166.449
Dani kratkoročni predujmi in varščine
0
0
0
Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
0
0
0
49.460
38.534
0
0
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki**
51.416
Kratkoročne terjatve do državnih institucij
Druge kratkoročne poslovne terjatve
SKUPAJ kratkoročne poslovne terjatve
-6.450
31.12.12
-1.956
0
50.144
483.769
-8.406
50.144
100.848
475.363
615.604
B. POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH POSLOVNIH
TERJATEV ZARADI OSLABITVE*
2013
Stanje 1.1. (+)
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev (-)
2012
2.068
-1.036
4.368
-2.300
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dokončnega odpisa terjatev (-)
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu zaradi oslabitve (+)
0
7.374
0
0
Stanje 31.12.
8.406
2.068
(razčlenitev za potrebe denarnega toka)
Kratkoročne terjatve za obresti, povezane s finančnimi prihodki iz poslovnih terjatev (kupci) (+)
Oslabitev kratkoročnih terjatev za obresti, povezanih s finančnimi prihodki iz poslovnih terjatev (kupci) (-)
Kratkoročne terjatve za obresti, povezane s finančnimi prihodki iz danih posojil (+)
Kratkoročne terjatve za dividende (+)
Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku (+)
Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki (+)
Oslabitev kratkoročnih terjatev za obresti, povezanih s finančnimi prihodki iz finančnih naložb (-)
SKUPAJ
31.12.2013
31.12.2012
3.510
2.787
-1.957
-1.370
47.907
37.117
0
0
0
0
49.460
38.534
Kratkoročne terjatve za obresti povezane s finančnimi prihodki predstavljajo zaračunane obresti za dano
kratkoročno posojilo. Za leto 2009 so bile poravnane, za 888 EUR pa so bile oslabljene. Odprte ostajajo
obračunane obresti za ostala leta in niso zavarovana.
58
D. ANALIZA ŽE ZAPADLIH TERJATEV DO KUPCEV
Zapadle v letu 2013
Zapadle v letu 2012
Zapadle v letu 2011
Zapadle v letu 2010
Zapadle v letu 2009 in prej
SKUPAJ že zapadle terjatve do kupcev
31.12.13
95.603
3.989
1.084
2.017
11.305
113.998
31.12.12
145.407
1.235
2.120
17.687
166.449
8. DENARNA SREDSTVA
31.12.13
Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
SKUPAJ
408
15.352
15.760
31.12.12
409
4.230
4.639
9. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.13
Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
DDV od prejetih predujmov
SKUPAJ
1.168
1.168
31.12.12
153
0
0
0
153
10. KAPITAL
Knjigovodska vrednost delnic na dan 31.12.2013 je 1,30 EUR.
59
11.
DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
A. DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini (brez obv. iz finančnih najema)
Dolgoročne finančne obveznosti do pridruženih družb (brez obv. iz finančnega najema)
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih (brez obv. iz finančnega najema)
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema - družbe v skupini
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema - pridružene družbe
Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema - druge družbe
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov - družbe v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov - pridružene družbe
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov - druge družbe
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - družbe v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - pridružene družbe
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - druge družbe
Druge dolgoročne poslovne obveznosti - družbe v skupini
Druge dolgoročne poslovne obveznosti - pridružene družbe
Druge dolgoročne poslovne obveznosti - druge družbe
Dolgoročne menične obveznosti
SKUPAJ dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
Stanje celotnega Del, ki zapade v
dolga na dan
plačilo v letu
31.12.2013
2014
+
3.995.172
-450.512
749.295
-142.258
4.744.467
-592.770
C. ROČNOST DOLGOROČNIH FINANČNIH IN POSLOVNIH OBVEZNOSTI
Zapadle v letu 2014
Zapadle v letu 2015
Zapadle v letu 2016
Zapadle v letu 2017
Zapadle v letu 2018
Zapadle v letu 2019 in kasneje
SKUPAJ dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
31.12.13
=
31.12.12
0
3.544.660
0
0
0
0
0
607.037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.151.697
31.12.13
x
704.787
686.828
670.586
676.327
1.413.169
4.151.697
0
3.995.172
0
0
0
0
0
633.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.628.973
31.12.12
552.089
649.479
657.158
665.378
2.104.869
x
4.628.973
Dolgoročni krediti so najeti pri NKBM, NLB in pri Eko skladu Ljubljana. Obrestne mere pri dolgoročnih
finančnih obveznostih za prejeta posojila so trimesečni Euribor + 0,3%, trimesečni Euribor + 6% in
šestmesečni Euribor +4,6%, šestmesečni Euribor + 3%.
Obrestne mere za dolgoročne finančne najeme so trimesečni euribor in šestmesečni euribor. Obveznosti
iz prejetih posojil so zavarovana z nepremičninami in garancijo, obveznosti finančnega najema pa so
zavarovana z nepremičninami.
60
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
(posojila, obveznice, druge finančne obveznosti, brez obveznosti iz naslova finančnih najemov)
Posojilodajalec, št. pogodbe
(analitično po pogodbah)
NKBM 28387/16
NKBM 28457/97
NKBM 28388/47
NKBM 2701660
NKBM 30837/50
NKBM 3137426
EKO SKLAD (pri BANKI KOPER)
NKBM 28506/78
NLB 3119-LD/12062/00059-FT
SKUPAJ
Vrsta posojila (glede na
Obrestna mera
posojilodajalca) *
(izberite iz seznama)
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Banke v državi
Datum
zapadlosti
%
E6+4,6%
E6+4,6%
E6+4,6%
E6+4,6%
E6+4,6%
E6+4,6%
E3+0,3
E6+3%
E3+6%
1.7.2026
1.7.2026
1.7.2026
1.7.2026
1.7.2026
1.7.2026
1.12.2023
1.2.2019
25.3.2019
Stanje dolga
01.01.2013
Nova posojila
+
+
183.527
368.743
309.353
209.174
689.128
243.773
149.408
900.000
942.066
0
0
3.995.172
Pripis obresti h Odplačila v
glavnici
tekočem letu
+
0
-
0
0
Tečajne
razlike
Stanje dolga
+/-
=
31.12.2013
0
183.527
368.743
309.353
209.174
689.128
243.773
149.408
900.000
942.066
0
0
3.995.172
61
12. KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
(v EUR)
31.12.13
31.12.12
Kratkoročne finančne obveznosti banke
Kratkoročna finančne obveznosti –druge družbe
Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – fin.najem
Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti-banke
37.294
17.566
176.542
450.512
124.971
977
139.667
270.604
Skupaj
681.914
536.219
(v EUR)
31.12.13
31.12.12
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov, varščin
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
796.777
801
516.650
197.679
48.879
65.229
1.057.638
52.256
294.876
181.507
66.728
29.745
1.626.015
1.682.750
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Skupaj
31.12.2013
EUR
31.12.2012
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
681.914
1.626.015
536.219
1.682.750
SKUPAJ kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
2.307.929
2.218.969
Č. Analiza že zapadlih obveznosti do dobaviteljev*
Zapadle v letu 2013
Zapadle v letu 2012
Zapadle v letu 2011
Zapadle v letu 2010
Zapadle v letu 2009 in prej
SKUPAJ že zapadle obveznosti do dobaviteljev
31.12.2013
482.331
17.908
6.302
2.362
489
509.392
31.12.2012
x
625.489
42.234
4.826
7.606
680.155
Obveznosti do zaposlenih na dan predstavljajo regres 2012, regres 2013, solidarnostne pomoči,
odpravnine, sejnine, jubilejne nagrade, potnih nalogov. Prav tako je v znesek 516.650 upoštevana še ne
izplačana plača december, preostanek novembrske plače in odprte obveznosti iz naslova podjemne
pogodbe. Prav tako so ostali še odprti prispevki za plačo november v znesku 58.564,38. Znesku je tudi
prištet znesek 191.536 EUR, ki je bil pripoznan kot obveznosti prejšnjih let iz naslova pokrivanja manj
izplačanih plač v obdobju 2008-2010. Obveznosti, ki so starejše od 60 dni je 411.938 do zaposlenih, v
znesek je zajet pripoznan znesek manj izplačanih plač 191.536.
Druge kratkoročne obveznosti prestavljajo obveznost do Zavoda za zdravstveno zavarovanje zaradi tožb
v okviru neupravičenih bolniških za poškodbe pri delu in zaradi bolezni v višini 32.760 EUR, 1.058
predstavlja obveznosti iz bančnih nadomestil, 31.411 eur je znesek, ki je sestavljen iz dolga do
podjemnega dela in naslova sejnin.
Celotne obveznosti tako finančne kot poslovne starejše od 60 dni so 636.298,12 eur.
62
Kratkoročne finančne obveznosti za prejeta posojila
Posojilodajalec, št. pogodbe
Vrsta posojila (glede na
posojilodajalca) *
(analitično po pogodbah)
Obrestna
mera v %
Datum
zapadlosti
(izberite iz seznama)
NKBM 28387/16
NKBM 28457/98
Banke v državi
Stanje dolga
01.01.2013
Nova posojila v
tekočem letu
Prenos
kratkoročnega
dela dolg.
obvez.
Pripis obresti
h glavnici
Tečajne
razlike
+
+
+
+
+/-
Banke v državi
E6+4,6%
E6+4,6%
1.12.2014
1.12.2014
NKBM 28388/48
Banke v državi
E6+4,6%
NLB 3096-ld/09280/
Banke v državi
7,74
NLB 3119-LD/12062/
Banke v državi
E3+6%
ZAVORE D.O.O.
Druge družbe v državi
6
FIZIČNE OSEBE
Druge družbe v državi
6
EKO SKLAD
Banke v državi
E+0,3%
30.11.2014
28.271
NKBM 27016/60
Banke v državi
E6+4,6%
1.12.2014
NKBM 31374/26
Banke v državi
E6+4,6%
1.12.2014
NKBM 365
Banke v državi
E6+3%
1.12.2014
Odplačila v
tekočem letu
Stanje dolga
31.12.2013
-
=
14.585
29.304
14.585
29.304
-13.370
-29.304
15.800
29.304
1.12.2014
24.585
24.585
-24.586
24.584
7.2.2014
94.050
25.12.2014
149.534
31.12.2014
-94.050
0
-125.077
203.898
19.250
-1.900
17.350
977
-760
217
16.600
-18.033
26.838
16.623
16.623
-15.238
18.008
19.373
19.374
-19.374
19.373
0
0
150.000
0
150.000
0
-341.692
505.372
ODPOKLIC
SKUPAJ
179.441
396.552
0
450.512
0
0
Stanje dolga
01.01.2013
Novi finančni
najemi v
tekočem letu
Prenos
kratkoročnega
dela dolg.
obvez.
Pripis obresti
h glavnici
Tečajne
razlike
Odplačila v
tekočem letu
Stanje dolga
31.12.2013
+
+
+
+
+/-
-
=
Kratkoročne finančne obveznosti iz finančnega najema
Leasingodajalec, št. pogodbe
Vrsta finančnega najema
(glede na leasingodajalca)
*
(analitično po pogodbah)
(izberite iz seznama)
Obrestna
mera v %
Probanka d.d.
SUMMIT LEASING, 122489/13, DUCATO
SUMMIT LEASING, 119907/13, TOYOTA
SUMMIT LEASING, 128442/13, DOBLO
TALUM, 105/2013
Druge družbe v državi
SUMMIT LEASING, 55015/07
Druge družbe v državi
17.12.2012
SUMMIT LEASING, 55016/07
Druge družbe v državi
17.12.2012
SUMMIT LEASING, 48123/07
Druge družbe v državi
17.1.2012
SKUPAJ
Druge družbe v državi
Druge družbe v državi
Druge družbe v državi
Druge družbe v državi
6mEURIBOR
3MEURIBOR
12MEURIBOR
3MEURIBOR
8,75
Datum
zapadlosti
3MEURIBOR
25.10.2014
106.974
3.12.2014
0
-133.758
105.752
4.433
3.304
-4.433
3.304
25.12.2014
3.980
1.646
-3.980
1.646
17.12.2014
3.966
1.641
-3.966
1.641
31.12.2014
34.506
49.885
-34.506
49.885
14.728
-5.660
9.068
12.321
-7.075
5.246
5.644
0
-5.644
0
0
-199.022
176.542
139.667
85.782
46.885
142.258
46.754
46.754
0
63
13. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
v EUR
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
31.12.2013
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
DDV od danih predujmov
SKUPAJ
31.12.2012
0
2
2
1.949
1.949
14. DOLGOROČNO REZERVACIJE
R e z e r v a c ije
R e z e r v a c ije z a
p o k o jn in e , ju b ile jn e
n a g r a d e in
o d p r a v n in e o b
u p o k o jitv i
S t a n je 3 1 .1 2 .2 0 1 2
5 5 .6 9 3
D o lg o r o č n e p a s iv n e
P re je t e d rž a v n e
p o d p o re
3 .4 3 4
P re je t e d o n a c ije
1 3 .7 5 3
P o p r a v k i p o o tv o r itv e n i b ila n c i
5 5 .6 9 3
3 .4 3 4
O b lik o v a n je ( + )
2 4 .8 9 0
5 3 .8 3 6
1 3 .7 5 3
7 2 .8 8 0
7 8 .7 2 6
D ru g a p o v e č a n ja ( + )
0
- 2 3 .1 9 9
- 5 2 .5 6 8
- 3 .9 5 9
O d p ra v a ( - )
- 7 9 .7 2 6
0
D ru g a z m a n jš a n ja ( - )
S t a n je 3 1 .1 2 .2 0 1 3
7 2 .8 8 0
0
S t a n je 0 1 .0 1 .2 0 1 3
K o r iš č e n je ( - )
S K U P AJ
0
5 7 .3 8 4
4 .7 0 2
9 .7 9 4
7 1 .8 8 0
Prejete donacije v višini 9.794 predstavljajo podarjene stroje in so bile koriščene v višini amortizacije
3.959 eur.
Prejete državne podpore v višini 3.434 se nanašajo na neporabljena sredstva za nagrade preseganje kvote
invalidi.
V letu 2012 so oblikovane 53.836 in koriščene v višini 52.568, kar se nanaša na nagrade preseganje
kvote, odstopljene prispevke in davke in subvencije plač za zaposlovanja invalidov. Po izračunu bi morali
imeti oblikovani rezerv za odpravnine v višini 183.316 in za jubilejne nagrade v višini 117.169. Zaradi
ocena, da v prihodnjih letih veliko odhodov ne bo in zaradi slabše realizacije se rezervacije niso
oblikovali v takšni višini, oblikovanje se bo nadaljevalo v letu 2014 do zadostne višine. Oblikovale so se
v zadostni višini, da lahko pokrijemo morebitne odpravnine.
64
15. ANALIZA PRIHODKOV IN STROŠKOV
A)
Poslovni prihodki
A. Poslovni prihodki
Poslovni prihodki ustvarjeni z družbami
v skupini
pridruženimi
drugimi
Čisti prihodki od prodaje
5.858.807
2013
5.858.807
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki*
SKUPAJ
-88.260
67.827
127.055
5.965.429
-88.260
67.827
127.055
5.965.429
0
0
2012
5.675.380
-135.721
81.950
403.544
6.025.153
Med druge poslovne prihodke spadajo, drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (subvencije,
dotacije…) znašajo 86.095 EUR, prevrednotovalni poslovni prihodki, ki se nanašajo na dobiček dosežen
pri prodaji osnovnih sredstev 31.485 EUR in iz naslova odpisov obveznosti prejšnjih let 9.475 EUR.
B) Prihodki iz naslova prodaje po glavnih izdelkih
Proizvod, blago ali storitev
2013
2012
PNEVMATSKI ZAVORNI VALJI
HIDRAVLJIČNI VALJI
REGULIRNI MEHANIZMI
PRODAJA BLAGA
STORITVE
OJAČEVALEC SKLOPKE
4.194.718
238.506
86.445
175.212
185.537
978.389
SKUPAJ
5.858.807
4.173.034
258.664
106.468
190.474
149.227
797.513
0
5.675.380
Proizvajalni
stroški
Stroški
splošnih
dejavnosti
Stroški
prodajanja
A. Analiza stroškov in odhodkov
Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki*
Rezervacije
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ
2.188.256
245.226
1.461.694
354.385
187.936
11.397
107.661
214.955
11.813
4.249.561
533.762
B. Prevrednotovalni poslovni odhodki*
Iz naslova neopredmetenih sredstev
Iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev
iz naslova nekratkoročnih sredstev
Iz naslova zalog
Iz naslova poslovnih terjatev
Iz naslova poslovnih obveznosti
Iz naslova stroškov dela
Iz naslova naložbenih nepremičnin
SKUPAJ
79.780
245.227
472.901
27.563
10.265
0
72.644
908.380
2013
2.891
7.374
10.265
SKUPAJ
2013
187.936
2.279.433
598.114
2.149.550
393.761
10.265
0
72.644
5.691.703
SKUPAJ v letu 2013 nabavljeno pri:
družbah v
pridruženih
drugih
skupini
družbah
družbah
0
0
187.936
2.279.433
598.114
2.149.550
393.761
10.265
0
72.644
5.691.703
SKUPAJ
2012
0
177.382
2.265.253
665.898
2.250.483
423.884
2.263
0
48.886
5.834.049
2012
0
1.408
0
0
855
0
0
0
2.263
65
D. Razčlenitev stroškov dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih zavarovanj
Drugi stroški dela
Rezervacije
SKUPAJ
2013
1.550.878
156.590
111.686
305.506
24.890
2.149.550
2012
1.638.537
166.048
119.315
326.583
0
2.250.483
2013
4.950
2012
5.200
0
0
0
5.200
16. STROŠKI REVIZIJE
Č. Znesek (strošek) porabljen za
revizorja (ZGD-1, 20. točka 1. odst.
69. člena)
Revidiranje računovodskih izkazov
Druge storitve revidiranja
Storitve davčnega svetovanja
Druge nerevizijske storitve
SKUPAJ
4.950
17. FINANČNI PRIHODKI
A. Finančni prihodki iz finančnih naložb
Finančni prihodki iz deležev - deleži v dobičku, dividende
Finančni prihodki iz deležev - tečajne razlike
Finančni prihodki iz deležev - prihodki od prodaje dolgoročnih finančnih
naložb
Finančni prihodki iz deležev - prihodki od prodaje kratkoročnih finančnih
naložb
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz drugih naložb - tečajne razlike
Finančni prihodki iz drugih naložb - prihodki od prodaje dolgoročnih finančnih
naložb
Finančni prihodki iz drugih naložb - prihodki od prodaje kratkoročnih finančnih
naložb
Finančni prihodki iz posojil - obresti
Finančni prihodki iz posojil - tečajne razlike
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - obresti
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - tečajne razlike
Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida - deleži
Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida - druge naložbe
Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida - posojila
Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev - deleži
Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev - druge naložbe
Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev - posojila
SKUPAJ
Skupaj
2013
Od tega iz naslova družb
v skupini
pridruženih
drugih
Skupaj
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.684
0
1.885
0
11.684
1.885
0
11.924
0
1.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.569
0
0
13.257
0
0
13.569
66
18. FINANČNI ODHODKI
B. Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz posojil (brez posojil od bank) - obresti
Finančni odhodki iz posojil (brez posojil od bank) - tečajne razlike
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - obresti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - tečajne razlike
Finančni odhodki iz obveznic - obresti
Finančni odhodki iz obveznic - tečajne razlike
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti - obresti
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti - tečajne razlike
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - obresti*
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - tečajne razlike**
Finančni odhodki od prodaje dolgoročnih finančnih naložb
Finančni odhodki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb
Finančni odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida
Finančni odhodki iz oslabitve
SKUPAJ
2013
v skupini
0
0
238.290
0
0
0
36.036
0
21.885
0
0
0
pridruženih
drugih
2012
238.290
36.036
0
0
0
0
296.211
0
0
0
21.885
0
0
296.211
0
0
261.712
0
0
0
67.227
0
22.585
0
0
0
0
0
351.524
19. DRUGI PRIHODKI
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po
pošteni vrednosti
Finančni prihodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin,
izmerjenih po pošteni vrednosti
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s
poslovnimi učinki
Prejete odškodnine in kazni
Izterjane odpisane terjatve
Ostali prihodki
SKUPAJ
Od tega iz naslova družb
v skupini
pridruženih
drugih
Skupaj
2013
Skupaj
2012
0
0
0
0
0
0
1.650
18.981
20.631
0
0
0
15.587
15.587
0
0
1.650
18.981
20.631
20. DRUGI ODHODKI
Drugi finančni odhodki in ostali odhodki
Odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu
poštene vrednosti
Odhodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin, izmerjenih po
modelu poštene vrednosti
Denarne kazni in odškodnine
Ostali odhodki
SKUPAJ
Skupaj
2013
Od tega iz naslova družb
v skupini
pridruženih
drugih
0
0
375
61.023
61.398
Skupaj
2012
0
0
0
0
375
61.023
61.398
3.114
3.114
Znesek ostali odhodki predstavljajo že v lanskem letu izterjani zneski nekdanjih zaposlenih za razliko
manj izplačanih plač, sodno izterjavo Zavoda za zdravstveno varstvo za dva zaposleni glede bolniških in
drugi stroški kot stroški izvršb, kazni ipd..
67
21. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
2013
v EUR
2012
273.725
-282.642
-8.917
191.104
-338.267
-147.163
Poslovni izid zunaj rednega delovanja
-40.766
12.472
Poslovni izid obračunskega obdobja
-49.683
-134.690
-49.683
-134.690
Razlike med poslovnimi prihodki in odhodki
Razlike med prihodki in odhodki financiranja
Skupaj poslovni izid iz rednega delovanja
Davek iz dobička
SKUPAJ čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Družba bo čisti poslovni izid obračunskega obdobja pokrivala iz pričakovanega pozitivnega poslovnega
izida leta 2014. Če bi opravili prevrednotenje kapitala z rastjo cen življenjskih potrebščin (0,7%), bi se
poslovni izid znižal na –91.838 EUR.
22. DAVEK OD DOBIČKA
Davek iz dobička
2013
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
2012
5.999.629
6.053.997
Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje (-)
-2.300
Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje (+)
0
Davčno priznani prihodki
5.999.629
6.051.697
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih (+)
6.049.312
6.188.687
-108.938
-29.109
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (-)
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - povečanje (+)
Davčno priznani odhodki
RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI PRIHODKI IN ODHODKI
Sprememba davčne osnove pri spremembah davčne osnove pri
spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in
prevrednotenjih (+/-)
Povečanje davčne osnove za predhodno ugotovljene davčne olajšave (+)
DAVČNA OSNOVA
DAVČNA IZGUBA
Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (največ do višine davčne
osnove) (-)
0
5.940.374
6.159.578
59.255
-107.881
-203.981
1.200
0
0
0
0
-143.526
-107.881
0
OSNOVA ZA DAVEK
0
0
DAVEK (18%)
0
0
23. ZABILANČNA EVIDENCA
Dana zavarovanja kot jamstvo za obveznosti*
Prejeta zavarovanja kot jamstvo za terjatve**
Vrednost tujih OOS v uporabi
Blago, prevzeto na konsignacijo
Material, prevzet na predelavo
Tožbe upnikov
Tožbe dolžnikov
Ostalo
SKUPAJ zabilančna evidenca
31.12.2013
4.866.044
234.458
65.585
0
332.906
5.498.993
31.12.2012
5.227.399
256.263
0
63.212
0
0
0
450.267
5.997.141
68
Krediti so zavarovani s hipotekami na zemljiščih v skupnem znesku 3.637.441 EUR. Zastavljena je tudi
oprema zavarovanje za zavarovanje 418.957 EUR, in zaloge v znesku do 600.000.
Izdane garancije NKBM v znesku 209.646 EUR, se na zavarovanje plačila Eko skladu in zavarovanje
dobave plina.
Prejeta zavarovanja predstavljajo zavarovanje danega kredita in finančno naložbo iz življenjskega
zavarovanja.
V zabilančni evidenci prikazujemo pod ostalo še vrednost drobnega inventarja, kot material, ki je bil dan
v uporabo.
69
24. PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA
E. Skupni prejemki članov organov
vodenja in nadzora v poslovnem letu
2013 (294. člen ZGD-1, 5. odstavek)
v EUR
Ime in priimek člana organa vodenja ali
nadzora
FRANC FERČIČ
Fiksni del
prejemkov
84.194
Povračila
Zavarovalne
stroškov
premije
2.274
521
Druga
dodatna
plačila
Skupaj
prejemki
86.989
CVETKA PAPST
Funkcija
direktor
predsednik
nadzornega
sveta
NENAD ŠEŠO
član nadzornega
sveta
2.148
2.148
LAZSLO KAZSPER
član nadzornega
sveta
2.148
2.148
0
0
0
112.724
Skupaj
18.373
3.066
91.556
2.274
521
18.373
21.439
V prejemkih uprave so zajete plače leta 2013, prevoz na delo in iz njega, malica. Povračila stroškov
predstavljajo potne naloge službenih poti in povračila stroškov na teh poteh. Zavarovalne premije
predstavljajo boniteto za nezgodno zavarovanje po polici.
Druga dodatna plačila predsedniku nadzornega sveta predstavljajo obračunano delo po podjemni pogodbi.
Stanje obveznosti do članov nadzornega sveta na dan 31.12.2013 znaša 25.966 na podlagi sejnin in
podjemne
pogodbe.
70
25. KAZALNIKI
1. TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
2013
2012
IDX
2013/
2012
a. Stopnja lastniškosti financiranja
kapital
obveznosti do virov sredstev
0,07
0,09
0,71
0,92
0,90
1,03
0,01
0,01
1,05
0,63
0,63
1,01
0,64
1,01
0,10
0,15
0,71
0,01
0,00
3,27
0,29
0,37
0,78
1,08
1,25
0,87
1,05
1,03
1,01
-0,10
-0,16
0,61
b. Stopnja dolžniškosti financiranja
dolgovi
obveznosti do virov sredstev
c. Stopnja razmejenosti financiranja
vsota rezervacij in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev ter dolgoročnih pasivnih
časovnih razmejitev
obveznosti do virov sredstev
2. TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
a. Stopnja osnovnosti investiranja
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
sredstva
b. Stopnja dolgoročnosti investiranja
vsota osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (po knjigovodski vrednosti),
naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev
0,64
sredstva
3. TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
a. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
kapital
osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti
b. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva
kratkoročne obveznosti
c. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve
kratkoročne obveznosti
d. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti
4. TEMELJNI KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
a. Koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki
5. TEMELJNI KAZALNIKI DONOSNOSTI IN DOHODKOVNOSTI
a. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
čisti dobiček v poslovnem letu
povprečni kapital (brez čistega posl. izida proučevanega leta)
Franc FERČIČ, direktor
71
VI. DRUGA RAZKRITJA
Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:
Družba AGIS ZAVORE, d.d., v letu 2013 ni uporabljala Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
VII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
72