Gradivo za medije Potek postopka pridobitve mednarodne

Comments

Transcription

Gradivo za medije Potek postopka pridobitve mednarodne
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Uprava in vodenje
Zaloška 2
1000 Ljubljana
e-pošta: [email protected]
Gradivo za medije
Potek postopka pridobitve mednarodne akreditacije za bolnišnice DNV – NIAHO
Projektna skupina za akreditacijo UKC Ljubljana je bila ustanovljena s sklepom generalnega direktorja 13. junija
2011. Naloga projektne skupine je bila analiza obstoječega stanja in priprava ukrepov in postopkov za
pridobitev mednarodne akreditacije DNV – NIAHO z implementacijo standardov DIAS (DNV International
Accreditation Standard). Akreditacija je zagotovilo pacientom, osebju in javnosti, da je oskrba varna,
kakovostna v skladu z mednarodnimi standardi. Velik poudarek na tudi na pacientovih pravicah.
Decembra 2012 je v UKC Ljubljana potekala pred presoja vseh 27 poglavij standarda DIAS, pri kateri smo bili
soočeni z določenimi neskladji – odstopanji od standardov DIAS. Za ta odstopanja smo pripravili korektivne
ukrepe. Pričeli smo z reorganizacijo ter strukturno in vsebinsko izpopolnili sistem vodenja kakovosti. Prenovili
smo organizacijsko strukturo in pristojnosti ter odgovornosti (junij 2013). Na področju upravljanja s človeškimi
viri smo natančno opredelili postopke za sprejem v delovno razmerje, licenciranje in izdelali Pravilnik o
pristojnostih in pooblastilih ter Pravilnik o konzilijih in konziliarni službi. Prenovili smo tudi druge dokumente s
področja upravljanja s kadri. Za določena strokovna področja, kot na primer področje urgentne medicine,
anesteziologije, kjer poteka ista dejavnost na različnih kliničnih oddelkih UKC Ljubljana, smo ustanovili
»Koordinacije«, katerih namen je usklajevanje in poenotenje strokovnih doktrin, predpisov in postopkov. Tako
smo zagotovili standardizacijo in centralni nadzor, kar bistveno zmanjšuje stopnjo tveganja za morebitne
odklone.
V letu 2013 so pričele z intenzivnim delom Koordinacija za kirurško dejavnost, anesteziološko dejavnost,
laboratorijsko dejavnost, urgentno medicino, rehabilitacijo, radiološko in ambulantno dejavnost. Koordinacija
za področje zdravstvene dokumentacije je pričela s selekcijo 8000 dokumentov, Komisija za obvladovanje
bolnišničnih okužb pa je pripravila nova in posodobila stara navodila ter izvedla strokovne nadzore na večini
oddelkov. Odbor za varnost je pripravil strategijo upravljanja s tveganji in register tveganj. Projektna skupina za
varno ravnanje z zdravili je ob uvedbi novega terapijskega lista izvedla še številne nadzore za uresničevanje
optimalne in racionalne farmakoterapije.
Da bi poenotili zdravstveno dokumentacijo smo izdelali nove, s standardom DIAS in s strokovnimi smernicami
usklajene formularje za ambulantno in bolnišnično obravnavo, za načrtovanje odpusta in odpustno pismo s
predpisanimi ključnimi elementi.
Posebna pozornost in dejavnost sta bili namenjeni področju pacientovih pravic - posodobili smo navodila za
paciente in izdelali nov sistem registracije pri oviranih pacientih.
Zaradi tveganj pri obvladovanju bolnišničnih okužb smo morali zapreti dve operacijski dvorani v Bolnišnici dr.
Petra Držaja (BPD) in dve na travmatologiji (Kirurška klinika). Na BPD smo preselili oddelek za obravnavo
bolečine in usposobili oddelek za možno epidemijo gripe.
Na področju fizičnega okolja je bilo več neskladij, ki smo jih reševali zaradi zaostrenih finančnih razmer (več
letnega zniževanja cen našim storitvam in sredstev za amortizacijo) z zelo omejenimi sredstvi, vendar smo kljub
temu zadostili zahtevam za požarno varnost, za izboljšanje prezračevanja v laboratorijih, za prevoz hrane in
materiala znotraj UKC Ljubljana.
Na področju zdravstvene in babiške nege smo prenovili oziroma pripravili številne nove dokumente in
organizacijske predpise ter se dejavno vključevali v izboljševanje praktično vseh procesov, ki potekajo znotraj
UKC Ljubljana.
Služba za zagotavljanje celovitega sistema kakovosti je opredelila ključne kazalnike kakovosti v UKC Ljubljana in
vzpostavila sistem obvladovanja odklonov z izvedbo PDCA krogov.
Pri presoji, ki je potekala med 4. in 14. novembrom 2013, so presojevalci izrazili pravo navdušenje nad
spremembami in napredkom, pri čemer so poudarjali veliko zavzetost in prizadevnost na vseh ravneh delovanja
– tako zdravstvenega kot ne zdravstvenega osebja.
Posebej je treba omeniti, da je akreditacijska komisija izrekla pohvale klinikam, pri katerih ni bilo ugotovljenih
neskladij: Ortopedska, Otorinolaringologija, Dermatovenerološka, Nevrološka, Klinični oddelek za
maksilofacialno kirurgijo.
Proces pridobivanja mednarodne akreditacije je še dodatno izboljšal kakovost in varnost zdravstvene
obravnave in oskrbe pacientov ter varnost delovnega okolja. Prenovljeni procesi dela so postali preglednejši,
bolje dokumentirani, kar posledično vodi k boljši organizaciji in obvladovanju tveganj, večji varnosti in
zadovoljstvu tako pacientov kot zaposlenih.
Akreditacija DNV – NIAHO je uradno priznana akreditacija za bolnišnice, ki kot osnovo vključuje zahteve
standarda ISO 9001. Pridobitev akreditacije DNV - NIAHO dokazuje kakovostno in varno obravnavo pacientov in
zagotavlja UKCL večjo prepoznavnost med evropskimi bolnišnicami.
Mednarodna akreditacija DNV za bolnišnice je program, katerega namen je spodbujati razvoj in stalne
izboljšave na področju kakovosti zdravstvene oskrbe ter varnosti bolnikov v bolnišnicah. Obravnava tudi
splošno varnost zaposlenih, bolnikov in drugih obiskovalcev znotraj bolnišnic.
Zahteve standarda mednarodne akreditacije za bolnišnice temeljijo na standardih, ki jih uporablja DNV v ZDA in
so jih sprejeli državni centri za zdravstveno oskrbo in zdravstveno pomoč (CMS – Centers for Medicare and
Medicaid) v ZDA.
*DNV – De NorskeVeritas; NIAHO – NationalIntegratedAccreditationforHealthOrganizations
Služba za odnose z javnostmi