Prijavljam se v postopek za preverjanje ali potrjevanje NPK VZDRŽEV

Comments

Transcription

Prijavljam se v postopek za preverjanje ali potrjevanje NPK VZDRŽEV
VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)
Prijavljam se v postopek za preverjanje ali potrjevanje NPK
VZDRŽEVALEC / VZDRŽEVALKA RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME
I. PODATKI O KANDIDATU:
____________________
(ime)
_______________________
(priimek)
____________________
(dekliški priimek)
__M______Ž____________
(spol – obkrožite)
____________________
(kraj rojstva)
_______________________
(dan, mesec in leto rojstva)
____________________
(država rojstva)
_______________________
(EMŠO)
____________________
(stopnja izobrazbe)
________________________
(smer izobrazbe)
____________________
(državljanstvo)
_______________________
(telefon)
Stalni naslov: ________________________________________________________
_______________________
(e-naslov)
Začasni naslov: ________________________________________________________________________________
Naslov za obveščanje: ___________________________________________________________________________
II. ROKI ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK:
PRIJAVNI ROK
PREDVIDEN DATUM
PREVERJANJA
do 28. 10. 2014
26. 11. 2014
STROŠEK POSTOPKA
 potrjevanje: 102,00 €
ali/oz.
 v celoti: 166,00 €
III. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK:
(ustrezno obkrožite)
a) samoplačnik
b) plačnik izpitnih stroškov je podjetje*:
Predračun:
DA NE (ustrezno obkrožite)
_________________________________________________________________________________
(naziv in naslov podjetja)
______________________ _____________________ ___________________ _______________
(matična številka podjetja ) (davčna številka podjetja)
(telefon)
(e-naslov)
*Kandidat se strinja, da je plačnik stroškov postopka podjetje.
ROK IN NAČIN PLAČILA:
Plačilo stroška v višini 102,00 € mora biti izvedeno do zadnjega dne prijavnega roka na:
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana
ŠTEVILKA TR: SI56 0201 1001 4816 764
SKLIC: 00-7634
Koda in namen: OTHR-Plačilo stroškov NPK za »obvezno vnesite ime in priimek kandidata«
V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne mape obveščen o
doplačilu, ki mora biti poravnan najkasneje do datuma preverjanja.
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov na področju nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 49/07-ZVOP-1-UPB1).
Kraj in datum:____________________
Podpis kandidata: ________________________
IV. POGOJ ZA PRIJAVO V POSTOPEK PREVERJANJA ALI POTRJEVANJA NPK
VZDRŽEVALEC / VZDRŽEVALKA RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME
V postopek preverjanja in potrjevanja NPK vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne
opreme se lahko prijavijo kandidati, ki so stari najmanj 18 let; izjemoma pa tudi osebe, ki še
niso stare 18 let, če jim je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazujejo ustrezne delovne
izkušnje.
V.
PRILOGE k vlogi za pridobitev NPK:
OBVEZNE PRILOGE k prijavi v postopek:
 življenjepis (Europass CV -Evropski življenjepis)
 dokazilo o dokončani izobrazbi
NEOBVEZNE PRILOGE:
 dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah
(npr.: potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, referenčno pismo, pogodba o
zaposlitvi, pogodba o delu, opis svojega dela, …)
 potrdila o udeležbi na usposabljanju, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki
se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo
 avdio, video ali slikovno gradivo
VI.
VLOGO s PRILOGAMI sprejemamo na naslov:
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana
Dodatne informacije: 01/ 58-97-668 (Sonja Novak); [email protected]
Poklicni standard in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti sta objavljena na
spletni strani Nacionalnega informacijskega središča http://www.nrpslo.org/:
Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/34010530
Katalog: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/34010531
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK IN NAČIN PLAČILA:
Plačilo stroška v višini 102,00 € mora biti izvedeno do zadnjega dne prijavnega roka na:
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana
ŠTEVILKA TR: SI56 0201 1001 4816 764
SKLIC: 00-7634
Koda in namen: OTHR-Plačilo stroškov NPK za »obvezno vnesite ime in priimek kandidata«
V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne mape obveščen o
doplačilu, ki mora biti poravnan najkasneje do datuma preverjanja.

Similar documents