DELAVNIC ZA VZDRZEVAN,JE ZELEZNISKIH VOZIL

Comments

Transcription

DELAVNIC ZA VZDRZEVAN,JE ZELEZNISKIH VOZIL
Javna agencija
za zelezniski promet
Republike Siovenije
""
azp
Nasa st.:
Datum:
, Kopitarjeva ul, 5,2000 Mariboi
I t~)efon: 02 234~~-431
rf"l'lk~ 02 234 J -4:>3
!'e-p6stT I'P- 'lZp«lhzj1 si
I hltl~> / ~~;~:, :'(~.~,;;.~~
.. ,~
Dlrektor
3754-)/2013 ZP 1003302
20. 12.2013
Javna agencija za zelezniski promet Republike Slovenije (v nadaljevanju AZP) v zvezi z
vlogo podjetja SZ _ Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloska cesta 217, J 000 Ljubljana, stevilka
vloge VIT ·_··5.3-618/2013 z dne 11.11.2013, in dopolnitvijo vloge stevilka 5.3-656/1-2013, ,
z dne 29.11.2013, na podJagi prvega odstavka 31. elena Pravilnika 0 preverjanju
usposobljenosti dclavnic za vzdrzevanje zelezniskih vozil (Uradni list RS, 5t. 16/(9), v zvezi s
24. clenom Pravilnika 0 vzdrzevanju zelezniskih vozil (Uradni list R.S, St. 70/08), prvim
odstavkom 207. elena Zakona 0 splosnem upravnern postopku (ZUP- UPB2, Uradni list RS,
st. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09 in 811 0, v nadaljevanju ZUP) ter v skladu z Zakon0111
o zclczniskem prometu (ZZelP- UPB6, Uradni list RS, s1. 11111 in 63/13, v nadaljevanju
ZZclP) in Zakonorn 0 varnosti v zelezniskem prornetu (ZVZelP - UPB3, Uradni list RS, st.
56113, v nadaljevanju ZVZelP), izdaja naslednje:
POOBLASTILO 0 lJSPOSOBLJENOSTI
DELAVNIC
ZA VZDRZEVAN,JE
ZELEZNISKIH
VOZIL
1. Vlozniku SZ .....Vleka in tchnika, d.o.o., Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana, se izda
pooblastilo 0 usposoblienosti delavnic za vzdrzevanje zeiezniskih vozil, za naslednje
delavnice:
I)
SZ -
Vleka in tehnika, d.o.o .._ Center Divaca, Ulica Ludvika Pozrlja 22, 6215
Divaca (Priloga 1);
Yleka in tehnika, d.o.o. - Center Divaca - Delovisce Koper, Potniska
postaja Koper ~ Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper;
SZ -- Vleka in tehnika, d.o.o. _ Center Divaea - Delovisce Nova Gorica,
Prvomajska 55, 5000 Nova Gorica;
SZ -
2)
SZ -- Vleka
in tehnika, d.o.o .. - Center Dobova, Ulica 15. aprila 23, 8257
Dobova (Priloga 2);
3)
SZ -.
Vlcka in tehnika, d.o.o ..... Center Ljubljana, Zaloska cesta 217, 1000
Ljubljana (Priloga 3);
S7,·_ Vleka in tehnika, d.o.o. _. Center Ljubljana - Dclavnica za paro Siska,
Parrnova cesta 33, 1000 Ljubljana;
SZ -.-Vleka in tehnika, d.o.o. ~ Center Ljubljana
Kolodvorska ulica 1, 8000 Novo mesro;
- Delovisce Novo Mesto,
SZ -- Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Ljubljana
costa 261, 1000 Ljubljana;
- Delovisee Zalog, Za105ka
Stran 1 ad 3
4)
s/., -- Vleka in tehnika, d.o.o ..~.--Center Maribor, Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor
(Priloga 4);
SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Maribor - Delovisce Celje, Cinkarniska
pot -la, 3000 Celje;
SZ ---Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Maribor - Delovisce Tezno, Vodovodna
34, 2000 Maribor;
5)
SZ -
Vleka in tehnika, d.o.o .... - Center
(Priloga 5);
Ptuj, Osojnikova
cesta 6, 2250 Ptuj
Obseg pooblastila 0 usposobljenosti je dolocen v prilogah (Priloga 1 do Priloga 5), ki
so sestavni del tega pooblastila.
11. Izdano pooblastilo velja od 22. 12.2013 do 21. 12. 2016.
() bra
z I 0 zit e v:
Vloznik SZ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana je z vlogo stevilka
VIT - 5.3-618/2013, z dne 11.11.2013, in dopolnitvijo vloge stevilka 5.3-656/1-2013,
z dne
29.11.2013, zaprosil za izdajo pooblastila 0 usposobljenosti naslednjih delavnic:
1) SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Divaea, Ulica Ludvika Pozrlja 22,6215 Divaca
(Priloga 1);
SZ ---Vleka in tehnika, d.o.o. _.-Center Divaea - Delovisce Koper, Potniska
postaja Koper - Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper;
SZ ---Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Divaca - Delovisce Nova Gorica, Prvornajska
55, 5000 Nova Gorica;
2)
SZ -
3)
SZ -- Vleka
Vleka in tehnika, d.o.o. ---Center
(Priloga 2);
Dobova, Ulica 15. aprila 23, 8257 Dobova
in tehnika, d.o.o, - Center Ljubljana,
Zaloska cesta 217, ] 000 Ljubljana
(Pri loga 3);
SZ -- Vleka
in tehnika, d.o.o. - Center Ljubljana
Parrnova cesta 33, 1000 Ljubljana;
SZ -- Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Ljubljana
Kolodvorska ulica L 8000 Novo rnesto;
SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Ljubljana
cesta 26], 1000 Ljubljana;
- Delavnica za paro Siska,
- Delovisce Novo Mesto,
- Delovisce Zalog, Zaloska
SZ, --- Vleka
4)
in tehnika, d.o.o. - Center Maribor, Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor
(Priloga 4);
SZ -- Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Maribor - Delovisce Celje, Cinkarniska pot
4a, 3000 Celje;
SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. - Center Maribor - Delovisce Tezno, Vodovodna 34,
2000 Maribor;
5)
SZ,-
Vleka in tehnika, d.o.o. -- Center Ptuj, Osojnikova cesta 6,2250 Ptuj (Priloga 5);
Vlagatelj je k vlogi za izdajo pooblastila 0 usposobljenosti delavnic za vzdrzevanje
zelczniskih vozil prilozil Prilogo 1 z Dodatki od 1 do 14, v skladu s prvim odstavkom 5. dena
Pravilnika 0 preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrzevanje zelezniskih vozil (Uradni
list RS, St. 16/09).
Stran 2 od 3
Skladno z dolocili 207. elena ZUP, prvega odstavka 31. elena Pravilnika
0
preverjanju
usposobljenosti delavnic za vzdrzevanje zelezniskih vozil (Uradni list RS, St. 16/09), 44.
clenom Pravilnika 0 vzdrzevanju zelezniskih vozil (Uradni list RS, St. 70/08), skladno z
ZZelP in ZVZeIP, ter 6. clenorn SkIepa 0 ustanovitvi Javne agencije za zelezniski promet
RepubJike Siovenije (Uradni list RS, St. 30103, 59/03, 54/07, 76/08, 37110), je za izdajo
pooblastila 0 usposobljenosti delavnic za vzdrzevanje zelezniskih vozil pristojna AZP.
Na podlagi prejete vloge, prilozene dokumentacije in prilog je AZP zacela s postopkom
ugotavljanja usposobljenosti delavnic, kot to doloca drugi odstavek 5. elena Pravilnika 0
preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrzevanje zelezniskih vozil (Uradni list RS, St.
16/09). Vlagatelju je bilo pojasnjeno, da bo postopek preverjanja usposobljenosti izveden za
vsa navedena vozila v vlogi, z izjerno tovornih vagonov.
V skladu s prvim odstavkom 31. elena Pravilnika 0 preverjanju usposobljenosti delavnic za
vzdrzevanje zelezniskih vozil (Uradni list RS, St. 16/09) in 44. clenom Pravilnika 0
vzdrzevanju zelezniskih vozil (Uradni list RS, st. 70108) je AZP na podlagi pozitivnega
mnenja in priporocila v Porocilu 0 strokovno tehnicni presoji delavnice SZ-VIT,d.o.o.
(stevilka porocila 3754-1/2013 ZP 7 3302, z dne 19.12.2013) odlocila, da se pooblastilo izda
v obsegu, ki je dolocen v Prilogah 1 do 5 tega pooblastila.
Prvi odstavek 45. elena Pravilnika 0 vzdrzevanju vozil (Uradni list RS, St. 70108) doloca, da
se pooblastilo izdaja za obdobje treh (3) let. Izdano pooblastilo velja od 22. 12. 2013 do 21.
12.2016.
Taksna obveznost je dolocena s 5.elenom Zakona 0 upravnih taksah (ZUT - UPB5, Uradni
list RS, st.l 06110) in s tarifno prilogo kot njegovim sestavnim delom, kot to izhaja iz
placilnega naloga st. 3754-1120]3 ZP8 03302, z dne 20. 12.2013.
V skladu s tretjim odstavkom 115. elena ZUP-a je upravni organ izdal sklep stevilka 37541/2013 ZP9 03302, z dne 20.] 2.2013,0 placilu stroskov za izvedbo tehnicnega pregleda.
Pravni pouk: Zoper odlocbo je 1110Z11a
pritozba v roku 15 c1nioclnjene vrocitve, in sieer na
drugostopenjski organ - Ministrstvo za pramet, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
Pritozba se vlozi pri Javni agenciji za zelezniski promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor, v roku ]S dni od vrocitve odlocbe v 2 izvodih, h katerimaje potrebno
priloziti to odlocbo v izvirniku ali overjenern prepisu.
Postopek vodil:
V~Ot~;~c
/
{61![ .f/d%'t---
Po pooblastilu direktorja st. 909-112013
ZP28, z dne 16.12.2013
:;
Priloge: Obseg pooblastil 0 usposobljenosti (I doS)
~ko/ter
~-C7
Poslati:
1. SZ - Vleka in tehnika, d.o.o.,
Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana, (vrociti po ZUP-u)
2. MzIP - Direktorat za promet
3. MzIP - Inspektorat RS za pramet, energetiko in prostor
4. Arhiv tu
Stran 3 od 3