Šolsko leto 2014/15 VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA

Comments

Transcription

Šolsko leto 2014/15 VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Šolsko leto 2014/15
Datum: 03. 09. 2014
Številka: 703- /2014
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Podpisani/na _______________________________, stanujoč________________________________,
(starši/zakoniti zastopnik otroka)
(naslov)
želimo v šolskem letu 2014/15 za svojega otroka __________________________________________,
(ime in priimek)
rojenega/no ____________________, učenca/ko ___. ___ razreda, pridobiti (ustrezno obkrožite):
- status učenca perspektivnega športnika
- status učenca vrhunskega športnika
Vrsta športne discipline: ______________________________________________________________
Obvezne priloge:
Za status učenca perspektivnega športnika:
- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,
- potrdilo športnega društva ali panožne športne zveze o udeležbi na uradnih tekmovanjih,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo.
Za status učenca vrhunskega športnika:
- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo,
- potrdilo o vrhunskih dosežkih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu ali
- potrdilo o uvrstitvi v državno reprezentanco.
Kot potrdilo o dosežkih velja tudi fotokopija diplome, priznanja ali nagrade.
V primeru, da je priznanje izdano za dosežek skupine, mora biti priloženo dokazilo (potrdilo), da je bil
učenec član skupine na določenem tekmovanju.
Kraj in datum:
Podpis obeh staršev:
__________________________
________________________
________________________
Vlogo za pridobitev statusa oddajte psihologinji Niki Forjanič Huber (K3) do petka, 12. 09. 2014.

Similar documents