Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v

Comments

Transcription

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v
INFORMACIJE
o izvajanju izobraževanja odraslih
v šolskem letu
2012/2013
Pregled organizacij za izobraževanje odraslih,
ki izvajajo:
Ø program osnovne šole za odrasle
Ø programe gimnazij
Ø programe poklicnega in strokovnega srednješolskega
izobraževanja
Ø posebne programe za odrasle
Ø programe priprave na preverjanje in potrjevanje NPK
Ø dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih
1
Vsebina
1. Uvod .............................................................................................................................................................................................................3
2. Vrste programov in dejavnosti v podporo izobraževanju ter splošni pogoji za vpis ....................................................................3
3. Razmestitev programov in obseg vpisa v nižje in srednje poklicne, srednje tehniške in strokovne šole ter gimnazije ..... 10
- savinjska regija ............................................................................................................................................................................................ 10
- jugovzhodna Slovenija.............................................................................................................................................................................................14
- spodnjeposavska regija ...........................................................................................................................................................................................16
- gorenjska regija .........................................................................................................................................................................................................16
- obalno-kraška regija..................................................................................................................................................................................................19
- notranjsko-kraška regija...........................................................................................................................................................................................20
- osrednjeslovenska regija .........................................................................................................................................................................................21
- zasavska regija..........................................................................................................................................................................................................26
- podravska regija ........................................................................................................................................................................................................27
- koroška regija.............................................................................................................................................................................................................31
- pomurska regija.........................................................................................................................................................................................................32
- goriška regija..............................................................................................................................................................................................................33
4. Razmestitev programov in obseg vpisa ljudskih univerz ............................................................................................................... 36
- savinjska regija ............................................................................................................................................................................................ 36
- jugovzhodna Slovenija.............................................................................................................................................................................................39
- spodnjeposavska regija ...........................................................................................................................................................................................41
- gorenjska regija .........................................................................................................................................................................................................41
- obalno-kraška regija..................................................................................................................................................................................................44
- notranjsko-kraška regija...........................................................................................................................................................................................45
- osrednjeslovenska regija .........................................................................................................................................................................................46
- zasavska regija..........................................................................................................................................................................................................48
- podravska regija ........................................................................................................................................................................................................48
- koroška regija.............................................................................................................................................................................................................50
- pomurska regija.........................................................................................................................................................................................................51
- goriška regija..............................................................................................................................................................................................................53
5. Razmestitev programov in obseg vpisa drugih izobraževalnih organizacij ........................................................................ 55
- savinjska regija ............................................................................................................................................................................................ 55
- jugovzhodna Slovenija.............................................................................................................................................................................................56
- gorenjska regija .........................................................................................................................................................................................................57
- obalno-kraška regija..................................................................................................................................................................................................58
- osrednjeslovenska regija .........................................................................................................................................................................................59
- podravska regija ........................................................................................................................................................................................................64
- koroška regija.............................................................................................................................................................................................................65
- pomurska regija.........................................................................................................................................................................................................65
- goriška regija..............................................................................................................................................................................................................65
6. Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij .....................................................................................................................67
2
1. Uvod
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v
nadaljevanju MIZKŠ) objavlja podatke, katere
izobraževalne programe za odrasle udeležence in
infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju
odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje
odraslih v šolskem letu 2012/2013.
Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem
letu 2012/2013 vsebujejo le predvideno število prostih
vpisnih mest.
Natančno organizacijo izobraževanja določijo
organizacije za izobraževanje odraslih z javnim
razpisom, ki mora biti objavljen najkasneje en mesec
pred začetkom izobraževanja. Organizacije za
izobraževanje odraslih izvedejo javni razpis na podlagi
44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v
skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98).
Informacije obsegajo:
- izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v
razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje
odraslih s predvidenimi podatki o prvem in nadaljnjih
vpisih odraslih v posamezen program;
- seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in
izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK;
- izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju
odraslih.
Odrasli se lahko vpišejo v naslednje programe:
- program osnovne šole za odrasle;
- programe nižjega poklicnega izobraževanja;
- programe srednjega poklicnega izobraževanja;
- programe srednje strokovnega oziroma tehniškega
izobraževanja;
- programe poklicno-tehniškega izobraževanja;
- gimnazijske programe;
- programe poklicnih tečajev;
- programe izpopolnjevanja in usposabljanja;
- posebne programe za odrasle.
Odrasli imajo možnosti vključitve v dejavnosti v
podporo izobraževanju odraslih, kot so:
- središča za samostojno učenje (SSU);
- informacijsko in svetovalna središča za
izobraževanje odraslih (ISIO);
- borze znanja (BZ).
2. Vrste programov in dejavnosti v
podporo izobraževanju ter splošni
pogoji za vpis
2.1 Programi za pridobitev izobrazbe
Osnovna šola za odrasle
V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor nima
izpolnjene osnovnošolske obveznosti oziroma ni zaključil
osnovnošolskega izobraževanja.
Podrobnosti o programu so dostopne na spletnih straneh
MIZKŠ:
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/
podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_OS_za_odrasle.
pdf.
Podrobnosti o progrmih poklicnega in sredješolskega
izobraževanja so dostopne na speltnih straneh MIZKŠ:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_s
rednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraz
evanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/progra
mi_za_pridobitev_formalne_izobrazbe/#c17650.
Programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI)
V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko
vpiše, kdor je:
- izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključili
vsaj šest razredov osnovne šole ali sedmi razred osnovne
šole (program devetletke),
- zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom.
Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko
vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovno šolo oziroma program nižjega poklicnega
izobraževanja ali njemu enakovreden program po
prejšnjih predpisih in izpolnjuje druge (posebne) pogoje za
vpis, ki so opredeljeni pri posameznih izobraževalnih
programih.
Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja (SSI)
V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
- osnovno šolo oziroma program nižjega poklicnega
izobraževanja ali njemu enakovreden program po
prejšnjih predpisih in izpolnjuje druge (posebne) pogoje
za vpis, navedene pri posameznem izobraževalnem
programu.
Programi poklicno-tehničnega izobraževanja (PTI)
V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko
vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program
srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu
ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je
pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe,
3
hkrati pa izpolnjuje tudi druge navedene pogoje pri
posameznih programih.
Posebni pogoj, ki se zahteva pred vpisom v nekatere
programe poklicno-tehniškega izobraževanja, je
psihofizična sposobnost oziroma ustrezne delovne
izkušnje. Psihofizične sposobnosti kandidat dokazuje z
zdravniškim potrdilom. Z njim dokaže, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po posameznem
programu. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s
potrdilom delodajalca.
V nadaljevanju so navedeni posebni pogoji, potrebni za
vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Za
programe, kjer je to posebej navedeno, se ob prijavi
priloži zdravniško potrdilo oziroma dokazilo o ustreznih
delovnih izkušnjah.
V naslednje programe se lahko vpiše, kdor ima
pridobljen naziv, zapisan pri posameznem programu:
- Avtoservisni tehnik:
a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist,
avtomehanik, avtoklepar in avtoličar;
b) strojništva, elektrotehnike in računalništva:
finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, kleparkrovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih
konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin,
oblikovalec kovin-orodjar, urar, elektrikar, elektrikar
elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali
računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v
avtoservisni dejavnosti.
- Ekonomski tehnik: prodajalec, administrator;
- Elektrotehnik: elektrikar, elektrikar energetik,
elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar,
avtoserviser, avtomehanik ali drugi nazivi srednje
poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj na področju elektrotehnike;
- Gastronomija: gastronom hotelir, kuhar, natakar,
kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek,
slaščičar, slaščičar-konditor;
- Geotehnik: geostrojnik rudar, rudar, strojnik gradbene
mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje,
avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser,
avtokaroserist, klepar-krovec, finomehanik, inštalater
strojnih inštalacij, strojni mehanik, orodjar, oblikovalec
kovin, oblikovalec kovin-orodjar, konstrukcijski
mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zlatar, urar,
mehatronik operater, zidar, tesar, kamnosek, elektrikar,
elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehanik
kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik, ali
drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi
leti delovnih izkušenj na področju geotehnike. Kandidat
mora predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokaže
ustrezno zdravstveno stanje (zdrava hrbtenica, dober
vid in sluh) (razen za kandidate z zaključnim
programom Rudar);
- Gradbeni tehnik: strojnik gradbene mehanizacije,
izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar,
kamnosek, pečar-keramik, črkoslikar, dimnikar, zidar,
tesar;
- Grafični tehnik: avtoserviser, avtomehanik, elektrikar,
elektrikar energetik, elektrikar elektronik, grafičar, grafični
operater, inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski,
mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehanik
kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik,
mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec
kovin, orodjar, računalnikar, strojnik gradbene
mehanizacije, pa tudi, kdor ima srednjo poklicno izobrazbo
in pridobljeno eno izmed naslednjih nacionalnih poklicnih
kvalifikacij – tiskar za ploski ali tiskar za globoki tisk;
- Hortikulturni tehnik: vrtnar ali cvetličar. Kandidat mora
predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokaže, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu;
- Kmetijsko-podjetniški tehnik: kmetovalec, gospodar na
podeželju, kmetovalka-gospodinja, kmetijski mehanik,
mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, cvetličar ali
vrtnar;
- Lesarski tehnik: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje
poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj
na področju lesarstva;
- Logistični tehnik: pridobljen naziv katerekoli srednje
poklicne izobrazbe;
- Strojni tehnik: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser,
avtokaroserist , avtoličar, klepar-krovec, finomehanik,
inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski mehanik,
izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik,
oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,
mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik,
elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije,
rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik
kmetijskih strojev in naprav;
- Tehnik mehatronike: mehatronik operater, elektrikar
energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar,
avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin,
oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik,
inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih
konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije,
grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih
strojev, kmetijski mehanik;
- Tehnik računalništva: elektrikar, elektrikar energetik,
elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater,
avtoserviser, avtomehanik ali drugi naziv srednje poklicne
izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na
področju računalništva;
- Tehnik varovanja: pridobljen naziv katerekoli srednje
poklicne izobrazbe;
- Ustvarjalec modnih oblačil: pridobljen naziv katerekoli
srednje poklicne izobrazbe;
- Zdravstvena nega: bolničar-negovalec;
- Živilsko-prehranski tehnik: mlekar, pek, slaščičar,
slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar,
oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja,
kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar
elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater,
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar,
oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti
delovnih izkušenj pri prodaji živil.
4
Poklicni tečaji (PT)
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključili
četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in
izpolnjujete druge, z izobraževalnim programom
določene pogoje. Zaradi prepoznavnosti so označeni z
oznako (PT).
Gimnazijski programi
V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je uspešno končali
osnovno šolo. Za vpis v umetniško gimnazijo, je
potrebno izpolniti še druge pogoje za vpis, navedene pri
posamezni smeri tega programa.
Maturitetni tečaj
V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je z uspešno
zaključil srednjo poklicno, srednjo tehniško oz. drugo
srednjo strokovno šolo oz. tretji letnik gimnazije in če je
prekinil izobraževanje za najmanj eno leto. V program se
lahko vpiše tudi, kdor je zaključil osnovnošolsko
izobraževanje in uspešno opravil preizkus znanja na
ravni tretjega letnika gimnazije.
2. 2 Zdravniško potrdilo
Pri nekaterih izobraževalnih programih je ob vpisu
potrebno predložiti tudi zdravniško potrdilo.
Zdravniško potrdilo, s katerim se dokazuje, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, se
priloži ob vpisu za naslednje programe:
- Storitvena dejavnost: Frizer;
- Rudarstvo: Geostrojnik rudar, Geotehnik;
- Promet: Voznik;
- Umetniška gimnazija: Glasbena smer, Plesna smer.
2. 3 Preizkusi posebnih nadarjenosti, znanja in
spretnosti
Pri nekaterih programih je ob vpisu potrebno opraviti
preizkus posebne nadarjenosti, znanja oziroma
sposobnosti:
- Umetniška gimnazija - likovna smer: preizkus
likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu,
preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni
preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus;
- Glasbena smer: preizkus glasbene nadarjenosti
vsebuje preizkus znanja po programu glasbene šole;
- Plesna smer, modul balet: preizkus znanja, s katerim
dokažete znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov
plesa v obsegu štirih letnikov baletne šole, znanje
nauka o glasbi v obsegu treh letnikov glasbene šole in
znanja instrumenta v obsegu dveh letnikov glasbene
šole;
- Plesna smer, modul sodobni ples: preizkus
nadarjenosti za ples, in sicer plesno vajo, predstavitev
kratke kompozicije ali koreografije brez glasbe in krajša
improvizacija;
- Oblikovanje: preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega
risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti,
ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski
preizkus;
- Fotografski tehnik: preizkus likovne nadarjenosti, ki
obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus;
- Zobotehnik: preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti
razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.
2. 4 Posebni izobraževalni programi za odrasle
Podrobnejše informacije o programih so objavljene na
speltnih straneh MIZKŠ:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_s
rednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraz
evanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/posebn
i_programi_za_odrasle/#c17651.
Izbrani izvajalci za posamezne javnoveljavne programe, ki
so sofinacnirani iz sredstev Evrospkega socialnega sklada
in MIZKŠ za obdobje 2011-2013 so bojavljeni na:
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_naroc
ila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=
1094.
Projektno učenje za mlajše odrasle
V program se lahko vpišejo mlajši odrasli, ki:
- so stari od 15 do 25 let;
- nimajo statusa učenca, vajenca, dijaka ali študenta;
- niso v delovnem razmerju;
- niso pridobili poklicne izobrazbe.
Angleščina za odrasle, nemščina za odrasle,
francoščina za odrasle, italijanščina za odrasle in
madžarščina za odrasle
Udeleženci pridobijo javno veljavno listino na osnovni ali višji
ravni po predhodnem testiranju oziroma ustreznem
izobraževanju pri izvajalcih programov za jezikovno
izobraževanje.
Slovenščina za tujce
Odrasli se lahko vključijo v različne ravni programa glede na
predznanje. Način preverjanja doseganja standardov znanja
določi izvajalec programa.
Predznanje:
a) za osnovno raven: popolni ali delni začetniki z
dokončanimi najmanj šestimi leti šolanja.
b) za srednjo raven: opravljen razvrstitveni test, ki ga
določi izvajalec programa in s katerim kandidati dokazujejo
primerno stopnjo znanja slovenščine in doseganje
standardov znanja (navedenih v tem programu), ki so
predvideni za osnovno raven, ali uspešno opravljen izpit na
osnovni ravni, kot ga določa izpitni katalog v tem programu.
c) za visoko raven: opravljen razvrstitveni test, ki ga določi
izvajalec programa in s katerim kandidati dokazujejo
primerno stopnjo znanja slovenščine in doseganje
standardov znanja (navedenih v tem programu), ki so
predvideni za srednjo raven, ali uspešno opravljen izpit na
srednji ravni, kot ga določa izpitni katalog v tem programu.
5
Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost
(UŽU):
1. UŽU - Beremo in pišemo skupaj (BIPS)
V program se lahko vpišejo starši z otroki, ki obiskujejo
nižje razrede osnovne šole ali razrede prvega triletja
devetletke.
2. UŽU - Most do izobrazbe (MI)
V program se lahko vpišejo odrasli, ki so izpolnili šolsko
obveznost.
3. UŽU - Izzivi podeželja (IP)
Posebnih pogojev za vpis ni.
4. UŽU - Jaz in moje delovno mesto (MDM)
Posebnih pogojev za vpis ni.
5. UŽU - Moj korak (MK)
Posebnih pogojev za vpis ni.
Računalniška pismenost za odrasle
V program se lahko vpišejo odrasli, ki želijo pridobiti
temeljno znanje za delo z računalnikom.
Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in
ustavne ureditve v Republiki Sloveniji
V program se lahko vpišejo odrasli, ki imajo status tujca
in dovoljenje za stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poseben pogoj je predhodno znanje slovenščine, v
skladu s predpisi o pridobitvi državljanstva.
Začetna integracija priseljencev (ZIP)
V program se vpišejo odrasli priseljenci (tujci), ki imajo
dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v Sloveniji ali so
v postopku pridobivanja tega dovoljenja. Program je
sestavljen iz začetnega in nadaljevalnega modula.
Začetni modul vključuje učenje začetnega znanja
slovenščine z integracijo vsebin iz osnov slovenske
zgodovine, kulture in ustavne ureditve s funkcionalnimi
znanji za življenje v Sloveniji. V nadaljevalnem modulu
se učenje slovenščine in drugih vsebin za uspešno
delovanje v slovenski družbi nadaljuje.
Vzgojni program produkcijska šola
V program se lahko vpišejo mlajši odrasli, stari od 15 do
18 let, ki imajo izpolnjeno osnovnošolsko obveznost.
2. 5 Preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (NPK) v skladu s katalogi
standardov znanj in spretnosti
Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (NPK) so namenjeni odraslim, starim najmanj
18 let. Odrasli se za dokazovanje katerekoli nacionalne
poklicne kvalifikacije prijavijo v postopek, v katerem se
preverja znanje in spretnosti ter kompetence, ki
ustrezajo standardom strokovnih znanj in spretnosti za
poklicne kvalifikacije, določenih v katalogih. Več informacij o
izvajalcih preverjanja in potrjevanja NPK je dosegljivih na
speltni strani Nacionalnega informacijskega središča:
http://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/koledar_preverjanj.
aspx.
Za NPK se dokazuje in pridobi javno veljavno listino
(certifikat), pri izvajalcih postopkov ugotavljanja in
potrjevanja NPK, ki so vpisani v register pri Državnem
izpitnem centru.
V zadnjem delu teh Informacij so navedeni izvajalci, ki so bili
na dan 24. 5. 2012 vpisani v register izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje NPK.
Organizacije za izobraževanje odraslih lahko izvajajo
pripravo na preverjanje in potrjevanje NPK. Priprava poteka
po programih, ki jih te organizacije pripravijo. Število mest
za programe priprav na preverjanje in potrjevanje NPK je v
teh informacijah je orientacijsko in je odvisno tudi od
napotitve kandidatov s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
posameznikov, ki jih napotijo delodajalci.
2. 6 Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih
Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis v
izobraževalne programe zagotavljajo:
Informacijska in svetovalna središča za izobraževanje
odraslih (ISIO) v 14 krajih Slovenije:
Ljudska univerza Jesenice, Delavska ulica 1,
telefon: 04 583 38 09,
e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33,
telefon: 05 612 80 06, e-naslov: [email protected];
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec, Partizanska 16, telefon: 02 884 64 07, enaslov: [email protected];
Center za dopisno izobraževanje Univerzum,
Grošljeva 4, telefon: 01 510 22 70,
e-naslov: [email protected];
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
Maistrova ulica 5, telefon: 02 234 11 34,
e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33,
telefon: 02 536 15 76, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8,
telefon: 05 335 31 19, e-naslov:
[email protected];
Razvojno-izobraževalni centrer Novo mesto,Topliška
cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6,
telefon: 07 488 11 60, e-naslov:
[email protected];
Zavod Znanje Postojna, Ljubljanska cesta 2,
telefon: 05 721 12 89,
e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, telefon: 02 749
21 55, e-naslov: [email protected];
6
Andragoški zavod – Ljudska univerza Velenje,
Titov trg 2, telefon: 03 898 54 70,
e-naslov: [email protected];
Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a,
telefon: 03 563 11 91, e-naslov:
[email protected];
UPI – Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke
Uranjek 6, telefon: 03 713 35 65, e-naslov:
[email protected]
Dejavnost ISIO zagotavlja svetovanje tudi med in po
zaključku izobraževanja.
V središčih za samostojno učenje (SSU) odrasli
samostojno in brezplačno utrjujejo ter pridobivajo znanje
z različnih področij. Pri tem pomagajo usposobljeni
strokovni delavci. V Sloveniji deluje 33 SSU:
Pomurska regija:
Ljudska univerza Lendava, Kidričeva 1,
telefon: 031 791 790,
e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33,
telefon: 02 536 15 66, e-naslov:
[email protected]
Podravska regija:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
Maistrova ul.5, telefon: 02 234 11 11, e-naslov:
[email protected];
Animacija, d.o.o., Aškerčeva ul. 1, telefon: 02 749
34 60, e-naslov: [email protected];
DOBA EPIS Maribor, Prešernova ul. 1,
telefon: 02 228 38 50, e-naslov: [email protected];
Kadring d.o.o., Trg svobode 26, telefon: 02 805
55 203,
e-naslov: [email protected];
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9,
telefon: 02 720 78 88, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Ormož, Vrazova ul. 12,
telefon: 02 741 55 00, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, telefon: 02
749 21 50, e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska
ulica 22, telefon: 02 843 07 34, e-naslov: [email protected]
Koroška regija:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih,
Partizanska pot 16, telefon: 02 884 64 00, enaslov: [email protected];
Smeri, d.o.o., Koroška cesta 14, telefon: 02 822
06 31,
e-naslov: [email protected]
Savinjska regija:
Andragoški zavod - Ljudska univerza Velenje,
Titov trg 2, telefon: 03 898 54 50, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ul. 1,
telefon: 03 428 67 50, e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a,
telefon: 03 818 24 40, e-naslov: [email protected];
UPI – Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek
6, telefon: 03 713 35 50, e-naslov: [email protected]
Zasavska regija:
Zasavska ljudska univerza Trbovlje, Trg svobode
11a, telefon: 03 563 11 90, e-naslov:
[email protected]
Regija jugovzhodna Slovenija:
RIC - Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 50, e-naslov:
[email protected];
Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30,
telefon: 01 893 82 70, e-naslov: [email protected];
ZIK – Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
Ulica Otona Župančiča 1, telefon: 07 306 13 80, enaslov: [email protected]
Osrednjeslovenska regija:
CDI Univerzum Ljubljana, Grošljeva 4,
telefon: 01 583 92 75, e-naslov: [email protected];
Glotta Nova, d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta 95,
telefon: 01 520 06 70, e-naslov: [email protected];
INTER-ES, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85,
telefon: 01 200 02 30, e-naslov: [email protected];
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2,
telefon: 600 13 22, e-naslov: [email protected];
MITRA d.o.o., Ljubljana, Poljanska 73,
telefon: 01 434 90 30, e-naslov: [email protected];
Rossana, d.o.o., Logatec, Tržaška 17,
telefon: 01 750 95 90, e-naslov: [email protected]
Gorenjska regija:
Ljudska univerza Jesenice, Delavska ulica 1, telefon:
04 583 38 00, e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Tržič, Šolska ul. 2, telefon: 04 592
55 51, e-naslov: [email protected]
Notranjsko-kraška regija:
Zavod Znanje Postojna, Ljubljanska cesta 2,
telefon: 05 721 12 87,
e-naslov: [email protected]
Severnoprimorska regija:
Ljudska univerza Ajdovščina, cesta 5. maja 14,
telefon: 05 366 47 50, e-naslov: [email protected];
Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8,
telefon: 05 335 31 05, e-naslov: [email protected]
Obalno-kraška regija:
Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33,
telefon: 05 612 80 17, e-naslov: [email protected];
Mestna knjižnica Izola, Ul. Osvobodilne fronte 15,
telefon: 05 663 12 82, e-naslov:
[email protected]
7
Borza znanja (BZ) je informacijsko središče, ki povezuje
posameznike, ki neko znanje imajo in so ga pripravljeni
posredovati drugim, in tiste, ki neko znanje iščejo. V
Sloveniji deluje 11 BZ:
Mestna knjižnica Ljubljana, Borza znanja,
Kersnikova 2, telefon: 01 600 13 20, e-naslov:
lj
[email protected];
RIC - Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 53, e-naslov:
[email protected];
DOBA EPIS Maribor, Prešernova ul. 1,
telefon: 02 228 38 50, e-naslov:
[email protected];
Mestna knjižnica Izola, Ul. Osvobodilne fronte 15,
telefon: 05 663 12 82, e-naslov:
[email protected];
LU Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8,
telefon: 05 335 31 15, e-naslov:
[email protected];
Zavod znanje Postojna, Ljubljanska 2, telefon:
05 721 12 82, e-naslov: [email protected];
UPI-Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6,
telefon: 03 713 35 76, e-naslov:
[email protected];
LU Murska Sobota, Slomškova 33, telefon: 02 536
15 66,
e-naslov: [email protected];
LU Ptuj, Mestni trg 2, telefon: 02 749 21 51, enaslov: [email protected];
LU Celje, Cankarjeva 1, telefon: 040 41 31 44, enaslov: [email protected];
Izobraževalni center Freising, Mestni trg 20,
telefon: 04 51 55 885, e-naslov:
[email protected]
Projekti ESS: Dejavnosti Centrov vseživljenjskega
učenja (CVŽU) izvajajo:
- neformalno učenje, samostojno učenje s pomočjo
informacijsko komunikacijske tehnologije in borze
znanja;
- informiranje in svetovanje v podporo učenju in
izobraževanju odraslih.
V Sloveniji poteka 14 projektov CVŽU, ki povezujejo
različne ponudnike učenja in svetovanja v lokalnem
okolju:
Ljudska univerza Jesenice, Delavska ulica 1,
telefon: 04 583 38 05;
Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33,
telefon: 05 612 80 06;
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec, Partizanska 16, telefon: 02 884 64 03;
CDI Univerzum, Grošljeva 4, telefon: 01 510 22 70;
Andragoški zavod Maribor – Ljudske univerze,
Maistrova ulica 5, telefon: 02 234 11 34;
Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova 33,
telefon: 02 536 15 65;
Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8,
telefon: 05 335 31 00;
Razvojno-izobraževalni center Novo mesto,Topliška
cesta 2, telefon: 07 393 45 50;
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 8,
telefon: 07 488 11 62;
Zavod Znanje Postojna, Ljubljanska cesta 2,
telefon: 05 721 12 89;
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, telefon: 02 749 21
52;
Andragoški zavod – Ljudska univerza Velenje, Titov trg
2, telefon: 03 898 54 56;
Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a,
telefon: 03 563 11 90;
UPI – Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6,
telefon: 03 713 35 65.
2. 7 Druga pojasnila in navodila
1. Oblike izvedbe programov, ki jih objavijo
organizacije za izobraževanje odraslih, so lahko:
v obliki individualnega organizacijskega
modela;
v obliki skupinskega organizacijskega modela;
v kombinaciji individualnega in skupinskega
organizacijskega modela.
-
2. Informacije o cenah programov odrasli dobijo pri
izvajalcih programov.
3. Ime programa v poklicnem in strokovnem
izobraževanju se nanaša na nosilca dejavnosti in
se praviloma navaja v moški obliki. Naziv poklicne
ali strokovne izobrazbe, ki ga pridobijo
udeleženci izobraževanja, ko opravijo vse
obveznosti po programu, je navedenen v listini
(spričevalu)
4. v moški ali ženski obliki. Praviloma je v programu
zapisan en naziv poklicne ali strokovne izobrazbe.
Naziv ne vsebuje navedb o določenih izbirnih
predmetih ali strokovnih področjih posameznega
programa.
5. Začetek izobraževanja po posameznih
programih je predviden v jesenskem času (od
začetka septembra 2012 dalje). Informacije o
točnem začetku se pridobi na naslovu izvajalca
programa ali njihovem informativnem dnevu.
Trajanje izobraževanja po posameznih programih
je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih
in predznanju udeležencev. V organizacijah za
izobraževanje odraslih, pred vpisom v program,
izdelajo individualni izobraževalni načrt.
6. Vsa druga pojasnila so na voljo pri izobraževalnih
organizacijah. Pred prijavo za vpis se je smiselno
posvetovati na najbližjem Uradu Zavoda RS za
zaposlovanje, ali je namera o izboru programa
ustrezna glede možnosti zaposlitve.
8
7. Pojasnilo k preglednicam:
- v rubriki "vrsta programa" so z datumom
označeni programi, ki se jim izteče
veljavnost;
- v rubriki "financer" so kratice
MIZKŠ - Ministrstvo za
izobraževanje, znanost,
kulturo in šport;
MDDSZ - Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve;
MNZ - Ministrstvo za notranje
zadeve
.
9
Pomočnik konfekcionarja
Izdelovalec oblačil
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Kozmetični tehnik
Avtoservisni tehnik (PTI)
Srednja šola za storitvene dejavnosti in
logistiko
Do 31. 8. 2012
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Mehatronik operater
Zlatar
Tehnik mehatronike
Medijski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gradbeni tehnik (PTI)
Računalniška pismenost za odrasle
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik
Elektrotehnik (PTI)
Ime programa
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko
in medije
Pridobitev
izobrazbe
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje
okolja
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pot na Lavo 22,
Celje
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 CELJE
Srednja šola za kemijo, elektrtotehniko in
računalništvo
Vrsta programa
Tel.: (03)428 58 28, 428 58 54
Fax: (03)428 58 80
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
SAVINJSKA REGIJA
Pomočnik konfekcionarja
Izdelovalec oblačil
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Kozmetični tehnik
Avtoservisni tehnik
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Mehatronik operater
Zlatar
Tehnik mehatronike
Medijski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gradbeni tehnik
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik
Elektrotehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
/14
10/10
20/20
20/20
20/20
10/10
20/20
20/20
20/20
14/
20/20
20/20
20/20
20/20
10/10
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
14/14
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
32/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
20/20
20/20
20/20
15/15
20/20
3. RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA V NIŽJE IN SREDNJE POKLICNE,
SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE TER GIMNAZIJE
10
Financer
Tel.: (03)425 47 00
Fax: (03)425 47 16
E-mail: [email protected]
Srednja ekonomska šola Celje
Vodnikova 10
3000 CELJE
Tel.: (03)734 12 80
Fax: (03)734 12 84
E-mail: [email protected]
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Izpostava Laško
Vačvasorjev trg 4
3270 Laško
Srednja poklicna in strokovna šola zreče
Vodnikova 10,
Celje
Valvasorjev trg 4
3270 Laško
Tattenbachova
2 a, Slovenske K.
Mestni trg 2,
Ptuj
Dravinjska 1,
Zreče
Tattenbachova
2 a, Slovenske
Konjice
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Tattenbachova 2 a
3210 SLOVENSKE KONJICE
Tel.: (03)757 18 00
Fax: (03)757 18 18
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Do 31. 8. 2012
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
50/
Računalniška pismenost za odrasle
25/25
25/
25/20
25/
36/
36/
24/
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
15/15
20/20
15/
35/
90/
15/15
15/15
15/15
15/15
20/20
15/15
28/28
35/
15/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
/15
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PT)
Ekonomska gimnazija
Maturitetni tečaj
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Strojni tehnik
Gastronomski tehnik
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Tehnik varovanja
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Strojni tehnik
Gastronomija (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Tehnik varovanja (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Maturitetni tečaj
Računalniška pismenost za odrasle
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Prodajalec
Gastronom hotelir
Bolničar-negovalec
Mehatronik operater
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Trgovec
Gastronomske in hotelske storitve
Bolničar-negovalec
Mehatronik operater
Ime programa
11
Financer
Tel.: (03)818 20 79
Fax: (03)818 20 10
E-mail: [email protected]
Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ulica 1
3250 ROGAŠKA SLATINA
Tel.: 03 746 29 00
Fax: 03 746 29 20
E-mail: [email protected]
Šolski center Šentjur
Srednja poklicna in strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 ŠENTJUR
Tel.: (03)428 59 00
Fax: (03)428 59 09
E-mail: [email protected]
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje
Srednja poklicna in strokovna šola
Ljubljanska cesta 97
3000 CELJE
Tel.: (03)425 54 50
Fax: (03)425 54 81
E-mail: [email protected]
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Kosovelova ulica 2
3000 CELJE
Steklarska ul. l,
Rogaška Slatina
Cesta na
kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur
Ljubljanska c.
97, Celje
Kosovelova ulica
2, Celje
Ipavčeva 10,
Celje
Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10
3000 CELJE
Tel.: (03)428 69 00, 428 69 10
Fax: (03)428 69 01
E-mail: [email protected]
[email protected]
Informativni dan: 28.8.2012 ob 15. uri
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Do 31. 8. 2012
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Steklar
Tehnik optik
Tehnik steklarstva
Steklar
Tehnik optik
Tehnik steklarstva
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Pek
Gospodar na podeželju**
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik**
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Hortikulturni tehnik
Hortikulturni tehnik
Aranžerski tehnik
Hortikulturni tehnik
Hortikulturni tehnik (PTI)
Aranžerski tehnik
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Pek
Gospodar na podeželju**
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik**
Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Vrtnar
Cvetličar
30/30
30/30
30/30
15 / 15
28 / 28
28 / 28
28 /
28 / 28
28 / 28
28 /
28 / 28
28 / 28
30/30
30/40
30/30
30/30
30/30
120/30
30/15
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Gastronomija in turizem
Gastronomija (PTI)
Vrtnar
Cvetličar
60/30
20/50
/12
25/32
35/85
20/50
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
Gastronom hotelir
Kozmetični tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Tehnik zdravstvene nege
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Bolničar-negovalec
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Gastronomske in hotelske storitve
Tehnik zdravstvene nege (SSI)
Kozmetični tehnik
Zdravstvena nega (PTI)
Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Ime programa
12
Financer
Tel.: (03)548 29 30
Fax: (03)544 16 45
E-mail: [email protected]
Poslovno-komercialna šola Celje
Kosovelova ulica 4
3000 CELJE
Informativni dan: 4.9.2012 ob 17.uri in
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
(MIC3 – 218)
Kosovelova ulica
4, Celje
Trg mladosti 3,
Velenje
Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
3320 VELENJE
Tel.: (03)896 06 00
Fax: (03)896 06 60
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
28/50
56/120
26/30
26/10
15/
Računalniška pismenost za odrasle
Trgovec
Administrator
20/
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
Gastronomsko-turistični tehnik
Geotehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gastronomski tehnik
Geotehnik
Elektrotehnik
Avtoservisni tehnik
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Gastronomija in turizem
Geotehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gastronomija (PTI)
Geotehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Tehnik mehatronike (PTI)
Maturitetni tečaj
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
Elektrikar
Inštalater strojnih inštalacij
Oblikovalec kovin-orodjar
Prodajalec
Mehatronik operater
Avtoserviser
Geostrojnik rudar
Gastronom hotelir
Elektrikar
Inštalater strojnih inštalacij
Oblikovalec kovin-orodjar
Trgovec
Mehatronik operater
Avtoserviser
Geostrojnik rudar
Gastronomske in hotelske storitve
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
20/20
20/20
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Ime programa
13
MIZKŠ
Financer
Tel.: (07)305 16 67
Fax: (07)305 10 92
E-mail: [email protected]
Srednja šola Črnomelj
Kidričeva 18 a
8340 ČRNOMELJ
Tel.: (07)393 47 18
Fax: (07)393 47 10
E-mail: [email protected]
[email protected]
Kidričeva 18 a,
Črnomelj
Sevno 13,
Novo mesto
Ulica talcev 3,
Novo mesto
GRM Novo mesto – Center biotehnike in
turizma
OE Srednja šola za gostinstvo in turizem
Novo mesto
Ulica talcev 3
8000 NOVO MESTO
Tel.: (07)332 15 27, 373 16 33
Fax: (07)373 16 31
GRM Novo mesto – Center biotehnike in
turizma
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Sevno 13
8000 NOVO MESTO
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Računalniška pismenost za odrasle
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Gimnazijski maturant
Tehniška gimnazija
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
Hortikulturni tehnik (PTI)
Oblikovalec kovin-orodjar
Strojni mehanik
Gospodar na podeželju
Vrtnar
Cvetličar
Mesar
Slaščičar
Gospodar na podeželju
Vrtnar
Cvetličar
Mesar
Slaščičar
Oblikovalec kovin-orodjar
Strojni mehanik
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Gastronomija (PTI)
Ime programa
60/
20/
20/
20/
20/
20/
10/10
20/20
20/20
20/20
20/20
10/10
15/15
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/
30/
30/
14
MIZKŠ
Financer
Informativni dan: 12.9.2012
E-mail: [email protected]
Srednja šola
Metlika
Partizanski trg 4,
Metlika
Šegova ulica 112,
Novo mesto
Šolski center Novo mesto
Enota za izobraževanje odraslih
Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Tel.: (07)393 22 00, (07)393 22 03
Fax: (07)393 21 24
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Predšolska vzgoja
Gradbeni tehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Tehnik mehatronike (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Lesarski tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Zdravstvena nega (PTI)
Vzgojitelj predšolskih otrok
Elektrotehnik
Lesarski tehnik
Strojni tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Gradbeni tehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike
Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik
Lesarski tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik
Gradbeni tehnik
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik
Lesarski tehnik
Zdravstvena nega
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik
Gradbeni tehnik
Logistični tehnik (PTI)
Elektrikar
Mizar
Računalnikar
Bolničar-negovalec
Zidar
Pečar
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Avtoserviser
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtokaroserist
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Elektrikar
Mizar
Računalnikar
Bolničar-negovalec
Zidar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Avtoserviser
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtokaroserist
Ime programa
30/70
30/20
15/10
30/15
30/10
15/15
30/20
30/15
30/50
30/40
50/80
30/
15/10
30/15
30/30
30/30
30/30
30/60
30/10
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/5
15/5
15/5
30/15
15/5
15/
15/5
15/5
15/5
15/
15/5
15/5
15
Financer
(se nadaljuje)
Tel.: (04)537 06 00, 537 06 39
Fax: (04)537 06 54
E-mail: [email protected]
Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000 KRANJ
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Kranjska cesta 24
4240 RADOVLJICA
GORENJSKA REGIJA
Tel.: (07)816 05 30
Fax: (07)816 05 30
E-mail: [email protected]
[email protected]
Šolski center Krško - Srednja šola Sevnica
Savska cesta 2
8290 SEVNICA
Tel.: (07)490 64 00
Fax: (07)492 70 01
E-mail: [email protected]
[email protected]
Kidričeva cesta
55, Kranj
Kranjska cesta
24, Radovljica
Savska c. 2,
Sevnica,
Cesta krških
žrtev 131, Krško
Cesta krških
žrtev 131,
Krško
Bizeljska cesta
45, Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 BREŽICE
Tel.: (07)499 25 50
Fax: (07)499 25 70
E-mail: [email protected]
Šolski center Krško – Sevnica
Srednja poklicna in strokovna šola
Cesta krških žrtev 131
8270 KRŠKO
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Elektrikar
Mehatronik operater
Računalnikar
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomija in turizem
Gastronomija (PTI)
Gastonomija in turizem (PT)
Elektrikar
Mehatronik operater
Računalnikar
Gastronom hotelir
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik (PTI)
Gastronomske in hotelske storitve
Mizar
Frizer
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Elektrotehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Mizar
Frizer
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin-orodjar
Elektrikar
Tehnik računalništva
Avtoserviser
Gimnazijski maturant
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin-orodjar
Elektrikar
Tehnik računalništva
Avtoserviser
Tehniška gimnazija
Trgovec
Ekonomski tehnik (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Ime programa
10/10
10/15
10/15
20/
20/
20/
20/20
10/10
10/10
10/10
15/15
15/15
5/5
10/10
10/10
5/5
10/10
10/10
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
15/15
15/15
16
Financer
Tel.: (04)586 69 20
Fax: (04)586 23 10
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Informativni dan: 18.9.2012
Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2
4270 JESENICE
Tel.: (040) 425 333
Fax: (04)201 22 55
E-mail: [email protected]
Ulica bratov
Rupar 2,
Jesenice
Koroška cesta 13,
Kranj
Pridobitev
izobrazbe
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Zdravstvena nega
Bolničar-negovalec
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Administrator
Mehatronik operater
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
30/30
30/30
15/15
20/20
15/15
15/15
15/15
30/
30/
30/
Francoščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Posebni programi
za odrasle
30/
30/
30/
30/
20/
20/
20/
20/
15/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
/5
/10
/5
10/10
10/
10/5
10/20
60/
Bolničar-negovalec
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Administrator
Mehatronik operater
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Elektrotehnik elektronike
Elektrotehnik računalništva
Elektrotehnik energetike
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Gimnazija
Maturitetni tečaj
Ekonomska gimnazija
Maturitetni tečaj
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Računalniška pismenost za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Elektrotehnik elektronik
Elektrotehnik računalništva
Elektrotehnik energetik
Elektrotehnik (PTI)
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike (PTI)
Ime programa
Pridobitev
Izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Ekonomska gimnazija in srednja šola
Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 RADOVLJICA
Tel.: (04)537 35 00
Fax: (04)531 22 41
E-mail: [email protected]
Informativni dan: v septembru 2012
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 KRANJ
Posebni programi
za odrasle
Informativni dan: 6.9.2012 ob 16. uri
E-mail: [email protected]
Vrsta programa
Do 31. 8. 2012
Gorenjska c. 13,
Radovljica
Lokacija, kjer se
program izvaja
Tel.: (04)280 40 00
Fax: (04)280 40 35
Enota za odrasle tel.: (04)280 40 27
E-mail: [email protected]
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
17
MDDSZ
Financer
Tel.: (04)277 21 20
Fax: (04)277 21 18
E-mail: [email protected]
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202 NAKLO
Strahinj 99,
Naklo
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pek
Slaščičar
Mlekar
Vrtnar
Cvetličar
Gospodar na podeželju
Živilsko prehranski tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Pek
Slaščičar
Mlekar
Vrtnar
Cvetličar
Gospodar na podeželju
Živilsko prehranski tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik (PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Računalniška pismenost za odrasle
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Tel.: (04)506 23 17
Fax: (04)506 23 18
E-mail: [email protected]
http://www.scsl.si
Pomočnik v tehnoloških procesih
Okoljevarstveni tehnik
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Avtoserviser
Avtokaroserist
Pridobitev
izobrazbe
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik
Obdelovalec lesa
Mizar
Tapetnik
Pomočnik v tehnoloških procesih
Okoljevarstveni tehnik
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Avtoserviser
Avtokaroserist
Podlubnik 1 b,
Škofja Loka
Obdelovalec lesa
Mizar
Tapetnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Srednja šola za strojništvo
Pridobitev
izobrazbe
Ime programa
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik (PTI)
Kidričeva cesta
59, Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1 b
4220 ŠKOFJA LOKA
Vrsta programa
Srednja šola za lesarstvo
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
12/
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
10/10
20/20
40/30
30/30
10/10
10/10
40/30
10/10
10/10
40/30
10/10
10/10
15/15
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
10/10
15/15
10/10
18
MIZKŠ
Financer
C.Staneta
Žagarja 33,
Kranj
ESIC Kranj, Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center Kranj
Kidričeva 65
4000 KRANJ
C.Staneta
Žagarja 33,
Kranj
Gradbeno-storitvena šola
Informativni dan: 28.8.2012 ob 10. uri
Tel.: (05)663 82 80, (05)663 82 86
Fax: (05)640 53 21
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Srednja zdravstvena šola Izola
Polje 41
6310 IZOLA
Tel.: (05)662 17 20, 662 17 27
Fax: (05)662 17 25
Srednja gostinska in turistična šola Izola
Ulica prekomorskih brigad 7
6310 IZOLA
Polje 41, Izola
Ul. prekomor. b.
7, Izola
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Informativni dan: 4.9.2012 ob 17. uri
Tel.: (059)093 907
Fax: (059)093 901
E-mail: [email protected]
Kidričeva c. 65
Gimnazija
Ekonomsko-trgovska šola
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Do 31. 8. 2011
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Tehnik zdravstvene nege
Bolničar-negovalec
Kozmetični tehnik
Zdravstvena nega
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija (PTI)
Gastronomija in turizem
Predšolska vzgoja
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Slikopleskar – črkoslikar
Frizer
Tehnik zdravstvene nege
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Bolničar-negovalec
Kozmetični tehnik
Gastronom hotelir
Gastronomski tehnik
Gastronomija in turizem
Predšolska vzgoja
/35
17/17
17/17
17/17
30/30
20/20
25/25
30/
10/
5/
15/
15/
15/
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
15/
15/
15/
64/64
32/32
32/32
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
15/15
Ekonomska gimnazija
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Slikopleskar - črkoslikar
Frizer
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Prodajalec
Administrator
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Trgovec
Administrator
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
19
Financer
Martinčev trg 3
6000 Koper
Tel.: (081)601 650
Fax: (05)726 21 46
E-mail: [email protected]
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtoserviser
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gimnazijski maturant
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtoserviser
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Tehnik računalništva
Predšolska vzgoja (PT)
Gimnazija
Pridobitev
izobrazbe
Šolski center Postojna - Srednja šola
Cesta v Staro vas 2
6230 POSTOJNA
Cesta v Staro vas
2,
Postojna
Gozdarski tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Gozdarski tehnik
Zdravstvena nega
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Prodajalec
Administrator
Plovbni tehnik
Elektrotehnik
Logistični tehnik
Ladijski strojni tehnik
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Oblikovalec kovin - orodjar
Računalnikar
Frizer
Pomočnik v tehnoloških procesih
Strojni tehnik (PTI)
Strojni tehnik (SSI)
Tehniška gimnazija
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Tel.: (05)726 13 36
Fax: (05)726 22 20
E-mail: [email protected]
Pridobitev
izobrazbe
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Trgovec
Administrator
Ekonomska gimnazija
Plovbni tehnik
Elektrotehnik
Logistični tehnik
Ladijski strojni tehnik
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Oblikovalec kovin - orodjar
Računalnikar
Frizer
Pomočnik v tehnoloških procesih
Strojni tehnik (PTI)
Strojni tehnik (SSI)
Tehniška gimnazija
Ime programa
Bolničar-negovalec
Mizar
Gozdar
Tržaška cesta 36,
Postojna
Pridobitev
izobrazbe
Do 31. 8. 2011
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Bolničar-negovalec
Mizar
Gozdar
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tržaška cesta 36
6230 POSTOJNA
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Tel.: (05)671 32 44
E-mail: [email protected]
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Martinčev trg 3
6000 Koper
Pomorski in tehniški izobraževalni center
Portorož
Pot pomorščakov 4
6320 PORTOROŽ
Pot pomorščakov
4, Portorož
Izolska vrata 2,
Koper
Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2
6000 KOPER
Tel.: (05)662 52 60; 040/777 627
Fax: (05)662 52 67
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/
25/25
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
60/60
30/30
30/30
30/30
30/30
/30
30/30
30/30
/30
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
105/50
105/50
105/50
150/75
150/75
50/25
50/50
105/50
105/50
20
Financer
Lokacija, kjer se
program izvaja
Tel.: (01)540 92 40, 540 92 07
Fax: (01)540 85 89
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Informativni dan: 7.9.2012 ob 10. in ob 16. uri
Tel.: (01)234 24 66, 234 24 31
Fax: (01)234 24 67
E-mail: [email protected]
Http://www.scpet.net
Brezplačna številka za informacije: 080 13 75
Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani
Preglov trg 9
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)300 72 40, 300 72 56
Fax: (01)300 72 60
E-mail: [email protected]
http://www.ssfkz.si
Informativni dan: 24.8.2012 ob 15. uri
5.9.2012 ob 16. uri
7.9.2012 ob 15. uri
Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije - Izobraževanje odraslih
Celjska ulica 16
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)244 43 50
Fax: (01)244 43 60
E-mail: [email protected]
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo
Zdravstvena pot 1
1000 LJUBLJANA
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola
in gimnazija Ljubljana
Vegova ulica 4
1000 LJUBLJANA
Preglov trg 9,
Ljubljana
Celjska ulica 16,
Ljubljana
Zdravstvena pot
1,
Ljubljana
Vegova ulica 4,
Ljubljana
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
20/20
15/15
20/15
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Gastronomija in turizem
Gastronomija (PTI)
70/70
70/70
30/30
Gastronom hotelir
Tehnik elektronskih komunikacij
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Tehnik elektronskih komunikacij
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
30/30
30/30
28/30
20/40
18/30
12/25
30/30
30/30
30/30
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
Gastronomske in hotelske storitve
Elektrikar
Administrator
Kozmetični tehnik
Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine
Zobotehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Elektrikar
Administrator
Kozmetični tehnik
Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine
Zobotehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik računalništva (PTI)
Ime programa
21
Financer
Tel.: (01)241 16 68
Fax: (01)241 16 69*
E-mail: [email protected]
Šolski center Ljubljana
SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA
Aškerčeva 1
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)280 53 00
Fax: (01)280 53 33
E-mail: [email protected]
[email protected]
Aškerčeva 1,
Ljubljana
Ptujska ulica 6,
Ljubljana
in
Na produ 2,
Ljubljana-Ježica
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Kemijski tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Strojni tehnik
Logistični tehnik
Avtoservisni tehnik
Tehnik mehatronike
Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Tehnik mehatronike (PTI)
Kemijski tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Strojni tehnik (SSI)
Oblikovalec kovin-orodjar
Klepar-krovec
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin-orodjar
Klepar-krovec
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
32/
30/
30/
25/25
60/60
30/30
30/30
90/90
60/60
30/30
30/30
15/15
30/30
30/30
30/30
/90
Voznik
Do 31. 8. 2012
Voznik
54/
30/30
30/30
Izdelovalec oblačil
Pomočnik v tehnoloških procesih
Računalniška pismenost za odrasle
Izdelovalec oblačil
Pomočnik v tehnoloških procesih
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
120/80
5/2
30/
Pridobitev
izobrazbe
Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad-Ljubljana
Ptujska ulica 6
1000 LJUBLJANA
Ptujska ulica 6,
Ljubljana
in
Na produ 2,
Ljubljana-Ježica
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
36/
24/
24/
36/
30/
Gimnazija
Klasična gimnazija
Maturitetni tečaj
Ime programa
Angleščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Strossmayerjeva
1, Ljubljana
Gimnazija Poljane
Strossmayerjeva 1
1000 LJUBLJANA
Vrsta programa
Tel.: (01)432 83 27
Fax: (01)231 96 50
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
22
Financer
Tel.: (01)231 71 67
Fax: (01)431 50 55
E-mail: [email protected]
Srednja upravno administrativna
šola Ljubljana
Zdravstvena pot 10
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)200 67 30, 200 67 39
Fax: (01)200 67 36
E-mail: [email protected]
Tel.: (01)242 87 62, 242 87 64
Fax: (01)242 87 61
E-mail: [email protected]
Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova 6
1000 LJUBLJANA
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Gosposka ulica 18
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)241 16 60
Fax: (01)241 16 61
E-mail: [email protected]
Šolski center Ljubljana
GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA
Aškerčeva 1
1000 LJUBLJANA
Zdravstvena pot
10,
Ljubljana
Prešernova 6,
Ljubljana
Gosposka ulica
18, Ljubljana
Aškerčeva 1,
Ljubljana
Aškerčeva 1,
Ljubljana
Šolski center Ljubljana
SREDNJA LESARSKA ŠOLA
Aškerčeva 1
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)241 16 62
Fax: (01)241 16 63
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik
Fotografski tehnik
Tehnik oblikovanja
Mizar
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Administrator
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik
Umetniška gimnazija (likovna smer)
Fotografski tehnik
Tehnik oblikovanja
Gimnazija
Tehniška gimnazija
Maturitetni tečaj
Mizar
Lesarski tehnik
Lesarski tehnik (PTI)
Ime programa
95/350
25/30
50/80
20/20
20/20
10/30
20/60
60/180
60/
30/
30/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
15/15
15/15
23
Financer
Tel.: (01)565 17 11
Fax: (01)568 55 35
E-mail: [email protected]
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)830 32 28, 830 32 12
Fax: (01)830 32 18
E-mail: [email protected]
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Izobraževanje odraslih
Novi trg 41 a
1241 KAMNIK
Informativni dan: 10.9.2012 ob 17. uri
Tel.: (01)300 47 00, 300 47 17, 300 47 11
Fax: (01)300 47 19
E-mail: [email protected]
Kardeljeva pl. 16,
Ljubljana
Novi trg 41 a,
Kamnik
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja (PT)
Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gimnazijski maturant
Maturitetni tečaj
Gimnazija
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Ekonomska gimnazija
Maturitetni tečaj
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Zdravstvena nega
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PT)
Roška c. 2,
Ljubljana
Bolničar-negovalec
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Bolničar-negovalec
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška cesta 2
1000 LJUBLJANA
Pridobitev
izobrazbe
Ime programa
Zdravstvena nega (PTI)
Poljanska cesta
61, Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 LJUBLJANA
Vrsta programa
Tel.: (01)300 16 18
Fax: (01)300 16 50
E-mail: [email protected]
[email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
30/10
90/90
20/
20/7
20/9
30/
10/10
35/40
35/35
60/60
30/
90/90
30/
32/32
25/25
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
25/25
24
Financer
Tel.: (01)724 06 30
Fax: (01)724 06 50
GSM: 031 222 302
E-mail: [email protected]
Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230 DOMŽALE
Tel.: (01)513 36 00, 513 36 06
Fax: (01)513 36 10
E-mail: [email protected]
Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)300 68 54, 300 68 50
E-mail: [email protected]
[email protected]
Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska 28 a
1000 LJUBLJANA
Cesta talcev 12,
Domžale
Litostrojska c.
51, Ljubljana
Poljanska 28 a,
Ljubljana
Novi trg 43 a,
Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik
Novi trg 43 a
1241 KAMNIK
Tel.: (01)831 74 44
Fax: (01)831 76 66
E-mail: [email protected]
[email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Ekonomski tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Gimnazija
Prodajalec
Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Trgovec
Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
30/30
30/30
30/15
15/15
15/15
30/30
30/30
30/30
30/30
30/10
48/
Računalniška pismenost za odrasle
60/30
60/40
/20
60/20
60/60
60/30
160/60
48/
48/
48/
48/
48/
Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik
Turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik
Turistični tehnik
Predšolska vzgoja
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Predšolska vzgoja (PT)
60/60
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
12/12
12/12
Angleščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Prodajalec
Elektrikar
Administrator
Računalnikar
Ekonomski tehnik
Elektrotehnik
Elektrikar
Administrator
Računalnikar
Ekonomski tehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Trgovec
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomožni administrator
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomožni administrator
Ime programa
25
Financer
Ižanska c. 10,
Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ižanska cesta 10
1000 LJUBLJANA
Informativni dan: 14.6.2012 ob 16. uri
Tel.: (03)563 34 53
Fax: (03)563 34 69
E-mail: [email protected]
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7 a
1420 TRBOVLJE
ZASAVSKA REGIJA
Šuštarjeva 7 a,
Trbovlje
Litostrojska 53,
Ljubljana
Srednja frizerska šola Ljubljana
Litostrojska 53
1107 LJUBLJANA
Tel.: (01)519 34 99
Fax: (01)505 54 55
E-mail: [email protected]
Ižanska c. 10,
Cesta v Mestni
log 47, Ljubljana
Informativni dan: 5.9.2012 ob 16. uri
Tel.: (01)280 76 02, 280 76 09
Fax: (01)280 76 20
E-mail: [email protected]
[email protected]
http://www.bic-lj.si/mic
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Frizer
25/
25/
50/
10/10
10/10
10/10
25/20
25/20
30/
30/20
30/20
30/10
30/10
60/15
13/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Most do izobrazbe
Frizer
30/5
90/90
50/20
50/30
60/35
60/40
60/30
60/10
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
50/5
Tehniška gimnazija
Veterinarski tehnik
Slaščičar
Pek
Mesar
Slaščičar
Pek
Mesar
Veterinarski tehnik
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Ime programa
26
MIZKŠ
Financer
Tel.: (02)421 66 50
Fax: (02)421 66 75
E-mail: [email protected]
Lesarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000 MARIBOR
Tel.: (02)300 62 08
Fax: (02)331 28 72
E-mail: [email protected]
Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
2000 MARIBOR
Tel.: (02)235 06 05
Fax: (02)235 06 06
E-mail: [email protected]
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Smetanova 35
2000 MARIBOR
Informativni dan: 7.9.2012 ob 10. in 16. uri,
Informacije: vsak torek med 15. in 18. uro
Tel.: (02)235 37 04
Lesarska ulica 2,
Maribor
Trg M. Zidanška
3, Maribor
Smetanova 35,
Maribor
Vrbanska cesta
30, Maribor
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30
2000 MARIBOR
Tel.: (02)235 37 00
Fax: (02)235 37 01
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
PODRAVSKA REGIJA
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Mizar
Lesarski tehnik
Mizar
Lesarski tehnik (PTI)
Bolničar-negovalec
Kozmetični tehnik
Zdravstvena nega (PTI)
Zdravstvena nega
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Bolničar-negovalec
Kozmetični tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Tehniška gimnazija
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Dimnikar
Zidar
Tesar
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Veterinarski tehnik
Naravovarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Veterinarski tehnik
Naravovarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik (PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Dimnikar
Zidar
Tesar
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Cvetličar
Mehanik kmetijskih in delovnih
strojev
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Cvetličar
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Ime programa
25/25
25/25
15/15
40/65
25/15
40/25
20/20
50/50
50/50
20/20
25/25
50/50
25/25
25/25
25/25
25/25
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
10/10
5/5
27
Financer
(se nadaljuje)
Tel.: (02)787 17 00
Fax: (02)787 17 11
E-mail: [email protected]
Šolski center Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
2250 PTUJ
Tel.: (02)234 19 10
Fax: (02)234 19 18
E-mail: [email protected]
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Smetanova ulica 6
2000 MARIBOR
Volkmerjeva c.
19, Ptuj
Smetanova ul. 6,
Maribor
Park mladih 8,
Maribor
Srednja šola za oblikovanje
Park mladih 8
2000 MARIBOR
Tel.: (02)330 28 00, 330 28 29
Fax: (02)330 28 11
E-mail: [email protected]si
http://www.ssom.si
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Avtoservisni tehnik
Ekonomski tehnik
Prodajalec
Aranžerski tehnik
Elektrotehnik
Tehnik mehatronike
Tehnik računalništva
Elektrikar
Mehatronoi operater
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Vrtnar
Kmetijsko podjetniški tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gastronom hotelir
Gastronomsko turistični tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Trgovec
Aranžerski tehnik
Elektrotehnik (PTI)
Tehnik mehatronik
Tehnik računalništva
Elektrikar
Mehatronik operater
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Tehniška gimnazija
Maturitetni tečaj
Računalnikar
Elektrikar
Medijski tehnik
Medijski tehnik
Računalnikar
Elektrikar
Frizer
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Frizer
Ime programa
10/
10/
10/
10/
10/
5/
5/
10/
10/
10/
10/
5/
10/8
10/
20/
20/
10/
10/
30/20
30/
30/20
60/20
30/20
30/20
25/15
25/15
24/24
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
24/24
28
Financer
Tel.: (02)252 75 32
Fax: (02)252 58 10
E-mail: [email protected]
http://www.trgovska.si
Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ulica 14
2000 MARIBOR
Tel.: (02)235 00 10
Fax: (02)235 00 21
E-mail: [email protected]
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14 a
2000 MARIBOR
Tel.: (02)787 17 00
Fax: (02)787 17 11
E-mail: [email protected]
Šolski center Ptuj
Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 PTUJ
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Mladinska ul. 14,
Maribor
Mladinska ul.
14 a, Maribor
Volkmerjeva
c.19, Ptuj
Volkmerjeva c.
19
Lokacija, kjer se
program izvaja
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
Trgovec
Administrator
Aranžerski tehnik
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Prodajalec
Administrator
Aranžerski tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomski tehnik
Gastronomija (PTI)
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik
Oblikovalec kovin-orodjar
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Oblikovalec kovin-orodjar
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Pomočnik v tehnoloških procesih
20/15
15/3
15/2
15/6
15/6
15/
20/8
35/
25/
50/
25/
15/
30/
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/
10/
Usposabljanje za knjigovodska dela –
osnovno
Pomočnik v tehnoloških procesih
20/5
Tečaj za varilska dela, plamensko
varjenje in spajkanje
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Računalništvo za prodajalce
Ime programa
29
Financer
Tel.: (02)429 41 00, (051)622 750
Fax: (02)429 41 10
E-mail: [email protected]
Prometna šola Maribor
Srednja prometna šola Maribor
Preradovičeva 33
2000 MARIBOR
Tel.: (02)229 57 63, 229 57 56
Fax: (02)229 57 69
E-mail: [email protected]
Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12
2000 MARIBOR
Preradovičeva
33, Maribor
Zolajeva ulica 12,
Maribor
Park mladih 3,
Maribor
Izobraževalni center PIRAMIDA
Srednja šola za prehrano in živilstvo
Park mladih 3
2000 MARIBOR
Tel.: (02)331 34 32
Fax: (02)331 30 48
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Logistični tehnik
Tehnik varovanja
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Strojni tehnik
Avtoservisni tehnik
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Tehnik varovanja (PTI)
Metalurg
Oblikovalec kovin-orodjar
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Avtokaroserist
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Oblikovalec kovin-orodjar
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v tehnoloških procesih
Živilsko prehranski tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Pek
Slaščičar
Mesar
Pek
Slaščičar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Ime programa
30/20
15/10
28/
28/
28/
28/
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
15/15
25/3
30/15
20/5
20/5
20/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
10/3
30
Financer
E-mail: [email protected]
http://www.sc-sg.si/muta
Tel: (02) 88 79 250
Fax: (02) 88 79 257
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja šola Muta
elektronska pošta: [email protected]
http://www.sc-sg.si/zdravstvena
Tel: (02) 884 65 40
Fax: (02) 884 65 55
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja zdravstvena šola
Tel.: (02)884 65 01
Fax: (02)884 65 06
E-mail: [email protected]
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja ekonomska šola
Tel.: (02)884 65 01
Fax: (02)884 65 06
E-mail: [email protected]
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja gostinsko turistična in lesarska šola
Koroška 11
2380 SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA REGIJA
Koroška cesta 53,
2366 Muta
Gosposvetska 2
in
Gosposvetska 4
Slovenj Gradec
Koroška 11,
Slovenj Gradec
Koroška 11,
Slovenj Gradec
Šolska ulica 16,
Ruše
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Šolska ulica 16
2342 RUŠE
Tel.: (02)630 08 00
Fax: (02)630 08 01
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Okoljevarstveni tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Zdravstvena nega (PTI)
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih
otrok
Okoljevarstveni tehnik/tehtnica
Bolničar – negovalec
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Bolničar – negovalec
Zdravstvena nega
Prodajalec
30/30
30/30
20/20
30/30
40/80
40/40
40/40
40/40
40/40
30/30
30/30
25/25
Gastronomsko-turistični tehnik
Lesarski tehnik
Gastronomski tehnik
Gastronomija in turizem
Lesarski tehnik (PTI)
Gastronomija (PTI)
Trgovec
5/5
20/30
30/30
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
32/2
32/33
Obdelovalec lesa
Gastronom hotelir
Mizar
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Obdelovalec lesa
Gastronomske in hotelske storitve
Mizar
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Ime programa
31
Financer
Tel.: (02)521 34 00
Fax: (02)521 34 50
E-mail:
[email protected]
Ekonomska šola Murska Sobota
Noršinska ulica 13
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: (02)521 14 50
Fax: (02)537 16 91
E-mail: [email protected]
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: (02)585 87 00
Fax: (02)585 87 20
E-mail:[email protected]
Http://www.gfm-ljutomer.si
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Prešernova c. 34
9240 LJUTOMER
POMURSKA REGIJA
Tel.: (059)222 608, (059)222 600
Fax: (059)222 602
Noršinska ulica
13,
Murska Sobota
Ul. dr. Vrbnjaka
2, Rakičan
Prešernova c. 34
in
Prešernova c. 21
Ljutomer
Koroška cesta 10,
Ravne na
Koroškem
Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
OE Srednja šola Ravne
Koroška cesta 10
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Maturitetni tečaj
Prodajalec
Administrator
Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Trgovec
Administrator
Zdravstvena nega (PTI)
Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Beremo in pišemo skupaj
- Most do izobrazbe
- Izzivi podeželja
Posebni programi
za odrasle
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Strojni tehnik (PTI)
Vzgojitelj predšolskih otrok
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtoserviser
Mehatronik operater
Metalurg
Oblikovalec kovin-orodjar
Avtoserviser
Mehatronik operater
Metalurg
Predšolska vzgoja
Maturitetni tečaj
Pomočnik v tehnoloških procesih
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Pomočnik v tehnoloških procesih
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
20/
15/12
15/8
15/2
15/6
15/1
30/40
20/20
32
MIZKŠ
105/
105/
95/
30/40
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
28/
12/
28/
15/15
36/
20/10
30/30
20/20
30/50
15/5
15/5
15/5
15/5
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/5
Tel.: (05)335 84 00
Fax: (05)335 84 20
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9
5000 NOVA GORICA
Tel.: (05)335 86 27
Fax: (05)335 86 21
E-mail: [email protected]
Srednja ekonomska in trgovska šola
Nova Gorica
Erjavčeva ulica 8
5000 NOVA GORICA
GORIŠKA REGIJA
Tel.: (02)530 37 50
Fax: (02)530 37 51
E-mail: [email protected]
Biotehniška šola Rakičan
Rakičan, Lendavska 3
9000 MURSKA SOBOTA
Delpinova ul. 9,
Nova Gorica
Erjavčeva ul. 8,
Nova Gorica
Rakičan
Lendavska 3,
Mladinska ul. 5,
Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Mladinska ulica 5
9252 RADENCI
Tel.: (02)566 91 60
Fax: (02)566 91 70
E-mail: [email protected]
Informativni dan: 20.9.2012 ob 16. uri
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
20/20
Gimnazijski maturant
Maturitetni tečaj
30/20
40/30
40/30
20/4
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
40/30
30/10
10/7
10/7
20/20
10/
20/20
30/
30/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/
Ekonomska gimnazija
Prodajalec
Administrator
Trgovec
Administrator
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Vrtnar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Gastronomija in turizem
Gastronomija (PTI)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)
Gospodar na podeželju
Gastronom hotelir
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Gastronomske in hotelske storitve
Ime programa
33
Financer
(se nadaljuje)
Tel.: (05)620 57 00, (05) 620 57 29
E-mail: [email protected]
Tehniški šolski center Nova Gorica
Cankarjeva ulica 10
5000 NOVA GORICA
Tehniška gimnazija
Strojni tehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI)
Lesarski tehnik (PTI)
Zdravstvena nega (PTI)
Tehnik računalništva
Logistični tehnik
Tehnik mehatronike
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Zdravstvena nega
Cankarjeva 10,
Nova Gorica
Obdelovalec lesa
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Bolničar negovalec
Računalnikar
Elektrikar
Mizar
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja (PT)
Ime programa
Gastronomske in hotelske storitve
Slaščičar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Ul. padlih borcev
26, Šempeter pri
Gorici
Cankarjeva ul.
10,
Nova Gorica
Cesta 5. maja 12,
Ajdovščina
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Cesta 5. maja 12
5270 AJDOVŠČINA
Tel.: (05)366 41 10
Fax: (05)366 41 20
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Logistični tehnik
Avtoservisni tehnik
Lesarski tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Tehnik računalništva
Logistični tehnik
Tehnik mehatronike
Gastronom hotelir
Slaščičar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Obdelovalec lesa
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Bolničar negovalec
Računalnikar
Elektrikar
Mizar
Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
15/15
10/10
25/15
25/15
25/15
10/10
10/10
15/15
15/15
25/15
15/15
15/15
15/15
20/20
15/15
15/15
15/15
15/5
15/15
15/15
15/15
15/15
20/20
20/20
15/15
15/15
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/30
35/
34
Financer
Tel.: (05)372 68 00, 041/391 636
Fax: (05)372 68 02
E-mail: [email protected]
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Izobraževanje odraslih
Študentovska ulica 16
5280 IDRIJA
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Študentovska ul.
16,
Idrija
Ul.padlih borcev
26, Šempeter pri
Gorici
Cankarjeva 10,
Nova Gorica
Lokacija, kjer se
program izvaja
Tehnik mehatronike
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
30/
30/
30/
30/
17/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Posebni programi
za odrasle
25/25
25/25
10/10
25/25
25/25
10/10
10/10
10/10
25/25
25/25
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin-orodjar
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Maturitetni tečaj
Gimnazija
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin-orodjar
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Živilsko prehranski tehnik
Hortikulturni tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Hortikulturni tehnik (PTI)
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
35
Financer
Cankarjeva ul. 1,
Celje
LJUDSKA UNIVERZA CELJE
Cankarjeva ulica 1
3000 CELJE
Tel.: (03)428 67 50
Fax: (03)428 67 58
E-mail: [email protected]
Http://www.lu-celje.si
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
SAVINJSKA REGIJA
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Slovenščina za tujce
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
20/
50/100
30/70
20/10
20/20
14/
Računalniška pismenost za odrasle
10/20
15/
10/15
15/
15/10
25/
25/
15/
10/10
35/
10/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
180/100
16/
16/
16/
Prodajalec
Gastronom hotelir
Računalnikar
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Tehnik elektronskih komunikacij
Tehnik računalništva
Gastronomski tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gimnazijski maturant
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Most do izobrazbe
Izzivi podeželja
Trgovec(SPI)
Gastronomske in hotelske storitve(SPI)
Računalnikar(SPI)
Gastronomija in turizem(SSI)
Predšolska vzgoja(SSI)
Tehnik elektronskih komunikacij(SSI)
Tehnik računalništva(SSI)
Gastronomija(PTI)
Ekonomski tehnik(PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Gimnazija
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
4. RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA LJUDSKIH UNIVERZ
36
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Titov trg 2,
Velenje
ANDRAGOŠKI ZAVOD
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
Titov trg 2
3320 VELENJE
Informativni dan:
22. 8. 2012 ob 10. in 17. uri
5. 9. 2012 ob 10. in 17. uri
Tel.: (03)898 54 50
Fax: (03)898 54 68
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Do 31.8.2011
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
MNZ
MNZ
MNZ
200/
200/
Spoznavanje slovenske zgodovine,
kulture in ustavne ureditve v RS
Začetna integracija priseljencev
MIZKŠ
MIZKŠ
100/
100/
30/
200/
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
25/10
60/25
37
MIZKŠ
Financer
20/
20/
20/
20/
20/
20/
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomija in turizem (PT)
Predšolska vzgoja (PT)
25/
40/30
30/20
30 /15
50/30
20/20
30/20
50/35
25/15
40/30
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
90/30
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
Moj korak
Računalniška pismenost za odrasle
Prometni tehnik
Prodajalec
Gastronom hotelir
Administrator
Vzgojitelj predšolskih otrok
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik
Logistični tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Prometni tehnik (PT)
Trgovec (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve(SPI)
Administrator(SPI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Gastronomija (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
(se nadaljuje)
Tel.: (03)713 35 50
Fax: (03)713 35 55
E-mail: [email protected]
UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
Ivanke Uranjek 6
3310 ŽALEC
Ivanke Uranjek
6,
Žalec
Celjska cesta 3a
3250 Rogaška
Slatina
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Kidričeva 28,
3250 Rogaška
Slatina
LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO,
ROGAŠKA SLATINA
Celjska cesta 3 a
3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 81 82 440
Fax.: 03 81 82 446
e-mail: [email protected]
internetna stran : www.lu-rogaska.si
Celjska cesta 3a
3250 Rogaška
Slatina
Vrsta programa
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Jaz in moje delovno mesto
Izzivi podeželja
Moj korak
Računalniška pismenost za odrasle
30/
30/
30/
30/
30/
30/
25/5
20/15
20/15
40/30
25/5
60/30
30/30
30/30
90/
30/20
60/
Trgovec (SPI)
Oblikovalec kovin-orodjar(SPI)
Elektrikar(SPI)
Predšolska vzgoja(SSI)
Gastronomija in turizem(SSI)
Ekonomski tehnik(SSI)
Strojni tehnik (PTI)
Elektrotehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Gimnazija
Maturitetni tečaj
Prodajalec
Oblikovalec kovin-orodjar
Elektrikar
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomsko-turistični tehnik
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
30/30
30/
30//
15/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Osnovna šola za odrasle
60/
Računalniška pismenost za odrasle
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
45/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
8/
15/
15/
15/
Prodajalec
Gastronom hotelir
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomsko – turistični tehnik
Kozmetični tehnik
Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
Beremo in pišemo skupaj
Most do izobrazbe
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
Tgovec (SPI)
Gastronomske in hotelske stroitve (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Kozmetični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Gastronomija (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
38
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Informativni dan: vsak delavnik
od 8. do 18. ure
E-mail: [email protected]
Tel.: (07)393 45 50
Fax: (07)393 45 67
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
NOVO MESTO
Topliška cesta 2
8000 NOVO MESTO
JUGOVZHODNA REGIJA
Tel.: (03)747 16 70
Fax: (03)747 16 74
E-mail: [email protected]
Informativni dan: vsako sredo
od 14. do 16. ure
Topliška c. 2,
Novo mesto
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Mestni trg 5,
Šentjur
LJUDSKA UNIVERZA OBČINE ŠENTJUR
Mestni trg 5
3230 ŠENTJUR
Vrsta programa
Posebni programi
za odrasle
Lokacija, kjer se
program izvaja
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Začetna integracija priseljencev
Projektno učenje za mlajše odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
90/
30/30
150/0
60/0
45/0
60/0
30/0
30/0
40/40
40/40
40/40
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Moj korak
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
50/360
12/12
Osnovna šola za odrasle
Začetna integracija priseljencev
24/
50/
50/
Slovenščina za tujce
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
90/
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
100/
70/
20/
20/
30/
100/
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Računalniška pismenost za odrasle
Spoznavanje slovenske zgodovine,
kulture in ustavne ureditve v RS
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Ime programa
39
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (07)348 21 00, 348 21 01
Fax: (07)348 21 02
E-mail: [email protected]
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO TREBNJE
Kidričeva ul. 2
8210 TREBNJE
Informativni dan:
vsak delovni dan od 8. do 18. ure
E-mail: [email protected]
Kidričeva ul.2,
Trebnje
Adamičeva c.29,
Grosuplje
ZPZK Dob,
Mirna
Kidričeva ul.2,
Trebnje
Ulica Otona
Župančiča 1,
Črnomelj,
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 1
8340 ČRNOMELJ
Tel.: (07)306 13 90, 306 13 92
Fax: (07)306 13 93
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
24/0
24/0
12/0
30 /
48/0
30/0
30/0
30/0
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Most do izobrazbe
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
Računalniška pismenost za odrasle
Nemščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Slovenščina za tujce
14/1
14/1
13/2
20/5
14/1
6/19
11/4
18/7
9/16
Osnovna šola za odrasle
Administrator
Gastronom hotelir
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomski tehnik
Ekonomski tehnik
5/20
Osnovna šola za odrasle
Administrator (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Gastronomija (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
5/20
84/
Računalniška pismenost za odrasle
za odrasle
Osnovna šola za odrasle
24/
12/
12/
12/
12/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Pridobitev
izobrazbe
12/
30/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Moj korak
Izzivi podeželja
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/30
Posebni programi
za odrasle
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
40
MIDDSZ
MIDDSZ
MIDDSZ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (04)280 48 00
Fax: (04)201 28 91
E-mail: [email protected]
Http://www.luniverza.si
(se nadaljuje)
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1
4000 KRANJ
GORENJSKA REGIJA
Tel.: (07)488 11 60, 488 11 70
Fax: (07)488 11 74
E-mail: [email protected]
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova 8
8270 KRŠKO
SPODNJEPOSAVSKA
REGIJA
Cesta Staneta
Žagarja 33 in 1,
Kranj
Dalmatinova 8,
Krško
Trg zbora odp. 30,
Kočevje
Prevzgojni dom
Radeče, Radeče
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
Trg zbora odposlancev 30
1330 KOČEVJE
Tel.: (01)893 82 70
Fax: (01)893 82 75
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Bolničar – negovalec (SPI)
Trgovec – prodajalec (SPI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Tehnik varovanja (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Osnovna šola za odrasle
Bolničar – negovalec
Prodajalec
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Tehnik varovanja
Tehnik računalništva
Vzgojitelj predšolskih otrok
25/8
15/
25/28
20/8
15/6
15/
40/25
30/
15/
15/
15/
64/
Računalniška pismenost za odrasle
Posebni
programi za
odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
28/14
12/
12/
12/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Osnovna šola za odrasle
96/
Računalniška pismenost za odrasle
18/
25/15
25/15
25/30
20/50
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
10/20
12/
12/
12/
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronom hotelir
Bolničar-negovalec
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Moj korak
Izzivi podeželja
Beremo in pišemo skupaj
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Bolničar-negovalec (SPI)
Predšolska vzgoja (PT)
Osnovna šola za odrasle
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
41
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Ljubljanska c.
19, Radovljica
Kranjska cesta 4,
Radovljica
Tel.: (04)537 24 00, (041)762 616
(040)550 370
Fax: (04)537 24 20
E-mail: [email protected]
Http://www.lu-r.si
(se nadaljuje)
Tel.: (04)537 24 30, (041) 317 693
Fax: (04)537 24 31
E-mail: [email protected]
Http://www.pum-r.si
Kranjska cesta 4,
Radovljica
Šolska ulica 2,
Tržič
Cesta Staneta
Žagarja 1,
Kranj
Lokacija, kjer se
program izvaja
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
Kranjska cesta 4
4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/5925550
E-mail: [email protected]
LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ
Šolska ulica 2
4290 TRŽIČ
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Posebni
programi za
odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni
programi za
odrasle
Pridobitev
izobražebe
Posebni
programi za
odrasle
Vrsta programa
30/20
Osnovna šola za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Moj korak
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
8/
12/
10/
25/41
20/2
25/12
30/24
25/60
25/
30/
30/
30/
30/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Prodajalec
Administrator
Računalnikar
Gastronomsko-turistični tehnik
Ekonomski tehnik
Tehnik računalništva
14/
Računalniška pismenost za odrasle
Trgovec (SPI)
Administrator (SPI)
Računalnikar (SPI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Tehnik računalništva (SSI)
12/
16/
10/10
10/10
15/15
15/15
20/
15/15
Trgovec (SPI)
Administrator (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Moj korak
Moje delovno mesto
25/25
Osnovna šola za odrasle
24/
Računalniška pismenost za odrasle
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
90/
60/
40/
20/
20/
Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za odrasle
Ime programa
42
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (04)506 13 00
Fax: (04)512 08 88
E-mail: [email protected]
LJUDSKA UNIVERZA
ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1 a
4220 ŠKOFJA LOKA
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Podlubnik 1 a,
Škofja Loka
Lokacija, kjer se
program izvaja
Posebni
programi za
odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
80/
60/
40/
20/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
60/
30/30
91/
Računalniška pismenost za odrasle
Slovenščina za tujce
Začetna integracija priseljencev
12/
18/
16/
12/
14/
15/
15/10
25/20
25/30
20/30
20/
30/20
3/
Administrator (SPI)
Trgovec (SPI)
Bolničar-negovalec (SPI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Predšolska vzgoja (PT)
Maturitetni tečaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Jaz in moje delovno mesto
Izzivi podeželja
Moj korak
Most do izobrazbe
48/0
Osnovna šola za odrasle
18/24
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
40/
32/
36/
40/
32/
32/
Administrator
Prodajalec
Bolničar-negovalec
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Projektno učenje za mlajše odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Ime programa
43
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Delavska ul. 1,
Jesenice
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Delavska ulica 1
4270 JESENICE
Tel.: (05)612 80 00
Fax: (05)627 12 91
E-mail: [email protected]
LJUDSKA UNIVERZA KOPER
Cankarjeva 33
6000 KOPER
Cankarjeva 33,
Koper
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Tel.: (04)583 38 00
Fax: (04)583 38 10
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
30/
30/
30/
300
240/
180/
240/
108/
400/
400/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Moj korak
Računalniška pismenost za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Začetna integracija priseljencev
50/50
50/50
50/50
50/50
75/75
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
60/60
30/30
30/30
30/30
30/30
Osnovna šola za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italjanščina za odrasle
Slovenščina za tujce
15/
Računalniška pismenost za odrasle
25/25
25/25
25/25
25/25
30/30
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadajnji
75/75
15/
15/
15/
15/
15/
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Jaz in moje delovno mesto
Izzivi podeželja
Moj korak
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
44
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Bazoviška cesta
9,
Sežana
LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA
Bazoviška cesta 9
6210 SEŽANA
Tel.: (05)721 12 80
Fax: (05)721 12 81
E-mail: [email protected]
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, Javni zavod
OE Ljudska univerza Postojna
Kolodvorska cesta 3
6230 POSTOJNA
Ljubljanska c. 2
in Cesta v staro
vas 2, Postojna
Ljubljanska c. 2,
Postojna
Cesta v Staro vas
2, Postojna
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Tel.: (05)731 13 00, 731 13 01, 731 13 02
Fax: (05)731 13 05
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
60/
Slovenščina za tujce
Začetna integracija priseljencev
Posebni
programi za
odrasle
15/
12/
15/
14/
72/
50/
30/
50/
40/
Računalniška pismenost za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Slovenščina za tujce
25/
30 /24
20/
25/
Trgovec (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Izzivi podeželja
Moj korak
30/15
Osnovna šola za odrasle
Prodajalec
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
60/
45/
60/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
52/
Računalniška pismenost za odrasle
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
25/40
25/40
25/40
25/40
25/40
25/40
25/40
25/40
Posebni programi
za odrasle
Administrator
Prodajalec
Bolničar-negovalec
Gastronom hotelir
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Administrator (SPI)
Trgovec (SPI)
Bolničar-negovalec (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Strojni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja
predšolska vzgoja (PT)
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
45
MDDSZ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MDDSZ
Financer
Rozmanova 25 b,
Ilirska Bistrica
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica - OE Ljudska univerza
Rozmanova 25 b
6250 ILIRSKA BISTRICA
Kališnikov trg 11,
12,
Vojkova 1,
Linhartova 13
Linhartova cesta
13,
Ul. Luize
Pesjakove 9
Kališnikov trg
11-12
Vojkova cesta 1
CENE ŠTUPAR Center za permanentno izobraževanje
Vojkova cesta 1
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)234 44 00, 234 44 21
Fax: (01)234 44 28
E-mail: [email protected]
Http://www.cene-stupar.si
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Tel.: (05)714 50 22
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni
programi za
odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni
programi za
odrasle
Vrsta programa
50/
100/
200/200
200/200
100/100
200/200
400/400
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Začetna integracija priseljencev
Spoznavanje slovenske zgodovine,
kulture in ustavne ureditve v RS
500/500
Računalniška pismenost za odrasle
50/
50/
50/
30/
50/
20 / 20
20 / 20
80 / 70
20 / 20
20 / 30
20 / 20
40 /30
30 / 10
20 / 10
30 / 20
40 / 30
Administrator (SPI)
Trgovec (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Bolničar – negovalec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Kozmetični tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Gastronomija (PTI)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Izzivi podeželja
Moj korak
Jaz in moje delovno mesto
200/70
50/
Računalniška pismenost za odrasle
Osnovna šola za odrasle
15/
15/
15/
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
12
Administrator
Prodajalec
Gastronom hotelir
Bolničar - negovalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Kozmetični tehnik
Gastronomsko –turistični tehnik
Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Beremo in pišemo skupaj
Ime programa
MDDSZ
46
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (01)583 92 70
Fax: (01)583 92 97
E-mail: [email protected]
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE
UNIVERZUM
Grošljeva 4
1000 LJUBLJANA
Zavod
Grošljeva 4,
Ljubljana
Lokacija, kjer se
program izvaja
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
30/30
65/65
Računalnikar
Gastronomsko-turistični
tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Tehnik računalništva
Gastronomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Strojni tehnik
Hortikulturni tehnik
Tehnik računalništva
Vzgojitelj predšolskih otrok
30/
30/
30/
30/
30/
42/
Računalniška pismenost za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
25/
25/
15/
40/40
80/80
30/30
30/30
40/40
30/30
50/50
30/30
30/
30/30
30/30
40/40
30/30
40/40
40/40
40/40
40/40
40/40
60/60
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
60/60
Prodajalec
Administrator
Vrtnar
Cvetličar
Gastronom hotelir
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Branje za znanje
Gimnazija
Ekonomski tehnik (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Strojni tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Tehnik računalništva (SSI)
Gastronomija (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Logistični tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Hortikulturni tehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Trgovec (SPI)
Administrator (SPI)
Vrtnar (SPI)
Cvetličar (SPI)
Gastronomske in hotelske
storitve (SPI)
Računalnikar (SPI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
47
MIZKŠ
Financer
(se nadaljuje)
Tel.: (02)234 11 11
Fax: (02)234 11 22
E-mail: [email protected]
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR
LJUDSKA UNIVERZA
Maistrova ulica 5
2000 MARIBOR
PODRAVSKA REGIJA
Tel.: (03) 563 11 90, (03)565 51 20
Fax: (03)565 51 30
E-mail: [email protected]
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA
TRBOVLJE
Trg svobode 11 a
1420 TRBOVLJE
ZASAVSKA REGIJA
Zavod
Maistrova ul. 5,
Maribor
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
OŠ Trbovlje,
Mestni trg 6,
Trbovlje
SŠ Zagorje, Cesta
zmage 5
ŠC Celje, Pot na
Lavo 7, Celje
STPŠ Trbovlje,
Šuštarjeva 7a,
Trbovlje
GESŠ Trbovlje,
Gimnazijska 10,
Trbovlje
OŠ T. Čeč,
Keršičeva 50,
Trbovlje
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Trg svobode 11a,
Trbovlje
Lokacija, kjer se
program izvaja
Računalnikar (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Trgovec (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Okoljevarstveni tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Gastronomija in turizem (PT)
Predšolska vzgoja (PT)
Računalnikar
Gastronom hotelir
Prodajalec
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
80/
Računalniška pismenost za odrasle
30/10
40/15
80/10
50/15
60/15
20/
50/10
40/20
20/
35/10
20/
20/
80/
250/150
24/
24/
36/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Osnovna šola za odrasle
15/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Most do izobrazbe
25/25
25/25
24/24
25/25
25/25
30/30
25/25
25/25
30/
Elektrikar (SPI)
Trgovec (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Elektrotehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
25/25
Elektrikar
Prodajalec
Gastronom hotelir
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Elektrotehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
48
MIZKŠ
MIZKŠ
MDDSZ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (02)843 07 30; 041 682 596
Fax: (02)843 07 32
E-mail: [email protected]
(se nadaljuje)
Pridobitev
izobrazbe
LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA
KULTUR IN IZOBRAŽEVANJE
SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 22
2310 SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica
22, Slov. Bistrica
Posebni
programi za
odrasle
Informativni dan: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure
Tel.: (02)741 55 00
Fax: (02)741 55 05
E-mail: [email protected]
Http: //www.lu-ormoz.si
Pridobitev
izobrazbe
Vrazova ulica 12,
Ormož
LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
Vrazova ulica 12
2270 ORMOŽ
Vrsta programa
Posebni
programi za
odrasle
Lokacija, kjer se
program izvaja
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Gastronom hotelir
Prodajalec
Računalnikar
Elektrotehnik
Gastronomski tehnik
Ekonomski tehnik
12/
12/
12/
75/
36/
15/15
15/15
30/30
45/45
30/30
45/45
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Računalniška pismenost za odrasle
Osnovna šola za odrasle
Trgovec (SPI)
Strojni tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Strojni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Prodajalec
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
12/
24/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
12/1
20/3
12/
12/3
12/1
20/10
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Trgovec (SPI)
Računalnikar (SPI)
Elektrotehnik (PTI)
Gastronomija (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
112/
Spoznavanje slovenske zgodovine,
kulture in ustavne ureditve v RS
12/
112/
Računalniška pismenost za odrasle
Osnovna šola za odrasle
60/
200/
60/
120/
150/25
Italijanščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
24/
Projektno učenje za mlajše odrasle
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/
30/
16/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Most do izobrazbe
- Beremo in pišemo skupaj
- Moj korak
Ime programa
49
MIZKŠ
MIZKŠ
MDDSZ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
(se nadaljuje)
Tel.: (02)884 64 00
Fax: (02)884 64 01
E-mail: [email protected]
JAVNI ZAVOD MOCIS
Center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16
2380 SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA REGIJA
E-mail: [email protected]
Tel.: (02)749 21 50, 749 21 58
Fax: (02)749 21 56
Partizanska pot
16,
Slovenj Gradec
Pridobitev
izobrazbe
Posebni
programi za
odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Mestni trg 2,
Ptuj
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
Mestni trg 2
2250 PTUJ
Vrsta programa
Posebni
programi za
odrasle
Lokacija, kjer se
program izvaja
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
25/
30/2
20/
30/2
25/
25/
30/4
40/4
25/
20/
Administrator (SPI)
Trgovec (SPI)
Računalnikar (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Ekonomski tehnik (PT)
Gastronomija in turizem (PT)
Administrator
Prodajalec
Računalnikar
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Gastronomsko-turistični tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
20/4
Osnovna šola za odrasle
96/
Računalniška pismenost za odrasle
20/20
20/
20/
30/30
30/30
30/30
30/
35/
Trgovec (SPI)
Administrator (SPI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Predšolska vzgoja (PT)
28/
24/
15/
28/
8/
20/20
Osnovna šola za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Most do izobrazbe
- Beremo in pišemo skupaj
- Jaz in moje delovno mesto
- Izzivi podeželja
- Moj korak
60/
Računalniška pismenost za odrasle
Prodajalec
Administrator
Gastronomsko-turistični tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
45/
45/
15/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/
15/
15/
15/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Most do izobrazbe
Moj korak
Jaz in moje delovno mesto
Ime programa
50
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (02)564 87 00
Fax: (02)564 87 16
E-mail: [email protected]
LJUDSKA UNIVERZA GORNJA
RADGONA
Trg svobode 4
9250 GORNJA RADGONA
POMURSKA REGIJA
Informativni dan: 3.9.2012
Tel.: (02)821 50 73, 821 50 74
Fax: (02)821 50 80
E-mail: [email protected]
Http://www.lu-ravne.si
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA
KOROŠKEM
Gačnikova pot 3
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Trg svobode 4,
Gor. Radgona
Javornik 35,
Ravne na
Koroškem
Polje 4, Prevalje
Lokacija, kjer se
program izvaja
30/20
Osnovna šola za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Posebni programi
za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Slovenščina za tujce
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
100/
Računalniška pismenost za odrasle
60/
60/
60/
48/
24/
25/
25/
25/
30/
25/95
90/
90/
50/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Ekonomski tehnik (SSI)
45/
45/
45/
45/
36/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Jaz in moje delovno mesto
Izzivi podeželja
Moj korak
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
24/
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Projektno učenje za mlajše odrasle
Ime programa
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
51
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
(se nadaljuje)
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
Kidričeva 1
9220 LENDAVA
Informativni dan:
pon., torek: od 8. do 12. in od 13. do 15.
sreda: od 8. do 12. in od 13. do 17.
četrtek: od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
petek: od 8. do 13. ure
Kidričeva 1,
Lendava
Pridobitev
izobrazbe
Prodajalec
Administrator
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
60/
Računalniška pismenost za odrasle
Tel.: (02)585 89 61, (031)501 448
Fax: (02)585 89 62
E-mail: [email protected]
60/
60/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Posebni programi
za odrasle
40/40
25/25
20/20
20/
20/20
20/
Osnovna šola za odrasle
Trgovec (SPI)
Administrator (SPI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
12/12
Osnovna šola za odrasle
90/
Računalniška pismenost za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Ormoška 22,
Ljutomer
300/
100/
45/
20/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Madžarščina za odrasle
Slovenščina za tujce
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT,
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN
MLADINO LJUTOMER
OE LJUDSKA UNIVERZA
Ormoška 22
9240 LJUTOMER
30/
24/
12/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Moj korak
Beremo in pišemo skupaj
25/0
25/0
25/0
24/
Prodajalec
Cvetličar
Vrtnar
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljni
80/2
Projektno učenje za mlajše odrasle
Trgovec (SPI)
Cvetličar (SPI)
Vrtnar (SPI)
Osnovna šola za odrasle
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Slomškova 33,
Murska Sobota
LJUDSKA UNIVERZA
MURSKA SOBOTA
Zavod za permanentno izobraževanje
Slomškova 33
9000 MURSKA SOBOTA
Ime programa
Tel.: (02)536 15 60
Fax: (02)532 16 24
E-mail: [email protected]
Vrsta programa
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
52
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Informativni dan: vsak delovni dan
Tel.: (05)366 47 51
Fax: (05)366 47 55
E-mail: [email protected]
Http://www.lu-ajdovscina.si
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 14
5270 AJDOVŠČINA
GORIŠKA REGIJA
Tel.: (02)578 91 92, 578 91 94
Fax: (02) 578 91 96
E-mail: [email protected]
[email protected]
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Cesta 5. maja 14,
Ajdovščina
Lokacija, kjer se
program izvaja
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
24/
32/
32/
20/
32/
32/
72/
72/
36/
45/
48/
50/
Projektno učenje za mlajše odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Moj korak
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
Italijanščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Računalniška pismenost za odrasle
Začetna integracija priseljencev
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
Administrator (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
Trgovec (SPI)
Bolničar/negovalec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Gastronomija (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Administrator
Gastronom hotelir
Prodajalec
Bolničar/negovalec
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Gastronomski tehnik
Ekonomski tehnik
15/15
72/
48/
36/
36/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Madžarščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Osnovna šola za odrasle
84/
Računalniška pismenost za odrasle
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
24/
36/
12/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Jaz in moje delovno mesto
Ime programa
53
MIZKŠ
MNZ
MDDSZ
MDDSZ
MDDSZ
MDDSZ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
ZPKZ Koper,
enota Nova
Gorica
VDC Stara Gora
VDC Želva
Cankarjeva 8,
Nova Gorica
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA
Cankarjeva 8
5000 NOVA GORICA
Tel.: (05)335 31 00
Fax: (05)335 31 17
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
60/
160/
30/
30/
15/
48/
Italijanščina za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Računalniška pismenost za odrasle
30/60
20/70
60/15
40/100
25/
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/30
16/
36/
10/
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Most do izobrazbe
Moj korak
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
MIZKŠ
54
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Informativni dan:
vsako sredo od 8. do 15. ure
Tel.: (03)587 40 42
Fax: 0590 81 493
E-mail: [email protected]
INVEL, D.O.O.
Trg mladosti 6
3320 VELENJE
Tel: (03) 428 29 61
Fax: (03) 428 29 60
GSM: 031 832 404
E-mail: [email protected]
Don Boskov trg 1
3000 CELJE
ZAVOD SALESIANUM
OE PUM CELJE
Tel.: (03)428 55 30
Fax: (03)428 55 40
E-mail: [email protected]
ABITURA d.o.o. Celje
Lava 7
3000 CELJE
SAVINJSKA REGIJA
Zavod
Trg mladosti 6,
Velenje
Trg mladosti 6
Velenje
Don Boskov trg 1
Celje
Lava 7,
Celje
Lokacija, kjer se
program izvaja
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
12/
Računalniška pismenost za odrasle
18/
30/40
30/5
70/75
Predvideno št.
vpisnih mest
prvi/nadaljnji
12/
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Projektno učenje za mlajše odrasle
Trgovec
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ime programa
5. RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA
DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ
55
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Kersnikova ul.
19,
Celje
Cesta Krških
žrtev 130,
8270 Krško
Posebni programi
za odrasle
Tel.: (07)337 21 00, 337 21 02
Fax: (07)337 21 01
E-mail: [email protected]
Informativni dan: 6.9.2012
YURENA d.o.o.
Glavni trg 11
8000 NOVO MESTO
Glavni trg 11,
Novo mesto
Posebni programi
za odrasle
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Izzivi podeželja
Beremo in pišemo skupaj
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Voznik (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Središka ulica 4,
1000 Ljubljana
REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Tel.: (03)428 50 60
Eax: (03)428 50 65
E-mail: [email protected]
RACIO, Družba za razvoj človeškega
kapitala, d.o.o.
Kersnikova ulica 19
3000 CELJE
Informativni dan: četrtek od 17. do 19. ure
Tel.: (03)819 19 80, (051)339 988
Fax: (03)819 19 81
E-mail: [email protected]
[email protected]
http://www.prah.si
Voznik (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Ime programa
Voznik (SPI)
Logistični tehnik (SSI)
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Gregorčičeva
ulica 4, 3000
Celje
Kidričeva ulica
28, 3250
Rogaška Slatina
PRAH, izobraževalni center, avtošola in drugo
izobraževanje, d.o.o.
Brestovška 15
3250 ROGAŠKA SLATINA
Podružnica Ljubljana:
Srerdiška 4, 1000 Ljubljana
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Voznik
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Voznik
Logistični tehnik
Voznik
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
200/80
80/60
30/30
80/50
12/
6/
30/30
50/50
40/40
30/30
50/50
30/30
30/30
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
30/30
30/30
30/30
56
MIZKŠ
Financer
EVROPA d.o.o. Bled
Podjetje za poučevanje
tujih jezikov in prevajanje
Finžgarjeva 15, 4260 BLED
Tel.: (04)574 15 63
Fax: (04)576 88 50
E-mail: [email protected]
Http://www.evropa-bled.com
Tel.: (04)204 74 40
Fax: (04)204 74 44
E-mail: [email protected]
Http://www.ipis.si
IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA,
D.O.O.
Bobovek 7 a
4000 KRANJ
Tel.: (04)236 11 20
GSM: 041 322 499
Fax: (04)236 11 21
E-mail: [email protected]
EDC – Zavod za strokovno izobraževanje,
Kranj
Gorenjesavska cesta 9
4000 KRANJ
Tel.: (01)547 45 05, (041)312 330
Fax: (01)547 45 09
E-mail: [email protected]
Tel.: (041)351 333
Fax: (04)280 83 05
Tel.: (04)280 83 04, (031)375 790
Fax: (04)280 83 05
B & B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
OE Srednja strokovna in poklicna šola
B&B
Ljubljanska cesta 30
4000 KRANJ
GORENJSKA REGIJA
Zavod
Finžgarjeva 15,
Bled
Gregorčičeva
ulica 19,
Kranj
Gorenjesavska
cesta 9,
Kranj
Letališka c. 16,
Ljubljana
ŠCRM
Novi trg 41 a,
Kamnik
Ljubljanska c.
30,
Kranj,
C. Staneta
Žagarja 27 a,
Kranj
Lokacija, kjer se
program izvaja
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Ekonomski tehnik (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Logistični tehnik (PTI)
Pridobitev
izobrazbe
Angleščina za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
Pomočnik pri tehnologiji gradnje (NPI)
Zidar (SPI)
Tesar (SPI)
Slikopleskar-črkoslikar (SPI)
Pečar-polagalec keramičnih oblog (SPI)
Kamnosek (SPI)
Dimnikar (SPI)
Izvajalec suhomontažne gradnje (SPI)
Gradbeni tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekonomski tehnik (PT)
Logistični tehnik (SSI)
Logistični tehnik (PTI)
Voznik (SPI)
Ime programa
do 31.8.2012
Vrsta programa
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Slikopleskar-črkoslikar
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Kamnosek
Dimnikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Gradbeni tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Voznik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
30/
12/
10/10
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/25
25/
25/15
25/25
25/
25/
25/
25/
25/25
25/13
25/18
25/25
/4
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
57
MIZKŠ
Financer
Kranjska cesta 2,
Radovljica
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Kranjska cesta 2
4240 RADOVLJICA
(se nadaljuje)
Tel.: (05)764 20 27, 764 21 32, 764 21 33
Fax: (05)764 20 28
E-mail: [email protected]
[email protected]
IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY
Dutovlje 32
6221 DUTOVLJE
Tel.: (070)790 079
Fax: (059) 060 100
E-mail: [email protected]
Http: //www.pirr-izobrazevanje.si
PIRR D.O.O.
Petronijeva 7
6000 KOPER
Tel.: (059)047 121
Fax: (059)047 122
E-mail: [email protected]
Informativni dan: od ponedeljka do petka od
10.00 do 15.00 ure
SREDIŠČE ROTUNDA,
Primorski družbeni center
Destradijev trg 11
6000 KOPER
Dutovlje 32,
Dutovlje
Martinčev trg 3,
6000 Koper
Kersnikova 6,
1000 Ljubljana,
Gorenjesavska 9
4000 Kranj,
SREDIŠČE
ROTUNDA,
Destradijev trg
11
6000 KOPER
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Informativni dan: v času uradnih ur
Tel.: (04)530 38 30
Http://www.zavodradovljica.com
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Računalniška pismenost za odrasle
Prodajalec
Trgovec (SPI)
Spoznavanje slovenske zgodovine,
kulture in ustavne ureditve v RS
Računalniška pismenost za odrasle
Angleščina za odrasle
Italjanščina za odrasle
Slovenščina za tujce
15/
20/20
40/40
30/30
20/20
30/30
20/20
20/20
20/20
12/
12/
12/
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
15/15
25/25
15/15
25/25
15/15
10/10
16/
Prodajalec
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Trgovec (SPI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Predšolska vzgoja (PT)
Maturitetni tečaj
gimnazija
Ime programa
58
Financer
Posebni programi
za odrasle
Vojkovo nabrežje
10 a, Koper
Ferrarska 30,
Koper
Tel.: (01)257 44 58
Fax: (01)256 27 64
E-mail: [email protected]
ABIS d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, Cesta XI/23
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)426 12 66, 426 23 83
Fax: (01)426 12 66
E-mail: [email protected]
Http://www.kronaplus.si
Informativni dan: 14.9.2011
KRONA PLUS podjetje za tečaje tujih
jezikov, d.o.o.
Tržaška 2
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)500 03 00
Fax: (01)500 03 10
E-mail: [email protected]
EMONA EFEKTA, Izobraževanje in
svetovanje d.o.o.
Stegne 21 c
1000 LJUBLJANA
Komenskega 19,
Ljubljana
Tržaška 2,
Ljubljana
Stegne 21 c,
Ljubljana
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Ferrarska 30,
Koper
Lokacija, kjer se
program izvaja
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Tel.: (05)631 13 13, 631 13 14
E-mail: [email protected]
[email protected]
IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY
Ferrarska 30
6000 KOPER
(nadaljevanje s prejšnje strani)
Zavod
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Računalniška pismenost za odrasle
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Projektno učenje za mlajše odrasle
Ime programa
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
30 / 100
30 / 100
20 / 50
20 / 50
30/
30/
30/
30/
25/25
60/60
15/
20/
20/
40/40
40/40
40/40
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
MIZKŠ
59
Financer
Tel.: (01)429 30 93, (051)380 453
Fax: (01)429 30 94
E-mail: [email protected]
Http://www.zai.si
Zavod za izobraževanje in razvoj Al –
Akademija za inovativnost
Cesta na Brdo 67
1000 LJUBLJANA
E-mail: [email protected]
Informacije:
Vsak del. dan od 8.00 do 20.00
Tel.: 01 5200670
01 5200673
Fax : 01 5200676
GLOTTA NOVA,
center za novo znanje
Poljanska cesta 95
1000 Ljubljana
Tel.: (01)524 22 36
Fax: (01)540 23 81
E-mail: [email protected]
LANDIS d.o.o.
Izobraževanje in poslovno svetovanje
Šmartinska 106
1000 LJUBLJANA
Gerbičeva 51 a,
Ljubljana
Poljanjaka 95
Ljubljana
Šmartinska 106,
Ljubljana
Poljanska 73,
Ljubljana
MITRA, d.o.o.
Poljanska 73
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)434 90 30, GSM: (040)638 714
Fax: (01)434 90 31
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
Kozmetični tehnik (SSI)
Kozmetični tehnik
32/
120/
60/
30/
30/
30/
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
30/20
30/20
20/
30/50
30/30
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
60/40
6040
40/25
40/25
40/
10/1
Prodajalec
Bolničar-negovalec
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Srednja medicinska sestra/srednji
zdravstvenik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Gimnazija
Trgovec (SPI
Bolničar-negovalec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Zdravstvena nega (PTI)
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Ime programa
60
Financer
Tel.: (01)422 33 20
Fax: (01)422 33 25
E-mail: [email protected]
CANDOR-DOMINKO k.d., Vrhnika
Turnovše 19
1360 VRHNIKA
Tel.: (01)513 14 50
Fax: (01)513 14 55
E-mail: [email protected]
MICRO TEAM, družba za računalniški
inženiring, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 LJUBLJANA
Informativni dan: vsak dan od 12. do 14. ure
Tel.: (01)430 20 78, GSM:(051)365 799
Fax: (01)430 20 79
E:mail: [email protected]
PARATUS D.O.O.
Izobraževanje in svetovanje
Prešernova cesta 5
1000 LJUBLJANA
Mirje 1,
Ljubljana
Cesta Andreja
Bitenca 68,
Ljubljana
Prešernova c. 5,
Ljubljana
Mič Styling,
Kongresni trg 4,
Ljubljana
Osnovna šola
Maksa Pečarja,
Črnuška c. 9,
LjubljanaČrnuče
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Pridobitev
izobrazbe
Elektrotehniško
računalniška
strokovna šola in
gimnazija
Ljubljana,
Vegova ul. 4,
Ljubljana
B2 d.o.o.
Srednja šola Ljubljana, zasebna šola
Tržaška cesta 42
1000 LJUBLJANA
Tel.: (01)244 42 20
Fax: (01)244 42 23
E-mail: [email protected]
Vrsta programa
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
48/
48/
48/
15/
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Izzivi podeželja
Angleščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Nemščina za odrasle
25/
30/30
60/60
20/
30/30
40/32
80/30
80/
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
40/
50/25
40/
40/27
40/
50/
Računalniška pismenost za odrasle
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Ekkonomski tehnik (PT)
Frizer
Frizer
Prodajalec
Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok
Predšolska vzgoja (SSI)
Predšolska vzgoja (PT)
Trgovec (SPI)
Elektrikar
Ekonomski tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik računalništva
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Elektrikar (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Elektrotehnik (SSI)
Tehnik računalništva (SSI)
Tehnik računalništva (PT)
Ekonomski tehnik (PT)
Ime programa
61
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (01)439 66 00
Fax: (01)439 66 25
E-mail: [email protected]
Http://www.isa.si
ISA.IT izobraževanje, svetovanje, aplikacije,
d.o.o.
Železna cesta 14
1000 LJUBLJANA
Informativni dan:
22. 9. 2012 ob 10. uri in
24. 9. 2012 od 16. do 17. ure
Tel.: (01)565 98 60
Fax: (01)534 23 66
E-mail: [email protected]
ZBORNICA ZA RAZVOJ ZASEBNEGA
VAROVANJA,
Center za usposabljanje varnostnega osebja
Dimičeva 9
1000 LJUBLJANA
GSM: (041)865 789
E-mail: [email protected]
Http://www.zavod-bob.si
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana
Kunaverjeva 9
1000 LJUBLJANA
Http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si
Železna cesta 14,
Ljubljana
Dimičeva 9
Robbova 15,
Ljubljana
Prušnikova 74,
Ljubljana
ČAS-Zasebna šola za varnostno izobraževanje
d.o.o.
Prušnikova 74
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Tel.: (059)036 350, (059)036 351
Fax: (059)042 898
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Računalniška pismenost za odrasle
Tehnik varovanja (SSI)
Tehnik varovanja (PTI)
Projektno učenje za mlajše odrasle
Tehnik varovanja (SSI)
Ime programa
Tehnik varovanja
Tehnik varovanja
Tehnik varovanja
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
120/
32/5
32/5
24/
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
60/62
62
MIZKŠ
Financer
Tel.: (01)5897 650
Fax.: (01)5655 920
E-mail: [email protected]
Kardeljeva ploščad 27ª
1000 Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije -Center za
poslovno usposabljanje
Tel.: (01)280 16 20
Fax: (01)280 16 21
E-mail: [email protected]
Http:/www.agora.si
AGORA d.o.o.
Podjetje za ustvarjalne komunikacije
Parmova 53
1000 LJUBLJANA
Kardeljeva
ploščad 27a,
Ljubljana
Parmova 33,
Ljubljana
Trg na stavbah
8 a, Litija,
OŠ Gradec,
Litija
Trg na stavbah
8 a, Litija
OŠ Gradec,
Bevkova ul.3,
Litija,
OŠ Gradec, Litija
IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.
Trg na Stavbah 8a
1270 LITIJA
Tel.: (01)898 05 70
Fax: (01)898 05 75
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Vrsta programa
Računalniška pismenost za odrasle
Usposabljanje za življensko uspešnost
Most do izobrazbe
Moje delovno mesto
12/
32/
16/
14/
50 /50
50 /50
12/12
40/40
60/60
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Začetna integracija priseljencev
Računalniška pismenost za odrasle
60/60
Računalniška pismenost za odrasle
30 /30
35 /35
35 /35
40 /40
35 /35
35 /35
35 /35
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
20/20
12/12
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Izzivi podeželja
Trgovec (SPI)
Ekonomski tehnik (SSI)
Strojni tehnik (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Logistični tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Strojni tehnik (PTI)
Osnovna šola za odrasle
Ime programa
63
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MNZ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Tel.: (02)234 52 90
Fax: (02)234 52 82
E-mail: [email protected]
B2 D.O.O.
Srednja šola Maribor,
zasebna šola
Glavni trg 17
2000 MARIBOR
Tel.: (02)228 38 50
Fax: (02)228 38 61
E-mail: [email protected]
Http://www.doba.si
DOBA
VIR ZNANJA, d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 MARIBOR
Informativni dan: vsak dan
Tel.: (02)228 38 50
Fax: (02)228 38 61
E-mail: [email protected]
Http://www.doba.si
DOBA
Evropsko poslovno izobraževalno središče,
Zavod za izobraževanje
Prešernova ulica 1
2000 MARIBOR
Tel.: (02)749 34 60
Fax: (02)749 34 65
E-mail: [email protected]
Http://www.animacija.si
ANIMACIJA d.o.o.
Vinarski trg 2
2250 PTUJ
PODRAVSKA REGIJA
Zavod
Park mladih 8,
Maribor
Srednja šola za
oblikovanje
Maribor,
Prešernova ul. 1,
Maribor
DOBA,
Prešernova ul. 1,
Maribor
Aškerčeva ul.1,
Ptuj
Lokacija, kjer se
program izvaja
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Pridobitev
izobrazbe
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Tehnik računalništva
Tehnik računalništva
Tehnik računalništva (SSI)
Tehnik računalništva (PT)
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Ekonomski tehnik (SSI)
Ekonomski tehnik (PT)
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenščina za tujce
Gimnazija
Maturitetni tečaj
Ekonomski tehnik (SSI)
Gastronomija in turizem (SSI)
Predšolska vzgoja (SSI)
Ekonomski tehnik (PTI)
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Ime programa
40/40
40/
75/75
40/
750/
500/
100/
100/
150/
30/30
30/
40/50
15/15
30/30
30/30
45/
45/
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
64
Financer
Ulica
Prekmurske čete
20,
9232 Črenšovci
POMELAJ, Zadruga za razvoj podeželja
z.o.o.
Mala Polana 103
9225 VELIKA POLANA
Tel.: (05)330 52 40
Fax: (05)330 52 58
E-mail: [email protected]
KOPO D.O.O.
Trg Edvarda Kardelja 3
5000 NOVA GORICA
GORIŠKA REGIJA
Trg Edvarda
Kardelja 3, Nova
Gorica
Martjanci 36, 71,
Martjanci
Sv. Jurij 13,
Rogašovci
Tel.: (02) 538 13 50
Fax.: (02) 538 13 55
E-mail: [email protected]
Tel.: (02)573 70 36
Fax: (02)573 70 37
E-mail: [email protected] ,
[email protected]
Martjanci 36, 71
Martjanci
Na območju
Mežiške doline
Lokacija, kjer se
program izvaja
Razvojna agencija Sinergija
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice
POMURSKA REGIJA
Tel.: 02 82 17 860, 051 348 031
A.L.P. PECA, Podjetje za razvoj in trženje
produktov Mežiške doline, d.o.o.
Prežihova 17, Ravne na Koroškem
KOROŠKA REGIJA
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
Računalniška pismenost za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
- Izzivi podeželja
24/
12/
60/
Računalniška pismenost za odrasle
40/
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
12/
24/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
Izzivi podeželja
Beremo in pišemo skupaj
Računalniška pismenost za odrasle
Ime programa
65
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
Informativni dan: vsak delovni dan od 9. do
12. ure in od 13.30 do 16. ure
Tel.: (01)200 02 30
Fax: (01)200 02 31
E-mail: [email protected]
INTER-ES, izobraževanje in svetovanje d.o.o.
Trg svobode 19
5213 KANAL
Tel.: (05)374 39 13
Fax: (05)372 01 81
E-mail: [email protected]
IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA
AGENCIJA D.O.O., IDRIJA
Mestni trg 1
5280 IDRIJA
Tel.: (059) 233 233
Fax: (059) 233 241
E-mail: [email protected].si
SPIN, Informacijski inženiring d.o.o.
Cesta Goriške fronte 11
5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Cesta na Brdo 85,
Ljubljana
Mestni trg 2,
Idrija
Cesta Goriške
fronte 11,
Šempeter pri
Gorici
Ulica padlih
borcev 1 c,
Tolmin
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
Trg svobode 2
5222 KOBARID
Tel.: (05)384 15 00
Fax: (05)384 15 04
E-mail: [email protected]
Lokacija, kjer se
program izvaja
Zavod
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Posebni programi
za odrasle
Vrsta programa
24/
12/
12/
Računalniška pismenost za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
12/
12/
Usposabljanje za življensjko uspešnost
Most do izobrazbe
Izzivi podeželja
96/
18/
Projektno učenje za mlajše odrasle
Računalniška pismenost za odrasle
84/
Računalniška pismenost za odrasle
Predvideno št.
Vpisnih mest
prvi/nadaljnji
12/
12/
12/
8/
12/
Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Izzivi podeželja
Moj korak
Jaz in moje delovno mesto
Ime programa
66
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
MIZKŠ
Financer
67
Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja pri izvajalcih, ki so vpisani v
register pri Državnem izpitnem centru (stanje na dan 20. 05. 2012)
1. Asfalter/asfalterka
Slovenska cestna podjetja d.o.o., Ljubljana
2. Asistent kamere/asistentka kamere
RTV Slovenija
3. Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka RTV Slovenija
4. Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center
za poslovno usposabljanje, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Spin Informacijski inženiring d.o.o.,
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola
5. Barman/barmanka
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in
lesarska šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor
6. Cestni preglednik / cestna preglednica
Ljudska univerza Celje, Slovenska cestna podjetja d.o.o., Ljubljana
7. Čebelar/čebelarka
Biotehniška šola Maribor, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniški center Naklo, Čebelarska zveza
Slovenije, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski
center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
8. Čistilec/čistilka prostorov
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, NaPoK, d.o.o., ŽELVA podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
9. Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta
10. Delovni inštruktor/delovna inštruktorica
Firis Imperl & CO. d.n.o. Logatec
11. Dietni kuhar/dietna kuharica
Srednja gostinska in turistična šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za
gostinstvo in turizem Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Šolski center Slovenj
Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška
šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
12. Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
13. Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
14. Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica
RTV Slovenija
15. Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
16. Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
17. Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Naziv nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
6. PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ (NPK)
26. Kamerman/kamermanka
27. Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja,
restavratorska sodelavka
28. klekljar/ klekljarica
29. Kletar/kletarka
30. Knjigovodja/knjigovodkinja
25. Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
24. Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
22. Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
23. Izvajalec/izvajalka betonskih del
21. Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalni način
20. Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala
18. Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka
19. Hišnik/hišnica
68
Gimnazija Jurija Vega Idrija
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija
d.o.o., Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, IC Geoss d.o.o., Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Žalec,
Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, Mens Mentis - Center za sodobno
izobraževanje in kulturo Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje odraslih, NaPoK, d.o.o., Obrtno
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Cetera, center za tehnični razvoj, izobraževanje in
organizacijo, Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Ljudska univerza
Celje, Ljudska univerza Šentjur, MOCIS center za izobraževanje odraslih, NaPoK, d.o.o., Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Šolski
center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Ljubljana
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Grm Novo mesto-center biotehnike
in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Šolski
center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Tehniški šolski center Kranj
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje, NaPoK, d.o.o., Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje
okolja, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj,
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Šolski center Celje, Srednja šola za
gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj,
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, NaPoK, d.o.o., Sloalba .o.o.,
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Novo mesto, Srednja
gradbena in lesarska šola, Zasavska ljudska univerza Trbovlje
RTV Slovenija
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
40. Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska
sodelavka
38. Medijski arhivist/Medijska arhivistka
39. MIG/MAG-varilec/varilka
37. Maser/maserka
31. Konjar/konjarka
32. Krupje/krupjejka
33. Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za
vojaške zrakoplove
34. Lončar/lončarka
35. Lovec/lovka
36. Maniker/manikerka
69
Zavod Marianum Veržej
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Akademija professional d.o.o., Akademija studio lepota, d.o.o., Cene Štupar - Center za permanentno
izobraževanje, Društvo vseživljenjsko učenje, Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Ljudska
univerza Šentjur, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Srednja frizerska šola Ljubljana, Srednja šola
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja zdravstvena šola Izola
Scuola media sanitaria Isola, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Šolski
center Slovenj Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena šola, TICCOPI, Zavod za izobraževanje in
razvoj AI - Akademija za inovativnost
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Belosana d.o.o., Cene Štupar - Center za permanentno
izobraževanje, Center mladih, Higeja d.o.o., Ljudska univerza Šentjur, Ljudska univerza, center za
izobraževanje in kulturo Kranj, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor, Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja zdravstvena šola Izola Scuola media
sanitaria Isola, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center Novo mesto, Šolski center Slovenj
Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tehniški šolski
center Nova Gorica, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola, Zasavska ljudska univerza Trbovlje, Zavod
za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za inovativnost, Zavod za zdravstveno in športno
izobraževanje
RTV Slovenija
Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, MOCIS center za izobraževanje odraslih, RM VUK d.o.o., Srednja
poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola Ravne na Koroškem, Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko
in medije, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Postojna, Šolski center
Slovenske Konjice-Zreče, Šolski center Velenje, Strojna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Strojna, prometna in lesarska šola, Zavar, Podjetje za varilno tehniko d.o.o.
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola, Šolski center Slovenske
Konjice-Zreče, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Strojna, prometna in lesarska šola
podjetniška zbornica Slovenije, Spin Informacijski inženiring d.o.o., Srednja ekonomska šola Celje,
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Šolski center Postojna, Šolski center Slovenj
Gradec, Srednja ekonomska šola
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
Casino Portorož, d.d., HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
56. Operater/operaterka na CNC-stroju
54. Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega
vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
55. Operater/operaterka multimedijskih naprav
52. Odkupovalec/odkupovalka lesa
53. Operater / operaterka varnostno nadzornega centra
50. Oblikovalec/oblikovalka zvoka
51. Odgovorna oseba v cestnem prometu
48. Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s
cvetjem
49. Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
42. Montažer/Montažerka slike in zvoka
43. Občinski redar / občinska redarka
44. Oblikovalec in urejevalec/oblikovalka in urejevalka okolja z
rastlinami
45. Oblikovalec maske/oblikovalka maske
46. Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave
47. Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij
41. Modni stilist/modna stilistka
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna,
prometna in lesarska šola
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola Ravne na Koroškem, Srednja tehniška in
RTV Slovenija, Srednja frizerska šola Ljubljana
RTV Slovenija, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Doba evropsko poslovno izobraževalno središče d.o.o.,
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje, Ljudska univerza Žalec, Mens Mentis - Center za sodobno izobraževanje in kulturo
Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Much, izobraževanje, d.o.o., Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, Spin Informacijski inženiring d.o.o., Srednja tehniška šola Koper, Šolski
center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Šolski center Novo mesto, Šolski
center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola, Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola,
Tehniški šolski center Kranj, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
RTV Slovenija
Agencija za promet, razvoj in raziskave d.o.o., Animacija d.o.o., B&B izobraževanje in usposabljanje
d.o.o., Edibo d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
Šolski center Novo mesto
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Ministrstvo za notranje zadeve policija, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika,
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Društvo vseživljenjsko učenje, Gospodarska zbornica
Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Šolski center
Slovenj Gradec, Srednja šola Muta
RTV Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve policija
Biotehniški center Naklo, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
70
63. pletar/ pletarka
64. Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije
65. Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva
66. Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka
67. Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska
potapljačica
68. Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
(nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe
(nrkbo)
69. Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
70. Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
62. Plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
61. Pediker/pedikerka
60. Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica
58. Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin
59. Osvetljevalec/osvetljevalka
57. Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
poklicna šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Postojna,
Šolski center Ptuj, Strojna šola, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska
šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo,
Šolski center Velenje, Strojna šola, Tehniški šolski center Maribor, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Strojna, prometna in lesarska šola
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Edibo d.o.o., KOVA d.o.o., MOCIS center za izobraževanje
odraslih, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Prometni center Blisk izobraževanje d.o.o., TIB
STORITVE, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana
RTV Slovenija
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, RTV Slovenija, Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor,
Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja zdravstvena šola Izola Scuola media sanitaria Isola, Srednja
zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena šola,
TICCOPI, Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za inovativnost
Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola
Ravne na Koroškem, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Koper, Šolski
center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski
center Novo mesto, Šolski center Ptuj, Strojna šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Šolski
center Velenje, Strojna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola,
Zavar, Podjetje za varilno tehniko d.o.o.
Zavod Marianum Veržej, ZRP POMELAJ, z.o.o.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
71
86. Pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilij
85. Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji
84. Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
82. Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke
83. Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
81. Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov
80. Poljedelec/poljedelka
operaterka radarskega sistema
71. Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega
prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole
zračnega prostora
72. Podčastnik pehote/podčastnica pehote
73. Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot
74. Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije
75. Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe
76. Podčastnik zvez/podčastnica zvez
77. Podčastnik/podčastnica premikov in transportov
78. Podčastnik/podčastnica za oskrbo
79. Polagalec/polagalka talnih oblog
72
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ljudska univerza Celje, NaPoK, d.o.o., Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska
šola
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola,
Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, ŽELVA podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
Ljudska univerza Ormož, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, Srednja gostinska
in turistična šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja
gostinska, turistična in lesarska šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tehniški šolski center Nova
Gorica, Biotehniška šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Maribor, Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Srednja gostinska in turistična šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za
gostinstvo in turizem Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Šolski center Slovenj
Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tehniški
šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Gimnazija Jurija Vega Idrija, Šolski center Novo mesto, Šolski center Postojna, Šolski center Slovenske
Konjice-Zreče, Tehniški šolski center Maribor, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in
lesarska šola
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
99. Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka
moderatorka
100. Realizator oddaj / realizatorka oddaj
101. Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
93. Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij
zaščite pred delovanjem strele
94. Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite
pred delovanjem strele
95. Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije
96. Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih
učinkovin
97. Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski
industriji
98. Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne
podjetnike in zavode
92. Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način
91. Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način
90. Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način
88. Pospeševalec/pospeševalka prodaje
89. Posrednik/posrednica za nepremičnine
87. Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija
d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, IC Geoss d.o.o., Ljudska
univerza Celje, Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, Mens
Mentis - Center za sodobno izobraževanje in kulturo Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje
odraslih, NaPoK, d.o.o., Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje, MOCIS center za izobraževanje odraslih, RTV Slovenija
RTV Slovenija
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Belosana d.o.o., Cene Štupar - Center za permanentno
izobraževanje, Center mladih, Higeja d.o.o., Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja
zdravstvena šola Izola Scuola media sanitaria Isola, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Ministrstvo za notranje zadeve policija, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika,
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija
d.o.o., Gea College PIC poslovnoizobraževalni center, d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Izobraževalni zavod Hera Ljubljana, Ljudska univerza Celje, MOCIS center za
izobraževanje odraslih, NaPoK, d.o.o.
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Biotehniška šola
Biotehniška šola Maribor, Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski center Šentjur,
Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
73
Slovenj Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena šola
102. Revirni lovec/revirna lovka
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
103. Rezbar/rezbarka
Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Turistično društvo Kanja Trzin
104. Ročno obločni/obločna varilec/varilka
Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, RM VUK d.o.o., Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Srednja šola Ravne na Koroškem, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Srednja tehniška šola
Koper, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Šolski center KrškoSevnica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Postojna, Šolski center Ptuj, Strojna šola, Šolski center
Slovenske Konjice-Zreče, Šolski center Velenje, Strojna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Strojna, prometna in lesarska šola, Zavar, Podjetje za varilno tehniko d.o.o.
105. Romski koordinator/romska koordinatorica
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
106. Romski pomočnik/romska pomočnica
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
107. Sadjar/sadjarka
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola,
Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
108. Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka ICA Izobraževalni center za avtomatizacijo, Mens Mentis - Center za sodobno izobraževanje in kulturo
Murska Sobota, Srednja šola Ravne na Koroškem, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje,
Strojna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
109. Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka
110. Snemalec/snemalka
RTV Slovenija
111. Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje,
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Celje,
Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Šentjur, Ljudska univerza
Žalec, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, Ljudska univerza, zavod za
izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Socialna zbornica
Slovenije, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Maribor, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija in srednja zdravstvena šola, Zasavska ljudska
univerza Trbovlje, Zavod Znanje Postojna, javni zavod
112. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
konjeništvo
113. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Mens Mentis - Center za sodobno
aplikacije in podatkovne baze
izobraževanje in kulturo Murska Sobota, Spin Informacijski inženiring d.o.o., Šolski center Novo mesto,
Tehniški šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
114. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Mens Mentis - Center za sodobno
74
126. Turistični informator/turistična informatorka
123. Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
124. Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin
125. Turistični animator/turistična animatorka
121. Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska
sodelavka
122. TIG varilec/varilka
116. Tajnik režije/tajnica režije
117. Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin
118. Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na
vojaškem zrakoplovu
119. Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
120. Teletržnik/teletržnica
115. Špediter/špediterka
sisteme in omrežja
Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, MOCIS center za izobraževanje odraslih, RM VUK d.o.o., Srednja
poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola Ravne na Koroškem, Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje, Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko
in medije, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Postojna, Šolski center
Ptuj, Strojna šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Šolski center Velenje, Strojna šola, Tehniški
šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Zavar, Podjetje za varilno tehniko d.o.o.
Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Šolski center Novo mesto
Animacija d.o.o., Doba evropsko poslovno izobraževalno središče d.o.o., Gospodarska zbornica
Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Ljudska
univerza Žalec, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Much, izobraževanje, d.o.o., Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola, Šolski
center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna,
prometna in lesarska šola, Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije -Turistica, Universita
del Litorale, Facolta di Studi per il Turismo, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Animacija d.o.o., Doba evropsko poslovno izobraževalno središče d.o.o., Gospodarska zbornica
Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Ljudska
univerza Žalec, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Much, izobraževanje, d.o.o., Srednja gostinska
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center
za poslovno usposabljanje, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Spin Informacijski inženiring d.o.o.,
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja
ekonomska šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola
izobraževanje in kulturo Murska Sobota, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Spin Informacijski
inženiring d.o.o., Šolski center Novo mesto, Tehniški šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in
računalniška šola
Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Obrtno podjetniška
zbornica Slovenije, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
RTV Slovenija
RTV Slovenija
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
75
Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji
Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije
Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin
Utopni kovač / utopna kovačica
Varnostni menedžer/varnostna menedžerka
140. Varnostnik/varnostnica
139. Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka
138. Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
137. Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
135. Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz
nevarnega blaga
136. Varnostni tehnik/varnostna tehnica
130.
131.
132.
133.
134.
127. Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in
naprav
128. Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo
nekovinskih rudnin
129. Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji
Gimnazija Jurija Vega Idrija, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolski center Novo
mesto, Šolski center Postojna, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tehniški šolski center Maribor,
Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Krka, tovarna zdravil, d.d. Kadrovski sektor
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika, Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja
Edibo d.o.o., Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Ljudska univerza Žalec, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika, Zbornica za
razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika, Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika, Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Varnost Maribor d.d., Zavod Karnika, Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za
poslovno usposabljanje, Ljudska univerza Žalec, Ministrstvo za notranje zadeve policija, Varnost Maribor
d.d., Zasavska ljudska univerza Trbovlje, Zavod Karnika, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
in turistična šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Maribor, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinska, turistična in lesarska šola, Šolski center
Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Turistica, Universita del Litorale, Facolta di Studi per il Turismo, Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Biotehniški center Naklo, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
76
Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica
Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
Video oblikovalec/video oblikovalka
Viličarist/viličaristka
151. Vodja projektne naloge
150. Vodja projekta
149. Vodja delovne skupine v proizvodnji
148. Vodja cateringa
147. Vizažist/vizažistka
146. Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier
145. Vinogradnik/vinogradnica
141.
142.
143.
144.
77
varovanja
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
RTV Slovenija
Bur, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o., IVIS d.o.o. Trzin, MOCIS center za izobraževanje
odraslih, Zasavska ljudska univerza Trbovlje, Zavod Znanje Postojna, javni zavod, ZVD Zavod za
varstvo pri delu d.d. Ljubljana
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Šolski center
Ptuj, Biotehniška šola, Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center
Nova Gorica, Biotehniška šola
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor
Barbara Visket s.p., Domina Activa d.o.o., Društvo vseživljenjsko učenje, Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center Kranj, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, MOCIS center za
izobraževanje odraslih, Srednja frizerska šola Ljubljana, Srednja tehniška šola Koper, Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja zdravstvena šola Izola
Scuola media sanitaria Isola, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
TICCOPI, Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za inovativnost
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Srednja šola
za gostinstvo in turizem Maribor, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Maribor
Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Ljudska univerza
Žalec, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Most do znanja d.o.o., Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Zasavska ljudska
univerza Trbovlje
Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, IC Geoss d.o.o.,
Izobraževalni center energetskega sistema, Ljudska univerza Žalec, Mens Mentis - Center za sodobno
izobraževanje in kulturo Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje odraslih, NaPoK, d.o.o., Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, Spin Informacijski inženiring d.o.o., Šolski center Slovenj Gradec, Višja
strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Animacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije Center
za poslovno usposabljanje, Izobraževalni center energetskega sistema, Ljudska univerza Žalec, Mens
Mentis - Center za sodobno izobraževanje in kulturo Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje
odraslih, NaPoK, d.o.o., Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Spin Informacijski inženiring d.o.o.,
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna,
152. Vojak artilerije/vojakinja artilerije
153. Vojak bolničar/vojakinja bolničarka
154. Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva
155. Vojak mornar/vojakinja mornarka
156. Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica
157. Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe
(nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe
(nrkbo)
158. Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka
radarskega sistema
159. Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja
operaterka sistema nadzora zračnega prostora
160. Vojak pehote/vojakinja pehote
161. Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot
162. Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemičnobiološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka
nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
163. Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka
artilerije – izvidnica
164. Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka
artilerije – meteorologijna
165. Vojak specialist artilerije – računar/vojakinja specialistka
artilerije – računarka
166. Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka
artilerije – topografka
167. Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva
168. Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemičnobiološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica
nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)
169. Vojak strelec/vojakinja strelka
170. Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka
171. Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe
172. Vojak zvez/vojakinja zvez
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
prometna in lesarska šola
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
78
Vojak/vojakinja za oskrbo
vojaški policist/vojaška policistka
Vojaški voznik/vojaška voznica
Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila
Voznik/voznica v cestnem prometu
79
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
Animacija d.o.o., B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Cene Štupar - Center za permanentno
izobraževanje, Edibo d.o.o., Formula - Zavod za izobraževanje Maribor, Gospodarska zbornica Slovenije
Center za poslovno usposabljanje, Ljudska univerza Celje, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Šolski
center Novo mesto, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Zasavska
ljudska univerza Trbovlje
178. Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka
Biotehniški center Naklo, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
179. Vzdrževalec / vzdrževalka cest
Ljudska univerza Celje, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Slovenska cestna podjetja d.o.o.,
Ljubljana
180. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in
logistiko, Šolski center Novo mesto, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo, Tehniški
šolski center Maribor, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
181. vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Mens Mentis - Center za sodobno
izobraževanje in kulturo Murska Sobota, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Spin Informacijski
inženiring d.o.o., Šolski center Novo mesto, Tehniški šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in
računalniška šola, Zasavska ljudska univerza Trbovlje
182. Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
183. Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
površin
umetnosti Celje
184. Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
185. Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
186. Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
Srednja zdravstvena šola Izola Scuola media sanitaria Isola, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Reševalna postaja
187. Zelenjadar/zelenjadarica
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski
center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
188. Zeliščar/zeliščarka
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
189. Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in
sodelavka
lesarska šola
173.
174.
175.
176.
177.
190. Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka
191. Živinorejec/živinorejka
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka klinika
Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
80