ZAPISNIK 38. seje Sveta zavoda in Sveta staršev OŠ borcev za

Comments

Transcription

ZAPISNIK 38. seje Sveta zavoda in Sveta staršev OŠ borcev za
ZAPISNIK
38. seje Sveta zavoda in Sveta staršev OŠ borcev za severno mejo
z dne 3. 6. 2013 ob 17.00 uri
Prisotni člani Sveta zavoda: Branka Kokol, Maja Pečnik, Natalija Augustinovič, Simon
Dumančić, Simona Lilek, Zoran Turk, Valerija Bračko, Drago Jerič, Marjana Krevh.
Prisotni člani Sveta staršev: Amadea Habjanič, Saša Rojko, Eva Roškarič, Barbara Hebar,
Helena Mernik, Alojz Kolednik, Nikolaj Šiško, Jože Kostanjevec.
Drugi vabljeni: ravnateljica mag. Lučka Lazarev Šerbec.
Odsotni člani Sveta zavoda: Mojca Bobinski Bihar, Breda Gaber Pavlovič.
Odsotni člani Sveta staršev: Stojan Caf, Sabina Ornik, Janko Fras, Darja Štrucl, Petra Žigert
Pleteršek, Monika Cmager, Alenka Barbirič.
Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednice se je pričelo zasedanje seje z ugotovitvijo, da
je Svet Zavoda in Svet staršev sklepčen, saj je prisotnih 9 članov Sveta zavoda in 8 članov
Sveta staršev.
Predsednica SZ je podala predlog dnevnega reda:
Predlagan DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika
2. Predstavitev in potrditev cen delovnih zvezkov za šol. leto 2013/14
3. Pregled dela in dopolnitev LDN 2012/2013
4. Novosti za načrtovanje dela v šol. letu 2013/14
5. Seznanitev k zaposlitvi po 183. In 186. členu ZUJF-a
6. Predlogi, vprašanja in pobude.
AD1/
Pregled in potrditev zapisnika
Sklep št. 1: Člani SZ in Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 36. seje SZ in 37. seje
SZ, ki je bila korespondenčna.
AD2/
Predstavitev in potrditev cen delovnih zvezkov za šol. leto 2013/14
Gospa ravnateljica predstavi cene delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šol. leto 2013/14,
ki so jih dobili člani SZ po e-pošti. Predstavi tudi aplikacijo Trubar.
Sklep št. 2: Člani SZ in Sveta staršev so soglasno potrdili cene delovnih zvezkov in
učbenikov ter šolskih potrebščin za šol. leto 2013/2014. (priloga)
AD3/
Pregled dela in dopolnitev LDN 2012/2013.
Gospa ravnateljica je podala poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2012/13. Pove, da so se
vse dejavnosti vršile po LDN in da je bil ves LDN realiziran, ostane nam še samo realizacija
zaključnih ekskurzij.
Dopolnitev LDN 2012/2013
OŠ Vič je razpisala natečaj MOJA RODNA DOMOVINA (domovinski domoljubni spis). Naš
učenec Dejan Grobin je dobil nagrado in se 6. 6. 2013 skupaj z gospo ravnateljico ter
knjižničarko v Velenju udeležil podelitve priznanj.
2. 6. 2013 smo izvedli medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« in dosegli 31. mesto.
Ogled mariborske mlekarne učenci opravijo 14. 6. 2013 namesto 12. 6. 2013 kot je bilo
navedeno v LDN.
13. 6. 2013 ko imajo učenci 9. razreda valeto bi se dejavnosti oz. športne aktivnosti vršile
popoldan, dopoldan ni pouka.
Sklep št. 3: Člani SZ in Sveta staršev soglasno sprejmejo predstavitev, realizacijo in
dopolnitev LDN za šol. leto 2012/2013.
AD4/
Novosti za načrtovanje dela v šol. letu 2013/14
Gospa ravnateljica predstavi novosti za načrtovanje dela v šol. letu 2013/14 in sicer:
- novo poimenovanje nekaterih obveznih predmetov in s tem novi obrazci
(dokumentacija);
- število ur obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ne razlikuje od
sedaj uveljavljenega. Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve (lahko pa tudi tri) uri
pouka izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši;
- v šol. letu 2015/16 se bo uvedel pouk prvega tujega jezika v 1. razredu na največ 15%
šol od skupnega števila šol v RS, v šol. letu 2016/17 pa še za največ 30% šol. V šol.
letu 2017/18 se začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki
bodo vpisani v 1. razred;
- predlaga se postopno uvajanje neobveznega predmeta – drugi tuji jezik in sicer tako,
da se bo izvajanje tega predmeta začelo s šol. letom 2015/16 za učence 4. in 7.
razreda, v šol. letu 2016/17 še za učence 5. in 8. razreda ter v šol. letu 2017/18 za
učence 6. in 9. razreda;
- ocenjevanje znanja se bo od šol. leta 2013/14 v 3. razredu ocenjevalo s številčnimi
ocenami od 1 – 5;
- v šol. letu 2013/14 se uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v 6. razredu,
sprememba je tudi glede objave tretjega predmeta v 9. razredu – tega določi minister
-
že v mesecu septembru za vse šole. Od šol. leta 2013/14 dalje ni več naknadnega roka
za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja;
v šol. letu 2013/14 bo izvajanje in financiranje šole v naravi potekalo tako kot doslej v
okviru razširjenega programa;
sprememba roka za uveljavljanje pravice do izobraževanja na domu. Starši bodo lahko
v šol .letu 2013/14 uveljavljali pravico do izobraževanja na domu najkasneje do 31. 8.
2013. Sprememba v tem delu starše na novo zavezuje, da o izobraževanju na domu
šolo obvestijo za vsako šolsko leto posebej. S tem se omogoči sledljivost
osnovnošolskega izobraževanja na domu.
Sklep št. 4: Svet zavoda je potrdil novosti za načrtovanje dela v šol. letu 2013/14.
AD/5
Seznanitev in soglasje k zaposlitvi po 183. in 186. členu ZUJF-a
Gospa ravnateljica pove, da je zaprosila MIZKŠ za soglasje k zaposlitvi namesto učiteljice
Awadalle ki je v staležu. Na MIZKŠ ji odgovorijo, da so z mesecem majem ukinili
kakršnokoli zaposlitev na šoli. Gospa ravnateljica seznani o prerazporeditvi delavcev v šoli in
prosi člane SZ za generalno soglasje za zaposlitev v skladu z določbami ZUJF-a o omejitvah
zaposlovanja ter pridobivanju predhodnih soglasij ministrstva, Mestne občine Maribor in
drugih zavodov, da bi lahko zagotovili nemoteno delovanje šole kot inštitucije. Gospa Kokol
predlaga, da se pri pravnici pozanimamo kako je s tem generalnim soglasjem. Gospa Bračko
želi, da se skliče korespondenčna seja in se pridobi soglasje MIZKŠ pred vsako nadomestno
zaposlitvijo.
Sklep št. 5: Gospa ravnateljica si bo skupaj s predsednico SZ pridobila pravno mnenje
ali SZ lahko da generalno soglasje za vse nadomestne zaposlitve.
AD/6
Predlogi, vprašanja in pobude
Na koncu se gospa ravnateljica zahvali gospodu Turku za ves trud in vljudno vabi vse člane
da se septembra poslovijo od gospoda Turka ki odhaja.
Predsednica Sveta zavoda gospa Branka Kokol je opozorila gospo poslovno sekretarko da naj
bodo zapisniki Sveta zavoda zapisani v določenem terminu kot ga predvideva poslovnik Sveta
zavoda.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala
Sandra Lešnik
Predsednica sveta zavoda
Branka Kokol

Similar documents