Nova podporna shema za električno energijo iz OVE

Comments

Transcription

Nova podporna shema za električno energijo iz OVE
Kako učinkovito deluje nov
sistem podpor za soproizvodnjo?
Borut Rajer
Vodja sektorja za obnovljive vire, raziskave in razvoj
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.
2. dan SPTE v Sloveniji, Ljubljana, 25. 1. 2011
VSEBINA
• Delovanje Centra za podpore in temeljne
značilnosti nove podporne sheme
• Bistvene novosti, s poudarkom na SPTE
• Trenutno stanje podporne sheme in
pričakovanja
Delovanje Centra za podpore
in nova podporna shema
Naloge Borzena
Nova podporna shema za EE iz OVE in SPTE
•
•
•
Uvedena z novelo Energetskega zakona EZ-C, ki je stopila v veljavo
12.7.2008
Stara shema: od 1.1.2009 (prenos na Borzen) do 31.12.2011
Nova shema: od 1.11.2009 dalje
• Bistvene spremembe glede na star sistem so:
– nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne
tržne cene ter posledično višine podpor,
– večja specifičnost glede na tehniko in tehnologijo proizvodne
enote (spremenjena ureditev predvsem za SPTE enote),
– hitrejše (avtomatično) usklajevanje in prilagajanje razmeram na
trgu,
– potrdila o izvoru kot podlaga oziroma potrebni pogoj za
izplačevanje podpor,
– izvajanje sheme se prenese iz sistemskih operaterjev omrežja na
Borzen (Center za podpore).
Upravičenci
• Nova podporna shema razlikuje med naslednjimi tipi
upravičencev:
– SPTE enote, ki se delijo na skupino mikro in male (<1MW
moči) in ostale (do največ 200MW),
– OVE enote, ki se delijo na skupino do 5MW moči in ostale (do
največ 125MW).
• SPTE enote z močjo manjšo od 1MW ter OVE enote z močjo manjšo
od 5MW lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo –
zagotovljeni odkup in obratovalna podpora. Večje enote lahko
prejemajo le obratovalno podporo.
• Za SPTE enote je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za
OVE naprave pa je meja 15 let od začetka obratovanja.
Vrste podpor
• Zagotovljeni odkup električne energije (ZO): CP prevzema
električno energijo, oddano v javno omrežje, in jo plačuje po ceni, ki je
določena v odločbi. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino
oziroma podskupino, ki jo oblikuje CP (»eko skupina«). Zagotovljeni
odkup je soroden t.i. »obveznemu odkupu« v prejšnjem sistemu
podpor.
• Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče
poslovanje«) (OP): CP ne prevzema in ne plačuje električne energije,
temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije le
izplačuje obratovalno podporo, ki je namenjena temu, da proizvodni
enoti nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo
enota iztrži na prostem trgu. Proizvodne enote, ki prejemajo ta tip
podpore, si morajo same urediti prodajo električne energije. Ta vrsta
podpore je sorodna podpori v obliki »premije« v prejšnjem sistemu.
Razlika med ZO in OP
Osebe
Trg z električno energijo
NBS
NBS
NBS
Bilančna shema
OT
NBS
1 – 2*
Zagotovljeni odkup
1
SO 2
SO 3
0–n
SO 4
A
B
0–n
1
C
D
Obratovalna podpora
E
F
G
H
Prevzemno predajna mesta
0 – 1*
SO 1
Gospodinjstva in poslovne osebe
EKO BS
Bistvene novosti,
s poudarkom na SPTE
Določanje višine podpor
Višina cene zagotovljenega odkupa ZO (leto i) = referenčni stroški (leto i)
Višina obratovalne podpore OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) –
[referenčna cena el. energije (leto i) * faktor B]
Referenčni stroški = nespremenljivi + spremenljivi
Splošno precej višje
višine podpor glede na
star sistem (indeks: ZO
2009 vs. obvezni
odkup star sistem)
Bistvene novosti za investitorje
• Splošno precej ugodnejše višine podpor – dokument z višinami
podpor objavljen na:
http://www.borzen.si/pripone/598/Podpore2011_v21jan2011.pdf
• Uvedeni nekateri dodatki (npr. koristna izraba toplote)
• Možnost fiksne cene za nekatere tipe naprav (npr. PV ali HE na
ZO)
• “Varovalka” za naprave glede možnosti prodaje EE po koncu
prejemanja podpore (OVE <5MW, SPTE <1MW)
• OP: enaka višina podpore tudi za EE porabljeno v lastnem odjemu
•
Mikro naprave – normiranih odhodki v višini 70%
Bistvene novosti za SPTE
•
Posebna, ločena uredba
•
Zvišana maksimalna moč za upravičenost do podpor do največ 200 MW
(prej 10 MW), pri večjih enotah potencialne omejitve glede tržne koncentracije
•
Dve kategoriji glede letnih polnih obratovalnih ur – do 4000 (sezonske,
vezane na ogrevalne potrebe), nad 4000 -> višje višine podpor za sezonske
•
Možnost “dvojne” individualne obravnave – znotraj obstoječe kategorizacije
(npr. SPTE na lesno biomaso do 50 kW) + npr. SPTE s tehnologijo ali
energetskim virom, ki ni zajet v uredbi
•
Del stroškov spremenljiv, vezan na vir (lesna biomasa, plin); letno ali polletno
(plin) usklajevanje
•
Pri lesni biomasi možen dodatek ali odbitek, vezan na spremenljivi del
stroškov, glede na tip biomase
Višine podpor SPTE
Trenutno stanje podporne
sheme in pričakovanja
Nov sistem – november 2011
Podpore 2009 – I-IX 2010
Tip naprave
Delež podpore 2009 Delež podpore I-IX 2010 Razlika % podpore (%t) Delež energije 2009 Delež energije I-IX 2010 Razlika % energije (%t)
Hidroelektrarne (vir 1, 2; kode HE)
20,10%
23,03%
2,93%
45,31%
48,40%
3,09%
Sončne elektrarne (vir 8, 9; kode SE)
3,87%
9,01%
5,14%
0,27%
1,23%
0,96%
Vetrne elektrarne (vir 5)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Bioplinske elektrarne (vir 10, 12, 13; kode BP)
26,06%
32,30%
6,24%
12,02%
13,40%
1,39%
Elektrarne na biomaso (vir 3, 4, 11, 17)
24,80%
12,28%
-12,53%
11,20%
10,40%
-0,80%
SPTE na fosilna goriva (vir 14, 15, 16; kode SF)
25,16%
23,38%
-1,78%
31,20%
26,56%
-4,64%
Primerjava je približna, ker so podatki za 2010 le za prve tri kvartale, večina
elektrarn pa ima v proizvodnji močno sezonsko komponento, npr. zaradi potreb
po ogrevanju ipd.
Stanje SPTE
Trendi
Izdana soglasja za priključitev SODO (v kW)
(sep 09 - sep 10; ni priključen - stanje oktober 2010)
3.183
9.483
1.205
26.172
drugo
elektrarna na bioplin
hidroelektrarna
sončna elektrarna
4.999
SPTE - fosilna goriva
SPTE - lesna biomasa
70.244
Postopki in pomoč Centra za podpore
• Sklep o vstopu v Eko Skupino (30. člen EZ-D) – že pred odločbo za
naprave, ki se odločijo za zagotovljeni odkup (sklep nadomešča klasično
odprto pogodbo o prodaji EE; časovno omejen; referenčna cena AGEN-RS)
• Standardizirana izjava za bodoče investitorje – koristna za postopke
•
pri bankah (odstop terjatve) (na e-naslov [email protected] poslati: naziv /
naslov subjekta; tip elektrarne in moč v kW; načrtovan začetek proizvodnje
(mesec in leto))
Pospešitev postopka sklenitve pogodbe po prejemu odločbe – odločba mora
biti pravnomočna, da CP pripravi pogodbo – CP pripravil neobvezni vzorec
izjave odpovedi pritožbi, ki je skupaj z obrazci za račun dostopna
na http://www.borzen.si
• Brošura za nove investitorje (skupaj z ApE in SODO) – dostopna na
spletni strani CP (Center za podpore -> dokumenti)
• Za vprašanja v pristojnosti CP: posebna telefonska številka (01)
620 7655 (vsak delovni dan od 8h do 16h) in e-pošta
[email protected]
Hvala za vašo pozornost!
[email protected]
Več informacij je dostopnih na:
http://www.borzen.si