LETNI DELOVNI NAČRT 2011/2012

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT 2011/2012
1
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
Pot v Ţapuţe 14
AJDOVŠČINA
LETNI DELOVNI NAČRT
2011/2012
2
1. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA
Vsebina:
1. cilje na ravni ustanove, ki so usklajeni s strokovnim programom, ki ga določa
kurikulum
2. organizacijo dela, čas poslovanja
3. programi vrtca
4. program izobraţevanja in strokovnega spopolnjevanja delavcev v vrtcu
5. program sodelovanja s starši
6. program sodelovanja vrtca z okoljem
7. program ravnatelja
3
1. Cilji in naloge vrtca, ki izhajajo iz njegove dolgoročne vizije PRIJAZEN IN USTVARJALEN VRTEC
-
Razvijati pri otrocih sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih
-
Razvijati samostojnost
-
Razvijati sposobnosti
doţivljanja in izraţanja
-
Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
-
Posredovanje znanj iz različnih področij (gibanja, druţbe, narave, jezika,
matematike in umetnosti) in vsakodnevnih ţivljenjskih praks
-
Spodbujati raziskovalni duh, domišljijo ter lastno mišljenje
-
Spodbujanje ustvarjalnosti, negovanje radovednosti in intuicije
-
Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v
skupinah
1.1
Temeljne naloge:
-
nuditi otrokom ustvarjalno okolje in klimo
-
upoštevati individualne potrebe otrok in staršev
-
ustvarjati kvalitetne medsebojne odnose na vseh ravneh (otrok-otrok,
otrok – odrasli)
-
ponuditi pestro izbiro dejavnosti na vseh področjih ter moţnosti poglabljanja na
določenem področju.
-
omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s
skupinsko rutino.
-
upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok
prepoznavanja
čustev
in
spodbujanja
čustvenega
4
2. PREDSTAVITEV VRTCA IN NJEGOVE ORGANIZACIJE DELA
Ime: Otroški vrtec Ajdovščina
Sedeţ: Pot v Ţapuţe 14, Ajdovščina
Organizacijske enote:
enota vrtca na Ribniku, Pot v Ţapuţe 14, Ajdovščina
enota vrtca Ob Hublju, Ob Hublju 1, Ajdovščina
enota vrtca Vipava, Gradiška cesta 14, Vipava
Dislocirani oddelki vrtca:
oddelki Vipavski Kriţ, Vipavski Kriţ 10, Ajdovščina
oddelki Selo, Selo 39, Črniče
oddelki Črniče, Črniče 43, Črniče
oddelek Col , Col 78, Col
oddelki na OŠ Danila Lokarja, Cesta 5. maja 7, Ajdovščina
oddelki Podnanos, Podnanos 77, Podnanos
oddelki Budanje, podruţnična šola Budanje 37
oddelki Vrhpolje, podruţnična šola Vrhpolje, Vrhpolje 42
oddelek Lokavec, podruţnična šola
oddelek na OŠ Draga Bajca Vipava
oddelki na Srednji šoli Veno Pilon
Čas poslovanja: 6.00 - 17.00 ure
Vrtec posluje praviloma celo leto razen v poletnih mesecih (julij, avgust), če je v
posamezno enoto vrtca (Ob Hublju, Ribnik, Vipava) vpisanih manj kot 10 otrok in v vse
ostale oddelčne vrtce manj kot 5 otrok. Enako velja za posamezne dneve v sklopu
praznikov.
5
Otroški vrtec vključuje v svoje enote in oddelke vrtca otroke preteţno iz občin
Ajdovščine in Vipave. Nekaj otrok imamo tudi iz drugih občin.
Organizacija in kadrovska razporeditev:
Število otrok: stanje 1.9.2011
OB HUBLJU
STAROST
ŠTEVILO OTROK
1-2 let
1-2 let
1-2 let
1-3 let
10
10
13
12
45
Stanka Jamšek
Ingrid Vovk
Patricija Štakolič
Brigita Ličen
STAROST
ŠTEVILO OTROK
2-3 leta
2-3 leta
3-4 let
14
14
19
47
STAROST
JASLI:
VZGOJITELJICA
II. TRAKT
VZGOJITELJICA
Majda Rener
Danijela Furlan
Anina Filipič
III. TRAKT
ŠTEVILO OTROK
VZGOJITELJICA
3-5 let
3-5 let
3-5 let
4-5 let
Nataša Troha
Klavdija Mislej
Renata Gruden
Joţica Hočevar
19
19*
19*
21*
78
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Jana Lemut
Anja Adlovic
Jasmina Muratović
Agata Praček
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Nastja Tratnik
Mojca Petrič
Irena Krapeţ
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Meta Stres
Tamara Remec
Lidija Rustja
Polona Vidmar
* v skupini je otrok s PP
Skupaj: Ob Hublju 11 oddelkov = 170 otrok + 61 otrok na OŠ Danilo Lokar = 231
OŠ Danila Lokarja
ŠTEVILO OTROK
5-6 let
5-6 let
5-6 let
21*
21*
19
61
VZGOJITELJICA
Mirjam Černigoj
Nadja Likar
Maja Lešnjak
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Erika Velikonja
Anita Kete
Nataša Ambroţič
6
SELO:
STAROST
ŠTEVILO OTROK
4-6 let
20*
VZGOJITELJICA
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Mavricija Ferjančič
Urška Kravos
Tina Repič
Tamara Černigoj
Petra Krţič
2-4 let
18
Januška Mavri
1-2 let
13
Irena Ferjančič
skupaj
51
* v skupini je gibalno oviran otrok, ki ima stalnega spremljevalca
ČRNIČE:
STAROST
ŠTEVILO OTROK
4-6 let
1-4 let
Skupaj
VIPAVSKI KRIŢ:
STAROST
21
17
38
Verena Furlan
Suzana Krapeţ
ŠTEVILO OTROK
3-6 let
3-6 let .
VZGOJITELJICA
20
20*
VZGOJITELJICA
Mojca Tominc
Kristina Pupovac
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Grega Kravos
Mirjam Slokar
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Tanja Ţvokelj
Tajana Vitković
skupaj
40
* v skupini je otrok s posebnimi potrebami
RIBNIK:
JASLI:
STAROST
1-2 let
2-3 let
2-4 let
2-3 let
II. TRAKT:
STAROST
ŠTEVILO
OTROK
14
14
18
14
60
ŠTEVILO OTROK
2-4 let
3-6 let
19
20*
2-4 let
1-2 let
18
13*
VZGOJITELJICA
Ana Debenjak
Alenka Močnik
Bojana Fabčič
Adrijana P. Stopar
VZGOJITELJICA
Anja Česen
Ksenija Bratina
Makovec
Kristina Lozar Bratina
Seada Hajdić
Skupaj
60
* v skupini je gibalno oviran otrok, ki ima stalnega spremljevalca
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Lucija Praček
Mateja Terčelj
Alenka Stopar
Neva Perović
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Andreja Štrancar
Metka Serţenta
Jerneja Bizjak
Klavdija Kovač
Dolores Šen
Melita Roţič
7
STAROST
III. TRAKT:
ŠTEVILO OTROK
VZGOJITELJICA
3-6 let
3-6 let
4-5 let
5-6 let
4-5 let
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Kristina Kobal
Meta Nagode
Margareta Velikonja Milena Bolčina
Marjana Črnilogar
Irena Gnezda
Karmen Krašna
Ksenija Črnigoj
Mateja Kete Mikuţ
Nadja Leban
21
21
23*
21
23
109
skupaj
- 6 ur sočasnosti Erika Lah
- 4 ure sočasnosti Tjaša Durn
V vrtcu na Ribniku je skupaj 229 otrok + 35 na Sred. šoli Veno Pilon = 264
Oddelki na Srednji šoli Veno Pilon
STAROST
ŠTEVILO OTROK
VZGOJITELJICA
1–2 let
1–2 let
1–2 let
13
13
9
Dolores Dietz
Mojca Ličen
Tjaša Praček
skupaj
35
POM.
VZGOJITELJICE
Marjana Krapeţ
Silvija Melihen
Polonca Klemenčič
COL:
STAROST
ŠTEVILO OTROK
VZGOJITELJICA
3 - 6 let
19
19
Jana Kobal
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Silvana Koţman
BUDANJE
4 - 6 let
2 - 4 let
1 - 2 let
skupaj
20
16
10
46
Kristina Repič
Tatjana Kranjc
Anica Kodele
Tjaša Troha
Klavdija Harej
Irena Kogoj
LOKAVEC
3 -6 let
20
20
Bojana Doljak
Barbara Naglost
8
VIPAVA:
STAROST
ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJICA
POMOČNICA
VZGOJITELJIC
Urban Lukin
Mateja Bizjak
Vesna Robba
Janja Merljak
Tanja Srebot
Nives Drinič
Metka Čibej
5 - 6 let
21
Laura Škerjanc
4 - 5 let
20
Judita Leban
2 - 4 let
19
Nadja Bago
2 - 3 let
19
Boţa Sušl
2 - 3 let
14
Maja Koren
2 - 3 leti
14
Tatjana Leskovec S.
1 - 2 leti
13
Klavdija Petrič
skupaj
120
OŠ Draga Bajca
5 - 6 let
22
Ingrid Šelj
Adela Kurtić
skupaj
142
- 6 ur sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja izvaja Luka Premrl
PODNANOS:
STAROST
ŠTEVILO OTROK
1 - 2 let
2 - 4 let
3 - 5 let
5 - 6 let
skupaj
* v skupini je otrok s PP
VZGOJITELJICA
Sonja Ţvanut
Agata Petkovšek
Nadja Kodelja
Irma Jeţ
8
13
19
22*
62
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Irena Kodre
Natalija Krašna
Ines Viteţnik
Tina Petrič
VRHPOLJE
STAROST
ŠTEV. OTROK
VZGOJIELJICA
3 - 6 let
22
1 - 3 let
skupaj
12
34
Anja Kotnik
Ida Krapeţ
Tadeja Puc
POM.
VZGOJITELJICE
Andreja Stibilj
Damjana Petrovčič
9
Pravica vzgojitelja, ki je izpolnil pogoje po določbi 62. člena KPVIZ je, da se njegova
tedenska obveznost neposrednega vzgojnega dela z otroki v skupini zmanjša za 2 uri
na teden, kar pomeni 28 ur neposrednega dela z otroki v skupini. Vzgojitelj mora za
dneve, ko ima zmanjšano neposredno obveznost v skupini opraviti drugo, določeno v
letnem programu.
Zadolţitve delavk, ki imajo skrajšano neposredno delo v skupini:
Mirjam Černigoj: priprava FIT dejavnosti, urejanje kotička za starše
Klavdija Mislej: urejanje knjiţnice
Stanka Jamšek : izdelovanje didaktičnih iger za I. starostno obdobje
Majda Rener : izdelovanje lutk
Januška Mavri: urejanje otroške literature in izbor novejših pesmic, deklamacij
Verena Furlan : urejanje kotička za starše, strokovni članki
Ingrid Vovk: skrb in urejanje kabineta in omarice za prvo pomoč
Margareta Velikonja: izdelovanje didaktičnih iger za kombinirano skupino
Anica Kodele: zbiranje glasbenih pesnic in deklamacij za otroke 1do 3 let
Bojana Doljak : izbor aktualnih člankov za starše
Marjana Črnilogar: urejanje otroške literature v knjiţnici, izbor primernih pravljic,
zgodbic za II. starostno obdobje
Irena Ferjančič: urejanje kabineta
Joţica Hočevar: urejanje knjiţnice
Bojana Fabčič : urejanje otroške literature v knjiţnici, izbor pesmic, deklamacij za I.
starostno obdobje
Ana Debenjak : izbor ne strukturiranega materiala za ustvarjalno igro v I. starostnem
obdobju
Sonja Ţvanut: izdelovanje didaktične igre za I. starostno skupino
Boţa Sušl: urejanje kabineta z didaktičnimi igračami in materialom
Ida Krapeţ: izdelovanje didaktičnih iger za II. starostno obdobje
Dodatno strokovno delo z otroci s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o
usmeritvi vključeni v vrtec, opravljajo Tonja Ferjančič, Jana Blaško in Tea Kavčič.
S 1.9. 2011 je v vrtec vključenih 15 otrok s posebnimi potrebami, 3 otroci čakajo še na
izdajo odločbe o usmeritvi. od tega so trije otroci gibalno ovirani in imajo stalnega
spremljevalca.
PRIPRAVNIŠTVO
V letošnjem letu bodo strokovni izpit za pomočnico vzgojiteljice opravljale:
- Irena Kodre
- Anja Andlovic
- Tina Petrič
- Nastja Tratnik
- Barbara Naglost
- Adela Kurtić
- Mojca Petrić
Strokovni izpit za vzgojiteljico bodo opravljale:
- Brigita Ličen
10
Pripravništvo za pomočnico vzgojiteljice bodo opravljale:
- Dolores Šen
- Gregor Kravos
- Petra Krţič
- Tamara Černigoj
- Urška Kravos
- Anita Kete
- Polona Vidmar
- Meta Stres
Pripravništvo za vzgojiteljico bodo opravljale:
- Kristina Kobal
- Kristina Lozar
- Danijela Furlan
Pripravništvo bodo opravljale kot zaposlene delavke.
PEDAGOŠKO PRAKTIČNO DELO DIJAKINJ
Dijakinje, ki obiskujejo Srednjo šolo Veno Pilon – smer predšolska vzgoja opravljajo v
naših vrtcih pedagoško prakso. V letošnjem letu jo bodo dijakinje drugega in tretjega
letnika opravljale strnjeno v mesecu januarju in en teden v mesecu juniju. Dijakinje (19)
četrtega letnika bodo praktično pedagoško prakso opravljale ob ponedeljkih v času od
3.10.2011 do 23.4.2012. V tem času bodo dijakinje in dijaki četrtega letnika izvedli tri
praktične nastope za poklicno maturo. Praktične nastope bodo dijaki-nje izvedle pred
komisijo, ki jo sestavljajo: vzgojiteljica, mentorica in nadzorna oseba.
Štirinajstdnevno praktično usposabljanje bo v vrtcu opravljale še 42 dijakinj in dijakov
2. in 3 letnika Srednje vzgojiteljske šole.
Med letom prihajajo na pedagoško prakso tudi študentke predšolske vzgoje ter odrasle
osebe, ki izvajajo prekvalifikacijo. V programu prekvalifikacije morajo opraviti 155 ur
pedagoške prakse in tri praktične nastope.
11
PREDVIDENE PROSTORSKE IZBOLJŠAVE ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
Predlog plana investicijskega vzdrţevanja iz namenskih finančnih sredstev iz
občinskega proračuna občine Ajdovščina in Vipave
Vrtec Ob Hublju:
- obnova prezračevanja v kuhinji
- obnova ali zamenjava dotrajane opreme (klima 2x)
Vrtec Ribnik:
- nabava novega pralnega in sušilnega stroja
- posodobitev opreme
Vrtec Črniče:
- nujna vzdrţevalna dela
- pleskanja
Vrtec Vipavski Kriţ
- nujna vzdrţevalna dela na igrišču
Vrtec Vipava
- nabava klime za dodatno skupino
Vrtec Vrhpolje
- nabava ene klime
- ureditev parkirišč pred vhodom v vrtec
Vrtec Podnanos
- ureditev senčenja v atrijih
Nabava opreme:
- dopolnjevanje in zamenjava dotrajane opreme po enotah vrtca in oddelkih
3. PROGRAMI VRTCA
Starši imajo moţnost vključiti otroka v naslednje programe:
· dnevni program za otroke od 1. do 3. let
· dnevni program za otroke od 3. do 6. let
· poldnevni programi za otroke do 1. do 3. let s kosilom ali brez
· poldnevni programi za otroke od 3. do 6. let s kosilom ali brez
· program z elementi montessori za prvo starostno obdobje (1 - 3 let)
· program z elementi montessori za drugo starostno obdobje ( 3 - 6 let)
12
Celodnevni program omogoča v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS 12/96) otroku
devet urno bivanje v vrtcu. V primeru potrebe daljšega bivanja otroka v vrtcu imajo
starši moţnost doplačila.
Poldnevni programi omogočajo otrokom štiri urno bivanje v vrtcu.
Programi so obogateni z dejavnostmi, v katerih otroci lahko razvijejo svoja prednostna
področja. S tem se oblikuje njihova identiteta.
Dejavnosti v vrtcu bomo popestrili s praznovanji:
- za rojstne dneve otrok
- ob aktualnih dogodkih
- V tednu otroka
- V decembru ob pričakovanju novega leta in praznikov
- V marcu ob pomenu druţine, starševstva
- ob zaključku šolskega leta
PODROČJA DEJAVNOSTI
Temelj vseh dejavnosti bo aktivno učenje otrok. To pomeni, da bo učenje otrok temeljilo
na aktivnem sodelovanju otrok, na njihovih interesih. Pri tem bomo pazili, da bodo
imeli otroci raznovrstni material, da bodo z njim rokovali, ga raziskovali, se z njim igrali
ter imeli moţnost izbire. Strokovni delavci bodo spodbujali interes, prizadevanja, jim
pomagali širiti njihovo aktivnost, jo dograjevati. Pomagali jim bodo reševati nastale
probleme. Vsak otrok se bo učil na svoj način, učili se bodo prevzemati odgovornost za
svoje učenje in dejanja.
Pri najmlajših bo poudarek :
- na varnem okolju in programu, ki skrbi za izzive in predvidljive dogodke
- na priloţnostih za neodvisno raziskovanje in gibanje
- na prilagodljivem pristopu, ki dopušča njihovo spontanost
Pri starejših otrocih bomo pozorni na njihove specifične značilnosti:
- otroci razvijajo socialne veščine, s katerimi sklepajo prijateljstva
- otroci prepoznavajo širok obseg zakonitosti in vzorcev v svetu okoli sebe. To jih
spodbuja , da si zastavljajo vprašanja in iščejo smiselne odgovore
- otroci utrjujejo in izboljšujejo svoje telesne spretnosti
- otroci pridobivajo nove zmoţnosti simbolizacije in umetniške ustvarjalnosti,
glasbe in plesa, razvijajo pa tudi sposobnosti, ki so povezane z besedami in
števili.
- otroci razvijajo jezikovno in matematično pismenost kot so sklepanje in besedno
raziskovanje
- otroci imajo večjo spominsko sposobnost, kar prispeva k njihovi sposobnosti
pripovedovanja zgodb, kompleksnejšim strategijam reševanja problemov, k
daljši koncentraciji in pozornosti
- otroci preko načrtovanja, preverjanja, postavljanja vprašanj ter razmišljanja o
dejavnostih razvijejo zavedanje o samemu sebi kot učečih se posameznikov.
13
Področje gibanja bomo obogatili:
-
-
s športno značko »Zlati sonček«
s planinskimi izleti
s plavalnim tečajem
z gibalnimi uricami
Na področju govora bomo organizirali:
-
-
Bralček Palček za otroka v starosti 5 do 6 let
Cicibube za mlajše otroke
s pripovedovanjem pravljic in zgodbic
Z obiski v Lavričevi in potujoči knjiţnici
Področje umetnosti bomo popestrili:
-
z likovnimi prireditvami
z ogledi kulturnih ustanov
s sodelovanjem na likovnih natečajih
z obiski različnih glasbenikov
z ogledi gledaliških in lutkovnih predstav
Področje narave:
z izleti in opazovanjem bliţnje okolice
z različnimi projekti s področja narave
z okoljsko vzgojo
s sodelovanjem zunanjih sodelavcev s področja varstva okolja
s spoznanji o zdravi prehrani (slavnostna kosila)
s tematskimi delavnicami
-
-
Področje
- druţbe:
- - -s projekti:
» Varno v prometu »
- -» Ko
- bom velik bom postal..« ogled in obiski različnih podjetij
- -s predstavitvami
različnih poklicev
- s sodelovanjem z drugimi zavodi, društvi
- s projektom »Pasovček«
14
DODATNE DEJAVNOSTI
V dopoldanskem času v okviru rednega programa bomo organizirali brezplačni
plavalni tečaj za vse otroke rojene v letu 2006. Tečaj nam financirajo: delno občina
Ajdovščina in Vipava, delno Ministrstvo za šolstvo in šport. Plavalni tečaj bomo
izvedli v naslednjih terminih:
I. skupina od 30.1. do
3.2. 2012
II. skupina od 19.3. do 23.3. 2012
III. skupina od 26.3. do 30. 3. 2012
IV. skupina od 2.4. do
6. 4. 2012
V. skupina od 16.4. do 20. 4. 2012
VI. skupina od 23.4. do 27. 4. 2012
Obogatitvene dejavnosti bodo potekale v okviru rednega programa vrtca.
Dodatne dejavnosti ( gibalne urice, tuj jezik) pa po končanem poslovalnem času
vrtca.
4. PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŢEVANJA
Ţivimo v času, ko je stalno strokovno izobraţevanje nujno in je tesno povezano z
strokovno avtonomijo in profesionalno odgovornostjo.
Izobraţevanje je usmerjeno k razvijanju osebnostnih lastnosti in sposobnosti na
intelektualnem, emocionalnem, socialnem in poklicnem področju. Pravica in dolţnost
strokovnih delavk je, da se izobraţujejo pet dni v letu.
V vrtcu bomo organizirali seminar
- »Vzgoja z odgovornostjo«: izvajalka doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak
15
Aktivi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
Na strokovnih aktivih bomo obravnavali tekočo problematiko in novosti, se dogovarjali
za potek dela. Sestajali se bomo po potrebi glede na aktualno problematiko.
Vsebina aktivov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic:
Aktiv september/ oktober
1. Poročilo o delu v poletnih mesecih, projekt Varno pred soncem
2. Poročilo o poteku uvajalnega obdobju
3. Strokovno izobraţevanje
4. Teden otroka
5. Tradicionalni slovenski zajtrk
6. Razno
Aktiv november/ december1. Program praznovanja
2. Poročilo s posveta
7. Predstavitev primera dobre prakse
8. Tekoča problematika
Aktiv
1.
2.
3.
januar/ februar
Srečanja s starši in praznovanja v mesecu marcu
Predstavitev projekta, primera dobre prakse ali strokovnega članka
Tekoča problematika
Aktiv
1.
2.
3.
4.
april/ maj
Primer dobre prakse
Zaključki vrtčevskega leta
Ostala problematika
Krajša analiza dela
Vsebina vzgojiteljskega zbora
I. 1. organizacija dela, predstavitev novih sodelavcev
2 - navodila za izvedbo roditeljskih sestankov in časovni termin za izdelavo
individualnih letnih načrtov
3 – Razno
II. Vzgojiteljski zbor: predstavitev kandidatov za ravnatelja vrtca
III.
1 - poročilo o delu
2 - poročanje vzgojiteljic o realizaciji individualnih vzgojnih programov
3 - okvirna organizacija za naslednje leto
4 - Razno
16
Študijske skupine in mreţa mentorskih vrtcev:
Študijske skupine bodo delovale tudi v letošnjem letu. Srečanja bodo organizirana
trikrat, enkrat v klasični obliki strokovnega srečanja, drugi sklic bo na daljavo in tretji
sklic bo v pomladanskem času, v kakšni obliki bo potekal bodo obvestili naknadno.
Srečanja bodo ovrednotena z 0,5 T. Vsebina študijskih skupin se bo nadgrajevala s
področja kompetenc strokovnih delavcev. Tema letošnjih srečanj bo: Učenje učenja.
Pri tem se bomo osredotočili na kompetenten pristop od načrtovanja do evalvacije.
Natančnejša vsebina bo posredovana za vsak klic posebej. V letošnjem letu bo
študijske skupine vodila Ingrid Šelj, ki se je izobraţevala za multiplikatorko.
V mreţi mentorskih vrtcev se bomo srečevali ravnatelji in vodje vrtcev se bomo
srečevali v regijski mreţi mentorskih vrtcev .Vsebina srečanj bo podobna kot za
študijske skupine.
Nadaljevali bomo projekt, ki ga vodi FIT Slovenije in temelji na pomenu gibanja za
predšolskega otroka. Izobraţevanja se bosta letos udeleţevali ravnateljica in glavna
koordinatorka. Uvodni sestanek za ravnatelje in glavnega koordinatorja bo 30.9.2011.
Gibalne urice bomo letos izvajali v vrtcu v Vipavi, iz ostalih vrtcev se bodo lahko otroci
vključili v gibalne urice, ki jih bo organiziral Zavod za šport in v »migetalnico«.
V okviru FIT projekta bomo v vrtcu organizirali interna mesečna srečanja, v katerih
bodo starejše FIT članice izobraţevale mlajše za izvajanje gibalnih dejavnosti.
Izven vrtca se bomo udeleţevali seminarjev z aktualnimi temami. Strokovne delavke, ki
se udeleţujejo teh seminarjev informacije posredujejo ostalim strokovnim delavkam na
strokovnih aktivih.
Delavki v računovodstvu se bodo udeleţili aktualnih seminarjev, ki bodo organizirani za
njihovo področje. Sledili bomo vsem novostim ter razpisom za ostale aktualne
seminarje.
Kuharice, pomočnice kuharic in pomočnice vzgojiteljic se bodo udeleţile predavanja in
seminarjev o zdravi prehrani za predšolske otroke.
.
Vzdrţevalca se bosta udeleţila obnovitvenih seminarjev z njihovega področja ter
usposabljanja za kontrolo varnega igrišča.
Vodstvo vrtca se bo udeleţevalo strokovnih aktivov Zavoda za šolstvo, strokovnih
posvetov Ministrstva za šolstvo ter Šole za ravnatelje.
Strokovno izobraţevanje bomo dopolnjevali glede na ponudbe, ki jih bomo še dobili.
5. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
V predšolskem obdobju otrok nezavedno z učenjem po zgledu in modelu osvaja
različne vzorce vedenja, čustvovanja, govora in mišljenja. Kaj in koliko bo otrok osvojil
je odvisno od stopnje čustvene navezanosti na starše, vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic v vrtcu, od njihovih osebnostnih lastnosti in usklajenosti vzgojnih ravnanj. Le
prepletenost druţinskih in strokovnih vplivov zagotavljata uspešno vzgojno delo in
razvoj otroka.
17
V odnosih s starši si moramo prizadevati ustvariti odprt odnos, kar pomeni, da vsak
partner lahko tvega, da je pošten , direkten in iskren, da ustvarimo odnos, kjer je vsak
prepričan, da ga drugi ceni in kjer se oba partnerja zavedata medsebojne odvisnosti.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju ţivljenja in dela v
vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje
svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje tako, da smejo
biti skupaj z njim v skupini.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o
ţivljenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu
osebnih podatkov.
Druţenje staršev, otrok in vzgojiteljev omogoča otrokom pridobivanje izkušenj pri
komuniciranju z otroki in odraslimi.
Starši morajo biti dobro informirani o poteku dela. Zato bomo organizirali različne oblike
sodelovanja.
Šola za starše: bo izvajala doc.dr. Zdenka Zalokar Divjak
Roditeljski sestanki:
konec meseca avgusta
med letom po potrebi
Govorilne ure:
vsak mesec za starše otrok v starosti 3-6 let
vsak drugi mesec za starše otrok v starosti 1-3-let
Praviloma naj bi starši prišli vsaj enkrat letno na poglobljen pogovor o otroku.
Predavanja za starše:
dipl. med. sestra Damjana Marc: »Zobozdravstvena preventiva«, konec
avgusta
dipl. uni. fiziologinja Barbara Konda: »Pomen gibanja za predšolskega otroka«
dipl. med sestra Tamara Kofol, Alenka Naglost:« Zdravstvena vzgoja«
predstavitev projekta
Skupne aktivnosti s starši:
- delavnice, izleti, pikniki
- skupna praznovanja
- srečanja (oktober, december, marec, junij)
Vzgojitelji in drugi strokovni delavci so dolţni starše seznanjati z osnovnimi
značilnostmi otrokovega telesnega in psihičnega razvoja in s pogoji za to. Seznanjati jih
s programom dela in dejavnostmi, ki bodo organizirane.
Sprotno jih obveščati o pomembni vlogi odraslih pri skrbi za zdravje otrok, vključevati
jih k realizaciji dejavnosti za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili, motivirati za usklajeno
in enotno ravnanje pri vzgojnem ukrepanju.
Starši imajo moţnost dajati pobude, pripombe preko svojih predstavnikov v svetu
staršev in svetu vrtca.
18
V svetu staršev v vrtcu na Ribniku, Colu in Budanjah so naslednji starši:
Vrtec Ribnik
Ivan Gruden, predsednik
Alenka Puc,
Viljem Vrtovec,
Špela Šinigoj,
Maja Curk,
Jasmina Likar Štinjek,
Kristina Lavrenčič,
Tina Pintar,
Kristina Bodiroţa,
Ţana Colja,
Jana Hladnik Tratnik,
Veronika Kete,
Matej Plešnar,
Polona Kunaver Ličen,
Urška Slemič
Srednja šola Veno Pilon
Robert Ţigon,
Tomaţ Curk
Vrtec Col
Bojan Srebot
Vrtec Budanje
Mitja Curk,
Ambroţ Kete,
Mirjana Curk
V svetu staršev v vrtcu Ob Hublju so naslednji starši
Danijela Miljković
Boštjan Vidrih, predsednik
Nataša Kendič Humar,
Senad Kovačević,
Nena Krapeţ,
Alenka Mikuţ Vidmar,
Bojana Šavljić Podešva,
Mitja Baša,
Tomaţ Grum,
Helena Plahuta,
Klavdija Ţnidar,
Karmen Kompara,
Barbara Roţič,
Tina Vrčon
Vipavski Kriţ
Tatjana Štrukelj,
Erik Ilc
Črniče
Nadja Vodopivec,
Petra Slejko
19
Selo
Klara Remec,
Katarina Pišot,
Borut Pečenko
Lokavec
Silvana Colja Bizjak
V svetu staršev v vrtcu Vipava so:
Petra Hacin Valič,
Lavra Zorn,
Polona Furlan,
Valerija Biţič,
Anisa Ţagar,
Monika Kariţ,
Ana Mlakar,
Kristina Bratina
Vrhpolje
Erik Simonič,
Tanja Kočevar Kobal
Podnanos
Jurij Gregorc,
Ines Udrih,
Erik Černigoj,
Erika Posega
6. PROGRAM SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
A
Sodelovanje z osnovno šolo
V letošnjem letu smo si zastavili naslednji program sodelovanja:
1. obisk prvošolcev v vrtcu
2. obisk otrok iz vrtca v šoli
3. Skupna druţenja ob različnih praznovanjih
4. sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo
B
Sodelovanje z zdravstveno sluţbo
1. zobozdravstvena preventiva – osveščanje otrok in staršev (dipl.višja medicinska
sestra Damjana Marc)
2. zdravstvena vzgoja
3. sodelovanje s pediatrično sluţbo
C
Sodelovanje z glasbeno šolo
1. predstavitev glasbene šole otrokom
2. ogled nastopa otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo
3. sodelovanje na prireditvah
4. izvajanja glasbenih dejavnosti v vrtcu
20
D
Sodelovanje s Centrom za usposabljanje invalidnih otrok in mladine Vipava
1. skupna druţenja
2. sodelovanje s strokovnimi delavci
E
Sodelovanje s Pilonovo galerijo
1. predstavitev ustanove
2. obiski otrok in strokovno vodenje pri ogledih razstav
3. likovne delavnice v prostorih galerije
4. dogovarjanje in sodelovanje pri razstavljanju otroških likovnih del
5. razstava 10. Cici umetnij
F
Sodelovanje z Lavričevo knjiţnico
1. predstavitev knjiţnice
2. obiski v knjiţnih kotičkih
3. strokovno sodelovanje pri izposoji in izboru otroške literature
4. sodelovanje pri izpeljavi projekta Bralček Palček
G
Sodelovanje s Centrom za socialno in svetovalno delo
1. sodelovanje v komisiji za pomoč otrokom iz druţin, ki so v stiski
2. pri sprejemu socialno ogroţenih otrok v vrtec
H
Sodelovanje s Srednjo šolo Veno Pilon:
1. dogovarjanje za izvedbo pedagoške prakse dijakinj drugega, tretjega letnika ter
dijakinj četrtega letnika
2. omogočanje strnjene enotedenske prakse v juniju mesecu za dijakinje drugega
letnika
3. Sodelovanje v maturitetni komisiji
4. Sodelovanje na strokovnem in kulturnem področju
I
Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi
1. vključevanje v praznovanja
2. sodelovanje s krajevnimi sveti glede potreb staršev po varstvu
J
Sodelovanje s planinskim društvom
1. organizacija planinskih izletov
2. vodenje in spremljanje otrok na planinskih izletih
3. osveščanje otrok o pravilnem odnosu do narave, o pravilih planincev
K
Sodelovanje z Društvom upokojencev
L
Sodelovanje z Domom za starejše občane
M
Sodelovanje z vrtcem iz slovenskega zamejstva – srečanje strokovnih delavcev
v Avstriji
N
Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije
21
7. PROGRAM VODSTVENIH DELAVCEV
Program ravnatelja vrtca:
organizira, načrtuje in vodi delo vrtca
pripravlja program razvoja vrtca
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo
je odgovoren za uresničevanje pravic otrok
vodi delo vzgojiteljskega zbora
oblikuje predlog nadstandardnih programov
spodbuja strokovno izobraţevanje strokovnih delavcev
organizira mentorstvo za pripravnike
prisostvuje pri vzgojno izobraţevalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in
jim svetuje
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
spremlja delo svetovalne sluţbe
skrbi za sodelovanje zavoda s starši
obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic in obveznosti
zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela
določa sistematizacijo delovnih mest
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev
skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi
Hospitacijska dejavnost:
Načini izvedbe hospitacij:
· načrtni obiski v oddelku
· preko video posnetkov
· hospitacije pripravnikov
· pregled načrtovanja dela, priprav
22
Priloga: 2
KADROVSKA ZASEDBA
Delovno mesto
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Pomočnica vzgojiteljice za sočasnost
Vzgojitelj – invalid
Računovodja
Administrativno računovodski delavec
Poslovni sekretar
Perice
Čistilke
Hišnik
Ekonom
Kuharice
Pomočnice kuharic
Skupaj
Število zaposlenih
1
3
56
56
3,76
0,5
1
1
1
2,50
6,6
2
1
5
6,5
146,86
Sistematizira se tudi delovna mesta:
- 1 logoped
- 1,25 specialnega pedagoga oz. vzgojitelja s pridobljenimi specialističnimi znanji za
za delo z otroki s PP
- 3 spremljevalce gibalno oviranim otrokom
Navedeni delavci se financirajo izven ekonomske cene. Stroške dela teh zaposlenih
krijeta občini glede na kraj stalnega bivališča otroka in po dejanskem številu opravljenih
ur obravnave.

Similar documents