Slovensko tehnično soglasje STS-05/007

Comments

Transcription

Slovensko tehnično soglasje STS-05/007
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Slovenian National Building and Civil
Engineering Institute
Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0)1-280 43 78
Fax: +386 (0)1-436 74 49
E-pošta: [email protected]
http://www.zag.si/tehnicna.soglasja
ozn.: S-037/05
Slovensko tehnično soglasje
STS-05/007
Slovenian Technical Approval
Podeljeno na podlagi določil Zakona o gradbenih proizvodih - ZGPro (Ur. list RS, št.
52/00 in št. 110/02 – ZGO-1) naslednjemu gradbenemu proizvodu:
On the basis of provisions of the Construction Products Act – ZGPro (OG RS, nos. 52/00 and 110/02 – ZGO-1)
granted to the following construction product:
Komercialno ime proizvoda:
Zavarjene rebričene armaturne mreže
Trade name
Welded fabric
Imetnik soglasja:
Kovinar d.o.o. Jesenice
Spodnji plavž 6,
4270 Jesenice
Holder of approval
Vrsta in predvidena uporaba proizvoda:
Generic type and use of the product
Veljavost:
Validity
Zavarjene rebričene armaturne mreže za
armiranje betonskih konstrukcij
Welded fabric for reinforcing of concrete
od (from)
do (to)
30. avgust 2005
30. avgust 2010
Proizvodni obrat:
Kovinar Jesenice
Spodnji plavž 6
4270 Jesenice
Manufacturing plant
To Slovensko tehnično soglasje obsega:
22 strani z vključno 6 prilogami
This Slovenian Technical Approval contains
22 pages including 6 annexes
Obr. št. P.U.10-002/A1-17
izdaja 0
avgust 2005

Similar documents