Zavarovanje terjatev in utrditev obveznosti

Comments

Transcription

Zavarovanje terjatev in utrditev obveznosti
Zavarovanje
terjatev in utrditev
obveznosti
(hipoteka – zavarovanje
terjatev z menico –
poroštvo – utrditev plačil
in nedenarnih izpolnitev)
sreda, 2. junij 2010
Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 02232-0012131354
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
195 € in DDV po stopnji 20%.
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijava in odjava
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 195 € in DDV
po stopnji 20%.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju in postrežbo v
času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun
NEBRA d.o.o., št. 02232-0012131354 (pri NLB, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Vabimo vas na seminar
Zavarovanje terjatev
in utrditev obveznosti
(hipoteka – zavarovanje terjatev
z menico – poroštvo – utrditev
plačil in nedenarnih izpolnitev)
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 15.00 ure
Prijavnica na seminar, 2. junij 2010
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
sreda, 2. junij 2010,
s pričetkom ob 09.00 uri
Gospodarsko razstavišče
(Kongresni center, dvorana Urška - II. nadstropje),
Dunajska cesta 18, Ljubljana
PLAČNIK
Predavatelji:
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
◆ dr. Miha JUHART
da ne
Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru
◆ dr. Renato VRENČUR
Faks:
E-mail plačnika: Datum: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
◆ dr. Šime IVANJKO
ID za DDV plačnika:
Telefon: Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru
◆ dr. Dunja JADEK PENSA
Žig: Podpis odgovorne osebe:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Predstavitev seminarja
Zavarovanje
terjatev in utrditev
obveznosti
(hipoteka – zavarovanje
terjatev z menico –
poroštvo – utrditev plačil
in nedenarnih izpolnitev)
Subjekti na trgu, tako posamezniki, kakor tudi pravne osebe, vstopajo v medsebojna razmerja, v katerih prevzemajo
pravice in obveznosti. S posli se zavezujejo nekaj izpolnitidati, storiti, dopustiti. Izpolnitve imajo lahko obliko plačil
(denarne obveznosti), lahko pa gre za nedenarne izpolnitve,
ki naj bi bile določene kakovosti. Zaradi večje varnosti pravo
omogoča, da se obveznosti zavarujejo oz. da si posamezna
stranka v poslu z institutom, ki ustreza dejanskim okoliščinam posla ali nasprotne stranke, na čim bolj ustrezen način
zavaruje svojo terjatev, ki jo ima do nasprotne stranke oz. da
je obveznost nasprotne stranke v njunem pravnem razmerju
čim bolj trdna. V primeru neizpolnitve bo lahko pogodbi zvesta stranka uporabila vsaj instrument zavarovanja.
Na seminarju bodo predstavljene nekatere ključne oblike zavarovanja terjatev in utrditev obveznosti, in sicer, poroštvo,
hipoteka in nekatere specifične oblike, ki se lahko vključijo v
pogodbo, kot so pogodbena kazen, pogodbeni penali, (pogodbene) zamudne obresti, ara in skesnina.
◆ skupna hipoteka, maksimalna hipoteka, nadhipoteka
◆ več hipotek na isti nepremičnini
◆ prenos hipoteke
◆ nedeljivost hipoteke
◆ komisorična klavzula, prepoved antihreze
◆ poplačilo iz hipoteke
◆ prenehanje hipoteke
10.30 – 12.00
dr. Šime IVANJKO
Zavarovanje terjatev z menico
◆ vloga menice v poslovnem svetu
◆ uporaba blanko menice
◆ menično pooblastilo
◆ prenos in aval menice
◆ protest menice
◆ vnovčevanje menice
Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem tistim, ki pri svojem delu sklepajo
pravne posle, v okviru katerih morajo poskrbeti za ustrezno
zavarovanje obveznosti nasprotne stranke oz. utrditev lastne
terjatve oz. terjatve za svoje stranke ter seveda tudi tistim, ki
sklenitev posla pogojujejo z zavarovanjem, pri čemer morajo
izbrati najprimernejšo obliko zavarovanja. Seminar je tako
namenjen zlasti:
◆ zaposlenim v bankah, ki pri svojem delu uporabljajo
instrumente zavarovanja terjatev in utrditev obveznosti
◆ kreditodajalcem
◆ posojilodajalcem
◆ nepremičninskim investitorjem
◆ izvajalcem gradbenih storitev
◆ sodnikom
◆ odvetnikom
◆ notarjem in
◆ vsem, ki se ukvarjajo z javnimi naročili
Program
12.00 – 13.00
skupno kosilo
13.00 – 14.00
dr. Renato VRENČUR
sreda, 2. junij 2010
14.00 – 15.00
09.00 – 10.30
Poroštvo
◆ poroštvena pogodba
◆ predmet poroštva
◆ obseg porokove odgovornosti
◆ subrogacija (prehod upnikovih pravic na poroka)
◆ razmerje upnik-porok: oblike poroštva, solidarnost porokov, stečaj glavnega dolžnika, porokovi ugovori, oprostitev zaradi upnikovega zavlačevanja
◆ razmerje porok-dolžnik: regresna pravica, porok
solidarnega dolžnika, izguba pravice do povračila
◆ regres plačnika nasproti porokom
◆ zastaranje
◆ najpogostejša sodna praksa
dr. Miha JUHART
Hipoteka
◆ nastanek hipoteke: pravni posel, neposredno izvršljiv notarski zapis, sodna odločba
◆ pravica zastavnega upnika
dr. Dunja JADEK PENSA
Utrditev plačil in nedenarnih izpolnitev
◆ pogodbena kazen
◆ dogovor o odškodnini
◆ zamudne obresti
◆ ara in skesnina