PS-ZUNANJA PZI 1 FAZA.pdf

Comments

Transcription

PS-ZUNANJA PZI 1 FAZA.pdf
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
3.2 – ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR :
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska cesta 5, 2000 MARIBOR
OBJEKT :
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR Z NADZIDAVO IN
REKONSTRUKCIJO DELA OBJEKTA
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE :
PZI – I. FAZA, PO RECENZIJI – MAREC 2013
ZA GRADNJO:
REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA
PROJEKTANT :
ARHITEKT ERNST d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje
Direktor :
Valter Ernst
ODGOVORNI PROJEKTANT :
Valter Ernst, u.d.i.a., ZAPS 0460 A
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :
Valter Ernst, u.d.i.a., ZAPS 0460 A
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:
008/2010, CELJE, PO RECENZIJI – MAREC 2013
1
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
3.2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ZUNANJE UREDITVE Št. 008/2010
3.2.1
Naslovna stran
3.2.2
Kazalo vsebine načrta
3.2.3
Tehnično poročilo
3.2.4
Risbe
2
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
3.2.3
TEHNIČNO POROČILO
UKC Maribor
Ljubljanska cesta 5
2000 Maribor
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR Z NADZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO
DELA OBJEKTA
Faza projekta:
PZI I. faza
Zahtevnost objekta: Zahtevni objekt
Celje, marec 2013
3
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
1.0.
SPLOŠNO:
Investitor UKC Maribor namerava zgraditi prizidke k Urgentnemu centru in helioport.
Za omenjeni objekt je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja-PGD.
Projekt obravnava ureditev povoznih utrjenih površin in tlakovanih površin ter odvodnjavanje
le-teh ter odvod strešne meteorne vode ter odvod vode z območja helioporta in gradbeni del
prestavitve obstoječega vodovoda.
2.0.
ZEMELJSKA DELA:
Pred izgradnjo prizidka in nadstreškov je na tem območju predvideno rušenje obstoječih
asfaltnih površin. Na območju izgradnje krožnega križišča in tlakovanih poti pa je potrebno
odstraniti humus v deb.min. 20 cm. Le-ta se deponira in kasneje uporabi za humusiranje
zelenih površin, ki se humusirajo v deb.min. 15 cm in posejejo s travnim semenom.
Po odstranitvi humusa in izvršenem izkopu je potrebno planum spodnjega ustroja dobro
uvaljati in splanirati na točnost +- 3 cm. Planum spodnjega ustroja naj ima prečni sklon min. 3
% proti plitvi rigoli, ki je zapolnjena s tolčencem frakcije od 30 do 60 mm.
Na planumu spodnjega ustroja je potrebno doseči modul elastičnosti ME 2 min. 30 MPa.
Na ustrezno pripravljen planum spodnjega ustroja se vgradi tamponski sloj v debelini min. 40
cm, ki se zaklini s finim peskom v deb.do 2 cm in dobro uvalja ter splanira na točnost +- 1
cm. Na planumu tamponskega sloja je potrebno doseči modul elastičnosti ME 2 min. 100
MPa.
Pod tlakovanimi površinami je predvidena debelina tamponskega sloja 25 cm.
3.0. ZGORNJI USTROJ:
Obravnavani posegi ne posežejo v obstoječ prometni režim na območju Urgence. Dovozi za
urgentna vozila se ne spreminjajo. Peš dostopi se uredijo z novim hodnikom za pešce in peš
potjo ob krožnem križišču.
Javni dostop do urgence pa se uredi s krožnim križiščem, ki je locirano v parku na zahodni
strani obstoječega objekta. Notranji radij krožišča je 7,00 m, širina voznega pasu pa 4,00 m.
Sestav zgornjega ustroja povoznih površin je sledeč:
-
4 cm bitumenski beton BB11
6 cm bitudrobir BD 32
min. 40 cm tampon
Vse povozne površine bodo obrobničene z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se polagajo na
betonsko podlago C16/20.
4
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
Ob fasadi objekta so v pasu širine od 1,20 do 2,60 m predvideni betonski tlakovci dim. 20/10
cm (oker barve), ki se polagajo na peščeno podlago deb. 5 cm in tamponski sloj deb.min. 25
cm in sicer na severni in zahodni strani objekta.
Z betonskimi tlakovci je tlakovan tudi hodnik za pešce, širine 2,40 m, ki poteka vzdolž
dovozne ceste in peš pot širine 1,60 m na zelenici ob krožnem križišču ter del površine pod
nadstreškom na zahodni strani objekta.
Vse tlakovane površine se obrobničijo z betonskimi robniki 8/20 cm, ki se polagajo na
betonsko podlago C 16/20.
Obstoječa dovozna cesta na vzhodni strani objekta se po končanih delih na novo asfaltira v
enaki širini, kot je sedaj.
Ohrani se obstoječa niveleta ceste in prečni skloni.
Na obravnavanem območju sta predvideni dve mesti za urgentno vozilo-gasilsko vozilo z
lestvijo, dimenzije 12,00 x 7,00 m.
Za premostitev višinske razlike med obstoječo cesto na vzhodni strani objekta Urgenca in
spodnjim platojem ob obstoječem objektu je predvidena izgradnja betonskih stopnic
dimenzije 15,5/30 cm, širine 1,20 m. Pohodna ploskev stopnic se tlakuje z betonskimi
tlakovci dimenzije 20/10 cm, oker barve (temne). Ob stopnicah je predvidena izgradnja
betonskega zidu (po detajlu arhitekta), debeline 0,30 m C20/30. Izgradnja novega
betonskega zidu je predvidena tudi na območju med vhodom-medicinska rehabilitacija v
smeri proti severu in sicer vse do novega nadstreška za reševalna vozila.
Predvidena je ureditev Masarykove ulice in sicer vse do uvoza v obstoječo garažno hišo.
Sestav zgornjega ustroja je enak kot je na vseh povoznih površinah.
Talna označba se označi s svetlobnimi elementi-povozni led moduli za označitev spremembe
smeri vožnje.
Na območju krožnega križišča so na celotni dolžini notranjega radija predvideni kovinski
cevni stebrički višine do 1,00 m in sicer na razmaku 2,00 m.
Na kompleksu zunanje ureditve za Urgentni objekt je predvidena postavitev kovinske
konstrukcije za cca 60 koles.
Predvidena je postavitev dvižnih montažnih avtomatskih ramp in sicer na vozišču širine 5,00
in 6,00 m.
Drog rampe maksimalno do 3,00 , bele barve, z rdečimi odsevniki in gumo na spodnjem
robu.
5
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
ODVODNJAVANJE:
Na obravnavanem območju je zgrajen ločen kanalizacijski sistem.
Odpadne vode iz objekta bodo speljane v obstoječ kanalizacijski kolektor, ki poteka na
severni strani objekta Urgenca. Meteorne vode s strehe objekta in nadstreškov ter povoznih
površin in helioporta bodo speljane v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Meteorne vode s strehe objekta so speljane preko peskolovov v meteorno kanalizacijo.
Peskolovi so predvideni iz betonskih cevi DN 400 mm, z LTŽ pokrovom in usedalnikom
globine 0,30 m.
Meteorne vode s parkirnih površin za rešilna vozila (nadstrešek na vzhodni strani urgence),
so speljane v tipski montažni linijski požiralnik svetle širine 10 cm, z vgrajenim padcem in
LTŽ rešetko. Linijski požiralnik se polaga na betonsko podlago C 16/20 deb.min. 20 cm in
obda z obeh strani z betonom deb.20 cm in sicer do spodnjega roba asfalta. Iz omenjenega
požiralnika je meteorna voda speljana v obstoječ meteorni kana preko lovilca olja zunanje
dimenzije 1270 mm. Meteorne vode iz ostalih utrjenih površin so speljane v požiralnike iz
betonskih cevi DN 400 mm, z vtokom pod robnikom z usedalnikom globine 0,50 m oziroma
brez usedalnika, če je le-ta pretočen.
Z območja helioporta na strehi obstoječega objekta je meteorna voda speljana v tipski
montažni lovilec olja dimenzije 1470 mm-zunanji premer, za pretok vode do 30 l/sek, z
usedalnikom prostornine 1000 l, kompaktna betonska enota, koalescenčni filter ter
samodejno zapiralo ter z napravo za odvzem vzorca vode. Notranji deli so iz PE-HD
materiala, pokrov LTŽ premera DN 600 mm, težke izvedbe.
Revizijski jaški so predvideni iz betonskih cevi DN 800 mm, oziroma DN 1000 mm predviden
nasadni jašek na obstoječem fekalnem kanalu, z LTŽ pokrovom DN 600 mm, težke izvedbe
na povozni površini. Predviden jašek fekalne kanalizacije mora biti opremljen z gumijastim
tesnilom in pokrovom, ki omogoča prezračevanje kanala.
Obstoječ kanal iz betonskih cevi DN 300 mm, ki poteka na vzhodni strani objekta URGENCA
in sicer v obstoječi zelenici je potrebno delno prestaviti.
Prestavitev kanala je predvidena v traso dovozne ceste in sicer v dolžini 24,00 m.
Za odvod vode s planuma spodnjega ustroja je predvidena plitva rigola z drenažno cevjo DN
100 mm. Plitva rigola je zapolnjena s tolčencem frakcije od 30 do 60 mm.
Za izgradnjo kanalizacije so predvidene plastične PE cevi, serije SN 8, ki se polagajo na
peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom
cevi oziroma na betonsko podlago in polno obbetonirajo.
Celotno odvodnjavanje in kanalizacija objekta je razvidno iz situacije odvodnjavanja.
6
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
4.0.
VODOVOD-HIŠNI PRIKLJUČEK (gradbeni del)
Predviden prizidek k objektu Urgenca se bo oskrboval s pitno in sanitarno vodo iz
obstoječega vodovodnega priključka.
Na vzhodni strani obstoječega objekta-Urgenca poteka trasa obstoječega vodovoda LŽ DN
150 mm, ki ga bo potrebno na območju predvidene izgradnje ustrezno prestaviti.
Vodovodne cevi se polagajo v ozek izkop širine 0,60 m, na peščeno podlago debeline min.
10 cm in obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. Cevi se položijo na globino
do 1,50 m (globina obstoječega vodovoda).
Preostali del zasipa se izvede z izkopanim materialom v plasteh do 20 cm in nabija do
predpisane zbitosti.
Zasip je predviden do spodnjega roba tampona. Posebno ob robovih cevi mora biti material
dobro nabit. Nasutje na območju cevi mora biti zbito na najmanj 90 % po standardnem
Proktorjevem postopku.
V projektu zunanje ureditve je obdelan samo gradbeni del vodovoda, strojni del je obdelan v
projektu strojnih instalacij za objekt.
Zaradi stabilnosti vodovoda v času tlačne preizkušnje in dinamičnih učinkov, ki nastanejo pri
pretoku po cevovodu, je potrebno obbetonirati (sidrati) vse horizontalne in vertikalne krivine
ter armature.
Betonski sidrni blok se z večjo površino opira na raščena homogena tla, z manjšo površino
pa na fazon, ki ga sidramo. Betonski sidrni blok ne sme biti togo vezan z betonom, zato
fazon pred betoniranjem bloka zaščitimo z lepenko ali drugim materialom, tako da
preprečimo sprijetje fazona z betonom.
Po končani izgradnji in uspešni tlačni preizkušnji je potrebno vodovod temeljito izprati in
dezinficirati. Dezinfekcija se izvede v prisotnosti in po navodilih pristojne osebe Centra za
socialno medicino in higieno. Zapisnik o dezinfekciji cevovoda in izvidi o higienski
neoporečnosti vodovoda morajo biti predloženi komisiji na tehničnem pregledu.
Maksimalni obratovalni tlak je 6 bar. Višina preizkusnega tlaka za obratovalne tlake pod 10
bar je 1.5 krat obratovalni tlak, torej je preizkusni tlak 9 bar.
Cevovod oziroma odsek se polni z vodo na najnižjem mestu pri odprtih zračnih ventilih.
Maksimalni pretok vode pri polnjenju je 3.5 l/sek za fi 300 mm, oziroma čas polnjenja 35
minut/100 m cevovoda za vse premere.
Pred izvedbo tlačnega preizkusa morajo biti krivine obbetonirane, zapore ob koncu
položenega vodovoda pa morajo biti ustrezno podprte. Pri tlačnem preizkusu se tlak počasi
povečuje do višine preizkusnega tlaka in se na tej višini vzdržuje, dokler se ne doseže
primerne stabilizacije cevovoda. Za tem se z ventilom prekine zveza med črpalko in
cevovodom za eno uro. Preizkus je zadovoljiv, če padec tlaka v eni uri ni večji od 0.2 bar.
7
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
5.0.
OSTALI KOMUNALNI VODI:
V situaciji komunalnih naprav in napeljav so zrisani vsi znani obstoječi in predvideni
komunalni vodi. Pred pričetkom del je potrebno le-te na terenu zakoličiti. Izkope v neposredni
bližini obstoječih komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom upravljavca
za posamezni vod. Predviden prizidek bo priključen na obstoječe elektro omrežje in sicer
preko obstoječega elektro sistema v Urgenci.
Celje, marec 2013
Sestavil: Valter Ernst
8
ARHITEKT
ERNST
d.o.o.
PROJEKTIRANJE
INTERIER INŽENIRING Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO
E-mail: [email protected] 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davčna št.: SI19355025
3.2.4
RISBE
List
Risba
Merilo
1.
NAČRT ZAKOLIČBE
M 1:250
2.
SITUACIJA UREDITVE
M 1:250
3.
SITUACIJA PREČNIH SKLONOV
M 1:250
4.
SITUACIJA ODVODNJAVANJA
M 1:250
5.
SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV M 1:250
6.
PODOLŽNI PROFIL-DOVOZNA CESTA
M 1:250/100
7.
PREČNI PREREZ P1
M 1:100
8.
PREČNI PREREZ P2
M 1:100
9.
PREČNI PREREZ P3
M 1:100
10.
PREČNI PREREZ P4
M 1:100
11.
PODOLŽNI PROFIL-DOVOZNA CESTA PRI ORL
M 1:100
12.
PREČNI PREREZ P5 IN P6
M 1:50
13.
PREČNI PREREZ P7 IN P8
M 1:50
14.
PREČNI PREREZ P9
M 1:50
15.
PREČNI PREREZ P10
M 1:50
16.
PREČNI PREREZ P11
M 1:50
17.
PREČNI PREREZ P12
M 1:50
18.
NORMALNI PROFIL
M 1:50
19.
DETAJL POLAGANJA PLASTIČNIH CEVI
M 1:10
20.
MONTAŽNI REVIZIJSKI JAŠEK ∅ 80
M 1:25
21.
22.
DETAJL POŽIRALNIKA Z LITOŽELEZNO
REŠETKO
DETAJL POŽIRALNIKA Z VTOKOM POD
ROBNIKOM
9
M 1:10
M 1:10