organi banke_1

Comments

Transcription

organi banke_1
7
Ljubljanska banka d.d.
SEKTOR ZA POSLOVANJE
S TUJINO
Datum: 11.1.1991
gtevilka: 3621-2/DK
Priloteno vam pogiljam v informacijo sezname
organov bank po novi organizaciji.
L.}
D.Kunn6
PREJMEJO:
1. J.Deti6ek
. A.Bandel.
. aier
5. P.gavli
6. J.Filipli6
7. M.Kogak
8. tajnigtvo sektorja
9. M.Zavirgek
10. M.Primon
11. S.Dinjagki
12. M.Herzog
Cvla A eN
I
UPRAVNEGA
ODBORA
1. MARJAN ANZUR, IMV, Novo mesto
2. FRANC BALANC, Sava, Kranj
3. MIRAN GOSLAR, Poslovni sistem Mercator
4. BOZO KUHARIC, Mura, Murska Sobota
5. RAFAEL MAVRI, Eta, Cerkno
6. FRANC PREMK, Petrol
7. HERMAN RIGELNIK, Gorenje, Velenje
8. STANE SENICAR, Zlatarne, Celje
9. MARKO KRANJEC, Republika Slovenija
10. MIRAN TURK, Intereuropa, Koper
11. JOIE UZMAH, Jeklotehna, Maribor
12. FRANC CARGO, Videm, Krgko
13. ERIKA gPEGLIC, MTU, Slovenj Gradec
14. MARKO SOK, Emona VPS
15. METOD DRAGONJA, Lek, Ljubljana
16. UROg SLAVINEC, Helios, Domnde
17. STANISLAWSKRABEC, Riko, Ribnica
18. JANEZ VIPOTNIK, Iskra
19. BORIS ZAKRAJgEK, Stol, Kamnik
20. MIRO SOTLER, Koteks Tobus, Ljubljana
21. FRANCE ARHAR, LHB, Frankfurt
22. NIKO KAVCIC, Ljubljana
23. FRANC POTEKO, Kompas, Ljubljana
24. IVAN MAJDAK, Veterinarija, Zagreb
25. DZEVAD GANIC, Vaso Miskin Crni " Energoinvest, Sarajevo
CLANI
NADZORNEGA
ODBORA
1. ANDREJ CETINSKI, Slovenske elezarne
2. MAGDA KOCIC, Industrija usnja, Vrhnika
3. VILJEM SEMULIC, IMP, Ljubljana
4. JANKO KORITNIK, REK, Trbovlje
5. MARJAN MLAKAR, Tosama, Domale
6. ZVONKO MAJDANCIC, Podravka, Koprivnica
7. HERBERT SEFER, Radenska, Radenci
• 8. DRAGAN MOZETIC, Gostol, Nova Gorica
9. prof. dr. IVAN TURK, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
POSLOVODNI SVET LJUBLJANSKE BANKE d.d.
Slapernik Anton
2.
JanCar ToulaZ
3. KrpaC Ciril
4. Bergant Sava
5. Cvek Zvone
6. Debeljak Zorko
7. PotoCnik Ivan
8. TomaZ Aljo5a
9.
Valant Stane
IjLibganSKa panto
ZU
LB d.d.
Tajni5tvo. banke
KOLEGIJ CENERALNEGA DIREKTORJA
ALENKA SABADIN
Kadrovska sluZba
MARIJA ELIZABETA KARPE
SluZba za plan, analize in posl.inf.
MARJANA KONSTANTIN
Sektor za kreditiranje podjetij
VITO VERSTOVSEK
Sektor za kreditiranje dr.gosp.
BARBARA KOVSE
Sektor za sredstva
ALENKA KERIN
Sektor za plaC.promet s tujino
BOJAN KASTELIC
SluZba za organizacijo
JANKO GEDRIH
SluZba za spl.in tehn.posle
JERNEJ KOSMAC
SluZba za stike z javnostjo
MAKSIMILJAN VRECA
SluZba za notr.nadz.in rev.posl.
BOJAN SLAPNIK
Sektor za projektno financiranje
ANTON MACUH
Sektor za invest.banCni5tvo
IVAN MAVEC
Sektor za poslovanje z obCani
JURIJ DETICEK
Sektor za poslovanje s tujino
SAMO NUCIC
SluZba za gospo.raC.posle
JARIL LAVRENCIC
Skupni center za raCunalni5tvo
FRANC TESTEN
Pravna pisarna
ANTON LAVTAR
In5titut za ekon.investicij
MAJA KORITNIK
SluZba za koordin.banCne skupine
BRIGITA KO8AK
IzobraZevalni center
•KAROLINA POTOCNIK
Sektor za plaCilni promet
KRISTINA DOLENC
Sektor za devizno poslovanje
ANDA MAVEC
SluZba za globalne finance banke
JO2E BENCINA
Tajniitvo banke
IN POSLOVODNI SVET TER SVETOVALCI GENERALNECA DIREKTORJA
ijuoijansica
Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana
Tajni5tvo banke
DIREKTORJI SKUPINE BANK LJUBLJANSKE BANKE
Zap.
5t. NAZIV BANKE
.
Anton Slapernik
1. Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
....
... ___.___
d..d.
- Ljubljanska banka
Glavna podrunica Zagreb
Josip Brki6
.•
.
- Ljubljanska banka d.d.
Glavna podruinica Sarajevo
Obrad 8e5lija
.
....j
-
- Ljubljanska tanka_d.d._
____
Podruinica Skopje
_ -•
2. Ljubljanska banka-A
Splo5na banka Xelje, .d.d.___ _ -
3. Ljubljanska bankaBanka Domiale, d.d.
.
J.
Julio Kuruc
•
Zlatko .KavCiC
Dejan Avsec
Ljubljanska bankaKreditna banka Maribor, d.d.
Darko Tolar
kjuhlj:in!;ka 11:inkaK,Aticrt.:ialna banka d.d., NG
___
'Vojko Cok
Ljubljanska bankaPosayska banka Kr5ko, d.d.
LjubljrInzkl, bankaPcm'irska banka, d.O.M.Sobota
_______
.-.
-? t .
5. Ljubljanska bankaPodrayska banka d.d.
Koprivnica
7.
--Niko KaC_
ViljemDri'ani6
4. Ljubljanska bankaSplo5na banka Koper, d.d.
6. Ljubljanska bankaGorenjska banka Kranj, d.d.
____
Spase Dinevski
Stefan Hajdinjak
Duiannicrsd
.
2
art -
Ljubljanska banka11.
Dolenjska banka d.d., NM
,
• .'
--------.. .
.
12. Ljubljanska bankaS1.Gradec, d..d.
Koro5ka banka
.
13.
--I
i 14.
Franci. Porsan
. ,
..„
. _ _
...
Peter Oroze n
7.
Ljubljanska banka::!-!:".:- --:
Banka Zasavje, d.d.,Trbovlje
.
,:..:•...: J,;.
Zdenko
Fritz
-.....- -. ......._-.
. ...r • tJ, a ::::"s".:- 7:;:;:".:7C, ■ i.:.!:
!
Ljubljanska banka.---- q71;!.
Rafko BerloCnik
Splona banka Velenje, d.d.
Titovo Velenje
.:.
15. _Ljubljanska banka
Banki -za1nedrepubli5k0 ----.
sodelovanje in razvoj, Lj
.;,);.■ 7: :11-....
1
i
---.... -...- -.
- :
•
.
,
•
..'
,
Tone - FlorjanCiC ---7--"
--
I
4
-•5:4111;'1
.b.5
Ljubljana, 9. 1. 1991
-
■

Similar documents