OPR _ Formule za Osnove stroškovnega in poslovodnega

Comments

Transcription

OPR _ Formule za Osnove stroškovnega in poslovodnega
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
Formule pri predmetu Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstvaBUNI
Poslovni izidi
Poslovni izid = prihodki – odhodki
Prispevek za kritje = prihodki od prodaje – spremenljivi stroški v prodanih učinkih
Kosmati dobiček = prihodki od prodaje – proizvajalni stroški v prodanih učinkih
ČD = PI POS − d ⋅ PI OBD
Ocenjevanje gibanja stroškov
-
ΔO O1 − O 0
=
ΔQ Q1 − Q 0
%ΔO (O1 − O0 ) ⋅ Q0
=
koeficient spremenljivosti celotnih stroškov: K S =
%ΔQ O0 (Q1 − Q0 )
linearna računska interpolacija:
ocena s =
S0 = K S ⋅ O 0
Začetna zaloga + nabava - poraba = končna zaloga
Metode za izračunavanje str. dela
-
Časovni način: str. dela = št. ur ⋅ urna postavka
-
Kosovni način: str. dela = št. narejenih izdelkov ⋅ plače na kos
-
Časovni akordni način: str. dela = št. normativni h ur ⋅ urna postavka
Metode za izračun amortizacije
-
Časovne metode: str. amortizacije = amort. osnova ⋅ amort.stopnja
-
Funkcionalna metoda (metoda proizvedenih enot): str. amortizacije = opravljene enote ⋅
Davčni prihranek zaradi amortizacije = d ⋅ davčno priznani str. amortizacije
str. amortizacije
enoto
Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih
stroški, ki se prenašajo
osnova za dodajanje
-
KD =
-
stroški, preneseni na stroškovno mesto = K D ⋅ osnova za prenos posrednih stroškov
-
stroškovna cena učinka = neposredni stroški učinka + K D ⋅ osnova za prenos posrednih stroškov
Analiza občutljivosti poslovnega in denarnega izida na spremembe v obsegu dejavnosti
-
kritična točka gospodarnosti
Q KG =
F
F
=
pc - s pp
PKG =
F
F
F
=
=
s
S
st pp
11- 0
pc
P0
1
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
-
potrebna proizvodnja in prodaja za dosego želenega dobička v stalnem znesku ( PI Ž )
Q PI Ž =
st pp =
-
pc - s
=
pp
F + PI Ž F + PI Ž F + PI Ž
=
=
s
S
st pp
11- 0
pc
P0
F
(1 - st pi )⋅ pc − s
Pst pi =
=
pi
)
pc
F
st pp − st pi
stopnja varnostne razlike do kritične točke gospodarnosti
⎞ ⎛ PKG
⎟⎟ = ⎜⎜1 −
P0
⎠ ⎝
⎞
⎟⎟
⎠
stopnja vzvodja iz delovanja
VD =
-
PPI Ž =
pp PP0
=
pc
P0
⎛ Q
st vrKG = ⎜⎜1 − KG
Q0
⎝
-
F + PI Ž
potrebna proizvodnja in prodaja za dosego želenega dobička v prihodkih ( st PI
Q st pi =
-
F + PI Ž
PP0 %ΔPI
=
PI 0
%ΔP
kritična točka denarnega izida iz poslovanja
Q DI =
Fizd
pc prej - s izd
PDI =
Fizd
Fizd
=
s
S0
1 - izd
1 - izd
pc prej
P0 prej
Določanje prodajnih cen
-
prodajna cena = stroškovna cena + (stopnja pribitka ⋅ stroškovna osnova)
načrtovani celotni ciljni dobiček
st pr na lastno ceno (lc i ) =
∑ Q i ⋅ lc i
DOB+ F
∑ Qi ⋅ s i
-
st pr na spremenljive stroške(si ) =
-
st pr na proizvajal ne stroške (pro i ) =
-
DOB + celotni načrtovani neproizvaj alni stroški
∑ Q i ⋅ pro i
%ΔQ
cenovnaelastičnost povpraševanja (E C, POV ) =
%Δpc
Modeli zalog
Model zalog brez varnostne zaloge
Z MAX
2
-
povprečna količina materiala v zalogi (ΦQ ZAL ) =
-
povprečno vezana sredstva v zalogi = ΦQ ZAL ⋅ nc MAT
-
količnik obračanja zalog materiala =
celotna zaloga
str. porabljenega materiala
=
ΦQ ZAL
povpr. vezana sredstva v zalogi
2
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
št. dni v obdobju
količnik obračanja
-
povprečni čas vezave =
-
optimalna velikost naročila (Q N opt ) =
-
2 ⋅ Q v celotnem obdobju ⋅ str. enega naročila
str. zaloge na enoti za celotno obdobje
točka sprožitve naročila (N Q ) = dnevna poraba ⋅ čas od naročila do prejema
Model z varnostno zalogo ( Z V )
-
Z MAX − Z V
+ ZV
2
točka sprožitve naročila (N Q V ) = dnevna poraba ⋅ čas od naročila do prejema + Z V
povprečna količina materiala v zalogi (ΦQ ZAL ) =
Plače
celotni načrtovan znesek za plače
celotne točke za predvideno delo
-
vrednost točke =
-
sprememba točk (X) =
dotedanje točke za najvišje ocenjeno mesto - a ⋅ dotedanje točke za najnižje ocenjeno mesto
=
a -1
a = novi koeficient razmerja plač med najvišje in najnižje ocenjeno plačo
Naložbe v obratna sredstva
nabavna vrednost načrtovane porabe materiala v obdobju ⋅ Φčas vezave
=
celotno obdobje
nabavna vrednost načrtovane porabe materiala v obdobju
=
količnik obračanja zaloge materiala v obdobju (K O M )
ΦN M =
-
K OM =
celotno obdobje
Φčas vezave
-
ΦN NP =
načrtovana stroškovna vrednost dokončanih učinkov v obdobju ⋅ Φ st. dokončanosti
K O NP
-
ΦN PO =
načrtovanastroškovna vrednost dokončanih polproizvodov v obdobju
K OPO
-
ΦN DP =
načrtovana stroškovna vrednost dokončanih učinkov v obdobju
K O DP
-
ΦN TB =
načrtovana nabavna vrednost prodaje trgovskega blaga v obdobju
K O TB
-
ΦN TK =
načrtovana prodajna vrednost prodaje v obdobju
K O TK
3
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
Naložbeni procesi
n
-
ČSVN = ∑
i =1
DI i
(1 + r )
i
+
L
−I
(1 + r )n 0
n
-
letninski postopek:
a n ⋅ ČSVN = a n ⋅ ∑
i =1
an =
-
r ⋅ (1 + r )
(1 + r )
i
+
L
(1 + r )n
− I0
n
(1 + r )n − 1
notranja stopnja donosa ( rn ): ČSVN
n
=∑
i =1
-
DI i
koeficient ČSVN =
DI i
(1 + rn )
i
+
L
−I =0
(1 + rn )n 0
ČSVN
I0
4
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
Seznam kratic
an = letninski faktor
ČD = čisti poslovni izid
ČSVN = čista sedanja vrednost naložbe
d = davčna stopnja
DIi = denarni izid iz delovanja naložbe v letu i
Dnor = normalno pričakovani lastnikom razpoložljivi letni čisti denarni tok iz delovanja podjetja v času po posamični
ocenitveni dobi (n)
DLV = donosnost lastnih virov (kapitala)
DV = donosnost celotnih virov sredstev
cTV = povprečna cena oz. donosnost tujih virov financiranja
EC, pov = cenovna elastičnost povpraševanja
F = celotni stalni stroški
Fizd = stalni stroški, ki so tudi izdatki
g = ocenjena letna stopnja rasti
I0 = izhodiščni izdatek za naložbo
Kd = koeficient dodatka posrednih stroškov
KOm = količnik obračanja zalog materiala
KOnp = količnik obračanja zalog nedokončanih proizvodov
KOpo = količnik obračanja zalog polproizvodov
KOdp = količnik obračanja zalog dokončanih proizvodov
KOtb = količnik obračanja zalog trgovskega blaga
KOtk = količnik obračanja terjatev do kupcev
lc = lastna cena učinka
L = likvidacijska vrednost naložbe
LV = lastni viri (kapital)
ncMAT = nabavna cena enote materiala
NQ = točka sprožitve naročila
ΦNM = povprečna naložba v zalogo materiala (ΦQZAL)
ΦNNP = povprečna naložba v zalogo nedokončanih proizvodov
ΦNPO = povprečna naložba v zalogo polproizvodov
ΦNDP = povprečna naložba v zalogo dokončanih proizvodov
ΦNTB = povprečna naložba v zalogo trgovskega blaga
ΦNTK = povprečna naložba v terjatve do kupcev
ncu = uresničena nabavna cena materiala
ncs = standardna nabavna cena materiala
O = odhodki
PIPOS = poslovno izkazani poslovni izid
PIOBD = obdavčljivi poslovni izid
P = prihodki
pc = prodajna cena enega učinka
pp = prispevek za (po)kritje na enoto učinka
5
Pripravil: mag. Danijel Vukovič
ppn = načrtovan prispevek za (po)kritje na enoto učinka
PP = celotni prispevek za (po)kritje
PKG = prihodki v kritični točki gospodarnosti
PPiž = prihodki pri želenem poslovnem izidu
PIŽ = želeni poslovni izid
PstPi = prihodki pri stopnji želenega dobička v prihodkih
PDI = prihodki pri kritični točki denarnega izida
pcprej = prejemki na enoto prodanega učinka
pro = proizvajalni stroški na enoto učinka
pi = verjetnost posamezne alternative
potu = uresničeni potrošek materiala na enoto učinka
pots = standardni potrošek materiala na enoto učinka
Q = količina proizvedenih učinkov
QKG = kritična točka gospodarnosti
QPIž = količina učinkov pri želenem poslovnem izidu
QstPI = količina učinkov pri stopnji želenega dobička v prihodkih
QDI = kritična točka denarnega izida
ΦQZAL = povprečna količina materiala v zalogi
QNopt = optimalna velikost naročila
Qu = uresničena količina proizvodnje učinka
Qn = načrtovana količina proizvodnje učinka
r = diskontna stopnja
rN = notranja stopnja donosa naložbe
S = celotni spremenljivi stroški
s = spremenljivi stroški na enoto
sst = standardni spremenljivi stroški na enoto
stPP = stopnja prispevka za kritje
stPI = stopnja želenega dobička v prihodkih
stvrKG = stopnja varnostne razlike do kritične točke gospodarnosti
sizd = spremenljivi stroški na enoto učinka, ki so tudi izdatki
stPR = stopnja pribitka
tu = uresničena poraba izdelavnega časa na enoto učinka
ts = standardna poraba izdelavnega časa na enoto učinka
TV = tuji viri (dolgovi)
VD = vzvodje iz delovanja
Xi = ČSVN posamezne alternative
ZMAX = maksimalna količina materiala v zalogi
ZV = varnostna zaloga
6