Zapisnik - Fakulteta za zdravstvene vede

Comments

Transcription

Zapisnik - Fakulteta za zdravstvene vede
Številka: 8059 -1/2011/400-VJ
Datum: 10.10.2011
ZAPISNIK
4. korespondenčne seje Senata FZV UM, z dne 05.10.2011
Dnevni red:
1. Prepisi študentov iz drugih visokošolskih zavodov na Fakulteto za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru.
O sklepih so glasovali:
Prof. dr. Peter KOKOL, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, prof. dr. Milan BRUMEN, prof. dr. Jana
GORIUP, izr. prof. dr. Slavko CVETEK, doc. dr. Janez REBOL, viš. predav. mag. Milica LAHE, viš.
predav. mag. Vida GÖNC, Tina HERCAN, študentka, Natalija GORIČKI, študentka in Marina
KOTNIK, študentka.
Glasovalo je skupaj 11 članov Senata FZV UM, od tega je za sprejetje spodaj navedenega sklepa
bilo 11 članov ZA.
SKLEP 1:
Soglašam s sklicem 4. korespondenčne seje Senata Fakultete za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega 1. stopnja v 2. letniku
rednega študija Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ni prostih vpisnih mest,
zato se vloge za prepis na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru zavrnejo.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega 1. stopnja v 2. letniku
izrednega študija na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so še prosta vpisna
mesta, zato se prošnji Urške Muhič za prepis iz Visoke šole za zdravstvo Izola Univerze na
Primorskem v 2. letnik izrednega študija dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega
programa Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ugodi v skladu
z določili 119. člena Statuta Univerze v Mariboru.
Klemen Cvirn je dne 31.08.2011 vložil prošnjo za prepis iz Visoke zdravstvene šole v Celju na
Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Vlogi je priložil Potrdilo o opravljenih
izpitih, z dne 29.08.2011, Potrdilo o opravljenih preizkusih znanja, z dne 18.08.2011,
Predmetnik 1. letnika in okvirni učni načrt obveznih in izbirnih predmetov in predstavitev učenja
na osnovi primerov.
O sklepu 2 je glasovalo 11 članov Senata FZV UM, od tega je 11 članov glasovalo ZA sprejetje
sklepa.
SKLEP 2:
Vloga Klemna CVIRNA, stan. Založe 43, 3313 Polzela za prepis iz Visoke zdravstvene šole v
Celju na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v 2. (drugi) letnik rednega
študija na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1. stopnja, se zavrne.
Valerija Časar je dne 18.08.2011 vložila prošnjo za prepis iz Visoke šole za zdravstvo Izola
Univerze na Primorskem na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Vlogi je priložila
Potrdilo o opravljenih izpitih, z dne 05.10.2010 in Potrdilo o opravljenih izpitih, z dne
22.09.2010.
O sklepu 3 je glasovalo 11 članov Senata FZV UM, od tega je 11 članov glasovalo ZA sprejetje
sklepa.
SKLEP 3:
Vloga Valerije ČASAR, stan. Archinetova 19, 1000 Ljubljana za prepis iz Visoke šole za
zdravstvo Izola Univerze na Primorskem na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru v 2. (drugi) letnik rednega študija na visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega 1. stopnja, se zavrne.
Tamara Magdič je dne 15.09.2011 vložila prošnjo za prepis iz Zdravstvene fakultete Univerze v
Ljubljani na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Vlogi je priložila Pregled
opravljenih izpitov, z dne 14.09.2011.
O sklepu 4 je glasovalo 11 članov Senata FZV UM, od tega je 11 članov glasovalo ZA sprejetje
sklepa.
SKLEP 4:
Vloga Tamare MAGDIČ, stan. Stara cesta 49, 9240 Ljutomer za prepis iz Zdravstvene
fakultete Univerze v Ljubljani na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v 2.
(drugi) letnik rednega študija na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1.
stopnja, se zavrne.
Urška Muhič je dne 12.09.2011 vložila prošnjo za prepis iz Visoke šole za zdravstvo Izola Univerze
na Primorskem na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Vlogi je priložila Potrdilo
o opravljenih izpitih, z dne 08.09.2011.
2
O sklepu 5 je glasovalo 11 članov Senata FZV UM, od tega je 11 članov glasovalo ZA sprejetje
sklepa.
SKLEP 5:
Vloga Urške MUHIČ, stan. Nova vas 88a, 2250 Ptuj za prepis iz Visoke šole za zdravstvo Izola
Univerze na Primorskem na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v 2. (drugi)
letnik rednega študija na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1.
stopnja, se zavrne.
Vlogi Urške MUHIČ, stan. Nova vas 88a, 2250 Ptuj za prepis iz Visoke šole za zdravstvo Izola
Univerze na Primorskem na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v 2. (drugi)
letnik izrednega študija na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 1.
stopnja, se ugodi.
Zapisala:
P. p. tajnica fakultete
Vlasta JUG, univ. dipl. prav.
Dekan
Prof. dr. Peter Kokol
DOSTAVLJENO:
- Prof. dr. Peter Kokol, dekan FZV UM,
- Vlasta Jug, univ. dipl. prav., p. p. tajnica FZV UM,
- članom Senata FZV UM,
- arhiv, tu.
3

Similar documents