Klindamicin

Comments

Transcription

Klindamicin
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: KLINDAMICIN
· Številka artikla: CH0100
· CAS-številka: 21462-39-5
Število ES:
244-398-6
· Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
DISTRIBUTOR:
KEFO d.o.o.
Brnčičeva 29
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
http://www.kefo.si; [email protected]
Telefonska številka za nujne primere: +386 15634100
V primeru zastrupitve se posvetujte z zdravnikom oziroma pokličite Center za zastrupitve tel: 112
2 Ugotovitev nevarnosti
· Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
GHS07
2 H315 Povzroča draženje kože.
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Xi; Dražilno
R38: Draži kožo.
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v
zadnji veljavni izdaji.
· Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.
· Piktogrami za nevarnosti
GHS07
· Opozorilna beseda Pozor
· Izjave o nevarnosti
H315 Povzroča draženje kože.
· Varnostne izjave
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 Po uporabi temeljito umiti.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).
· Druge nevarnosti · Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
3 Sestava/podatki o sestavinah
· Kemijska karakteristika: Snovi
· CAS-št. Oznaka
21462-39-5 Klindamicinijev klorid
· Identifikacijska številka (-e)
· Število ES: 244-398-6
4 Ukrepi za prvo pomoč
· Opis ukrepov za prvo pomoč
· v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
· če pride v stik s kožo: Takoj izpirajte z obilo vode in milom.
· če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
· če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
· Napotki zdravniku: Pokaži ta varnostni list.
· Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5 Protipožarni ukrepi
· Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali pena. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.
· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
· Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema: Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
· Drugi podatki Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
V primeru prah / aerosoli se priporoča, osebne varovalne opreme.
· Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Mehanično pobrati.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
V primeru droben prah: Uporaba sesalnika
· Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
7 Ravnanje in skladiščenje
· Ravnanje:
· Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Pri nastajanju prahu skrbeti za odsesovanje.
Dobro odpraševanje.
Posode imeti tesno zaprte.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:
Shranjujte v hladnem v suhem in dobro prezračevanem. Hraniti v tesno zaprti posodi.
· Napotki za skupno skladiščenje: ni potrebno
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: nobeni
· Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:
Poskrbeti za možnost umivanja na delovnem mestu.
Ni drugih podatkov, glej točko 7.
Parametri nadzora
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
V primeru prahu ali aerosole: Uporabi filter odobren respirator.
Za kratek čas se svetuje, da uporabite filtrirnih napravah primeren za nevarnost.
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ločeno shranjevanje zaščitne obleke.
Nosečnice bi se morale brezpogojno izogniti vdihavanju in stiku s kožo.
· Zaščita dihal: Priporoča je začita dihal
· Zaščita rok:
Rokavice morajo biti v skladu s standardi (EN374) in direktiva EU 89/89/CEE, iz katere izvira.
Rokavice iz gume.
· Material za rokavice
Materiala rokavic, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Izbira materiala rokavic na upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo.
Rokavice iz PVC ali PE.
/
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
/
· Zaščita oči: Zaščitna očala
· Ščitnik za telo:
Izberite vrsto fizičnega varovanja, odvisno od koncentracije nevarnih snovi na delovnem mestu.
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splošne navedbe
· Videz:
Oblika: kristalast prah
Barva: bel
· Vonj: brez vonja
· Mejne vrednosti vonja: Ni določen.
· Vrednost pH Ni uporaben.
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: 141-143 °C (Zers.)
· Vnetišče: Ni uporaben.
· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Snov ni vnetljiva.
· Temperatura vnetišča:
Temperatura razgradnje: Ni določen.
· Samovžig: Ni določen.
· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.
Meje eksplozije:
spodnja: Ni določen.
zgornja: Ni določen.
· Parni tlak pri 20°C: 0 hPa
· Relativna gostota Ni določen.
· Gostota hlapov Ni uporaben.
· Hitrost izparevanja Ni uporaben.
· Topnost v / se meša s/z: vodo
10 Obstojnost in reaktivnost
· Reaktivnost
· Kemijska stabilnost
· Možnost poteka nevarnih reakcij Reakcije z močnimi oksidanti.
· Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Nevarni produkti razgradnje: Klorovodikova kislina, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, žveplov dioksid,
dušikov oksid
11 Toksikološki podatki
· Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· Primarno draženje:
· na koži: draži kožo in sluznico
· na očeh: draši
· Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
12 Ekološki podatki
· Strupenost
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Karakteristike na področjih okolja:
· Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Toksično delovanje z ekološkega vidika:
· Opomba: Podatki niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
· Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
13 Odstranjevanje
· Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Zastran recikiranja se obrniti na trg za odpadke.
· Šifra odpadne snovi:
Evropska unija ne določa enotna pravila za odstranjevanje kemičnih odpadkov, ki so posebni odpadki.
Njihova obdelavo in odlaganje je urejena z domačo zakonodajo vsake države. Torej, v vsakem primeru, se
obrnite na pristojni organ, ali te družbe zakonito pooblaščene za odstranjevanja odpadkov.
2001/573/ES: Sklep Sveta z dne 23. julija 2001 o spremembi seznama odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES.
Direktiva Sveta 91/156/EGS z dne 18. marca 1991 o spremembi Direktive 75/442/EGS o odpadkih.
· Neočiščena embalaža:
Zabojnikov in embalažni materiali, onesnaženi z nevarnimi snovmi ali pripravki, je treba obravnavati kot
proizvod.
Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni
embalaži.
· Priporočilo:
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.
Sperite z vodo, ki se pošljejo čiščenje in odstranjevanje.
14 Podatki o prevozu
· OZN-številka (spodnja na oranžni tablici) · ADR, ADN, IMDG, IATA odpade
· Pravilno odpremno ime ZN · ADR, ADN odpade
· IMDG, IATA N.A.
· Razredi nevarnosti prevoza
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Kategorija odpade
· Embalažna skupina
· ADR, IMDG, IATA odpade
· Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant: Ne
· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni uporaben.
· Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Ni uporaben.
UN "model regulation": ADR 2009 - uradni italijanski prevod ARS
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 22.03.2013
Trgovsko ime: KLINDAMICIN
15 Zakonsko predpisani podatki
· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Napotki za omejitev zaposlitev: · Stopnja ogrožanja vode: KOV 1 (uvrstitev na listi): rahlo ogroža vodo.
· Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.
16 Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Q.A / Normative
· Okrajšave in akronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· Viri
Direktiva 67/548/EGS in njene spremembe in prilagoditve.
Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, REACH.
Uredba (ES) št 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008, CLP, in poznejše
spremembe.
Globally Harmonized System, GHS
______________________________________________________________________________________________________________________
KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 56 34 123, fax: 01 56 34 139, dav.št. 78891752, mat.št. 1582321,
TRR odprt pri SKB BANKI d.d. št.: 03131-1000165581; Okrožno sodišče v Ljubljani, ust.kapital: EUR 830.878,35, SRG:
2000/14906, št.vložka: 1/34051/00, e-mail: [email protected] internet: www.kefo.si

Similar documents