svet staršev - mojedete.si

Comments

Transcription

svet staršev - mojedete.si
Otroški vrtec Ajdovščina
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
Sedež in uprava:
Otroški vrtec Ajdovščina,
Pot v Žapuže 14
telefon: (05) 36 81 340
telefon / fax: (05) 36 81 340,
gsm.: 051 267 126
Otroški vrtec Ajdovščina sestavljajo:
vrtec Ribnik, Pot v Žapuže 14,
vrtec Ob Hublju, Ob Hublju 1,
vrtec na OŠ Danila Lokarja
vrtec Vipava, Gradiška 14
vrtec na OŠ Vipava
vrtec Selo, Selo 39
vrtec Črniče, Črniče 43
vrtec na OŠ Črniče, Črniče 27
vrtec Col, Col 78
vrtec Vipavski Križ 10
vrtec Podnanos 77
vrtec Budanje 37
vrtec Vrhpolje 42
vrtec Lokavec 128
vrtec na Srednji šoli Veno Pilon
tel. 36 81 340, 041 887 024
tel. 36 61 187, 031 897 111
tel. 041 887 050
tel. 36 71 460, 36 71 463
tel. 041 521 010
tel. 36 66 023
tel. 36 66 313, 36 84 629
tel. 051 267 136
tel. 36 68 309
tel. 031 461 807
tel. 36 69 165
tel. 36 45 041
tel. 36 65 284
tel. 041 521 008
tel. 041 953 319
Otroški vrtec Ajdovščina
2
3
|
Otroški vrtec Ajdovščina
ZA POPOTNICO STARŠEM
Vrtec je ustanova, ki družini nudi pomoč pri vzgoji in varstvu otrok, ima pa tudi
izobraževalno nalogo. Zato nas veseli, da se starši odločajo za vključitev otroka v vrtec,
kjer si lahko pridobi različne izkušnje in se uči socializacije ter samostojnosti.
Starši in zaposleni v vrtcu se trudimo, da bi se otroci razvili v samostojne, samozavestne,
ustvarjalne in prijazne ljudi. Pri hoji po tej poti je zelo pomembno, kakšne spodbude jim
nudimo, kakšen zgled imajo v nas. Starši in vzgojitelji moramo otrokov razvoj spremljati,
ga usmerjati, voditi, z vsakim letom pa bolj spuščati, da se otrok nauči samostojnosti in
prevzemanja odgovornosti.
Kadar otroku dopustimo, da dela kar želi, lahko hitro dobi občutek, da se odrasli zanj
ne zanimajo, so do njega ravnodušni…, kar velikokrat pripelje do občutkov negotovosti in nezanesljivosti. Otrok pri svojem razvoju in odraščanju potrebuje jasne in dosledne meje, pravila ter konkretne odgovore na zastavljena vprašanja. Taka vzgoja pa v
današnjem hitrem tempu življenja zahteva veliko napora in potrpežljivosti. Zato je prav,
da imamo pri vzgoji otroka vedno pred očmi dolgoročne cilje in iščemo otrokove koristi
v prihodnosti. Prav je, da otroku postavljamo pravila in omejitve, ki morajo biti jasne.
Vedeti mora, kaj je prav in kaj ne. Pomembno je, da enaka pravila in omejitve veljajo tudi
za odrasle. Takrat otrok dobi občutek varnosti in zaželenosti.
Današnji otroci so žal deležni prevelike pozornosti in hitre izpolnitve vsake želje, kar
zanje gotovo ni dobro. Bolj pomembno je, da bi jim odrasli dajali možnost spoznati, da
morajo sami kaj prispevati k svojemu dobremu počutju oziroma izpolnitvi lastnih želja.
Zato je vrtec pozitivna otrokova izkušnja, kjer se uči navezovanja socialnih stikov z vrstniki, odraslimi in se prilagaja skupnim pravilom in dogovorom. V vrtčevskem okolju se
nauči razumeti sebe in druge, kar prispeva k njegovi socializaciji. Svoje želje in hotenja
mora uskladiti s skupino in vse to ga bogati in utrjuje na poti odraščanja.
Predšolsko obdobje je zaznamovano z igro, ki je otrokova pravica in edina prava metoda
za izkušenjsko učenje. Zato tudi delo in življenje v vrtcu temelji na igri in raznovrstnih
izkušnjah, da se otroci skozi lastno aktivnost in različne vsebine opremijo za kasnejši
vstop v šolo in v dobo odraščanja.
V vrtcu se zavedamo, da bomo uspešni pri tej nalogi le, če bomo z vami starši navezali
dober stik, odprt dialog in želeli doseči isti cilj, to je pomagati otroku pri njegovem razvoju do zdrave, samostojne, odgovorne in prijazne osebe
Ravnateljica:
Alenka Močnik
|
3
2
Otroški vrtec Ajdovščina
Cilji in naloge vrtec, ki izhajajo iz njegove dolgoročne vizije
»Prijazen in ustvarjalen vrtec«
• razvijati pri otrocih sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in
drugih,
• razvijati samostojnost,
• razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega
doživljanja in izražanja.
• spodbujati gibalne sposobnosti in spretnosti,
• posredovati znanja iz različnih področij in vsakodnevnih praks,
• spodbujati raziskovalni dih, domišljijo ter lastno mišljenje,
• spodbujati ustvarjalnost, radovednost in sposobnost intuicije,
• razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah.
Temeljne naloge našega vrtca:
• nuditi otrokom ustvarjalno okolje in klimo,
• upoštevati individualne potrebe otrok in staršev,
• ustvarjati kvalitetne medsebojne odnose na vseh ravneh: otrok - otrok,
otrok – odrasli,
• ponuditi pestro izbiro dejavnosti na vseh področjih ter možnosti poglabljanja na določenem področju,
• omogočati individualnost, drugačnost in izbiro v nasprotju s skupinsko
rutino,
• upoštevati in spoštovati zasebnost ter intimnosti otrok.
PRAVICE OTROK
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti
zastopniki.
Vrtec pa je ustanova, ki staršem pomaga pri vzgoji, izobraževanju in varstvu
njihovih otrok, zato morajo biti otrokove pravice v vrtcu prav posebej varovane in zaščitene. V našem vrtcu se trudimo, da jih vsestransko zagotavljamo.
4
5
|
Otroški vrtec Ajdovščina
Pravice otrok:
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd.... Optimalen razvoj vključuje
tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje
zahteve po enakih možnostih ni mogoč brez upoštevanja razlik in pravice
do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti sama organizacija življenja in
dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo vrednot, strpnosti, solidarnosti in odgovornosti ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih
odločitev in avtonomne presoje.
Kadar vrtec zazna oziroma posumi, da je otrok žrtev telesnega ali drugačnega
nasilja s strani drugih otrok ali odraslih, in ob sumu zanemarjanja ali zlorabe
otroka, je o sumu nasilja nad otrokom dolžan obvestiti odgovorno osebo in
odgovorno institucijo (Center za socialno delo, policijo). Postopke prijave
določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008).
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Otroci se učijo preko IGRE.
Naš cilj je razvijati otrokovo samostojnost, ustvarjalnost, odgovornost…
ter hkrati upoštevati otrokovo identiteto, enkratnost, drugačnost in neponovljivost.
PRAVICE STARŠEV
Starši imajo pravico:
•¸do informacij glede programa za predšolske otroke (Kurikulum),
• do informacij glede organizacije življenja in dela v vrtcu in skupini (Letni
delovni načrt vrtca),
• do zaščite osebnosti in informacij o družini, z upoštevanjem varstva
zasebnih podatkov,
• do postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim
v skupini ter do sprotnih, vsakodnevnih informacij o otroku in njegovem
počutju, pa tudi do poglobljenih pogovorov o razvojnem napredku na
pogovornih urah,
|
5
4
Otroški vrtec Ajdovščina
• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu
in skupini, vendar morajo pri tem upoštevati meje svojega soodločanja in
ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Svoja mnenja, predloge, pripombe, želje starši lahko posredujejo na:
- roditeljskih sestankih,
- pogovornih urah,
- preko predstavnikov v svetu staršev in svetu vrtca,
- neposredno vzgojiteljici vašega otroka,
- vodstvu vrtca.
Na morebitna vprašanja starši lahko dobijo odgovore:
- pri vzgojiteljici vašega otroka,
- pri delavkah v računovodstvu,
- pri pomočnici ravnateljice,
- pri ravnateljici.
SVET STARŠEV
Svet staršev vrtca Ribnik, vrtca na SŠ Veno Pilon, vrtca Vipavski Križ in
Lokavec:
1. Tine Uršič – skupina Balončki
2. Alenka Puc – skupina Srčki
3. Maja Curk – skupina Gumbki
4. Jasmina Likar Štinjek – skupina Žogice
5. Tina Pintar – skupina Krokodilčki
6. Brigita Štolfa – skupina Žirafe
7. Nataša Štrancar – skupina Levčki
8. Viljem Vrtovec – skupina Slončki
9. Polona Kunaver Ličen – skupina Zebre
10. Matej Plešnar – skupina Zelene pike
11. Žana Colja – skupina Rdeče pike
12. Špela Šinigoj – skupina Modre pike
6
7
|
Otroški vrtec Ajdovščina
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tanja Pipan – skupina Rumene Pike
Robert Žigon – skupina Zmajčki, SŠ Veno Pilon
Tomaž Curk – skupina Balončki, SŠ Veno Pilon
Martina Čučilovič, skupina Mehurčki, SŠ Veno Pilon
Uroš Velikonja – skupina Direndajčki, Vipavski Križ
Erik Ilc – skupina Metulji, Vipavski Križ
Miran Blaško – skupina Pikapolonice, Lokavec
Svet staršev vrtca Ob Hublju, oddelkov na OŠ Danilo Lokar, vrtca Selo,
Črniče in oddelka na OŠ Črniče:
1. Samo Babnik – skupina Miške
2. Lucija Žonta – skupina Polžki
3. Nataša Kendič Humar – skupina Zajčki
4. Ana Mavri – skupina Ježki
5. Nena Krapež – skupina Pikapolonice
6. Danijela Kren – skupina Petelinčki
7. Erik Humar – skupina Ribice
8. Maja Rutar – skupina Metulji
9. Mitja Baša – skupina Čebelice
10. Klavdija Čermelj Žnidar – skupina Medvedki
11. Boštjan Vidrih – skupina Sončki, OŠ D. Lokar
12. Karmen Savić – skupina Lunice, OŠ D. Lokar
13. Tomaž Grum – skupina Zvezdice, OŠ D. Lokar
14. Anja Tomažič – skupina Polžki, Selo
15. Katarina Pišot – skupina Gosenice, Selo
16. Borut Pečenko – skupina Rožice, Selo
17. Tjaša Rosa Malik – skupina Zajčki, Črniče
18. Goran Blaško – skupina Žabice, Črniče
19. Petra Slejko – skupina Smrkci, OŠ Črniče
|
7
6
Otroški vrtec Ajdovščina
Svet staršev vrtcev Vipava, oddelkov na OŠ D. Bajca, vrtcev Podnanos,
Vrhpolje, Budanje in Col:
1. Matija Bajc – skupina Račke
2. Petra Hacin Valič – skupina Polžki
3. Lavra Zorn – skupina Kapljice
4. Polona Furlan – skupina Lune
5. Mateja Kodelja - skupina Mavrice
6. Ksenija Jereb – skupina Zvezdice
7. Elvira Jež – skupina Smrkci, OŠ D. Bajca
8. Barbara Bačar – skupina Škratki, OŠ D. Bajca
9. Kristina Škrlj Trošt – skupina Žogice, Podnanos
10. Vida Valič Fabčič – skupina Balončki, Podnanos
11. Anja Semenič – skupina Zmajčki, Podnanos
12. Boža Furlan – skupina Avtomobilčki, Podnanos
13. Jana Kete – skupina Slončki, Vrhpolje
14. Vida Tomažič – skupina Žirafe, Vrhpolje
15. Dejan Kobal – skupina Medvedki, Budanje
16. Mirjana Curk – skupina Zmajčki , Budanje
17. Vesna Kodele – skupina marjetice, Budanje
18. David Rušt – skupina Pikapolonice, Col
PROGRAMI VRTCA
Otrok ima pravico do deveturnega dnevnega bivanja v vrtcu (Zakon o vrtcih, uradni list RS št. 12/96).
Poslovni čas vrtca je od 6.00 do 17.00.
Čas poslovanja je na posameznih lokacijah manjših vrtcev prilagojen
potrebam staršev.
V tednih med prazniki, ko zelo upade število otrok, se oddelke združuje,
enako je v jutranjem in popoldanskem času.
V poletnih mesecih se praviloma manjše oddelčne vrtce za tri do štiri
tedne zapre. Praviloma so ti vrtci zaprti med 15. 7. in 15. 8., seveda glede na
8
9
|
Otroški vrtec Ajdovščina
potrebe staršev in zmanjšano prisotnost otrok v času poletnih počitnic.
Za svojega otroka lahko izberete enega od navedenih programov:
- dnevni program,
- dnevni program z elementi pedagogike montessori v enoti Ribnik,
- poldnevni program s kosilom za otroke prvega starostnega obdobja v
enotah Ribnik,
Hubelj, Vipava, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok,
- poldnevni program s kosilom za otroke drugega starostnega obdobja v
enotah
Ribnik, Hubelj, Vipava, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 21 otrok.
Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih:
- prvo starostno obdobje obsega otroke od 1. do 3. let,
- drugo starostno obdobje otroke od 3. do 6. let.
Otroke v oddelke razporejajo pomočnice ravnateljice glede na starost in
normative za posamezno starostno obdobje in obliko oddelka.
Oddelki vrtca, v katerih poteka vzgojno delo so lahko:
- starostno homogeni – to pomeni, da so vključeni otroci v starostnem
razponu enega leta,
- heterogeni – v te oddelke so vključeni otroci od enega do treh let ali od
treh do šestih let,
- kombinirani oddelki – v te so vključeni otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja.
CENE PROGRAMOV:
S 1.1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki
določa da Centri za socialno delo odločajo o vseh pravicah iz javnih sredstev.
Vsi starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila za programe vrtca
|
9
8
Otroški vrtec Ajdovščina
na novem obrazcu, ki ga dobijo v knjigarni ali na internetni strani MDDSZ.
Znižano plačilo se uveljavlja na Centru za socialno delo v občini, kjer imajo
starši stalno (državljani RS) ali začasno bivališče.
Višino prispevka od 1. 1. 2012 izračuna Center za socialno delo na podlagi
podatkov, ki jih izpolnijo starši ter jim nato izda odločbo. V primeru, da
starši zamudijo rok, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega
meseca, ko je bila vloga oddana na Centru za socialno delo.
Vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2013, morajo starši vložiti v mesecu
decembru na Center za socialno delo v občini, kjer imajo stalno (državljani
RS) ali začasno bivališče.
Za otroke, ki se bodo vključili v vrtec med letom, morajo starši oddati vlogo
v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.
10
11
|
Otroški vrtec Ajdovščina
DEJAVNOSTI V VRTCU
Dejavnosti v vrtcu bomo popestrili s praznovanji:
• ob rojstnih dnevih otrok
• v tednu otroka
• v decembru ob pričakovanju novega leta in praznikov
• v marcu s poudarkom na pomenu družine, starševstva
• ob zaključku vrtčevskega leta
Posamezna področja bomo obogatili:
Področje gibanja:
• s Cicibanom Planincem
• s športno značko: Mali sonček
• s planinskimi izleti
• s plavalnim tečajem
• z gibalnimi uricami
Področje govora:
• z Bralčkom Palčkom
• s pravljičnimi uricami
• z bralnimi knjižnimi kotički
• s predstavitvami različnih knjižnih zvrsti
• s projekti s področja jezika
• z obiski zunanjih sodelavcev
• z obiski Lavričeve in Potujoče knjižnice
Področje umetnosti:
• z ogledi gledaliških in lutkovnih predstav
• z likovnimi prireditvami
• z ustvarjalnimi delavnicami
• z ogledi kulturnih ustanov: galerij, gledališč, glasbenih prireditev
Področje narave:
• z izleti v bližnjo okolico
• z različnimi projekti s področja narave
|
11
10
Otroški vrtec Ajdovščina
• z okoljsko vzgojo
• s spoznanji o zdravi prehrani
• s tematskimi delavnicami
• z ekološkimi temami in projekti
Področje družbe:
• z obiski pri starših na različnih delovnih mestih
• z obiski v podjetjih in ostalih ustanovah
• z obiski različnih strokovnjakov v vrtcu
• s spoznanji o zdravstveni preventivi, o skrbi za lastno zdravje v
sodelovanju z zdravstveno službo
• s temami državljanske vzgoje
Področje matematike:
• s spoznavanjem matematičnih pojmov in odnosov
• z učenjem matematike preko igre z upoštevanjem pravil in logičnega
mišljenja
12
13
|
Otroški vrtec Ajdovščina
KADROVSKA ZASEDBA
VRTEC OB HUBLJU
STAROST
IME SKUPINE
VZGOJITELJICA
POM. VZG.
3 – 5 let
MEDVEDKI
Jožica Hočevar
Lucija Žonta
3 – 5 let
ČEBELICE
Anina Filipič
Meta Stres
4 – 5 let
METULJI
Tonja Ferjančič
Irena Krapež
3 – 4 leta
RIBICE
Renata Gruden
Lidija Rustja
2 – 4 leta K PETELINČKI
Nataša Troha
Tamara Remec
2 – 4 leta K PIKAPOLONICE
Brigita Ličen
Agata Praček
2 – 3 leta
JEŽKI
Klavdija Mislej
Polona Vidmar
2 – 3 leta
ZAJČKI
Januška Mavri
Silvija Melihen
Polonca Klemenčič
1 – 2 leti
POLŽKI
Danijela Furlan
1 – 2 leti
MIŠKE
Ingrid Vovk
Erika Velikonja
*sočasnost za oddelke I. starostnega obdobja izvajata pomočnici
vzgojiteljice: Sara Krapež Černigoj in Meta Kogoj
ODDELKI NA OŠ Danila Lokarja
STAROST
IME SKUPINE
VZGOJITELJICA
POM. VZG.
5 – 6 let
LUNE
Mirjam Černigoj
Anita Kete
5 – 6 let
SONCE
Nadja Likar
Tajana Vitkovič
5 – 6 let
ZVEZDICE
Tina Trbižan
Nataša Ambrožič
* pomoč pri zagotavljanju sočasnosti oddelkov vrtca na OŠ Danilo Lokar
izvaja Meta Kogoj
VRTEC NA SŠ Veno Pilon
STAROST
IME SKUPINE
VZGOJITELJICA
POM. VZG.
2 – 3 leta
ZMAJČKI
Dolores Dietz
Marjana Krapež
2 – 3 leta
BALONČKI
Nina Velikonja
Mojca Ličen
1 – 3 leta
MEHURČKI
Tjaša Praček
Špela Kovšca
* sočasnost v oddelkih na Srednji šoli Veno Pilon izvaja Marina Peric
|
13
12
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC RIBNIK
STAROST
III. trakt
4 – 6 let
4 – 6 let
3 – 5 let
3 – 6 let
3 – 6 let M
II. Trakt
2 – 4 leta
K, M
IME SKUPINE
VZGOJITELJICA
POM.VZG.
ZELENE PIKE
RDEČE PIKE
MODRE PIKE
RUMENE PIKE
ZEBRE
Karmen Krašna
Margareta Velikonja
Anja Česen
Mateja Kete Mikuž
Kristina Kobal
Ksenija Črnigoj
Meta Nagode
Alenka Stopar
Nadja Leban
Alijana Kodele
SLONČKI
Ksenija Bratina
Makovec
Tjaša Bajc,
Jerneja Bizjak
Alenka Praček
Melita Vovk
Bojana Fabčič
Dolores Šen
Urška Vidmar
Lucija Praček
1 – 3 leta M
3 – 6 let M
3 – 5 let
I. trakt
LEVČKI
ŽIRAFE
KROKODILČKI
2 – 4 leta K
ŽOGICE
(spremljevalka gib.
oviranemu otroku)
Adrijana Stopar
Irena Gnezda
Peljhan
2 – 4 leta K GUMBKI
Mateja Terčelj
Milena Bolčina
2 – 3 leta
SRČKI
Marjana Črnilogar
Andreja Štrancar
1 – 2 leta
BALONČKI
Stanka Jamšek
Klavdija Kovač
* sočasnost v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata pomočnika
vzgojiteljice Janž Kompare in Mateja Stopar.
VRTEC VIPAVA
STAROST
IME SKUPINE
VZGOJITELJICA
3 – 5 let
ZVEZDICE
Nadja Kodelja
3 – 5 let
MAVRICA
Nadja Bago
2 – 4 leta K LUNA
Judita Leban
2 – 4 leta K KAPLJICE
Majda Rener
1 – 3 leta
POLŽKI
Klavdija Petrič
1 – 2 leti
RAČKE
Boža Sušl
* sočasnost izvaja pomočnik vzgojitelja: Luka Premrl
14
15
|
POM.VZG.
Vesna Robba
Urban Lukin
Metka Čibej
Nives Drinić
Tanja Srebot
Mateja Bizjak
Otroški vrtec Ajdovščina
Oddelki na OŠ Draga Bajca
STAROST
IME SKUPINE
5 – 6 let
ŠKRATKI
4 – 6 let
SMRKCI
ODDELČNI VRTCI
ODDELEK
STAROST
VZGOJITELJICA
Ingrid Šelj
Lavra Škerjanc
IME SKUPINE
POM.VZG.
Mojca Petrič
Adela Kurtić
SELO
4 – 6 let
ROŽICE
SELO
2 – 4 leta K
GOSENICE
VZGOJITELJICA
Mavricija
Ferjančič
Irena Ferjančič
SELO
OŠ ČRNIČE
1 – 3 leta
4 – 6 let
POLŽKI
SMRKCI
Ana Debenjak
Suzana Krapež
ČRNIČE
2 – 4 leta K
ŽABICE
Verena Furlan
ČRNIČE
1 – 2 leti
ZAJČKI
VIP. KRIŽ
3 – 6 let
DIRENDAJČKI
VIP. KRIŽ
3 – 6 let
METULJI
Anja Kotnik
Kristina
Pupovac
Anja Ličen
COL
3 – 6 let
PIKAPOLONICE
Jana Kranjc
LOKAVEC
3 – 6 let
PIKAPOLONICE
Bojana Doljak
PODNANOS
1 – 3 leta
ŽOGICE
Irma Jež
PODNANOS
PODNANOS
2 – 4 leta K
3 – 5 let
BALONČKI
ZMAJČKI
PODNANOS
5 – 6 let
AVTOMOBILČKI
BUDANJE
BUDANJE
BUDANJE
4 – 6 let
2 – 4 leta K
1 – 3 leta
MARJETICE
ZMAJČKI
MEDVEDKI
VRHPOLJE
4 – 6 let
ŽIRAFE
VRHPOLJE
1 – 4 leta K
SLONČKI
Sonja Žvanut
Mojca Tominc
Agata
Petkovšek
Kristina Repič
Urška Krašna
Anica Kodele
Tadeja Puc Ida
Krapež
Maja Koren
POM. VZG.
Urška Kravos,
Tina Repič
Tamara
Černigoj
Petra Kržič
Grega Kravos
Metka
Serženta
Mirjam Slokar
Janja Posega
Tanja Žvokelj
Silvana
Kožman
Maja Lokar
Natalija
Krašna
Irena Kodre
Tina Petrič
Ines Vitežnik
Irena Kogoj
Tjaša Troha
Klavdija Harej
Melita Rožič
Damjana
Petrovčič
*sočasnost v vrtcu Budanje izvaja pomočnica vzgojiteljice Mateja Stopar,
*sočasnost v vrtcu Lokavec izvaja pomočnica vzgojiteljice Meta Kogoj,
*sočasnost v vrtcu Col izvaja pomočnica vzgojiteljice Tadeja Likar,
*sočasnost v vrtcih Selo in Črniče izvaja pomočnica vzgojiteljice Mirjana
Bolčina.
|
15
14
Otroški vrtec Ajdovščina
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu na Ribniku, v vrtcu na Srednji šoli Veno Pilon
in v vrtcu Vipavski Križ, Lokavec se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice,
ga. Nives Stegovec v času uradnih ur in sicer:
• ponedeljek od 9.00 do 12.00,
• sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00,
• petek od 9.00 do 12.00.
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu Ob Hublju, vrtcu na OŠ Danilo Lokar, v vrtcu
Selo, v vrtcu Črniče in vrtcu, se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice, ga.
Lucijo Bavčar v času uradnih ur in sicer:
• ponedeljek od 9.00 do 12.00,
• sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00,
• petek od 9.00 do 12.00.
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu Vipava, v vrtcu Podnanos, v vrtcu Vrhpolje,
v vrtcu Budanje in vrtcu Col, se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice, ga.
Tatjano Kranjc, v času uradnih ur in sicer:
• ponedeljek od 9.00 do 12.00,
• sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00,
• petek od 9.00 do 12.00.
16
17
|
Otroški vrtec Ajdovščina
SODELOVANJE S STARŠI
Pogovorne ure
VRTEC NA RIBNIKU
VZGOJITELJICA
Stanka Jamšek
Klavdija Kovač
POGOVORNE URE
vsak drugi torek v mesecih oktober, november,
januar, marec, maj ob 15.30 uri
Marjana Črnilogar
Andreja Štrancar
vsak drugi torek v mesecih oktober, november,
januar, marec, maj ob 15.30 uri
Mateja Terčelj
Milena Bolčina
Adrijana Stopar
Peljhan
Irena Gnezda
Bojana Fabčič
Lucija Praček
vsak drugi torek v mesecu
ob 15.15 uri
vsak prvi torek v mesecu
ob 15.30 uri
vsako prvo sredo v mesecu ob 15.30 uri
Melita Vovk
Urška Vidmar
vsak drugi mesec, prvi četrtek v mesecu
ob 16 uri
Alenka Praček
Dolores Šen
vsak drugi mesec, prvo sredo
v mesecu ob 15.30 uri
Ksenija B. Makovec
Tjaša Bajc
vsak drugi mesec, prvi četrtek
v mesecu ob 15.00 uri
Kristina Kobal
Alijana Kodele
vsak prvi četrtek v mesecu
ob 15.30 uri
Karmen Krašna
Ksenija Črnigoj
vsako prvo sredo v mesecu
ob 15.30 uri
Margareta Velikonja
Meta Nagode
Anja Česen
Alenka Stopar
vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 15.30 uri
vsak drugi mesec, drugi torek ob 15.30 uri
Mateja Mikuž Kete
vsak prvi torek v mesecu
Nadja Leban
ob 15.30 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
|
17
16
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC NA SREDNJI ŠOLI VENO PILON
VZGOJITELJICA
POGOVORNE URE
Dolores Dietz
vsak drugi mesec, prvi četrtek v mesecu
Marjana Krapež
ob 16.00
Nina Velikonja
Mojca Ličen
vsak drugi mesec, prvi torek v mesecu
ob 16.00 uri
Tjaša Rustja
vsak drugi mesec, prva sreda v mesecu
Špela Kovšca
ob 16.00 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC VIPAVA
VZGOJITELJICA
Boža Sušl
Mateja Bizjak
POGOVORNE URE
vsako drugo sredo v mesecu
ob 15.15 uri
Klavdija Petrič
Tanja Srebot
vsak prvi četrtek v mesecu, vsak drugi mesec
ob 15.15 uri
Majda Rener
Nives Drinić
vsak drugi torek v mesecu, vsak drugi mesec
ob 15.30 uri
Judita Leban
Metka Čibej
Vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 15.30
Nadja Bago
Urban Lukin
Vsak prvi torek v mesecu
ob 15.30
Nadja Kodelja
Vesna Robba
Vsak prvi ponedeljek
v mesecu ob 15.15
Lavra Škerjanc
Adela Kurtić
Vsak zadnji četrtek v mesecu ali po dogovoru
ob 16.00
Ingrid Šelj
Vsak prvi torek v mesecu
Mojca Petrič
ob 16.00
* vsakodnevni informativni pogovori
18
19
|
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC VRHPOLJE
VZGOJITELJICA
POGOVORNE URE
Tadeja Puc
vsak prvi torek v mesecu
Ida Krapež
ob 16.00
Melita Rožič
Maja Koren
vsak prvi četrtek vsak drugi mesec
Damjana Petrovčič
ob 16.00
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC PODNANOS
VZGOJITELJICA
Irma Jež
Natalija Krašna
POGOVORNE URE
vsak prvi torek v mesecu
ob 15.30
Sonja Žvanut
Irena Kodre
vsak prvi četrtek v mesecih oktober, december,
februar, april ob 15.30 uri
Mojca Tominc
Ines Vitežnik
vsak prvi torek v mesecih oktober, december,
februar, april ob 15.30 uri
Agata Petkovšek
vsak drugi torek v mesecu ob 16.30 uri
Tina Petrič
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC OB HUBLJU
VZGOJITELJICA
Ingrid Vovk
Erika Velikonja
POGOVORNE URE
vsak drugi mesec,
prvi torek ob 15.30 uri
Danijela Furlan
Polonca Klemenčič
vsak drugi mesec,
prvi torek ob 15.30
Januška Mavri
Silvija Melihen
vsak drugi mesec,
drugi torek ob 15.30 uri
Klavdija Mislej
Polona Vidmar
vsak prvi torek v mesecu ob 16.00 uri
Brigita Ličen
Agata Praček
vsak prvi torek v mesecu ob 16.00 uri
|
19
18
Otroški vrtec Ajdovščina
Nataša Troha
Tamara Remec
Vsak prvi torek v mesecu
ob 16 uri
Renata Gruden
Lidija Rustja
Vsak prvi torek v mesecu
ob 16.00 uri
Tonja Ferjančič
Irena Krapež
Vsak prvi torek v mesecu ob 15.30 uri
Anina Filipič
Meta Stres
Vsak prvi torek v mesecu ob 15.30 uri
Jožica Hočevar
Vsak prvi ponedeljek v mesecu drugi
Lucija Žonta
ob 15.30 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC NA OŠ DANILA LOKARJA
VZGOJITELJICA
POGOVORNE URE
Nadja Likar
Vsak drugi torek v mesecu ob 15.30 uri
Tajana Vitković
Mirjam Černigoj
Anita Kete
Vsako drugo sredo v mesecu
ob 15.30 uri
Tina Trbižan
Vsak drugi četrtek v mesecu
Nataša Ambrožič
od 15.30 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC SELO
VZGOJITELJICA
Mavricija Ferjančič
Urška Kravos
Irena Ferjančič
Tamara Černigoj
POGOVORNE URE
Vsak drugi ponedeljek v mesecu
ob 15.00 uri
Vsak drugi mesec drugi torek
ob 17.00 uri
Vsak drugi mesec, prvi četrtek
Ana Debenjak
Petra Kržič
ob16.00 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
20
21
|
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC ČRNIČE
VZGOJITELJICA
Anja Kotnik
Mirjam Slokar
Verena Furlan
Metka Serženta
POGOVORNE URE
vsak drugi k prvi četrtek rugik ob 15.30 uri mesec,
prvi četrtek ob 15.30 uri
vsak drugi mesec, prvi ponedeljek
ob 15.30 uri
Suzana Krapež
vsak zadnji četrtek v mesecu
Grega Kravos
ob 15.30
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC VIPAVSKI KRIŽ
VZGOJITELJICA
Kristina Pupovac
Janja Posega
POGOVORNE URE
Vsak prvi torek v mesecu ob 16.30 uri
Anja Ličen
Vsak prvi torek v mesecu
Tanja Žvokelj
ob 15.30 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC COL
VZGOJITELJICA
POGOVORNE URE
Jana Krajnc
Vsak prvi torek v mesecu ob 16 uri
Silvana Kožman
* vsakodnevni informativni pogovori
VRTEC BUDANJE
VZGOJITELJICA
Kristina Repič
Irena Kogoj
Urška Krašna
Tjaša Troha
POGOVORNE URE
Vsak drugi torek v mesecu ob 15.30 uri
Vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 16.00 uri
Anica Kodele
Vsak drugi torek, vsak drugi mesec
Klavdija Harej
ob 15.30 uri
* vsakodnevni informativni pogovori
|
21
20
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC LOKAVEC
VZGOJITELJICA
POGOVORNE URE
Bojana Doljak
Vsaka druga sreda v mesecu
Maja Lokar
ob 15.30
* vsakodnevni informativni pogovori
2. RODITELJSKI SESTANKI
- zadnji teden v avgustu (za vse starše)
- pred zaključkom leta
- med šolskim letom po potrebi
3. SREČANJA S STARŠI
- v oktobru
- decembru
- v marcu
- ob zaključku vrtčevskega leta
4. DRUGA SODELOVANJA S STARŠI
Uvodna predavanja:
Na prvem informativnem roditeljskem sestanku smo izvedli tri predavanja
za starše:
• »Pomen gibanja za celosten razvoj in rast otroka«, predavala je univ.
dipl, fiziologinja, ga. Barbara Konda (enoti Vipava in Podnanos);
• »Skrb za zdrave zobe v predšolskem obdobju in preprečevanje
ortodontskih anomalij«, predavala je dipl. med. sestra Damjana Marc
(enote Budanje, Lokavec, Col in Vipavski Križ);
• »Znanja in spretnosti, ki jih mora otrok osvojiti pred vstopom v šolo«, je
predavala dipl. psih. Kristina Valič (enoti Ribnik in Hubelj).
Predavanja po želji staršev:
V drugi polovici šolskega leta bomo organizirali predavanje za starše s
problematiko vzgoje in obvladovanja trme, postavljanja mej… Ta tema je
po anketah staršev najbolj zanimiva in pereča, zato bomo za predavanje
poiskali strokovnjaka s tega področja. Starši bodo na predavanje vabljeni.
22
23
|
Otroški vrtec Ajdovščina
LOGOPEDSKA OBRAVNAVA
V mesecu oktobru smo zaposlili logopedinjo. Prednostno obravnava otroke,
ki imajo odločbo o usmerjanju, izvajala pa bo tudi obiske v skupinah in po
potrebi izvajala vaje za govor s tistimi otroki, ki imajo težave pri izreki glasov
in pri komunikaciji. Starši boste o tem s strani vzgojiteljice ali logopedinje
osebno obveščeni.
Urnik dela logopedinja prilagaja glede potreb staršev, otroci so v obravnavi
med tem, ko so v vrtcu.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v naš vrtec. V tem šolskem letu imamo v vrtcu vključenih 9 otrok
z odločbo o usmerjanju, za 2 otroka pa še teče postopek ugotavljanja in na
odločbo še čakamo.
Otroci imajo skladno z usmeritvijo dodatno strokovno pomoč. Vsi v vrtcu,
posebno pa še strokovne delavke in otroci v oddelkih, se trudijo, da se ti
otroci v vrtcu dobro počutijo in so lepo sprejeti.
Dodatno strokovno pomoč in individualne ure v letošnjem šolskem letu
izvajajo mobilne strokovne delavke CIRIUS-a iz Vipave. Pri enem otroku vodi
logopedsko obravnavo mobilna logopedinja Centra za korekcijo sluha in
govora iz Portoroža.
Urnik obravnav oziroma ur dodatne strokovne pomoči, je prilagojen staršem
in mobilnim strokovnim delavkam. Običajno se strokovna skupina sestane
dvakrat v šolskem letu, da se pogovori o individualnem delu z otrokom.
|
23
22