prošnja za podaljšanje statusa dijaka/inje

Comments

Transcription

prošnja za podaljšanje statusa dijaka/inje
PROŠNJA ZA PODALJŠANJE STATUSA DIJAKA/INJE
vrhunskega športnika/ce
Dijak/-inja ______________________________________________, iz _________ oddelka,
zaprošam za podaljšanje statusa v šolskem letu 2014/15.
OBRAZLOŽITEV:
1. Športniki/ce priložite
- potrdilo o članstvu v klubu ali društvu,
- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi, potrdilo o statusu
tekmovalca/ke,
- urnik treningov in tekmovanj
- listino o dodelitvi naziva vrhunski/a športnik/ca (če je športnik na seznamu
kategoriziranih športnikov OKS).
2. Prošnjo z dokazili in izpolnjeno Prilogo1 in 2, oddajte prof. športne vzgoje.
3. Vse vloge z ustreznimi dokazili oddajte do 12. 9. 2014. Obravnavane bodo samo vloge s
popolno dokumentacijo!
Seznanjeni smo s pravilnikom o pravicah in dolžnostih dijakov/inj s posebnim
statusom. Podatke dajem v namen pridobitve statusa.
Datum: ___________
Podpis staršev: _______________________
Podpis dijaka/-inje: ____________________
Priloga 1
IZPOLNI KLUB / DRUŠTVO
Ime in priimek mentorja / trenerja: _____________________________________
Kontaktni podatki: (telefon, e – mail,...): ________________________________
Klub, društvo : _________________________________________
Najvidnejši rezultat, nastop vašega varovanca v šolskem letu 2013/2014:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Cilji za naslednje 4 letno obdobje (obvezno izpolni):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Datum:
Podpis odgovorne osebe:
____________________
______________________
Žig (kluba, društva)
Priloga 2
IME IN PRIIMEK: _________________________
STATUS (obkroži): VRHUNSKI
LETNIK/ODDELEK: __________
RAZREDNIK: _______________________
ŠPORTNI PEDAGOG: ___________________________
PLANIRANA OBDOBJA NAJVEČJE ODSOTNOSTI OD POUKA:
PLANIRANA OCENJEVANJA ZNANJA (USTNA) , PISNO OCENJEVANJE ZNANJA dijaki bodo dobili datume na
začetku vsakega ocenjevalnega obdobja, želje:
PO PREDMETIH:

Similar documents