Tukaj si lahko prenesete letni delovni načrt v PDF obliki.

Comments

Transcription

Tukaj si lahko prenesete letni delovni načrt v PDF obliki.
2014/2015
OŠ Dragotina Ketteja
LETNI DELOVNI NAČRT
LETNI DELOVNI NAČRT ZA
ŠOLSKO LETO 2014/2015
Letni delovni načrt – 2014/15
OŠ Dragotina Ketteja
Šegova 114
8000 Novo mesto
LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Novo mesto, september 2014
Ravnateljica:
Vida MAROLT, prof. def.
1
Letni delovni načrt – 2014/15
UVOD
-
V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, št. 102/07) šola
oblikuje letni delovni načrt, ki določa:
1. vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraţevalnega in drugega dela v
skladu s predmetnikom in učnim načrtom,
2. obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja
šola,
3. delo šolske svetovalne sluţbe,
4. delo šolske knjiţnice,
5. aktivnost, s katerimi se šola vključuje v okolje,
6. obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev,
7. oblike sodelovanja s starši,
8. strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
9. sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo učitelje, raziskovalnimi
institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri.
Letni delovni načrt sprejme svet šole najkasneje do konca meseca septembra v
tekočem šolskem letu.
Ustanoviteljica šole
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Dragotina
Ketteja je Mestna občina Novo mesto s sedeţem Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Programi, ki jih šola izvaja
Osnovna šola Dragotina Ketteja je namenjena izobraţevanju otrok in
mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Šola izvaja tri programe:
prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom (NIS),
posebni program vzgoje in izobraţevanja (PP),
izvajanje dodatne strokovne pomoči v izobraţevalnem programu s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (na rednih OŠ)
Značilnosti šole
Učenec se vključi v ustrezni program šole na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo
izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Za vsakega učenca strokovna skupina v tridesetih dneh po vpisu v program
izdela individualizirani program. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci,
ki poučujejo učenca, in svetovalna delavka, po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.
Pri sprejemu individualiziranega programa sodelujejo starši.
Učenci v prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim
standardom končajo šolanje, ko zaključijo deveti razred. Šolanje nadaljujejo v
programih niţjega poklicnega izobraţevanja.
Če učenec v devetih letih ni končal programa šolanja, lahko nadaljuje s šolanjem
še dve leti in obdrţi status učenca. Učenec, ki izpolni osnovnošolsko obveznost,
2
Letni delovni načrt – 2014/15
a ne bo nadaljeval z izobraţevanjem v niţjem poklicnem izobraţevanju, lahko
nadaljuje z izobraţevanjem na šoli še tri leta in obdrţi status učenca.
Učenci posebnega programa lahko zaključijo izobraţevanje s šolskim letom, ko
zaključijo obvezni del. Obvezni del ima tri stopnje, vsaka traja tri leta. Dejansko
pa vsi učenci posebnega programa nadaljujejo na 4. stopnji, ki se imenuje
obvezni del z moţnostjo podaljšanja. Takrat postanejo polnoletni in dobijo
status invalida.
Lahko pa še nadaljujejo z izobraţevanjem za tri leta na peti stopnji, v tako
imenovanem nadaljevalnem – neobveznem delu. Z zadnjo spremembo
Zakona o osnovni šoli učenci posebnega programa po obveznem devetletnem
šolanju lahko ostanejo na šoli še enajst let, v programu usposabljanje za
ţivljenje in delo (6. stopnja), vendar največ do 26. leta. Ko zaključijo
šolanje na naši šoli, se večina vključi v varstveno delovne centre, posamezniki
pa ostanejo doma.
Prednostne naloge v tem šolskem letu so:
- ostati odprta in odzivna šola, prepoznavna po delovanju z otroki s posebnimi
potrebami
- nadaljevati z izobraţevanji za delo s komunikatorji
Plan izboljšav in adaptacij
V letošnjem šolskem letu si bomo prizadevali pridobiti sredstva za:
Nadstandardni programi, ki nam jih omogoča Pokroviteljski odbor Krke
d.d.:
- ogled predstav v Ljubljani (lutke in opera, balet)
- izlet za vse učence
- terapevtsko jahanje
- trgatev
- individualna novoletna darila
- dodatna izobraţevanja, učila in učni pripomočki
3
Letni delovni načrt – 2014/15
1.
VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA
IN DRUGEGA DELA V SKLADU S PREDMETNIKOM IN UČNIM NAČRTOM .
Šolski koledar
pričetek pouka: 1. september 2014
zaključek pouka: 24. junij 2015
zaključek pouka za učence 9. razreda: 15. junij 2015
Ocenjevalna obdobja
prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2014 do 30. januarja 2015
drugo ocenjevalno obdobje: od 31. januarja 2015 do 15. oziroma 24.
junija 2015
Počitnice
jesenske počitnice: od 27. do 30. oktobra 2014
novoletne počitnice: od 25. decembra 2014 do 2. januarja 2015
zimske počitnice: od 16. do 20. februarja 2015 (prvi termin)
prvomajske počitnice: od 27. aprila do 1. maja 2015
Pouka prosti dnevi
6. april 2015 – velikonočni ponedeljek
Delovna sobota
11. april 2015 (nadomeščanje prostega dne 2. 1. 2015)
4
Letni delovni načrt – 2014/15
PODATKI O UČENCIH…………
………
1. Učenci v prilagojenem izobraţevalnem programu z niţjim
izobrazbenim standardom
Razred
1.-3. razred
2. razred
4. razred
5. razred
6. a razred
6. b razred
7. razred
8. razred
9. razred
SKUPAJ
skupajučencev
5
5
7
6
6
6
9
7
7
58
dečki
deklice
4
3
2
5
6
6
3
6
4
39
1
2
5
1
0
0
6
1
3
19
od tega
novinci
4
1
2
2
/
/
1
1
/
11
od tega
učenci Romi
3
1
5
2
6
2
3
2
1
25 (43 %)
od tega
učenci Romi
1
1
2
/
/
4 (11,8 %)
2. Učenci v posebnem programu
Oddelek
1.-2. stopnja
3. stopnja
3.-4. stopnja
skupajučencev
6
6
7
4.-5. stopnja
5.-6. stopnja
SKUPAJ
8
7
34
dečki deklice
5
3
4
1
3
3
od tega
novinci
1
/
/
2
2
16
6
5
18
/
/
1
3. Skupno število učencev in oddelkov
PROGRAM
Prilagojeni izobraţevalni
program z niţjim
izobrazbenim standardom
Posebni program
SKUPAJ
ŠTEVILO
ODDELKOV
9
5
14
5
ŠTEVILO
UČENCEV
58
NOVINCI
UČENCI ROMI
11
25
34
1
4
92
12
29 (31,5 %)
Letni delovni načrt – 2014/15
5. Učenci po občinah
OBČINA
Niţji izobrazbeni
standard
44
2
4
1
1
3
1
0
1
0
Posebni program
SKUPAJ
21
0
1
0
4
1
0
1
3
1
65
2
5
1
5
4
1
1
4
1
STRAŢA
1
2
3
SKUPAJ
58
34
92
NOVO MESTO
ŠKOCJAN
ŠENTJERNEJ
ŠMAR. TOPLICE
DOL.TOPLICE
ŢUŢEMBERK
MIRNA PEČ
KRŠKO
TREBNJE
METLIKA
6
Letni delovni načrt – 2014/15
PODATKI O ZAPOSLENIH
.
a) Shematski prikaz
USTANOVITELJICA
Mestna občina
Novo mesto
RAVNATELJICA
Vida Marolt
SVET ZAVODA
Predsednica:
Jasna Banovec
UČITELJSKI ZBOR
Borut Arh
Jasna Banovec
Alenka Derganc
Mateja Drobnič
Dajana Drţanič
Urška Kapš
Damijana Karlič
Bojana Klančičar
Nuša Korče
Barbara Luzar
Gabriela Maček
Nataša Oven
Ksenija Pejanovič
Adriana Perič
Irena Petrovič
Darinka Pirc
ĐurĎa Puljak
Andreja Schwenner
Helena Prosen Zupančič
Alenka Slak
Darja Starc
Jasmina Škrbec Masilo
Marjeta Roţič
Nataša Udovč
Laura Zrilič
Porodniški dopust:
Janja Kastelic
STROKOVNI AKTIVI
razredne stopnje
predmetne stopnje
posebnega programa
podaljšanega bivanja
SVET STARŠEV
KNJIŢNICA
Damijana Karlič
SVETOVALNA SLUŢBA
Blanka Stariha
POSLOVNA SEKRETARKA
Janja Ljubi
RAČUNOVODSTVO
Koda, d.o.o.
RAČUNALNIKAR
Vinko Črnič
VARUHI IN
SPREMLJEVALCI
Brigita Peklar
Veronika Ţupevec
Alenka Kočevar
Mateja Oštir
Renata Štravs
Irena Lahne
Marko Feguš
Darinka Kulovec
Andreja Krese
b) Viri financiranja:
- Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport
- Mestna občina Novo mesto (1 varuhinja)
- SOUS (1 medicinska sestra)
- lastna sredstva
7
KUHINJSKO OSEBJE
Marta Hrlec
Marija Kermc
VZDRŢEVALNA DELA
Stane Škrbec
ČISTILKE
Polona Gorenc
Joţica Staniša
Suzana Juran
Letni delovni načrt – 2014/15
c) Zaposleni po stopnji izobrazbe
(stanje september 2014)
VRSTA DELA
VII.
ravnateljica
1
1
svetovalna
delavka
1
1
knjiţničarka
učitelji
1
13
4 DČ
na porodniškem
dopustu
VI.
4
V.
IV.
III.
II.
I.
1
24
3 DČ absolv.
1
SKUPAJ:
20
varuhinje
1
SKUPAJ
1
4
5
28
4
5
spremljevalci
gibalno oviranih
učencev
2
2
medicinska sestra
1
1
javna dela
1
1
računalničar
1
1
SKUPAJ:
10
tajnica
1
kuharice
1
čistilke
1
hišnik
1
1
1
2
1
1
3
1
SKUPAJ:
7
SKUPAJ
47
8
Letni delovni načrt – 2014/15
I. VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV
VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA
Š
.
A. IZOBRAŢEVALNI PROGRAM Z NIŢJIM IZOBRAZBENIM
STANDARDOM
Predmetnik
Število ur na
1.r.
teden
Predmeti
Slovenski jezik
6
TJA-angleščina
LUM
1
GUM
2
Matematika
4
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Naravoslovje
Spoznavanje okolja
3
Druţboslovje
Spoznavanje narave
Spoznavanje druţbe
Šport
3
Izbirni predmet
Oddelčna skupnost
0,5
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
1
Skupaj ur na teden 20,5
Dopolnilni pouk
1
Dodatni pouk
1
Kulturni dnevi
4
Naravoslovni dnevi
3
Tehniški dnevi
3
Športni dnevi
5
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9. r.
7
7
5
5
5
1
2
4
1
2
5
2
2
5
2
1
4
2
1
4
4
2
2
1
4
4
2
2
1
4
4
2
2
1
4
2
3
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
2,5
2,5
2,5
4
2
3
3
1
0,5
3
1
1
3
1
1
29,5
1
1
3
3
4
5
30
1
1
3
3
10
5
30
1
1
3
3
10
5
3
3
3
3
3
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
25
1
1
3
3
4
5
24
1
1
3
3
4
5
25
1
1
3
3
4
5
1
21,5
1
1
4
3
3
5
1
22,5
1
1
4
3
3
5
Šolske ure:
1. ura: 7.30 – 8.15
2. ura: 8.20 – 9.05
3. ura: 9.10 – 9.55
malica
4. ura: 10.20 – 11.05
5. ura: 11.10 – 11.55
6. ura: 12.00 – 12.45
7. ura: 13.00 – 13.45
9
Letni delovni načrt – 2014/15
Razredniki
1.-3. razred Irena Petrović
2. razred Alenka Derganc
4. razred Gabriela Maček
5. razred Laura Zrilić
6. a razred Bojana Klančičar
6. b razred Alenka Slak
7. razred Jasmina Škrbec Masilo
8. razred Jasna Banovec
9. razred Helena Prosen Zupančič
Druga strokovna delavka v 1. razredu
Andreja Schwenner
Predmetni učitelji
slovenski jezik Nataša Udovč
šport Dajana Drţanič
likovna umetnost Ksenija Pejanovič
tehnika in tehnologija Borut Arh
Podaljšano bivanje
Borut Arh
Dajana Drţanič
Spremljevalci gibalno oviranih učencev
Darinka Kulovec (6. razred)
Marko Feguš (7. razred)
Javna dela: Socializacija in integracija Romov
Andreja Krese
Izbirni predmeti
V programu devetletne osnovne šole si učenec v tretji triadi izbere en izbirni
predmet. Šola ponudi najmanj en izbirni predmet iz druţboslovno
humanističnega in enega iz naravoslovnega področja.
V tekočem šolskem letu bomo izvajali:
šport za zdravje,
obdelava gradiv – les,
prehrana in načini prehranjevanja,
računalništvo
Preverjanja znanja
V prvem vzgojno izobraţevalnem obdobju od 1. do vključno 3. razreda se znanje
ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem vzgojno izobraţevalnem
obdobju od 4. do vključno 9. razreda se znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.
Učenčevo znanje se ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih.
Učitelj znanje učenca ocenjuje najmanj trikrat v posameznem ocenjevalnem
obdobju. Najmanj ena ocena v vsakem ocenjevalnem obdobju in najmanj tri
ocene v šolskem letu pa ne smejo biti pridobljene na podlagi pisnih izdelkov. Pri
predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura tedensko,
učitelj učenčevo znanje ocenjuje najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem
obdobju in najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer ne sme večino ocen pridobiti
na podlagi pisnih izdelkov. Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju
znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan, lahko pa tudi trikrat na teden,
10
Letni delovni načrt – 2014/15
če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem primeru učenci ne smejo pisati
pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti
učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Deset delovnih dni pred ocenjevalno
konferenco pa učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da bodo pisni
izdelek ponavljali.
Nacionalni preizkus znanja za učence 6. in 9. razreda
Nacionalni preizkusi znanja v programu z niţjim izobrazbenim standardom niso
obvezni. Učenci se odločajo prostovoljno, s pisnim soglasjem staršev.
Znanje se preverja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga v
marcu s sklepom določi minister za šolstvo.
V letošnjem šolskem letu se bodo nacionalni preizkusi znanja pisali 6., 8. in 12.
maja 2015.
Informativni dnevi za učence 9. razreda: 13. in 14. februar 2015.
11
Letni delovni načrt – 2014/15
B. POSEBNI PROGRAM
Predmetnik
Stopnje
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja
Leta šolanja
1.
4.
7.
10.
2.
3.
5.
6.
8.
9.
11.
12.
5. stopnja
13.
14.
15.
Število ur na
teden
Področja
1. Razvijanje
samostojnosti
2. Splošna poučenost
3. Gibalno športna
vzgoja
8
7
5
4
4
5
7
7
5
5
3
4
5
5
5
4. Glasbeno vzgoja
2
3
3
2
2
5. Likovna vzgoja
2
2
4
3
3
6. Delovna vzgoja
2
3
6
9
9
2
2
30
30
7. Izbirni predmet
Število ur na teden
22
26
Kulturni dnevi
4
3
3
2
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
2
3
3
Športni dnevi
5
5
5
5
5
Delovni dnevi
3
4
8
6
6
30
6. stopnja- usposabljanje za ţivljenje in delo
Osnovni del
16.leto
17.leto
18.leto
19.leto
20.leto
Fond ur
Splošna znanja
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti
Kreativna znanja
Šport in rekreacija
Dejavnosti prostega časa
Dejavno drţavljanstvo
Intimno ţivljenje in spolnost
Delovne in zaposlitvene tehnike
Izbirne vsebine
Skupaj ur tedensko
Število tednov
4
5
5
3
2
1
2
5
3
30
35
4
5
5
3
2
1
2
5
3
30
35
4
4
5
2
2
1
1
8
3
30
35
4
4
3
2
1
1
1
11
3
30
35
3
3
3
2
1
1
1
13
3
30
35
665
735
735
420
280
175
245
1470
525
Razširjeni program
Fond ur
16.leto
17.leto
18.leto
19.leto
20.leto
5
5
5
5
5
Interesne dejavnosti
Skupaj ur
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi
16.leto
17.leto
18.leto
19.leto
20.leto
3
3
5
6
3
3
5
6
3
3
5
6
3
3
5
6
3
3
5
6
12
875
60
60
100
120
Letni delovni načrt – 2014/15
Šolske ure
1. ura: 7.30 – 8.30
2. ura: 8.30 – 9.30
3. ura: 9.30 – 10.30 - vmes malica
4. ura: 10.30 – 11.30
5. ura: 11.30 – 12.30
6. ura: 12.30– 13.30 - vmes kosilo
Razredniki
1.-2. stopnja Nuša Korče
3. stopnja ĐurĎa Puljak
3.-4. stopnja Nataša Oven
4.-5. stopnja Marjeta Roţič
5.-6. stopnja Adriana Perič
Podaljšano bivanje
Barbara Luzar
Mateja Drobnič
Medicinska sestra
Renata Štravs
Varuhinje
Brigita Peklar 1.-2. stopnja
Veronika Ţupevec 3.-4. stopnja
Alenka Kočevar 3. stopnja
Mateja Oštir 4.-5. stopnja
Renata Štravs 5.-6. stopnja
Irena Lahne
Izbirni predmeti
Učenci 4. in 5. stopnje imajo dve uri izbirnih vsebin na teden.
V tekočem šolskem letu bomo izvajali izbirno vsebino Mi in knjiga.
Učenci 5. in 6. stopnje imajo ravno tako dve uri izbirnih vsebin na teden.
V tekočem šolskem letu bomo izvajali izbirno vsebino Knjiga in gledališče.
Ocenjevanje
V posebnem programu vzgoje in izobraţevanja je ocenjevanje na vseh stopnjah
izključno opisno. Učenci so razporejeni v štiri stopnje glede na leto šolanja.
Opisujejo se doseţki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz
individualiziranega programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda
potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.
13
Letni delovni načrt – 2014/15
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Specialni pedagog izvaja dodatno strokovno pomoč
učencu s posebnimi
potrebami na redni osnovni šoli v obsegu ur, ki so določene z odločbo o
usmeritvi.
Specialna pedagoginja za izvajanje dodatne strokovne pomoči s polnim delovnim
časom je Darja Starc.
Osnovna šola
Število ur
Specialna pedagoginja
25
Število
učencev
10
OŠ Ţuţemberk
OŠ Center
4
2
Nataša Udovč
OŠ Šmihel
13
6
Damijana Karlič (12 ur/5uč.)
Urška Kapš (1ura/1uč.)
OŠ Toneta Pavčka
5
1
Urška Kapš
OŠ Stopiče
5
2
Urška Kapš
OŠ Brusnice
3
2
Nataša Udovč
Izobraţevanje na domu
5
1
Adriana Perić
14
Darja Starc
Letni delovni načrt – 2014/15
2. OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV INTERESNIH IN DRUGIH
DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLAnnnnnnnnnnn
nnnnnnnjjjd
1. Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje se izvaja vsak dan po programu podaljšanega bivanja. Učenci
se vanj vključijo po koncu pouka. Traja do 15.10 ure. Od 15.10 do 16. ure je
za učence organizirano varstvo.
2. Jutranje varstvo
Pred poukom organiziramo za učence jutranje varstvo, ki se začne ob 6.30,
izjemoma za vozače ob 5.30. Za obiskovanje jutranjega varstva se je potrebno
dogovoriti z razrednikom.
3. Dopolnilni pouk
Organiziran je za učence, ki imajo teţave pri določenem predmetu. Dopolnilni
pouk izvajamo v vseh oddelkih programa z niţjim izobrazbenim standardom.
4. Dodatni pouk
Organiziran je za učence, ki si ţelijo pridobiti več znanja.
5. Varstvo učencev med šolskimi počitnicami
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali varstvo za učence glede na potrebe
staršev v času:
jesenskih počitnic
zimskih počitnic
poletnih počitnic
6. Šola v naravi oz. letovanje
Za učence od 5. do 9. razreda bomo od 6. do 10. oktobra 2014 izvedli pet
dnevno letovanje v CŠOD v Radencih ob Kolpi.
7. Interesne dejavnosti - NIS
pevski zbor
istrumentalni krožek
kolesarski krožek 0,5
gibalne igre
101 igra za prosti čas
računalništvo 6. a
računalništvo 1.-5. razred
dramski kroţek
angleški kroţek 0,5
raziskovalni kroţek 0,5
ročna dela
plesni kroţek
eko kroţek
pohodništvo 0,5
ustvarjalne delavnice 0,5
naravoslovni kroţek
likovni kroţek
nogomet
športni kroţek R
priprave na tekmovanja (matematični kroţek, vesela šola,
računalništvo)
15
Letni delovni načrt – 2014/15
8. Interesne dejavnosti- PP
PONEDELJEK
RAČUNALNIŠTVO
(Perič)
TOREK
OTROŠKI
PEVSKI ZBOR
(12.00 – 12.45)
(Pirc, Korče)
SREDA
ČETRTEK
PRAVLJIČNO
USTVARJALNI
(Oven)
RAZVEDRILNE
IGRE
(Roţič)
GIBALNE IGRE
(Puljak)
pevski zbor
gibalne igre
razvedrilne igre
računalništvo
pravljično-ustvarjalni kroţek
16
Letni delovni načrt – 2014/15
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE IN NJIHOVA UČNA OBVEZNOST
.
Izvajanje vzgojno izobraţevalnega dela v programu OŠ poteka v skladu s
standardi in normativi, predmetnikom in uradnim urnikom.
Pouk na niţji stopnji se pričenja ob 820 na višji stopnji in v posebnem programu
pa ob 730.
Pouk se v prostorih šole izvaja v matični učilnici in v specializiranih učilnicah za
glasbeno, likovno, tehnično vzgojo in gospodinjstvo ter v telovadnici.
Učitelji izvajajo učno obveznost v okviru zakona.
Tedenska učna obveznost učiteljev – v prilogi
17
Letni delovni načrt – 2014/15
RAZPORED DELOVNEGA ČASA DELAVCEV
Ravnateljica Vida Marolt ……………………….8.00 – 15.00
Tajnica Janja Ljubi……………………………....6.30 – 15.00, petek 9.00 – 15.00
Svetovalna delavka Blanka Stariha ………...6.30 – 14.30, torek 8. 00 – 16. 00
Pedagoški delavci in knjiţničarka delajo po priloţenem urniku.
Računalničar: Vinko Črnič……………………….torek in četrtek od 8.00 do 14.00
Varuhi in spremljevalci:
Brigita Peklar ………………………..5.30 – 13.30
Renata Štravs ……………………….5.45 – 13.45
Irena Lahne ……………………….…6.45 – 14.45
Mateja Oštir ………………………… 6. 30 – 14. 30 oz. 7.30 – 15.30
Veronika Ţupevec …………………… 6. 30 – 14. 30 oz. 7.30 – 15.30
Alenka Kočevar ………………………6. 30 – 14. 30
Marko Feguš ………………………...7.00 – 15.00
Darinka Kulovec ……….. ………….6.30 – 14.30
Tehnično osebje :
Škrbec Stane ……………..6. 00 – 14. 00
Hrlec Marta………………6. 30 – 14. 30
Kermc Marija……………6. 30 – 14. 30
oz. 6.00-14.00
oz. 6.00-14.00
Gorenc Polona…………….6. 00 – 14. 00 oz. 13.30-21.30 (petek 13.45-21.45)
Staniša Joţica …………….6. 00 – 14. 00 oz. 13.30-21.30 (petek 13.45-21.45)
Juran Suzana………..…….6. 00 – 14. 00 oz. 13.30-21.30 (petek 13.45-21.45)
18
Letni delovni načrt – 2014/15
Na podlagi 12. in 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne
varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) ter 125. člena ZOFVI – UPB 5 (Ul. R. RS, št. 16/07,
št. 36/08) izdajam naslednji
SKLEP
1. o 40 - urnem delavniku, katerega del lahko učitelji opravijo tudi izven
šolskih prostorov,
2. o izrabi letnega dopusta za vse strokovne delavce:
v šolskem letu 2014/15 je za učence pouka prostih 62 počitniških dni, od
tega je za učitelje določeno kot delovnih 15 dni, vsem ostane torej 44 dni
določenih kot letni dopust:
Dnevi dopusta za strokovne delavce:
29. in 30. 10. 2014 – 2 dni
29., 30. in 31.12. 2014 – 3 dni
18., 19. in 20. 2. 2015 – 3 dni
28., 29. in 30. 4. 2015 – 3 dni
26. 6. 2015 – 1 dan
od 6. 7. do 21. 8. 2015 – 35 dni
Skupaj: 44 dni določenih kot letni dopust
Delovni dnevi v času šolskih počitnic:
27. in 28. 10. 2014 - 2 dni
16. in 17. 2. 2015 – 2 dni
od 29. 6. do 3. 7. 2015 - 5 dni - zaključna konferenca 3.7.2015
od 24.8. do 1. 9. 2015– 6 dni – uvodna konferenca 24.8.2014
Skupaj: 15 dni določenih kot delovnih dni v času šolskih počitnic
3. Zaradi različne dolţine dopustov strokovnih delavcev so vsi delavci zaradi
narave dela (šolske počitnice) razliko v dolţini dopusta dolţni realizirati med
delovnimi dnevi z nadomeščanji do konca šolskega leta.
4. V šolskem letu 2014/2015 je za strokovne delavce obvezna 8 urna
prisotnost na delovnem mestu enkrat tedensko ne glede na urnik pouka, in
sicer od 7.30 do 15. ure oziroma od 8.30 do 16. ure za učitelje v podaljšanem
bivanju po naslednjem razporedu:
-oktober, november, december-ob ponedeljkih,
-januar, februar, marec-ob sredah,
-april, maj, junij-ob četrtkih.
5. Obveznost učiteljev in vzgojiteljev poleg rednega pouka:
-voditi vso predpisano dokumentacijo (letne priprave, dnevne priprave, dnevnik,
matično knjigo…)
-opravljati deţurstvo med odmori
-sodelovati pri vseh aktivnostih zavoda (dnevi dejavnosti-ne glede na urnik
pouka!), izobraţevanja, konference, spremstva učencev na tekmovanja, voditi
interesne dejavnosti, sodelovati v projektih…)
-skrbeti za urejenost prostora, v katerem večinoma poučujejo.
6. Vsi strokovni delavci so dolţni do določenega dneva ob koncu tekočega
meseca oddati evidenčne liste z urami (praviloma do 25. v mesecu).
19
Letni delovni načrt – 2014/15
DNEVI DEJAVNOSTI
.
Plan dni dejavnosti za učence od 1. do 4. razreda
KULTURNI DNEVI
1. razred
4 dnevi
1.
Proslava ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti; novoletna
prireditev,
24.12.2014,
Klančičar, Banovec,
Pirc
2.
Lutkovno/gledališka/ba
letna predstava v
Ljubljani (Krka), Karlič
3.
Ogled glasbene
predstave Glasbene
šole Marjana Kozine,
Maček, Karlič
4.
Proslava ob dnevu
drţavnosti,
ogled kino predstave,
pizza, 24.6.2015,
Klančičar, Pirc
2. razred
4 dnevi
1.
Proslava ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti; novoletna
prireditev,
24.12.2014,
Klančičar, Banovec,
Pirc
2.
Lutkovno/gledališka/b
aletna predstava v
Ljubljani (Krka),
Karlič
3.
Ogled glasbene
predstave Glasbene
šole Marjana Kozine,
Maček, Karlič
4.
Proslava ob dnevu
drţavnosti,
ogled kino predstave,
pizza, 24.6.2015,
Klančičar, Pirc
NARAVOSLOVNI DNEVI
1. razred
2. razred
3 dnevi
3 dnevi
1.
1.
Obisk Kmetijske šole
Obisk Kmetijske šole
(delavnice, ogled
(delavnice, ogled
posestva, jahanje,
posestva, jahanje,
voţnja s kočijo),
voţnja s kočijo),
oktober/november,
oktober/november,
Zrilič
Zrilič
2.
2.
Sistematični zdravniški Sistematični zdravniški
pregled v
pregled v
Zdravstvenem domu
Zdravstvenem domu
(1., 3. r.), skrb za
(1., 3. r.), skrb za
zdravje (2., 4.r.),
zdravje (2., 4.r.),
Maček, Štravs
Maček, Štravs
3.
3.
Z gibanjem do zdravja
gibanjem do zdravja
(plesna delavnica z
(plesna delavnica z
DPDM-jem, april,
DPDM-jem, april,
Maček
Maček
3. razred
4 dnevi
1.
Proslava ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti; novoletna
prireditev,
24.12.2014,
Klančičar, Banovec,
Pirc
2.
Lutkovno/gledališka/b
aletna predstava v
Ljubljani (Krka),
Karlič
3.
Ogled glasbene
predstave Glasbene
šole Marjana Kozine,
Maček, Karlič
4.
Proslava ob dnevu
drţavnosti,
ogled kino predstave,
pizza, 24.6.2015,
Klančičar, Pirc
3. razred
3 dnevi
1.
Obisk Kmetijske šole
(delavnice, ogled
posestva, jahanje,
voţnja s kočijo),
oktober/november,
Zrilič
2.
Sistematični
zdravniški pregled v
Zdravstvenem domu
(1., 3. r.), skrb za
zdravje (2., 4.r.),
Maček, Štravs
3.
gibanjem do zdravja
(plesna delavnica z
DPDM-jem, april,
Maček
20
4. razred
3 dnevi
1.
Proslava ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti; novoletna
prireditev,
24.12.2014,
Klančičar, Banovec,
Pirc
2.
Lutkovno/gledališka/b
aletna predstava v
Ljubljani (Krka),
Karlič
3.
Ogled glasbene
predstave Glasbene
šole Marjana Kozine,
Maček, Karlič
4. razred
3 dnevi
1.
Obisk Kmetijske šole
(delavnice, ogled
posestva, jahanje,
voţnja s kočijo),
oktober/novembe
r, Zrilič
2.
Sistematični
zdravniški pregled v
Zdravstvenem domu
(1., 3. r.), skrb za
zdravje (2., 4.r.),
Maček, Štravs
3.
gibanjem do zdravja
(plesna delavnica z
DPDM-jem, april,
Maček
Letni delovni načrt – 2014/15
TEHNIŠKI DNEVI
1. razred
3 dnevi
1.
Izdelava voščilnic in
novoletnih okraskov,
december,
Schwenner
2.
Izdelava voščilnic in
darilc ob Dnevu ţena
in Materinskem dnevu,
začetek marca,
Schwenner
3.
Z vlakom v Metliko,
ogled Galerije Kambič,
mesta (ekskurzija),
Maček, Petrović
ŠPORTNI DNEVI
1. razred
5 dni
1.
Jesenski pohod,
september/oktober,
Petrović
2.
Zimski pohod,
sankanje,
januar/februar,
Derganc
3.
Spomladanski pohod,
11.4.2015 (delovna
sobota), Petrović
4.
Atletika,kolesarjenje in
orientacija, maj,
Petrović
5.
Športne igre, zbor
učencev, piknik,
11.6.2015, Drţanič,
Klančičar
2. razred
3 dnevi
1.
Izdelava voščilnic in
novoletnih okraskov,
december,
Schwenner
2.
Izdelava voščilnic in
darilc ob Dnevu ţena in
Materinskem dnevu,
začetek marca,
Schwenner
3.
Z vlakom v Metliko,
ogled Galerije Kambič,
mesta (ekskurzija),
Maček, Petrović
3. razred
3 dnevi
1.
Izdelava voščilnic in
novoletnih okraskov,
december,
Schwenner
2.
Izdelava voščilnic in
darilc ob Dnevu ţena
in Materinskem
dnevu, začetek
marca, Schwenner
3.
Z vlakom v Metliko,
ogled Galerije Kambič,
mesta (ekskurzija),
Maček, Petrović
4. razred
4 dnevi
1.
Izdelava voščilnic in
novoletnih okraskov,
december,
Schwenner
2.
Izdelava voščilnic in
darilc ob Dnevu ţena
in Materinskem
dnevu, začetek
marca, Schwenner
3.
Z vlakom v Metliko,
ogled Galerije
Kambič, mesta
(ekskurzija),
Maček, Petrović
4.
Proslava ob dnevu
drţavnosti,
ogled kino
predstave, pizza,
24.6.2015,
Klančičar, Pirc
2. razred
5 dni
1.
Jesenski pohod,
september/oktober,
Petrović
2.
Zimski pohod,
sankanje,
januar/februar,
Derganc
3.
Spomladanski pohod,
11.4.2015 (delovna
sobota), Petrović
4. Atletika,kolesarjenje
in orientacija, maj,
Petrović
5.
Športne igre, zbor
učencev, piknik,
11.6.2015, Drţanič,
Klančičar
3. razred
5 dni
1.
Jesenski pohod,
september/oktober
, Petrović
2.
Zimski pohod,
sankanje,
januar/februar,
Derganc
3.
Spomladanski pohod,
11.4.2015 (delovna
sobota), Petrović
4.
Atletika,kolesarjenje
in orientacija, maj,
Petrović
5.
Športne igre, zbor
učencev, piknik,
11.6.2015, Drţanič,
Klančičar
4. razred
5 dni
1.
Jesenski pohod,
september/oktobe
r, Petrović
2.
Zimski pohod,
sankanje,
januar/februar,
Derganc
3.
Spomladanski
pohod, 11.4.2015
(delovna sobota),
Petrović
4.
Atletika,kolesarjenje
in orientacija, maj,
Petrović
5.
Športne igre, zbor
učencev, piknik,
11.6.2015,
Drţanič, Klančičar
21
Letni delovni načrt – 2014/15
Plan dni dejavnosti za učence od 5. do 9. razreda
Kulturni dnevi
5. razred
1.
Predstava v
Ljubljani,
Krka,jan.-feb.
Karlič
2., 3.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo, 16.,
17.4.2014
Pirc
6.a razred
1.
Novoletna
prireditev,
Banovec,
24.12.2014
6.b razred
1.
Novoletna
prireditev,
Banovec,
24.12.2014
7. razred
1.
Novoletna
prireditev,
Banovec,
24.12.2014
8. razred
1.
Novoletna
prireditev,
Banovec,
24.12.2014
9. razred
1.
Predstava v
Ljubljani,
Krka,jan.-feb.
Karlič
2., 3.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo,
16.,
17.4.2014
Pirc
2.
Predstava v
Ljubljani,
Krka,jan.-feb.
Karlič
3.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo, 16.,
17.4.2014
Pirc
2., 3.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo,
16.,
17.4.2014
Pirc
2.
Predstava v
Ljubljani,
Krka,jan.feb. Karlič
3.
/
2., 3.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo, 16.,
17.4.2014
Pirc
Naravoslovni dnevi
5. razred
6. a razred
1.
1.
Šola v naravi, Plazilci,
6.september,
10.10.2014
Klančičar
Banovec
2.
2.
Romska in
Kmetijska
zdrava
šola, oktober, prehrana,
november,
14.11.2014
Zrilič
Klančičar
3.
Dan zemlje eko dan,
22.4. 2015,
Pejanovič
3.
Travnik
spomladi,
pomlad,
Klančičar
6. b razred
1.
Šola v naravi,
6.10.10.2014
Banovec
2.
Kmetijska
šola,
oktober,
november,
Zrilič
3.
Dan zemlje eko dan,
22.4. 2015,
Pejanovič
7. razred
1.
Šola v naravi, 6.10.10.2014
Banovec
2.
Kmetijska šola,
oktober, november,
Zrilič
3.
Dan zemlje - eko
dan,
22.4. 2015, Pejanovič
22
8. razred
1.
Šola v naravi,
6.10.10.2014
Banovec
9. razred
1.
Šola v naravi,
6.10.10.2014
Banovec
2.
Kmetijska
šola,
oktober,
november,
Zrilič
2.
Dan zemlje eko dan,
22.4.2015,
Pejanovič
3.
/
3.
Dan zemlje eko dan,
22.4.2015,
Pejanovič
Letni delovni načrt – 2014/15
Športni dnevi
5. razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
3.
Zimski športni
dan, Drţanič
4.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
5.
Športne igre in
zbor učencev,
junij 2015,
Drţanič,
Klančičar
6. a razred
1.
Jesenski
pohod,
oktober,
Klančičar
2.
Zimski
športni dan,
Klančičar
3.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
4.
Nogometni
turnir,
pomlad 2015
Klančičar, Arh
5.
Športne igre
in zbor
učencev, junij
2015,
Drţanič,
Klančičar
6. b razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
3.
Zimski športni
dan, Drţanič
4.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
5.
Športne igre in
zbor učencev,
junij 2015,
Drţanič,
Klančičar
7. razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
8. razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
9. razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014
Banovec
3.
Zimski športni
dan, Drţanič
3.
Zimski športni
dan, Drţanič
4.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
4.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
5.
Športne igre in
zbor učencev,
junij 2015,
Drţanič,
Klančičar
5.
Športne igre in
zbor učencev,
junij 2015,
Drţanič,
Klančičar
3.
Zimski športni
dan, Drţanič
4.
Atletikapeteroboj,
maj, Drţanič
5.
Športne igre in
zbor učencev,
junij 2015,
Drţanič,
Klančičar
23
Letni delovni načrt – 2014/15
Tehniški dnevi
5. razred
1.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014,
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.-10.10.2014,
Banovec
3.
Trgatev,
september,
oktober 2014
Slak
4.
Zaključna
ekskurzija,
Sevniški grad,
maj 2015,
Udovč
6.a razred
6.b razred
7. razred
8. razred
9. razred
1.
Urejanje šolske
okolice,
oktober 2014,
Klančičar
1.
Šola v naravi,
6.10.10.2014,
Banovec
1.
Šola v naravi,
6.10.10.2014,
Banovec
1.
Šola v naravi, 6.10.10.2014,
Banovec
1.
Šola v naravi, 6.10.10.2014,
Banovec
2.
Izdelava
pustnega
kostuma,
17.2.2015
2.
Šola v naravi,
6.10.10.2014,
Banovec
2.
Šola v naravi,
6.10.10.2014,
Banovec
2.
Šola v naravi, 6.10.10.2014,
Banovec
2.
Šola v naravi, 6.10.10.2014,
Banovec
3.
Izdelava
velikonočnih
okraskov, 2.4.
2015, Klančičar
3.
Trgatev,
september,
oktober 2014
Slak
3.
Trgatev,
september,
oktober 2014
Slak
3., 4.
Zapojmo,
zaigrajmo,
zaplešimo, 16.,
17.4.2015, Pirc
3.
Kmetijska šola,
oktober,
november, Zrilič
4.
Dan zemlje,
22.4.2015,
Pejanovič
4.
Zaključna
ekskurzija,
Sevniški grad,
maj 2015,
Udovč
4.
Zaključna
ekskurzija,
Sevniški grad,
maj 2015,
Udovč
5. Zaključna
ekskurzija,
Sevniški grad,
maj 2015, Udovč
6.
Krkin izlet, maj
2015, Slak
7. Skrb za
zdravje, Banovec
8. Šolski center
Novo mesto
(delavnice),
november,
Pejanovič
9.
Trgatev, oktober
2014, Slak
10.
Zdrava prehrana,
14.11.2014,
Banovec
24
4.
Trgatev,
september,
oktober 2014
Slak
5. Krkin izlet, maj
2015, Slak
6.
Zaključna
ekskurzija,
Sevniški grad,
maj 2015, Udovč
7.
Zdrava prehrana,
14.11.2014,
Banovec
8.
Novoletna
prireditev,
24.12.2014,
Banovec
9.
Priprava na
valeto, 12.6.2015,
Prosen Zupančič
10.
Valeta,
15.6.2015, Prosen
Zupančič
Letni delovni načrt – 2014/15
Plan dni dejavnosti za učence posebnega programa
KULTURNI DNEVI
III.-VI st.
III.
IV. –V.
V. - VI. st.
(Oven)
(Puljak)
(Roţič)
(Perič)
NOVOLETNA PRIREDITEV: Novoletna prireditev; 24.12.2014
Koordinacija: Banovec in razredničarke PPVI
OGLED PREDSTAVE (gledališče, opera) v Ljubljani s Krko; (november/december 2014)
Koordinacija: Karlič in razredničarke PPVI
OGLED REVIJE ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO; 16.,17.4.2015
Koordinacija: razredničarke PPVI
SAMO NUŠA
KORČE
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V KC JANEZA TRDINE
I. –II.st.
(odvisno od ponudbe)
I. - II. st.
(Korče)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
NARAVOSLOVNI DNEVI
I. - II. st.
III.-IV st.
III. st.
IV -V. st.
V. - VI. st.
(Korče)
(Oven)
(Puljak)
(Roţič)
(Perič)
OGLED KMETIJSKE ŠOLE BAJNOF: ogled razstave in delavnic; oktober 2014
Koordinacija: Roţič in razredničarke PPVI
KRKIN IZLET: Piran; maj 2015
Koordinacija: Oven
EKSKURZIJA: avtobus, Kostanjevica, 21.5.2015
Koordinacija: Puljak
I. - II. st.
(Korče)
1.
2.
3.
4.
ŠPORTNI DNEVI
III.-IV st.
III.st.
IV. –V. st.
V. - VI. st.
(Oven)
(Puljak)
(Roţič)
(Perič)
POHOD: Varna pot;september, 2014
Koordinacija: Drţanič, Perič in razredničarke PPVI
JAHANJE v Češči vasi; maj, junij 2015
Koordinacija: Korče, Oven
ZIMSKI ŠPORTNI DAN: Sankanje, igre na snegu; januar 2015
Koordinacija: razredničarke PPVI
ŠPORTNE IGRE NA IGRIŠČU IN PIKNIK; junij 2015
Koordinacija: Drţanič in razredničarke PPVI
5.
ZADNJI ŠOLSKI DAN: POHOD IN KINO Planet Tuš, Pica, junij 2015
Koordinacija: Klančičar in razredničarke PPVI
1.
2.
3.
4.
1.
DELOVNI DNEVI
I. - II. st. (Korče)
UREJANJE BIVALNIH PROSTOROV; september, 2014
Koordinacija: razredničarka
EKO DAN; 11.4.2015
Koordinacija: razredničarka
DAN ZEMLJE;20.4.2015
Koordinacija: razredničarka
POSPRAVLJANJE BIVALNIH PROSTOROV; junij 2014
Koordinacija: razredničarka
DELOVNI DNEVI
III.-IV.st. (Oven)
III. st. (Puljak)
UREJANJE BIVALNIH PROSTOROV; september 2014
Koordinacija: Puljak, Oven
2.
IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV, krasitev učilnice; december 2014
Koordinacija: Puljak, Oven
3.
PEKA PRAZNIČNIH DOBROT, december
2014
25
IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC;
december 2014
Letni delovni načrt – 2014/15
Koordinacija: Oven
Koordinacija: Puljak
4.
IZDELOVANJE PUSTNIH MASK; februar 2015 Koordinacija: Puljak
IZDELOVANJE PUSTNIH MASK;PEKA PUSTNIH DOBROT; februar 2015 Koordinacija:
Oven
5.
6.
EKO DAN; 11.4.2015
Koordinacija: Puljak, Oven
DAN ZEMLJE; 20.4.2015
Koordinacija: Oven
IZDELAVA DARIL OB MATERINSKEM DNEVU,marec
2015
Koordinacija: Puljak
7.
IZDELOVANJE VELIKONOČNIH SIMBOLOV; april 2015
Koordinacija: Puljak, Oven
8.
POSPRAVLJANJE BIVALNIH PROSTOROV; junij 2015
Koordinacija: Puljak, Oven
DELOVNI DNEVI
IV.-V. st. (Roţič)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.-VI. st. (Perič)
TRGATEV; oktober 2014
Koordinacija: Roţič
IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC; december 2014
Koordinacija:Roţič, Perič
EKO DAN; 11.4.2015
Koordinacija: Roţič, Perič
DAN ZEMLJE; 20.4.2015
Koordinacija: Roţič, Perič
OBISK VDC-ja; september 2014, Koordinacija: Roţič
ZADNJI ŠOLSKI DAN: POHOD IN KINO, Planet Tuš, Pica, junij 2015, Koordinacija:
Klančičar in Perič
POSPRAVLJANJE BIVALNIH PROSTOROV; junij 2015
Koordinacija: Roţič, Perič
26
Letni delovni načrt – 2014/15
PROJEKTNO DELO
..
Mi skozi čas – priprava na 60. letnico šole
Z gibanjem do zdravja
Varno na pot
Shema šolskega sadja
Eko šola in Eko-bralna značka
Mi skozi čas – priprava na 60. letnico šole
V letošnjem šolskem letu bo na naši šoli potekal projekt z naslovom MI SKOZI
ČAS, saj bo naša šola oktobra 2015 dopolnila okroglih 60 let. Cilj projekta je
sodelovanje in povezovanje interesnih in ostalih dejavnosti na šoli, ki bodo
usmerjene v predstavo z naslovom MI SKOZI ČAS, razstavo likovnih del ter
izdajo biltena ob 60 letnici šole.
Načrtovane aktivnosti:
Gledališka predstava
 Napisati zgodbo, kjer bodo na različne načine predstavljena področja
in pomembni doseţki v šestdesetih letih naše šole (Helena Prosen
Zupančič)
 Napisati scenarij za predstavo (Jasna Banovec, Darinka Pirc, Helena
Prosen Zupančič)
 Napisati glasbo in pesmi za predstavo (Darinka Pirc)
 Koreografija za plese (Dajana Drţanič)
 Narediti projekcijo kot del scene za predstavo (Laura Zrilič)
 Posneti zanimive izjave glavnih akterjev dogajanja v teh šestdesetih
letih (Laura Zrilič, Nataša Udovč)
 Izdelati kostume, sceno in rekvizite (Ksenija Pejanovič, Marjeta Roţič,
Gabriela Maček)
 Izvesti sekcijske in skupne vaje za predstavo (Jasna Banovec)
 Z odlomkom iz predstave se udeleţiti revije ZAPOJMO, ZAIGRAJMO,
ZAPLEŠIMO (Jasna Banovec, Darinka Pirc)
 Predpremierno prikazati predstavo ob zaključku šolskega leta
 Premierno uprizoriti predstavo na osrednji slovesnosti ob 60. obletnici
šole
Izdaja biltena
Likovno ustvarjanje(Ksenija Pejanovič, Marjeta Roţič, Gabrijela Maček)
Časovni okvir izvedbe projekta
 Zgodba do konca septembra 2014
 Scenarij in glasba do konca oktobra 2014
 Projekcija do konca maja 2015
 Posnetki in material za projekcijo skozi vse šolsko leto 2014/2015
 Kostumi, scena in rekviziti do začetka aprila 2015
27
Letni delovni načrt – 2014/15
 Sekcijske vaje v času interesnih dejavnosti
 Skupne vaje za predstavo: 28. 10. 2014, 25. 11. 2014,13. 1. 2015,
24. 2. 2015, 21. 4. 2015, 19. 5. 2015, 2. 6. 2015, 11. 6. 2015, 15. 9.
2015, 22. 9. 2015, 29. 9. 2015, 6. 10. 2015

Revija ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 16. 4. 2015
 Predpremiera 18. 6. 2015
 Premiera 8. 10. 2015
 Izdaja biltena junija 2015
 Likovno ustvarjanje na temo Mi skozi čas skozi vse leto, razstava
izdelkov na dan osrednje prireditve
Z gibanjem do zdravja
V šolskem letu 2014/15 bomo ponovno izvajali prednostno nalogo z naslovom: Z
gibanjem do zdravja. Še naprej bomo izvajali 5-10 minutni aktivni odmor, ki ga
bodo učenci z učiteljem, ki jih bo imel takrat pouk, izvajali 2 x tedensko med
poukom (med šolsko uro) in sicer med 11. in 11.30 uro. V času aktivnega
odmora se bodo učilnice prezračile. Učenci se bodo poljubno porazdelili po
razredu, tako da bo vsak imel dovolj prostora za izvajanje gimnastičnih vaj. Z
vajami bomo raztegnili tudi hrbtenico, saj učenci predolgo nepravilno sedijo.
Učitelji morajo učence nenehno opozarjati na pravilno drţo. Vsak razred bo imel
na steni v razredu obešene slike z gimnastični vajami, katere bodo prikazovale
vrsto vaje, pravilno izvedbo in število ponovitev.
V okviru naloge bomo na šolo organizirali predavanja o zdravju, ki ga bo izvajal
Zdravstveni dom Novo mesto:
- preprečevanje nalezljivih bolezni (higiena kašlja, prenosi okuţbe, zaščita) – v
mesecu novembru 2014 (5. – 9. razred)
- ţivimo varno – preprečevanje nezgod, prva pomoč, varno na počitnicedelavnica – v mesecu februarju 2015 (5. – 9. razred)
- agresija in mladi – v mesecu maju 2015 (5. – 9. razred)
Varno na pot
Namen projekta je učence naučiti o pomenu varnosti v prometu in hkrati
ozavestiti učitelje in starše pri njihovi aktivni vlogi pri zagotavljanju varnosti
otrok v prometu.
V okviru projekta bomo sodelovali v mendarodnem projektu Evropski teden
mobilnosti, obeleţili bomo tudi evropski dan brez avtomobila. Učenci niţjih
razredov in učenci posebnega programa se bodo vključili v projekt Pasavček, s
katerim bomo poudarili pomen varnostnega pasu med voţnjo v avtomobilu.
Izvedli bomo delavnice na temo varnost v prometu. Na zboru učencev bomo
preverili kolesarske spretnosti učencev na poligonu. Učence višjih razredov
bomo seznanili s spletno aplikacijo S kolesmo v šolo in preverili njihovo znanje o
cestno prometnih predpisih.
Hkrati pa bomo v sodelovanju z MO Novo mesto s Svetom za preventivo in
vzgojo v prometu naredili prometno varnostni načrt šole in poskušali urediti
varno pot v šolo.
28
Letni delovni načrt – 2014/15
Shema šolskega sadja
Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen ukrepa je
ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje
prekomerne telesne teţe pri otrocih.
V projektu uspešno sodelujemo ţe četrto leto. Učenci so z veseljem sprejeli
dodaten obrok sadja/zelenjave, ki je na voljo vsako sredo med glavnim
odmorom, ob koncu šolskega leta pa tudi pogosteje. Za nabavo in razdeljevanje
sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je pester in raznolik,
vodja prehrane se trudi, da je usklajen tudi z vsakokratno malico.
Glavni cilji, ki jih skušamo doseči z vključitvijo v SŠS so naslednji:
- Spodbujati uţivanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
- Izboljšati prehrambene navade učencev.
- Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
- Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
- Spoznati pomen uţivanja domačega sadja in zelenjave, ki je ekološko
pridelano.
- Ozaveščati učence in starše o pomenu uţivanja sadja in zelenjave.
- Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teţe in kroničnih bolezni, ki
so s tem povezane.
Izobraţevalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo
učencem glede na starost in njihove sposobnosti:
- Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom
SŠS.
- Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava« pri LV.
- Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri GOS in SPO.
- Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice.
- Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
- Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava
jabolčnega soka, kisanje zelja,…).
- Obdelovanje šolskega vrta in pridelava zelenjave.
- Ogled sadovnjaka pri Kmetijski šoli Grm Novo mesto.
- Trgatev v oktobru na Trški gori.
Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bomo predstavili na različne načine:
- V začetku in ob koncu šolskega leta bodo učenci izpolnili anketne
vprašalnike (4., 6. in 8. razred) na spletni strani SŠS.
- Na spletni strani šole bomo s prispevki učence, delavce šole, starše in
ostale obveščali o dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta SŠS.
- Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke
učencev na temo »sadje, zelenjava«..
- Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih
izvajamo v okviru projekta.
- SŠS bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«.
29
Letni delovni načrt – 2014/15
Eko šola
Sklop: Voda
- Moja reka si (spoznavanje slovenskih rek; nagradni natečaj)
- Vode povezujejo - Vodni agent (proučevanje, raziskovanje in iskanje rešitev za
ohranjanje različnih vodnih sistemov, mednarodno sodelovanje, odgovorna raba
vode)
Namen in cilji:
- spremljanje dogajanja v naravi
- izvajanje eksperimentov
- ozaveščati pomembnost odnosa do vode
Sklop:Zdrava hrana
- Slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk , Shema šolskega sadja in
zelenjave (pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja in
spodbujanje uţivanja zelenjave in sadja)
Prehrana je zelo pomembna za človekovo zdravje. Zelo pomembno je kako je
hrana pridelana in od kje izvira. Letos bomo poudarili pomembnost lokalne hrane
in ohranjanje avtohtonega domačega semena. Čez zimo bomo zbirali doma
pridelano seme , spomladi pa ga bomo posejali na šolskem vrtu. Vse to bomo
izvajali pri eko kroţku. Predstavili pa bomo na plakatih in spletni strani.
Namen in cilji:
- zbiranje slovenskega semena
- ohranjanje avtohtonih vrst semena
- delo na šolskem vrtu
- priprava preproste in zdrave hrane
Sklop: Odpadki Evropski teden zmanjševanja odpadkov (22. - 30. 11. 2014)
Namen in cilji:
-ozaveščati učence, njihove starše in zaposlene o pomembnosti odnosa do
odpadkov!
(zbirali bomo odpadni papir,baterije, zamaške in še naprej sortirali odpadke iz
šolske kuhinje)
Ekološka bralna značka
V okviru projekta Eko šola bodo v letošnjem šolskem letu učenci lahko sodelovali
tudi pri Ekološki bralni znački. Tako bodo branje povezali z ekološko zavestjo
oziroma ustreznim odnosom do narave, našega okolja. V šolski knjiţnici bodo na
voljo priporočilni seznami knjig, ki so tematsko povezani z naravo,
onesnaţevanjem in ekološkimi vprašanji. Knjige so leposlovne in poučne,
razporejene v tri sklope – po triadah. Učenec bo moral prebrati določeno število
knjig (odvisno od razreda, ki ga obiskuje), predstaviti vsebino knjiţničarki in
izdelati plakat z ekološko vsebino. Temo plakata si izbere poljubno glede na
področje, ki ga zanima.
Ob koncu šolskega leta bodo uspešni učenci prejeli priznanje za opravljeno
ekološko bralno značko.
30
Letni delovni načrt – 2014/15
TEKMOVANJA
Cici vesela šola
Vesela šola
Računalništvo NIS
Računalništvo PPVIZ
Srečanje mladih tehnikov
Srečanje gledaliških skupin 24., 25. 3. 2015
Zaigrajmo, zapojmo, zaplešimo
Računanje je igra
Športna tekmovanja (plavanje, med dvema ognjema, nogomet, atletika,
badminton, košarka, odbojka-deklice)
PRIREDITVE IN OSTALA DOGAJANJA NA ŠOLI
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletna prireditev –
24. 12. 2014
dan šole (kulturna ura) - 19. 1. 2015
proslava ob slovenskem kulturnem prazniku - 6. 2. 2015
revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo –16.,17. 4 .2015
podelitev bralne značke – maj 2015
podelitev eko-nagrad in eko bralne značke – junij 2015
organizacija področnih iger - med dvema ognjema, košarka
zbor učencev –11. 6. 2015
valeta –15. 6. 2015
proslava ob dnevu drţavnosti– 23. 6. 2015
zadnji šolski dan –24. 6. 2015
EKSKURZIJE
 Ekskurzija za mlajše učence (1.-4. razred) – Metlika– Maček, Petrovič, maj
2015
 Ekskurzija za starejše učence – Sevniški grad– Udovč, Drţanič, maj 2015
 Ekskurzija za PPVIZ –Kostanjevica na Krki
 Krkin izlet:
Velenje rudnik, Slak, maj 2015 (5. do 9. R)
Piran, Oven (1. - 6. st. PPVIZ)
31
Letni delovni načrt – 2014/15
LETNI PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE
.
Mentorica: Helena Prosen Zupančič
Člani skupnosti:
Po en predstavnik iz vsake oddelčne skupnosti učencev na OŠ Dragotina Ketteja
Izhodišče za ustanovitev: V skladu z Vzgojnim načrtom in s Pravili hišnega reda
OŠ Dragotina Ketteja se na šoli oblikuje Skupnost učencev šole za šolsko leto
2014/2015.
Potek dela:
Do prvega sestanka skupnosti učencev šole se v okviru oddelčnih skupnosti izpeljejo
volitve dveh predstavnikov (predstavnik in namestnik) vsakega razreda. Po en
predstavnik se udeleţi sestankov šolske skupnosti. Skupnost učencev šole na svojem
prvem sestanku sprejme letni program dela. Predstavniki skupnosti učencev šole v
okviru oddelčnih skupnosti vsakokrat podajo ustno poročilo s sestankov šolske
skupnosti učencev.
Člani parlamenta:
Na svojem prvem sestanku člani šolske skupnosti izmed prisotnih z glasovanjem
izberejo pet članov šolskega parlamenta (po en predstavnik za vsako triletje
prilagojenega ter dva predstavnika posebnega programa). Šolski parlament se
sestane konec šolskega leta in po potrebi.
Skupnost učencev šole bo tekom šolskega leta opravljala naslednje naloge:
zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z načrtovanimi
dejavnostmi, ki jih pripravlja šola,
spremljala uresničevanje pravic in dolţnosti učencev ter opozarjala
ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev,
informirala učence oddelčnih skupnosti o svoji dejavnosti,
načrtovala in organizirala skupne akcije in naloge,
predlagala izboljšave bivalnega okolja in sodelovala pri uresničitvi idej,
oblikovala predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem (npr. vzorni
učenec šole),
izbirala kriterije za izbor vzornega učenca oddelka in šole,
opravljala druge naloge, za katere se bodo dogovorili učenci skupaj z
mentorjem.
Naloge sprejete na sestankih šolske skupnosti izvajajo vsi učenci vseh oddelčnih
skupnosti. O izvajanju nalog v okviru oddelčnih skupnosti poročajo oddelčni
predstavniki na sestankih skupnosti učencev šole.
Vzgojno-izobraţevalni cilji:
- povezati oddelčne skupnosti šole
- spodbuditi oblikovanje in podajanje mnenj in predlogov glede svojega šolskega
okolja
- razviti sposobnost strpnega in aktivnega komuniciranja
- poiskati moţnosti neverbalnega sporočanja svojih razmišljanj in občutenj (likovno,
glasbeno, z gibom)
- odkrivati nadarjenosti in talente pri sebi in pri drugih
- obogatiti dogajanje na šoli z različnimi aktivnostmi
- razviti medsebojne humane odnose in razviti čut za sprejemanje drugačnosti
- spremljati dogodke okoli sebe in sodelovati pri šolskih projektih
32
Letni delovni načrt – 2014/15
LETNI PLAN DELA:
1. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – predviden začetek meseca oktobra
Skupnost učencev šole bo na ustanovnem sestanku:
- potrdila mentorja, ki ga je imenovala ravnateljica,
- pregledala, dopolnila in sprejela letni program dela šolske skupnosti,
- izmed članov šolske skupnosti izvolila pet članov šolskega parlamenta
- oblikovala prvi kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih
2. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI– začetek decembra
Na sestanku šolske skupnosti se bodo učenci:
- dogovorili, kako popestriti dogajanje v prednovoletnem času, v smislu
povezovanja, obdarovanja in pozitivnih pozornosti.
- Oblikovali bomo drugi kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih in
zapisali prve vzorne učence oddelčnih skupnosti.
3.SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI– začetek februarja
- Sestanek bo namenjen projektom, ki se na šoli izvajajo v tekočem šolskem letu.
Predstavniki bodo poročali o aktivnostih vezanih na šolske projekte, ki so jih ţe
izvedli v okviru oddelčnih skupnosti. Na sestanku se bomo dogovorili za skupno
dejavnost na ravni šole, ki bo tematsko vezana na enega od projektov. Učenci
šolskega parlamenta bodo morebitne sprejete predloge posredovali gospe
ravnateljici.
- Dogovorili se bomo, kako izpeljati Valentinovo pošto tudi v tem šolskem letu.
- Oblikovali bomo tretji kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih in
zapisali vzorne učence oddelčnih skupnosti.
4.SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI– začetek aprila
Na sestanku šolske skupnosti bodo učenci:
- poročali o izvedbi dogovorjene naloge vezane na izvajanje projektov na šoli.
- oblikovali četrti kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih in zapisali
vzorne učence oddelčnih skupnosti po prejšnjem kriteriju.
- bodo člani šolske skupnosti pregledali realizacijo delovnega načrta šolske
skupnosti ter podali predloge za delo šolske skupnosti v naslednjem šolskem letu.
SESTANEK ŠOLSKEGA PARLAMENTA –konec maja
Na sestanku:
- bodo člani šolskega parlamenta pregledali celoletni seznam vzornih učencev
oddelkov ter oblikovali kriterije za določitev vzornega učenca šole. Na osnovi izbranih
kriterijev bodo oblikovali predlog za vzorne učence šole, nato pa ga posredovali
mentorici šolske skupnosti v potrditev. Mentorica o vzornih učencih šole obvesti
ravnateljico.
Opomba:
Na vseh sestankih lahko učenci šolske skupnosti ali parlamenta skupaj z mentorjem
dopolnijo ali spremenijo program dela s svojimi predlogi za izvajanje aktivnosti na
šoli.
33
Letni delovni načrt – 2014/15
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV.
IME
SEMINAR
ŠT.
DNI
DATUM
KOTIZACIJA
Štravs,
Ţupevec
Spodbujanje
duševnega
zdravja otrok
in
mladostnikov
1
18.9.2014
/
Janja
Ljubi
Sodobna
poslovna
sekretarka v
šolstvu
2
15. in
16.10.2014
245,00
Jasna
Banovec
Gledališče,
igralec,
predstava
2
27. in 28.
10. 2014
26,64
Alenka
Slak
Kolesarski
izpiti in
prometna
vzgoja v OŠ
2
Nov, dec.
2014
43,96
Jasna
Banovec
Double
Doodle
Play
Braingym
1
22.11.2014
114,00
Damijana
Karlič
Bibliopedagošk
a šola 2015
2
19. in 20.
3. 2015
59,91
34
POTNI
STROŠKI
Letni delovni načrt – 2014/15
ZADOLŢITVE IN ČLANSTVO V KOMISIJAH:……… ……….
STROKOVNI AKTIV
VODJA
1. NIS 1-4
2. NIS 5-9
3. PPVIZ
Irena Petrovič
Jasna Banovec
Nataša Oven
Odgovorne osebe za gašenje začetnih poţarov:
Stane Škrbec, Polona Gorenc, Joţica Staniša
Šolski kombi: Stane Škrbec
Urejanje prevozov s šolskim kombijem: Nada Pečavar
Učbeniški sklad: Damijana Karlič
Revije, časopisi: Damijana Karlič.
Urednik šolske spletne strani: Vinko Črnič
Ekipa prve pomoči: Renata Štravs, Brigita Peklar, Darinka Pirc
Komisija za korupcijo: Gabriela Maček
Pritoţbena komisija(sept. 2012-sept. 2016):
6 predstavnikov zaposlenih: Damijana Karlič, Nuša Korče, Ksenija Pejanovič,
Dajana Drţanič, Urška Kapš, Nada Pečavar
2 predstavnika staršev: Jana G. Fabjan, Irena Premrl
2 predstavnika zunanjih institucij: Tihomir Troha (OŠ Grm), Roman Judeţ (OŠ
Drska)
Šolski sklad (sept. 2012-sept. 2014):
Predstavniki šole: Karmen Rovan, Nada Pečavar, Damijana Karlič, Irena Petrovič,
3 predstavniki staršev: Ingrid Jaklič, Mojca Kiren, Joţe Cimermančič
Komisija za šolsko prehrano
Predstavniki šole: Pečavar, Hrlec, Štravs
Predstavnica staršev: Ingrid Jaklič
Predstavnik učencev: Nejc Goršin Fabjan
Svet šole (december 2012 – december 2016):
Predstavniki MONM: Ljubinka Počervina, Matija Blatnik, Jasna Hrastar
Predstavniki staršev: Ingrid Jaklič, Jana Goršin Fabjan, Kiren Mojca
Predstavniki zaposlenih: Ljubi, Feguš, Banovec – predsednica, Maček, Karlič
Predsednik sveta staršev: (izvoljen na 1. seji)
Popisne komisije:
-
za popis osnovnih sredstev, zalog materiala v kuhinji in čistilnih
sredstev:
Stane Škrbec, Alenka Slak, Marta Hrlec
-
za popis terjatev in obveznosti:
Dajana Drţanič
35
Letni delovni načrt – 2014/15
-
za popis drugih sredstev (drobni inventar):
Renata Štravs, Damijana Karlič, Brigita Peklar
Komisija za uničevanje dokumentacije:
Nada Pečavar, Irena Petrović, ĐurĎa Puljak
Šolski parlament: Helena Prosen Zupančič
Urednik šolske kronike: Damijana Karlič
Skrbnik matične knjige: Alenka Slak
Urejanje nadomeščanj: Petrovič, Slak, Oven
Šolski vrt: Darinka Pirc
Šolsko glasilo: Andreja Schwenner
36
Letni delovni načrt – 2014/15
DELO ORGANOV ŠOLEMMMM.……………………L
Svet šole
Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja šole, predstavniki delavcev šole in
predstavniki staršev. Člani imajo štiri letni mandat.
Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda.
Sestajal se bo po potrebi, najmanj pa dvakrat v šolskem letu, v septembru in v
februarju.
Ravnateljica
Ravnateljica opravlja poslovodne in pedagoške naloge v zavodu in koordinira
celotno delo na šoli.
Ravnateljica je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje vzgojnoizobraţevalnega dela ter skrbi za organizacijo dela na šoli.
Strokovni organi šole
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbori,
razredniki,
strokovni aktivi,
strokovne skupine za pripravo
individualiziranega programa.
in
spremljanje
izvajanja
Učiteljski zbor sestavlja 28 strokovnih delavk in delavcev, ki se sestajajo na
sejah učiteljskega zbora predvidoma enkrat mesečno.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku.
Strokovni aktivi: na šoli delujejo 3 strokovni aktivi in sicer:
 Strokovni aktiv učiteljic razredne stopnje (Petrović-vodja)
 Strokovni aktiv učiteljic predmetne stopnje (Banovec-vodja)
 Strokovni aktiv učiteljic v posebnem programu (Oven-vodja)
Strokovno
skupino
za
pripravo
in
spremljanje
izvajanja
individualiziranega
programa sestavljajo učenčev razrednik, svetovalna
delavka in vsi učitelji, ki poučujejo učenca.
Svet staršev
Vsak oddelek na šoli ima v svetu staršev enega predstavnika, ki ga starši volijo
na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta. Mandat sveta staršev
je eno leto.
37
Letni delovni načrt – 2014/15
STROKOVNI AKTIV UČITELJEV RAZREDNE STOPNJE8
888
Vodja aktiva: Irena Petrović
Načrtovane naloge aktiva za šolsko leto 2014/2015:
1. Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2014/15
2. Oblikovanje razporeda deţurstev, določitev interesnih dejavnosti (termin
izvedbe), ki se bodo izvajale, govorilne ure, roditeljski sestanki,
prednostne naloge, projekti (skupaj z ostalimi aktivi)
3. Oblikovanje kriterijev opisnega ocenjevanja v 1. triadi
4. Sprejem kriterijev pisnega in ustnega ocenjevanja znanja
5. Pregled Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ
6. Pregled Pravilnika o dokumentaciji
7. Pregled dnevnikov in ostale dokumentacije (med šolskim letom)
8. Pregled izvajanja in pripravljanje načrtovanih dni dejavnosti
9. Poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin in
seminarjev/izobraţevanj
10.Izpolnjevanje nalog po navodilih ravnateljice
11.Analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 1.-4.r.
12.Pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2015/16
13.Pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja
14.Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za razredno stopnjo za šolsko leto
2015/16
15.Sodelovanje s Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki
v naselju Brezje izvaja delavnice (izmenjava informacij, izkušenj,
načrtovanje in izvedba delavnice v Brezju/na šoli)
16.Spremljanje, načrtovanje strategij za izboljšanje obiska romskih otrok
17.Analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta
STROKOVNI AKTIV UČITELJEV PREDMETNE STOPNJELL LL
Vodja aktiva: Jasna Banovec
Člani aktiva: Dajana Drţanič, Nataša Udovč, Ksenija Pejanovič, Bojana Klančičar,
Alenka Slak, Borut Arh, Helena Prosen Zupančič, Laura Zrilić, Darinka Pirc,
Jasmina Škrbec Masilo
Planirane naloge aktiva za predmetno stopnjo v šolskem letu 2014/15:
18.Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2014/15
19.Oblikovanje razporeda deţurstev, določitev interesnih dejavnosti (termin
izvedbe), ki se bodo izvajale, govorilne ure, roditeljski sestanki, prednostne
naloge, projekti (skupaj z ostalimi aktivi)
20.Oblikovanje kriterijev številčnega ocenjevanja v 2. in 3. triadi
21.Sprejem kriterijev pisnega in ustnega ocenjevanja znanja
22.Pregled Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ
23.Pregled Pravilnika o dokumentaciji
24.Pregled dnevnikov in ostale dokumentacije (med šolskim letom)
25.Pregled izvajanja in pripravljanje načrtovanih dni dejavnosti
26.Poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin in
seminarjev/izobraţevanj
27. Planiranje in izvedba dni dejavnosti
28. Izpolnjevanje nalog po navodilih ravnateljice
29. Analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta
30. Analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 2. in 3. triletje
31. Pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2015/16
32. Pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja
38
Letni delovni načrt – 2014/15
33. Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za predmetno stopnjo za šolsko
leto 2015/16
34. Spremljanje obiska romskih otrok
35. Spremljati sodelovanje s starši romskih otrok
36. Analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta
STROKOVNI AKTIV UČITELJEV V POSEBNEM PROGRAMUIIII
Vodja aktiva: Nataša Oven
Člani aktiva: Marjeta Roţič, Nuša Korče, Djurdja Puljak, Adriana Perič, Nataša
Oven, Darinka Pirc, Barbara Luzar in Mateja Drobnič
Planirane naloge aktiva za posebni program v šolskem letu 2014/15:
1. Oblikovanje Letnega delovnega načrta za PPVI.
2. Oblikovanje in usklajevanje urnikov pouka v PB in v PPVI.
3. Razporeditev učencev v ostale oddelke, v slučaju odsotnosti posamezne
razredničarke.
4. Razporeditev nadomeščanj v času odsotnosti posameznih učiteljic.
5. Reševanje učno-vzgojne problematike v oddelku s sodelovanjem z
vsemi, ki učenca obravnavajo in poročanje o posebnostih na sestankih
aktiva.
6. Poročanje o posebnostih za posamezne učence po svetovanju ali po
pogovoru s svetovalno delavko vzgojiteljico, zdravstveno sluţbo.
7. Poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin.
8. Poročanje o pridobljenih informacijah iz seminarjev.
9. Spremljanje in usklajevanje vsebin in tematskih področij med
posameznimi stopnjami.
10. Načrtovanje in spremljanje izvajanja načrtovanih vsebin in dejavnosti
po LDN.
11. Oblikovanje enotnih obrazcev pohval, ki jih izdamo učencem ob koncu
šolskega leta.
12. Pregled realizacije planiranih dni dejavnosti po LDN.
13. Spremljanje morebitnih sprememb glede predvidene dokumentacije za
učence PPVI in učitelje.
14. Dogovor in sklep o poenoteni uporabi kratic za predmetna področja
PPVI.
15. Izmenjava izkušenj pri delu z otroci z Motnjo avtističnega spektra
(MAS).
16. Pridobivanje informacij oz. izobraţevanje za delo z računalniškim
programom Dinamically speaking.
17. Sodelovanje in izmenjava informacij ter izkušenj pri delu z interaktivno
tablo.
18. Pregled in poenotenje letnih učnih načrtov za posebni program .
19. Poenotenje vpisov dni dejavnosti v dokumentacijo (dnevniki).
20. Sodelovanje na skupnih aktivih vseh stopenj.
39
Letni delovni načrt – 2014/15
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBAIIIIIIIIIIIIIIIIII
BLANKA STARIHA, UNIV. DIPL. PSIH.
Delo z otroci in mladostniki:
- individualne in skupinske obravnave v majhnih skupinah namenjene
učencem z učnimi, čustvenimi ali vedenjskimi teţavami,
- preventivno delo: tehnike za sproščanje in socialne igre, učenje socialnih
veščin,
- reševanje konfliktov,
- sprejem in vpis novincev,
- poklicno usmerjanje.
Sodelovanje s sodelavci:
- pri vpisu novincev,
- pri razreševanju tekoče problematike,
- pri obravnavah učencev,
- pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov,
- pri poklicnem usmerjanju,
- pri uvajanja novih metod in oblik dela,
- pri organiziranju prevozov,
- na sejah učiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih zborih in strokovnih
aktivih,
- pri pripravi različnih obrazcev,
- pri organiziranju povezav z zunanjimi institucijami,
- pri organiziranju predavanj za strokovne sodelavce,
- sodelovanje v projektih,
- pri načrtovanju skupnih aktivnosti,
- sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju vzgojnoizobraţevalnega dela.
Sodelovanje s starši:
- ob vpisu na šolo,
- pri obravnavah otrok,
- pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programih,
- pri postopkih usmerjanja,
- pri poklicnem usmerjanju,
- priprava roditeljskega sestanka za starše in učence osmega razreda v
zvezi s poklicnim usmerjanjem,
- priprava roditeljskega sestanka za starše in učence devetega razreda
zaradi vpisa v srednjo šolo.
Sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki:
- ob prešolanju učencev,
- kadar je potrebna pomoč različnih strokovnjakov,
- pri vpeljevanju novih metod dela,
- pri poklicnem usmerjanju,
- pri obravnavi staršev, ki svojih otrok ne pošiljajo redno v šolo,
- pri urejanju prevozov,
- pri urejanju regresa za šolsko prehrano,
- pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk,
- pri vključevanju romskih učencev in učencev albanske narodnosti v
delavnice, ki potekajo med šolskim letom in jih izvaja Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
- pri vključevanju romskih učencev v delavnice, ki potekajo med šolskim
letom in jih izvaja Dnevni center Brezje,
- pri vključevanju romskih učencev v bralne urice, ki jih organizira Knjiţnica
Mirana Jarca Novo mesto,
40
Letni delovni načrt – 2014/15
pri vključevanju učencev v različne oblike poletnih taborov in delavnic,
pri vključevanju druţin v različne oblike pomoči, ki jih izvajajo vladne in
nevladne organizacije,
- pri predstavljanju institucij na naši šoli,
- pri izvajanju programov javnega dela,
- pri obiskovanju druţin v romskih naseljih,
- pri izvedbi različnih raziskav,
- pri posredovanju zahtevanih podatkov institucijam.
Drugo delo:
- vodenje psihološke dokumentacije,
- vodenje zbirk podatkov,
- načrtovanje in evalvacija dela,
- pisanje poročil,
- obveščanje staršev in sodelavcev,
- urejanje pošte,
- organizacija in izvedba NPZ,
- spremljanje sprememb na področju zakonodaje,
- pisanje prošenj, obvestil,
- priprava prispevkov za spletno stran,
- obveščanje medijev.
-
41
Letni delovni načrt – 2014/15
ŠOLSKA KNJIŢNICA IN UČBENIŠKI SKLADIIIIIIIIIII
DAMIJANA KARLIČ, PROF. DEF.
Delo v šolski knjiţnici je razdeljeno na naslednja področja:
- interno strokovno bibliotekarsko delo
Obsega poizvedbe, naročanje in nabavo knjiţničnega gradiva, obdelavo in
postavitev gradiva, vodenje inventarne knjige in geselskega kataloga.
- bibliopedagoško delo
Učenci individualno in v skupinah spoznavajo knjiţnico kot prostor, kjer
pridobivamo informacije, se seznanijo z različnimi umetniki in razvijejo ustrezen
odnos do knjige in brane besede. Izobraţevanje učencev poteka njihovi starosti
in sposobnostim primerno.
- ostale dejavnosti
Učenci se lahko v šolski knjiţnici naročijo na mladinske revije, sodelujejo pri
bralni znački, ekološki bralni znački, si izposojajo knjige za domače branje in
seminarske naloge. Delavcem šole pripravljam gradivo za teme, ki jih
obravnavajo pri učnih urah in poizvedbe preko interneta. Sodelovali bomo tudi
pri šolskih projektih, pri projektih, ki jih bosta organizirala MO Novo mesto in
Ministrstvo za šolstvo in šport, pri kulturnih dnevih in drugih dnevih dejavnosti.
V prostorih knjiţnice je organiziran učbeniški sklad. Učbeniški sklad je v skladu z
ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se
učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški
sklad naše šole so vključeni učbeniki, predpisanih za izobraţevalni program z
niţjim izobrazbenim standardom. Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov
za posamezni razred ob začetku šolskega leta, izposoja je brezplačna. Ob koncu
šolskega leta učbenike vrnejo. V šolski knjiţnici lahko prejmejo tudi delovne
zvezke in plačajo znesek, ki je odvisen od višine subvencije MŠŠ-ja.
42
Letni delovni načrt – 2014/15
SPREMLJANJE DELA UČITELJEVKKKK KKKKKKL
Poudarek pri spremljanju pouka bo na:
- skladnosti tem z letnim delovnim načrtom (skladnost letnega delovnega načrta,
dnevne priprave in vpisa v dnevnik),
- temah pri urah oddelčnih skupnosti,
- sprotnih pregledih dokumentacije (dnevniki).
Ob hospitaciji učiteljica predloţi:
- dnevnik in redovalnico,
- dnevne priprave na pouk
- letni delovni načrt
Hospitacije se bodo izvajale v sklopih v mesecu oktobru in novembru ter marcu
in aprilu. Po hospitaciji sledi razgovor z ravnateljico.
Po potrebi se bo spremljanje pouka izvajalo tudi nenapovedano.
SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEMII
IIIIIIIIIIII
1. Sodelovanje s starši
Vključevanje staršev v vzgojno izobraţevalne dejavnosti
starše vabiti k sodelovanju pri pouku, in pri dnevih dejavnosti (izlet,
predstava, športni dan
vzpodbujati njihovo sodelovanje pri šolskih in razrednih projektih:
zbiranje papirja, predstavitev starih običajev, izdelkov…
sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov,
sodelovanje pri pripravi in evalvaciji vzgojnih programov,
udeleţevanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih,
sodelovanje pri izvajanju proaktivnih in preventivnih dejavnosti (zdrava
prehrana, varna pot v šolo)
Sodelovanje pri oblikovanju ţivljenja in dela šole
starše vzpodbujati k dajanju pobud in povratnih informacij
organizirati piknike in drugih neformalnih oblike druţenja ,
sodelovanje s predstavniki sveta staršev in sveta šole,
organiziranje skupine za starše učencev posebnega programa in
skupine za starše učencev prilagojenega programa z niţjim
izobrazbenim standardom. Za vsako skupino je predvidenih šest
srečanj, eno je druţabno. Obe skupini sta odprtega tipa. Srečanje so
tematsko določeno oziroma se izpostavljajo pereči problemi
udeleţevanje na strokovnih predavanjih za starše (predstavitev
institucij: Ţelva, Pum, Sonček, oddelek Iga)
sodelovanje pri izobraţevanju povezanim z motnjami avtističnega
spectra in z nebesedno komunikacijo
sodelovanje pri povezavah z zunanjimi institucijami,
pomoč pri zbiranju sponzorskih sredstev.
Svetovanje in usmerjanje
pomoč staršem pri postopkih usmerjanja in pri spremembah programa
izobraţevanja
sodelovanje s šolo in zunanjimi institucijami pri reševanju teţav na učnem
ali vzgojnem področju
43
Letni delovni načrt – 2014/15
Roditeljski sestanki
23. 9. 2014-LDN, izvolitev v svet staršev, šola v naravi 5. - 9. razred
december 2014-predavanje Simone Levc
13. 1. 2015-srečanje z ravnateljico in vpis v srednjo šolo za 9. razred
21. 4. 2015-poklicno usmerjanje za 8. razred
Govorilne ure
23.
18.
13.
10.
12.
9. 2014
11. 2014
1. 2015
3. 2015
5. 2015
Na šolski spletni strani bo razpored govorilnih ur tudi v dopoldanskem času po
predhodnem dogovoru z razrednikom.
2. Sodelovanje s širšim okoljem
Sodelovanje z okoljem pri vzgojno izobraţevalnih dejavnostih
- Vodenje interesne dejavnosti – nogomet
- Sodelovanje pri dnevih dejavnosti: Kmetijska šola, Gasilsko društvo,
Postaja milice, Krka -tovarna zdravil, športni strokovnjaki
Sodelovanje pri oblikovanju ţivljenja in dela šole
- Organiziranje prireditev, ki so odprte za javnost: za starše in drugi
sorodnike učencev, strokovne delavce, šole, vrtci, VDC…..
- Sodelovanje z društvom za razvijanje prostovoljnega dela, ki izvaja
delavnice za romske otroke in otroke iz drugih okolij
- Sodelovanje s srednjimi šolami, dijaškim domom in drugimi institucijami
pri izvajanju prostovoljnega socialnega dela
- Sodelovanje s srednjimi šolami pri poklicnem usmerjanju
- Razstave na različnih institucijah in ob različnih dogodkih (Dan zemlje…)
- Sodelovanje s Krko, ki je pokroviteljica šole in Lions klubom Novo mesto,
ki vsakoletno prispevajo donatorska sredstva
- Obiski potujoče knjiţnice
Seznanjanje javnosti o šoli in posameznih dejavnostih, ki se izvajajo v
pisanih medijih, na televiziji, preko elektronskih medijev.
Sodelovanje s Krko, d.d.
Predlog plana:
- izlet Krke
- razne dejavnosti in aktivnosti (ob koncu šolskega leta, tekmovanja,
terapevtsko jahanje)
- kulturne dejavnosti (obiski kulturnih prireditev, prevoz)
-
terapije za neverbalne komunikacije za učence
novoletna obdaritev
dodatna šolska in športna oprema ter igrala
44
Letni delovni načrt – 2014/15
DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLA ZAGOTAVLJA…… JOLHJ.
ZDRAV RAZVOJ UČENCEV………… ……………..
1. Skrb za ustrezne zdravstveno-higienske pogoje: primerna osvetlitev in
temperatura, prostorov, sprotno prezračevanje, vzdrţevanje čistoče na območju
šole in površinah, ki sodijo v šolski prostor.
2. Skrb za gibalne aktivnosti: pri urah športne vzgoje, med odmori, v času
pouka s prilagojenimi dejavnostmi, organiziranjem ustreznih interesnih
dejavnosti, športnih dni in drugih aktivnostih povezanih z gibanjem.
3. Skrb za dobro počutje učencev: omogočanje izraţanja svojega mnenja,
pomoč v konfliktih situacijah, učenje tehnik sproščanja, primerna medsebojna
komunikacija.
4. Varnost učencev zagotavljamo na šolskem prostoru z upoštevanjem
predpisanih standardov in normativov, z upoštevanjem dolţnosti učencev v
osnovni šoli in pravil hišnega reda ter z nadzorom delavcev šole nad učenci pred
poukom, med poukom in z deţurstvi učiteljev med odmori. Na ekskurzijah izven
šolskega prostora zagotavljamo spremstvo učencev z zakonom določenim
številom spremljevalcev.
5. Zdravstveno varstvo
Zdravstvena sluţba šolskega dispanzerja Novo mesto bo opravila sistematične
preglede v 1., 3., 6. in 8. razredu in pri učencih posebnega programa do 18. leta
starosti.
Zobna ambulanta bo izvedla preventivne sistematske preglede zob pri vseh
šolskih učencih (NIS).
Izvedla bo cepljenje proti hepatitisu B za učence prvega razreda in posebnega
programa ter revakcinacijo proti davici in tetanusu za učence, ki letos prvič
obiskujejo 3. razred in učence posebnega programa.
DELO MEDICINSKE SESTRE NA ŠOLI:
V septembru predavanje učencem 9. razreda o kontracepciji in spolno
prenosljivih boleznih.
- V oktobru v sodelovanju s preventivno zdravstveno sluţbo sistematski pregledi
zob in demonstracija pravilnega čiščenja zob vseh učencev. Organizirano je
dnevno umivanje zob učencev v šoli.
- Skrb za pravilno prehrano – pomoč pri sestavljanju zdravih jedilnikov.
- Redna dezinfekcija igrač in didaktičnih sredstev.
- Izdelava plakatov in pogovori z učenci ob tednu RK, tednu otroka, dnevih boja
proti zasvojenostim….
- Medicinska sestra na šoli dnevno daje stalno terapijo določenim učencem,
sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci in starši.
6. Šolska prehrana
Vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti za
vzpodbujanje zdravega in kulturnega prehranjevanja:
- pri sestavi jedilnika za posamezne obroke šolske prehrane se v največji moţni
meri upoštevajo načela zdrave prehrane (uporaba izdelkov iz različnih vrst moke,
uporaba različnih sladil, priprava obrokov iz sveţih ţivil…),
- zdrav način priprave obrokov za učence, obenem se učence na to navaja pri
pouku gospodinjstva,
- učenci kot delavci šole imajo vsak dan na razpolago sadje, ki si ga vzamejo po
svoji ţelji,
- vzpodbujanje k pitju vode in nesladkanih čajev,
- v največji moţni meri uporaba ţivil iz našega okolja,
- en dan na teden uporaba ţivil le rastlinskega izvora,
- predstavitev hrane, ki je zdrava in so jo naši predniki pogosto uţivali tako pri
pouku gospodinjstva kot pri pripravi obrokov,
45
Letni delovni načrt – 2014/15
- predstavitev manj znanih ţivil in hrane in priprava obrokov iz njih
(gospodinjstvo, šolska prehrana),
- priprava samo zdrave hrana pri pouku gospodinjstva,
- priprava slaščic z manj sladkorja pri šolski prehrani kot pri urah gospodinjstva,
- ustrezno ravnanje z ţivili, da ohranjajo čim več zdravju pomembnih sestavin,
- poudarjanje pomena pridelave sadja in zelenjave na čim bolj naraven način,
- skrb za zeliščni in zelenjavni vrt,
- nabiranje, sušenje in uporaba zelišč,
- sodelovanje na trgatvi na kmetijski šoli,
- prestavitev zgoraj navedenih dejavnosti na plakatih v jedilnici šole in na
internetni strani šole,
- izvajanje aktivnosti, da se v naslednjem šolskem letu vključimo v projekt
»shema šolskega sadja«
Učence se uči kulturnega prehranjevanja, kar zajema zdravo pripravo hrane,
ustrezno pripravo na hranjenje (miza, jedilni pribor, osebna higiena), ustrezno
zauţitje obroka in pospravljanje za sabo, poizkušanje neznane in manj
priljubljene hrane, odklanjanje hrane na sprejemljiv način:
- pri vseh obrokih, za kar poskrbi učitelj, ki je pri obroku prisoten
- pri pouku gospodinjstva in ostalih predmetih, kjer je to smiselno (likovna
vzgoja, druţboslovje, naravoslovje..)
- pri urah oddelčne skupnosti pri pogovoru o pravilih šolskega reda, katerega
sestavni del je ustrezno prehranjevanje kakor tudi pri pogovoru o posameznih
nezaţelenih dogodkih, ki se zgodijo
- v okvirju vzgojnega načrta (pri proaktivnih in preventivnih dejavnostih) se
izbirajo tudi vrednote in veščine, ki so povezane s prehranjevanjem
7. Prevozi
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s šolo organizira avtobusni prevoz v
romsko naselje Brezje.
Učenci iz občin Ţuţemberk in Dolenjske Toplice imajo organiziran prevoz, ki ga
izvajata občini.
Za prevoz drugih učencev poskrbijo starši. Stroške prevoza krijejo občine, kadar
je prebivališče učenca oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole oziroma
ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako
določeno v odločbi o usmeritvi.
O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Če učencu ni
mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v domu za učence.
8. Jutranje varstvo, popoldansko varstvo in varstvo med počitnicami ter
interesne dejavnosti
Z organizacijo teh oblik dela skrbimo za zdravo in varno preţivljanje časa naših
učencev izven rednega pouka.
SAMOEVALVACIJAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
46
Letni delovni načrt – 2014/15
V tekočem šolskem letu smo se odločili, da bo evalvacija usmerjena na
načrtovanje in izvajanje dni dejavnosti.
Na šoli uporabljamo enoten obrazec, ki ga izpolni učitelj, ki pripravi dan
dejavnosti.
Prvi vidik evalvacije se bo nanašal na vsebinsko izpolnjevanje obrazcev.
Analizirali bomo pomanjkljivosti pri vsebinskem izpolnjevanju segmentov: cilji,
potek dneva in evalvacija.
Skušali bomo ugotoviti, ali je obrazec ustrezen. Izpolnjevanje obrazcev naj bi
bilo v pomoč učitelju. Glede na to, da je v šolskem letu veliko dni dejavnosti, je
pomembno, da je primeren.
Dnevi dejavnosti so pomemben faktor pri dvigu motivacije učencev. Pri vzgojnem
načrtu šole smo pri proaktivnih in preventivnih dejavnosti načrtovali aktivno
vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dejavnosti v skladu
z njihovimi moţnostmi. Kot naslednje področje si bomo zastavili ugotoviti njihovo
zadovoljstvo z dnevi dejavnosti.
1. cilj:
- ugotoviti, ali so obrazci vsebinsko ustrezno izpolnjeni
Dejavnosti za doseganje 1. cilja:
- analiza priprav dni dejavnosti po prvem polletju v smislu ali je obrazec
ustrezno vsebinsko izpolnjen,
- predstavitev ugotovitev na aktivih in iskanje rešitev za dileme, ki se pojavljajo,
izboljšanje,
- analiza dni dejavnosti ob koncu šolskega leta,
- predstavitev ugotovitev in iskanje rešitev za izboljšanje.
2. cilj:
- ugotoviti zadovoljstvo učencev z izvedenim dnevom dejavnosti
Dejavnosti za doseganje 2. cilja:
- po vsakem izvedenem dnevu dejavnosti se razrednik pogovori z učenci
(oziroma izpolni anketo) in ugotovi, kolikim učencem je bil dan dejavnosti všeč in
kaj jim je bilo všeč oz. kaj predlagajo za izboljšanje
3. cilj:
- ugotoviti ustreznost obrazca za potek dneva dejavnosti
Dejavnosti za doseganje 3. cilja:
- na posameznih aktivih bodo učitelji ob koncu šolskega naredili analizo
obrazcev,
- na osnovi tega se bo obrazec spremenil, če bo potrebno.
SPREMLJANJE URESNIČEVANJA DELOVNEGA NAČRTAKKK K
Realizacijo načrta bomo spremljali na strokovnih konferencah. Med letom bomo
po potrebi načrt dopolnjevali oz. spreminjali. Realizacijo bomo obravnavali na
strokovnem zboru učiteljev, svetu staršev in poročilo predlagali v potrditev svetu
šole.
Pridrţujemo pa si pravico do sprememb Letnega delovnega načrta med
šolskim letom.
47
Letni delovni načrt – 2014/15
Po potrditvi članov Sveta šole na seji 30. septembra 2014 je Letni
delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 sprejet.
Predsednica Sveta zavoda:
Jasna Banovec
Ravnateljica:
Vida Marolt
48

Similar documents