5. Vaja – Risanje 2D likov: Kotiranje I

Comments

Transcription

5. Vaja – Risanje 2D likov: Kotiranje I
5. Vaja – Risanje 2D likov: Kotiranje I
Ukaz Format/Units
1) Nastavimo preciznost enot na eno decimalno mesto Format/Units.
Ukaz Draw/Rectangle
2) Narišimo pravokotnik s stranicami 200 x 100mm. Prvo oglišče naj se prične v točki
50,50; za določitev druge točke uporabimo relativno naslavljanje.
Ukaz Modify/Explode
3) Pravokotnik eksplodirajmo.
Ukaz Draw/Line
4) 60mm od zgornjega levega oglišča pravokotnika narišimo linijo, ki pada pod nekim
kotom in je poljubne dolžine. Začetno točko poševnice označimo tako, da izberemo
ukaz line, označimo gornje desno oglišče pravokotnika in v ukazno vrstico zapišemo
@60,0. Nato določimo še točko poševnice.
Ukaz Modify/Erase
5) Zbrišemo navpično linijo. K poševni liniji bi radi dodali linijo pod pravim kotom. To
lahko napravimo:
a. da kotu poševnice prištejemo90° (določiti moramo kot poševnice)
b. uporabimo konstrukcijsko linijo in Osnap/Perpendicular
Ukaz Tools/Inquiry/List
6) Metoda a: S pomočjo menijske vrstice izberemo Tools/Inquiry/List in kliknemo na
poševno linijo ter potrdimo. Odpre se nam okno v katerem lahko razberemo kot in
dolžino linije …
© Miran Kozmus
1
Prebranemu kotu prištejemo kot 90° in narišemo linijo.
Ukaz Draw/Construction Line
7) Metoda b: Uporabimo ukaz za risanje konstrukcijskih linij, pri čemer moramo
uporabiti Osnap/Perpendicular. Na konstrukcijsko črto narišemo linijo (Osnap
Endpoint => Osnap/Nearest).
Ukaz Trim
8) Uporabimo ukaz Trim tako, da dobimo spodnjo risbo.
9) Zgornjo risbo spremeni tako, da bo ustrezala kotiranju na spodnji sliki. Uporabi ukaze
Modify/Lengthen (opcija total => vpišeš dolžino linije, klikneš na linijo in sicer na
del, ki ga želiš podaljšati ali skrajšati), Modify/Move. Na koncu si pomagaj še z
ukazom Modify/Trim.
Ukaz Draw/Region
10) S pomočjo ukaza Region vse linije združimo v en objekt. Izberemo ukaz, linije
označimo in potrdimo.
© Miran Kozmus
2
Ukaz Draw/Cirile
11) Narišimo še kroge. Za določitev središč krogov uporabimo konstrukcijske linije in
ukaz Osnap/Intersection. Še preje pa naš objekt postavimo v koordinatno izhodišče.
Ukaz Modify/Move
12) Izberemo ukaz, označimo objekt in potrdimo. Določimo točko prijemališča s pomočjo
ukaza Osnap/Midpoint in potrdimo. Vpišemo še točko premika, v našem primeru
koordinatno izhodišče (0,0) in potrdimo.
Ukaz Draw/Construction Line
13) Izberemo ukaz, določimo začetno točko -30,0 (vključimo funkcijsko tipko F8 za
risanje pravokotnih linij) in ko se nam prikaže navpična linija, kliknemo. Naslednja
konstrukcijska linija se prične v točki -65,0 (-30-35), tretja v točki -130,0 (-65-30-35)
… Narišemo še kroge (»elipsa« je sestavljena iz dveh krogov => ukaz Trim; pri
risanju linij uporabi Osnap/Tangent).
Ukazi Dimension
14) S pomočjo ukazov Dimension risbo kotirajmo.
Kotirnih številk praktično ne vidimo zato spremenimo stil kotiranja.
Ukaz Format/Dimension/Style
15) Stil poimenujemo (Rename) in nato shranimo (Save).
© Miran Kozmus
3
16) Kliknemo na gumb Geometry
17) Kliknemo na gumb Annotation. S klikom na gumb Units nastavimo kotiranje na eno
decimalko natančno.
18) Vse spremembe shranimo.
© Miran Kozmus
4
19) Uporabimo ukaz za linearno kotiranje (Osnap/Intersection, boljši od Endpointa),
označimo točke in z miško kotirnico potegnemo proti levi.
20) Uporabimo Baseline Dimension. Izberemo ukaz Baseline ter Osnap/Intersection ter
izberemo gornje oglišče in kliknemo.
Končna risba
© Miran Kozmus
5

Similar documents