Šolski rokovnik - OŠ Jakoba Aljaža

Comments

Transcription

Šolski rokovnik - OŠ Jakoba Aljaža
Šolski rokovnik
2013/2014
………………………………………..
ime in priimek
………………………………………..
razred
………………………………………..
naslov
………………………………………..
domači telefon
………………………………………..
službeni telefon očeta
………………………………………..
službeni telefon matere
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Dragi učenci, spoštovani starši!
Vsako šolsko leto je na nek način drugačno. Tudi šolsko leto 2013/14
bo prineslo pomembne spremembe v delu šole. Prineslo bo nova
spoznanja, vsebine, dosežke in radosti. Če želimo doseči, kar želimo
in zmoremo, moramo vsak po svoje prispevati, da bo šolsko okolje
delovalo spodbudno. Prav osnovna šola naj bo tisto spodbudno in
varno okolje, ki bo iz šestletnikov pomagalo oblikovati samozavestne,
motivirane, ustvarjalne in spoštljive mladostnike.
Program šole stalno dopolnjujemo in posodabljamo. Vedno večji
poudarek bomo dali poučevanju jezikov, v okviru pouka slovenščini,
angleščini in nemščini, v okviru interesnih dejavnosti pa francoščini in
španščini. V prvi triadi bomo nadaljevali z našim inovativnim
programom opismenjevanja in razvoja vseh čutil in poučevanjem s
pomočjo elektronskih učbenikov. Vsi učenci od 1. do 5. razreda bodo
deležni plavalnega tečaja v našem bazenu, v primeru soglasja
Zavoda za šport Planica pa bomo omogočili v okviru projekta Zdrav
življenjski slog tudi 4. in 5. uro športne vzgoje. Učencem, ki želijo
pridobiti več znanja na tehničnem področju, priporočamo vključitev v
interesni dejavnosti robotika in maketarstvo. Na glasbenem področju
lahko učenci obiskujejo tri pevske zbore, se učijo igrati flavto, kitaro,
orffove inštrumente ali pa plešejo v folklorni skupini. Na šoli tudi
uspešno delujeta dramska skupina in klekljarski krožek. Na likovnem
področju pa bo ponovno izziv sodelovanje otrok na Dadinem
likovnem natečaju. Potrudili se bomo, da bomo zagotovili tudi čim več
brezplačnih vsebin s športnega področja.
Poseben izziv bo izvesti šest šol v naravi, tabor za nadarjene,
planinski tabor, obisk šole v Trstu in tri ekskurzije v tujino. Tako kot vi
starši, tudi šola v teh časih stalno išče rešitve za financiranje teh
vsebin. Poizkušali bomo še bolj znižati cene ali skrajšati bivanje. Še
vedno pa se bomo zavzemali, da so vsi učenci deležni vseh vsebin.
Tudi cene prehrane ne bomo spreminjali, uvedli pa bomo kartice za
elektronsko beleženje števila obrokov posameznega učenca.
V tem šolskem letu bodo tudi spremembe pri izvedbi nacionalnega
preverjanja znanja. To bo obvezno za vse učence 6. in 9. razreda,
2
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
naknadni rok pa ni več predviden. Še večji poudarek bomo namenili
varnemu prihodu otrok v šolo. Verjamemo, da nam bo uspelo
prenoviti računalniško učilnico, glavni vhod v šolo in najti rešitev za
varno parkiranje tistih staršev, ki pripeljete svoje otroke z avtomobili.
Pred vami je šolski rokovnik, s katerim predstavljamo
najpomembnejše podatke iz življenja in dela naše šole. Prosimo vas,
da izpolnite zadnjo stran, jo izrežete, vaš otrok pa naj jo prinese
svojemu razredniku.
Vabimo vas, da si ogledate tudi našo domačo spletno stran
http://www.o-ja.kr.edus.si, kjer boste še več izvedeli o našem delu.
Starši, učenci in učitelji se skupaj potrudimo, da bo naša šola
strokovno dobra in prijazna šola.
Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo
mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je
dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto
prenesite na svoje otroke.
Albert Einstein
Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Učiteljski zbor OŠ Jakoba Aljaža Kranj
VIZIJA ŠOLE IN PREDNOSTNE NALOGE
S svojim delom želimo prispevati k oblikovanju mladega človeka, ki
bo samozavesten, sproščen, spoštljiv, ustvarjalen, imel pozitiven
odnos do dela, učenja in znanja, se bo lepo izražal in pisal, bil
funkcionalno pismen, imel pozitiven odnos do staršev in družine,
poznal in spoštoval slovenski jezik, kulturo in zgodovino, spoštoval
druge narode in kulture, znal več jezikov, uporabljal svetovni splet
in napredno računalniško tehnologijo, se zdravo prehranjeval, bil
ekološko ozaveščen, se veliko gibal v naravi in se ukvarjal s
športom ter si predvsem znal v življenju postavljati cilje. Iz
prednostnih nalog šole lahko razberemo, katerim področjem bo
šola namenjala posebno pozornost.
3
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PREDNOSTNE NALOGE v Letnem delovnem načrtu šole za
šolsko leto 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Še bolj bomo poudarjali dobro znanje slovenščine in poznavanje
slovenske zgodovine. Knjižnicoa, naj bo osrednji prostor šole, kjer se z
veseljem zadržujejo učenci, iščejo informacije v knjižničnem gradivu in
na svetovnem spletu. Spodbujali bomo ustvarjalnost otrok na
literarnem področju, pomagali pri izdelavi in objavi otroških gradiv in
omogočili udeležbo otrok na natečajih.
Poseben poudarek bomo namenili delu z učenci v prvem razredu, zlasti
pri začetnem opismenjevanju s pomočjo vseh čutil po metodi in
priročniku, ki je plod večletnega dela naših učiteljic. Na razredni stopnji
naj čenci sprejmejo šolo kot prijazno in varno okolje, naj se veselijo
prihoda v šolo, naj se vedejo prijazno in spoštljivo, naj imajo pozitiven
odnos do dela, učenja in znanja. Predvsem pa naj brez zadržkov
sprejemajo nove izzive v življenju.
Še bolj bomo poudarjali pomen glasbene, likovne vzgoje in
gospodinjstva. Iskali bomo načine, da se bodo lahko učenci tudi bolj
izkazali na tehničnem področju.
Še večji poudarek bomo namenili delu z nadarjenimi učenci, jih
evidentirali, seznanili starše in pripravili program dela.
Nadaljevali bomo odlično delo z učenci s posebnimi potrebami. Vedno
več pa imamo drugačnih učencev, za katere bomo pripravili prilagojen
učni program.
Poseben poudarek bomo namenili uporabi računalniške in
videokonferenčne opreme, ter svetovnega spleta. Po razredih bomo
namestili interaktivne table in uvajali računalniške programe za pomoč
pri organizaciji in vodenju pouka. Na ta način se bodo učenci učili
uporabljati to tehnologijo, učili veščin komunikacije, učili jezikov, z učenci
iz drugih šol izmenjavali izkušnje in skupaj pripravljali projekte.
Tako v okviru pouka kot tudi pri izbirnih vsebinah in interesnih
dejavnostih bomo vedno bolj poudarjali zgodnje učenje angleščine in
učenje nemščine kot drugega tujega jezika in učenje francoščine in
španščine. Nadaljevali bomo s tečajem slovenskega jezika za učence
iz migrantskih družin.
V okviru izbirnih vsebin turistična vzgoja in nemščina ter v okviru
pevskega zbora bomo omogočili učencem obisk zanimivih krajev v
tujini. Jeseni bomo obiskali osnovno šolo Otona Župančiča iz Trsta,
spomladi pa nam bodo vrnili obisk.
4
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
9. Nadaljevali bomo s ponudbo šol v naravi in taborov v 3., 4., 5., 6., 7. in
8. razredu, pripravili pa bomo tudi tabor za nadarjene učence.
10. Obdržali bomo visok nivo ponudbe športa na šoli s ciljem brezplačnega
udejstvovanja otrok. S pomočjo projekta Zdrav življenjski slog bomo nudili
učencem tudi 4. in 5. uro športne vzgoje tedensko. V okviru planinskega
krožka pa bomo organizirali tudi planinski tabor.
11. Učencem bomo ponudili veliko število brezplačnih interesnih
dejavnosti s ciljem, ponuditi učencem vsebine na glasbenem,
likovnem, literarnem, tehničnem in športnem področju.
12. S pomočjo »Dadinega likovnega natečaja« bomo na likovnem področju
povezati kranjske in okoliške šole in spodbudili ustvarjalnost otrok.
13. Nadaljevali bomo z ozaveščanjem o zdravi prehrani in poizkušali še
dvigniti število obrokov hrane pri učencih, predvsem kosil na predmetni
stopnji. S pomočjo Sheme šolskega sadja bomo učencem nudili vsaj
en brezplačen obrok tedensko.
14. Nadaljevali bomo z inovativnimi pristopi pri ozaveščanju učencev o
koristi zbiranja odpadnih surovin (plastični zamaški, zbiralne akcije
papirja), kar je del projekta ekološko ozaveščene – zdrave šole. Ta
projekt na razredni stopnji dopolnjuje mednarodni projekt sajenja
dreves. Udeležili se bomo tudi čistilne akcije v Kranju.
15. Učence bomo spodbujali, da preko skupnosti učencev dajejo predloge
za nove programe in jih pomagajo uresničiti.
16. Nadaljevali bomo s pripravo in udeležbo učencev na različnih
tekmovanjih iz znanja in športa, ter jim omogočali doseganje dobrih
rezultatov.
17. Še bolj bomo spodbujali učence za nastopanje na različnih prireditvah
na šoli in izven nje (otroške gledališke igre, recitali, nastop pevskega
zbora, udeležba na prireditvah Praznik jeseni, Novoletni sejem in na
festivalih mladih).
18. Gostili bomo študente Pedagoške fakultete, Glasbene akademije in
Fakultete za šport, ki bodo opravljali prakso na naši šoli.
19. S pomočjo šolskega sklada bomo še bolj povezali starše s šolo in jih
spodbujali, da pomagajo pri zagotavljanju nadstandardnih učnih
pripomočkov, igral za učence ter da pomagajo pri plačilu kosil in šole v
naravi učencem, ki ne zmorejo plačila.
20. Poglobili bomo sodelovanje s starši, jih seznanjali z novostmi in vabili
na prireditve.
21. Sledili bomo programu razvoja šole in s pomočjo samoevalvacije
analizirali naše delo.
5
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Tončka Dežmana 1, Kranj
http://www.o-ja.kr.edus.si
e-poštni naslov: [email protected]
TELEFONSKE ŠTEVILKE ŠOLE ZA SPOROČILA STARŠEV
Ravnatelj
Milan Rogelj
Pomočnica ravnatelja
Martina Šubic
Tajništvo
Marjeta Ferlan
Računovodstvo
Robert Novak
280 15 10
280 15 12
faks: 280 15 29
280 15 13
Zbornica
Učitelji – pred. stopnja
280 15 18
Knjižnica
Simona Polše Zupan
280 15 19
Kabinet 1, 2, 3
Učitelji 1., 2. in 3. razr.
280 15 23
Kabinet 4, 5
Učitelji 4. in 5. razreda
280 15 22
Kabinet ŠV
Učitelji športne vzgoje
280 15 24
Pedagoginja
Tina Potočnik Grom
280 15 26
Specialna pedag.
Saša Hafner
280 15 21
Kuhinja
Marija Zevnik
280 15 20
Hišnika
Silvo Uršič
280 15 25
Tomaž Dežman
Gordana Čop, dr. stom. 201 36 69
Zobna ambulanta
6
280 15 10
(tajništvo)
280 15 14
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Kranj.
Transakcijski račun šole
Davčna številka šole
Matična številka šole
01252 - 6030658155
SI 45 147 990
520 494 1000
OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Seznam ulic, ki spadajo v šolski okoliš:
Cesta 1. maja vse neparne številke od 1 do 37 in tudi 51, 53, 55,
57, 59, 61, 63, 65, 67 ter 69; Gogalova ulica od 2 do 10; Gubčeva
ulica od 1 do 7; Planina od 1 do 75, razen 4, 37, 40, 41, 44-51,
53-63, 68 in 69; Ulica Gorenjskega odreda vse parne številke od 2
do 18; Ulica Janeza Puharja od 1 do 10; Ulica Nikole Tesle 1, 2, 3,
4, 7 b, 9C, 9E; Ulica Tončka Dežmana 1, 2, 4, 6, 8 in 10; Vrečkova
ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; Ulica Angelce Hlebce 1A, 1B, 1C, 1D,
3A, 3B, 5A, 5B, 7A, 7B, 9A in 9B; Župančičeva ulica od 3 do 41,
razen 26, 28, 32, 34, 36, 38 in 40 (glej zemljevid na strani 46).
UPRAVLJANJE ŠOLE
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Je pedagoški in poslovodni
organ šole. Naloge, ki jih opravlja, podrobneje določa 49. člen
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(UL RS 12/96, 23/96-popr., 12/00-ZSJ, 64/01, 34/03). Poleg
ravnatelja je organ šole tudi Svet šole, ki ima štiriletni mandat.
Njegove pristojnosti so opredeljene v 48. členu ZOFVI. Sestavljajo
ga: trije predstavniki ustanoviteljice - občine, pet predstavnikov
delavcev šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v
Svet šole voli Svet staršev. Predsednica Sveta zavoda je
ga. Meta Žavbi Mrak.
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega
posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov
staršev v šoli. Njegove pristojnosti so opredeljene v 66. členu
ZOFVI. V začetku šolskega leta bodo predstavniki staršev v Svetu
staršev izvolili predsednika Sveta staršev.
7
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Cilji, v katere je usmerjeno delo Sveta staršev, so:
- aktivno sodelovanje s šolo preko predstavnikov staršev v Svetu
šole,
- aktivno sodelovanje Sveta staršev v različnih šolskih
aktivnostih,
- informiranje in poročanje o delovanju Sveta staršev, in sicer
preko predstavnikov staršev v razrednih skupnostih ter z
objavami zapisnikov sej na oglasni deski,
- motivacija in vzpodbujanje staršev v razredni skupnosti in pri
raznih šolskih aktivnostih,
- sodelovanje in pomoč pri razreševanju perečih problemov v
šoli,
- obravnava pripomb, problemov in predlogov staršev ter
informiranje staršev.
Pripombe in probleme, s katerimi se starši in otroci soočate v šoli,
lahko Svetu staršev posredujete preko predstavnika vaše razredne
skupnosti ali kateregakoli člana staršev v Svetu šole.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
UČITELJI
RAZREDNA STOPNJA
Razred
1. a
2. učiteljica
OPB 1. a
1. b
2. učiteljica
OPB 1. b
2.a
2.b
OPB 2. r.
3. a
Razrednik
Milena Ristić
Matejka Glogovčan
Cveta Kavar
Darja Pintar
Tatjana Logar
Anja Zima
Tatjana Murovec
Tatjana Kavčič
Cvetka Jambrovič
Nuša Šilar
8
Poučuje še
Ana Korenjak, Jana Košir
Ana Korenjak, Jana Košir
Ana Korenjak, Jana Košir
Ana Korenjak, Jana Košir
Ana Korenjak, Jana Košir
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
3. b
OPB 3. razred
4. a
Ema Tavželj
A. Korenjak, A.
Longer
Majda Blažir
Ana Korenjak, Jana Košir
4. b
Nina Hvala
OPB 4. in 5. r.
Mira Kozina
5. a
Mirjana Drol Koblar
5. b
Jana Prestor
I. Teran, M. Donko, J. Košir, N.
Kajtazović
I. Teran, M. Donko, J. Košir, N.
Kajtazović
M. Pajntar, M. Donko, B. Jocif
Terčon, N. Kajtazović
I. Teran, M. Donko, B. Jocif
Terčon, N. Kajtazović
PREDMETNA STOPNJA
Učitelj
Predmet
Drago Logar
Leonida Domajnko
Ivana Zmrzlikar
Meta Žavbi Mrak
Monika Donko
Irena Teran
Ana Korenjak
Mateja Fortuna
Martina Šubic
Dijana Pantović
Bogdana Jocif Terčon
Andreja Longer
Darja Resnik Debevc
Jana Košir
Nejc Kajtazović
Boštjan Prezelj
TIT, LUM, LS2
SLJ, GKL
SLJ
ZGO, SLJ
GUM
TJA
TJA
MAT, LO1
FIZ, MAT
MAT, MME
NAR, KEM, GOS, POK
BIO, NAR, GOS
GEO, DKE
ŠPO
ŠPO, IŠP, ŠZZ
NE2, NI 1,2,3, UBE,
ROM
9
Govorilne ure
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Razrednik
Razred
6.a
Maja Pajntar
6.b
Andreja Longer
7.a
Meta Žavbi Mrak
7.b
Darja Resnik Debevc
10
Predmet
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
NAR
MAT
TIT
GOS
ŠPO
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
NAR
MAT
TIT
GOS
ŠPO
SLJ
TJA
NE2
LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
NAR
MAT
TIT
ŠPO
SLJ
TJA
NE2
LUM
GUM
GEO
Učitelj
Leonida Domajnko
Ana Korenjak
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Andreja Longer
Martina Šubic
Drago Logar
Andreja Longer
J. Košir, N. Kajtazović
Ivana Zmrzlikar
Irena Teran
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Andreja Longer
Mateja Fortuna
Drago Logar
Andreja Longer
J. Košir, N. Kajtazović
Leonida Domajnko
Ana Korenjak
Boštjan Prezelj
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Darja Resnik Debevc
Bogdana Jocif Terčon
Mateja Fortuna
Drago Logar
J. Košir, N. Kajtazović
Ivana Zmrzlikar
Irena Teran
Boštjan Prezelj
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
8.a
Nejc Kajtazović
8.b
Bogdana Jocif Terčon
9.a
Drago Logar
11
ZGO
DKE
NAR
MAT
TIT
ŠPO
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
BIO
KEM
FIZ
MAT
NE2
TIT
ŠPO
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
BIO
KEM
FIZ
MAT
NE2
TIT
ŠPO
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
NE2
Meta Žavbi Mrak
Darja Resnik Debevc
Bogdana Jocif Terčon
Mateja Fortuna
Drago Logar
J. Košir, N. Kajtazović
nivojski pouk
učne skupine
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Darja Resnik Debevc
Andreja Longer
Bogdana Jocif Terčon
Martina Šubic
učne skupine
Boštjan Prezelj
Drago Logar
J. Košir, N. Kajtazović
nivojski pouk
učne skupine
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Darja Resnik Debevc
Andreja Longer
Bogdana Jocif Terčon
Martina Šubic
učne skupine
Boštjan Prezelj
Drago Logar
J. Košir, N. Kajtazović
nivojski pouk
učne skupine
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Boštjan Prezelj
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
9.b
BIO
KEM
FIZ
MAT
ŠPO
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
NE2
BIO
KEM
FIZ
MAT
ŠPO
Ivana Zmrzlikar
Andreja Longer
Bogdana Jocif Terčon
Martina Šubic
učne skupine
J. Košir, N. Kajtazović
nivojski pouk
učne skupine
Drago Logar
Monika Donko
Darja Resnik Debevc
Meta Žavbi Mrak
Boštjan Prezelj
Andreja Longer
Bogdana Jocif Terčon
Martina Šubic
učne skupine
J. Košir, N. Kajtazović
NIVOJSKI POUK IN UČNE SKUPINE V 6. RAZREDU
Predmet
Učitelj
Nivo oz. učna sk.
SLJ
Ivana Zmrzlikar
SLJ
Leonida Domajnko
MAT
Mateja Fortuna
2 A skupina
MAT
Dijana Pantović
2 B skupina
TJA
Maja Pajntar
2 A skupina in 1. nivo
TJA
Irena Teran
2 B skupina
12
2 A skupina
2 B skupina in 1. nivo
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
NIVOJSKI POUK IN UČNE SKUPINE V 7. RAZREDU
Predmet
Učitelj
Nivo
SLJ
Leonida Domajnko
2 A skupina
SLJ
Ivana Zmrzlikar
2 B skupina,1. nivo
MAT
Mateja Fortuna
1. in 3. nivo
MAT
Martina Šubic
2. nivo
TJA
Maja Pajntar
2 A skupina in 1. nivo
TJA
Irena Teran
2 B skupina
NIVOJSKI POUK IN UČNE SKUPINE V 8. RAZREDU
Predmet
Učitelj
Nivo oz. učna sk.
SLJ
Meta Žavbi Mrak
1. nivo
SLJ
Ivana Zmrzlikar
2. nivo
SLJ
Leonida Domajnko
3. nivo
MAT
Mateja Fortuna
A skupina
MAT
Dijana Pantović
B in C skupina
TJA
Irena Teran
TJA
Ana Korenjak
B skupina
TJA
Maja Pajntar
C skupina
A skupina
NIVOJSKI POUK IN UČNE SKUPINE V 9. RAZREDU
Predmet
Učitelj
Nivo oz. učna sk.
SLJ
Meta Žavbi Mrak
1. nivo
SLJ
Ivana Zmrzlikar
2. nivo
SLJ
Leonida Domajnko
MAT
Dijana Pantović
A in C skupina
MAT
Mateja Fortuna
B skupina
13
3. nivo
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
TJA
Ana Korenjak
A skupina
TJA
Maja Pajntar
B skupina
TJA
Irena Teran
C skupina
IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Učitelj
Št. skupin
Gledališki klub
Leonida Domajnko
1
Likovno snovanje 2
Drago Logar
1
Logika
Mateja Fortuna
1
Nemščina I
Boštjan Prezelj
1
Nemščina II
Boštjan Prezelj
1
Nemščina III
Boštjan Prezelj
1
Multimedija
Dijana Pantović
1
Urejanje besedil
Boštjan Prezelj
1
Računalniška omrežja
Boštjan Prezelj
1
Šport za zdravje
Nejc Kajtazović
1
Izbrani šport nogomet
Nejc Kajtazović
2
Šport za sprostitev
Jana Košir
1
Osnovne tehnike klekljanja
Jana Košir
1
Turistična vzgoja
Darja Resnik Debevc
1
Življenje človeka na zemlji
Darja Resnik Debevc
1
Glasbeni projekt
Monika Donko
1
Poskusi v kemiji
Bogdana Jocif Terčon
1
14
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PREDMETNIK
1. DO 4. RAZRED
PREDMET
Slovenščina
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost*
Spoznavanje
okolja
Matematika
Angleščina
Družba
Naravosl. in
tehnika
Šport
URE
1. razred
T
L
6
210
2
70
2. razred
T
L
7
245
2
70
3. razred
T
L
7
245
2
70
2
70
2
70
2
70
3
105
3
105
3
105
4
140
4
140
5
3
20
Tednov pouka 35
Oddelčna sk.
Dop.,dodat. p.
1
Interesne dej.
2
Kulturni dnevi
Naravosl. d.
Športni dnevi
Tehniški d.
105
700
3
21
35
105
735
3
22
35
35
1
2
35
4 dni
3 dni
5 dni
3 dni
4 dni
3 dni
5 dni
3 dni
1
2
4. razred
T
L
5
175
2
70
1,5
52,5
175
5
2
2
3
175
70
70
105
105
770
3
23,5
35
0,5
1
2
105
822,5
35
4 dni
3 dni
5 dni
3 dni
17,5
35
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
* Opomba 4. razred: 0,5 ure pa je namenjeno pripravi na teoretični del kolesarskega
izpita.
15
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PREDMETNIK ZA 5. in 6. RAZRED
RAZRED
5. razred
6. razred
PREDMET
Slovenščina
Likovna umetnost
Tuji jezik
Glasbena
umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Matematika
Naravoslovje
Gospodinjstvo
Šport
URE
Tednov pouka
Oddelčna skupnost
Dop., dodat. pouk
Interesne dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
T
5
2
3
1,5
L
175
70
105
52,5
3
105
3
T
5
1
4
1
L
175
35
140
35
1
1
35
35
2
70
4
2
1,5
3
25,5
35
0,5
1
2
140
70
52,5
105
892,5
105
4
140
1
3
25,5
35
0,5
1
2
35
105
892,5
17,5
35
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
16
17,5
35
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PREDMETNIK ZA 7. , 8. in 9. RAZRED
PREDMET
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
1. izbirni predm.*
2. izbirni predm.*
3. izbirni predm.*
Likovna umet.
Glasbena umet.
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Biologija
Naravoslovje
Kemija
Fizika
Matematika
Tehnika in teh.
Šport
URE
Tednov pouka
Oddelčna skup.
Dop.,dod. pouk
Interesne dejav.
Kulturni dnevi
Naravosl. dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
7. razred
T
L
4
140
4
140
2
70
1
35
1
35
1
35
1
35
1
35
2
70
2
70
1
35
RAZRED
8. razred
T
L
3,5
122,5
3
105
2
70
1
35
1
35
1
35
1
35
1
35
1,5
52,5
2
70
1
35
1,5
3
4
1
2
30
52,5
9. razred
T
L
4,5
144
3
96
2
64
1
32
1
32
1
32
1
32
1
32
2
64
2
64
2
64
2
2
4
64
64
128
2
28
64
976
105
140
35
70
1050
35
0,5
17,5
1
35
2
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
2
2
4
1
2
30,5
70
70
140
35
70
1067,5
35
0,5
17,5
1
35
2
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
32
0,5
1
2
16
32
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
* Učenci lahko izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, v soglasju s starši
pa lahko tudi 3 ure.
17
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
ŠOLSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2013/14 bomo uresničili 190 dni pouka (deveti
razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in
naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.
S poukom začnemo 2. septembra 2013. Zadnji dan pouka za
učence 9. razreda je 13. junij, za vse ostale razrede se pouk konča
24. junija 2014.
OCENJEVALNO
OBDOBJE
Prvo
Drugo
TRAJANJE
od 2. septembra
do 31. januarja
1. februarja
do 13. junija - 9. r.
do 24. junija -1. do 8. r.
KONFERENCE
30. januar RS
31. januar PS
12. junij za 9. razred
19. junij RS in
20. junij PS
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 2. septembra 2013 do
31. januarja 2014, drugo ocenjevalno obdobje pa od 1.
februarja do 24. junija, za 9. razred do 13. junija 2014.
OSTALI DNEVI:
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti
Novo leto
Kulturni praznik
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
Dan državnosti
31. oktober
1. november
25. december
26. december
1. januar
8. februar
21. april
1. in 2. maj
25. junij
18
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
POČITNICE
Jesenske
Novoletne
Zimske
Prvomajske
od 28. do 30. 10. 2013
od 27. do 31. 12. 2013
od 17. do 21. 2. 2014
od 28. do 30. 4. 2014
POUK
Pouk je organiziran v eni, dopoldanski izmeni. Razredi so
heterogeni glede na sposobnosti učencev. Poleg tega učitelji s
pomočjo notranje diferenciacije, ob upoštevanju sposobnosti in
predznanja učencev, omogočajo, da vsi učenci usvojijo znanja in
veščine, zahtevane v učnih načrtih. Z notranjo diferenciacijo pa
omogočamo tudi bolj sposobnim in nadarjenim učencem, da
napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi. Pri tem ima
pomembno vlogo šolska svetovalna služba.
ŠOLSKI ZVONEC
Predura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
7.30 - 8.15
8.20 - 9.05
9.10 - 9.55
10.10 – 10.55
11.05 - 11.50
11.55 - 12.40
12.45 - 13.30
13.50 - 14.35
odmor
1. odmor
2. odmor
3. odmor
4. odmor
5. odmor
6. odmor
7. odmor
9.05 - 9.10
9.55 - 10.10
10.55 - 11.05
11.50 - 11.55
12.40 – 12.45
13.30 - 13.50
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6.00
do 8.00.
19
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Učenci 1. - 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v
podaljšano bivanje, ki traja vsak dan od zaključka pouka, tudi do
16.30, v kolikor je potrebno.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj PB
predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem
staršev.
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo ob koncu 2. in 3.
obdobja, to je ob koncu 6. in 9. razreda.
Minister v ponedeljek, 2. septembra 2013 objavi sklep o izboru
predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na
posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z
nacionalnim preverjanjem znanja.
Preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred bo v torek, 6.
maja 2014, iz tretjega predmeta za 9. razred v ponedeljek, 12.
maja, iz slovenščine v četrtek, 8. maja 2014 (za 6. in 9. razred), iz
tujega jezika za 6. razred pa v ponedeljek, 12. maja. V ponedeljek,
2. junija 2014 bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ,
pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka, 2. junija do vključno srede,
4. junija 2014. Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ
v ponedeljek, 9. junija, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne
naloge NPZ v 6. razredu pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka,
9. junija do vključno srede, 11. junija. Razdelitev obvestil o
dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda bo v petek, 13. junija, za
učence 6. razreda pa v torek, 24. junija 2014.
20
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda
bodo od 16. do 30. junija, za učence ostalih razredov pa od 26.
junija do 9. julija 2014. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
pa bodo še od 18. do 29. avgusta 2014 (2. rok za učence od 1. do
9. razreda).
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (ŠSS)
Kot šolska svetovalna delavka je na šoli zaposlena ga. Tina
Potočnik Grom, diplomirana pedagoginja. Njene poglavitne naloge
so:
• pomoč učencem, ki se znajdejo v stiski, in njihovim
staršem,
• organizacija, izvajanje različnih oblik preventivnih
dejavnosti za učence (delavnice, razgovori, tabori…),
• vodenje šole za starše, ki predstavlja zelo učinkovito obliko
pomoči staršem pri vzgoji otrok,
• vodenje in izvajanje poklicne orientacije za učence 9.
razreda in njihove starše ter pomoč pri vpisu v srednje šole,
• izvedba vpisa otrok v 1. razred in vseh potrebnih aktivnosti
do vstopa v 1. razred,
• delo z nadarjenimi učenci in z učenci s posebnimi
potrebami,
• pomoč pri plačilu šole v naravi, šolskih potrebščin,
brezplačno letovanje…
Informativna dneva v SŠ za učence 9. razreda sta 14. in 15.
februar 2014.
O vseh dejavnostih vas bomo sproti obveščali, vas pa prijazno
vabimo k sodelovanju z nami!
21
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica se s svojim gradivom in dejavnostjo vključuje v vsa
področja vzgojno-izobraževalnega dela na šoli kot podpora ciljem
teh področij. Učenci pa imajo na voljo tudi tri računalnike, s
pomočjo katerih lahko na svetovnem spletu poiščejo različne
informacije ali pripravijo seminarske naloge.
Dejavnosti: interno bibliotekarsko delo, bibliopedagoško delo
(izobraževanje uporabnikov knjižnice, referenčni razgovor za
reševanje informacijskih potreb, knjižnično informacijska znanja).
Šolska knjižnica svojim uporabnikom ponuja: izposojo knjižničnega
gradiva, iskanje gradiva in informacij po online katalogih
(COBISS/OPAC, internet), ure knjižnično-informacijskih znanj
pisanje referatov, seminarskih nalog, branje, učenje, seznanjanje s
knjižničnimi novostmi. Uporabniki si lahko s pomočjo knjižničarke ali
sami poiščejo gradivo, ki ga potrebujejo.
V šolski knjižnici je približno 15000 enot knjižničnega gradiva
(knjige, revije in časopisi, referenčno gradivo, zvočne kasete,
videokasete, zgoščenke). Praviloma si je mogoče knjige izposoditi
za 14 dni, z možnostjo podaljšanja. Knjige, ki si jih želi izposoditi
več učencev (npr. domače branje), pa se izposodi za 7 dni. Ob
izposoji dobi učenec točen datum vračila. Za nepravočasno vrnjeno
gradivo se zaračuna zamudnino v znesku 0,10 € na enoto na dan;
če pa učenec z vračilom zamuja samo en dan, zamudnina ni
obračunana.
Leposlovne knjige za učence so na knjižnih policah razvrščene po
starostnih stopnjah, strokovno gradivo pa na tematske sklope, ki ga
obravnava. Pri tem se ravnamo po pravilih univerzalne decimalne
klasifikacije (UDK). Zbirke pesmi so zaradi lažjega iskanja
postavljene na ločene police, ljudsko literarno bogastvo za vse
starosti pa je označeno s črko L.
Naša šolska knjižnica je hkrati tudi čitalnica, zato se v njej
obnašamo tako, da ne motimo obiskovalcev, ki tiho berejo ali
gledajo knjižnično gradivo.
Urnik odprtosti šolske knjižnice je objavljen na spletni strani šole.
22
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko v šoli izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
Pogoj za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada je pravočasno
oddana naročilnica, ki jo učenci prejmejo v mesecu maju za
prihodnje šolsko leto. Ministrstvo za šolstvo in šport je s šolskim
letom 2008/09 uvedlo brezplačno izposojo učbeniških kompletov
za učence vseh razredov. Učenci dobijo učbenike iz šolskega
učbeniškega sklada in pisna navodila glede skrbi za učbenike prvi
teden pouka. Seznam učbenikov za prihodnje šolsko leto in
navodila za uporabnike učbeniškega sklada so objavljeni na spletni
strani šole.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda so organizirani sistematični
zdravniški pregledi, za učence 1. in 7. razreda je organizirano
cepljenje, pri učencih prvega razreda pa se opravi tudi pregled
sluha. Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje
pravilnega čiščenja in nege zob (zobna ambulanta na Osnovni
šoli Matije Čopa - termini bodo znani v začetku septembra).
Šolsko ambulanto v zdravstvenem domu lahko obiščete vsak
dan od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00.
ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli so organizirani štirje obroki prehrane za učence: zajtrk (na
željo staršev otrok v jutranjem varstvu), dopoldanska malica, kosilo
in popoldanska malica za učence v podaljšanem bivanju. Za
otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka
zaužije vsaj dva obroka (malica in kosilo). Čas malice je po drugi
učni uri, od 9.55 do 10.10, čas kosila pa med 12.00 in 13.30.
Učenci, ki ne malicajo v šoli, morajo ta obrok prinesti s seboj, ker
med odmori ni dovoljeno zapuščati šolskega prostora.
Učenci v podaljšanem bivanju imajo popoldansko malico ob 15.00.
Za zajtrk v jutranjem varstvu, kosilo in malico v OPB bo šola s starši
sklenila posebno pogodbo o prehrani. Če starši za preteklo šolsko
23
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
leto niso poravnali vseh finančnih obveznosti, šola do poplačila teh
obveznosti ne bo sklenila nove pogodbe.
Predvidena cena prehrane: zajtrk v jutranjem varstvu: 0,20 €,
malica: 0,80 €, dietna malica: 0,80 €, kosilo: 2,85 € (1. – 5. r.),
3,00 € (6. – 9. r.), dietno kosilo: 3,00 €, malica OPB: 0,55 €.
DNEVNA ODJAVA OBROKOV
Starši odjavijo dnevni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po
telefonu ali osebno v tajništvu šole. Posamezni obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 12.
ure; če pa ga iz upravičenih razlogov do takrat ni mogoče odjaviti,
se lahko odjavi isti dan do 8. ure. V primeru sodelovanja na šolskih
prireditvah pa odjavo opravi šola.
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Starši oddate vlogo za subvencioniranje šolske prehrane (dodatne
subvencije za malico in kosilo) na obrazcu »Vloga za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev« na pristojnem centru za socialno delo.
Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico/kosilo pred
začetkom šolskega leta in se njegovi vlogi ugodi, pripada dodatna
subvencija za malico/kosilo od prvega šolskega dne dalje, sicer pa
od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za
subvencijo. Pravica se dodeli za obdobje enega šolskega leta.
Malica
V proračunskih letih 2013 in 2014 so do polne subvencije za malico
oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni: učenci iz družin, v
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne
plače v RS.
Kosilo
Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
24
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto
povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se
pravica do subvencije za malico oziroma kosilo ne ugotavlja več po
predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov
upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči
in državne štipendije, ampak je pravica vezana neposredno na
odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do
otroškega dodatka.
V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi
druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne
bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter
naravne ali druge nesreče. (V VLOGI ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV izpolnite pod točko f. Zahteva za
dodelitev višje subvencije malice oz. kosila za učence ter
priložite zdravniški izvid, …).
DENARNE ZADEVE
Malico imajo predvidoma vsi učenci. Na kosilo se učenci prijavijo z
obrazcem Prijava na šolsko prehrano, praviloma v mesecu juniju za
naslednje šolsko leto in kadarkoli med šolskim letom. Na podlagi
prijave dobi vsak učenec elektronsko kartico, ki bo beležila,
kolikokrat je učenec v tekočem mesecu jedel kosilo ali malico.
Učenci prejmejo v šoli položnico za vso prehrano in ostale storitve
predvidoma do 8. v mesecu. Starši poravnate obveznosti do 18. v
mesecu. Če želite prejemati položnice v elektronski obliki, pokličite
računovodjo šole na telefon 04 280 15 13.
Vse spremembe v zvezi s prehrano javite v tajništvo na
telefonsko številko 280 15 12. Odjavljena kosila bomo upoštevali
pri obračunu za naslednji mesec.
25
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
ŠOLSKI SKLAD IN PRISPEVEK ZA POSEBNE NAMENE
Na šoli deluje tudi šolski sklad. V šolskem letu 2007/2008 nam je
uspelo zbrati dovolj sredstev za postavitev zunanjih igral za naše
najmlajše učence, v preteklem šolskem letu pa posodobiti šolsko
ozvočenje za prireditve. V šolskem letu 2012/2013 pa bomo
poizkušali nabaviti nadstandardno učno opremo za poučevanje
tako na razredni kot na predmetni stopnji in pomagali učencem, ki
ne zmorejo plačila šole v naravi in taborov. Starši lahko po svojih
zmožnostih prispevate sredstva na transakcijski račun šole s
pripisom “za sklad”. Za vsak prispevek se vam vnaprej iskreno
zahvaljujemo. O porabi sredstev bo odločal upravni odbor sklada.
Številka transakcijskega računa: 01252-6030658155.
Svet šole je sprejel tudi odločitev o prispevku staršev v višini 1 €
za posebne namene. Z njim bo šola kljub zaostrenim pogojem
poslovanja ohranila nadstandard pri zagotavljanju higiene.
Morebitne donatorje vabimo, da s svojimi prispevki pomagajo šoli in
posameznim učencem. Veseli bomo vsakega prispevka.
MLADINSKI TISK
Učenci bodo pri poverjenikih v šoli lahko naročili otroške in
mladinske revije.
NEZGODNO ZAVAROVANJE
Učenci se lahko nezgodno zavarujejo pri vseh zavarovalnicah, ki
nam bodo posredovale svoje ponudbe. Zavarovalnico izberete
starši sami glede na pogoje v ponudbi.
STATUS ŠPORTNIKA, KULTURNIKA
Učenci lahko zaprosijo za status športnika ali kulturnika, kar
omogoča Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, ki ga je sprejel
Svet OŠ Jakoba Aljaža Kranj. Za pridobitev statusa učenci izpolnijo
26
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
obrazec in priložijo ustrezna potrdila. O dodelitvi statusa odloči
ravnatelj po predhodni pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega
zbora.
STIKI MED STARŠI IN ŠOLO
Z rednim obiskovanjem govorilnih ur in roditeljskih sestankov boste
lahko spremljali delo in napredek vašega otroka. Pisne informacije
boste prejeli tekom šolskega leta.
Vabimo vas na Predavanja za starše, ki se vsebinsko nanašajo na
vzgojo in učenje otrok ter mladostnikov. Povabljeni predavatelji
lahko predstavljajo oporo v naši skrbi za zdrav razvoj vsakega
otroka, zato si želimo še večjo prisotnost staršev na teh
predavanjih. Prosimo vas tudi, da ne prezrete vabil na sestanke, ki
so namenjeni reševanju nastalih problemov, so dobronamerni in v
korist otroka, staršev in delavcev šole. Vse informacije lahko dobite
pri pedagoginji Tini Potočnik Grom.
GOVORILNE URE
Starši lahko pridete na pogovor z učiteljem v dopoldanskih ali
popoldanskih urah. Točni termini bodo objavljeni naknadno.
Termine si učenci zapišejo v rokovnik.
Učitelji predmetne in razredne stopnje bodo imeli skupne govorilne
ure vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 17. do 18. ure, in
sicer: 3. 10., 7. 11. in 5. 12. 2013 ter 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4. in
8. 5. 2014.
Pogovore bomo organizirali v matičnih učilnicah. V tem času bodo
na šoli vsi strokovni in vodstveni delavci.
Starše vabimo, da se kar najaktivneje vključujejo v življenje in
delo na šoli, še zlasti pri dnevih različnih dejavnosti, odprtih
dnevih in drugih projektih šole. Tako želimo splesti čim
tesnejše vezi med šolo in vami, dragi starši, saj je le tako
mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.
27
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
RODITELJSKI SESTANKI
Prvi roditeljski sestanek za starše učencev razredne stopnje bo
17. 9. 2013, za starše učencev 7. razreda prvi teden pouka, za
druge starše učencev predmetne stopnje pa 19. 9. 2013
(predvidoma ob 17.00). Namenjen bo predstavitvi publikacije šole,
obravnavi hišnega reda in predstavitvi delovnega načrta šole.
Drugi roditeljski sestanek bo namenjen analizi učnega uspeha,
izboljšanju učnih navad in poklicni orientaciji.
Tretji roditeljski sestanek bo namenjen predstavitvi taborov in šol v
naravi, predstavitvi izbirnih predmetov in nivojskega pouka, v 9.
razredu pa zaključku šolanja (valeta, zaključni izlet).
O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani čez leto,
boste pisno obveščeni.
RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE - za obogatitev obveznega
programa
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano
snovjo na višji, zahtevnejši ravni. Poteka po pouku ali pred poukom.
DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše
odsotnosti ali kakšnega drugega vzroka težave z razumevanjem
snovi.
Če otrok ne obiskuje dopolnilnega pouka in se starši s tem strinjajo,
morajo podpisati izjavo.
Razred
predmet, učitelj
dodatni pouk
(ura):
28
dopolnilni
pouk (ura):
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
UČENCI, KI IMAJO ODLOČBO O USMERITVI V IZOBRAŽEVALNI
PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO
Tem učencem je namenjeno od 2 do 5 ur individualnega dela
tedensko s specialnim pedagogom in pedagogom ali učiteljem.
INDIVIDUALNA
SLOVENŠČINE
IN
SKUPINSKA
POMOČ
TER
UČENJE
Individualna in skupinska pomoč je namenjena tako uspešnejšim
učencem, kakor tudi učencem z učnimi težavami. Uspešnejši
učenci so združeni v večje skupine, za manj uspešne pa je pomoč
praviloma individualna. Učenci, ki prvo leto obiskujejo slovensko
šolo, pa bodo deležni dopolnilnega pouka slovenščine v obsegu, ki
ga določi ministrstvo.
KOLESARSKI IZPIT
V okviru učnega programa šola izvede tudi teoretični in praktični del
kolesarskega izpita.
Učenci v 4. razredu opravijo teoretični del, v 5. razredu pa praktični
del s cestno vožnjo.
ŠOLE V NARAVI IN TABORI
RAZRED
KRAJ
VSEBINA
TERMIN
3.
Kranjska Gora
17. – 22. 3. 2014
4.
Pokljuka
5.
Savudrija
6.
7.
8.
Vojsko
Marindol
»Soča« Tolmin
tek na smučeh,
naravoslovje
zimska šola v
naravi
letna šola v
naravi
naravoslovje
naravoslovje
družboslovje
29
marec 2014
junij 2014
datum naknadno
9. – 12. 9. 2013
7. - 11. 4. 2014
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Tabori so po priporočilu Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport organizirani v okviru dnevov dejavnosti, ki jih mora
šola izvesti za posamezni razred in vključujejo naravoslovne,
tehniške, športne in kulturne dneve.
PLAVALNI TEČAJ V ŠOLSKEM BAZENU
Naša šola je ena izmed redkih slovenskih šol, ki ima tudi svoj
bazen. Na ta način omogočamo učencem nadstandardni tečaj
plavanja od 1. do 5. razreda v obsegu najmanj 20 ur letno. Tečaj
se izvaja v okviru rednega pouka športne vzgoje.
TEČAJ TEKA NA SMUČEH
Tečaj teka na smučeh je nadstandardni program za učence 3.
razreda in je priprava na zimsko šolo v naravi, ki jo izvedemo v
naslednjem letu. Dejavnosti se odvijajo v CŠOD Kranjska Gora, kjer
se s pomočjo njihovih učiteljev izvede program teka na smučeh in
naravoslovni tabor. Predvidoma bo tečaj potekal od 17. do 22. 3.
2014.
RAČUNALNIŠTVO NA ŠOLI
Šola ima računalniško učilnico, opremljeno s 16 računalniki,
tiskalnikom in z zmogljivim računalnikom za učitelja, LCD
projektorjem
in
videokonferenčno
opremo.
Računalniško
opismenjevanje se začenja že v prvem razredu. Pouk v računalniški
učilnici poteka po programu, ki ga učitelji pripravijo v sodelovanju z
organizatorjem informacijske dejavnosti. Delo z računalnikom je
vključeno tudi v nekatere izbirne vsebine in dneve dejavnosti. V
knjižnici so trije računalniki, namenjeni učencem za učno delo,
domače naloge, iskanje gradiv, pisanje seminarskih in raziskovalnih
nalog. Z namenom uvajanja sodobnega poučevanja smo večino
učilnic na predmetni in eno na razredni stopnji opremili z LCD
projektorji in s prenosnimi računalniki, nabavili pa smo tudi tri
interaktivne table.
Želimo, da po informacijah o delu in življenju naše šole posežete
tudi na naših domačih straneh na internetu: http://www.o-ja.kr.edus.si
30
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
TEKMOVANJA V ZNANJU
Tudi letos bomo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih
tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre
uvrstitve prinašajo učencem točke za pridobivanje štipendij,
nekatera tekmovanja pa tudi točke za vpis na srednje šole (višji
razredi).
Učenci se lahko vključijo v tekmovanja iz:
- MATEMATIKE (Evropski matematični kenguru, Računanje je igra
in Vegovo priznanje),
- FIZIKE (Stefanovo priznanje),
- LOGIKE,
- KEMIJE (Preglovo priznanje),
- SLOVENŠČINE (Cankarjevo priznanje),
- ZGODOVINE,
- ANGLEŠČINE,
- ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI,
- RAČUNALNIŠTVA,
- ŠPORTA,
- BRALNE ZNAČKE,
- BRALNE ZNAČKE EPI READING BADGE pri angleščini (4. – 9.
razred),
- PEVSKE ZNAČKE.
Sodelovali bomo na:
- LIKOVNIH NATEČAJIH,
- LITERARNIH NATEČAJIH,
- SLOVENSKEM KNJIŽNIČNO-MUZEJSKEM MEGAKVIZU,
- KVIZU MALE SIVE CELICE,
- pri PROJEKTU MOJA NAJ KNJIGA,
- pri MEDNARODNEM EKOLOŠKEM PROJEKTU ENO,
- pri INOVACIJSKIH PROJEKTIH,
- pri RAZISKOVALNIH NALOGAH (na pobudo učencev in njihovih
mentorjev).
31
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA ŠOLI
Na šoli poteka pouk angleškega jezika od 1. do 9. razreda in pouk
nemškega jezika od 7. do 9. razreda.
NEMŠKI JEZIK V 7., 8. IN 9. RAZREDU
Šola preko projekta poskusnega uvajanja drugega tujega jezika
izvaja v okviru rednega programa po dve uri tedensko pouk
nemškega jezika v 7., 8. in 9. razredu. Učenci pa lahko v okviru
izbirne vsebine nemščina še nadgradijo znanje jezika.
ANGLEŠKA PRIPRAVLJALNICA ZA 1., 2. IN 3. RAZRED
•
•
•
•
•
•
poteka enkrat tedensko preko celega leta in obsega 30 ur v
času pouka,
metode dela: učenje jezika preko igre, gibov, pesmic,
plesa, slikovnega in avdio materiala,
program: SUPER ME 1,
teme: predstavljanje, števila, barve, šolske potrebščine,
telo, družina, hiša, oprema, domače živali, hrana, pravljične
osebe,
didaktični material: slikovni pripomočki, avdio kaseta,
slikanica, lastni slikovni slovarček, lutke,
pri delu uporabljamo različne metode učenja.
Cilji zgodnjega učenja tujega jezika:
•
•
•
•
•
približa otrokom pestrost različnih glasov tujega jezika, zato
je poudarek zgodnjega učenja na slušnem razumevanju in
pravilni izgovorjavi,
razvija otrokov posluh za jezik in spontano komuniciranje,
ob glasbi, kreativnih igricah, pesmih in zgodbicah otrok
sproščeno doživi prvi stik s tujim jezikom,
vzpodbuja pozitivno motivacijo za nadaljnje učenje tujega
jezika,
razvija učne in delovne navade.
32
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
INTERESNE DEJAVNOSTI
Dejavnost
Košarka Ž/3. do 5.. razred
Košarka M/ 1. do 3. razred
Košarka M/ 5. in 9. razred
Odbojka M in Ž / 5. do 9. razred
Nogomet 1. do 2. razred
Atletika 1., 2., 3. razred
Rokomet 1. do 6. razred
Baseball
Športne aktivnosti 1., 2. razred
Planinstvo 4. do 9. razred
Plesna skupina
Namizni tenis
Judo
Šahovski krožek 3. – 6. razred
Bralna značka
Novinarski krožek, šolski časopis
Dramska skupina
Francoščina
Španščina
Cici otroški pevski zbor
Pevski zbor 1. razred
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Orffova skupina
Učenje kljunaste flavte
Folklora
Pevska značka
Učenje kitare
Robotika
Maketarstvo
Matematične delavnice
Klekljanje 1., 2., 3., 4. razred
Pravljični krožek 1. in 5. razred
Likovne in kiparske tehnike
Likovno ustvarjanje
mentor
Tanja Stanič
Gregor Verčič
Miro Majkić
Daniel Atanasov
Tadej Langus
AK Triglav
Boštjan Zavašnik
Jure Šinko
Luka Berdajs
Jana Košir
Tina Veras
Miodrag Drljača
Janja Lamut
S. Simončič, S. Jerše
učitelji
S. P. Zupan, M. Pajntar
Leonida Domajnko
Irena Teran
Simona Benedičič
Monika Donko
Anja Zima
Monika Donko
Monika Donko
Monika Donko
Monika Donko
Monika Donko
Monika Donko
Brane Rauter
Tanja Stanič
Bine Logar
M. Drol Koblar
Neja Lenart
M. Ristić, M. D. Koblar
D. Logar, M. Donko
Tatjana Logar
33
brezpl./pl.
plačljivo
plačljivo
plačljivo
plačljivo
plačljivo
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Šola zunanjim ponudnikom (razen ŠD Kranj), ki izvajajo
posamezne programe z našimi učenci, nudi prostore v brezplačno
uporabo, nekaterim pa plačuje tudi opravljeno delo. Tisti, ki jim šola
ne plača opravljenega dela, pa zaračunajo vadnino oz. članarino
staršem.
OKVIRNI PROGRAM DEJAVNOSTI PLANINSKEGA KROŽKA
Tudi v letošnjem šolskem letu bo na naši šoli deloval planinski
krožek. Vanj se lahko vključijo učenci(ke) od drugega razreda dalje.
Pripravili smo vam pester izbor izletov in ostalih aktivnosti. Nekateri
izleti so prilagojeni mlajšim,druge dejavnosti pa so za že izkušene
in tiste, ki so ta krožek že obiskovali.
1. Izleti v letošnjem letu:
september: Soriška planina in kopanje
v aquaparku Bohinj - 7. 9. 2013
oktober: tridnevni tabor na Javorniškem
Rovtu in kostanjev piknik - 11. - 13. 10.
2013
november: Čreta
december: Šmarna gora (ogled rojstne
hiše Jakoba Aljaža)
januar: Trstelj čez Črne hribe
februar: plezanje
marec: Pasja ravan - Sv. Andrej
april: Nanos
maj: 1.- 4. razred: Kranjska Gora Srnjak - Martuljek
5. - 9. razred: Planina pod Golico –
Rožca – Hruški vrh – Dovška Baba.
2. Sodelovali bomo tudi na tekmovanju Mladina in gore, ki bo v
novembru.
3. Učenci prispevajo za avtobusni prevoz (plačilo preko položnice).
4. Vsebino planinske šole bomo vključili v plezanje v Bricalpu ter na
34
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
planinskem taboru na Javorniškem Rovtu.
Učenci, k planinskemu krožku vas vljudno vabi mentorica, ga. Jana
Košir.
Skupaj s klubi in društvi, ki delujejo na šoli, ponujamo tudi vključitev
v naslednje programe:
Taborniki
Ritmična in športna gimnastika
1. do 4. razreda
Plavalni tečaj
Plesna dejavnost
Karate
Učenje glasbenih inštrumentov
Učenje tujih jezikov
Kranjski taborniki
ŠD Kranj
PZS
Studio Ritem
Karate klub Kranj
Promusica
Tales
Zunanje organizacije, ki vabijo otroke v svoje dejavnosti:
• OpenLab, Koroška cesta 19, Kranj – mladinski razvojni klub,
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, internet, mobilne
naprave, TV-studio; mentorji so študentje elektro fakultete.
• Ponudbe zunanjih izvajalcev za različne programe, ki pa so
plačljivi.
PROJEKTI ŠOLE
Naši učitelji neprestano iščejo nove poti in načine dela z učenci.
Na šoli potekajo projekti, ki bodo del razširjenega programa šole
tudi v naslednjem letu:
• LIKOVNI NATEČAJ V SPOMIN NA DADO ABAZA BATISTA,
• INOVATIVNA METODA OPISMENJEVANJE S POMOČJO
VSEH ČUTIL PO PRIROČNIKU, ZA KATEREGA SO BILE
AVTORICE, UČITELJICE NAŠE ŠOLE, NAGRAJENE,
• SPREJEM PRVOŠOLCEV MED ALJAŽEVCE,
35
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UVAJANJE NEMŠČINE KOT DRUGEGA TUJEGA JEZIKA V
7., 8. IN 9. RAZREDU IN ANGLEŠKIH URIC V 1., 2. IN 3.
RAZREDU,
NADSTANDARDNI POUK ŠPORTNE VZGOJE (4. IN 5. URA
TEDENSKO) IN PLAVALNI TEČAJ V ŠOLSKEM BAZENU,
PRIPRAVA GLEDALIŠKIH PREDSTAV ZA UČENCE ŠOLE
TER OTROKE IZ SOSEDNJIH VRTCEV,
INOVATIVNI PROJEKT OPISMENJEVANJE S POMOČJO
MONTESSORI PEDAGOGIKE,
EKSKURZIJE V TUJINO,
EKOLOŠKO OZAVEŠČENA ŠOLA – ZDRAVA ŠOLA,
MEDNARODNI PROJEKT SAJENJA DREVES ENO,
KULTURA ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA,
RAZISKOVALNA DEJAVNOST, ROBOTIKA,
RAČUNALNIŠTVO IN RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE,
DELO Z NADARJENIMI UČENCI IN OMOGOČANJE
PREDSTAVITVE NJIHOVIH DOSEŽKOV,
NASTOPI PEVSKEGA ZBORA, PEVSKA ZNAČKA, UČENJE
ORFFOVIH INŠTRUMENTOV IN KITARE,
PROJEKT »ALJAŽEK IMA TALENT«,
SVETOVNI SPLET KOT VIR INFORMACIJ,
MEDNARODNO SODELOVANJE MED ŠOLAMI S POMOČJO
UPORABE VIDEOKONFERENČNE OPREME,
UVAJANJE NAJNOVEJŠE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA
PREDSTAVITEV POSAMEZNIH UČNIH GRADIV V POUK NA
PREDMETNI STOPNJI IN PREIZKUS TE OPREME NA
RAZREDNI STOPNJI,
IZDAJA ŠOLSKEGA GLASILA, SPLETNEGA GLASILA IN
RAZREDNIH GLASIL,
DNEVI ODPRTIH VRAT (Praznik jeseni, Novoletni sejem,
Praznik pomladi),
TRADICIONALNI SPREJEM BODOČIH PRVOŠOLCEV IN
NJIHOVIH STARŠEV,
PRIPRAVA PROMOCIJSKIH IZDELKOV ŠOLE,
ZAGOTOVITEV NADSTANDARDNE UČNE OPREME S
POMOČJO SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA.
36
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Organizirali bomo večerni ogled gledališke predstave in ogled
gledališke predstave v tujem jeziku za učence 8. in 9. razreda.
Spodbujali bomo aktivno delovanje šolskega parlamenta. Trudili se
bomo doseči čim boljše rezultate na tekmovanjih iz znanja in
športa.
POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za
uspešno delo: pri učenju, interesnih dejavnostih in delu nasploh.
Ravnatelj na slovesni prireditvi ob zaključku šolskega leta podeljuje
učencem 9. razreda:
•
•
•
pohvale za delo v interesnih dejavnostih in za uspehe na
tekmovanjih,
priznanja za doseženo znanje,
plakete za odlično znanje v času šolanja.
DRUGE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Učenci bodo v okviru drugih dni, v obveznih vzgojno izobraževalnih
dejavnostih šole opravili različne projekte in raziskovalne naloge.
Ti dnevi so:
☺ KULTURNI DNEVI
Organizirali bomo štiri kulturne dneve od 1. do 3. razreda in tri
kulturne dneve od 4. do 9. razreda.
☺ NARAVOSLOVNI DNEVI
Za učence od 1. do 9. razreda bomo organizirali po tri naravoslovne
dneve na razred.
37
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
☺ ŠPORTNI DNEVI
V šolskem letu bomo za vse učence organizirali pet športnih dni
(planinski pohod, atletika in športne igre, zimske aktivnosti,
plavanje). Trudimo se, da so športni dnevi pestri, zanimivi in prijetni
za vse. Na športni dan morajo učenci priti v ustrezni opremi
(obleka, obutev, smučarska oprema) predvsem zaradi njihove
varnosti in dobrega počutja. Za učence, ki se opravičijo,
organiziramo dodatne, njim primerne aktivnosti.
Učenca, ki je odsoten samo na športnem dnevu, morajo v roku
enega tedna osebno ali po telefonu opravičiti starši.
☺ TEHNIŠKI DNEVI
V 1., 2. in 3. razredu bodo organizirani trije, za učence od 4. do 9.
razreda pa štirje.
☺ EKSKURZIJE
Pripravijo jih učitelji po posameznih področjih tako, da učenci v
času osnovnega šolanja spoznajo celotno Slovenijo. Na razredni
stopnji je poudarek na spoznavanju mesta Kranj z okolico in
Gorenjske. Ekskurzije so interdisciplinarne. Za učence od 7. do 9.
razreda bomo predvidoma organizirali ekskurzije v Nemčijo, Avstrijo
in Italijo.
USPEŠNO UČENJE
OSNOVNA NAVODILA ZA VEČJO USPEŠNOST UČENCEV
1. Redno obiskujem pouk.
2. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.
3. Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo
razlago.
4. Prepišem vse, kar učitelj napiše na tablo.
5. Skrbim za urejenost zvezkov.
38
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
6. Zapiske doma dopolnim z zapiski iz učbenika.
7. Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše - pomagam si s
tehniko podčrtavanja.
KAKO SE LOTIM UČENJA
1. Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti
dovolj svetel in ravno prav topel.
2. Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.
3. Vedno se učim v istem prostoru ob istem času.
4. Pred učenjem nove snovi ponovim staro.
5. Vnaprej si določim kratke 10 minutne odmore po 40 minutnem
učenju. Med odmorom si postrežem s pijačo. Popijem malo
vode ali sadni sok.
6. Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in jo
razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli,
obnovim, kar sem prebral, ponavljam.
7. Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Pravijo, da se največ
pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno
uro, čez dan…
KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM
1. Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.
2. Temeljito in glasno preberem težke odlomke.
3. Pojasnim si težke besede, uporabim slovar, vprašam učitelja,
starše…
4. Čim več si poskušam predstavljati v mislih.
5. O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.
6. Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.
KAKO SE OBNAŠA PRAVI ALJAŽEVEC
☺
V šolo prihaja točno, vsaj 10 minut pred začetkom pouka.
☺
Sezuje si čevlje in obuje šolske copate.
39
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
☺
Do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole je spoštljiv in
vljuden.
☺
Dan polepša z lepim pozdravom in besedama prosim in hvala.
☺
Zaveda se, da je namen pouka pridobivanje novega znanja iz
posameznih učnih področij ter razvijanje veščin prijateljskega
sodelovanja z učitelji in učenci.
☺
Veseli se zdravega načina življenja.
☺
Skrbi za svoj videz in osebno higieno.
☺
Je ekološko ozaveščen.
☺
Poskrbi za red in čistočo.
☺
Varuje svojo in tujo lastnino.
☺
Po pouku odide domov ali počaka v varstvu.
☺
Doma napiše naloge in se pripravi za naslednji dan.
☺ Zadovoljstvo najde v športu in kulturi.
V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in prijetno počutili,
moramo upoštevati HIŠNI RED. Je del vzgojnega načrta šole, ki je
rezultat dolgoletnih izkušenj pri vzgojnem delu na šoli in skupni
dogovor med šolo in starši. Razrednik skupaj z učenci skrbi za
upoštevanje in dosledno izvajanje hišnega reda.
1. PRIHOD V ŠOLO
Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se
obnašamo spodobno. Uporabljamo varne poti v šolo (glej zemljevid
na strani 46). K pouku prihajamo pravočasno (najmanj 10 minut
pred začetkom pouka). Če zamudiš, potrkaj na vrata, vstopi v
učilnico in se opraviči.
40
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
2. HRANJENJE OBLAČIL UČENCEV
Učenci hranijo oblačila v garderobah. 1. razred ima garderobe
urejene ob učilnicah, učenci od 2. do 9. razreda pa v kletnih
prostorih šole. Za učence od 2. do 5. razreda so garderobe po
posameznih razredih skupne, vsak učenec od 6. do 9. razreda pa
ima svojo garderobno omarico. Ključe garderob na razredni stopnji
imata razrednik in pomočnica ravnatelja, vsak učenec na predmetni
stopnji pa ima ključ od svoje garderobe. Za omarico morajo skrbeti
učenci sami, jo odklepati in zaklepati, čistiti in poskrbeti, da je
nepopisana in nepoškodovana. Ker so omarice iz lesa, v njih učenci
ne smejo shranjevati mokrih dežnikov.
3. INFORMIRANJE UČENCEV
Učenci dobijo vse potrebne informacije za nemoteno delo na
naslednje načine:
•
•
•
•
•
RAZREDNIK - informacije, ki so pomembne za oddelek,
posreduje razrednik na uri oddelčne skupnosti.
OZVOČENJE - informacije, pomembne za vse učence
šole, sporočamo preko ozvočenja. Obvestila prebere
tajnica pred zaključkom 3. šolske ure.
OGLASNI DESKI - obvestila na oglasnih deskah so
namenjena obveščanju učencev o nadomeščanjih. Oglasna
deska za učence razredne stopnje je pri kabinetu za 4. in 5.
razred, za učence predmetne stopnje pa na steni učilnice
BIO/KEM.
OKROŽNICE - se uporabljajo v primerih, ko drugačno
informiranje ni možno, ni smiselno, ali zaradi okvare
ozvočenja.
Pogosta oblika informiranja so PISNA OBVESTILA
učencem in staršem, ki se največkrat uporabljajo v primerih
individualnega obveščanja, razen na razredni stopnji, kjer
so obvestila v beležki najpogostejša oblika obveščanja.
41
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
4. ODSOTNOST UČITELJA
Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti
odsotnost dežurnemu učitelju, pomočnici ravnatelja ali tajnici.
5. IZHOD IZ ŠOLE
Med poukom ne dovolimo izhoda iz šole brez dovoljenja. Z
vsakodnevnim prihodom v šolo moramo prevzeti vsak svojo
odgovornost. Težko bi razložili staršem ob morebitni nesreči, da
skrbimo za njihovega otroka le med šolskimi urami.
Za izhod iz šole med poukom mora učenec dobiti dovoljenje
razrednika oz. sorazrednika. Učenec dobi dovolilnico za izhod v
tajništvu šole.
6. IZOSTANKI UČENCEV
Učenci imajo pravico zaprositi za izostanek od pouka do 5 dni v
letu. Tri dni pred izostankom naj starši vložijo prošnjo pri
razredniku. O izostanku odloča ravnatelj.
7. ŠOLSKI PROSTORI IN NJIHOVA UREJENOST
Na vratih učilnic, kabinetov in pisarn so napisana imena učiteljev in
ostalih strokovnih delavcev.
Učenci od 6. do 9. razreda za različne predmete uporabljajo
različne učilnice – kabinetni pouk, učenci 4. in 5. razreda pa gredo
iz svoje matične učilnice le k pouku glasbene in športne vzgoje ter
angleščine. Učilnica, ki jo uporablja njihov razrednik za pouk, je
matična učilnica posameznega oddelka.
Učilnice učencem odpirajo učitelji najmanj pet minut pred začetkom
pouka. Učenci počakajo učitelja mirno in disciplinirano. Med odmori
učitelji zaklepajo tiste učilnice, v katerih so taka učna sredstva, ki bi
bila lahko nevarna za učence, in telovadnico, galerijo ter bazen.
Učenci med poukom brez dovoljenja učitelja ne smejo zapuščati
učilnice, igrišča ali drugih prostorov, kjer se izvaja učni program ali
varstvo otrok.
42
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci
skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. V učilnicah so učenci v
copatih.
8. MALICA
Malico razdelijo reditelji ob prisotnosti učitelja. Posode z ostanki
hrane vrnejo v jedilnico. Učenci pojedo malico v učilnici, v kateri so
imeli pouk 2. šolsko uro, učenci, ki so imeli to uro na urniku športno
in tehnično vzgojo, pa jedo v jedilnici.
9. DEŽURSTVO
Dežurstvo opravljajo učenci 8. in 9. razreda po vnaprej določenem
razporedu, in sicer od 7.45 do 13.50. Vsak dan dežura en učenec.
Morebitne zamenjave so možne samo v dogovoru z dežurnim
učiteljem ali pomočnico ravnatelja.
Naloge dežurnih učencev:
-
odklepanje in zaklepanje garderob učencem od 2. do 5.
razreda,
- spremljanje obiskovalcev,
- opozarjanje učencev, ki so končali s poukom, da morajo
zapustiti stavbo,
- izvrševanje ostalih nalog.
Dežurni učenec o vsem obvešča dežurnega učitelja ali pomočnico
ravnatelja.
Naloge rediteljev v razredu:
Vsak teden so v oddelku štirje reditelji. Njihove naloge so:
- pred začetkom ure javijo učiteljem odsotnost učencev,
- po vsaki uri pobrišejo tablo in uredijo učilnico,
- prinašajo malico in odnašajo ostanke in pribor,
- skrbijo za red v učilnicah med odmori.
43
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
10. OMEJITEV GIBANJA BREZ SPREMSTVA UČITELJA
Gibanje učencev brez spremstva učitelja ali njegovega dovoljenja ni
dovoljeno:
v bazenu,
v telovadnici s shrambo orodja,
v zbornici in kabinetih učiteljev,
na galeriji,
v delavnici hišnika.
11. UPOŠTEVANJE HIŠNEGA REDA
Za to, da bi delo potekalo čim bolj tekoče, poskrbijo v razredih
učitelji in reditelji. Med odmori pa za red na hodnikih, v straniščih,
jedilnici, avli šole in garderobah skrbijo dežurni učitelji in učenci.
Učenci med odmori ne smejo biti sami v učilnici. Zračenje učilnic je
možno le med odmori, ko v njih ni učencev.
Učenci morajo biti v šoli obuti v šolske copate. Če jih pozabijo
doma, morajo biti bosi, lahko pa v tajništvu šole dobijo nove copate
iz blaga za ceno 2 evra, ki postanejo tudi njihova last. Za morebitne
poškodbe učencev s temi copati šola ne odgovarja.
12. NEZDRAVE RAZVADE IN UPORABA MOBILNIH TELEFONOV
Kajenje je nezdrava razvada in je v šoli prepovedano. To velja tako
v prostorih šole kot v šolski okolici. Vsak človek ima pravico do
zasebnosti, zato je uporaba mobilnih telefonov za slikanje in
snemanje v šoli prepovedana. Zaradi možnosti motenja pouka pa
smo dogovorjeni, da v šolo ne prinašamo mobilnih telefonov. V
primeru, da učitelj pri učencu opazi mobilni telefon, ga vzame. Po
mobilni telefon lahko v šolo pridejo le starši. Ena od temeljnih
vrednot pri ljudeh je spoštovanje starejšega. Zato vzpostavimo take
odnose, s katerimi pokažemo spoštovanje do delavcev šole.
44
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
13. VAROVANJE OSEBNIH STVARI IN POVZROČANJE ŠKODE
-
Denarja in dragocenosti naj učenci ne nosijo v šolo.
Za svoje stvari odgovarjajo učenci sami.
Popravilo uničenega šolskega inventarja in tuje lastnine plača
učenec, ki je škodo povzročil.
VARNA POT V ŠOLO
Šolski okoliš naše šole omejujeta dve prometnici, in sicer Cesta
talcev in Cesta 1. maja, na katerih se nahajata avtobusni postaji
lokalnega prometa.
Po sredini delita okoliš ulici, zaprti za promet, in sicer ulica Nikole
Tesle in ulica Gorenjskega odreda.
Otroci, ki stanujejo znotraj okoliša, naj uporabljajo ti dve ulici za
varen prihod v šolo in domov (glej sliko na naslednji strani).
Otroci, ki uporabljajo za prihod v šolo avtobuse mestnega prometa
(otroci iz drugih okolišev), pa naj uporabljajo za varen prihod v šolo
podhode ob avtobusnih postajah na Cesti talcev in Cesti 1. maja
(glej sliko na naslednji strani).
Učence 1. razreda morajo na poti v šolo in iz nje spremljati starši.
Starši svoje otroke predajo učitelju v jutranjem varstvu v prostoru
pred učilnicami razredne stopnje, kjer imajo ti učenci urejene
garderobe.
45
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
46
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
NAPOTKI ZA VARNO UDELEŽBO OTROK V PROMETU (Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS)
•
Otroci in mladostniki sodelujejo v cestnem prometu v različnih
vlogah. Najmlajši so pešci, potniki na kolesih, v osebnih
avtomobilih in avtobusih. Malo starejši so lahko kolesarji. Ko
opravijo kolesarski izpit, lahko vozijo kolo tudi samostojno v
prometu. Mladostniki pa so vozniki koles s pomožnim motorjem
in ko opravijo izpit, tudi vozniki koles z motorjem ali motornih
koles. Vsako sodelovanje v prometu zahteva od njih in od
drugih udeležencev v prometu stalno in posebno pozornost.
•
Varnost v prometu zato ni le nasvet ali opozorilo, je način
življenja, ko s svojim ravnanjem in z zgledom ter prometno
vzgojo oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.
•
Za otroka - pešca je pomembno, da izberemo najvarnejše
šolske poti in ga naučimo, kako hoditi po teh poteh, predvsem
pa ga moramo naučiti prečkanja cest in križišč. Najmlajši
potrebujejo na šolskih poteh, predvsem pa pri prečkanju ceste,
pomoč in varstvo starejših. Prav ti morajo zato, da so drugi
udeleženci v prometu opozorjeni na njihovo nebogljenost oz.
nepripravljenost na samostojno udeleževanje v prometu, nositi
rumeno ruto. V prvih dneh ob začetku pouka naj jih v šolo in iz
nje spremljajo starši, dobro pa je, da jih varujejo starejši (bratje
in sestre, znanci, učenci ipd.), dokler niso pripravljeni sami
varno opraviti poti. V pogojih slabše vidljivosti (noč, sneg, dež,
megla ipd.) morajo učenci uporabljati svetlobno odsevne
predmete (kresničke ipd.), oblačila živahnih, svetlejših barv pa
so priporočljiva vselej, saj so v njih bolje opazni. Otrok do 7.
leta starosti mora imeti na poti v šolo ali vrtec spremljevalca.
Spremljevalec je lahko tudi otrok med 10. in 14. letom starosti,
če se s tem strinjajo starši.
•
Otroci, ki jih vozijo v šolo in tudi sicer v osebnem avtomobilu,
morajo biti postavi in tudi starosti primerno zavarovani z
ustreznimi varnimi sedeži ali pripomočki, ki omogočajo uporabo
47
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
varnostnih pasov. Ko otroci dopolnijo 12. leto starosti in
dosežejo višino 150 cm, jim ni več potrebno uporabljati otroških
varnostnih sedežev ali drugih ustreznih pripomočkov. Če v
vozilu zaradi tehničnih posebnosti ni vgrajenih varnostnih
pasov, morajo otroci do 12. leta starosti sedeti na zadnjih
sedežih (nekatera stara vozila, kombiji, terenska vozila).
•
Kolo je prvo prevozno sredstvo, ki ga sme učenec samostojno
voziti v prometu, seveda potem, ko je v šoli opravil kolesarski
izpit. Za mnoge je to tudi hiter in privlačen način prihoda v šolo.
Učenec sme na kolo le, če je popolnoma opremljeno ter
primerno veliko glede na njegovo višino, starši pa so s
podpisom potrdili, da sme samostojno na cesto. Učenec mora
obvezno nositi tudi kolesarsko čelado. Šolska torbica sodi na
prtljažnik le izjemoma, sicer naj jo otrok nosi na ramenih. Težka
torba na hrbtu ali na krmilu zmanjšuje stabilnost kolesarja.
•
Na spletnih straneh Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (http//www.mc-ii.si/svet/svet.htm) je vsako leto
objavljenih več nagradnih tekmovanj in razpisov za izdelavo
projektnih nalog o varnosti v cestnem prometu, preberete pa
lahko vse o akcijah in aktivnostih Sveta, namenjenih varnosti
udeležencev v cestnem prometu.
OCENJEVANJE
Preverjanje, ocenjevanje znanja in napredovanje učencev iz
razreda v razred ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanju učencev v osnovni šoli (najdete ga na spletni
strani šole.)
PRAVILNIKI
Zaradi boljšega informiranja staršev in učencev navajamo tudi
Pravila šolske prehrane (stran 49 v Publikaciji).
48
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Na osnovi določil 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/10) in Zakona o
uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12) je novo izvoljeni Svet Osnovne šole Jakoba
Aljaža Kranj na 1. redni seji dne 5. 7. 2012 obravnaval in sprejel
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
I. UVODNA DOLOČILA
1.
točka
Šola s pravili šolske prehrane opredeli:
organizacijo šolske prehrane,
obveščanje učencev in staršev,
prijavo na šolsko prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka,
ceno in plačilo šolske prehrane,
subvencioniranje šolske prehrane,
postopek dodeljevanja subvencij,
evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov,
postopke evidentiranja obrokov šolske prehrane,
spremljanje in nadzor in
druge uporabnike šolske prehrane.
2.
točka
Uporabniki šolske prehrane (v nadaljevanju: uporabniki) so:
učenci,
delavci šole,
delavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo v šoli,
delavci, zaposleni po pogodbi,
študenti na obvezni praksi in
zunanji odjemalci.
Obveznosti uporabnikov šolske prehrane
3.
točka
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost uporabnikov šolske prehrane, da bodo:
spoštovali pravila šolske prehrane in urnik,
plačali prispevek za šolsko prehrano,
pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavil,
šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov o učencu, prijavljenem na
šolsko prehrano.
Dejavnosti, povezane s prehrano
4.
točka
Šola opredeli v letnem delovnem načrtu:
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano,
dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.
Prostor, določen za šolsko prehrano, razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov hrane
šola opredeli vsako šolsko leto v letnem delovnem načrtu.
Na območju šole ter na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni
avtomati za distribucijo hrane in pijače.
Vzdrževanje reda in čistoče ter kultura obnašanja so opredeljeni v Pravilih šolskega reda.
II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Šolska prehrana
49
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
5.
točka
Šola organizira:
obvezno malico za vse učence,
kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Lahko pa ponudi v okviru svojih možnosti:
dietno prehrano ali
druge oblike prehrane.
Dietna prehrana
Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi:
dogovora in pisnega soglasja,
potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega
jedilnika.
Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
Druge oblike prehrane
Šola organizira druge oblike šolske prehrane v okviru možnosti in v dogovoru s starši tako, da se
učencu zagotovi prehrana v okviru cene prehrane in količine obroka dnevnega jedilnika.
6.
točka
Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti
šole, v skladu s šolskim koledarjem.
Učenci, ki 7. šolsko uro nadaljujejo s poukom imajo po 6. šolski uri prednost v vrsti pred ostalimi
učenci.
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.
Za načrtovanje sestave, količine in kakovosti šolske prehrane se uporablja:
1. Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter
2. Organizacija šolske prehrane z racionalizacijo stroškov (Irena Simčič: Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana1999).
Organizacija šolske prehrane
7.
točka
1. Izvajalci prehrane
Šolsko prehrano organizira šola tako, da sama izvede:
nabavo živil,
pripravo,
razdeljevanje obrokov in
vodi ustrezne evidence.
Poleg organizacije šolske prehrane šola obvezno izvaja tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki
so povezane s prehrano.
Šolsko prehrano lahko šola organizira tudi tako, da izjemoma sklene pogodbo z zunanjimi
izvajalci za:
nabavo,
pripravo in dostavo obrokov in
razdeljevanje obrokov.
Šola vodi ustrezno evidenco in obvezno izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane
s prehrano.
Zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka so:
50
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
osebe javnega prava, ki ne opravljajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
osebe zasebnega prava.
Z zunanjim izvajalcem, ki ga izbere v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, sklene šola
pogodbo o opravljanju storitve. Pred uvedbo postopka za izbiro zunanjega izvajalca mora šola
pridobiti soglasje ustanovitelja.
Pri izbiri ponudnika dnevnega šolskega obroka se lahko upoštevajo naslednja merila:
mnenje šolske komisije,
priporočila pri opravljanju gostinske dejavnosti,
število različnih jedilnikov v mesecu,
cena obrokov šolske prehrane,
dostava obrokov ipd.
III. OBVEŠČANJE UČENCEV IN STARŠEV
Šola seznanja starše in učence z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja
razumljivost, pravočasnost ter dostopnost do informacij.
Vsebina obveščanja
8.
točka
Šola seznani starše in učence do začetka šolskega leta:
z organizacijo šolske prehrane,
s pravili šolske prehrane,
z dolžnostmi učencev in staršev po prijavi na šolsko prehrano,
s subvencioniranjem malice oziroma kosila ter
z načinom in postopki uveljavljanja subvencij.
Šola mora obvezno obvestiti starše o vsakokratni spremembi cen:
subvencionirane malice, ki jo določi minister pristojen za šolstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister),
zajtrka, kosila in popoldanske malice, ki jo določi svet šole na podlagi izračuna.
Način obveščanja
9.
točka
Šola obvešča in seznani starše z vsebino zgornje točke:
na roditeljskih sestankih,
preko spletne strani,
s pisnimi obvestili,
preko publikacije,
preko oglasne deske.
Razredniki seznanijo učence šole s pravili šolske prehrane na:
razrednih urah,
šolski skupnosti,
z obvestili in jedilniki preko oglasne deske.
IV. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA
OBROKA
Prijava
10. točka
Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:
praviloma v mesecu juniju ali v prvih dneh septembra za šolske novince za naslednje
šolsko leto oziroma
kadarkoli med šolskim letom.
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Prijavo hrani šola do
konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. Glede na dogovor oz. navodila šole učenci
prinesejo prijavo razredniku ali šolski svetovalni službi.
Šola lahko sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
51
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Preklic prijave in odjava prehrane
11. točka
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno
odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo v tajništvu šole.
Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave.
Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole.
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom
12. točka
Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu
ali osebno v tajništvu šole.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 12 ure. Če učenec ne
more pravočasno odjaviti obroka zaradi bolezni ali drugih utemeljenih okoliščin se obrok lahko
odjavi isti dan do 8. ure.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom
pouka obvestil razrednika, poslovno sekretarko, materialno knjigovodkinjo ali računovodkinjo, da
bo prisoten pri pouku.
Točen način obveščanja o prijavi in odjavi bo šola opredelila pred začetkom vsakega šolskega
leta v Šolski publikaciji.
Plačilo polne cene obroka
13. točka
V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka,
vključno s subvencijo.
Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.
Neprevzeti obroki
14. točka
Obroke šolske prehrane, ki niso bili:
•
pravočasno odjavljeni ali
•
jih učenci v predvidenem času niso prevzeli,
šola brezplačno odstopi:
•
drugim učencem ali
•
humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij.
Zaradi odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se neprevzeti obroki v času malice razdelijo
učencem.
Za neprevzeta kosila šola sklene pisni dogovor s humanitarno organizacijo, ki je pripravljena
prevzeti prehrano na način in v času, ki se opredeli z dogovorom.
V. CENA IN PLAČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO
Tržna cena zajtrka, kosila in popoldanske malice
15. točka
Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk, kosilo in popoldanska malica) določi šola s cenikom, ki ga
sprejme svet šole.
Tržna cena šolske prehrane vključuje stroške:
•
nabavljene hrane,
52
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
uporabljene energije za pripravo,
dela, prispevkov in dajatev,
amortizacije delovnih sredstev in pripomočkov, servisov ter sredstev za nabavo
jedilnega pribora, prtov, jedilnih miz in delovnih sredstev za delavce v kuhinji,
•
druge stroške, povezane z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane.
Subvencionirana cena malice
16. točka
Praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi minister s sklepom:
ceno subvencionirane malice v osnovni šoli, to je ceno, po kateri šola zagotavlja
malico učencem (v nadaljnjem besedilu: cena malice) in
znesek splošne in dodatne subvencije za malico.
•
•
•
Osnovni šoli so zagotovljena sredstva za plače in davke ter druge osebne prejemke za:
•
organizatorja šolske prehrane in
•
kuharja za pripravo malic,
ki ju šola sistemizira na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole.
Starši plačajo šoli prispevek za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno malice.
Prispevek se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva.
Cena subvencioniranega kosila
17. točka
Ceno subvencioniranega kosila lahko določi minister, pristojen za šolstvo, s sklepom.
Plačevanje prehrane
18. točka
Šolska prehrana (zajtrk, subvencionirana malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in
plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na
položnicah oziroma obvestilih.
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 15. v mesecu
za obračun tekočega meseca. V primeru odsotnosti otroka po 15. v mesecu, ki so jo starši
pravočasno najavili, bo šola naslednji mesec na računu odbila število navedenih obrokov.
Ukrepi zaradi neplačevanja
19. točka
V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu
lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti.
Pred tem se:
vroči staršem obvestilo in opomin,
ugotovi plačilna sposobnost staršev.
Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po
treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.
Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna:
organizator šolske prehrane in
računovodkinja oziroma materialna knjigovodkinja.
VI. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
20. točka
Vrste subvencionirane prehrane
splošna subvencija za malico za učence, ki jim pripada dodatna subvencija,
dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja učenca,
53
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
subvencija za kosila zaradi socialnega položaja učenca.
Minister s sklepom praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi znesek splošne in
dodatne subvencije, pri čemer lahko razmerje med splošno in dodatno subvencijo spremeni
največ za 5%.
Višina splošne subvencije
21. točka
Splošna subvencija za malico pripada učencem v višini dveh tretjin cene malice na podlagi
podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije.
Upravičenost do dodatne subvencije za malico
22. točka
Dodatno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši ali skrbniki učencev (v nadaljevanju:
starši), ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico.
Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega
člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
povprečna plača), ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v
trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.
Višina dodatne subvencije za malico
23. točka
Učenec je upravičen do ene tretjine dodatne subvencije v deležu cene malice, če znaša odstotek
povprečne plače do 53 %.
Učencem, ki so v rejništvu ter učencem prosilcem za azil, pripada dodatna subvencija v višini
ene tretjine cene malice.
Subvencija za kosilo
24. točka
Subvencijo za kosila lahko uveljavljajo učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati
prispevka za kosilo.
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega
člana, izražen v odstotku povprečne plače, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do
otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega
dodatka ugotovljeni odstotek povprečne plače do vključno 18 %.
Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Pravica do sredstev za subvencijo ni
prenosljiva.
Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane
25. točka
Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za:
vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
šolskim koledarjem,
prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more
pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.
Do subvencije za malico niso upravičeni učenci, ki so nameščeni v:
zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
oziroma
domove za učence,
ker se zagotavljajo sredstva za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo.
VII. POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJ
Uveljavljanje pravice do šolske prehrane
26. točka
1. Do splošne subvencije za malico:
so upravičeni vsi učenci, ki jim pripada dodatna subvencija.
54
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
2. Do dodatne subvencije za malico:
je upravičen učenec, ki vloži vlogo za dodatno subvencijo za malico na predpisanem
obrazcu na center za socialno delo.
Šola na podlagi podatkov iz vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do
dodatne subvencije.
Če je učenec že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico za dodatno subvencijo tudi kasneje.
3. Do subvencije za kosilo:
je upravičen učenec, ki vloži vlogo za dodatno subvencijo na predpisanem obrazcu
na center za socialno delo.
Nastop pravice do subvencionirane prehrane
27. točka
Učencu, ki uveljavlja pravico do dodatne subvencije za malico in do subvencije za kosilo pred
začetkom šolskega leta in se njegovi vlogi ugodi, pripada dodatna subvencija za malico
oziroma subvencija za kosilo od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko
center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo.
Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme odločbo za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi
ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oziroma kosilo.
VIII. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
Evidenca šolske prehrane
28. točka
Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano, ki obsega podatke:
ime in priimek ter naslov,
EMŠO,
naziv šole,
ime in priimek ter naslov staršev,
podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije,
podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije,
podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo,
datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oziroma
subvencije za kosilo,
datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne subvencije za malico
oziroma subvencije za kosilo,
višina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
Dostop in posredovaje podatkov
29. točka
Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le:
s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju
šolske prehrane.
Šola lahko posreduje ime in priimek prijavljenih učencev:
drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oziroma,
Ministrstvu za šolstvo in šport,
zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov.
Centralna evidenca
30. točka
Šola v centralno evidenco, ki jo vodi in nadzoruje ministrstvo, pristojno za šolstvo, vnaša osebne
podatke učencev, ki so upravičeni do:
splošne in dodatne subvencije za malico,
55
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
subvencije za kosilo.
Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski prehrani.
Evidenca šolske prehrane
Šola vodi evidenco učencev prijavljenih na šolsko prehrano v kateri se vodijo osebni podatki
navedeni v 25. členu Zakona o šolski prehrani.
Zbirni podatki za izplačilo sredstev za subvencionirano prehrano
31. točka
Za vnos podatkov v centralno evidenco mora šola zbirati naslednje podatke za izplačilo sredstev
za splošno in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosila:
število prijavljenih učencev,
število prevzetih subvencioniranih obrokov,
število odjavljenih subvencioniranih obrokov,
število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti
zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.
Šola mora vnesti podatke najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
Varstvo podatkov
32. točka
Podatki iz evidenc se:
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani in
varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen:
izvajanja Zakona o šolski prehrani in
zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev
ni razvidna.
Hranjenje podatkov
33. točka
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se podatki v evidenci iz prvega odstavka 25. člena
hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske
prehrane. Nato se dokumentacija komisijsko uniči.
IX. POSTOPKI EVIDENTIRANJA OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE
Za evidentiranje dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) ravnatelj zadolži in
pooblasti posamezne delavce šole, v sodelovanju z vodjem šolske prehrane.
34. točka
Razredniki oziroma njihovi namestniki – učitelji, ki so prisotni pri malici otrok so dolžni vsak dan
evidentirati in sporočiti stanje prisotnosti/ odsotnosti v kuhinjo oziroma vodji šolske prehrane, in
sicer:
število prisotnih učencev ter
ime in priimek odsotnih učencev ter dan odjave.
Poslovna sekretarka mora vsak dan posredovati kuharici in vodji šolske prehrane podatke o
morebitnih odjavah in prijavah posameznih obrokov, in sicer:
priimek in ime učenca ter razred, ki ga obiskuje,
dan odjave posameznega obroka in
dan prijave posameznega obroka.
56
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Kuharica ali za to pooblaščena delavka mora dnevno posredovati podatke vodji šolske prehrane
o:
številu in vrsti izdanih obrokov hrane po razredih in
številu in vrsti neprevzetih obrokov in/ali
številu in vrsti neprevzetih obrokov, oddanih humanitarnim organizacijam, vpisanim v
razvid humanitarnih organizacij.
Po navodilih vodje šolske prehrane materialna knjigovodkinja ali računovodkinja vodi
dnevno evidenco prijav in odjav na šolsko prehrano. Za pretekli mesec mora do 5. v mesecu
posredovati naslednje podatke v računovodstvo:
število prijavljenih učencev,
število prevzetih subvencioniranih obrokov,
število odjavljenih subvencioniranih obrokov,
število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti
zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.
Šolska svetovalna služba vodi in skrbi predvsem za:
•
informiranje staršev in učencev o šolski prehrani,
•
vročanje obvestila in prijav staršem,
•
zbiranje prijav učencev na šolsko prehrano,
dogovarjanje s humanitarnimi organizacijami o neprevzetih obrokih.
X. SPREMLJANJE IN NADZOR
Spremljanje in nadzor živil v vseh procesih priprave prehrane se izvaja po načelih HACCP
sistema, ki zagotavlja pripravo varnih obrokov, uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane.
35. točka
Notranje spremljanje
Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev o:
šolski prehrani in
dejavnostih, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.
Notranji nadzor
V primeru pogodbe o zagotavljanju prehrane z zunanjim izvajalcem je ravnatelj je dolžan:
preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti zunanjega izvajalca oziroma drugega
vzgojno-izobraževalnega zavoda,
zunanjega izvajalca oziroma drugi vzgojno-izobraževalni zavod pisno opozoriti na
ugotovljene kršitve in zahtevati njihovo odpravo,
pogodbo oziroma dogovor razdreti, če se kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki
je določen s pogodbo oziroma dogovorom.
XI. DRUGI UPORABNIKI ŠOLSKE PREHRANE
Pravila šolske prehrane veljajo tudi za delavce šole, delavce drugih šol, ki dopolnjujejo delovno
obvezo, zaposlene po pogodbi, študente na obvezni praksi in zunanje odjemalce (v
nadaljevanju: drugi uporabniki).
Prijave in odjave ostalih uporabnikov šolske prehrane
36. točka
Drugi uporabniki šolske prehrane lahko sklenejo neposredno pogodbo za koriščenje posameznih
obrokov šolske prehrane.
57
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Zunanji uporabniki lahko sklenejo pogodbo za prehrano samo za kosila oz. kupijo določeno
število blokov za prehrano v blagajni šole.
Drugi uporabniki lahko koristijo usluge v šoli ali pa odnesejo naročeni obrok hrane v primerni
embalaži domov.
Učenci imajo pri zagotavljanju obroka po jedilniku prednost pred zunanjimi odjemalci oz. je pri
pripravi obrokov potrebno predvideti število zunanjih odjemalcev.
Cena prehrane in plačilo
37. točka
Cena prehrane za druge uporabnike je tržna cena, ki jo določi svet šole. Stroške za prehrano
lahko poravnajo drugi uporabniki z:
nakazilom na račun šole oz. plačilom bloka za kosilo ali
odtegljajem od plače na podlagi izjave, če so zaposleni v šoli.
S pogodbo se opredelijo postopki v zvezi z neplačevanjem oziroma neporavnavanjem stroškov
za prehrano.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Prehodne določbe
Cena malice in višina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani
38. točka
Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša cena malice 0,80 eura.
Višina splošne subvencije z uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani znaša 0,50 eura, višina
dodatne subvencije pa znaša 0,30 eura.
Vzpostavitev evidence
39. točka
Do vzpostavitve enotnega informacijskega sistema za vodenje evidence šole in centralne
evidence, ki jo vzpostavi ministrstvo, pristojno za šolstvo, evidenco vodi šola.
Šola podatke za ugotovitev upravičenosti do dodatne subvencije za malico in subvencije za
kosilo pridobi od učenca oziroma staršev.
Šola zbirne podatke iz evidenc posreduje ministrstvu najkasneje do 10. dneva v mesecu za
pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev.
Zahtevek za izplačilo
Zahtevek za izplačilo sredstev mora glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter
subvencijo za kosilo vsebovati število:
prijavljenih učencev,
prevzetih subvencioniranih obrokov,
odjavljenih subvencioniranih obrokov,
nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi
bolezni oziroma izrednih okoliščin.
Pogodbena razmerja
40. točka
Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred
uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.
3.
Končne določbe
58
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
41. točka
Z dnem, ko pričnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Kriteriji za dodelitev sredstev za
subvencionirano šolsko prehrano.
42. točka
Spremembe in dopolnitve teh pravil se dopolnijo in sprejemajo po enakem postopku, kot so bila
sprejeta ta pravila.
43. točka
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na Svetu šole, uporabljati pa se začnejo s 1. 9. 2012.
Številka:…………….
V Kranju, 5. 7. 2012
Predsednica Sveta šole:
Meta Žavbi Mrak
59
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
KAM PO POMOČ V TEŽAVAH?
Zbrali smo nekaj naslovov, ustanov in njihovih telefonskih številk, ki
ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki pomoč
potrebujejo.
TOM – telefon za otroke in mladino
Telefon: 080 12 34 - klic je brezplačen.
Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom in
mladostnikom, ki imajo težave ( Kranj ).
MLADI MLADIM
Telefon: 01 510 16 75
Od ponedeljka do petka od 15. do 17. ure. Svetujejo in poslušajo
mladi.
CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE, Zaloška 29, Ljubljana
Telefon: 01 587 49 00
Ob delovnikih od 8. do 14. ure, v nujnih primerih tudi popoldan.
Telefon od 9. do 9.30 in od 13. do 13.30.
Za vse, ki bi radi prekinili z drogo.
ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
Telefon: 080 28 80
Torek, sreda od 17. do 20. ure.
ZAUPNI TELEFON ZATE
Telefon: 01 234 97 83
Vsak dan od 16. do 22. ure.
PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER – PIC, Povšetova 37,
Ljubljana
Telefon: 01 540 19 14
Nudenje brezplačne pravne pomoči.
60
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
PUBLIKACIJA O DELU IN ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠOLE
Šolski rokovnik – šolsko leto 2013/2014
Izdala: OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Uredila: Milan Rogelj in Terezija Jambrovič
Naslovna stran: Ana Georgievski
Jezikovni pregled: Terezija Jambrovič
Izvedba, tisk: Artpro d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
Kranj, september 2013
61
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Prosimo vas, da nam zaradi morebitnih nujnih obvestil o
vašem otroku posredujete sledeče podatke:
Podatki o učencu/ki
Ime in priimek
Datum rojstva
Prebivališče (ulica, hišna št.,
poštna št., kraj)
Domači telefon
Zdravstvene posebnosti (katerih
poznavanje je nujno za varnost
in delo z učencem)
Podatki o starših oz. skrbnikih
Ime in priimek matere
Prebivališče (ulica, hišna št.,
poštna št., kraj)
Telefonska številka (na katero je
mogoče
posredovati
nujna
sporočila v času, ko je učenec/ka
v šoli)
Ime in priimek očeta
Prebivališče (ulica, hišna št.,
poštna št., kraj)
Telefonska številka (na katero je
mogoče
posredovati
nujna
sporočila v času, ko je učenec/ka
v šoli)
•
•
•
domača
službena
mobilna
•
•
•
domača
službena
mobilna
Spremembe podatkov med šolskim letom čim prej sporočite v
tajništvo šole!
62
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Starše prosimo, da v skladu z 9. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja v sedmih
dneh sporočijo razredniku vsako spremembo osebnih podatkov učencev.
BELEŽKE
63
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
BELEŽKE
64
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
BELEŽKE
65