Publikacija 2009_2010 - Osnovna Šola Cvetka Golarja

Comments

Transcription

Publikacija 2009_2010 - Osnovna Šola Cvetka Golarja
PUBLIKACIJA
OŠ CVETKA GOLARJA
ŠKOFJA LOKA
Šolsko leto 2012/2013
September 2012
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
Ravnateljica: mag. Karla Krajnik
Pomočnika ravnateljice: Renata Gantar in Andrej Novljan
Telefon: Tajništvo:
Blagajna:
Psihologinja:
Socialna delavka:
Zbornica PS:
Zbornica RS:
Faks:
Internetni naslov:
Elektronska pošta:
Št. rač. za nakazilo :
Davčna številka:
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
0400
0404
0405
0406
0413
0414
0410
www.oscg-info.si
[email protected]
01322-6030682855
72155680
PODRUŽNICA:
Podružnična šola Reteče
Reteče 43, 4220 Škofja Loka
Vodja podružnice:
Majda Ovsenek
Telefon: 04/513 0431
Kuhinja: 04/513 0433
2
USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je OBČINA ŠKOFJA LOKA. (Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka
Golarja je z dne 29. 5. 2008).
Šolo upravljata RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovodni organ,
ter SVET ŠOLE.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Draga, Dorfarje, Forme, Frankovo naselje, Godešič, Gorenja vasReteče, Gosteče, Grenc do hišne št. 38 in 45, 47, Hafnerjevo naselje,
Hosta, Kidričeva cesta od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska
cesta, Pungert, Reteče, Suha, Sveti Duh, Trata, Virmaše.
Podružnična šola Reteče: Godešič, Gorenja vas–Reteče, Reteče.
ŠOLSKI SKLAD
Na osnovi sklepa Sveta šole je bil v šolskem letu 2002/2003
ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega
odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno
ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v
naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga
sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Za
nadzor nad pravilnim delovanjem je imenovan nadzorni odbor, ki ga
sestavljajo predstavnik šole in dva predstavnika staršev.
Prispevek staršev je prostovoljen. Po prvi seji upravnega odbora
Šolskega sklada v šolskem letu 2012/13 bo predsednik starše
obvestil o načinu prispevka staršev v sklad.
Vsem, ki ste v šolski sklad prispevali v letu 2011/2012, se iskreno
zahvaljujemo.
3
ŠTEVILO UČENCEV
Razred
Št. odd.
Učenci
Učenke
1.
4
34
2.
3
46
3.
4
44
4.
4
35
5.
4
41
6.
3
44
7.
4
43
8.
3
44
9.
3
30
Skupaj
32
361
Na matični šoli je 654 učencev v 28 oddelkih,
Reteče pa 78 učencev v 4 oddelkih.
Skupaj
42
76
39
85
51
95
44
79
39
80
25
69
47
90
37
81
37
67
361
722
na Podružnični šoli
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Vodi ga
ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ. Šolo upravlja
ravnateljica in Svet šole.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učiteljice in učitelji, ki učijo
v posameznem oddelku.
RAZREDNIK skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne
rezultate v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
STROKOVNI AKTIVI
Vodje razrednih aktivov
1. razred - Janka Vehar
2. razred – Eda Berginc
3. razred – Mojca Zakotnik
4. razred – Mateja Guzelj
5. razred – Magdalena Ovsenek
6. razred – Svjetlana Urbančič
7. razred – Klavdija Mlinšek
8. razred – Marinka Frelih
9. razred – Petra Kavčič
4
Vodje strokovnih aktivov
slov. jezik, glas. in lik. vzg., knjižnica
matematika
fiz., kem., biol., gosp., teh. in tehnologija
angleški jezik
športna vzgoja
geografija, zgodovina
podaljšano bivanje
— Andreja Vidmar
— Klavdija Mlinšek
— Sabina Kaplan
— Zorica Kozelj
— Špela Gričar
— Slavica Peternel
— Vanja Jordanov
POSVETOVALNI ORGANI ŠOLE
SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov šole,
ki jih starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v mesecu
septembru. Seje sklicuje predsednik Sveta staršev.
ŠOLSKO SKUPNOST UČENCEV sestavljajo učenci vseh oddelkov (iz
vsakega oddelka dva učenca). Njihov prvi sestanek skliče
ravnateljica, ostale sestanke pa organizirajo učitelji – mentorji:
Marinka Frelih, Marta Starman in Petra Cesar.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če
ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO
Niko Kozjak ali SOCIALNO DELAVKO Tatjano Fele. Prvi stik z učenci
in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu v šolo.
Zbirata podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujeta oddelke
prvega razreda. Spremljata njihovo delo in napredek pri šolskem
delu. Psihologinja pomaga učencem in njihovim staršem pri izbiri
poklica. Seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na področju
poklicne orientacije in izvede vpis učencev v srednje šole. Pripravlja
tudi program za nadarjene učence.
V primeru socialnih stisk (npr. pri plačilu šole v naravi in
naravoslovnih taborov) poiščite pomoč pri socialni delavki. Obrazec
prošnje za pomoč pri plačilu dobite tudi na spletni strani šole. Vloge
za šole v naravi lahko pošljete priporočeno po pošti ali oddate
osebno socialni delavki šole ali v tajništvu šole.
5
DENARNE ZADEVE
Vse storitve oziroma dejavnosti, ki so organizirane v okviru Letnega
delovnega načrta šole, se plačujejo s položnicami. Račune lahko
poravnate tudi osebno v blagajni šole.
Denarne zadeve lahko urejate vsak dan med 7.00 in 14.00 uro.
RAČUNOVODKINJA je Ida Bizjak, BLAGAJNIČARKA pa je Marjeta
Pfajfar.
ŠOLSKA PREHRANA
V Osnovni šoli Cvetka Golarja posebno skrb namenjamo zdravemu
in kulturnemu prehranjevanju otrok. Učencem pripravljamo malice
in kosila. Učenci od prvega do petega razreda devetletke imajo v
podaljšanem bivanju tudi malico. Malico učenci použijejo v razredu,
kosilo v jedilnici. Za učence, ki imajo diete, morate starši predložiti
zdravniško potrdilo vodji šolske prehrane.
Cena za šolsko malico je odvisna od rasti cen na trgu in je
naslednja:

od 1. do 9. razreda 0,80 € – cena je enotna po vseh šolah,

popoldanska malica v podaljšanem bivanju je 0,60 €,

kosilo za učence od 1. do 4. razreda je 2,20 €, od 5. do 9.
razreda pa 2,25 €.
Odjave prehrane v primeru bolezni starši sporočate v blagajno,
lahko pa tudi v tajništvo šole ali v šolsko kuhinjo. Odjave
sprejemamo do 8. ure zjutraj za naslednji dan. Odjave so lahko
pisne, ustne ali po elektronski pošti. Starši v Retečah odjavljate
obroke v šolsko kuhinjo Reteče.
Vse informacije glede šolske prehrane lahko starši in učenci dobite
pri vodji šolske prehrane Kristi Jamnik in na šolski spletni strani.
Obroke na matični šoli pripravljajo kuharice: Marjeta Triler, Jerica
Oblak, Fata Jusufović in kuhar Alen Selan, na podružnični šoli Reteče
pa Andreja Groboljšek.
Voda na vseh pipah v šoli je pitna, zato starši spodbujajte otroke,
naj pijejo vodo.
6
UREJENOST ŠOLE
Za urejenost šole skrbita HIŠNIKA Peter Novak in Milan Savić ter
ČISTILKE Idiana Čekić, Milica Guslov, Ana Kržišnik, Kadira Mehić, Buta
Nikočević, Nada Savić, Esma Majetić, na PŠ Reteče pa Marija Jugovic in
Alenka Hribernik.
KNJIŽNICA
Naša šolska knjižnica je dobro založena s knjigami (preko 25 000
enot knjižničnega gradiva) in strokovnimi revijami, ki bi utegnile
zanimati odraščajočo mladino, starše in šolske strokovne delavce.
Knjižnica ima tudi avdioteko, video- in DVD-teko. Izposojeno
gradivo imajo učenci lahko 14 dni, potem ga morajo vrniti ali
podaljšati. Knjižnica je za učence odprta od 8.00 do 13.30.
Knjižničarki sta Nika Lebar in Kristina Šter. Na šoli že 30 let deluje
učbeniški sklad. Omogoča izposojo vseh učbenikov, ki jih
uporabljamo. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje
šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v
knjižnico. Učbeniški sklad vodi Zdenka Primožič.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični
zdravstveni pregledi, za učence 1., 6. in 8. razreda je organizirano
cepljenje, pri učencih 1. in 8. razreda pa se opravi tudi pregled
sluha. Prav tako izvajamo sistematične preglede zob in učenje
pravilnega čiščenja in nege zob.
Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete v sredo od 13. do 19. ure,
ostale dni od ponedeljka do petka pa od 7. do 13. ure. V nujnih
primerih otroci lahko obiščejo otroško dežurno ambulanto v
zdravstvenem domu v Škofji Loki.
V zobno ambulanto na šoli lahko pokličete na številko 513 19 74.
7
VARNA POT V ŠOLO
Prvošolci prihajajo v šolo v spremstvu staršev ali oseb, starejših od
10 let. Pokažite jim, kje in kako lahko prečkajo cesto. Učenci prvega
in drugega razreda naj nosijo okoli vratu rumene rutice. Če
prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr.
kresničko.
Prometni režim okrog matične šole je enosmeren. Starše, ki učence
pripeljete v šolo z avtomobilom, prosimo, da učence pripeljete le do
avtobusne postaje pred šolo. Otroci naj tam izstopijo in se po
urejeni poti, preko zelenice in prehoda za pešce, peš odpravijo v
šolo. Tako se bomo izognili prometnim zamaškom predvsem v
jutranjem času, pot pa bo za vse učence še bolj varna.
Glede spremstva prvošolcev in nošenja rumenih rutic velja enako
tudi na podružnični šoli. Starše prosimo, da učence pripeljejo do
parkirišča pred šolo, nato se z njimi peš odpravijo čez prehod za
pešce do šole. S tem se bomo izognili prometnim zastojem, ki so tik
pred začetkom pouka največji.
ŠOLSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2012/2013 bomo realizirali 189 dni pouka (deveti
razredi 183 dni).
OBDOBJE
TRAJANJE
prvo
od
do
od
do
drugo
3. septembra
31. januarja
1. februarja
konca pouka
KONFERENCE
30.
31.
12.
19.
20.
januar
januar
junij
junij
junij
razredna stopnja
predmetna stopnja
9. razred
razredna stopnja
predmetna stopnja
S poukom začnemo 3. septembra 2012. Zadnji dan pouka za deveti
razred je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa se pouk konča
24. junija 2013.
8
POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI
JESENSKE POČITNICE
29. 10.-2. 11. 2012
NOVOLETNE POČITNICE
24. 12. 2012-1. 1. 2013
ZIMSKE POČITNICE
25. 2.-1. 3. 2013
VELIKONOČNI PONEDELJEK
1. 4. 2013
PRVOMAJSKE POČITNICE
29. 4.-3. 5. 2013
Delovni soboti (nadomeščanje pouka za 24. 12. in 3. 5.) bosta 29. 9.
2012 in 6. 4. 2013.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu drugega obdobja, v
6. razredu. Za učence je prostovoljno. Preverjanje poteka iz
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.
Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu tretjega obdobja, v
9. razredu. Za vse učence je obvezno. Preverjanje poteka iz
slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta.
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed
obveznih predmetov v 8. in 9. razredu izbere predmete, iz katerih
se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje
znanja. Za letošnje šolsko leto so izbrani predmeti: zgodovina,
geografija, tuji jezik, tehnika in tehnologija. V marcu 2013 bo
minister odločil, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo
znanje na posamezni osnovni šoli.
Datumi za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja v šol. l.
2012/2013:
Datum
6. razred
9. razred
torek, 7. 5.
NPZ iz matematike
NPZ iz matematike
četrtek, 9. 5.
NPZ iz slovenščine
NPZ iz slovenščine
torek, 14. 5.
NPZ iz tujega jezika
NPZ iz tretjega predmeta
četrtek, 30. 5.
-
NPZ iz matematike*
petek, 31. 5.
-
NPZ iz slovenščine*
ponedeljek, 3. 6.
-
NPZ iz tretjega predmeta*
* NAKNADNI ROK  Samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni
ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem
roku.
POPRAVNI IZPITI  Učenci opravljajo razredne, predmetne in
popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v
desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
9
ŠOLSKI ZVONEC
Predmetna in razredna stopnja
na matični šoli
Podružnica Reteče
predura
7.308.15
predura
7.308.15
1. ura
8.209.05
1. ura
8.209.05
2. ura
9.109.55
2. ura
9.109.55
malica – učenci
9.5510.15
malica
9.5510.25
3. ura
10.15-11.00
3. ura
10.25-11.10
4. ura
11.1512.00
4. ura
11.1512.00
5. ura
12.0512.50
5. ura
12.0512.50
6. ura
12.5513.40
kosilo
12.50
kosilo
13.4013.55
6. ura
13.0013.45
7. ura
13.5514.40
podaljšano bivanje
12.05-16.30
PREDMETNIK
TEDENSKO ŠTEVILO UR POUKA
Predmet/Razred
Slovenščina SLO
Matematika MAT
Angleški jezik TJA
Likovna vzgoja LVZ
Glasbena vzgoja GVZ
Družba DRU
Geografija GEO
Zgodovina ZGO
Drž. vzg. in etika DDE
Spoznavanje okolja SPO
Fizika FIZ
Kemija KEM
Biologija BIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
2
3
1
2
1,5
2
1
2
2
2
1
1
3
3
3
10
2
2
2
2
1,5
2
Naravoslovje NAR
Naravoslovje in teh. NIT
Tehnika in tehnol. TIT
Gospodinjstvo GOS
Športna vzgoja ŠVZ
Oddelčna skupnost RU
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Skupaj
3
1
3
3
20
3
21
22
2
3
2
1
3
1
1,5
3
3
3
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28,5
29
29
24
26
26
V 7., 8. in 9. razredu je tedensko število ur za eno uro manjše za tiste
učence, ki so se odločili samo za dva izbirna predmeta oz. le za 1 izbirni
predmet, če je le-ta tuji jezik ali pa namesto izbirnih predmetov uveljavljajo
obiskovanje glasbene šole.
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13
Dejavnost/Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
POUK IN RAZREDNIŠTVO
RAZREDNA STOPNJA - MATIČNA ŠOLA
Razred
Razrednik
Poučuje še
Opombe
1. a
Simona Novak
Jasna Camlek
opisno
ocenjevanje
1. b
Zvonka Stanonik
Mojca Bogataj
1. c
Janka Vehar
Marta Starman
2. a
Andreja Potisk
2. b
Eda Berginc
2. c
Petra Cesar
3. a
Majda Hostnik
Majda Bertoncelj – ŠVZ
3. b
Mojca Zakotnik
Borut Rebič – ŠVZ
3. c
Nina Končan
Borut Rebič – ŠVZ
4. a
Magda Krmelj
Zorica Kozelj – TJA, Majda Bertoncelj – ŠVZ
opisno
ocenjevanje
11
opisno
ocenjevanje
4. b
Marjanca Trilar
Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠVZ
4. c
Mateja Guzelj
Gita Šmid – TJA, Špela Gričar – ŠVZ
5. a
Majda Kosec
Majda Bertoncelj – ŠVZ, Mirjana Jaklič – TJA,
Krista Jamnik – GOS
5. b
Olga Miklavč
Borut Rebič – ŠVZ, Zorica Kozelj – TJA,
Krista Jamnik – GOS
5. c
Mateja Mohorič
Zoran Gričar – ŠVZ, Zorica Kozelj – TJA,
Krista Jamnik - GOS
PODALJŠANO BIVANJE - MATIČNA ŠOLA
Skupina
Učiteljica/Učitelj
Učilnica
OPB 1
Zlata Razpet
8
OPB 2
Špelca Egart
9
OPB 3
Mojca Bogataj
7
OPB 4
Petra Brišar Kalan, Jasna Camlek
107
OPB 5
Marta Starman
103
OPB 6
Vanja Jordanov
108
OPB 7
Alenka Gorišek, Tatjana Fele
106
OPB 8
Jerneja Bonča, Špela Gričar
101
OPB 9
Simon Mlakar, Jasmina Vidovič
208
Jasna Camlek
209
OPB 10
RAZREDNA STOPNJA - PŠ RETEČE
Razred
Razrednik
Poučuje še
Janja Rajšek
Opombe
1.
Špela Ferle
2.
Špela Ferle
3.
Branka Sušnik
Majda Bertoncelj – ŠVZ
4.
Irena Spitzer
Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠVZ
5.
Majda Ovsenek
Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠVZ
Krista Jamnik – GOS
12
opisno
ocenjevanje
PODALJŠANO BIVANJE – PŠ RETEČE
Skupina
Učiteljica/Učitelj
OPB 1
Janja Rajšek
OPB 2
Janja Igličar
OPB 3
Anka Hafner
PREDMETNA STOPNJA
Razred
6. a
133
Razrednik
Svjetlana Urbančič
SLO
ZGO
LVZ
GVZ
MAT
TJA
GEO
TIT
GOS
NAR
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Zdenka Frantar
Simon Mlakar
Janez Triler
Andrej Novljan
Mirjana Jaklič
Jerneja Bonča
Andrej Novljan
Krista Jamnik
Majda Hafner
Borut Rebič, Franc Gantar
6. b
118
Sabina Kaplan
MAT
TJA
SLO
LVZ
GVZ
MAT
NAR
TIT
GOS
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Andreja W. Petrič
Svjetlana Urbančič
Simon Mlakar
Janez Triler
Sabina Kaplan
Majda Hafner
Matevž Šifrar
Majda Hafner
Zoran Gričar, Franc Gantar
6. c
44
Andreja W. Petrič
TJA
SLO
NAR
LVZ
GVZ
ZGO
GEO
GOS
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Irena Draganjec
Majda Hafner
Simon Mlakar
Janez Triler
Zdenka Frantar
Slavica Peternel
Majda Hafner
Matevž Šifrar
Franc Gantar, Zoran Gričar
13
Razred
7. a
121
Razrednik
Marija Mlakar
SLO
TJA
LVZ
GVZ
GEO
DDE
ZGO
NAR
MAT
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Gita Šmid
Simon Mlakar
Janez Triler
Slavica Peternel
Jerneja Bonča
Zdenka Frantar
Petra Kavčič
Marinka Frelih
Sabina Kaplan, Matevž Šifrar
Špela Gričar, Franc Gantar
7. b
127
Jerneja Bonča
ZGO, DDE
TJA
LVZ
GVZ
GEO
MAT
NAR
SLO
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mirjana Jaklič
Simon Mlakar
Janez Triler
Slavica Peternel
Klavdija Mlinšek
Petra Kavčič
Irena Draganjec
Sabina Kaplan, Matevž Šifrar
Borut Rebič, Franc Gantar
7. c
113
Klavdija Mlinšek
MAT
NAR
TJA
GVZ
GEO
DDE
ZGO
SLO
LVZ
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Petra Kavčič
Mirjana Jaklič
Janez Triler
Slavica Peternel
Jerneja Bonča
Zdenka Frantar
Irena Draganjec
Simon Mlakar
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Špela Gričar, Borut Rebič
7. d
49
Gita Šmid
TJA
LVZ
SLO
GEO
DDE
ZGO
NAR
GVZ
MAT
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Simon Mlakar
Marija Mlakar
Slavica Peternel
Jerneja Bonča
Zdenka Frantar
Petra Kavčič
Janez Triler
Tina Juričan
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Zoran Gričar, Franc Gantar
14
Razred
8. a
79
Razrednik
Marinka Frelih
MAT
LVZ
GVZ
DDE
ZGO
FIZ
KEM
GEO
TIT
ŠVZ
BIO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Simon Mlakar
Janez Triler
Andreja Vidmar
Zdenka Frantar
Klavdija Mlinšek
Jasmina Vidovič
Slavica Peternel
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Franc Gantar, Špela Gričar
Majda Hafner
8. b
120
Irena Draganjec
SLO
GVZ
GEO
DDE
ZGO
BIO
FIZ
KEM
LVZ
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Janez Triler
Slavica Peternel
Andreja Vidmar
Zdenka Frantar
Majda Hafner
Klavdija Mlinšek
Jasmina Vidovič
Simon Mlakar
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Borut Rebič, Zoran Gričar
8. c
76
Janez Triler
GVZ
FIZ
KEM
LVZ
BIO
GEO
ZGO
DDE
TIT
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Klavdija Mlinšek
Jasmina Vidovič
Simon Mlakar
Petra Kavčič
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Andreja Vidmar
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Zoran Gričar, Borut Rebič
15
Razred
9. a
112
Razrednik
Petra Kavčič
BIO
LVZ
GVZ
GEO
ZGO
KEM
FIZ
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Simon Mlakar
Janez Triler
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Jasmina Vidovič
Matevž Šifrar
Majda Bertoncelj, Borut Rebič
9. b
110
Jasmina Vidovič
KEM
LVZ
GVZ
ZGO
GEO
BIO
FIZ
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
Simon Mlakar
Janez Triler
Zdenka Frantar
Slavica Peterel
Petra Kavčič
Matevž Šifrar
Špela Gričar, Zoran Gričar
9. c
119
Majda Hafner
BIO
LVZ
GVZ
ZGO
GEO
KEM
FIZ
ŠVZ
—
—
—
—
—
—
—
Simon Mlakar
Janez Triler
Zdenka Frantar
Slavica Peternel
Jasmina Vidovič
Matevž Šifrar
Borut Rebič, Zoran Gričar
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA OBDOBJA
Devetletna osnovna šola je razdeljena na triletja. Vsako triletno
obdobje ima svoje lastnosti oziroma posebnosti. Tvori vsebinsko in
organizacijsko zaključeno enoto.
1. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 1. do 3. razreda
2. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 4. do 6. razreda
3. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 7. do 9. razreda
16
POSEBNOSTI PRVE TRIADE:









delo poteka v okviru matičnega razreda v oblikah notranje
diferenciacije pouka;
delo se prilagaja starosti otrok med 6. in 8. letom starosti (v
1. razredu je precej dela po kotičkih);
pouk poteka s pomočjo didaktičnih iger;
vsebine učnih ur se med seboj prepletajo in povezujejo;
v prvem razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in
vzgojiteljica;
v prvem razredu je omogočena učencem še prosta igra;
za prvi razred je značilen jutranji krog;
velik poudarek je na socializaciji otrok in veliko je vzgojnega
delovanja;
pri vseh učnih predmetih poteka opisno ocenjevanje.
POSEBNOSTI DRUGE TRIADE:




v tem obdobju lahko poučujejo razredni ali predmetni
učitelji;
znanje učencev se v 4. razredu ocenjuje le še številčno;
v 4. razredu se uvede učenje angleškega jezika;
v 4. in 5. razredu pri matematiki, v 6. razredu pa pri
slovenščini, se lahko v obsegu do največ četrtine ur izvaja
pouk v manjših učnih skupinah.
POSEBNOSTI TRETJE TRIADE:


pri slovenščini se v 7. razredu delo z učenci organizira v
obsegu največ do četrtine ur, namenjenih temu predmetu, v
manjših učnih skupinah;
v 8. in 9. razredu so učenci pri slovenščini, matematiki in
angleščini razporejeni v manjše učne skupine.
MANJŠE UČNE SKUPINE V 8. RAZREDU
Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Učitelj
Marinka Frelih (MAT), Gita Šmid (TJA), Zdenka Primožič (SLO)
Marinka Frelih (MAT), Zorica Kozelj (TJA), Zdenka Primožič (SLO)
Sabina Kaplan ((MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Irena Draganjec (SLO)
Renata Gantar (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Irena Draganjec (SLO)
Sabina Kaplan ((MAT), Zorica Kozelj (TJA), Svjetlana Urbančič (SLO)
Renata Gantar (MAT), Andreja W. Petrič (TJA), Svjetlana Urbančič (SLO)
17
MANJŠE UČNE SKUPINE V 9. RAZREDU
Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
Učitelj
Tina Juričan (MAT), Andreja W. Petrič (TJA), Zdenka Primožič (SLO)
Marinka Frelih (MAT), Zorica Kozelj (TJA), Marija Mlakar (SLO)
Klavdija Mlinšek (MAT), Zorica Kozelj (TJA), Zdenka Primožič (SLO)
Marinka Frelih (MAT), Andreja W. Petrič (TJA), Marija Mlakar (SLO)
Tina Juričan (MAT), Alenka Gorišek (TJA), Andreja Vidmar (SLO)
IZBIRNI PREDMETI

Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko
pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Obisk pouka
izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je
namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega
jezika, ki je na urniku dve uri na teden.
Razred
Učitelj
Predmet
7.
Alenka Gorišek
Nemščina I
7.
Svjetlana Urbančič
Francoščina I
7.
Jerneja Bokal
Računalništvo: Urejanje besedil
7.
Majda Bertoncelj
Plesne dejavnosti: Ples
7.
Majda Hafner
Prehrana: Sodobna priprava hrane
7.
Zoran Gričar
Šport za sprostitev
7.
Sabina Kaplan
Obdelava gradiv: Les
7.
Klavdija Mlinšek
Astronomija: Sonce, Zemlja, Luna
7.
Petra Kavčič
8.
Alenka Gorišek
Biologija: Organizmi v naravnem in
umetnem okolju
Nemščina II
18
8.
Svjetlana Urbančič
Francoščina II
8.
Jasmina Vidovič
Poskusi v kemiji
8.
Računalništvo: Multimedija
8.
Jerneja Bokal
Krista Jamnik
8.
Majda Bertoncelj
Starinski in družabni plesi
8.
8.
Sabina Kaplan
Špela Gričar
Obdelava gradiv: Umetne snovi
Šport za zdravje
8.
Slavica Peternel
Geografija: Življenje človeka na Zemlji
9.
Alenka Gorišek
Nemščina III
9.
Franc Gantar
Izbrani šport nogomet
9.
Špela Gričar, Borut Rebič
Izbrani šport odbojka
9.
Jerneja Bokal
Računalništvo: Računalniška omrežja
9.
Majda Bertoncelj
Plesne dejavnosti: Ljudski plesi
9.
Sabina Kaplan
Obdelava gradiv: Kovine
9.
Marija Mlakar
Vzgoja za medije: Televizija
9.
Jasmina Vidovič
Kemija v življenju
Prehrana: Načini prehranjevanja
RAZŠIRJENI PROGRAM
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga
šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5.
razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v
okviru pravil, ki jih določa šola.
Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji
pouka. Otrokom želimo za razvoj in izobraževanje zagotoviti
vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje.
V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene
dejavnosti, ki so namenjene počitku, obnavljanju psihofizičnih moči
učencev; lahko se odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici in na
igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe,
branju, pogovoru …
Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa,
ki ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti
nadomestiti domačega dela, zato naprošamo starše, da vsak dan z
otrokom pregledajo domače naloge.
19
Nujna obvestila starši lahko sporočite na GSM številke OPB:

matična šola (12.00–16.30): 051/617 637

Podružnična šola Reteče (12.00–16.30): 041/652 719
JUTRANJE VARSTVO
Varstvo se na matični šoli prične ob 5.30, v PŠ Reteče pa ob 6.30.
VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev je organizirano pred poukom od 7.30 do 8.15, po
pouku pa od 12.05 do 13.10.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja. Dopolnilni pouk pa
organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Za učence s posebnimi potrebami Ministrstvo za šolstvo, znanost,
kulturo in šport odobri dodatno strokovno pomoč. Poleg učiteljev za
posamezno predmetno področje nudi individualno pomoč še
socialna pedagoginja Damjana Dagarin Šmid, specialni pedagoginji
Petra Vovk in Urša Mulej ter logopedinja Mira Fon.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi
čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo
lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti
bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Obseg je določen
z Letnim delovnim načrtom.
Seznam in urnik interesnih dejavnosti si lahko ogledate na spletni
strani naše šole (http://www.oscg-info.si/index.php).
20
ŠOLA V NARAVI, TABORI
ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TABOR (3 dni) bo organiziran od 17. 9.
do 19. 9. 2012 za učence 4. c in 4. R in od 19. 9. do 21. 9. 2012 za
učence 4. a in 4. b v domu CŠOD Trilobit (Javorniški Rovt 25, 4270
Jesenice).
LETNA ŠOLA V NARAVI (6 dni) je bila za učence 5. razreda od 1. 9.
do 6. 9. 2012 v PINETI - NOVIGRAD.
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (5 dni) bo za učence 6. razreda od 11. 2.
do 15. 2. 2012 organizirana v domovih CŠOD:
 6. a in 6. b v CŠOD Kranjska Gora (Vitranška 9, 4280 Kranjska
Gora);
 6. c v CŠOD Planica (Rateče 167, 4283 Rateče – Planica).
NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI TEDEN (5 dni) za učence 7. in 8. razreda
bo organiziran v domovih CŠOD:

7. a in 7. b od 8. 4. do 12. 4. 2013, 7. c in 7. d pa od 15. 4. do
19. 4. 2013 v CŠOD Rak (Rakov Škocjan 2, p. p. 63, 1380
Cerknica);

8. a in 8. b od 26. 11. do 30. 11. 2012 v CŠOD Ajda (Libeliška
Gora 34, 2372 Libeliče, 8. c pa v CŠOD Peca (Breg 13, 2392
Mežica).
ŠOLSKI PROJEKTI

OŠ Cvetka Golarja bo v letošnjem šolskem letu nadaljevala z
izvajanjem programa Zdrav življenjski slog. Program je
namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole in se
izvaja takoj po končanem pouku in ob pouka prostih dneh
(počitnice, občasno sobote). Program je oblikovan tako, da
zagotovi otrokom 3., 4. in 5. uro vodene športne vadbe.
Športna vadba je v celoti sofinancirana in za otroke
brezplačna.
21






Šola že od leta 2002 deluje kot UNESCO ASP net šola.
Učitelji, učenci in starši skrbimo za okolje in naravo,
navajamo se k strpnosti in solidarnosti.
Šola bo tudi letos vključena v projekt MEPI. Namenjen je
aktivnemu preživljanju prostega časa devetošolcev,
usvajanju novih znanj in veščin s področja preživetja v
naravi in sklepanju novih prijateljstev.
Leta 2008 smo bili sprejeti v mrežo Zdravih šol. Program
vključuje učence, učitelje in starše, za katere skozi vse leto
pripravljamo aktivnosti, povezane s tematiko.
V letošnjem šolskem letu bomo učencem 1., 2. in 3.
razredov ponudili možnost vključitve v krožek angleškega
jezika v okviru priprave projekta Zgodnje učenje tujega
jezika. Cilj je uvajanje v jezik, seznanjanje z jezikom,
predvsem pa doživljanje jezika skozi igro, petje pesmi in
pripovedovanje pravljic v angleškem jeziku.
V šolskem letu 2012/13 bo šola s celotnim programom
sodelovala v Šolski košarkarski ligi.
Znotraj pouka se odvijajo še druge aktivnosti in
sodelovanja: projekti za vzpodbujanje bralne kulture Berem,
berem in Rastem s knjigo, Zberi pogum in povej,
računalniško opismenjevanje v 4. razredu, sodelovanje z
Domom starejših občanov Škofja Loka, športna programa
Zlati sonček in Krpan, sodelovanje z Radiom Sora,
Planinskim društvom, Vrtcem Škofja Loka …
22
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Za boljši učni uspeh in za boljše počutje učencev je zelo pomembno
sodelovanje med starši, učitelji in učenci. GOVORILNE URE so enkrat
mesečno v popoldanskem času od 17. ure dalje. Datumsko so
določene na šolskem koledarju, ki so ga učenci prejeli.
POPOLDANSKE GOVORILNE URE
Razred
Razredničarka/Razrednik
učilnica
6. a
Svjetlana Urbančič
133
6. b
Sabina Kaplan
6. c
Andreja W. Petrič
7. a
Marija Mlakar
121
7. b
Jerneja Bonča
127
7. c
Klavdija Mlinšek
113
7. d
Gita Šmid
49
8. a
Marinka Frelih
79
8. b
Irena Draganjec
8. c
Janez Triler
43
9. a
Petra Kavčič
112
9. b
Jasmina Vidovič
110
9. c
Majda Hafner
119
kabinet RAČ.
44
120
23
Pričakujemo, da se boste takrat vsi starši zagotovo odzvali vabilu in
prišli po informacije o svojem otroku. Udeležba na govorilnih urah
je izjemno pomembna, saj otroci potrebujejo pohvale, vzpodbude in
pomoč. Sprotno ukrepanje je za uspešno delo otrok v šoli ključnega
pomena. Na naši šoli imamo z obiskom staršev zelo dobre izkušnje.
Poleg skupnih popoldanskih govorilnih ur enkrat mesečno imajo
učitelji vsak teden še govorilno uro v dopoldanskem času.
Zavedamo se, da starši zaradi službenih obveznosti težko pridete v
šolo, zato lahko pridobite določene informacije v času govorilnih ur
tudi po telefonu; če je le mogoče, pa je v primeru kakršnih koli
težav bolj primeren osebni razgovor z učiteljem.
Za razgovor z ravnateljico šole ali s svetovalno delavko se lahko
dogovorite kadar koli. Vsekakor pa je prav, da se o stvareh, ki se
nanašajo na posamezni predmet, najprej pogovorite z določenim
učiteljem oziroma učiteljico in razrednikom. Prepričani smo, da bo
naše sodelovanje uspešno tudi v šolskem letu 2012/13.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
Razred
Učitelji na PS
Dan
Ura
Učilnica
četrtek
8.20-9.05
133
6. a
Svjetlana Urbančič
6. b
Sabina Kaplan
torek
9.10-9.55
110
6. c
Andreja W. Petrič
torek
9.10-9.55
44
7. a
Marija Mlakar
petek
10.15-11.00
121
7. b
Jerneja Bonča
petek
10.15-11.00
45
7. c
Klavdija Mlinšek
ponedeljek
9.10-9.55
113
7. d
Gita Šmid
ponedeljek
9.10-9.55
49
8. a
Marinka Frelih
četrtek
10.15-11.00
79
8. b
Irena Draganjec
sreda
10.15-11.00
kabinet SLO
24
8. c
Janez Triler
četrtek
11.15-12.00
43
9. a
Petra Kavčič
ponedeljek
10.15-11.00
110
9. b
Jasmina Vidovič
petek
9.05-9.50
110
9. c
Majda Hafner
četrtek
10.15-11.00
119
sreda
8.20-9.05
kabinet ŠVZ
Jerneja Bokal
ponedeljek
12.05-12.50
kabinet RAČ
Zdenka Frantar
ponedeljek
10.15-11.00
127
torek
12.05-12.50
kabinet ŠVZ
Renata Gantar
četrtek
11.15-12.00
pisarna
Alenka Gorišek
torek
8.20-9.05
45
Špela Gričar
petek
8.20-9.05
kabinet ŠVZ
Zoran Gričar
četrtek
9.10-9.55
kabinet ŠVZ
Mirjana Jaklič
četrtek
9.10-9.55
43
Krista Jamnik
sreda
10.15-11.00
66
Tina Juričan
sreda
9.10-9.55
43
Zorica Kozelj
sreda
10.15-11.00
133
Simon Mlakar
ponedeljek
11.15-12.00
45
Andrej Novljan
četrtek
10.15-11.00
pisarna
Majda Bertoncelj
Franc Gantar
25
Slavica Peternel
petek
10.15-11.00
128
Zdenka Primožič
ponedeljek
10.15-11.00
kabinet SLO
petek
11.15-12.00
kabinet ŠVZ
ponedeljek
11.15-12.00
68
sreda
11.15-12.00
122
Dan
Ura
Učilnica
sreda
7.30-8.15
8
ponedeljek
12.05-12.50
106
petek
7.30-8.15
8
ponedeljek
12.15-13.00
102
Borut Rebič
Matevž Šifrar
Andreja Vidmar
Razred
1. a
1. b
1. c
Učiteljice na RS
Simona Novak
Jasna Camlek
Zvonka Stanonik
Mojca Bogataj
Janka Vehar
Marta Starman
2. a
Andreja Potisk
2. b
Eda Berginc
petek
7.30-8.15
107
2. c
Petra Cesar
ponedeljek
12.05-12.50
106
3. a
Majda Hostnik
torek
7.30-8.15
106
3. b
Mojca Zakotnik
ponedeljek
12.05-12.50
106
3. c
Nina Končan
ponedeljek
12.05-12.50
107
4. a
Magda Krmelj
četrtek
9.10-9.55
zbornica RS
26
4. b
Marija Trilar
sreda
11.15-12.00
8
4. c
Mateja Guzelj
četrtek
11.15-12.00
107
5. a
Majda Kosec
sreda
10.15-11.00
zbornica RS
5. b
Olga Miklavč
sreda
11.15-12.00
zbornica RS
5. c
Mateja Mohorič
četrtek
10.15-11.00
8
Razred
Učiteljice v Retečah
Dan
Ura
1. R
Špela Ferle, Janja Rajšek
torek
12.55-13.40
2. R
Špela Ferle
torek
12.55-13.40
3. R
Branka Sušnik
četrtek
10.15-11.00
4. R
Irena Spitzer
torek
11.15-12.00
5. R
Majda Ovsenek
sreda
9.10-9.55
RODITELJSKI SESTANKI so v septembru in februarju, lahko pa tudi
ob zaključku šolskega leta oz. pred odhodom na tabore in v šolo v
naravi. Vodijo jih razredniki.
27
PREVOZI IN VARNOST OTROK
Učenci imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Vozači, ki
čakajo na pouk oziroma na prevoz domov, se lahko zadržujejo v jedilnici
šole ali v knjižnici.
VOZNI RED V ŠOLSKEM LETU 2012/13
SMER RETEČE
ZJUTRAJ
1. vožnja: začetek pouka ob 7.30
ura odhoda
7.06
7.09
vstopna postaja
Reteče
Godešič
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
ura odhoda
7.56
7.59
vstopna postaja
Reteče
Godešič
OPOLDNE
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
ura odhoda
izstopna postaja
13.00
OŠ Cvetka Golarja
13.06
Godešič
13.09
Reteče
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
ura odhoda
14.45
14.49
14.52
izstopna postaja
OŠ Cvetka Golarja
Godešič
Reteče
28
SMER DORFARJE
ZJUTRAJ
1. vožnja: začetek pouka 7.30
ura odhoda
vstopna postaja
7.10
Dorfarje
7.12
Forme
7.14
Sv. Duh
7.16
Virmaše
2. vožnja: začetek pouka 8.20 (avtobus ustavlja na postajah Dorfarje in
Forme)
ura odhoda
vstopna postaja
8.00
Dorfarje
8.02
Forme
/
Sv. Duh
/
Virmaše
3. vožnja: začetek pouka 8.20 (avtobus ustavlja na postajah Sv. Duh in
Virmaše)
ura odhoda
vstopna postaja
/
Dorfarje
/
Forme
8.03
Sv. Duh
8.05
Virmaše
OPOLDNE
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.00
ura odhoda
izstopna postaja
12.10
OŠ Cvetka Golarja
12.13
Virmaše
12.15
Sv. Duh
12.17
Forme
12.18
Dorfarje
2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
ura odhoda
izstopna postaja
13.15
OŠ Cvetka Golarja
13.19
Virmaše
13.21
Sv. Duh
13.23
Forme
13.24
Dorfarje
29
3. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
14.48
Virmaše
14.50
Sv. Duh
14.52
Forme
14.53
Dorfarje
SMER DRAGA
ZJUTRAJ
1. vožnja: začetek pouka ob 7.30
ura odhoda
7.00
7.02
7.04
7.06
7.11
vstopna postaja
Hosta
Pungert
Gosteče
Draga
Lipica vas
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
ura odhoda
7.55
7.57
7.59
8.01
8.06
vstopna postaja
Hosta
Pungert
Gosteče
Draga
Lipica vas
OPOLDNE
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
ura odhoda
izstopna postaja
13.15
OŠ Cvetka Golarja
13.19
Trata vas
13.23
Lipica vas
13.28
Draga
13.30
Gosteče
13.32
Pungert
13.34
Hosta
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
14.49
Trata
14.53
Lipica vas
14.58
Draga
15.00
Gosteče
15.02
Pungert
15.04
Hosta
30
SMER TRATA
ZJUTRAJ
1. vožnja: začetek pouka ob 7.30
ura odhoda
vstopna postaja
7.15
Trata
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
ura odhoda
vstopna postaja
8.10
Trata
OPOLDNE
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
ura odhoda
izstopna postaja
13.15
OŠ Cvetka Golarja
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
PREVOZ UČENCEV NA PODRUŽNIČNO ŠOLO RETEČE
ZJUTRAJ
1. vožnja: začetek pouka 7.30
ura odhoda
7.18
7.21
vstopna postaja
Godešič
Reteče
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
ura odhoda
8.02
8.05
vstopna postaja
Godešič
Reteče
OPOLDNE
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.00
ura odhoda
vstopna postaja
12.16
Reteče
12.19
Godešič
2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
ura odhoda
vstopna postaja
13.09
Reteče
13.12
Godešič
31
KAM PO POMOČ
Zbrali smo nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo
informacije, nasvete in pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo.
TOM - telefon za otroke in mladino Tel.: 116 111
Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom, ki imajo težave.
CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE - klic v duševni stiski
Tel.: 080 22 23, 080 11 13
Ob delavnikih od 8. do 14. ure, v nujnih primerih tudi popoldne.
Za vse, ki bi radi prekinili z drogo.
SOS ZA ŽENSKE IN OTROKE - žrtve nasilja Tel.: 080 11 55
Vsak dan od 12. do 22. ure
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO Tel.: 01/434 48 22
Milana Majcna 12, Ljubljana
ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU Tel.: 080 28 80,
041 856 903, 01/431 33 41
Masarykova 23, Ljubljana
VARNA RABA INTERNETA http://www.safe.si/
DNEVNI CENTER ZA OTROKE BLOK Tel.: 040 326 165
Frankovo naselje 68, Škofja Loka
FAMILIJA, IZOBRAŽEVALNI IN TERAPEVTSKI CENTER, Mestni trg 39,
Škofja Loka, [email protected], www.familia.eu, Tel.: 040 379 983
DNEVNI CENTER CSD Tel. 04 517 01 27
Partizanska cesta 1d, Škofja Loka
32
Pri dejavnostih šole so nam pomagali:
Biotera, d. o. o., Domžale
Prevozi in turizem Pavle Pečelin, s. p., Žiri
Macuka, d. o. o., Grosuplje
Vasco, d. o. o., Šenčur
Barjans, d. o. o., Vrhnika
Konica Minolta Slovenija, d. o. o., Ljubljana
Geaprodukt, d. o. o., Ljubljana
Prijatelj & Prijatelj, d. o. o., Ljubljana
Makom trgovina, d. o. o., Velenje
Agencija Čelik, d. o. o., Škofja Loka
Mercator, d. d., Ljubljana
DSV transport, d. o. o., Kranj
Izdala in založila:
OŠ Cvetka Golarja,
zanjo ravnateljica mag. Karla Krajnik
Jezikovni pregled:
Irena Draganjec
Zbral in uredil:
Andrej Novljan
Škofja Loka, september 2012
33