GLASBENA ŠOLA IDRIJA

Comments

Transcription

GLASBENA ŠOLA IDRIJA
GLASBENA ŠOLA IDRIJA
PUBLIKACIJA
Šolsko leto 2013/2014
Kolektiv GŠ Idrija na uvodni konferenci /avgust 2013/
GLASBENA ŠOLA IDRIJA
Prelovčeva 9, 5280 Idrija
telefon:
Tajništvo:
05 37 34 630
Ravnateljstvo: 05 37 34 636
Zbornica:
05 37 34 632
Faks:
05 37 34 633
e-mail: [email protected]
splet: www.glasbenaidrija.net
Podružnična glasbena šola Cerkno
Bevkova 12, 5282 Cerkno
telefon: 05 37 45 212
Podračun pri UJP Nova Gorica: 01236-6030710155
Davčna številka: 31493092
USTANOVITELJICI:
Občina Idrija
in
Občina Cerkno
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šola je ustanovljena za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja za šolski okoliš,
ki obsega območje občin Idrija in Cerkno.
ORGANI UPRAVLJANJA, STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN OSTALI
- Ravnatelj: Emil Semec
- Vodja PGŠ Cerkno: Teja Ličar Močnik
- Svet šole: ki ga sestavljajo
3 predstavniki ustanovitelja:
Tomaž Vencelj
Andrej Lazar
Iztok Kacin
5 predstavnikov delavcev:
Tonja Lapanja Brenčič (predsednica)
Gordana Buh
Petra Jurić
Igor Vrhnjak
Silva Skok
3 predstavniki staršev:
Margerita Strnad Kos
Vanda Trošt
Dolores Mrzlikar
- Učiteljski zbor: poimensko v nadaljevanju publikacije
- Strokovni aktivi
- Ostali:
administrativni delavci: Zmaga Pelhan (računovodkinja), Silva Skok (tajnica),
tehnični delavci: Zumreta Ćoralić (snažilka), Marta Poljanec (snažilka), Bojan
Debenec (hišnik)
- Svet staršev: ki ga sestavljajo izvoljeni starši posameznih oddelkov:
Idrija:
klavir – Vanda Trošt
trobila – Margerita Strnad Kos
godala - Maja Svetlik
pihala – Marjeta Wahl
tolkala – Mitja Novak
brenkala – Bojan Lazar
harmonika – Jure Podobnik
petje - Pavlina Lukan
oddelek Črni Vrh:
Katja Bajec Felc
Cerkno:
klavir – Karmen Kenda
pihala – Marko Obid
godala – Dolores Mrzlikar
trobila – Matjaž Močnik
brenkala – Aleksandra Tušar
harmonika – Rosana Čadež
PROGRAMI IN ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, študentje
ter odrasli (v nadaljevanju-učenci) pod pogoji, določenimi z vzgojno izobraževalnimi
programi osnovnega glasbenega izobraževanja.
V te programe spadajo:
- program predšolske glasbene vzgoje,
- program glasbene pripravnice,
- glasbeni program,
Predmetnik določa obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole ter
tedensko število ur pouka.
Učni načrt določa vsebino predmetov, cilje in standarde znanj.
Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih
učencev.
PREDMETI OSNOVNEGA GLASBENEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
1. orkestrski inštrumenti in petje:
- godala: violina, violončelo /1-2-6, 7-8/, kontrabas /1-4, 5-6/
- pihala: flavta, klarinet, saksofon /1-4, 5-6/, /1-2-6, 7-8/*nov program
- trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila /1-4, 5-6/,
-
/1-2-6, 7-8/* nov program
tolkala /1-4, 5-6/, /1-2-6, 7-8/* nov program
-
petje /1-4, 5-6/
2. drugi inštrumenti:
- inštrumenti s tipkami: klavir in harmonika /1-2-6, 7-8/
- brenkala: kitara /1-2-6, 7-8/, citre /1-4, 5-6/
- kljunasta flavta /1-2-6, 7-8/
3. komorna igra
4. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski
5. nauk o glasbi /1-6/, solfeggio /1-2/
6. predšolska glasbena vzgoja /1/, glasbena pripravnica /1/
Številke v oklepaju pomenijo trajanje nižje in višje stopnje šolanja pri posameznih
predmetih po novem predmetniku.
Pouk inštrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko (30 ali 45 min), pouk
drugih predmetov pa skupinsko praviloma enkrat tedensko.
Nauk o glasbi in solfeggio je obvezni predmet poleg inštrumenta in petja.
Korepeticije, orkestri in komorna igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi
učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Babojelić Mario
Buh Gordana
Grahelj Tatjana
Javoršek Matej
Jurić Petra
Kajzer Matjaž
Kavčič Valči
Korošec Polona
Lapanja Brenčič Tonja
Lah Andreja
Lavrič Martin
kitara
Idrija
flavta
Idrija, Cerkno
klavir
Idrija, Cerkno
tolkala
Idrija
violina, godalni orkester
Idrija, Cerkno
trobenta, klj. flavta
Idrija, Cerkno
klavir, klj. flavta
Idrija, Črni Vrh
klavir
Cerkno
PGV, GP, petje
Idrija
rog, bariton, pozavna, klj.flavta Idrija
knjižničar
Idrija
Ličar Minka
Ličar Močnik Teja
Mazi Andraž
Nedeljković-Perme Jasmina
Posel Etelka
Semec Emil
Souidi Sara
Startseva-Somun Elena
Umek Blaž
Vrhnjak Igor
Zupančič Bojan
Žakelj Aleksandra
Žele Tadeja
Opomba:
GP, NGL, klavir, klj. flavta
NGL, citre
kitara
klavir
harmonika, harmon. orkester
trobenta
kontrabas
klavir
bariton, tuba, pozavna
klarinet, saksofon
saksofon, pihal. orkester
NGL, klavir
violončelo
Cerkno
Idrija, Cerkno
Idrija, Cerkno
Idrija
Idrija, Cerkno
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija, Cerkno
Idrija, Cerkno
Idrija
Idrija, Črni Vrh
Idrija
GP-glasbena pripravnica
NGL-nauk o glasbi
PGV-predšolska glasbena vzgoja
DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE
Strokovni delavci in učenci si lahko v šolski knjižnici izposodijo notno literaturo in
inštrumente.
Urnik šolske knjižnice:
torek, sreda
od 14. – 18. ure
ŠTEVILO UČENCEV PRI POUKU
Inštrumentalni pouk
Skupinski pouk (GP, PGV)
Skupaj učencev
Idrija
192
25
217
Črni Vrh
10
10
Cerkno
87
13
100
Skupaj
289
38
327
ŠOLSKI KOLEDAR ZA GLASBENE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
2. september
ZAČETEK POUKA – razdelitev urnikov
10. do 14. september
LETNI IZPITI – jesenski rok
28. oktober do 30. oktober
JESENSKE POČITNICE
31. oktober
DAN REFORMACIJE
1. november
DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december
BOŽIČ
26. december
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
27. do 31. december
NOVOLETNE POČITNICE
1. januar
NOVO LETO
20. do 30. januar
LETNI IZPITI – zimski rok
31. januar
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
8. februar
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
10. do 20. februar
REGIJSKA TEKMOVANJA mladih glasbenikov
14. in 15. februar
INFORMATIVNI DAN za vpis v srednje šole
17. do 21. februar
ZIMSKE POČITNICE za učence iz območja JUGOVZHODNE
SLOVENIJE
24. do 28. februar
ZIMSKE POČITNICE za učence iz območja SEVEROZAHODNE
SLOVENIJE
10. do 20. marec
»TEMSIG« - 43. Tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije
21. april
PRAZNIK – velikonočni ponedeljek
7. do 25. april
EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE
RAZREDE
27. april
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
28. do 30. april
PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. maj
PRAZNIK DELA
5. do 15. maj
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2014/2015
15. do 20. maj
LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
20. in 30. maj
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – redni rok
2. do 10. junij
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
11. do 20. junij
LETNI IZPITI – junijski rok
20. do 24. junij
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
24. junij
ZAKLJUČEK POUKA - RAZDELITEV SPRIČEVAL
20. do 30. junij
POPRAVNI IZPITI
20. do 25. avgust
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok
20. do 29. avgust
POPRAVNI IZPITI
20. do 29. avgust
LETNI IZPITI – jesenski rok
26. do 29. avgust
VPIS UČENCEV – naknadni rok za prosta mest
Vpisi:
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi,
pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih
inštrumentov in petja. Vpis se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
43. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE (TEMSIG)
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA,
TAMBURICA, KITARSKI DUO, KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z
GODALI IN KLAVIRJEM TER JAZZ-SOLO.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
• regijska tekmovanja v raznih krajih Slovenije od 10. do 20. februarja 2014
• državno tekmovanje v Postojni, Idriji, Kopru, Tolminu, Novi Gorici, Ajdovščini,
Cerknici, in Ilirski Bistrici od 10. do 20. marca 2014
• koncerti prvonagrajencev
25. 3. 2014 v Ljubljani, 26. 3. 2014 v Postojni, 27. 3. 2014 v Mariboru.
Regijska tekmovanja potekajo v vseh disciplinah.
V kategorijah 2.(a, b). in 3.(a, b) poteka tekmovanje v dveh etapah na državni ravni.
TEKMOVANJE V ORGANIZACIJI ZPGŠ (Zveze primorskih glasbenih šol):
V okviru regije lahko posamezni aktivi ZPGŠ organizirajo tekmovanje svojega
področja.
NASTOPI IN SODEL0VANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI:
Izvajamo naslednje nastope:
 šolske (potekajo mesečno in so namenjeni staršem in prijateljem učencev),
 razredne,
 javne skupne (nastopajo sposobnejši učenci različnih inštrumentov in učiteljev),
 samostojne (namenjeni so sposobnejšim učencem višjih in zaključnih razredov),
 tematske,
 nastope v povezavi z drugimi organizacijami /osnovne šole, vrtci, kulturno-
umetniške organizacije…/ Šola sodeluje z drugimi šolami v obeh občinah pri
organizaciji oziroma izvedbi različnih prireditev in proslav, za nižjo stopnjo
O.Š. in vrtce se organizirajo glasbene prireditve v okviru veselega decembra,
z drugimi kulturno umetniškimi organizacijami sodeluje šola na različnih
prireditvah, odprtju razstav itd.
 nastope v povezavi z ZPGŠ /Zveza primorskih glasbenih šol/, ZSGŠ /Zveza
slovenskih glasbenih šol/ in EPTA (Združenje klavirskih pedagogov).
KONCERTNI BONTON
Na koncerte ne zamujamo. Če se to že zgodi, pa v dvorano in iz dvorane hodimo samo
med ploskanjem in ne med izvajanjem programa. To opravimo čim tišje in poiščemo
najbližji prosti sedež.
Med koncertom ne klepetamo, se ne smejimo, ali drugače s šumi in ropotom motimo
nastopajoče. Poslušamo tiho in s tem pokažemo spoštovanje do izvajalcev.
Mobilne telefone in piskajoče ure ter druge naprave izključimo ali pustimo doma.
Otroci, ki so premajhni, da bi mirno in tiho zdržali koncert, naj raje ostanejo doma.
Koncert poslušamo do konca, saj so se zanj potrudili vsi nastopajoči in njihovi
mentorji.
Med večstavčnimi skladbami ne ploskamo. Če nimamo programskega lista, raje
počakajmo, da se nastopajoči priklonijo, oziroma začnejo ploskati tisti, ki poznajo
program.
Ob koncu nastopa pa nastopajočega nagradimo z aplavzom, saj nastopanje pred
publiko zahteva veliko trdega dela in poguma.
S takšnim ravnanjem izkažemo spoštovanje ter kulturen odnos do nastopajočih in
drugih poslušalcev – ne le na šolskih nastopih, temveč na vseh klasičnih in podobnih
glasbenih prireditvah.
STIKI S STARŠI TER PRIPOROČILA
Sodelovanje s starši je v glasbenem šolstvu zaradi načina dela velikega pomena in tudi
nujen pogoj za uspešen glasbeni razvoj otroka. Zato velja na glasbeni šoli uspešno
sodelovanje med starši, učiteljem in otrokom vzeti kot prvo pravilo.
Zaradi narave dela in individualnega pouka glasbena šola pri sodelovanju s starši
upošteva naslednja načela:
 starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega
razgovora o otroku z učitelji (roditeljski sestanki in govorilne ure),
 starši imajo pravico, da v dogovoru z učitelji prisostvujejo individualnemu
pouku svojih otrok (govorilna ura),
 starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev
glasbene šole na internih in javnih nastopih ter drugih oblikah javne
predstavitve dela,
 starši imajo pravico, da preko sveta staršev in sveta šole vplivajo na življenje
šole.
Skupni roditeljski sestanek namenjamo staršem učencev inštrumenta, predvsem pa
staršem učencev prvih razredov in jih tako seznanjamo z vsem, kar je potrebno za
uspešno delo in glasbeni razvoj otroka v letih glasbenega šolanja. Razredni roditeljski
sestanek pa pripravi učitelj predmeta ob razrednem nastopu ali drugi priložnosti.
Govorilne ure za predmet nauk o glasbi:
Idrija
Tonja L. Brenčič
PGV in GP /vsak zadnji torek v mesecu ob 17.15 uri
/ali po dogovoru/
učilnica št. 2
Aleksandra Žakelj
ponedeljek, ob 18.25 uri /ali po dogovoru/
učilnica št. 2
Cerkno
Teja L. Močnik
Minka Ličar
torek, ob 15.30 uri /ali po dogovoru/
ponedeljek, ob 16. uri /ali po dogovoru/
učilnica NGL
učilnica P
Črni Vrh
Aleksandra Žakelj
torek, ob 14.15 uri /ali po dogovoru/
učilnica klavirja
Priporočila staršem: redno spremljajte otrokovo delo, prisostvujte uram pouka,
govorilnim uram, roditeljskim sestankom in nastopom, pregledujte in podpisujte
glasbeno beležko, pravočasno sporočajte izostanke svojih otrok od pouka učitelju
predmeta ter pravočasno poravnavajte svoje obveznosti do šole.
ŠOLSKE PRISTOJBINE
Šolske pristojbine plačujejo starši oziroma skrbniki za učence v skladu s 83. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Svet Glasbene šole Idrija je sprejel naslednji sklep o višini šolskih pristojbin:
- Letna vpisnina je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov šolske
dokumentacije, ki se nanaša na učenca (prijavnice za vpis in opravljanje izpita,
glasbene beležke, dnevniki, spričevala, pohvale, potrdila, nekatere fotokopije ipd…).
Znaša 14,60 € in se obračuna v mesecu septembru.
- Prispevek za materialne stroške (šolnina) plačujejo starši ali skrbniki v desetih
mesečnih obrokih od septembra do vključno junija.
Mesečna višina prispevka za materialne stroške znaša za:
- individualni pouk inštrumenta
25,00 €
- skupinski pouk inštrumenta
18,75 €
- obiskovanje PGV in GP
12,50 €
Če obiskuje glasbeno šolo več otrok iz iste družine, plača prvi celo šolnino, drugi 75 %,
tretji 50 %, vsak naslednji otrok pa je plačila šolnine oproščen.
Če učenec igra na dva inštrumenta, ima pri naslednjem 50 % popust.
- Izposojevalnina za šolski inštrument (godala, pihala, trobila) znaša 10,00 € mesečno
in se plačuje skupaj s prispevkom za materialne stroške. Šolske inštrumente
izposojamo v brezhibnem stanju. Šola krije redno vzdrževanje inštrumentov, v
primeru poškodbe, pa krijejo stroške popravila starši sami.
- Prispevek za uporabo šolskih inštrumentov plačujejo učenci klavirja, harmonike,
tolkal in tube. Višina prispevka je 2,00 € mesečno in se prav tako plačuje skupaj s
prispevkom za materialne stroške.
Bolezenska odsotnost od pouka ne pomeni znižanja šolnine, saj mora biti pouk
realiziran vsaj 90 %.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV
Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku in nastopih. S preverjanjem
znanja se ugotavlja razumevanje posredovane učne vsebine in ni namenjeno
ocenjevanju. Znanje se preverja in ocenjuje tako, da učitelj upošteva poznavanje in
razumevanje učne snovi, sposobnost analize, sinteze in interpretacije, obvladovanje
praktičnih veščin ter ustvarjalno uporabo znanja, omogoča učencu kritično
samopreverjanje in samoocenjevanje, spoštuje osebno integriteto učencev in njihovo
različnost ter prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji.
Z novim pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 67/06 z dne 29.6.2006) se odpravi opisno ocenjevanje
znanja v programih predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, samo
preverjanje in ocenjevanje znanja učencev pa se nadomesti s spremljanjem razvoja
glasbenih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z izobraževalnim
programom. Glasbeni program (inštrument, petje, nauk o glasbi, solfeggio, komorna
igra, orkester) se ocenjuje s številčnimi ocenami.
Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev iz inštrumenta oziroma petja
ocenjuje ob polletju in pri izpitu ob zaključku posameznega razreda.
Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo iz prvega v drugi razred ne
glede na dosežene ocene pri posameznem predmetu (klavir, harmonika, violina,
violončelo, kitara, kljunasta flavta, pihala, trobila, tolkala-nov program).
Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta
ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji napredujejo v naslednji razred pri
posameznem predmetu, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.
Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti,
bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov pri inštrumentu ali petju ni
mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko
učenec izobraževanje podaljša za eno leto, vendar le enkrat v času celotnega šolanja.
O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi
razred nižje stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog
učitelja glasbene pripravnice.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih
predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje, se lahko vpiše na višjo
stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o
nadarjenosti učenca pozitivno.
Učenci, ki so pri predmetu nauk o glasbi oziroma solfeggiu ocenjeni negativno ob koncu
šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v
posameznem šolskem letu oziroma le enkrat na isti stopnji. Če popravnega izpita ne
opravi uspešno, razred nauka o glasbi oziroma solfeggia ponavlja.
Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost učenčevega
znanja, njegovo nadarjenost, delovne navade in prizadevnost. Pri pouku nauka o glasbi
oziroma solfeggia, se uporabljajo različne oblike preverjanja znanja (ustno
spraševanje, pisne naloge, sodelovanje pri pouku …). Učenca med šolskim letom
ocenjuje učitelj predmeta, na letnih izpitih pa tudi izpitna komisija. Izredno nadarjen
in marljiv učenec lahko hitreje napreduje. Na predlog predmetnega učitelja in v
soglasju s strokovnim aktivom in ravnateljem se lahko izredno nadarjenemu in
marljivemu učencu omogoči opravljanje letnega izpita v obliki samostojnega nastopa,
tekmovanja, sprejemnega izpita na Umetniški gimnaziji – smer glasba, AG, PF.
Spričevalo za opravljeni razred glasbenega programa, PGV in GP prejmejo učenci, ki so
uspešno opravili izpit iz inštrumenta oz. petja in nauka o glasbi ali solfeggia, oziroma so
zaključili PGV ali GP. Spričevala izdaja glasbena šola ob koncu šolskega leta ali v roku
opravljanja letnega izpita.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
(povzeto iz Pravilnika o šolskem redu za GŠ in Zakona o GŠ)
Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope. Učenec ima med izobraževanjem
pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju ciljev in nalog šole v skladu z
izobraževalnim programom, zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom
šole.
Šola zagotavlja učencem pravice:
 obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
 razvijanje njihovih sposobnosti,
 pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
 upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
 spoštovanje osebnosti,
 varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
 izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
 pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
 pomoč, kadar jo potrebujejo,
 varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dolžnosti učencev so:
 redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega
izobraževalnega dela,
 nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom,
letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem,
 vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev
soglasja šole,
 spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi
normami,
 prispevanje k ugledu šole,
 varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
 upoštevanje šolskega in hišnega reda.
Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki
ne izpolnjuje svojih obveznosti in ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje
materialnih stroškov določi svet šole, je lahko izključen iz glasbene šole.
Na tekmovanje lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko
pohvali oziroma nagradi.
VARNOST UČENCEV
Šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom:
- oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene
šole,
- skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi
in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.
Ukrepi za zagotavljanje varnosti:
- Šola odgovarja za varnost učencev v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira po
letnem delovnem načrtu na celotnem šolskem prostoru.
- Vsi zaposleni so dolžni poskrbeti za varnost vseh učencev in opozoriti vodstvo na
vse pomanjkljivosti.
- Učenci so dolžni opozoriti učitelje ali upravo šole, če opazijo kaj neobičajnega.
- Ob naravni nesreči /požar, potres…/ je treba ravnati v skladu s Požarnim redom
šole.
- Učenci, delavci šole, zunanji izvajalci vzgojno izobraževalnih programov in drugi
uporabniki so dolžni vzdrževati urejenost šolskih prostorov, ki jih uporabljajo.
- Morebitne poškodbe, ki nastanejo na opremi ali zgradbi, uporabniki sporočijo v
tajništvo šole ali vodstvu šole. Če je mogoče, se poškodbe in okvare sanirajo takoj,
sicer pa v najkrajšem času. Za popravila skrbi hišnik.
- Učenci pod vodstvom učiteljev skrbijo tudi za urejenost in čistočo šolskih površin.
- Šolske prostore in površine po opravljenem vzgojnoizobraževalnem delu čistijo
čistilke.
- Za okolico šole skrbijo čistilke in hišnik.
ŠOLSKI RED
Učenci naj v učilnice prihajajo pravočasno in v šolskih copatih. Denarja in vrednih
predmetov naj ne prinašajo v šolo oziroma ne puščajo na hodnikih /gorderobah/. Vstop
z rolkami, skiroji ipd. v šolsko zgradbo ni dovoljen. Če ima učenec prenosni telefonski
aparat pri sebi, mora biti ta med poukom izključen.
Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih šole in na
šolskih površinah prepovedano.